Οι νέες εργασιακές διατάξεις για τις εργολαβίες (συνεργεία καθαρισμού, security κλπ)

20/11/2018
cleaner1.jpg?fit=850%2C550&ssl=1

Ο Ν.4554/2018, προέβλεψε ειδικές διατάξεις για τις σχέσεις αναθέτοντα, εργολάβου η/και υπεργολάβου, που αποσκοπούν κυρίως στην προστασία των εργαζομένων, οι κυριότερες των οποίων είναι:

1.Ο αναθέτων την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου σε εργολάβο, ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλέγγυα με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του εργολάβου, για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

2. Στις συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ επιχείρησης και εργολάβου τίθεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.

3. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να αποστέλλει κάθε μήνα στον αναθέτοντα, αποδείξεις καταβολής αποδοχών,τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης και βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους.

4. Ο εργολάβος υποχρεούται να αναγράφει τα στοιχεία του αναθέτοντα, στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλει στο Σ.ΕΠ.Ε., για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί εκτός της έδρας της επιχείρησής τους.

5. Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζομένους με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού, όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησής τους.

6. Ο αναθέτων, πρέπει να αναρτά αντίγραφο του πίνακα προσωπικού των εργαζομένων του εργολάβου που απασχολούνται στο χώρο του αναθέτοντα.

7. Κατά τον χρόνο παροχής εργασίας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του αναθέτοντα, αυτός υποχρεούται από κοινού με τον εργολάβο να τηρεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευθυνόμενος εις ολόκληρον και αλληλέγγυα με τον εργολάβο για την ικανοποίηση των αξιώσεων των εργαζομένων που απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις για το εργατικό ατύχημα.

Τα παραπάνω ισχύουν και στις μεταξύ εργολάβου και υπεργολάβου σχέσεις, εφόσον ο εργολάβος αναθέτει έργο σε υπεργολάβους.

Οι εργαζόμενοι στον εργολάβο λοιπόν, μπορούν να στραφούν εναντίον του αναθέτοντα, εφόσον δεν ικανοποιηθούν από τον εργολάβο, ενώ οποιαδήποτε συμφωνία των μερών που αποκλείει ή περιορίζει αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι άκυρη.

Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής, ιδίως εάν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολάβου προς τους εργαζομένους του. Δέουσα επιμέλεια θεωρείται ότι υπάρχει, ιδίως όταν ο αναθέτων σωρευτικά:
α) αξιώνει από τον εργολάβο, την αποστολή των μηνιαίων αποδείξεων καταβολής των αποδοχών και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης, καθώς και των μηνιαίων βεβαιώσεων καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του εργολάβου.
β) αποστέλλει εξώδικη δήλωση στον εργολάβο αμέσως μετά τη διαπίστωση της παράβασης των υποχρεώσεών τους έναντι των εργαζομένων καλώντας τον να συμμορφωθεί εντός δεκαπέντε ημερών, και
γ) καταγγέλλει τη σύμβαση με τον εργολάβο αμέσως μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης.
Δικαίωμα αναγωγής, υπό τους ίδιους όρους, έχει και ο εργολάβος έναντι του υπεργολάβου.

Μανώλης Αμαργιωτάκης

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Ποιες αποδοχές υπολογίζονται για το Δώρο Χριστουγέννων;
Ποιες αποδοχές υπολογίζονται για το Δώρο Χριστουγέννων;

Ποιες αποδοχές υπολογίζονται για το Δώρο Χριστουγέννων;

Κάθε πότε πρέπει να πληρώνονται οι εργάτες;
Κάθε πότε πρέπει να πληρώνονται οι εργάτες;

Κάθε πότε πρέπει να πληρώνονται οι εργάτες;

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και ασφάλιση με εργόσημο
Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και ασφάλιση με εργόσημο

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και ασφάλιση με εργόσημο


Συνδρομές