Δώρο Πάσχα εν καιρώ κορωνοϊού. Πως και πότε θα καταβληθεί. Παραδείγματα

31/03/2020
Δώρο Πάσχα εν καιρώ κορωνοϊού. Πως και πότε θα καταβληθεί. Παραδείγματα

Ξεκαθαρίστηκε και νομοθετικά πλέον τι θα ισχύσει για το Δώρο Πάσχα των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασιακής σχέσης τέθηκαν ή θα τεθούν σε αναστολή στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η δραστηριότητα με κρατική εντολή  καθώς και σε επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Για το Δώρο Πάσχα, η Π.Ν.Π. – ΦΕΚ 75 Α’ 30-3-2020 αναφέρει στο άρθρο 19.

1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση.

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

Με απλά λόγια.

Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν προσωρινά,  με κρατική εντολή ή που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, υποχρεούνται στην καταβολή του δώρου Πάσχα, των εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης, μόνο για το χρόνο της πραγματικής απασχόλησης τους κατά το διάστημα από 1/1/2020 έως την τελευταία ημέρα πριν από την ημερομηνία που τέθηκε σε αναστολή η εργασιακή του σχέση. Το Δώρο υπολογίζεται για το διάστημα από 1/1 έως 30/4

Το δώρο Πάσχα των παραπάνω εργαζομένων κατά το διάστημα που η σύμβαση εργασιακής σχέσης τους είναι σε αναστολή, καταβάλλεται από το κράτος.

Για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα στις παραπάνω (έκτακτες) περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που λάμβαναν οι εργαζόμενοι την τελευταία ημέρα πριν την ημερομηνία αναστολής της εργασιακής τους σχέσης.

Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να μη καταβάλλουν το δώρο Πάσχα, έως τη Μ. Τετάρτη, 15/4/2020, όπως είχαν την υποχρέωση με την ΥΑ 19040/1981, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το καταβάλλουν αργότερα, όχι όμως μετά τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή ή δεν πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού βάσει των ΚΑΔ που διαθέτουν θα πρέπει να καταβάλλουν κανονικά το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους δηλαδή έως την Μ. τετάρτη 15/4/2020. Βάση υπολογισμού αποτελούν οι αποδοχές του εργαζόμενου 15 ημέρες πριν το Πάσχα.

Σε κάθε περίπτωση, το Δώρο Πάσχα, δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Το δώρο Πάσχα, είναι ίσο με μισό μισθό για όσους αμείβονται με μισθό ή με 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Λαμβάνεται ολόκληρο εάν η εργασιακή σχέση διήρκεσε από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου.

Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας εργασιακής σχέσης, ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία δώρου. Η αναλογία αυτή ισούται με  τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών (όχι πραγματικών ημερών εργασίας) που διήρκεσε η εργασιακή σχέση μέχρι την αποχώρηση ή απόλυση, ή αναστολή εργασίας, δια του αριθμού (8). Το πηλίκον της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουμε επί 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού του μισθωτού ή του ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη. Για χρονικό διάστημα λιγότερο των 8 ημερών διάρκειας της εργασιακής σχέσης χορηγείται κλάσμα του δώρου. (Υ.Α. 19040/81) Αυτός ο τρόπος υπολογισμού είναι ο ίδιος και για τους μερικώς απασχολούμενους (λιγότερες ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας)
Οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία (λιγότερες ημέρες τη  βδομάδα), θα πάρουν ως Δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια. Οι αμειβόμενοι  με ωρομίσθιο, θα λάβουν  Δώρο Πάσχα με  βάση το  μέσο όρο  των αποδοχών  που έλαβαν για το διάστημα από 1/1 έως 30/04.

Το ποσό προσαυξάνεται με τον συντελεστή 0,04166, που είναι η αναλογία του επιδόματος άδειας στο δώρο Πάσχα.

Παραδείγματα:

Περίπτωση 1η

Μισθωτός με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και μηνιαίο μισθό 1000 ευρώ τέθηκε σε αναστολή εργασίας, από  15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020. Πόσο δώρο οφείλει ο εργοδότης;

-Ημέρες εργασιακής σχέσης (ημερολογιακές) από 1/1/20 έως 14/3/20: 75
-Δικαιούμενα ημερομίσθια δώρου από 1/1/20 έως 14/3/20: 75/8 = 9,38
-Το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού: 33,33 €
-Δώρο Πάσχα: 9,38 Χ 33,33 = 312,50 €
-Προσαύξηση: 312,50 Χ 0,04166 = 13,02 €
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ (από εργοδότη): 312,50 + 13,02 = 325,52 €

Το συνολικό δώρο Πάσχα που θα δικαιούταν ο εργαζόμενος είναι (500 + 20,83) 520,83 €. Συνεπώς το κράτος οφείλει στον εργαζόμενο δώρο Πάσχα, τη διαφορά ύψους 195,31 €

Περίπτωση 2η

Η σύμβαση εργασίας, εργαζόμενου με ημερομίσθιο 35 ευρώ την ημέρα, με πρόσληψη 3/2/2020 τέθηκε σε αναστολή στις 10 Απριλίου 2020, για διάστημα 45 ημερών. Πόσο δώρο Πάσχα δικαιούται;

-Ημέρες εργασιακής σχέσης (ημερολογιακές) από 1/1/20 έως 7/4/20: 64
-Δικαιούμενα ημερομίσθια δώρου από 3/2/20 έως 7/4/20: 64/8 = 8,00
-Δώρο Πάσχα: 8 Χ 35 = 280 €
-Προσαύξηση: 280 Χ 0,04166 = 11,67 €
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ (από εργοδότη): 280 + 11,66 = 291,66 €

Το συνολικό δώρο Πάσχα που θα δικαιούταν ο εργαζόμενος είναι:

-Ημέρες εργασιακής σχέσης (ημερολογιακές) μέχρι 30/4/2020: 88
-Δικαιούμενα ημερομίσθια δώρου: 88:8 = 11
-Δώρο Πάσχα: 11 Χ 35 = 385 €
-Προσαύξηση: 385 Χ 0,04166 = 16,04 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ = 385 + 16,04 = 401,04 €

-Από εργοδότη: 291,66 €
-Από το κράτος: 109,38 €

Δείτε την ΠΝΠ ΦΕΚ 75 Α’ 30-3-2020 ΕΔΩ

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Σύμβουλος σε εργασιακά θέματα

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Επαναλειτουργία σχολείων και άδεια ειδικού σκοπού

Επαναλειτουργία σχολείων και άδεια ειδικού σκοπού

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για παρατάσεις αναστολής συμβάσεων

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ – Ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για παρατάσεις αναστολής συμβάσεων

ΕΦΕΤ: Οδηγός επανεκκίνησης για τη μαζική εστίαση

ΕΦΕΤ: Οδηγός επανεκκίνησης για τη μαζική εστίαση