Σε εξέλιξη τα προγράμματα ΕΣΠΑ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα” με επιδότηση 50%

05/07/2018
Σε εξέλιξη τα προγράμματα ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" με επιδότηση 50%
Σκοπός των δράσεων “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”, είναι η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης υφισταμένων επιχειρήσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους με την απόκτηση εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνιών.

 

1. Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες κυρίως:
– Έχουν τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι την 31/12/2017
– Έχουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας απ’ αυτούς που προβλέπεται στα προγράμματα αυτά.
– Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και πραγματοποιούν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
– Λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
– Εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
– Θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής (ή δάνειο, ή ίδια διαθέσιμα ή συνδυασμό και των δύο) σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου δηλαδή το 30% του κόστους της επένδυσης
– Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
– Θα υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
– Δεν περιλαμβάνονται σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
– Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:
01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02. Δασοκομία και υλοτομία
03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

 

2. Επιδοτούμενες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα είναι:

– Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
– Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
– Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
– Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
– Τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
– Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
– Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version)
– Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
– Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
– Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
– Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
– Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
– Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
– Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
– Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
– Σύνδεση στο Διαδίκτυο
– Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
– Παρουσία στα Social media Έως 1000€
– Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
– Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
– Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
– Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
– Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού).

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

 

3. Προϋπολογισμός έργου – Ποσοστό επιδότησης

– Ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να κυμανθεί από 5.000€ έως 50.000€ για το «Ψηφιακό Βήμα» και από 55.000€ έως 400.000€ για το «Ψηφιακό Άλμα»
– Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
– Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων θα είναι 12 μήνες για το «Ψηφιακό Βήμα» και 18 μήνες για το «Ψηφιακό Άλμα», από την ημερομηνία απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.
– Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

 

4. Ψηφιακή ωριμότητα – κατάταξη επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας.
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν πρόταση στο «Ψηφιακό Βήμα» και κατά 2 βαθμίδες για όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν πρόταση στο «Ψηφιακό Άλμα» δηλαδή:

Για το πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα»
• από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε ψηφιακή βαθμίδα (Γ)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε ψηφιακή βαθμίδα (Β)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε ψηφιακή βαθμίδα (Α)

Για το πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα»
• από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε ψηφιακή βαθμίδα (Β)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε ψηφιακή βαθμίδα (Α)
• από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε ψηφιακή βαθμίδα (Α)

Δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα (Α), όπως αυτή προκύπτει από την ανάλυση της υφιστάμενης ψηφιακής κατάστασης της επιχείρησης

 

5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι από 11/6/2018 έως και  17/09/2018.


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση και δωρεάν έλεγχο για την επιλεξιμότητα της επιχείρησή σας

Αμαργιωτάκη Μ. – Σκουραδάκης Μ. ΟΕ
AS HR Advisors
Εβανς 83 – 85 Ηράκλειο
Τηλ. 2810284273 – 6943050605 – 6940907372
[email protected]

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Αργία Σάββατο 15 Αυγούστου. Ιδιαιτερότητες στην απασχόληση και αμοιβή των εργαζομένων

Αργία Σάββατο 15 Αυγούστου. Ιδιαιτερότητες στην απασχόληση και αμοιβή των εργαζομένων

Διαδικασία κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Διαδικασία κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Πως θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή συμβάσεων εργασίας

Πως θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή συμβάσεων εργασίας