Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενου προσωπικού. Τι ισχύει

04/06/2015
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενου προσωπικού. Τι ισχύει

Για την επαναπρόσληψη των απασχολουμένων σε ορισμένες επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικώς κατ’ έτος, προβλέπουν ειδικώς διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Κατωτέρω παραθέτουμε τη νομοθεσία, τις – κυριότερες – δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το θέμα και εγκυκλίους – έγγραφα του Υπ. Εργασίας και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Επισημαίνουμε :
Α) Οι διατάξεις του Ν. 1346/1983, Ν. 1545/1985 και Ν. 1836/1989 ισχύουν για εργοδότες και εργαζομένους που δεν ανήκουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Β) Οι διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας/Διαιτητικών Αποφάσεων ισχύουν σε συνδυασμό με τους άνω νόμους, για εργαζόμενους και εργοδότες μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που τις υπέγραψαν και για όλους, εφόσον κηρύσσονται υποχρεωτικές με Υπ. Απόφαση.

Γ) Η μη επαναπρόσληψη εργαζομένου σε ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις ή η απόλυσή του, υποχρεοί τον εργοδότη στην καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως. Για το θέμα, η νομολογία ενώ αρχικώς υπολόγιζε τις νεκρές περιόδους – δηλαδή τις περιόδους που η επιχείρηση είναι κλειστή και μέχρι τεσσάρων μηνών κατ’ έτος – ως χρόνο εργασίας για τον υπολογισμό των ετών απασχολήσεως και της νομίμου αποζημιώσεως, τελευταίως απεφάσισε ότι δεν υπολογίζονται.
Τις θέσεις της νομολογίας, ακολουθούσε και η διοίκηση.

Δ) Οι συμβάσεις αυτές, είναι ορισμένου χρόνου και λήγουν με τη λήξη της περιόδου λειτουργίας της επιχειρήσεως και όχι σταδιακά, αναλόγως μειούμενης πληρότητας.

Ε) Εργοδότες που δεσμεύονται από ισχύουσα ΣΣΕ/ΔΑ, εφαρμόζουν αυτή μέχρι τη λήξη της ή τη νόμιμη καταγγελία της και στην περίπτωση που διαγραφούν ή αποχωρήσουν ενδιάμεσα.

ΣΤ) Εργοδότες που προσλαμβάνουν το ανωτέρω προσωπικό από επιχειρησιακή συνήθεια (έθιμικώς), χωρίς δηλαδή να έχουν νόμιμη υποχρέωση, έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις.

Α.   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Nομοθεσία
Ν. 1346/1983 – ΦΕΚ 46/Α,  Άρθρο 8 

1. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο.
2.    Η επαναπρόσληψη θα γίνεται σταδιακά ως εξής :
Α. με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων.
Β. με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων
Γ. με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητος, θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού.
3.  Το ποσοστό πληρότητος θα μπορεί να  διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της Επιθεώρησης Εργασίας.
4. Σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1264/1982, που τυχόν εργάστηκαν στην επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο. Η επαναπρόσληψη αυτών των συνδικαλιστικών στελεχών πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρις ότου συμπληρωθεί το 30% του προσωπικού.
5. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπερισχύουν.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας / Διαιτητικές Αποφάσεις

1.    Π.Κ.Υ.Ε. 5/7-4-2014   Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
Άρθρο 10 :  Επαναπρόσληψη Εποχιακά απασχολουμένων

«Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες οι οποίες λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση γι αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνεται μέσω του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτός.. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακών) Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους Ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεούται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαΐου του ιδίου έτους.
Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητος των Ξενοδοχείων δεν λαμβάνεται υπόψιν η τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.

2.   ΣΣΕ 30/7/1991 Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της Χώρας

Άρθρο 12 – Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων

Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες  που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο..
Προϋπόθεση γι αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργανώσεώς του και σε έντυπο δήλωση που έχει αυτή εκτυπώσει.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 10η Ιουνίου….και από 15η Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις.
Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητος των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα

3. Σ.Σ.Ε. 1/8/2008 και Σ.Σ.Ε. 2/8/2010 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων

Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων
1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
2. Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου, αποτελεί η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργάνωσής του σε έντυπο-δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να αποσταλεί στον εργοδότη μέχρι 30 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο ταχυδρομείο (ΣΣΕ 1/8/2008). Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 15η Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
3. Η πρόσληψη και το μετά από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
4. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983. Διευκρινίζεται ‘ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητος
Των ξενοδοχείων δε θα λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα (ΣΣΕ 1/8/2008, ΣΣΕ 2/8/2010).

4.  Σ.Σ.Ε. 20/7/2010 Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου

Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων
1. Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το έτος, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους.
2. Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει είτε μέσω του Συνδέσμου υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που έχει αυτός εκτυπώσει, είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος.
3. Η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 15η Μαΐου. Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
4. Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή, που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία..
5.Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983. Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητος των ξενοδοχείων, δε λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη πληρότητα.
6. Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίασς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη επιστολή ή άλλον τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό κατά τις ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις, ήτοι το αργότερο από 15 Μαΐου του ιδίου έτους.  Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει από το επόμενο ημερολογιακό έτος από τη σύναψη της παρούσας, ήτοι από το έτος 2008 και εφεξής (ΣΣΕ 3/4/2007,ΣΣΕ 20/7/2010).

5. Σ.Σ.Ε.  Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου Π.Κ.Υ.Ε. 1/15-1-2015

Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουμένων: οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές – που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο), υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι αυτό το δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νομίμως ( ταχυδρομικά, με ΦΑΧ, mail, ή με επίδοση από εκπρόσωπο του σωματείου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργασθεί  κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και γ)
η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητος σύμφωνα με το νόμο.
Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζομένου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή.
Πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου.
Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, (για να) αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά απ’ αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Διευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητος των ξενοδοχείων, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα, για χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά ημερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1346/1983.`

Β. ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Ν. 1545/1985  91/Α – Άρθρο 18  Παρ. 6. 
Με επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983, έχουν εφαρμογή  στους εποχιακά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και εργασίες του άρθρου 1 του παρόντος νόμου της παραγράφου  1 του παρόντος άρθρου (ΔΕΝ 1988 σελ. 384) καθώς και σε συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εποχικής ή πλήρους λειτουργίας.

Όρο επαναπρόσληψης περιείχε και η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Προσωπικού Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων (Εστιτόρια/Καφενεία). Η τελευταία  ισχύουσα ως άνω (Σ.Σ.Ε.)  Δ.Α. 36/2010 κατηγγέλθη στις 14/05/2012 και ίσχυε έως 14/08/2012.

Γ. ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ν.  1836/1989,  Άρθρο 38
Κυρώνονται  από τότε που εκδόθηκαν οι κατωτέρω  υπουργικές αποφάσεις:……
5. Η απόφαση Υπ. Εργασίας αριθ. 1869/19-10-1987 (582/Β) που έχει ως εξής :
Απόφαση 1869/1987 – Επαναπρόσληψη Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων .
Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο, από τότε που αυτή θα αρχίσει, και ανάλογα με τον αριθμό  των κινουμένων λεωφορείων τους.
Ο οδηγός προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα για επαναπρόσληψή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή δήλωση για την επιθυμία του αυτή στον εργοδότη μέσα στο Φεβρουάριο κάθε χρόνου. Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή μετά τη δήλωσή του τον καλέσει εγγράφως ο εργοδότης στη διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε ημέρες για υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναναπρόσληψη και αποζημίωση.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

1. Π.Κ. Τ.Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου  03/18-5-2015  Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Άρθρο 9: «Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά τη θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά τη δήλωσή του τον καλέσει ο εργοδότης στη διεύθυνση κατοικίας που του  δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται από αυτό.
Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει εγγράφως μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2112/1920.
Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι 1η Μαΐου κάθε έτους και η λήξη της απασχολήσεως στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών εργασίας για την επιδότηση του οδηγού από τον ΟΑΕΔ τη χειμερινή περίοδο.
Τόσο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη».

