Ανήλικοι και εργασία – Μαθητεία, Πρακτική άσκηση σπουδαστών. Νομοθεσία

24/07/2017
an_math.jpg?fit=510%2C349&ssl=1
Ανήλικα και εργασία - Μαθητεία, Πρακτική άσκηση σπουδαστών. Νομοθεσία
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Ν. 1837/Α΄/85/1989 “Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση”
Ν. 3850/Α΄/84 /2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η “Κώδικας νόμων για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των εργαζομένων”
Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε μορφής απασχόληση και αυτοαπασχόληση ανηλίκων. Ως ανήλικοι για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία.
Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητός τους. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Εξαίρεση
Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως μοντέλων, εφ’ όσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους. Η άδεια χορηγείται στον εργοδότη ύστερα από αίτησή του, περιέχει πλήρη στοιχεία ανηλίκου, το είδος εργασίας, το ημερήσιο πρόγραμμα και τη χρονική διάρκεια, η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Παράταση δίδεται για εξαιρετικούς λόγους. Επίσης υποβάλλει δήλωση ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συναίνεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και Ιατρική πιστοποίηση Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α. ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική και ψυχική υγεία του.
Ωράρια
Από 3 έως  6    ετών = 2 ώρες την ημέρα
Από 6 έως  11  ετών = 3 ώρες την ημέρα
Από 11 έως 13 ετών = 4 ώρες την ημέρα
Από 13 έως 15 ετών = 5 ώρες την ημέρα
Υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται.
Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν, δεν μπορεί να απασχολούνται περισσότερο από έξι ώρες την ημέρα και τριάντα την εβδομάδα. Επίσης απαγορεύεται η νυκτερινή απασχόληση (22.00-06.00).
Η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες, εκτός και αν  ζητήσει ο ανήλικος να χορηγηθεί τμηματικά.
Ανήλικοι εργαζόμενοι που φοιτούν, δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και άδεια δύο ημερών συνεχόμενα ή τμηματικά για κάθε ημέρα εξετάσεων. Οι αποδοχές των ημερών αυτών
καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ .
Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αν δεν είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας, ειδικό για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών.
Ο εργοδότης τηρεί σχετικό μητρώο,  λαμβάνει πρόσθετα μέτρα προστασίας των ανηλίκων και τους ενημερώνει για τους κινδύνους της εργασίας τους προς αποφυγή ατυχημάτων, τους προστατεύει από πράξεις βίας ή προσβολής της προσωπικότητός τους ή βλάβης της ηθικής τους.
Δεν επιτρέπεται να είναι εργοδότης ανηλίκων πρόσωπο που έχει καταδικασθεί για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για παράβαση των άρθρων 5 έως 11 του ν. 1729/1987 και του ν. 1500/1984 όπως κάθε φορά ισχύουν.
Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται Ιατρική πιστοποίηση από τις υπηρεσίες Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α.   Οι Ιατρικές εξετάσεις ενεργούνται δωρεάν, κάθε δωδεκάμηνο ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο, περιλαμβάνουν γενικές εξετάσεις καθώς και κάθε ειδικότερη εξέταση κατά την κρίση του αρμόδιου ιατρού.
Οι διατάξεις του Π.Δ. εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με σύμβαση/σχέση εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται.
Δεν εφαρμόζεται στη ναυτική εργασία, στον ναυτιλιακό/αλλιευτικό τομέα και στις περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές  οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές ημερήσιες εργασίες.
Έννοιες:
α. Νέος (ανήλικος): κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών
β. Παιδί: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειται ακόμη σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες διατάξεις.
γ. Έφηβος: Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες διατάξεις.
δ. Ελαφρά εργασία: Οποιαδήποτε εργασία που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες περιέχει και των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτή εκτελείται, δεν είναι ικανή να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών και δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης.
Χρονικά όρια εργασίας:
15-16 ετών και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και τεχνικές σχολές: έως 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες  την εβδομάδα.
17-18 ετών: έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.
Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων, καθώς η νυκτερινή (22.00-06.00).
Οι έφηβοι δικαιούνται: 12ωρη ημερήσια ελάχιστη ανάπαυση και δύο ημερών ανάπαυση την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία Κυριακή. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται στους νέους διάλειμμα 30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.
Απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, με εξαίρεση Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες υπό τις τιθέμενες προϋποθέσεις.
Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια κι η υγεία των εργαζομένων νέων και να διαθέτει, πριν την έναρξη της απασχόλησης και σε κάθε σημαντική μεταβολή των συνθηκών εργασίας,  γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν για τους νέους και συνδέονται με την εργασία τους.
Ν. 3144/2003  άρθρο 4 “Προστασία εργαζομένων ανηλίκων”
Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής που από τη φύση τους ή από τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους. Οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
Η Απόφαση Υπουργού Εργασίας αριθ. 130621/Β/875 2003, καθορίζει τις εργασίες, τα έργα, και τις δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, επειδή θεωρούνται ότι από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.
Ομοίως οι Υ.Α. αριθ. 1389 και 1390/Β/766/1989 καθορίζουν τα της έκδοσης, περιεχομένου και της τηρήσεως Μητρώου ανηλίκων.
Π.Δ. 7/1990  “Ιατρική εξέταση νεαρών για απασχόληση σε βαριές κλπ εργασίες”
Προκειμένου για απασχόληση νεαρών προσώπων συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους σε εργασίες που χαρακτηρίζονται με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1837/1989 ως βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες, που παρέχονται σε βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις ή υπόγειες εργασίες, οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις παρατείνονται μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Ομοίως ισχύουν και οι διατάξεις που αφορούν τα βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων.
Ειδικώς για τις υπόγειες εργασίες, ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί καταστάσεις που αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως βεβαιωμένη, ένδειξη για τη φύση των καθηκόντων που εκτελούν και ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητος αυτής της απασχόλησης.
Άδεια εργασίας ανήλικου αλλοδαπού
“Δεδομένου ότι αυτή προηγείται της εκδόσεως βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου, οι αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειών) που εκδίδουν τις άδειες αλλοδαπών, όταν πρόκειται για ανήλικο, να σημειώνουν επ’ αυτών ότι: η ισχύς της άρχεται από την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου από την Επιθεώρηση Εργασίας.” (α.π. 30136/31-1-2002 Υπ. Εργασίας)
Ανήλικοι Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
Για τους μαθητές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιούν στις επιχειρήσεις την πρακτική τους άσκηση δεν απαιτείται έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων, όπως άλλωστε σαφώς ορίζεται από το εδάφιο ε΄ άρθρου 24 απ 40049/2000 Κ.Υ.Α. (Παιδείας και Εργασίας)  το οποίο επιβάλλει τήρηση αυστηρότερων όρων ασφαλείας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. (α.π. 40150 2002 Υπ. Εργασίας)

ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο, τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Τέτοιες είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου.
Αποφάσεις Αρείου Πάγου (μεταξύ άλλων 1592/2009, 1676/2011, 933/2015) : “Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας, προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαιδεύσεως στον μαθητευόμενο. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ωραρίου, αποζημιώσεως κ.λ.π. που προϋποθέτουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.”
 (Σε κάθε περίπτωση, ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μιας σχέσεως ως συμβάσεως μαθητείας ή εξηρτημένης εργασίας αποτελεί κατ’ εξοχήν έργο των δικαστηρίων, τα οποία μετά από εκτίμηση όλων των συγκεκριμένων περιστάσεων κρίνουν με ποια συγκεκριμένη νομική σχέση συνδέεται ο μισθωτός με τον εργοδότη του, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που προσέδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη.   Δ.Ε.Ν. 2016/958)
Στη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Νομικά στοιχεία
Ν. 3386/2005 άρθρο 34  (εγκύκλιος α.π. 30818/2006 Σ.ΕΠ.Ε.)  “Σε φοιτητές υπηκόους τρίτων χωρών  που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας για διάστημα έως έξι μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφ’ όσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.”
α.π. 30917/2007 Υπ. Εργασίας “Οι σπουδαστές των σχολών της ημεδαπής που βάσει του προγράμματος σπουδών τους έχουν και υποχρεωτικά πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν εντάσσονται στην εργατική νομοθεσία για θέματα όρων εργασίας και  αμοιβής. Οι απολαβές που έχουν οι ανωτέρω σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης θεωρούνται αποζημίωση και σε καμία περίπτωση δεν είναι μισθός.”
 α.π. 2412/115/2010 Υπ. Εργασίας “Εκφεύγει των αρμοδιοτήτων των Ι. Γ. Σ. Ε. και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η άσκηση σύμβασης πλην της εξηρτημένης εργασίας από αυτά.”
Δ. Ε. Ν.  2015/400 “Οι πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ κλπ δεν θεωρούνται ως μισθωτοί και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής τους στους πίνακες προσωπικού.”
Εξαίρεση υπάρχει για τους πρακτικώς ασκούμενους ημεδαπούς και αλλοδαπούς σπουδαστές/μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Α.  16802/667/2010)
Για την απασχόληση, θεωρητική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε εργοδότη ωφελούμενο από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά περίπτωση τα έντυπα Ε 3.1, Ε 3.2, Ε 3.3, καθώς η σύμβαση μαθητείας Ε 3.4, σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/2014.
Εγκύκλιος α.π.  24176/730/2011 Υπ. Εργασίας: Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επομένης της συνάψεώς της στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη. Συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται σχετικό έντυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα. Οι συμβάσεις του άρθρου 43 είναι ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχολήσεως. Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη, σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν, ούτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης….”)
Π.Υ.Σ.  6/28/2012   άρθρο 1  “…. Τα μειωμένα κατά 32 % κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγουμένου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους του άρθρου 74 παρ. 9 του Ν. 3863/2010.”

