Δώρο Πάσχα 2020

09/04/2020
Δώρο Πάσχα 2020

Τις ημέρες που διανύουμε ερχόμαστε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις οποίες και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με ταχύτατους ρυθμούς. Όσον αφορά στην εργασιακή νομοθεσία, ψηφίζονται καθημερινά σωρεία νομοθετικών αλλαγών, χωρίς όμως να τροποποιείται η βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο προσεχές μέλλον, όλοι οι διαχειριστές μισθοδοσίας είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουν τον υπολογισμό του επιδόματος του Πάσχα για το έτος 2020. Επιδόματα, κατά τον γενικό νομοθετικό όρο, ορίζονται οι πρόσθετες συμπληρωματικές αμοιβές που καταβάλλονται στους μισθωτούς για ειδικές αιτίες και έχουν σχέση με το είδος της εργασίας που παρέχουν και τη θέση που κατέχουν εντός της οικονομικής μονάδας.

Με απλά λόγια, το δώρο Πάσχα, είναι ίσο με βάση το μισό μισθό για τους υπαλλήλους, που παρέχουν πνευματική εργασία βάση ατομικής σύμβασης εργασίας, και 15 ημερομισθίων για τους εργάτες, που παρέχουν χειρωνακτική εργασία κατά κόρον βάση της ατομικής τους σύμβασης. Το ποσό καταβάλλεται ακέραιο μόνο στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας στον εργοδότη, για το χρονικό διάστημα της 1ης Ιανουαρίου έως το τέλος του μήνα Απριλίου.

Τα λεγόμενα δώρα των εορτών έχουν καθιερωθεί στην ελληνική αγορά εργασίας αρχικά με εθιμικό τρόπο και στη συνέχεια νομοθετήθηκαν με εξουσιοδότηση στα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, ώστε να προσδιορίσουν τους χαρακτηριστικούς όρους της καταβολής τους (Α.Ν. 866/1946, Ν. 1777/1951, Ν. 1901/1951, αρ. 1. Ν. 1082/1980).

Δικαιούχοι Δώρου Πάσχα και ημέρες υπολογισμού

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 1082/1980, Απόφ. 19040/181), τα επιδόματα εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη.
Στην παρ. 1 του άρθρ. 3 της υπ’ αριθμ. 19040/1981 υπουργικής απόφασης, αναφέρεται ότι στις «μικτές αποδοχές των μισθωτών υπολογίζονται τα δώρα των εορτών αυτών, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας». Στην ίδια υπουργική απόφαση στο αρθρ. 2 αναφέρεται πως δικαιούχοι του δώρου Πάσχα είναι και οι:
– Νομικοί σύμβουλοι που εργάζονται σε ΝΠ και αμείβονται με μισθό
– Μισθωτοί γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με προϋπόθεση να υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΥΑ 19040/81 αρθρ. 7)
– Προσωπικό που είναι σε στράτευση
– Εργαζόμενοι που είναι σε ασθένεια και αναφέρεται στις ημέρες πραγματικής εργασίας
– Εργαζόμενοι σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλα ΝΠ με βάση τη σύμβαση εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

Το δώρο Πάσχα είναι προσαυξημένο κατά 0,04166, το οποίο αφορά προσαύξηση κατ’ αναλογία της συμμετοχής του επιδόματος αδείας στις ετήσιες αποδοχές (0,5/12 = 0,04166).
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας, δημιουργήθηκαν έκτακτα για το χρονικό διάστημα επείγοντα μέτρα και βάση της ΠΝΠ 30.3.2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020) είναι τα ακόλουθα:
– Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το δώρο Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

– Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.

– Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

– Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

– Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται έως τη Μ. Τετάρτη και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος ή σε οποιαδήποτε άλλη παροχή.

Όπως προαναφέρθηκε, λόγω των έκτακτων συμβάντων από την πανδημία του κορωνοϊού και σύμφωνα με την ΠΝΠ, δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησής τους από εντολή Δημόσιας Αρχής, να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα μαζί με το επίδομα αδείας σε οποιαδήποτε ημερομηνία, η οποία όμως να μην ξεπερνά την 30η Ιουνίου. Στους εργαζόμενους που συνεχίζουν να εργάζονται εξ αποστάσεως ή με τηλεργασία, το επίδομα καταβάλλεται στο ακέραιο.
Σε περίπτωση μη καταβολής εντός των νόμιμων προθεσμιών που αφορούν στο δώρο Πάσχα, ο μισθωτός έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στην οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας και να καταγγείλει το συγκεκριμένο γεγονός. Μια τέτοια παράβαση επιφέρει κυρώσεις και ακολουθείται η διαδικασία του αυτόφωρου έναντι του εργοδότη. Για την καθυστέρηση εξόφλησης του εν λόγω επιδόματος, δεδομένου ότι θεωρείται τακτική αποδοχή βάσει νομολογίας του Αρείου Πάγου, επισύρονται ποινικές κυρώσεις του Α.Ν. 690/45, το οποίο αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 8 παρ.1 Ν. 2336/95.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι στις 3/4/2020 κοινοποιήθηκε για τους οδηγούς των ταξί το εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α21422/1101/02-04-2020, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 2020, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων. Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2020 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου».

Παραδείγματα

1ο Παράδειγμα:
Υπάλληλος γραφείου (κωδικός ειδικότητας: 419000 και ΠΚ: 101 – ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ) σε εταιρεία απασχολείται για ολόκληρο το διάστημα 1/1 έως 30/4 με μικτές αποδοχές 1000,82€.
Υπολογισμός
1000,82 ÷ 2 = 500,41
500,41 x 0,04166 = 20,85
άρα ΜΙΚΤΑ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ → 521,26 €
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ → 417,45 €

2ο Παράδειγμα 
Χειριστής ημερομίσθιος χωματουργικών μηχανημάτων (Κωδικός ειδικότητας: 884000 και ΠΚ: 106 – ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΕΤΑΜ – ΒΑΡΕΑ), εργάστηκε για το διάστημα 1/1 έως 11/02 με μικτές αποδοχές 33,57 €/ημερομίσθιο.

Υπολογισμός
41 ημέρες εργασιακής σχέσης
41 ημέρες / 120 συνολικές του υπολογισμού = 0,3416666
0,341666 x 15 ημέρες πλήρους απολαβής = 5,12
5,12 x 33,57 = 172,04
172,04 x 0,04166 = 7,16
άρα ΜΙΚΤΑ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ → 179,21 €
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ → 144,80 €

3ο Παράδειγμα
Υπάλληλος πωλήτρια σε εμπορικό κατάστημα το οποίο έχει κλείσει λόγω εντολής Δημόσιας αρχής στις 16/3 (Κωδικός ειδικότητας: 53203 και ΠΚ: 101 ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ), έχει μικτές αποδοχές 780 €.

Υπολογισμός
Σε περίπτωση 75 ημερών εργασιακής σχέσης
Συντελεστής: 0,5/120Χ75 = 0,3125

Δώρο: 0,3125 Χ 780 = 243,75 €
Προσαύξηση:  243,75 Χ 0,04166 = 10,15 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ = 253,90 MIKTEΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ → 203,49
ΤΑΠΙΤ/ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ → 10,16

Νάζος Α. Αθανάσιος – Οικονομολόγος
MSc in Accounting and Auditing
Λογιστικό Γραφείο – Φαρδυκάμπου 2 – Γρεβενά

Εκτύπωση
Κοινοποίηση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται