ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

30/11/2011

Το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Το δώρο (επίδομα) των Χριστουγέννων όπως και του Πάσχα καθιερώθηκε με τον Α.Ν 1771/51. Με την υπ’ αριθμ. 19040/81 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 742 τεύχος Β/9-12-81) ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και όλα τα σχετικά για την χορήγηση των επιδομάτων αυτών.

Κατ’ αρχάς, όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούνται δώρου (επιδόματος) Χριστουγέννων και στον υπολογισμό αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητά του εργαζόμενου ως μισθωτού ή εργατοτεχνίτη, αλλά ο τρόπος αμοιβής (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο, μισθό) και ο χρόνος απασχόλησης τους εντός του έτους.

Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται για διάρκεια εργασίας από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους χωρίς διακοπή, δηλαδή για διάστημα εργασιακής σχέσης 245 ημερών. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση είναι μικρότερης διάρκειας, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε ο εργαζόμενος δικαιούται μέρος του δώρου Χριστουγέννων κατ’ αναλογία. Η αναλογία αυτή είναι 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 μέρες εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών υπολογίζεται ανάλογο κλάσμα. Οι 19 αυτές ημέρες είναι ημερολογιακές, δηλαδή υπολογίζονται χωρίς να αφαιρεθούν ρεπό, Κυριακές, ή αργίες που εμπίπτουν στο διάστημα απασχόλησης από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ανέρχεται σε 245. Αν εργαζόμενος απασχοληθεί για όλες τις προηγούμενες ημέρες (245) ή μέχρι 237,5 για την ακρίβεια δικαιούται ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων (237,5:19 Χ 2 = 25).
Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι 21 Δεκεμβρίου, ενώ ο εργοδότης, μπορεί να παρακρατήσει μέχρι τέλος του χρόνου το μέρος του δώρου που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Δεκεμβρίου, (στην πράξη σπάνια συμβαίνει) χωρίς να μπορεί να καταβάλλει όμως αργότερα από 31 Δεκεμβρίου.
Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου και εφόσον έχει λυθεί η εργασιακή σχέση, πριν την ημερομηνία αυτή, με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης.
Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται, ο μισθός η το ημερομίσθιο και οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (π.χ. τροφή, κατοικία, ενδυμασία κ.λπ.) εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά ή κατ’ επανάληψη περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους. Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι τακτικές αποδοχές αποτελούν:
– Η αμοιβή για υπερεργασία και υπερωρίες που πραγματοποιούνται τακτικά. (Α.Π.
323/76, 322/ 76 Πρωτ. Αθηνών 7476/78, 14476/78, 14484/780)
– Η προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες (εξαιρούνται οι αμοιβές γι’ αυτές, για τις οποίες δεν δόθηκε αναπληρωματική ανάπαυση, γιατί θεωρούνται ως αποζημίωση και όχι αποδοχές) καθώς και η προσαύξηση για τακτική και μόνιμη εργασία σε νυκτερινές ώρες (Α.Π. 261/77, Α.Π. 1316/ 84)
– Τα οδοιπορικά τα οποία είναι ανεξάρτητα της μετακίνησης και δεν αποδίδεται γι’ αυτά λογαριασμός από τον εργαζόμενο(Α.Π. 67/69 Πρωτ. Πειραιώς 2085/76, Α.Π. 505/80)
– Το πριμ παραγωγικότητας όταν καταβάλλεται τακτικά και ομοιόμορφα. (Α.Π. 1084/ 85)
– Η εκτός έδρας αποζημίωση όταν καταβάλλεται τακτικά και όχι για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών (Α.Π. 364/95, Α.Π. 1995/86)
– δ) Το επίδομα Ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο, και εφόσον έχει καταβληθεί στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, προσαυξάνοντας το δώρο κατά το 1/8 αυτού. Αν καταβλήθηκε από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου συνυπολογίζεται στο δώρο του Πάσχα.
– Το επίδομα άδειας. (Α.Π. 690/78) Το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται με το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού ποσού του δώρου με τον συντελεστή 0,04166 ο οποίος είναι το πηλίκο της διαίρεσης του μισού μισθού του επιδόματος με τους 12 μήνες ή των 13 ημερομισθίων με τα 312 (26Χ12) ημερομίσθια ετησίως.

Γενικότερα όλες οι αποδοχές που δίδονται στον εργαζόμενο, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου. (Α.Π. 586/78, 584/ 78, 494/76)
Για να υπολογίσουμε ποσό των τακτικών αποδοχών για τις προσαυξήσεις για αργίες, Κυριακές, νυκτερινή απασχόληση, υπερωρίες υπερεργασία, οδοιπορικά, πριμ
παραγωγικότητας, κλπ, διαιρούμε το συνολικό ποσό αυτών, με το συνολικό αριθμό των ημερών που διήρκεσε η εργασιακή σχέση μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής προσθέτουμε στο ημερομίσθιο με βάση το οποίο θα υπολογισθεί το δώρο Χριστουγέννων.
Για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων δεν υπολογίζονται και αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης:
• Οι ημέρες της άδειας άνευ αποδοχών
• Οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επιδότηση από τον ασφαλιστικό του φορέα
• Οι ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (ΟΑΕΔ)
• Οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας και των απεργιών.
Αντίθετα υπολογίζονται και δεν αφαιρούνται από το χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 31/12:
• Οι ημέρες απουσίας των γυναικών πριν (56 ημ.) και μετά (63 ημ.) τον τοκετό
• Οι ημέρες άδειας των σπουδαστών για συμμετοχή στις εξετάσεις
• Οι ημέρες άδειας για λουτροθεραπεία, που έχουν χορηγηθεί από την αρμόδια επιτροπή του ασφαλιστικού οργανισμού
Για τους εργαζόμενους που ήταν ή είναι σε διαθεσιμότητα κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 31/12 οι ημέρες της διαθεσιμότητας υπολογίζονται στο μισό.
Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στην συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και
φρούτων γενικά δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν μέσα στο χρονικό διάστημα από
1/5 μέχρι 31/12 και κλάσμα ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης, ο εργοδότης δικαιούται το Δώρο Χριστουγέννων να το περιορίσει μέχρι το 100πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι, η επιχείρηση, κατά πάγια τακτική, εφαρμόζει αυτή τη διάταξη που θέτει πλαφόν ως προς το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα για τους υψηλόμισθους υπαλλήλους της. Το ποσό αυτό (100πλάσιο) για το Δ.Χ. του 2011 είναι 100 Χ 33,56 € = 3.356,00 €, ποσό το οποίο θα μειωθεί αναλόγως αν ο εργαζόμενος δεν δικαιούται ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων.
Επιχειρήσεις εκτός αυτών που λειτουργούν εποχιακά μπορούν λόγω οικονομικών δυσχερειών να καταβάλλουν μειωμένο το δώρο Χριστουγέννων στο προσωπικό τους, στις εξής περιπτώσεις:
α) Αν έχουν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο, στο ήμισυ προβλεπόμενο χρηματικό ποσό. β) Στα 2/3 αυτού αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο εργαζόμενος της κατηγορίας αυτής που απασχολείται κάθε μέρα με μειωμένο ωράριο θα πάρει ως Δώρο Χριστουγέννων ότι και ο πλήρως απασχολούμενος βάσει όμως των
μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών. Ο εργαζόμενος με πλήρες ωράριο/ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες τη βδομάδα, θα πάρει ως Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Οι αμειβόμενοι με ωρομίσθιο, θα λάβουν Δώρο Χριστουγέννων με βάση το μέσου όρο των αποδοχών για το διάστημα από 1/5 έως 31/12. Συγκεκριμένα θα διαιρέσουμε το
σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος το παραπάνω χρονικό διάστημα, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκε στο διάστημα αυτό. Το ποσό που προκύπτει
είναι το μέσο ημερομίσθιο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δικαιούμενων ημερομισθίων ως Δώρο Χριστουγέννων.

3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος για την περίοδο 1/5 έως 31/12 έχει υπογράψει δύο (2) συμβάσεις μία (1) πλήρους απασχόλησης και μία (1) με μειωμένη απασχόληση, (όχι αλλαγή αλλά νέα σύμβαση) το δώρο Χριστουγέννων, θα υπολογιστεί χωριστά για κάθε περίοδο και με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, εκείνο της ημέρας
λύσης της εργασιακής σχέσης για την πρώτη σύμβαση και το ημερομίσθιο (μισθό) της 10ης Δεκεμβρίου για την τελευταία σύμβαση.

4. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της Υπουργικής Απόφασης, οι απασχολούμενοι στα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται, για κάθε 8 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν από 1/5 μέχρι 31/12 ή μέχρι την ημερομηνία λύσης της σχέσης εργασίας, ένα (1) ημερομίσθιο για Δώρο Χριστουγέννων.

5. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων (Απόφ. Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων και Εργασίας).

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.

Για να υπολογίσετε άμεσα το Δώρο σας πατήστε ΕΔΩ

 Για τους πίνακες συντελεστών Δώρου Χριστουγέννων και για γρήγορο υπολογισμό κλικ ΕΔΩ
Εκτύπωση

6 comments

 • Ανώνυμος

  06/12/2012 at 4:47 μμ

  Αλέξη..με τη στενή ερμηνεία της απόφασης, γνωμη μου ειναι οτι δεν μπορεί να το επιβάλλει.

  Reply

 • Αλέξης

  06/12/2012 at 10:11 πμ

  Ευχαριστώ θερμά,

  Μια παρατήρηση:

  Η συγκεκριμένη ΥΑ αναφέρει ότι αυτό δε μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που το Δώρα καταβάλλονται μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια, είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου με βάση υψηλότερα ποσά απόδοχών.

  Αυτό δεν έιναι λιγάκι δυσιπόστατο;

  Δηλαδή αν μια εταιρία κατέβαλε τα δώρα βάσει των αποδοχών(χωρίς το πλαφόν δηλαδή), δε μπορεί ξαφνικά να επιβάλλει πλαφόν;

  Reply

 • Ανώνυμος

  05/12/2012 at 8:41 μμ

  Τα θέματα των επιδομάτων Πασχα και Χριστουγέννων ρυθμίζονται απο την 19040/81 υπ. απόφαση.

  Reply

 • Αλέξης

  05/12/2012 at 11:32 πμ

  καλημέρα,

  Μπορείτε να μου υποδείξετε την αναφορά για το πλαφόν σε Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα; Εννοώ σε ποιους νόμους θα βρω τις αναφορές.

  Ευχαριστώ

  Reply

 • Ανώνυμος

  25/01/2012 at 2:31 μμ

  Ο εργαζόμενος με πλήρες ωράριο/ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες τη βδομάδα, θα πάρει ως Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και 1/2 ημερομισθιο για κάθε 8 μη πραγματοποιηθέντα ημερομισθια – ισχύει???

  Reply

  • manamar

   25/01/2012 at 10:35 μμ

   Παρά το γεγονός ότι στην πράξη δεν εφαρμόζεται, πράγματι αυτό προβλέπεται από την υπ' αριθ. 9040/81 Υπουργική Απόφαση.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