Ερωτήματα για τις νέες εργασιακές διατάξεις (Αναγγελία Ε8, Υπερεργασία, Υπερωρίες, Βιβλίο οικοδομών, Πρακτική άσκηση) Η γνώμη του ergasiaka-gr.net

20/07/2018
Ερωτήματα για τις νέες εργασιακές διατάξεις (Αναγγελία Ε8, Υπερεργασία, Υπερωρίες, Βιβλίο οικοδομών, Πρακτική άσκηση) Η γνώμη του ergasiaka-gr.net

Πολλά τα ερωτήματα από  λογιστές, υπεύθυνους προσωπικού και στελέχη επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων κυρίως για την αναγγελία υπερεργασίας – υπερωριών, την αναγγελία των πρακτικά ασκούμενων και τις υποχρεώσεις εργολάβων και εργοδοτών  που αναθέτουν έργο.

Το ergasiaka-gr.net προσπάθησε να εντοπίσει μερικές από τις αλληλοσυγκρουόμενες η/και αδιευκρίνιστες διατάξεις των τελευταίων νομοθετημάτων και να τοποθετηθεί επ’ αυτών, πάντα με επιφύλαξη και εν αναμονή νέων διευκρινήσεων και οδηγιών  από το Υπουργείο Εργασίας.

 

ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Στο άρθρο 5 παρ. 5.19 της υπ’ αριθ. 32143/Δ1.11288, προβλέπεται ότι, οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν το (νέο) Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, καταχωρώντας τις ώρες υπερεργασίας ή/και τις ώρες της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.
Από 1/9/2018 οπόταν η ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του (νέου) Ε8 καθίσταται υποχρεωτική, παύει να υφίσταται η υποχρέωση (χειρόγραφης) τήρησης του ειδικού βιβλίου υπερωριών.

Σημείωση: Η παραπάνω απόφαση δεν κάνει αναφορά στο Ν.4512.2018, άρθρο 213 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 27 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) και στο οποίο υπάρχει πρόβλεψη για τις υπερωρίες των οδηγών στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ και στα τουριστικά λεωφορεία, όπως παρακάτω:

 

Παρ. 2, 3 & 4, αρ. 213 Ν.4512/2018 – Οδηγοί ΚΤΕΛ

«Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος από το Δ.Σ. αυτού υπάλληλος, υποχρεούται να καταχωρεί σε πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις υπερωρίες του προσωπικού, μηνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων αναπαύσεων του προσωπικού κίνησης και τα ημερήσια στοιχεία προσωπικού και δρομολογίων για κάθε λεωφορείο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «

 

Παρ. 2. (α,β,&γ) , αρ. 213 Ν.4512/2018 – Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων

« α) Οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται, για κάθε τουριστικό λεωφορείο, να καταχωρούν σε πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα στοιχεία που προβλέπονται στην υ.α. 51266/2955/1975 (Β΄ 1458) και στις ισχύουσες διατάξεις.»
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της περίπτωσης β΄ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί, συνεπώς τίθεται το ερώτημα: Ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων το άρθρο 27 του ΠΔ 246/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 231, Ν.4512/2018, ή η 32143/Δ1.11288/2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας.

Σημείωση: Υ.Α.. 51266/2955/1975 αναφέρεται στα τηρούμενα στοιχεία, όπου καταγράφεται το ωράριο εργασίας των οδηγών και οι συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης τους. Επίσης στους ηλεκτρονικούς ταχογράφους καταγράφεται με ακρίβεια η κίνηση του οχήματος και με κάθε λεπτομέρεια το ωράριο απασχόλησης των οδηγών

Η γνώμη του ergasiaka-gr.net: Τα ΚΤΕΛ και οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν το νέο Ε8 για την υπερεργασία και υπερωρίες των οδηγών τους, αφού υπάρχουν ειδικές διατάξεις γι’ αυτούς στο ΠΔ 246/2006 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4512/2018, για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 

Το άρθρο 10 του Ν.4554/2018 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 130 (Α) στις 18/7/2018, αναφέρει για την πρακτική άσκηση και μαθητεία:

1. O εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητευόμενους, σπουδαστές και φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 4.

