Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ. Από πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή του στο ΣΕΠΕ

28/11/2019
Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ. Από πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή του στο ΣΕΠΕ

Το νέο έντυπο, Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ  για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομοτεχνικά έργα προέκυψε από την υπ’ αριθ. 54286/Δ1.17642 ΦΕΚ 4293/27-11-2019 απόφαση του υπουργού εργασίας Ι. Βρούτση.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και η απογραφική αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομοτεχνικά έργα με το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
Η απόφαση αυτή τροποποιεί την 40331/Δ1.1351/13-9-2019 απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΕΑΔ.

Σεμινάριο: Ε12 – ΒΗΔΑΠ. Αναγγελία εργαζομένων στα οικοδομοτεχνικά έργα. Οι νέες διατάξεις

Με βάση την εκδοθείσα απόφαση υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε12 -e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, είναι υπόχρεο:
α) για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου,
β) για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς και την καταβολή των εισφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 περ. ii της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης, εξαιρουμένων των υπόχρεων της ακόλουθης περ. ΙΙ.

ΙΙ. Οι υπόχρεοι τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» για τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, είναι υπόχρεοι για την υποβολή του Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ 2β της αριθμ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 υπουργικής απόφασης.
III. Για τους υπόχρεους των ανωτέρω περιπτώσεων Ι και ΙΙ δεν απαιτείται η υποβολή Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπικού.

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω διατάξεις εκτός της “αλλαγής του ονόματος” του εντύπου της ηλεκτρονικής υποβολής, από Ε12 σε Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, αναμασούν προηγούμενες διατάξεις χωρίς καμιά ουσιαστική προσέγγιση του θέματος. Ουδείς διαφωτίστηκε και το κύκλωμα της αγοράς των οικοδομοτεχνικών έργων “πλέει” σε πελάγη άγνοιας, ανησυχίας και προβληματισμού, αφού κανείς δεν είναι σε θέση να τους ενημερώσει υπεύθυνα για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νέες διατάξεις.

Μια διευκρινιστική εγκύκλιος ίσως να ηρεμούσε τα πράγματα αν και δεν μπορεί να παρέμβει και να αλλοιώσει νομοθετημένες διατάξεις εκτός κι αν τις επεξηγήσει διαφορετικά απ’ ότι εμείς, νομίζουμε. Μακάρι. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και στην πράξη είναι αδύνατον να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην απόφαση.

Η παραπάνω απόφαση στηρίζεται σε ένα νόμο 68 χρόνων, τον Α.Ν. 1846/1951, ο οποίος ρυθμίζει καθαρά ασφαλιστικά θέματα. Στο άρθρο 8 του ΑΝ 1846/1951 αναφέρεται ότι εργοδότης (συνεπώς και υπόχρεος για την αναγγελία ή την υποβολή του Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ), είναι:
α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για λογαριασμό των οποίων τα υπαγόμενα εις την ασφάλιση πρόσωπα προσφέρουν την εργασία τους και
β. Για τις οικοδομικές εργασίες, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη επένδυση επιχείρησης, σε κτιριακά και έργα περιβάλλοντος χώρου, η οποία έχει ανατεθεί σε εργολάβους και υπεργολάβους με μεγάλο αριθμό απασχολουμένων στο έργο και οι οποίοι μάλιστα διαφοροποιούνται καθημερινά, ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες και την εξέλιξη υλοποίησης του έργου.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου εργασίας υπεύθυνος για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού (υποβολή Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ΒΗΔΑΠ) είναι ο κύριος του έργου.

Και ρωτούμε: Πόσο εύκολο είναι, ο κύριος του έργου, προκειμένου να είναι συνεπής με τις νέες διατάξεις, να παρακολουθεί κάθε μέρα και όλη την ημέρα τους απασχολούμενους στο έργο, άτομα τα οποία επιλέγονται αποκλειστικά από τον εργολάβο ή/και τον υπεργολάβο, εξαρτώνται άμεσα και κατευθύνονται στην εκτέλεση της εργασίας τους απ’ αυτούς; Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβων – υπεργολάβων και πληροφόρηση – ενημέρωση του υπόχρεου για τα στοιχεία των απασχολουμένων που πρέπει να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ποιος ευθύνεται για την ανεπαρκή και πλημμελή ενημέρωση που θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ για κάθε άτομο που δεν έχει γίνει αναγγελία απασχόλησης στο έργο;
Γιατί συνδέεται υποχρεωτικά η εν λόγω απόφαση με ένα νόμο 68 χρόνων; Γιατί στην απόφαση δεν προβλέφθηκαν διατάξεις για την υποχρέωση υποβολής του Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ή του ΒΗΔΑΠ, ξεκάθαρα από τον εργοδότη των απασχολουμένων (με τον οποίο υπάρχει εξαρτημένη σχέση εργασίας) ανεξάρτητα από το ποιος υποβάλλει την ΑΠΔ και τις εισφορές, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις;
Γιατί εν τέλει, να μην προβλέπεται η δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου, για το ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού και την υποβολή ή συμπλήρωση των σχετικών εντύπων; (Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΒΗΔΑΠ)

Επίσης στο άρθρο 8 του ΑΝ 1846/1951, αναφέρει ότι “Για τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός έχει συμβληθεί και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα.”

Προφανώς ο ΑΝ 1846/1951 αναφερόταν τότε στην υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ και καταβολή εισφορών. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεοι για την υποβολή του εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ κλπ, ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα. (εργολάβοι, υπεργολάβοι) και με ποιο τρόπο;

Με τις νέες διατάξεις δεν απλουστεύονται οι διαδικασίες, δεν μειώνεται το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων, αλλά ούτε και αναβαθμίζονται οι εφαρμοζόμενες πολιτικές απασχόλησης όπως υποστηρίζει η υπουργική απόφαση. Αντιθέτως μάλιστα.

Λοιπές διατάξεις

Η απόφαση 54286/Δ1.17642 ΦΕΚ 4293/27-11-2019 προβλέπει επίσης ότι:
– Το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο ΠΣ Εργάνη.
– Το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, υποβάλλεται από τους υπόχρεους τήρησης του ΒΗΔΑΠ για το απασχολούμενο μηνιαίως προσωπικό μέχρι και την τελευταία
ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης.
– Αντίγραφο του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού (Β.Η.Δ.Α.Π.) στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων που έχει τηρηθεί χειρόγραφα έως και την 30.11.2019, υποβάλλεται συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., έως 2.12.2019.
– Θα υπάρξει μεταβατικό στάδιο από 1.12.2019 έως και 31.1.2020 κατα το οποίο οι υπόχρεοι εργοδότες μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ή εναλλακτικά να το τηρούν χειρόγραφα στον χώρο εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και να το υποβάλλουν συγκεντρωτικά και απογραφικά εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην αρμόδια υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. έως και 14.2.2020.
– Η διαδικασία υποβολής διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 1.2.2020 από τους υπόχρεους υποβολής του εντύπου Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ
– Οι υπόχρεοι τήρησης ΒΗΔΑΠ υποβάλλουν το έντυπο Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, μέχρι και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού.

Κατ’ εξαίρεση για τους απασχολούμενους κατά τη μεταβατική περίοδο από 1.12.2019 έως 31.1.2020 οι υπόχρεοι υποβολής του εντύπου Ε12 – e- ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ, το υποβάλλουν έως την 29.2.2020.

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Σύμβουλος σε εργασιακά θέματα

Δείτε την απόφαση 54286/Δ1.17642 ΦΕΚ 4293/27-11-2019 ΕΔΩ

UPD 29/11/2019 Δείτε την εγκύκλιο που εκδόθηκε ΕΔΩ

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Το ergasiaka-gr κοντά σας, με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

Το ergasiaka-gr κοντά σας, με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

ΟΑΕΔ: Παράταση της αυτόματης ανανέωσης δελτίων ανεργίας

ΟΑΕΔ: Παράταση της αυτόματης ανανέωσης δελτίων ανεργίας

Δώρο Πάσχα εν καιρώ κορωνοϊού. Πως και πότε θα καταβληθεί. Παραδείγματα

Δώρο Πάσχα εν καιρώ κορωνοϊού. Πως και πότε θα καταβληθεί. Παραδείγματα