 2. Π.Κ.Υ.Ε. 32/10-06-2002 – Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της Χώρας

Άρθρο 10 παρ. 3: «Τα τρία συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως οι εποχιακοί οδηγοί τουριστικών λεωφορείων αφού τηρήσουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις της με αριθ. 1869/1987 Υπ. Αποφάσεως η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 1836/1989 σχετικά με την επαναπρόσληψή τους και εφόσον δεν επαναπροσληφθούν αδικαιολόγητα από τους εργοδότες τους θα δικαιούνται αποζημιώσεως ανάλογα με τους μήνες εργασίας που απασχολήθηκαν κάθε χρόνο.
Δεν δικαιούνται αποζημιώσεως οι οδηγοί στις περιπτώσεις διάλυσης της εταιρίας, πτώχευσης της εταιρίας, και μη τήρησης των προϋποθέσεων της Υ.Α. όσον αφορά την επαναπρόσληψή τους.
Οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική περίοδο υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο από τότε που αυτή θα αρχίσει ανάλογα με τον αριθμό των κινούμενων λεωφορείων τους».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ

Αριθ. 14/2000  Ολομέλειας Αρείου Πάγου

«..Οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας είναι ορισμένου χρόνου, υπό την έννοια ότι λύονται μόλις παρέλθει η περίοδος λειτουργίας του Ξενοδοχείου. Παρέχεται όμως το στον εργαζόμενο από το νόμο διαπλαστικό δικαίωμα προαιρέσεως, με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψή του κατά τη νέα περίοδο εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο θα επαναλειτουργήσει και θα φθάσει σε ορισμένη πληρότητα….
Επομένως ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπασχολήσει τον εργαζόμενο κατά τη νέα αυτή περίοδο, διαφορετικά περιέρχεται σε υπερημερία αποδοχής (δανειστή) και οφείλει να καταβάλει στον εργαζόμενο αποδαχές υπερημερίας. (ΔΕΝ 2000/963)».

Αριθ. 562/2185/51/1996 Α.Π.

«….γιατί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 της από 28-4-1993 ΣΣε Ξενοδ/λων Ηρακλείου που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο δηλ. και το χρονικό διάστημα της νεκράς περιόδου, κατά το κλείσιμο του ξενοδοχείου….»

Αριθ. 579/2000 Εφετείου Κρήτης

«….Η εναγόμενη όμως παρά την υποχρέωση επαναπρόσληψής της, δεν την επαναπροσέλαβε την περίοδο αυτή ούτε και της κατέβαλε τη νόμιμη αποζημίωσή της. Εξ άλλου με βάση το χρόνο εργασίας της…(αφού η νεκρή περίοδος υπολογίζεται μεν για το χρόνο της αποζημίωσης υπό την προϋπόθεση όμως μετά από αυτήν ακολούθησε επαναπρόσληψη….»

Αριθ. 316/2002 Εφετείου Κρήτης

«….Εξ άλλου κατά το άρθρο 12 της ίδιας ως άνω ΣΣΕ τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο κατόπιν καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο…. Περαιτέρω η επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή η πρακτική που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιο, ομοιόμορφο χειρισμό ορισμένων ζητημάτων, που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτού ….στην επιχείρηση της εναγομένης γινόταν συνεχώς μετά από γραπτή τους δήλωση σ’ αυτή, την οποία υπέβαλαν στην ίδια μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, ότι επιθυμούν να εργαστούν και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο. Η συνεχής αυτή άσκηση του τρόπου επαναπρόσληψης των εργαζομένων στην επιχείρηση της εναγομένης, την οποία εκείνη δεν αμφισβητεί, κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και μακροχρόνιο, κατά παράλειψη της τυπικής διαδικασίας, που καθιερώνουν οι παραπάνω διατάξεις, καθιέρωσε επιχειρησιακή συνήθεια, όσον αφορά την επαναπρόσληψη των εργαζομένων σ΄αυτήν, που είναι δεσμευτική γι΄αυτήν κατά τα προαναφερθέντα….»

Αριθ. 476/2009 Εφετείου Κρήτης

«….Συνεπώς εάν καταγγελθεί κατά τη νεκρή περίοδο η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου του Ν. Ηρακλείου ο οποίος έχει τηρήσει τις προαναφερθείσες διατυπώσεις, οφείλεται σ’ αυτόν η από το άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 2112/1920 και το ΒΔ. της 16/18-7-1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της συμβάσεως, για τον καθορισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη όλο το χρονικό διάστημα, που μεσολάβησε από την αρχική πρόσληψή του στο ίδιο ξενοδοχείο, δηλαδή και οι περίοδοι εργασίας και οι ενδιάμεσες νεκρές περίοδοι, αφού ρητά προβλέπουν τούτο οι ανωτέρω ΣΣΕ και ΔΑ….»

Αριθ. 305/2011 Αρείου Πάγου

«….από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα :  Οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχιακής λειτουργίας είναι ορισμένου χρόνου, υπό την έννοια ότι λύονται μόλις παρέλθει η περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου. Παρέχεται όμως στον εργαζόμενο από το νόμο το διαπλαστικό δικαίωμα προαιρέσεως, με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψή του κατά τη νέα περίοδο εργασίας, με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο θα επαναλειτουργήσει και θα φθάσει σε ορισμένη πληρότητα…..Εάν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση, η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου..οφείλεται στον τελευταίο η από το Ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας. Για τον καθορισμό όμως του ύψους της αποζημιώσεως αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση, από τον –μετά την αρχική πρόσληψη – συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυομένου, του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη…..»

Αριθ. 814/2012 Αρείου Πάγου

Εποχιακό εστιατόριο. Οι επιχειρήσεις δε που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση αποτελεί η γραπτή δήλωση-ειδοποίηση του μισθωτού προς τον εργοδότη, μέσω της οικείας οργάνωσής του. Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και με προφορική δήλωσή του προς τον εργοδότη του, εφόσον αυτό έχει καθιερωθεί σιωπηρά με την, επί σειρά ετών  άσκησή του, κατά τον ίδιο τρόπο, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός και από τον εργοδότη, με συνέπεια την καθιέρωση σχετικής επιχειρησιακής συνήθειας (ΑΠ 524/2008, 1146/2004, 1738/1988). Αν γίνει η κατά τα άνω δήλωση του εργαζομένου, η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει αυτόν κατά τη νέα περίοδο… άλλως περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας εργοδότη (ΑΚ 656) και οφείλει να αποζημιώσει με συνέπεια να παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο, να απαιτήσει την καταβολή μισθών υπερημερίας, ήτοι την καταβολή των όσων θα κέρδιζε, αν είχε (επανα)προσληφθεί από την επιχείρηση…»

Αριθ. 108/909/31/2013 Μ.Π.Ηρακλείου

«…Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα : ….Παρέχεται όμως στον εργαζόμενο από το νόμο διαπλαστικό δικαίωμα προαιρέσεως, με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψή του κατά τη νέα περίοδο εργασίας, με την προϋπόθεση ότι το ξενοδοχείο θα επαναλειτουργήσει και θα φθάσει σε ορισμένη πληρότητα.…. Εάν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση……Ειδικότερα από τη διατύπωση της ως άνω αναφοράς τίθεται ζήτημα ερμηνείας σχετικά με το αν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας συνυπολογίζεται ο πραγματικός μόνο χρόνος, χωρίς να περιλαμβάνεται στον υπολογισμό ο χρόνος των νεκρών περιόδων, κατά την οποία σύμφωνα με τα προδιαληφθέντα η σχέση εργασίας διακόπτεται. Αντίθετα η διατύπωση του άρθρου 11 που περιλαμβάνεται σε όλες τις ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου είναι σαφής, μη επιδεχόμενος ερμηνείας καθώς «ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο» δεν μπορεί να διακόπτεται από τις νεκρές περιόδους, κατά τις οποίες το ξενοδοχείο δε λειτουργεί……»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α.π. 1569/1991

Β) Εξάλλου, κατά τις διατάξεις  του άρθρου 15 της ίδιας ΣΣΕ που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολουμένων, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εποχιακής επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρά περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με την καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως, η οποία υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας και ότι στην καταγγελία της συμβάσεως εργασίας θα υπολογίζεται ο χρόνος από την πρόσληψη του εργαζομένου στο ίδιο ξενοδοχείο….
Κατόπιν των ανωτέρω για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας, ο χρόνος από της προσλήψεως του εργαζομένου στο ίδιο ξενοδοχείο, δηλαδή και ολόκληρο το χρονικό διάστημα της νεκράς περιόδου μετά το κλείσιμο του ξενοδοχείου και όχι το μέχρι τέσσερις μήνες τμήμα αυτής.

α.π. 1573/1998

1.    Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983 και άρθρου 18 παρ. 1 και 6 του Ν. 1545/1985 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, άγεται κατά την κρίση των δικαστηρίων ότι η εργασιακή σχέση αυτών είναι ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου….
2.    Προκύπτει επίσης, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, ότι η εποχιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση δικαιούται να απολύσει το μισθωτό, που εργάσθηκε την προηγούμενη περίοδο, τόσο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά την νεκρή περίοδο με καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και σύγχρονη καταβολή της νομίμου αποζημιώσεως, η καταγγελία δε αυτή έχει ως συνέπεια, αν γίνεται κατά την περίοδο εργασίας, τη λύση της εργασιακής σχέσεως και αν γίνεται κατά τη νεκρά περίοδο, την κατάλυση του δικαιώματος επαναπροσλήψεως.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω νομικών και νομολογιακών δεδομένων, οι εργασιακές σχέσεις των μισθωτών που απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν λήγουν, διαρκούσης της περιόδου λειτουργίας εργασίας των επιχειρήσεων αυτών, σταδιακά, ανάλογα με την ενδεχόμενη, πλησιάζοντας του πέρατος της περιόδου λειτουργίας, μείωση του ποσοστού πληρότητος των επιχειρήσεων αυτών (δεν συντρέχει δηλαδή ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983) αλλά  λήγουν με το πέρας της χρονικής περιόδου λειτουργίας – εργασίας των επιχειρήσεων αυτών.
Επιπρόσθετα δε σας πληροφορούμε ότι και το δικαίωμα της εποχιακής ξενοδοχειακής επιχειρήσεως, να λύσει την εργασιακή σχέση των μισθωτών της κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας – εργασίας αυτής με καταγγελία (απόλυση μισθωτού), δε συναρτάται επίσης, εκ του νόμου, από την ενδεχόμενη μείωση του ποσοστού πληρότητος.

α.π. 17724/614/2011

«…Β. Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983 και άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 1545/1985 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις  των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αποφάσεων Διαιτησίας « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» που διαλαμβάνουν περί της επαναπροσλήψεως και της απολύσεως των εποχιακώς απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων..συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, …ότι η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι, από τη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου… έχει διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψή τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας…
Προκύπτει επίσης, από το συνδυασμό των άνω διατάξεων, ότι η εποχιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση δικαιούται να απολύσει το μισθωτό, που εργάσθηκε την προηγούμενη περίοδο, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σύγχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης……
Εάν λοιπόν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος έχει τηρήσει τις απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η από το Ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας. Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία, μόνο το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση από – μετά την αρχική πρόσληψη – συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυομένου, του χρόνου των νεκρών περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη (ΑΠ.1085/2006). Σε περίπτωση πάντως αμφισβήτησης αρμόδια να κρίνουν είναι τα δικαστήρια…»

α.π. 23438/884/2011

Α. Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1346/1983.. και του άρθρου 18 παρ. 1 και 6 του Ν. 1545/1985 προκύπτει ότι η εποχιακή ξενοδοχειακή επιχείρηση δικαιούται να απολύσει μισθωτό που εργάσθηκε την προηγούμενη περίοδο, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά τη νεκρή περίοδο με καταγγελία της συμβάσεως εργασίας καταβάλλοντας συγχρόνως την προβλεπόμενη από το Ν. 2112/1920 νόμιμη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας.
Με την υπ’ αριθ. 734/1995 απόφαση  του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι προκειμένου να υπολογισθεί η αποζημίωση ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της, ως χρόνος υπηρεσίας θα λαμβάνεται, εκτός του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις μήνες κάθε χρόνο.
Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου (1085/2006) για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αυτής, κρίθηκε ότι λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος υπηρεσίας του απολυομένου, από την πρόσληψη μέχρι την απόλυσή του, αφού αφαιρεθούν οι νεκρές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλον εργοδότη.
Β. ….Δεν εφαρμόζεται επομένως η ανωτέρω διάταξη (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 435/1976) στους μισθωτούς οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία τους με μειωμένη ή αναπηρική σύνταξη (ΑΠ. 67/1991, 1179/1988, 414/1991, 989/1991, 850/1989, 1125/1984, 848/1990 κλπ).
Γ.Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων έχει κριθεί ότι η διάταξη του Ν. 435/1976 περί μειωμένης αποζημιώσεως λόγω συνταξιοδότησης έχει εφαρμογή τόσο επί συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου όσο και επί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη τους, δεδομένου ότι με τη λήξη του χρόνου επέρχεται η λύση της συμβάσεως αυτοδικαίως κατά τη διάταξη του άρθρου 669 Αστικού Κώδικα και ο μισθωτός δεν απομακρύνεται από τον εργοδότη, ούτε αποχωρεί οικοιοθελώς από την υπηρεσία του, με συνέπεια να μην συντρέχουν οι πιο πάνω νόμιμες προϋποθέσεις για τη λήψη της μειωμένης αποζημίωσης (ΑΠ. 933/1990, 644/1990, 824/1987, 978/1989, Ολομέλεια ΑΠ 110/1986 κ.α.).

α.π. 26726/1675/2013

Από τις διατάξεις του Ν. 1346/1983 και του Ν. 1545/1985 που διαλαμβάνουν περί της επαναπροσλήψεως των εποχιακώς απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων, κατά τα ειδικότερον σ’ αυτές οριζόμενα, συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ότι, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές επιχειρήσεις είναι, από τη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που προσλαμβάνονται, κατά τα ανωτέρω για να απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψή τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας Α.Π. 305/2011, 671/2009, 1085/2006 κλπ)
Συνεπώς εφόσον πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, η επαναπρόσληψη των εποχιακά απασχολουμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων, και δεν υπάρχει δέσμευση από συλλογική σύμβαση εργασίας, έχουμε την άποψη ότι «ενεργοποιείται» και αποκτά γνωρίσματα της αορίστου χρόνου η διακοπείσα σχέση εργασίας και θα ισχύσουν και για τη νέα περίοδο, οι όροι εργασίας που ίσχυαν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου λειτουργίας ( Βασικοί μισθοί, προϋπηρεσία κλπ), ως όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας, εκτός εάν άλλως ορισθεί.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση αμφισβήτησης των παραπάνω θέσεων της Υπηρεσίας μας, αρμόδια να κρίνουν είναι τα πολιτικά δικαστήρια, προς τα οποία μπορούν να προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι.

α.π. 8329/638/2014

4. Κατά συνέπεια, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι η δέσμευση της ΣΣΕ είναι ισχυρή για όλο το διάστημα ισχύος της με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990 για τον εργοδότη, έστω κι αν αυτός απεχώρησε από τη συμβαλλόμενη συνδικαλιστική οργάνωση μετά την υπογραφή της ΣΣΕ.
5. για τα παραπάνω βλ. και στο συλλογικό Δίκαιο του Γ. Λεβέντη, όπυ αναφέρεται ότι η δέσμευση των μελών ισχύει μέχρι να λήξει ή να τροποποιηθεί η ΣΣΕ. Επομένως, μέλη που απεχώρησαν ή διεγράφησαν από τη συνδικαλιστική οργάνωση δεσμεύονται από τη ΣΣΕ την οποία συνήψε η συνδικαλιστική οργάνωση πριν την αποχώρησή τους, ενώ δεν δεσμεύονται από ΣΣΕ που συνήψε η συνδικαλιστική οργάνωση μετά την αποχώρησή τους (σελ. 462). Η λήξη της ισχύος της ΣΣΕ επέρχεται α) με την πάροδο του ορισμένου χρόνου, εφόσον είναι ορισμένης διάρκειας, β) με καταγγελία ή γ) με ρητή ή σιωπηρή κατάργησή της με νεότερη ΣΣΕ ή ΔΑ. Η διάλυση μιας ή και όλων των συμβαλλόμενων οργανώσεων δεν επηρεάζει το κύρος και την ισχύ της ΣΣΕ (σελ.477)

