Ενημερωτικό δελτίο: Πρόστιμα για παραβάσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

03/09/2018
exof_prostimoy-min.jpg?fit=804%2C523&ssl=1

Συγκεντρωμένη πληροφόρηση για τα πρόστιμα που προβλέπονται για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε όλες τις περιπτώσεις. Περιλαμβάνει και τις τελευταίες διατάξεις επιβολής προστίμου για την αδήλωτη εργασία σύμφωνα με το Ν.4554/2018

Περιεχόμενα δελτίου:

1. Πρόστιμα με βάση την κατηγοριοποίηση των προστίμων
2. Ποινή διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης
3. Αποκλεισμός επιχείρησης από δημόσιες συμβάσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
4. Αποκλεισμός επιχείρησης από δημόσιες χρηματοδοτήσεις, λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας
5. Πρόστιμα για αδήλωτη εργασία
6. Λοιπά πρόστιμα κατά δέσμια αρμοδιότητα
7. Διοικητικές κυρώσεις για απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα
8. Διοικητικές κυρώσεις για απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων
9. Πρόστιμα για παράβαση διατάξεων που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)
10. Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας

 

  1. Πρόστιμα με βάση την κατηγοριοποίηση των προστίμων

Σύμφωνα με το την παρ. 1Α του άρθρο 24 του Ν.3996/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.6.α άρθρου 23 Ν.4144/2013, στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο για κάθε μία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.
Για την επιβολή των κυρώσεων η κατηγοριοποίηση των οποίων προβλέπεται στην ΥΑ 2063/Δ1 632/2011, συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός συνεργασίας του εργοδότη, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από τις κατηγορίες επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010.
Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία για καταβολή:
1) δεδουλευμένων αποδοχών,
2) επιδομάτων εορτών και αδείας,
3) αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης),
4) αποδοχών διαθεσιμότητας,
5) προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, καθώς και προσαυξήσεων για εργασία κατά τη νύκτα,
6) αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας,
7) μισθών – ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας,
8) αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου,
9) επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς,
εάν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη παράβασης μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του ογδόντα τοις εκατό (80%). Πλήρης και ολοσχερής εξόφληση προς τον εργαζόμενο αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση αποδεικτικού τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει:
α. το όνομα του καταθέτη εργοδότη,
β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου,
γ. την αιτιολογία κατάθεσης και
δ. την ημερομηνία κατάθεσης. Αν υπάρχει αδυναμία κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για οποιονδήποτε λόγο, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση γραμματίου δημόσιας κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας (εκτός της αδήλωτης εργασίας), εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, τότε έχει έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προστίμου.

Διαβάστε ολόκληρο το e-Δελτίο ΕΔΩ

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Σε ποιους εργαζομένους αναπροσαρμόζονται οι μισθοί από 19/6/2019

Σε ποιους εργαζομένους αναπροσαρμόζονται οι μισθοί από 19/6/2019

Η απόφαση για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων μέσω τράπεζας

Η απόφαση για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων μέσω τράπεζας

Μισθοί οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2019 – 2020. Online εφαρμογή

Μισθοί οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2019 – 2020. Online εφαρμογή


Συνδρομές