Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

03/12/2019
Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

ΒΗΔΑΠ ή Ε12; Εκατοντάδες τηλεφωνήματα και μηνύματα έχει δεχθεί το ergasiaka-gr.net από αναγνώστες του, οι οποίοι αναζητούν έγκυρες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί με τις πρόσφατες διατάξεις για την αναγγελία των εργαζομένων στα οικοδομικά και τεχνικά έργα.

Απευθυνθήκαμε στο προϊστάμενο του ΤΕΕΣ Ηρακλείου του ΣΕΠΕ κ. Καραγιάννη Ευάγγελο, αναζητώντας με τη σειρά μας ενημέρωση για τα ισχύοντα σήμερα, σχετικά με την αναγγελία του απασχολούμενου στα οικοδομοτεχνικά έργα.

Απο τον κ. Καραγιάννη λάβαμε το παρακάτω έγγραφο.

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α.  Έως του έτους 1989, οι εργοδότες (κύριοι του έργου, κατασκευαστές, εργολάβοι, υπεργολάβοι) που απασχολούσαν Οικοδόμους με σχέση εξηρτημένης εργασίας (τεχνίτες, βοηθούς, εργάτες), όφειλαν να καταθέσουν στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πίνακα προσωπικού/ωρών εργασίας, σύμφωνα με τα γενικά ισχύοντα (Π.Δ. 515/1970).

Β.  Από του έτους 1989 έως το έτος 2012, ο κάθε υπόχρεος όφειλε να θεωρεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και να τηρεί στον τόπο εργασίας Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, μη υποχρεωμένων στην κατάθεση πινάκων προσωπικού/ωρών εργασίας.  Από το έτος 2012 καταργήθηκε η θεώρηση του Βιβλίου.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ν.Δ. 515/1970 άρθρο 4 (αντικατέστησε το άρθρο 13 του Π.Δ. 27/6/1932). Όριζε ότι κάθε εργοδότης υποχρεούτο, δύο φορές κατ’ έτος (Μάιο και Οκτώβριο) να υποβάλλει στην Επιθεώρηση Εργασίας πίνακες προσωπικού/ωρών εργασίας.
 2. Ν. 1836/1989 άρθρο 33. Όριζε ότι με αποφάσεις του Υπ. Εργασίας μπορεί να καθιερώνεται η τήρηση Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού σε επιχειρήσεις και εργασίες οικοδομικών, τεχνικών έργων και επισκευαστικών επιχειρήσεων/εργασιών.
 1. Υ.Α. 1801/1989 εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή του άνω νόμου, η οποία καθόριζε τους υπόχρεους, τους όρους συμπληρώσεως, θεωρήσεως και τηρήσεως του Β.Η.Δ.Α.Π. καταργώντας τη θεώρηση του πίνακα προσωπικού/ωρών εργασίας.
 1. Ν. 1902/1990 άρθρο 23 (προέβλεπε ποινές και από το Ι.Κ.Α.)
 1. Ν. 1976/1991 άρθρο 20 Καθιέρωνε εκ νέου την τήρηση Β.Η.Δ.Α.Π. καταργώντας το άρθρο 33 ν. 1836/1989, το άρθρο 23 ν. 1902/1990 και την Υ.Α. 1801/1989
 1. Κατ’ εφαρμογή της άνω διατάξεως, εξεδόθησαν οι Υ.Α. ΑΥΥΠΚΑ Φ21/2557 και 1872/1992
 1. Ν. 2556/1997 άρθρο 4 Κατήργησε – από τότε που ίσχυσε –  το άρθρο 20 του ν. 1976/1991 και τις άνω Υ.Α.

Το Υπ. Εργασίας με το α.π. 11073/2000 έγγραφο του, δέχεται ότι επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 1836/1989

 1. Ν. 4093/2012 ΙΑ 13 παρ. 1Α Κατήργησε τη θεώρηση από το Σ.ΕΠ.Ε. του Β.Η.Δ.Α.Π. της Υ.Α. 1801/1989
 1. Ν. 4488/2017 άρθρο 37 αντικατέστησε το άρθρο 33 του ν. 1836/1989. Προέβλεπε ότι, εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε. το απασχολούμενο προσωπικό πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Επί παραβάσεως, προέβλεπε κυρώσεις κατά την Υ.Α. 27397/122/2013 (10.500 €).

Για την εφαρμογή του άρθρου, προβλεπόταν έκδοση Υ.Α.

 1. Ν. 4611/2019 άρθρο 59 Τροποποίησε την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4488/2017 και όρισε ότι εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το απασχολούμενο προσωπικό πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Επί παραβάσεως, καθόριζε τις ποινές του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (10.500 €).

Κατ’ εφαρμογή του άνω νόμου (ν. 4488/2017 άρθρο 37), εξεδόθησαν:

α. Υ.Α. 40331/Δ1. 13521 / Β΄ 3520/2019 άρθρα 2 και 4 παρ. 24, η οποία προέβλεπε την υποβολή ηλεκτρονικώς στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου Ε 12 “Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου” με υπόχρεους εργοδότες εκείνων που καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΕΦΚΑ για απογραφή ΑΜΟΕ, υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή εισφορών.

β.  Υ.Α. 44568/Δ1. 14795 / Β΄ 3751/2019, η οποία αντικατέστησε την παρ. 24 του άρθρου 4 της άνω Υ.Α., καθόρισε υπόχρεους εργοδότες για την υποβολή του εντύπου Ε 12, τους καθοριζόμενους από τον ΕΦΚΑ για την απογραφή (ΑΜΟΕ), την υποβολή Α.Π.Δ. και την καταβολή εισφορών, καθώς τους εργολάβους και υπεργολάβους που αναλαμβάνουν την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας/τεχνικού έργου.

Προέβλεπε νομοθετική επαναρρύθμιση έως 30/11/2019 και έως τότε, υποχρέωση υποβολής Β.Η.Δ.Α.Π. και συγκεντρωτικά απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε.

γ.  Το Σ.ΕΠ.Ε. με τα α.π. 378757 και 382192/2019 έγγραφα του, όρισε ότι το Ε 12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες – μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ και η χειρόγραφη υποβολή, δύναται να υποβληθεί και για περισσότερες από μια ημέρα για κάθε εργαζόμενο.

 1. Ν. 4635/2019 άρθρο 214 Τροποποίησε το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 και όρισε ότι εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στο ΣΕΠΕ το απασχολούμενο προσωπικό πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού/ωρών εργασίας. Επί παραβάσεως, προβλέπει κυρώσεις με άρθρο 5 ν. 4554/2018 (10.500 €).

Αντίγραφο του εντύπου της αναγγελίας τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτών. Παράβαση τούτου επισύρει ποινές του άρθρου 24 ν. 3996/2011 (κατηγοριοποίηση ποινών).
Προέβλεπε την έκδοση Υ.Α.

 1. Υ.Α. 51524/1262/2019, εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή του άνω νόμου, η οποία στο άρθρο 1 ορίζει ότι εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να το αναγγέλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Υπόχρεος ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατ’ άρθρο 8 του ν. 1846/1951, απογράφεται (ΑΜΟΕ) καταθέτει Α.Π.Δ. και καταβάλλει εισφορές. Ορίζονται οι οικοδομικές εργασίες/τεχνικά έργα και οι εξαιρέσεις εφαρμογής.

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η ημερήσια ηλεκτρονική αναγγελία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, στα έργα με αυτεπιστασία και στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής. Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει η τήρηση Β.Η.Δ.Α.Π. με την επί πλέον υποχρέωση ηλεκτρονικής συγκεντρωτικής αναγγελίας για κάθε μήνα, μέχρι το τέλος του επομένου μήνα της παρασχεθείσης εργασίας.

Καθορίζει έννοιες και τους υπόχρεους τηρήσεως του βιβλίου.

Παράβαση των ανωτέρω επισύρει ποινές του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 και 65 του ν. 4635/2019 (10.500 €) για την ημερήσια μη ηλεκτρονική αναγγελία , του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 για τη μη επίδειξη των εντύπων αναγγελίας στους ελεγκτές (Δημόσια έργα και τεχνικά έργα) και ομοίως του άρθρου 24 ν. 3996/2011 για μη τήρηση των Β.Η.Δ.Α.Π.

 1. Υ.Α. 54286/Δ1. 17642/Β΄4293/2019 η οποία αντικαθιστώντας άρθρα της ΥΑ 40331/Δ1. 13521/2019 ορίζει την αναγγελία :
 • Ε12 –e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ Αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού επί εκτελέσεως οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
 • Ε12 –e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο -κατ’ άρθρο 8 του ν. 1846/1951- είναι υπόχρεο για ΑΜΟΕ, ΑΠΔ και καταβολή εισφορών, όπως ορίζονται στην ΥΑ. 51524/1262/2019.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: Οι υπόχρεοι τήρησης του Β.Η.Δ.Α.Π. στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, οι οποίοι είναι υπόχρεοι για την -πλέον του Β.Η.Δ.Α.Π.- υποβολή του Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ συγκεντρωτικά κάθε μήνα.

Καθορίζεται ο τρόπος υποβολής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Ε12 -e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ, το οποίο δύναται να υποβάλλεται άπαξ, για προγραμματισμένες εργασίες του έργου.

Τέλος, προβλέπει την υποβολή , εκτός από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στο ΣΕΠΕ μέχρι 02/12/2019, συγκεντρωτικά, των Β.Η.Δ.Α.Π. που έχουν τηρηθεί έως 30/11/2019

Επίσης ορίζονται μεταβατικές περίοδοι υποβολής/κατάθεσης  έως 14/2/2020 και 29/2/2020.

Την Υ.Α. ακολουθούν τα έντυπα Ε 12 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπ. Εργασίας α.π. 56005 / 1327/29-11-2019, ΑΔΑ: ΩΙ6Γ46ΜΤΛΚ-ΔΨΜ

Ερμηνεύει τα άρθρα 1 και 2 της Υ.Α. 51524/1262/2019 και ειδικότερα τους υπόχρεους υποβολής της ημερήσιας αναγγελίας και τηρήσεως των Β.Η.Δ.Α.Π. Ήτοι :

α. Υπόχρεοι για την εφαρμογή του άρθρου 1 είναι:

 • Ο ανάδοχος ή εργολάβος για οικοδομικό ή τεχνικό έργο του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εκτελούνται εργολαβικά.
 • Ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα για ιδιωτικά τεχνικά έργα.
 • Ο Δημόσιος φορέας εκτέλεσης για Δημόσια έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

Η υποχρέωση αναγγελίας και τήρησης του αντιγράφου αυτής, υφίσταται αυτοτελώς για κάθε υπόχρεο εργοδότη και για κάθε έργο χωριστά.

β.  Υπόχρεοι για την εφαρμογή του άρθρου 2 (ημερήσια τήρηση του Βιβλίου και μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ),  είναι:

 • Ο κύριος ή συγκύριος του κτίσματος για οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται από τον κύριο/συγκύριο του έργου ή με συμμετοχή τρίτων (εργολάβοι κλπ).
 • Ο κύριος /συγκύριος οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής, αλληλεγγύως, επί  ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής.

Ηράκλειο 29/11/2019

Ε. Καραγιάννης
Προϊστάμενος ΤΕΕΣ Ηρακλείου – ΣΕΠΕ

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