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α.π. 30797/2007

1.    Η Δ. Α. 22/2007 ορίζει …
Κατά συνέπεια από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου (άρθρο 10) προκύπτει ότι η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει το μισθωτό σε κάθε περίπτωση από τη 15η Μαΐου, εάν βέβαια έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου.
2.    Ο εργοδότης μπορεί να θέτει τους μισθωτούς του σε διαθεσιμότητα, εφ’ όσον ο κύκλος των εργασιών του δεν επιτρέπει την απασχόληση όλου ή μέρους του προσωπικού. Το δικαίωμα αυτό των εργοδοτών είναι ανέλεγκτο από τα δικαστήρια, τα οποία δικαιούνται μόνο να εξετάσουν μήπως ο εργοδότης άσκησε καταχρηστικά το δικαίωμά του, δηλαδή μήπως το άσκησε καθ’ υπέρβαση της καλής πίστεως, των χρηστών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού του σκοπού.(281 Α.Κ.) Πρωτ. Αθ. 6594/1955, 9772/1957
Στην έννοια του περιορισμού της οικινομικής δραστηριότητος επιχειρήσεως (άρθρο 10 Ν. 3198/1955) εμπίπτει και η διακοπή των εργασιών της λόγω επισκευών του οικοδομήματος στο οποίο στεγάζεται (Α.Π. 647/1982).

α.π. 30599/2011

Α. από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983, άρθρου 18 παρ. 1 και 6 του Ν. 1545/1985 , προκύπτει ότι η ξενοδοχειακή επιχείρηση δικαιούται να απολύσει το μισθωτό, που εργάσθηκε την προηγούμενη περίοδο, τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, όσο και κατά τη νεκρά περίοδο με καταγγελία της συμβάσεως εργασίας καταβάλλοντας συγχρόνως την προβλεπόμενη από το Ν. 2112/1920 νόμιμη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας.
Με την αριθ. 734/1995 απόφαση Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι προκειμένου να υπολογισθεί η αποζημίωση ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της, ως χρόνος υπηρεσίας θα λαμβάνεται, εκτός του πραγματικού χρόνου υπηρεσίας και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις μήνες κάθε χρόνο.
Β. Το άρθρο 13 της από 30/7/1991 ΣΣΕ Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της Χώρας προβλέπει «…Εις την καταγγελίαν θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ο από της προσλήψεως του εργαζομένου εις το αυτό ξενοδοχείο κλπ»
Γ. Το άρθρο 11 της από 23/7/2010 ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου προβλέπει «…Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο κλπ»

Ε. σε πρόσφατη νομολογία (Α.Π. 1085/2006) για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αυτής κρίθηκε ότι λαμβάνεται υπόψιν ο χρόνος υπηρεσίας του απολυόμενου από την πρόσληψη μέχρι  την απόλυσή του, αφού αφαιρεθούν οι νεκρές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλον εργοδότη….
Συνεπώς, μετά το προαναφερθέν νομικό – νομολογιακό πλαίσιο και με βάση την προαναφερθείσα απόφαση Α.Π. 1085/2006, προκύπτει κατά την άποψή μας, ότι για τον υπολογισμό του ύψους της αποζημίωσης του μισθωτού που εποχιακά απασχολείται σε ξενοδοχεία του Νομού σας, θα ληφθεί υπόψιν ο χρόνος υπηρεσίας του από την πρόσληψη μέχρι την απόλυσή του, αφού αφαιρεθεί ο χρόνος των νεκρών περιόδων.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης των προαναφερομένων, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1876/1990, τα μέρη μπορούν να ρυθμίσουν – ερμηνεύσουν με νέα συμφωνία τους, κανονιστικούς όρους συλλογικής σύμβασης εργασίας που τους αφορούν άμεσα.

α.π. 21200/2013

6 ,7  Η δέσμευση των μελών μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ισχύει έως ότου λήξει ή τροποποιηθεί η ΣΣΕ. «Επομένως μέλη που απεχώρησαν ή διεγράφησαν από τη συνδικαλιστική οργάνωση δεσμεύονται από τη ΣΣΕ την οποία συνήψε η οργάνωση πριν από την αποχώρησή τους. Αυτό, καίτοι δεν ορίζεται ρητά στο νόμο, συνάγεται από την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα των όρων εργασίας και να μην υποσκάπτεται το κύρος των ΣΣΕ/ΔΑ με μαζικές αποχωρήσεις μελών ή με διάλυση των επαγγελματικών οργανώσεων»
Έχουμε την άποψη ότι ως προς τη δέσμευση των μελών ενώσεων προσώπων από επιχειρησιακές ΣΣΕ που συνήψαν οι ενώσεις, προσήκει η ανωτέρω απάντηση (Ν.1264/1982 ως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4024/2011 άρθρο 37).

Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης
Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων  Ν. Ηρακλείου

Εκτύπωση
Ετικέτες
Κοινοποίηση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020