Ποιοι είναι υπόχρεοι για την αναγγελία των εργαζομένων στα οικοδομοτεχνικά έργα. Τι προβλέπει η απόφαση

13/11/2019
Ποιοι είναι υπόχρεοι για την αναγγελία των εργαζομένων στα οικοδομοτεχνικά έργα. Η υπουργική απόφαση

Εκδόθηκε από τον υπουργό εργασίας Ι. Βρούτση η αναμενόμενη απόφαση για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, σύμφωνα με το άρθρο 214 του νόμου 4635/2019.

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι, εργοδότης που απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου, υποχρεούται να αναγγέλλει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, το απασχολούμενο προσωπικό, πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Η αναγγελία αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (A΄ 130), όπως ισχύει, δηλαδή πρόστιμο για αδήλωτη εργασία, 10.500 ευρώ ανά άτομο.

Με την με αριθ. 51525/1262/7-11-2019 εκδοθείσα υπουργική απόφαση καθορίζονται ποιοι είναι υπόχρεοι εργοδότες για την αναγγελία, οι διαδικασίες υποβολής της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει η αναγγελία  και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αναγγελίας.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση
  1. Στην παράγραφο ii του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης, ως υπόχρεος για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομοτεχνικά έργα ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο:

α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου,

β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών.

Ποιος θεωρείται εργοδότης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΑΝ 1846/1951, που αναφέρεται στην απόφαση;

α.   Τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού  δικαίου για λογαριασμό  των οποίων  τα  υπαγόμενα  εις  την  ασφάλιση  πρόσωπα  προσφέρουν  την  εργασία   τους.

β.  Για τις οικοδομικές εργασίες, που εκτελούνται από τον κύριο του  έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως  εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται.

Ειδικά επί αναθέσεως οικοδομικών έργων εργολαβικώς κατά το σύστημα  της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο  αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος  κατασκευαστής.

γ.  Για εργασίες, που διεξάγονται για  λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και  γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από  παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι.

δ.   Για τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός έχει συμβληθεί και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα.

  1. Στους επιθεωρητές εργασίας ανατίθεται η ευθύνη διαπίστωσης κάθε φορά, του υπόχρεου αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού.
  1. Η Αναγγελία θα περιλαμβάνει:

– Πλήρη στοιχεία του Έργου:
– Στοιχεία του Υπόχρεου Αναγγελίας
–  Στοιχεία του Απασχολούμενου Προσωπικού στο Έργο

  1. Η αναγγελία προσωπικού αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού και πρέπει να υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
  1. Η αναγγελία προσωπικού μπορεί να γίνεται και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της μιας ημέρας, εφόσον όμως υπάρξουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα υποβληθέντα στοιχεία, θα πρέπει να γίνεται τροποποίησης της αναγγελίας.
  1. Για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, αλλά σε μη οικοδομικές εργασίες (π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ) εφόσον είναι προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων από τις οποίες και ασφαλίζονται, δεν υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας. Ισχύει γι’ αυτούς ο πίνακας προσωπικού.
  1. Από την ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας της ημερήσιας απασχόλησης του απασχολούμενου προσωπικού, εξαιρούνται τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να τηρείται «Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» στον τόπο εκτέλεσης του έργου, ενώ οι υπόχρεοι τήρησης του ΒΗΔΑΠ υποχρεούνται να αναγγέλλουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.

Δεν υποχρεούνται στην τήρηση του εν ΒΗΔΑΠ οι εργοδότες – ιδιοκτήτες, για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους των δυο εργαζομένων.

  1. Για τη μη αναγγελία προσωπικού που απασχολείται στα οικοδομοτεχνικά έργα επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία, 10.500 ευρώ ανά άτομο. Αντίθετα για τις παραβάσεις που αφορούν την τήρηση του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, αλλά και για τη μη επίδειξη αντιγράφου αναγγελίας στο τόπο εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 24 του νόμου 3996/2011 (Πρόστιμο από τριακόσια 300 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ ανάλογα με την βαθμολογία των κριτηρίων που προβλέπεται στην απόφαση με αριθμ. 29164/755 – ΦΕΚ 2686/2-7-2019, για την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων.
  1. Η απόφαση  51525/1262/7-11-2019, θα ισχύσει από 1/12/2019

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων

 

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

upd: Το ΦΕΚ 4173/2019 για την αναγγελία των απασχολουμένων στα οικοδομοτεχνικά έργα

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Το ergasiaka-gr κοντά σας, με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

Το ergasiaka-gr κοντά σας, με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

Κορωνοϊός. Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου και επίδομα 800 ευρώ. Τι ισχύει

Κορωνοϊός. Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου και επίδομα 800 ευρώ. Τι ισχύει

ΟΑΕΔ: Παράταση της αυτόματης ανανέωσης δελτίων ανεργίας

ΟΑΕΔ: Παράταση της αυτόματης ανανέωσης δελτίων ανεργίας