Έχετε απορίες για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ; Διαβάστε αυτό.

06/11/2018
Έχετε απορίες για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ; Διαβάστε αυτό.
updated 11ος/2018
Κρίσιμες ερωτήσεις για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και χρήσιμες απαντήσεις από την ομάδα διαχείρισης του συστήματος και το ergasiaka-gr
1. Ποιο έντυπο χρησιμοποιείται στην πρόσληψη προσωπικού;
Για τις νέες προσλήψεις, υποβάλλεται το Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης» (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)» , το οποίο είναι έντυπο αρμοδιότητας ΟΑΕΔ ως προς τα πεδία του Ε3 και αρμοδιότητας ΣΕΠΕ ως προς τα πεδία του Ε4.Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του ενοποιημένου Ε3 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο εξωτερικός χρήστης μεταβαίνει στο πεδίο «Καταστάσεις Προσωπικού» επιλέγοντας «Εκτύπωση Συμπληρωματικού Πρόσληψης από Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης».
2. Ποια είναι τα είδη πινάκων προσωπικού και πότε κατατίθεται ο καθ’ ένας;
Ε4 :  Ετήσιος  και Ε4 : Ετήσιος συμπληρωματικός
Ο Ε4-Ετήσιος πίνακας προσωπικού κατατίθεται από 1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και καταγράφει το σύνολο των εργαζομένων στο παράρτημα κατά την ώρα της υποβολής. (32143/Δ1.11288/22-6-2018 απόφασης της υπουργού εργασίας).  Ο Ε4 – Ετήσιος Συμπληρωματικός κατατίθεται μόνο για απασχολούμενους, που εργάζονταν την ώρα της υποβολής του Ε4 – Ετήσιου πίνακα, αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν σ’ αυτόν.

Για το εποχικό προσωπικό και γενικά για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι εργοδότες υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εργαζόμενους αυτούς στον ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4), εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής του πίνακα η εργασιακή τους σχέση δεν έχει λήξει. (35043/685/20-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας)

Ε4: Αρχικός Πίνακας Προσωπικού
Στις περιπτώσεις σύστασης νέου παραρτήματος ή απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά, εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής του Ετήσιου πίνακα προσωπικού, δηλαδή από 1/11 κάθε έτους έως 30/09 του επόμενου έτους, τότε και μόνο υποβάλλεται Ε4-Αρχικός πίνακας προσωπικού. (σε περίπτωση παράτασης η ημερομηνία 1/11 μεταβάλλεται ανάλογα)
Συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις νέων εργοδοτών, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη εργαζομένων για πρώτη φορά, καθώς και για όσους εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων,  ή εφόσον μετά τις 31/10 υποβάλλεται για πρώτη φορά  ηλεκτρονικά  πρόσληψη εργαζομένων, υποδεικνύεται η υποβολή και Αρχικού Πίνακα Προσωπικού προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και  να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας.
Η υποβολή Αρχικού πίνακα λοιπόν γίνεται με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων, οι οποίοι συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ετήσιο ή Αρχικό πίνακα προσωπικού.

Ε4: Τροποποιητικός αποδοχών πίνακας προσωπικού
Αφορά τις περιπτώσεις μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σε πάγια βάση, όπως για παράδειγμα συμβαίνει όταν εργαζόμενος αλλάζει μισθολογικό κλιμάκιο και όχι σε περικοπή αποδοχών λόγω απεργίας ή αδικαιολόγητης απουσίας.
Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών, λοιπόν ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής  εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.

Ε4: Συμπληρωματικός ωραρίου και Ε4: Συμπληρωματικός ωραρίου – ατομικός πίνακας προσωπικού
Σε περιπτώσεις αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τον πίνακα προσωπικού συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της  αλλαγής ή της τροποποίησης, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.
Ο Ε4 «Συμπληρωματικός ωραρίου-ατομικός» είναι μια περιορισμένη εκδοχή του Ε4 Συμπληρωματικού ωραρίου, όπου καταχωρούνται μόνο τα πεδία ΑΦΜ εργαζόμενου και Ωράριο, ενώ το σύνολο των υπολοίπων πεδίων συμπληρώνεται με τα στοιχεία της τελευταίας προηγηθείσας υποβολής.
Οι συμπληρωματικοί και τροποποιητικοί πίνακες προσωπικού συνδέονται υποχρεωτικά με τον τελευταίο ηλεκτρονικά υποβληθέντα ετήσιο ή αρχικό πίνακα μέσω των πεδίων «ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ» και «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ».

Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή του Ε4 πίνακα προσωπικού στην  κύρια οθόνη «Εισαγωγή Κατάστασης Προσωπικού» και στην καρτέλα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»   στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση, καθώς επίσης και στην καρτέλα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» και στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» μπορεί να αναγράφεται κάθε χρήσιμη διευκρίνιση που αφορά είτε τον ίδιο τον εργαζόμενο, είτε την εργασιακή του σχέση.

Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί να υποβάλλεται και μέσω κινητού τηλεφώνου, με αποστολή μηνύματος (SMS) με την προϋπόθεση, ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Είναι υποχρεωτική η  αναγραφή του διαλείμματος στον πίνακα προσωπικού;

Αν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 6 ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών.
Το διάλειμμα  πρέπει να αναφέρεται  στον πίνακα προσωπικού ή στα προγράμματα εργασίας.
Επειδή, κατά κανόνα ο χρόνος του διαλείμματος δεν αποτελεί χρόνο εργασίας, (εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία), θα πρέπει στον πίνακα προσωπικού να γίνεται σχετική αναφορά περί επιμήκυνσης του ωραρίου εργασίας κατ’ αναλογία με το χρόνο του διαλείμματος.
Το διάλειμμα δεν πρέπει να χορηγείται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

4. Είναι υποχρεωτική η αναγγελία της υπερεργασίας;

Με την υπ’ αριθ. 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της υπουργού εργασίας, καθιερώθηκε το (νέο) Ε8 με το οποίο  αναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η υπερεργασία και η νόμιμη  υπερωριακή απασχόληση, την ίδια μέρα  και μάλιστα πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Το (νέο) Ε8 μπορεί να υποβάλλεται και με αποστολή μηνύματος, μέσω κινητού τηλεφώνου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

5. Πως δηλώνονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι πρακτικά ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι;

Χρησιμοποιούνται τα παρακάτω έντυπα – υποπεριπτώσεις του Ε3

E3.1 Για τους ωφελούμενους από προγράμματα

Περιεχόμενο μόνο για συνδρομητές

Για να συνεχίσετε, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Εκτύπωση
Ετικέτες
Κοινοποίηση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

ΠΟΕΕΤ: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα με τις επαναπροσλήψεις των εποχικά εργαζομένων που δεν έχουν επαναπροσληφθεί ακόμα

ΠΟΕΕΤ: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα με τις επαναπροσλήψεις των εποχικά εργαζομένων που δεν έχουν επαναπροσληφθεί ακόμα

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση για τις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων για τις επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν το Μάιο με κρατική εντολή

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση για τις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων για τις επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν το Μάιο με κρατική εντολή

Νόμος 4690/2020 – Νέα μέτρα Ιουνίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει στα εργασιακά

Νόμος 4690/2020 – Νέα μέτρα Ιουνίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει στα εργασιακά