Σημείωση: Τα άρθρα 13 και 14 της υπ’ αριθ. 32143/Δ1.11288 υπουργικής απόφασης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β) 2401 στις 22-6-2018, (προγενέστερα δηλ. του Ν.4554/2018) και η οποία καταργεί την προηγούμενη απόφαση με αριθ. 5072/6/2013, αναφέρονται στα έντυπα την διαδικασία και στις προθεσμίες υποβολής των εντύπων Ε3.1 έως και Ε3.4 που αφορούν στην πρακτική άσκηση και μαθητεία.
Η εν λόγω απόφαση αλλά και η ερμηνευτική εγκύκλιος εφαρμογής της, με αριθ. 40090/Δ1.14024 η οποία εκδόθηκε στις 19/7/2018 δεν κάνουν αναφορά για μελλοντική εφαρμογή των διατάξεων περί υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων που αφορούν την πρακτική άσκηση και μαθητεία, συνεπώς η ισχύς των άρθρων 13 και 14 αριθ. 32143//Δ1.11288 υπουργικής απόφασης, κανονικά ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ, δηλαδή από 22/6/2018.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι ισχύει τελικά: Ο νόμος 4554/2018, ή η υπουργική απόφαση 32143//Δ1.11288/2018;

 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Στο άρθρο 37 του Ν.4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου» αναφέρεται:

Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης µε τα ανωτέρω επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της υ.α. 27397/122/2013 (B΄ 2062).

2. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ηµέρα απασχόλησης τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου µε ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται. Σε περίπτωση µη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

3. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
5. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4.»

Σημείωση: Η προβλεπόμενη απόφαση δεν έχει ακόμη εκδοθεί, οπότε μέχρι την έκδοσή της, κανονικά θα πρέπει να τηρείται το ειδικό βιβλίο απασχολουμένων στα οικοδομικά – τεχνικά έργα.

 

Στο άρθρο 9 του Ν.4554/2018 «Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων» αναφέρεται:

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, την εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου (αναθέτων) σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλεγγύως με τον εργολάβο έναντι των εργαζομένων του τελευταίου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης…

6. α) Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος υποχρεούνται να αναγράφουν τα στοιχεία του αναθέτοντα ή του εργολάβου, αντίστοιχα, στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλουν στο Σ.ΕΠ.Ε., για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν εκτός της έδρας της επιχείρησής τους. Ο εργολάβος ή και ο υπεργολάβος, που απασχολούν εργαζόμενους σε δύο ή περισσότερα έργα, υποχρεούνται να αναγράφουν στον πίνακα προσωπικού το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων σε κάθε έργο χωριστά, καθώς και τα στοιχεία καθενός αναθέτοντα ή εργολάβου, αντίστοιχα

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Οι διατάξεις του άρθ. 9 του Ν.4554/2018, αφορούν και τους εργολάβους οικοδομικών έργων ή αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν έργο για λογαριασμό τρίτων όπως π.χ. επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security) και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού;

 

Η γνώμη του ergasiaka-gr.net: Οι διατάξεις του νέου Ν.4554/2018 είναι υποχρεωτικές άμεσα, για όλους τους εργοδότες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που διαθέτουν κωδικούς εισαγωγής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Για όσους εργολάβους δεν διαθέτουν τέτοιους κωδικούς, θα πρέπει μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθ. 37 του Ν.4488/2017, υπουργικής απόφασης, να τηρούν το ειδικό βιβλίο απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομικά – τεχνικά έργα.

Εν αναμονή λοιπόν…………..

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων
[email protected]

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Αργία Σάββατο 15 Αυγούστου. Ιδιαιτερότητες στην απασχόληση και αμοιβή των εργαζομένων

Αργία Σάββατο 15 Αυγούστου. Ιδιαιτερότητες στην απασχόληση και αμοιβή των εργαζομένων

Διαδικασία κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Διαδικασία κάλυψης από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 πραγματοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Πως θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή συμβάσεων εργασίας

Πως θα καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε αναστολή συμβάσεων εργασίας