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
“Το ύψος της προβλεπομένης αποζημιώσεως των ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ, καθορίζεται σε ποσοστό 80 %  επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, εκτός από το δικαίωμα της αποζημιώσεως και ασφαλίσεως ως των έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής και ασφαλιστικής μορφής.”
Κ.Υ.Α.: Ε5/1797/1986, Ε5/4285/1986
Βασικό ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: Έως 25 ετών = 22.83Χ80%=18,26€ και από 25 ετών και άνω: 26,18Χ80%=20,49€
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ-ΑΕΙ
“Οι διατάξεις που ισχύουν για την πρακτική άσκηση στους σπουδαστές των ΤΕΙ, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ.
Για τους φοιτητές των τμημάτων ΑΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφ’ όσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος η αποζημίωση καθορίζεται με Κ.Υ.Α. (Δεν έχει εκδοθεί)    Ν. 2327/1995 άρθρο 1
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ
 Προβλέπεται στο άρθρο 25 Ν. 1474/1984
Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ
 Κ.Υ.Α. 1186/Δ5.4/2011 (Παιδείας και Εργασίας) η οποία καθορίζει την αμοιβή των μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006, σε ποσοστό 70% επί του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για όλα τα εξάμηνα (4) πρακτικής.
Οι σπουδαστές προγραμμάτων μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον ΕΦΚΑ για το διάστημα μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.
Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Στην πρακτική άσκηση Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για το εξάμηνο πρακτικής άσκησης ΙΕΚ άρθ.23 ν. 4183/2013”   (Ν. 4452/2017 άρθρο 12 παρ. 7Β)
Ι. Ε. Κ.  /   Σ. Ε. Κ.  
Υ.Α. (Παιδείας) Κ1/54877/30-3-2017 “Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης”
άρθρο 3Δ 2 ” Ο μαθητευόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
α. Στον  μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.
γ. Ο μαθητευόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια του προγράμματος τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346 /1983 όπως ισχύει.
δ. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στο Δ/ντή ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του ΙΕΚ τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας.”
Κ.Υ.Α.  26385/2017 ” Πλαίσιο ποιότητος μαθητείας ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ”
Το Υπ. Εργασίας έχει την ευθύνη της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες. Ορίζει τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μαθητευομένων, όπως αμοιβή, ωράριο, απασχόληση, προστασία απασχόλησης, αποφυγή καταχρήσεων. Έχει την ευθύνη καθορισμού κινήτρων ενθάρρυνσης συμμετοχής των εργοδοτών σε προγράμματα μαθητείας.
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
Οι μαθητευόμενοι έχουν  όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση που ακολουθείται για τους μαθητές των σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, τη σχετική νομοθεσία και τη σύμβαση.
Ενδεικτικά:
Παρέχεται αμοιβή 75% του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ δικαιούνται σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
Κ.Υ.Α. Κ1/118932/Β/2440/18-7-2017  “Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.”
“..Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής κατάρτισης (δυικό σύστημα)….
Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ, ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 € για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 € για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών….
Κάθε εργοδότης, Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, που απασχολεί μαθητευόμενους, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π. Σ. Του Υπ. Εργασίας   ΕΡΓΑΝΗ   τον πίνακα Ε3. 4 Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης Μαθητείας…”
Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί
Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως παρακάτω:
Ανά έτος
Ανά μήνα
Για 3 μήνες
Για 6 μήνες
Για 9 μήνες
4 ημέρες την εβδομάδα μαθητεία στο χώρο εργασίας
16
1,33
3,99
7,98
11,97
5 ημέρες την εβδομάδα μαθητεία στο χώρο εργασίας
20
1,67
5,01
10,02
15,03
Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το Υπ. Παιδείας για τις ημέρες της κανονικής αδείας, ασθενείας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής αδείας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους.
Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.
  (Κ.Υ.Α.  20405/373/Β/1371/2016   “Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας.”
“…..Στην πιλοτική τάξη μαθητείας εφαρμόζεται επί πλέον Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως…. Η επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε 3.4  Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών πιλοτικής τάξης μαθητείας;, ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.”
Κ.Υ.Α. 139931/Κ1/Β/1953/2015
Ορίζει εξάμηνη πρακτική άσκηση/μαθητεία  ΙΕΚ, σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών.
Υ.Α. 5954/Β/1807/2014 “Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ”
Ν. 1566/1985 άρθρο 94 “Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ”)
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Ν. 3667/2008 άρθρο 10 “Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών-σπουδαστών-φοιτητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, οι λεπτομέρειες υλοποίησης οι φορείς, το ποσοστό, η διάρκεια,η αμοιβή και η αναγγελία στις Υπηρεσίες.
Με απόφαση του Υπ. Παιδείας ρυθμίζονται ζητήματα πρακτικής μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών.”
Βάσει αυτού εξεδόθη η Κ.Υ.Α.   16802/667/Β/1345/31-8-2010
“Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.”
Αφορά:
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 5* 50 κλινών και άνω, 4* 60 κλινών και άνω, 3* 110 κλινών και άνω, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής με επισιτιστικά τμήματα, Τουριστικά γραφεία που απασχολούν 3 και άνω άτομα και εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής που απασχολούν 5 και άνω άτομα.
Σε κάθε ξενοδοχείο, το ποσοστό των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού του και έως 40 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.
Αποζημιώνονται με κατ’ ελάχιστο ποσοστό 60% του κατωτάτου μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους σπουδαστές τους σε πίνακες προσωπικού και οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας του ν. 1077/1980
(Περιλαμβάνονται και οι σπουδαστές/φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών της Ε.Ε. (erasmus). (α.π. 30669/2011 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε.)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πίνακες και τα προγράμματα εργασίας, από 1/3/2013 κατατίθενται ηλεκτρονικώς  ( στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)
Υ.Α.  29502/85/2014
Ε 3.1 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ε 3.2 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης.
Ε 3.3 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης.
Ε 3.4 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας
Ευάγγελος Καραγιάννης
Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Σ. ν. Ηρακλείου
Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Στο έντυπο Ε6 ο βάσιμος λόγος απόλυσης εργαζόμενου

Στο έντυπο Ε6 ο βάσιμος λόγος απόλυσης εργαζόμενου

Άλλες τέσσερις ΣΣΕ υποχρεωτικές

Άλλες τέσσερις ΣΣΕ υποχρεωτικές

Από 1η Ιουλίου 2019, στους τραπεζικούς λογαριασμούς η αποζημίωση απόλυσης

Από 1η Ιουλίου 2019, στους τραπεζικούς λογαριασμούς η αποζημίωση απόλυσης


Συνδρομές