Δώρο Χριστουγέννων. Πίνακες για εύκολο υπολογισμό

13/12/2018
Δώρο Χριστουγέννων. Πίνακες για εύκολο υπολογισμό
Αν αμείβεσαι με μισθό, για να βρεις το Δώρο Χριστουγέννων, πολλαπλασίασε το συντελεστή που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασιακής σχέσης σου κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαϊου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με το μισθό σου.
Ο συντελεστής έχει βγει ως εξής: Συντελεστής = ημέρες εργασιακής σχέσης : 19 Χ 2 : 25
Παράδειγμα: Μισθός 1000 €  – Ημέρες εργασιακής σχέσης: 172
Συντελεστής: 172 : 19 Χ 2 = 18,10526 : 25 = 0,7242
Δώρο Χριστουγέννων = 1000 Χ 0,7242 = 724,21
Προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας:  724,21 Χ 0,04166 = 30,17 €

Συνολικό Δώρο Χριστουγέννων: 724,21 + 30,17 = 754,38 €

1. ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Ημέρες
Συντελ.
Ημέρες
Συντελ.
Ημέρες
Συντελ.
1
0,0042
86
0,3621
171
0,72
2
0,0084
87
0,3663
172
0,7242
3
0,0126
88
0,3705
173
0,7284
4
0,0168
89
0,3747
174
0,7326
5
0,0211
90
0,3789
175
0,7368
6
0,0253
91
0,3832
176
0,7411
7
0,0295
92
0,3874
177
0,7453
8
0,0337
93
0,3916
178
0,7495
9
0,0379
94
0,3958
179
0,7537
10
0,0421
95
0,4
180
0,7579
11
0,0463
96
0,4042
181
0,7621
12
0,0505
97
0,4084
182
0,7663
13
0,0547
98
0,4126
183
0,7705
14
0,0589
99
0,4168
184
0,7747
15
0,0632
100
0,4211
185
0,7789
16
0,0674
101
0,4253
186
0,7832
17
0,0716
102
0,4295
187
0,7874
18
0,0758
103
0,4337
188
0,7916
19
0,08
104
0,4379
189
0,7958
20
0,0842
105
0,4421
190
0,8
21
0,0884
106
0,4463
191
0,8042
22
0,0926
107
0,4505
192
0,8084
23
0,0968
108
0,4547
193
0,8126
24
0,1011
109
0,4589
194
0,8168
25
0,1053
110
0,4632
195
0,8211
26
0,1095
111
0,4674
196
0,8253
27
0,1137
112
0,4716
197
0,8295
28
0,1179
113
0,4758
198
0,8337
29
0,1221
114
0,48
199
0,8379
30
0,1263
115
0,4842
200
0,8421
31
0,1305
116
0,4884
201
0,8463
32
0,1347
117
0,4926
202
0,8505
33
0,1389
118
0,4968
203
0,8547
34
0,1432
119
0,5011
204
0,8589
35
0,1474
120
0,5053
205
0,8632
36
0,1516
121
0,5095
206
0,8674
37
0,1558
122
0,5137
207
0,8716
38
0,16
123
0,5179
208
0,8758
39
0,1642
124
0,5221
209
0,88
40
0,1684
125
0,5263
210
0,8842
41
0,1726
126
0,5305
211
0,8884
42
0,1768
127
0,5347
212
0,8926
43
0,1811
128
0,5389
213
0,8968
44
0,1853
129
0,5432
214
0,9011
45
0,1895
130
0,5474
215
0,9053
46
0,1937
131
0,5516
216
0,9095
47
0,1979
132
0,5558
217
0,9137
48
0,2021
133
0,56
218
0,9179
49
0,2063
134
0,5642
219
0,9221
50
0,2105
135
0,5684
220
0,9263
51
0,2147
136
0,5726
221
0,9305
52
0,2189
137
0,5768
222
0,9347
53
0,2232
138
0,5811
223
0,9389
54
0,2274
139
0,5853
224
0,9432
55
0,2316
140
0,5895
225
0,9474
56
0,2358
141
0,5937
226
0,9516
57
0,24
142
0,5979
227
0,9558
58
0,2442
143
0,6021
228
0,96
59
0,2484
144
0,6063
229
0,9642
60
0,2526
145
0,6105
230
0,9684
61
0,2568
146
0,6147
231
0,9726
62
0,2611
147
0,6189
232
0,9768
63
0,2653
148
0,6232
233
0,9811
64
0,2695
149
0,6274
234
0,9853
65
0,2737
150
0,6316
235
0,9895
66
0,2779
151
0,6358
236
0,9937
67
0,2821
152
0,64
237
0,9979
68
0,2863
153
0,6442
238 – 245
1
69
0,2905
154
0,6484
70
0,2947
155
0,6526
71
0,2989
156
0,6568
72
0,3032
157
0,6611
73
0,3074
158
0,6653
74
0,3116
159
0,6695
75
0,3158
160
0,6737
76
0,32
161
0,6779
77
0,3242
162
0,6821
78
0,3284
163
0,6863
79
0,3326
164
0,6905
80
0,3368
165
0,6947
81
0,3411
166
0,6989
82
0,3453
167
0,7032
83
0,3495
168
0,7074
84
0,3537
169
0,7116
85
0,3579
170
0,7158

Για να υπολογίσεις το Δώρο Χριστουγέννων, αν αμείβεσαι με ημερομίσθιο πολλαπλασίασε τον συντελεστή που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασιακής σου σχέσης από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με το ημερομίσθιό σου.

Ο συντελεστής βγαίνει ως εξής: Συντελεστής =  Ημέρες εργασιακής σχέσης : 19 Χ 2

Παράδειγμα: Ημερομίσθιο : 40 € – Ημέρες εργασιακής σχέσης: 163
Συντελεστής: 163 : 19 Χ 2 = 17,1579
Δώρο Χριστουγέννων: 17,1579 Χ 40 = 686,32 €
Προσαύξηση επιδόματος άδειας:  686,32 Χ 0,04166 = 28,59 €

Σινολικό Δώρο Χριστουγέννων: 686,32 + 28,59 = 714,91 €
2. ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Ημέρες
έργασίας
Ημερομ Δ.Χ.
Ημέρες
έργασίας
Ημερομ Δ.Χ.
Ημέρες
έργασίας
Ημερομ Δ.Χ.
1
0,1053
81
8,5263
161
16,9474
2
0,2105
82
8,6316
162
17,0526
3
0,3158
83
8,7368
163
17,1579
4
0,4211
84
8,8421
164
17,2632
5
0,5263
85
8,9474
165
17,3684
6
0,6316
86
9,0526
166
17,4737
7
0,7368
87
9,1579
167
17,5789
8
0,8421
88
9,2632
168
17,6842
9
0,9474
89
9,3684
169
17,7895
10
1,0526
90
9,4737
170
17,8947
11
1,1579
91
9,5789
171
18
12
1,2632
92
9,6842
172
18,1053
13
1,3684
93
9,7895
173
18,2105
14
1,4737
94
9,8947
174
18,3158
15
1,5789
95
10
175
18,4211
16
1,6842
96
10,1053
176
18,5263
17
1,7895
97
10,2105
177
18,6316
18
1,8947
98
10,3158
178
18,7368
19
2
99
10,4211
179
18,8421
20
2,1053
100
10,5263
180
18,9474
21
2,2105
101
10,6316
181
19,0526
22
2,3158
102
10,7368
182
19,1579
23
2,4211
103
10,8421
183
19,2632
24
2,5263
104
10,9474
184
19,3684
25
2,6316
105
11,0526
185
19,4737
26
2,7368
106
11,1579
186
19,5789
27
2,8421
107
11,2632
187
19,6842
28
2,9474
108
11,3684
188
19,7895
29
3,0526
109
11,4737
189
19,8947
30
3,1579
110
11,5789
190
20
31
3,2632
111
11,6842
191
20,1053
32
3,3684
112
11,7895
192
20,2105
33
3,4737
113
11,8947
193
20,3158
34
3,5789
114
12
194
20,4211
35
3,6842
115
12,1053
195
20,5263
36
3,7895
116
12,2105
196
20,6316
37
3,8947
117
12,3158
197
20,7368
38
4
118
12,4211
198
20,8421
39
4,1053
119
12,5263
199
20,9474
40
4,2105
120
12,6316
200
21,0526
41
4,3158
121
12,7368
201
21,1579
42
4,4211
122
12,8421
202
21,2632
43
4,5263
123
12,9474
203
21,3684
44
4,6316
124
13,0526
204
21,4737
45
4,7368
125
13,1579
205
21,5789
46
4,8421
126
13,2632
206
21,6842
47
4,9474
127
13,3684
207
21,7895
48
5,0526
128
13,4737
208
21,8947
49
5,1579
129
13,5789
209
22
50
5,2632
130
13,6842
210
22,1053
51
5,3684
131
13,7895
211
22,2105
52
5,4737
132
13,8947
212
22,3158
53
5,5789
133
14
213
22,4211
54
5,6842
134
14,1053
214
22,5263
55
5,7895
135
14,2105
215
22,6316
56
5,8947
136
14,3158
216
22,7368
57
6
137
14,4211
217
22,8421
58
6,1053
138
14,5263
218
22,9474
59
6,2105
139
14,6316
219
23,0526
60
6,3158
140
14,7368
220
23,1579
61
6,4211
141
14,8421
221
23,2632
62
6,5263
142
14,9474
222
23,3684
63
6,6316
143
15,0526
223
23,4737
64
6,7368
144
15,1579
224
23,5789
65
6,8421
145
15,2632
225
23,6842
66
6,9474
146
15,3684
226
23,7895
67
7,0526
147
15,4737
227
23,8947
68
7,1579
148
15,5789
228
24
69
7,2632
149
15,6842
229
24,1053
70
7,3684
150
15,7895
230
24,2105
71
7,4737
151
15,8947
231
24,3158
72
7,5789
152
16
232
24,4211
73
7,6842
153
16,1053
233
24,5263
74
7,7895
154
16,2105
234
24,6316
75
7,8947
155
16,3158
235
24,7368
76
8
156
16,4211
236
24,8421
77
8,1053
157
16,5263
237
24,9474
78
8,2105
158
16,6316
238- 245
25
79
8,3158
159
16,7368
80
8,4211
160
16,8421

Για άμεσο υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων, πατήστε ΕΔΩ
Για ακόμη περισσότερα, ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται