Αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους που ήταν σε νόμιμη άδεια

16/07/2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους που ήταν σε νόμιμη άδεια
Πως θα ληφθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020 για τους εργαζόμενους/ες που ήταν σε νόμιμη άδεια, όπως ασθενείας, μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας οι οποίες έληξαν κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4690/2020;

Αυτό διευκρινίζεται με την υπ’ αριθμ. 29262/948/16-7-2020 εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4690/2020, εργαζόμενοι των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης επειδή ήταν σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εντάσσονται στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και καθίστανται δικαιούχοι αναλογίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1/5/2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

Προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού οι εργαζόμενοι αυτοί, οι εργοδότες υποχρεούνται να θέσουν τις συμβάσεις τους σε αναστολή από την επόμενη της λήξης της νόμιμης άδειας και μέχρι την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν μπορούν όμως να να δηλωθούν ημερομηνίες πριν από την 1/5/2020

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ως άνω εργαζομένων τίθεται σε αναστολή, εντός του διαστήματος από 1/5/2020 και μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το οποίο ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ.

Διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Πρώτα οι εργοδότες και εν συνεχεία οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ως εξής:

1. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους εργοδότες

α) Οι εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής και των οποίων η αναστολή λειτουργίας συνεχίστηκε με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο ή και τον Ιούνιο που απασχολούν εργαζόμενες και εργαζόμενους που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του Ν. 4690/2020 υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστά για κάθε μήνα υπεύθυνες δηλώσεις για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους εργαζομένους.

Ειδικότερα:

– Για τον μήνα Μάιο 2020 ο εργοδότης υποβάλλει το «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του ν.4690/2020» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 20/7/2020 έως και 27/7/2020 το οποίο περιλαμβάνει:

i) τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 των οποίων τις συμβάσεις θέτει σε αναστολή,

ii) την ημερομηνία διακοπής της νόμιμης άδειας κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, από την επόμενη της οποίας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή,

iii) το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων. Το διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας μπορεί να ξεκινά από 01.05.2020, ανεξάρτητα από το εάν η νόμιμη άδεια έληξε νωρίτερα και φθάνει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας άρσης της αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης.

– Για τον μήνα Ιούνιο 2020 οι εργοδότες προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση είτε σε παράταση των δηλώσεων αναστολής των εργαζομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 5 του Κεφαλαίου Γ’ της ΥΑ 23102/477/12-6-2020, έως και 27/7/2020.

Παραδείγματα:

1ο) Περίπτωση εργαζόμενης της οποίας η άδεια μητρότητας έληξε στις 15/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Η εργαζόμενη δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.

– Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω. Η εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.

2ο) Εργαζόμενος του οποίου η άδεια ασθένειας έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Ο εργαζόμενος δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.

– Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω. Ο εργαζόμενος θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.

iv) Στο «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του ν.4690/2020» που αφορά στον μήνα Μάιο 2020, δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου.

β) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να την γνωστοποιήσουν στους εργαζομένους τους αυθημερόν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοι να προβούν στην υποβολή της δικής τους υπεύθυνης δήλωσης, εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται κατωτέρω.

2. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

α. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 1 και έχουν λάβει σχετική γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μία φορά, έπειτα από την πρώτη σχετική γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις εργοδότες τους, είτε για τον Ιούνιο, είτε για τον Μάιο.

β. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

γ. Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων υποβάλλονται έως και 27/7/2020.

Ιδιαίτερες περιπτώσεις

Κατά την υποβολή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα διαστήματα αναστολών της εργασιακής σύμβασης που θα δηλωθούν να μην επικαλύπτονται στη συνέχεια από χρονικά διαστήματα άλλων, νεότερων αδειών οι οποίες χορηγήθηκαν μεταγενέστερα.

Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι εξής:

i) μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας η έναρξη άδειας μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα ή,

ii) μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ,

iii) μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας αναρρωτικής για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα.

Σχετικά με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται προσοχή και να γίνεται συνεννόηση με τις εργαζόμενες, ώστε να μην προκύπτουν επικαλύψεις, δηλαδή να μην δηλωθούν ως διαστήματα αναστολής της εργασιακής σύμβασης διαστήματα νέων αδειών που θα εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Παράδειγμα:

Περίπτωση εργαζόμενης η οποία τελούσε σε αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης η οποία έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Η εργαζόμενη δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Στη συνέχεια η εργαζόμενη ξεκίνησε να κάνει χρήση άδειας μητρότητας από τις 28/5/2020. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020.

– Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 27/5/2020. Η εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.

Διορθώσεις- συμπληρώσεις- ανακλήσεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων

1. Οι ως άνω εργαζόμενοι θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των υπεύθυνων δηλώσεών τους έως και 27/7/2020.

Δείτε την εγκύκλιο

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Διαδικασία κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Διαδικασία κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Πως θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή συμβάσεων εργασίας

Πως θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή συμβάσεων εργασίας

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20