Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου https://www.ergasiaka-gr.net

 1. Ο παρών δικτυακός τόπος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ Μ. – ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ Μ. Ο.Ε. – AS HR ADVISORS» δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 3. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη πιστοποιημένους επισκέπτες.
 4. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 5. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και εμπορική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.
 6. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

 1. i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 1. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ συνδρομητικές) ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, μπορούν να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.
 2. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.
 3. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 4. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσης των παρεχομένων συνδρομητικών υπηρεσιών του ergasiaka-gr.net, ιδιοκτησίας της εταιρείας “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” εφόσον καταστεί συνδρομητής ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στη σχετική σελίδα του παραπάνω ιστοτόπου.
  Η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” υποχρεούται να παρέχει μόνο εκείνες τις υπηρεσίες τις οποιες επέλεξε ο συνδρομητής κατά την εγγραφή του, όπως αυτές αναφέρονται στα πακέτα των συνδρομητικών υπηρεσιών, στη σχετική σελίδα του ιστοτόπου ergasiaka-gr.net
  Κατά την διαδικασία εγγραφής μέλους στις συνδρομητικές υπηρεσίες, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων που θα του ζητηθούν στη σχετική φόρμα εγγραφής.
  Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή συμπλήρωση και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην φόρμα εγγραφής.
  Ο συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στην “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” εγγράφως και με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο(e-mail, fax κλπ) κάθε μεταβολή των στοιχείων του που είναι αναγκαία για την εύρυθμη επικοινωνία και διεκπεραίωση των υποθέσεων που άπτονται της συνδρομητικής σχέσης της εταιρείας με τον συνδορμητή, διαφορετικά η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ατελή ή μη έγκαιρη εξυπηρέτηση του.Η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” οφείλει μετά την εγγραφή του συνδρομητή, να του αποστείλει τους κωδικούς πρόσβασης στον ιστότοπο ergasiaka-gr.net (username και password), μέσω των οποίων θα μπορεί να κάνει χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του.
  Η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος υπηρεσιών πληροφόρησης – εξυπηρέτησης των συνδρομητών, μέσω του ιστοτόπου ergasiaka-gr.net.
  Εάν η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών καταστεί αδύνατη ή διακοπεί προσωρινά, με υπαιτιότητα της “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” ή του ergasiaka-gr.net, με την επιφύλαξη της επέλευσης τυχηρών γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας, η “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” θα αφαιρεί από το ποσό της χρέωσης των συνδρομητών, ανάλογο ποσό, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των υπηρεσιών.
  Εφόσον η αδυναμία χρήσης των συνδρομητικών υπηρεσιών από τους συνδρομητές, οφείλεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας, η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” ουδεμία ευθύνη φέρει. Στις περιπτώσεις αυτές, η ευθύνη για την αποκατάσταση των βλαβών εξ’ αιτίας των οποίων η παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών διακόπτεται προσωρινά, ανήκει στους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι προς τούτο (π.χ. Δημόσιο, ΟΤΑ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες παροχής ρεύματος, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου κλπ)
  Η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” θα παρέχει τις υπηρεσίες της στους συνδρομητές με δικά της μέσα και υλικά και εντός των χρονικών ορίων που θα τίθενται από τον συνδρομητή, λαμβάνοντας υπόψη της τις ημερομηνίες και τις χρονικές προθεσμίες, που έχουν τεθεί από την εργατική νομοθεσία για την υποβολή των στοιχείων και εντύπων, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι απαντήσεις σε γραπτά ερωτήματα δίδονται εντός χρονικού διαστήματος επτά εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος, εκτός των περιπτώσεων που για την επίλυση – απάντηση του ερωτήματος πρέπει να εμπλακούν Δημόσιες υπηρεσίες.
  Η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των συνδρομητών, που οφείλονται στην λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε ενέργειες του ίδιου του συνδρομητή.
  Η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ” δεσμεύεται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια των στοιχείων του συνδρομητή καθώς και των εξεταζόμενων υποθέσεών του.Ο Συνδρομητής υποχρεούται:
  Να μην κοινοποιεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει, τους κωδικούς πρόσβασης σε τρίτους, εκτός κι αν εγγράφως συμφωνήσει προς τούτο η εταιρεία “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ”
  Να χρησιμοποιεί τις συνδρομητικές υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ergasiaka-gr.net, για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας “AS HR Advisors – Αμαργιωτάκη – Μ. Σκουραδάκης Μ. ΟΕ”
  Να μην εκμεταλλεύεται εμπορικά τις υπηρεσίες που λαμβάνει μέσα από το ergasiaka-gr.net
  Να μην επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πιθανά κενά ασφάλειας του περιβάλλοντος συνδρομητικών υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών.
  Να μην επιχειρεί να εκτελέσει κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος υπηρεσιών πληροφόρησης – εξυπηρέτησης των συνδρομητών
  Να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη προστασία των προσωπικών του δεδομένων.
 5. Σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί τα δεδομένα σας ή ο σχεδιαζόμενος χρόνος αποθήκευσης, η ύπαρξη δικαιώματος για τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή την αντίθεση της  επεξεργασίας αυτών.
 6. Σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, μπορείτε να απαιτήσετε αμέσως τη διόρθωση των εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων σας που έχουμε αποθηκεύσει.
 7. Σύμφωνα με το άρθ. 17 ΓΚΠΔ, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς την διαγραφή αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.
 8. Σύμφωνα με το άρθ. 18 ΓΚΠΔ, μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτά δεν είναι ακριβή, η επεξεργασία είναι παράνομη, η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη, αλλά αυτά απαιτούνται για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων ή έχετε αντιταχθεί στη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ.
 9. Σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχουν δοθεί σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε τη μεταφορά τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας.
 10. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση επεξεργασίας  των δεδομένων σας. Ως αποτέλεσμα, δεν θα επιτρέπεται να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων βάσει αυτής της συγκατάθεσης στο μέλλον.
 11. Σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εθνική εποπτική αρχή.
 12. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι  απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ, ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε κατά αυτής της επεξεργασίας  σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, υπό τον όρο ότι υπάρχουν λόγοι που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ή ότι η ένσταση στρέφεται κατά της εμπορικής προώθησης. Στην τελευταία περίπτωση, έχετε γενικό δικαίωμα αντίρρησης, το οποίο εφαρμόζεται από εμάς χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προσδιορισμού κάποιας ιδιαίτερης κατάστασης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας ανάκλησης ή αντίρρησης, παρακαλείστε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Ηρακλείου Κρήτης .

Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020