Εργάτες γης και εργατική νομοθεσία. Διαβάστε τι πραγματικά ισχύει

27/11/2017
γεωργία, κτηνοτροφία
ΕΝΝΟΙΑ

Από τη νομολογία των δικαστηρίων, έχει γίνει δεκτό ότι άμεσες γεωργικές εργασίες είναι εκείνες που συμβάλλουν ευθέως στην παραγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως η καλλιέργεια της γης, η ανάπτυξη ζώων, η επιτήρηση των καλλιεργουμένων, η φύλαξη των προϊόντων και των ζώων, σε κάθε περίπτωση δε, έως την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία στις καλλιέργειες συμπίπτει με την συγκομιδή (Α.Π. 794/1995, Α.Π. 72/1975, Α.Π. 614/1966).

ΑΜΟΙΒΗ – ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο  ν. 1876/1990 «περί ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλων διατάξεων, ορίζει ότι ο νόμος αυτός, αφορά όλους όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκμετάλλευση ή υπηρεσία του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα της οικονομίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στην γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες, καθώς και οι κατ` οίκον εργαζόμενοι.

Είναι γνωστό ότι οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας (ΕΓΣΣΕ) καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

Έτσι, από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/1990 (8.5.1990), έχουμε επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους αμέσως εργαζόμενους στη γεωργία, ανεξαρτήτως της υπαγωγής ή μη αυτών στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και της ιδιότητας του εργοδότη (Α.Π. 1322/2008, Α.Π. ΟΛΟΜ 36/2007).

Συνεπώς, τα χρονικά όρια εργασίας των γεωργικών μισθωτών – έως ότου συναφθούν κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας- διέπονται από το άρ. 6 εδ. α’ της από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την 11770/20/20.2.1984 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β’, 81), κατά το οποίο “η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες..». (Εφ. Αθηνών 4604/2006, Ολομ. ΑΠ 36/2007, ΑΠ 1322/2008).

Επίσης σύμφωνα με τη  νομολογία οι παραπάνω εργαζόμενοι, υπάγονται στις σχετικές διατάξεις περί υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης όπως ορίζονται από την εργατική νομοθεσία (ΑΠ 131/2015, Ολομ. ΑΠ 36/2007

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Όσον  αφορά στην υποχρέωση του εργοδότη  για  υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι: «Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το  χρόνο  και  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  15  Σεπτεμβρίου  έως  15  Νοεμβρίου  καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας   και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των απασχολούμενων σε αυτή.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ. αριθμ. 28153/126/30-08-2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄2163) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας,  κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα έντυπα Ε3 έως Ε10, σύμφωνα με την οριζόμενη στην απόφαση αυτή, διαδικασία.

Η παραπάνω υποχρέωση αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου. (Εγκύκλιος με αρ.πρ.31398/5-9-2013 ΣΕΠΕ).
Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής,  τηρείται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων Ε3 – Ε10, με  χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, εντός των ισχυουσών  προθεσμιών.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Β.Δ. 748/66, κατά τις Κυριακές και αργίες, υπό την επιφύλαξη των διακρίσεων του σχετικού Β.Δ./τος, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι το Δ/μα αυτό δεν εφαρμόζεται επί γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρευτικών και αλιευτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κύριαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργαστήρια, γραφεία ή καταστήματα τούτων»….
Οι ίδιοι εργαζόμενοι, εφ’ όσον προσφέρουν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, δικαιούνται να λάβουν την προσαύξηση την οποία καθορίζουν η 8900/46 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και το άρθρο 1 της 25825/51 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών. Η ρύθμιση αυτή διατηρήθηκε και μετά την ισχύ του ν. 1876/1990, γιατί το σχετικό θέμα δεν έχει διευθετηθεί κατ’ άλλον τρόπο από την έκδοση κάποιας μεταγενέστερης συλλογικής συμβάσεως εργασίας (Ολομ. Α.Π. 36/2007., Εφ. Αθ. 4604/2006, ΑΠ 794/1995).

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Αναφορικά με την ετήσια άδεια και τις αποδοχές αδείας, ο Ν. 539/45, δεν εμπεριείχε στο πεδίο εφαρμογής του τους απασχολουμένους αμέσως εις την γεωργία. Παρ’ αυτά, μεταγενέστερα, με την διάταξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 88/1999 (Α΄ 94), προβλέφθηκε ότι στους εργαζόμενους μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον 12 μηνών παρέχεται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Π.Δ. καθορίζεται από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 1 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 76/2005 (Α΄ 117), σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρ.1 του Π.Δ. 17/1996. Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής τους εργαζόμενους σε γεωργικές εργασίες, αντιθέτως, περιλαμβάνουν ρητώς αυτούς .
Επιπλέον τα σχετικά Δ/τα αποτελούν υπερεθνικό δίκαιο και κατισχύουν οποιασδήποτε δυσμενέστερης διάταξης, δεδομένου ότι ενσωμάτωσαν σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 (ΦΕΚ 267/ Α’/28-12-2004), καθώς επίσης και με την αρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.16 του αρ.3 του Ν.4504/1966, οι μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται κατ’ έτος και επιδόματος αδείας ίσου προς το σύνολο των αποδοχών αδείας, υπό τον περιορισμό ότι το επίδομα αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15νθημέρου για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και των 13 εργάσιμων ημερών για όσους μισθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του μισθωτού.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εν κατακλείδι, με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄), με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄), ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής και ασφάλισης των εργατών γης με τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης της ειδικής επιταγής «Εργόσημο».
Οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργόσημου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως προαναφέρθηκαν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, οι γεωργικοί εργάτες που δεν παρέχουν την εργασία τους με ελεύθερη επιλογή και με ίδια αυτών ευθύνη για τον κίνδυνο που προέρχεται από την χρησιμοποίηση της εργασίας τους, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες, διαταγές, κατευθύνσεις του εργοδότη και την επίβλεψη του τελευταίου, ο οποίος καθορίζει τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας τους και υπάρχει προσωπική (νομική) εξάρτηση, όπως και οικονομική εξάρτηση των εργαζόμενων από τον εργοδότη, συνδέονται με τον τελευταίο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Η ένδικη διαφορά κατά την κρίση του Δικαστηρίου, που προέρχεται από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάγεται στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664-676 ΑΚ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται στο σύνολό της η εργατική νομοθεσία αλλά σε κάποια ζητήματα μόνο ο Αστικός Κώδικας και ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό που προσδίδουν οι συμβαλλόμενοι στην έννομη σχέση τους, αφού είναι γνωστό ότι όλες οι διαφορές που πηγάζουν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας των γεωργικών εργατών υπάγονται αποκλειστικά στην εργατική διαδικασία, εφόσον δεν γίνεται διάκριση από το άρθρο 663 ΚπολΔ (Πολ. Πρωτ. Βέροιας 149/1992).

Εν κατακλείδι, την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας κρίνει το δικαστήριο, εκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης, χωρίς να δεσμεύεται απ` το χαρακτηρισμό που έδωσαν σ` αυτή οι διάδικοι. (Στ. Γ. Βλαστός, Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, 2001, σ.σ. 61-63, Εφ. Αθ. 6937/1989, Α.Π. 539/1992, Α.Π. 1356/1992, Μ. Πρ. Ροδ.126/1989).
Ευνόητο είναι ότι οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ισχύουν σε κάθε περίπτωση απασχολουμένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
(εγγρ. Υπουργείου Εργασίας αριθ. 35474/823/10-12-2013 και 30160/ 681 / 01 -08 -2016)

Μανώλης Αμαργιωτάκης 
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται