Οι νέες διατάξεις για την αδήλωτη εργασία, εργολαβίες. Προβλεπόμενα πρόστιμα

11/07/2018
Οι νέες διατάξεις για την αδήλωτη εργασία, εργολαβίες. Προβλεπόμενα πρόστιμα

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο “Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων- Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις” στο οποίο περιλαμβάνονται και οι παρακάτω κύριες  ρυθμίσεις σε εργασιακά θέματα:

Αδήλωτη εργασία και πρόστιμα

Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο εκτός του προστίμου των 10.500 ευρώ επιβάλλεται στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Το διάστημα της εργασιακής σχέσης για την οποία επιβάλλονται αναδρομικά ασφαλιστικές ανέρχεται σε τρεις μήνες, εκτός κι αν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης που διαπιστώνεται εντός τριών ετών το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 100% για την πρώτη παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί άμεσα ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τρίμηνη αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η έκπτωση θα είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των θέσεων εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης.

Αν, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται ως εξής:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

Ευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων

Καθιερώνεται η συνευθύνη επιχείρησης και του εργολάβου στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση έργου από την επιχείρηση.
Τέτοιες περιπτώσεις εργολάβων πχ, είναι τα συνεργεία καθαρισμού και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security)

Τι ψηφίστηκε:
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου (αναθέτων) σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.
Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται στα δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ του αναθέτοντα και του εργολάβου για το συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου.
Στις συμβάσεις ανάθεσης έργου μεταξύ επιχείρησης και εργολάβου ή μεταξύ εργολάβου και υπεργολάβου τίθεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τον εργολάβο ή τον υπεργολάβο.
Ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος έχει υποχρέωση να αποστέλλει κάθε μήνα στον αναθέτοντα, αποδείξεις καταβολής αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους.

Πρακτική άσκηση – μαθητεία

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που απασχολεί για πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται