Νόμος 4690/2020 – Νέα μέτρα Ιουνίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει στα εργασιακά

31/05/2020
Νόμος 4690/2020 - Νέα μέτρα Ιουνίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει στα εργασιακά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 104 Α’ 31/5/2020 ο Ν. 4690/2020 ο οποίος εκτός των άλλων περιέχει διατάξεις για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μέτρα για τους εποχικά απασχολούμενους και για την παράταση αναστολή συμβάσεων εργαζομένων για ορισμένες επιχειρήσεις. 

Για τα εργασιακά τα κυριότερα νέα μέτρα αφορούν

 

1. Δημιουργία μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ισχύει από 15/6/2020 έως 15/10/2020 και σ’ αυτόν εντάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες υπό προϋποθέσεις μπορούν να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του χρόνου της εβδομαδιαίας απασχόλησης του προσωπικού τους μέχρι και 50%. (με μείωση ωρών ή με εκ περιτροπής απασχόληση; Αναμένονται διευκρινήσεις)

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης.  Οι  εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα λάβουν από το κράτος το 60% των καθαρών τους αποδοχών για το διάστημα που δεν θα εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου δεν θα είναι μικρότερες από τον καθαρό κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Οι ασφαλιστικές εισφορές όμως για το διάστημα αυτό, δεν καλύπτονται από το κράτος. Αυτές πρέπει να καλυφθούν από τον εργοδότη υπολογιζόμενες στον αρχικό ονομαστικό μισθό.

Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις  συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Βασική προϋπόθεση η μείωση του τζίρου κατά 20%  σε σχέση με τον τζίρο αναφοράς ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και το είδος των τηρούμενων φορολογικών βιβλίων (άρ. 31 παρ. 4 εδ. α)

Το σύστημα ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης (εκ περιτροπής εργασίας) του 9ου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καταργείται από 15/6/2020.

 

2. Μέτρα στήριξης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Οι επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν το 2019 σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2020, αλλά και επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους- οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επαναπρόσληψης,  έχουν δικαίωμα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.(Υπάρχουν κενά. Πως θα λειτουργήσει το σύστημα;)

Οι επιχειρήσεις αυτές εφόσον λειτουργήσουν, υποχρεούνται να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας τους, σταδιακά ως εξής:
– με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων.
-με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων.
– με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των παραπάνω εργαζομένων.
β) Οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά. Επίσης οι επιχειρήσεις αυτές έχουν
δικαίωμα να εφαρμόζουν συνδυαστικά τις περιπτώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας και υπαγωγή στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ το μήνα και επί του ποσού αυτού υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.
Απαγορεύονται οι απολύσεις από τις επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση των μέτρων αυτών.

 

3. Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έλαβαν  τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

Η αποζημίωση καταβάλλεται για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστημα.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30/9/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από το κράτος για το διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020.

 

4. Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης (αποζημίωση ειδικού σκοπού) επειδή ήταν σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας, εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1/5/2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. (παραμένει στον αέρα το διάστημα εντός του Απριλίου)

 

5. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020

Επιχειρήσεις  που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν από τις 31/7/2020.

Επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν  να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν από τις 30/6/2020.

Οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Δείτε το Ν. 4690/2020 ΕΔΩ

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται