ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ – ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΔΟΧΕΣ, ΔΩΡΑ, ΩΡΑΡΙΑ ΚΛΠ)

19/07/2011
1.    ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
1.1 Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που εργάζονται σε ξενοδοχεία αμείβονται με τις ισχύουσες τοπικές ή εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κλάδου τους.(*)
1.2 Οι σερβιτόροι που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις καθώς και σε καφενεία
μπαρ και συναφή καταστήματα αμείβονται με ποσοστά και συγκεκριμένα:
Α. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των καφενείων, ζαχαροπλαστείων, αναψυκτηρίων,  καφεζυθοζαχαροπλαστείων, κυλικείων γενικά και λοιπών παρόμοιων καταστημάτων, ανέρχεται όπως καθορίζεται στο Ν. 2224/1994 άρθ. 54, σε ποσοστό 16% στο λογαριασμό των πελατών. Οι βοηθοί σερβιτόρων σ’ αυτές τις επιχειρήσεις αμείβοντα με μισθό σύμφωνα με τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας των επισιτιστικών καταστημάτων.
Β. Η αμοιβή που δίδεται στους σερβιτόρους των εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρείων, ταβερνών, πιτσαριών, κέντρων διασκέδασης γενικά καθορίζεται από το Ν. 2224/1994, σε ποσοστό 13% στο λογαριασμό των πελατών, από το οποίο το μεν 10% δίδεται στους σερβιτόρους και το 3% στους βοηθούς τους εφόσον υπάρχουν αυτοί. Αν δεν υπάρχουν βοηθοί η αμοιβή καθορίζεται στο 11%.
Γ. Η αμοιβή (ποσοστό) των σερβιτόρων υπολογίζεται στο καθαρό ποσό του λογαριασμού του πελάτη, χωρίς δηλαδή
την επιβάρυνση από φόρους και τέλη Δημοσίου ή ΟΤΑ και ισχύει για τα είδη που προσφέρουν σε καθήμενους πελάτες.
Δ. Οι σερβιτόροι των εστιατορίων και συναφών καταστημάτων αμείβονται μόνο με ποσοστά, ενώ οι σερβιτόροι των
καφενείων και συναφών καταστημάτων με ποσοστά και με συμβολικό μισθό όπως αυτός καθορίζεται από τις εκάστοτε ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων. (*)
Ε. Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering) θα αμείβονται, κατ’ επιλογή των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 2224/94 είτε με ημερομίσθιο, καθοριζόμενο από τη ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων. (*)
ΣΤ. Για τους αμειβόμενους με ποσοστά η εκκαθάριση γίνεται κάθε μήνα (ΔΑ 112/85) ενώ ισχύει ότι το ημερομίσθιο
που προκύπτει από την εκκαθάριση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζεται από την ΕΓΣΣΕ. (ΔΑ 102/84)
Ζ. Για την απασχόληση κατά Κυριακές και αργίες, οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους δικαιούνται προσαύξηση 75%, ενώ για την απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες (22:00 – 06:00) δικαιούνται προσαύξηση 25%, υπολογιζόμενη στο κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΔΑ 41/81 – ΑΠ 930/90 – ΕΦ. ΘΕΣ. 277/95)
2.    ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
2. 1 Οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα δικαιούνται:
Α. Επίδομα γάμου 10%
Β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 6% για τους απόφοιτους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, 10% για τους απόφοιτους
μέσων τουριστικών σχολών και των σχολών μετεκπαίδευσης και 15% για τους απόφοιτους ανώτερων τουριστικών σχολών .
Γ. Επίδομα τριετιών 5% για μια τριετία στην ειδικότητα.
Τα παραπάνω επιδόματα έχουν ως βάση υπολογισμού το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
 2.2 Οι σερβιτόροι σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία και συναφή καταστήματα δικαιούνται:
Α. Επίδομα γάμου 10% υπολογιζόμενο σ το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 6% για τους απόφοιτους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης, 10% για τους απόφοιτους
μέσων τουριστικών σχολών και των σχολών μετεκπαίδευσης και 15% για τους απόφοιτους ανώτερων τουριστικών σχολών υπολογιζόμενα σ το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη.
Γ. Επίδομα τριετιών 10% για κάθε τριετία στην ειδικότητα, μέχρι πέντε τριετίες, υπολογιζόμενο στο συμβολικό μισθό.
2.3 Τα επιδόματα των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων σε ξενοδοχεία καθορίζονται από τις ισχύουσες ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
3. ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
3.1 Για τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους που εργάζονται σε ξενοδοχεία, η καταβολή των επιδομάτων, δώρων εορτών και της αποζημίωσης απόλυσης γίνεται όπως σε όλους τους εργαζόμενους με βάση τον καταβαλλόμενο μισθό τους, τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των ισχυουσών ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων.
3.2 Για τους σερβιτόρους και τους βοηθούς τους που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις καθώς και σε καφενεία μπαρ και συναφή καταστήματα και αμείβονται με ποσοστά ισχύουν τα ακόλουθα:
Α. Για τον υπολογισμό των δώρων εορτών, αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειας λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο.
Β. Σε περίπτωση απόλυσης , η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των ποσοστών του τελευταίου διμήνου, αλλά δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την προκύπτουσα με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο.
4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ
4. 1 Η εργασία των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων είναι πενθήμερο ανά εβδομάδα με δύο συνεχόμενες ημέρες
ανάπαυσης. (ΔΑ 102/84)
4.2 Εκτός από τις επίσημες αργίες που ισχύουν γενικά, έχει καθιερωθεί ως πρόσθετη ημέρα αργίας η πρώτη του έτους και η Καθαρά Δευτέρα.
4.3 Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους χαρακτηρίζονται ως εργατοτεχνίτες, εκτός αν κατέχουν πτυχίο Τουριστικής Σχολής οπότε θεωρούνται κατά το τυπικό κριτήριο ως υπάλληλοι (Ν. 1077/80 – Ν. 3105/2003)
4.4 Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους, είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με την ΥΑ 8405/92.
4.5 Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, λαμβάνεται ως βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο.
*(ΣΗΜΕΙΩΣΗ – 13/11/12)  Μετά την ψήφιση του Ν.4046/12 του Ν.4093/12  και των εκδοθεισών αποφάσεων και εγκυκλίων κατ’ εφαρμογή των προηγούμενων νόμων, ορισμένες από τις προαναφερόμενες διατάξεις πιθανόν να διαφοροποιούνται ως προς το σκέλος της αμοιβής των σερβιτόρων και των βοηθών τους και θα πρέπει κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά.
Όπου δηλαδή αναφέρεται εφαρμογή ΣΣΕ, θα εξετάζεται αν υπάρχει κλαδική Συλλογική Σύμβαση σε ισχύ και εφόσον υπάρχει, αν προκύπτει δεσμευτικότητα τήρησης απο τα μέλη (εργοδότη και εργαζόμενο).
Έτσι, κατά περίπτωση και στα πλαίσια της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, μπορεί να υπάρξει συμφωνία με ατομική σύμβαση και ο μισθός να καθορίζεται ελεύθερα, όχι όμως κάτω από τα όρια της ΕΓΣΣΕ ή τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων
Επίσης σε περίπτωση εφαρμογής της ΕΓΣΣΕ, θα πρέπει να εξετάζεται η υποχρεωτικότητα χορήγησης του επιδόματος γάμου, σύμφωνα με το Ν.4093/2012

74 σχόλια

 • Λογιστής

  21/07/2011 at 8:44 μμ

  Ωραίος μαναμάρ. Αναρωτιέμαι γιατί δεν βάζουν και άλλες ειδικότητες στην τεκμαρτή ασφάλιση να ξεμπερδέψουμε με αυτές τις κ…συμβάσεις μειωμένης απασχόλησης. Τόσα χρόνια λογιστής, σύμβαση μειωμένης απασχόλησης ποτέ μου δεν έκανα για σερβιτόρο. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό;

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  04/01/2012 at 3:59 μμ

  με το φιλοδωρημα του σερβιτορου τι γινετε έχει δικαιωμα το αφεντικο να το παρει

  Αφήστε την απάντηση σας

 • vendetta

  17/01/2012 at 12:04 πμ

  Θελω να ρωτησω τι γινεται στην περίπτωση,οπως η δικη μου που δουλευω σ ενα καφέ σερβιτορα κ ηρθε η τουριστικη αστυνομία το μαιο του 11, με βρηκε χωρις βιβλιαριο υγείας-καθως δεν ειχα βγαλει, με εγραψε δεν πηγε κανεις αυτοφωρο κ ηρθε κλητευση για εκδικαση της υποθεσης το μαρτιο του 12. Εγω εβγαλα το βιβλιαριο πριν 1 βδομάδα. Υπαρχει περιπτωση εφόσον παω στο δικαστηριο με το βιβλιαριο να υποστω καποια κυρωση επειδή συνεχισα να δουλευω τοσο καιρο χωρίς βιβλιαριο ή αρκουνται απλως στο οτι θα το καταθεσω, χωρίς να δωσουν σημασια στην ημερομηνία εκδοσης του? Sos

  Αφήστε την απάντηση σας

 • vendetta

  17/01/2012 at 12:04 πμ

  Θελω να ρωτησω τι γινεται στην περίπτωση,οπως η δικη μου που δουλευω σ ενα καφέ σερβιτορα κ ηρθε η τουριστικη αστυνομία το μαιο του 11, με βρηκε χωρις βιβλιαριο υγείας-καθως δεν ειχα βγαλει, με εγραψε δεν πηγε κανεις αυτοφωρο κ ηρθε κλητευση για εκδικαση της υποθεσης το μαρτιο του 12. Εγω εβγαλα το βιβλιαριο πριν 1 βδομάδα. Υπαρχει περιπτωση εφόσον παω στο δικαστηριο με το βιβλιαριο να υποστω καποια κυρωση επειδή συνεχισα να δουλευω τοσο καιρο χωρίς βιβλιαριο ή αρκουνται απλως στο οτι θα το καταθεσω, χωρίς να δωσουν σημασια στην ημερομηνία εκδοσης του? Sos

  Αφήστε την απάντηση σας

 • manamar

  17/01/2012 at 7:34 πμ

  Νομίζω ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, επειδή όμως είναι καθαρά δικαστικό
  το θέμα και δεν μπορεί κανείς να ξέρει τις αντικειμενικές συνθήκες,
  μαρτυρίες κλπ κατά τη δίκη και το τρόπο αντιμετώπισης από τους
  δικαστές, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σ' αυτό.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  29/02/2012 at 7:58 μμ

  θέλω να ρωτήσω τι γίνεται στην περίπτωση που δουλέυεις σε καφέ μπάρ και έχεις κάνει μια προφορική συναινόησή να πληρώνεσαι κατευθείαν οταν τελειώνει η βάρδια σου.αργότερα για κάποιο λόγο δικό τους δεν μπορούν να σε πληρώσουν και σου λένε ότι θα τα πληρωθείς ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ και ενώ έχουν μαζευτεί 9 μεροκάματα σου λέει ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ και στο τέλος σου λέει και το καλύτερο ότι δεν έχει να σε πληρώσει!!! (και ανασφάλιστη) και κάλα θα γίνει και αυτό!!!το μαγαζί όμως άνοιξε τώρα και νομίζω ότι ακόμα δεν έχει άδεια!μπορώ να κάνω καταγγελία?

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/03/2012 at 8:05 μμ

  απο 14/2/12 ισχύει το μειωμένο ημερομισθιο (26,18€) για τους ανω των 25 ετων. Με βάση αυτό ποιός είναι ο συμβολικός μισθός? Η 15η Τεκμαρτή κλάση παραμένει? Αν ναι είναι αδικο. Με τα βαρέα ενσημα τι γίνεται?
  Αν εχει καποιος 3600 η αν ειναι Νέος ασφαλ. 3375 συνεχιζει βαρεα η παει στα μικτα?
  Πως καρορίχει η νυχτερινη εργασια την κατηγορία ασφαλησης( Μικτα-Βαρέα) ΦΦΦφφφφ γρίφος είναι παιδιά

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   25/03/2012 at 10:40 πμ

   Δεν ισχύουν για τους σερβιτόρους οι μειώσεις κατά 22%. Η αμοιβή επηρεάζεται μόνο στη περίπτωση που τα ποσοστά ειναι χαμηλότερα από το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, οπότε ο εργαζόμενος λαμβάνει αυτό το ημερομίσθιο. Η ΣΣΕ επισιτιστικών επιχειρήσεων ειναι υποχρεωτικη και έχει ισχύ μέχρι 14/4/2013 και ο συμβολικός μισθός δεν έχει αλλάξει. Το τεκμαρτό έχω την εντυπωση ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  28/03/2012 at 7:41 πμ

  Καλημέρα! Θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη να μου διευκρινίσετε κάτι. Είμαστε καφέ-εστιατόριο και οι προσλήψεις προσωπικού γίνονται βάσει της ΣΣΕ επισιτιστικών καταστημάτων. Οι βοηθοί σερβιτόρων έχουν προσληφθεί με την 202001 σύμβαση (σύμβαση ημερομισθίων με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και ειδικότητα βοηθός σερβιτόρου (συμβολικός μισθός). Το ημερομίσθιο που τους δίνουμε είναι 37,13 και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του τεκμαρτού. Βάσει των πιο παραπάνω είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώνουμε αργίες και νυχτερινή εργασία? Δεν καλύπτονται απ'τό μισθό που παίρνουν, απ΄τη στιγμή που ο συμβολικός μισθός ενός βοηθού σερβιτόρου είναι κάτω από 500 ευρώ?

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 12:32 μμ

   Για την απασχόληση Κυριακες – Αργίες και νύκτα απο 22:00 μέχρι 06:00 πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά προσαύξηση 75% και 25% αντίστοιχα.

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 5:00 μμ

   Νομίζω οτι εκτός απο αυτό που είναι σωστό , αν εργάζονται κυριακές και νύχτα ( πανω απο εναν αριθμό ωρών τον μήνα) η ασφάληση τους παραμένει στα βαρέα. Αν Οχι και εφ οσον μεχρι 31/12/2011 δεν εχουν συμπληρώσει 3600 ενσημα πανε στα Μικτά. Εγώ αυτό κατάλαβα, και αν κάνω λάθος διορθώστε με

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 5:56 μμ

   Ειναι θέμα ασφάλισης και δεν είμαι ειδικός, αλλά χθεσινή εγκύκλιος ΤΟΥ ΙΚΑ αναφέρει για τα βαρέα των σερβιτόρων.
   "Καλύπτονται οι σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (δηλ. απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) ωρών μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης ημέρας) και εφόσον αυτή παρέχεται τουλάχιστον για τις μισές εργάσιμες ημέρες κάθε μισθολογικής περιόδου (ημερολογιακός μήνας).
   Οι εργάσιμες ημέρες ανά μισθολογική περίοδο για κάθε εργαζόμενο προκύπτουν από την ατομική σύμβαση εργασίας του."
   Καλύτερα να ενημερωθείς από το ΙΚΑ

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  03/04/2012 at 7:10 μμ

  Να θέσω ενα επιπλέον ερωτημα στο θέμα. Στις μέρες μας πολλά καταστήματα (εστιατορια) εχουν πεσει πολύ οι δουλειές τους και εκ των πραγμάτων η δουλεια εχει συσωρευτεί την Κυριακή μεσημερι. Οταν ενας σερβιτόρος εργάζεται εκ περιτροπής μόνον Κυριακή (συνήθως δηλαδή 4-5 ημέρες τον μήνα) δικαιουται κάποια προσαύξηση λόγω Κυριακής-αργίας? και επιπλέον υπαρχει προσαύξηση στις ασφαλιστικής εισφορές?

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   04/04/2012 at 5:35 μμ

   Για τις Κυριακές δικαιούται προσάυξηση 75% υπολογιζόμενη στο κατώτατο ημερομίσθιο (26,18) της ΕΓΣΣΕ. Αν οι πραγματικές αποδοχές είναι παραπάνω απο το τεκμαρτό του σερβιτόρου το ΙΚΑ θα ζητήσει εισφορές στα πραγματικά.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  09/04/2012 at 8:06 μμ

  τασσος 9/4/12
  Ειμαι σερβιτορος παλιος και εργαζομαι σε εστιατοριο σε μια απο τις πιο τουριστικες περιοχες της Κρητης
  Το αφεντικο μου αρχισε να κανει κατι αλχημειες με τον υπολογισμο των ποσοστων. Δηλαδη μας δινει 13 τοις 100
  και πληρωνουμε το ΙΚΑ για 2 σερβιτορους και 2 βοηθους.Παρακαλω πολυ θα ηθελα να μου πειτε, αν πρεπει να πληρωνουμε εμεις το ΙΚΑ για 4 ατομα και επισης ενα απλο παραδειγμα υπολογισμου του 13 τοις εκατο σε καποιο συγκεκριμενο ποσο του τζιρου, ασ πουμε σε τζιρο 2000 ποσο ειναι το ποσοστο με το 13 τοις εκατο;
  ΥΓ.Εγω με αυτα που ξερω νομιζω οτι πρεπει να παρουμε 260 μεταξυ των 4 (2 σερβιτοροι και 2 βοηθοι)και επισης
  οτι μεχρι περισυ μας εδινε 11 τοις εκατο και πληρωνε
  το αφεντικο το ΙΚΑ.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   10/04/2012 at 2:40 μμ

   Το ποσοστό είναι 13%, όταν υπάρχουν βοηθοί (10% για το σερβιτόρο και 3% για το βοηθο) και 11% αν δεν υπάρχει βοηθος. Οι εισφορες ΙΚΑ υπολογίζονται με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο του ΙΚΑ και αναλογούν και στον εργοδότη και στον εργαζόμενο (18,5% για τον εργαζόμενο 31% για τον εργοδότη περιπου) Τώρα με την αλλαγή των βαρέων τα ποσοστά μάλλον θα διαφοροποιηθούν.
   Στα 2000 (καθαρά χωρίς την επιβάρυνση από φόρους και τέλη Δημοσίου ή ΟΤΑ) αντιστοιχεί ποσο 260 €

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   10/04/2012 at 8:41 μμ

   Ευχαριστω πολυ καταρχην για την αμεση απαντηση. Θα ηθελα να μου διευκρινησετε,οταν λεμε 2000 τζιρο,τι ακριβως φοροι πρεπει να αφαιρεθουν;Δηλαδη πρεπει να αφαιρεθει και το ΦΠΑ;Και επισης ο εργοδοτης υπολογιζει το ποσοστο ως εξης,στα 2000 αφαιρει τα 260 γιατι λεει οτι το 2000 δεν ειναι καθαρο επειδη εμπεριεχει το 13 τοις εκατο που ειναι ενσωματωμενο στις τιμες του καταλογου και καταλογιζεται σαν σερβις και εν συνεχεια απο το 1740 που μενει μας δινει το 13 τοις εκατο. Ειναι αυτος ο σωστος τροπος υπολογιμου των ποσοστων; Θα ηθελα αν σας ειναι ευκολο να μου δωσετε ενα αριθμητικο παραδειγμα υπολογισμου του ποσοστου 13 τοις εκατο, ασ πουμε στο ποσο των 2000.Σας ευχαριστω εκ των προτερων
   τασσος

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  13/04/2012 at 9:11 πμ

  Οι τιμές περιέχουν ολους τους φόρους. Δηλαδή ΦΠΑ και ποσοστά. Επομένως πρέπει να γίνει εσωτερική υφαίρεση για τον ακριβή υπολογισμό των ποσοστών. Σε έναν τζίρο 2000 ευρώ τα ποσοστά είναι: 2000/1,23=1626 , 1626/1,13=1438,93 , 1438,93χ13%=187 ευρω.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   13/04/2012 at 3:15 μμ

   Συνεχίζω… Δυστυχώς Τάσο μου έτσι είναι τα πράγματα, επειδή οι τιμές πώλησης όπως πολύ σωστά λέει το αφεντικό σου περιέχουν ποσοστά ( αλλά και φόρους) Οποιο λογισμικό υπολογισμού ποσοστών και να πάρεις,θα στα υπολογίσει έτσι όπως τα προανέφερα.

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   17/04/2012 at 7:52 πμ

   Δεν απαντησα αμεσως λογω εορτης.Αν λοιπον ετσι ειναι τα πραγματα,με τον υπολογισμο εσωτερικης υφαιρεσης δηλαδη, τοτε πρεπει και εμεις να εξαντλησουμε το γραμμα του Νομου.Επειδη πληρωνουμε το ΙΚΑ, θα ηθελα να μου πειτε τι γινετε με το 18.5 και το 31 τοις εκατο; Το υπολοιπο ποιος το πληρωνει; Μηπως επιδοτειτε απο τον ΟΑΕΔ;Γιατι εμεις τωρα πληρωνουμε το 100 τοις 100 του ΙΚΑ.
   Επισης οταν δουλευουμε με ποσοστα δικαουμεθα προσαυξησεις 75 τοις εκατο για τις αργιες και 25 τοις εκατο για εργασια μετα τις 10 το βραδυ;Δικαιουμεθα επιδοματα αδειας,Πασχα και Χριστουγεννων;

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   22/04/2012 at 4:11 μμ

   Βασικά η μισθοδοσία των σερβιτόρων έχει δύο σκέλη. Ένα των απολαβών, και ένα το ασφαλιστικό. Οι απολαβές από ποσοστά (που υπολογίζονται όπως είπαμε) δεν μπορεί να είναι μηνιαίως μικρότερες απο το 25πλάσιο Ημερομίσθιο του Ανιδικευτου εργάτη (ΕΓΣΣ). Αν είναι, τότε θα πληρωθεις με μικτό ημερομίσθιο 26,18 ευρώ και ας μην πάτησε πελάτης στο μαγαζί. Τα νυχτερινά και οι αργίες υπολογιζονται στο 26,18 άσχετα αν τα ποσοστά υπερβαίνουν η οχι το ποσό που είπαμε (26,18 χ 25) και πληρώνονται extra. Δικαιούσθαι δώρα Πάσχα 15 μέρες ( και ΟΧΙ 12,5 όπως λένε πολλοί), Δωρ.Χριστουγ. 25 μερες και επ.αδείας 12,5 μέρες. Αυτά τα δικαιούσθαι άσχετα αν ο εργοδότης επιβαρύνει η οχι τις τιμές με επιπλέον ποσοστό 8% την περίοδο των εορτών. Ο ΟΑΕΔ δεν μλέκει πουθενά. To "gamoto" στην υπόθεση είναι οτι μέ άλλα λεφτά πληρώνεσται και για άλλα λεφτα κολάτε ΙΚΑ. Η διαφορά έτσι όπως εγινε είναι μεγάλη. Τα επιδόματα στο ημερομίσθιο που είπαμε υπολογίζονται παράξενα. Απ οτι θυμάμε του γάμου είναι 10% στο 26,18. Η τριετία είναι 10% 20% 30% κλπ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΟΒΟΛΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ και οχι στο ημερομίσθιο.Υπάρχει και επιδομα τουριστικών σχολών. Αναζήτησε μια συμβαση απο εκεί που σου ειπε ο man amar. Θα σε εξηπηρετήσουν σίγουρα.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/04/2012 at 1:38 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΩΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α΄ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ ΄11 ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011.ΛΟΓΩ ΕΠΑΠΗΛΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
  ΠΑΡΕΜΕΙΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 13/06/11.ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ.ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ,ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2011,15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ 2011,ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011 ΚΑΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 2012.ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝ ΥΣΧΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΩΝ 6ΜΗΝΩΝ ΥΣΧΙΟΥΝ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  02/05/2012 at 7:14 πμ

  καλημέρα, θα ήθελα να ρώτησω αν μπορεί να γίνει πρόσληψη β.σερβιτόρου σε ξενοδοχείο με 6ημερη κ 4ωρη απασχόληση.. είναι νόμιμο να΄δουλεύει 6ημέρες?

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  02/05/2012 at 8:33 πμ

  Καλημερα!Δουλευω απο το Δεκεμβρη του 2011 σε ενα κινεζικο εστιατοριο το οποιο κανει και delivery,με προσελαβαν ως σερβητορα για 4 μερες την εβδομαδα απο 6 ωρες(18:00-24:00).Συμφωνησα να πληρωνομαι με την ημερα με ωρομιστιο 4ευρω, επειδη ειχα αναγκη τη δουλεια καθως και οτι μου ειπαν οτι το μαγαζι ειναι ενα χρονο και δεν εχει αρκετη ακομη δουλεια και δε δινει αλλα χρηματα.Τις μερες ομως που δουλευω κανω τζιρο απο 0-400 ευρω.Μπορειτε να μου πειτε τι να κανω;Ακομη εχω να σας πω οτι δωρο δεν πηρα ουτε εχω ασφαλιση.Ευχαριστω!

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   03/05/2012 at 7:39 μμ

   Αν οπως λες "με προσέλαβαν" δικαιούσαι δωρο και ασφάληση. Υπέγραψες ομως σύμβαση? Η η "πρόσηψη" εγινε..νοερά ? Αν συμβαίνει το πρώτο δεν έχεις πρόβλημα. Αν όμως συμβαίνει το δεύτερο
   τότε αν βρείς λύση θα την βρείς μόνο μέσω καταγγελίας. Πρέπει να αποδείξεις οτι πράγματι εργάστηκες ( μαρτυρες κλπ). Δύσκολα τα πράγματα αλλα οχι ακατόρθωτα.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  06/05/2012 at 10:04 πμ

  γεια σας…ειναι να ξεκινησω σαν σερβιτορα σε εστιατοριο σε τουριστικη περιοχη..βαση νομου τι μισθο δικαιουμε?ειμαι 26 ετων παντρεμενη χωρις παιδι..ευχαριστω πολυ!!!!

  Αφήστε την απάντηση σας

 • mia optasia

  11/05/2012 at 12:02 μμ

  Γεια σας! 'Εχω εργαστεί πολλές φορές ως σερβιτόρα εποχιακά, ανασφάσλιστη με 30 ευρώ το 12ωρο, χωρίς να γνωρίζω καν τί είναι το απαραίτητο βιβλιάριο υγείας.

  Τώρα έχω μια πρόταση για δουλειά ως σερβιτόρα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, στο εστιατόριο. Το θέμα είναι ότι δεν έχω καταλάβει αν θα θεωρούμαι υπάλληλος ή καλύτερα εργατοτεχνίτης σε ξενοδοχειακή μονάδα ή απλώς σε εστιατόριο γιατί το συγκρότημα έχει πολλές υπηρεσίες και αναμεσά τους και το εστιατόριο που όμως δεν περιλαμβάνονται στη τιμή που πληρώνουν οι πελάτες για τη διαμονή. Υπάρχει διαφορά στις αμοιβές;

  Δεύτερον, μία γενικότερη απορία. Κατα πόσο είναι εύκολο ένας εργαζόμενος να ελέγχει το τζίρο κάθε μήνα και να πληρώνεται αυτά που δικαιούται; Πώς γίνεται όλο αυτό;

  Και τρίτον μια παρατήρηση…
  Καλά όλα αυτά αλλά εκεί έξω από την τελευταία καφετέρεια ως τα καλυτερα εστιατόρια ούτε το 10% δε λειτουργεί έτσι. Αλλά οι επιχειρηματίες κλείνουν συνήθως συμφωνίες προσωπικές για ημερομίσθια ή μηνιάτικα επικαλούμενοι μάλιστα το "βασικό μισθό" και το "βασικό ημερομίσθιο". Και ενώ οι σερβιτόροι-ές ακόμη και χωρίς προυπηρεσία και σχετική εκπαίδευση θα μπορούσαν βάσει ποσοστού σίγουρα να πέρνουν κάτι παραπάνω… Για να μη μιλήσω για τα ρεπό…

  Ευχαριστώ!

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   11/05/2012 at 2:12 μμ

   Αν προσληφθείς ως ξενοδοχουπάλληλος η αμοιβή έδώ δεν είναι με ποσοστά αλλά με μισθό καθορισμένο απο ΣΣΕ. Υπάλληλος θεωρείσαι αν έχεις πτυχίο τουριστικής σχολής. Για τα υπόλοιπα είναι σωστή η διαπίστωσή σου, ότι έτσι λειτουργεί η αγορά.

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   11/05/2012 at 9:42 μμ

   Επίσης οσον αφορα το βιβλιάριο υγείας αν δεν τόχεις η εχει λήξη, οποιαδήποτε δικαστική διεκδήκηση σου πάει στράφι. Θεωρείται άκυρη η οποιαδήποτε σύμβαση που έχεις υπογράψει.

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   12/05/2012 at 4:53 μμ

   Υπάρχει δικαστική απόφαση (ΑΠ 439/2010) που λέει ότι η μη υπαρξη βιβλιαρίου υγείας, ή η μη θεώρησή επιφέρει ακυρότητα της σύμβασης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι σερβιτόροι. Αν αποκτηθεί βιβλιάριο αργότερα και η εργασιακή σχέση συνεχίζεται η σύμβαση θεωρείται έγκυρη απο την αρχή.

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   17/05/2012 at 7:42 μμ

   γνωριζω περίπτωση που ο σερβοτόρος εκανε καταγγελία καιζητούσε χρήματα για περίοδο που ΔΕΝ ειχε βιβλιάριο. Για να πάει στο Δικαστηριο το θεώρησε εκ των υστερων. Ομως ο δικαστής εκρινε οτι επειδη για την επιμαχη περίοδο δεν υπηρχε βιβλιάριο, δεν του επιδικασε τίποτα.
   Αβυσσος …… τι να πω??

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  30/05/2012 at 9:12 μμ

  Εαν κανω 1000 ευρω τζιρο θα παρω ποσοστα απο 1000?
  Η θα αφεραιθει το φπα 23% και θα παρω ποσοστα απο 770 ευρω?

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   31/05/2012 at 2:31 μμ

   Στα 1.000 ευρώ συμπεριλαμβάνεται 23% φπα και 13% το ποσοστό σερβιρισματος. Αρα 1000:1,23:1,13 = 719,45 Σ' αυτά θα υπολογισθεί το 13% (δηλ. 93,5 ευρώ)
   Αν υπάρχουν δημοτικά τέλη πρεπει να αφαορεθούν κι αυτά.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  26/06/2012 at 6:25 πμ

  Καλημέρα! Δουλέυω ως σερβιτόρος σε καφετέρια εδω και 3,5 περίπου χρόνια με πλήρη απασχόληση(χωρίς πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων ή κάτι παρεμφερές).Πριν περίπου ένα μήνα είχα ένα ατύχημα εντός της εργασίας μου (σπάσιμο χεριού). Πήρα απο το ΙΚΑ 25 ημέρες αναρρωτική άδεια. Εξαναγκάστηκα όμως να δουλέψω 9 ημέρες(απο τις ημέρες που μου έδωσε το ΙΚΑ) και να μη δηλώσω το ατύχημά μου ως εργατικό όπως και έπραξα.Όταν λοιπόν τους πίεσα και τους είπα οτι δε μπορώ να δουλέυω έτσι,οτι πονάει το χέρι μου, οτι θα καταγγείλω στην επιθεώρηση εργασίας το συμβάν και αφού τσακώθηκα λεκτικά με το αφεντικό,αμέσως την επόμενη ημέρα μου δώσαν την υπόλοιπη αναρρωτική μου(25-9=16 ημέρες).Όταν τελείωσε η αναρρωτική, μου 'κολήσανε' όλη την κανονική μου άδεια χωρίς να ερωτηθώ,απλα μου το αναγγείλανε.Τώρα διανύω αυτή την άδεια.Η ερώτηση μου είναι η εξής: Τι πρέπει να κάνω και πως να το χειριστώ το όλο θέμα απο εργασιακής άποψης και αν θα πρέπει να συμβουλευτώ κάποιο νομικό γιατι δέν ξέρω που το πάνε.Επίσης αν απολυθώ,τι δικαιούμαι. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  σ.σ. είμαι απλήρωτος απο τον Απρίλιο και δε μου έχει δωθεί το επίδωμα άδειας του 2011 και του 2012.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   26/06/2012 at 2:17 μμ

   Αφου εισαι σε κανονικη άδεια θα έπρεπε να έχεις υπογράψει στο βιβλίο αδειων, για να ειναι δικαιολογημένη η απουσία σου, μήπως και σου κάνει καμμια οικιοθελή αποχώρηση.
   Σε περίπτωση απολύσης θα πάρεις 17,5 μικτά ημερομίσθια. Για τα υπόλοιπα οφειλόμενα αν δεν υπάρξει λύση μπορείς να προσφύγεις στην επιθ. εργασίας.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  05/07/2012 at 4:50 μμ

  δηλαδη αν ενας σερβιτορος και καλα δεν βγαλει μια μερα ποσοστα θα παρει του το ημερομισθιο του ανειδικευτου 26,18ευρα το οκταωρο σωστα?ή μετριεται στο μήνα από τα συνολικά ποσοστα?γιατι αν καποιες μερες γίνεται χαμός,ενώ άλλες δεν κινέιται τιποτε,αν τα αθροίσεις τέλος του μήνα βγαίνεις χαμηλα και τα ποσοστά πάνε στο αφεντικό? και να ερωτησω εδω ισχυει το κατω των 25 ετων που κατεβαζει το κατωτερο στα 23ευρα περίπου?

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   10/07/2012 at 9:24 πμ

   Η εκκαθάριση γίνεται στο τελος του μήνα. Υπολογίζονται τα ποσοστά και αν ειναι λιγότερα απο το ποσό που προκύπτει απο τον πολλαπλασιασμό 26Χ26,18 ή 26Χ22,83 για κατω των 25 ετών, τοτε καταβάλλεται η διαφορά.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  09/07/2012 at 10:21 μμ

  Καλησπέρα, στις 18/2/2009 προσέλαβα υπάλληλο με ειδικότητα βοηθού σερβιτόρου και πακέτο κάλυψης 101.
  Τηρήθηκαν όλες οι τυπικές διαδικασίες στις προβλεπόμενες ημερομηνίες (ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ).
  Τα στοιχεία της σύμβασης ήταν:
  – Αορίστου
  – 3 μέρες/εβδομάδα (Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο)
  – 24/ώρες ανά εβδομάδα.
  με Τ.Η. 44.06 ευρώ
  Η Υπάλληλος απολύθηκε 30/6/10.
  Εν τω μεταξύ επειδή η υπάλληλος είναι κόρη μου από άλλο γάμο με διαφορετικό όνομα, το ΙΚΑ μου ζήτησε, όταν την ξαναπροσλάβω να αλλάξω πακέτο κάλυψης.

  Στις 2/5/11 την ξαναπροσέλαβα με πακέτο κάλυψης 154 (25 ένσημα)

  Στις 11/6/12, ελεγκτής του ΙΚΑ μου έστειλε πράξη επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών
  για το διάστημα 18/2/2009 – 30/6/2010, ύψους 3.150 + 944 = 4.094 ευρώ

  θα ήθελα να ρωτήσω:

  α. αν η ελέγκτρια του ΙΚΑ έχει δικάιωμα με βάση τη νομοθεσία να μας αλλάξει το πακέτο κάλυψης και να επιβάλει τις διαφορές, ειδικά 1 χρόνο αφότου είχαμε αλλάξει το π.κ. από 101 σε 154.
  β. αν μπορώ να κάνω κάτι (με βάση κάποιο νόμο-κανονισμό) δεδομένου ότι θα μπορούσα λόγω συγγένειας να μην ασφαλίσω καθόλου την κόρη μου και να είμαι νόμιμη.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   10/07/2012 at 10:11 πμ

   Εχεις δικαίωμα να κάμεις ενσταση κατά της απόφασης του ΙΚΑ, στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ που ανήκεις για να συζητηθει εκει το θέμα.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 12:31 μμ

  ειμαι ελευθερος επαγγελματιας. και θελω να βοηθησω τωρα το καλοκαιρι ενα φιλο που εχει ουζερι. εχω ασφαλιση στον οαεε . για να δουλευω νομιμα χωρις το αγχος του ικα τι πρεπει να γινει? πρεπει να με ασφαλισει υποχρεωτικα στο ικα η εχω απαλλαγη?

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 8:54 μμ

  Αν θεωρείσαι νέος ασφαλισμένος (μετά το 1992) μπορείς να κάμεις επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Διαφορετικά αν εισαι παλαιός ασφαλισμένος πρέπει να ασφαλιστεις και στο ΙΚΑ.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  03/09/2012 at 2:12 πμ

  καλημερα.ειμαι β. σερβιτορου σε ενα καφεζαχαρ. 10 χρςνια. ειμαι 28 ετων. μολισ γυρισα απο την αδεια μου με απωλησαν. δουλευα με μεροκαματο 41ε. 5θημερο τα τελετταια 3 χρονια, 6 μερεσ τα προηγουμενα 7 χρονια. δεν εχς σπουδασει κατι στον κλαδο αυτων. ποση αποζημιωση δικαιουμαι βαση αυτων? ευχαριστω.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  09/10/2012 at 8:14 πμ

  Συγχαρητήρια για το κατατοπιστικό και πλήρες ιστολόγιο σας. θα ήθελα να σας παραθέσω την ακόλουθη απορία: Ενδιαφέρομαι να προσλάβω ένα σερβιτόρο με την εξής πραγματική συμφωνία: 300Ε το μήνα για 4ωρη πενθήμερη καθημερινή εργασία. Στο Ικα μου είπαν οτι ασχέτως αυτού το γεγονότος, θα πρέπει να τον ασφαλίσω επι τεκμαρτού ημερομίσθιου 8ώρου, (51,11Ε). Αυτό απο όσο υπολόγισα βγάζει συνολικές μηνιαίες εισφορές(εργοδότη & εργαζόμενου) 633Ε !!! Είναι λογικό; και στη βεβαίωση αποδοχών τι θα του αναγράφω; αυτά που προβλέπονται περι ποσοστών; Εαν τα έχω καταλάβει σωστά έχω τρεις μισθούς να ασχολούμαι, ένα τον τεκμαρτό του ίκα , ένα των ποσοστών , κ έναν αυτόν που πραγματικά θα παίρνει τελικά;

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  09/10/2012 at 5:04 μμ

  Πράγματι, ετσι ειναι τα πράγματα. Αλαλούμ. Πάντως το νόμιμο ειναι, ασφάλιση πλήρης (ανεξάρτητα από τις ωρες που θα εργάζεται!!!) με τεκμαρτό ημερομίσθιο και αμοιβή με ποσοστά. Η αμοιβή δεν θα πρέπει να ειναι χαμηλότερη απ' αυτή που προβλέπεται στην ΕΓΣΣΕ. Δηλ. στο 4ωρο αν ειναι αγαμος 26,18 Χ 0,15 Χ 4 = 15,71 ευρώ μικτά. Στην εφορία νομίζω δηλώνεις το εισόδημα με βάση τα τεκμαρτά, αλλά επειδή ειναι θέμα φοροτεχνικό ρώτα τον λογιστή σου.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Γιάννης Ζκ

  16/10/2012 at 4:59 μμ

  Καλήσπερα,
  Εργαζόμουν ως βοηθός σερβιτόρου σε ξενοδοχείο. Η εργοδότρια μου με έβαλε να υπογράψω το χαρτί της καταγγελίας λέγοντας μου οτι θα μου καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης που αναγραφόταν σε λίγες μέρες, το οποίο τωρα αρνείται να μου το δώσει. Τι μπορώ να κάνω αφού φαίνεται στα χαρτιά οτι πήρα ένα ποσό που τελικα κατι τετοιο δεν εγινε ποτε? Μπορω να βρω άκρη στην Επιθεώρηση?

  Ευχαριστω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  17/10/2012 at 3:15 μμ

  Αν υπέγραψες μόνο το χαρτί της καταγγελλίας σύμβασης τσο σημείο που αναφέρει "ελαβα γνώση" τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν σημαίνει δηλ. οτι πηρες και τα χρήματα της αποζημίωσης αφού αυτά καταβάλλονται υπογράφοντας σε απόδειξη εισπραξης. Αν ειναι έτσι θα βρείς ακρη στην επιθ. εργασίας.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • MARIOS

  27/10/2012 at 9:19 μμ

  καλησπερα και συγχαρητηρια για την ιστοσελιδα σας, εχω βρει μια δουλεια σαν σερβιτορος για 1 φορα και διαβαζα την ιστοσελιδα σας για ολα οσα πρεπει να προσεχω, το αφεντικο σημερα μου ειπε οτι θα με προσλαβει βαση ΕΓΣΣΕ και οχι του επισιτισμου γιατι εληξε και οτι δεν ισχυει πια ο συμβολικος μισθος και οτι παμε με βαση την εγσσε κατωτατο για καθε μερα και αμα τα ποσοστα βγουν παραπανω εισπρατουμε αυτα και οχι αυτα βαση εγσσε, επισης μου ειπε οτι θα μου κραταει ΦΜΥ βαση τον φιλοδορηματων,… ισχυουν ολα αυτα? ευχαριστω και συγνωμη για την μακροσκελη ερωτηση

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  28/10/2012 at 8:59 μμ

  MARIOS…Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί δεν αμείβονται με βάση την ΕΓΣΣΕ απλώς το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη αποτελεί το ελάχιστο ημερομίσθιο σε σύγκριση με τα ποσοστά που λαμβάνει. Αν δηλ. τα ποσοστά δεν φθάνουν το κατώτατο ημερομίσθιο, τότε το συμπληρώνει ο εργοδότης.
  Για το ΦΜΥ στα φιλοδωρήματα…αυτό μπορεί να συμβεί στη περίπτωση που έχετε συμφωνήσει αυτά να αποτελούν μισθό.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  13/11/2012 at 11:31 μμ

  Καλησπέρα, δουλευω 4 χρόνια σε καφετέρια ως β´σερβιτορος 3 ημερήσια σύμβαση 44.06, μου έχει αλλάξη την σύμβαση σε τεκμαρτα χώρεις να με ενιμερωσει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση:· και κάτι άλλο, SOS μου χρωστάει 2500€ και δεν έχω πάρει κανένα επίδομα τα 2 τελευταία χρόνια. Τι μπορω να κάνω και τι δικαίωματα έχω,, please.,,,,

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  14/11/2012 at 2:40 μμ

  Για την αλλαγή του μισθού σου, θα επρεπε να γίνει αλλαγή της ατομικής σου σύμβασης. Για τα δεδουλευμένα και τα οφειλόμενα μπορείς να τα διεκδικήσεις με καταγγελία στην επιθ. εργασίας.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • GIANNHS

  20/11/2012 at 3:20 μμ

  Καλησπερα γραφετε ποιο πανω οτι στα καφενεια ο σερβιτορος διακιουται τα ποσοστα συν ενα συμβολικο μισθο. Εγω καθε μηνα που δουλευεω σε καφετερια ζαχαροπλαστειο σαν σερβιτορος λαμβανω καθε μηνα μονο την αναλογια μου απο τα ποσοστα του 16%, μπορειτε να μου πειτε ποσο ειναι ο συμβολικος μισθος που θα επρεπε να παιρνω εξτρα απο τα ποσοστα, επισης η υπερωριες που κανω και οι κυριακες πως της υπολογιζω σαν προσαυξηση πανω στο μεροκαματο απο τα ποσοστα της ημερας εκεινης? Ευχαριστω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  20/11/2012 at 5:12 μμ

  GIANNHS…δες εδώ τον πίνακα 21http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=downloadFile&myid=4604
  Για εργασία Κυριακής προσαύξηση 75% και για νυκτερινη εργασία 25%, επι του σημερινου ημερομισθιου της ΕΓΣΣΕ που είναι 26,18 Ευρω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • DHMHTRA

  25/11/2012 at 3:17 μμ

  Καλησπερα εργαζομε σε καφετερια ζαχαροπλαστειο σαν σερβιτορος και ο εργοδοτης μας ειπε οτι απο 1 δεκεμβριου θα με εχει να δουλευω 6 ημερο (συγκεκριμενα ειπε 6 ημερες 48 ωρες που ειναι τρελο) γιατι αλλαξε και μπορει να το κανει με 1 μερα ρεπο αντι για δυο και πενθημερο που ειχαμε την εβδομαδα, σας παρακαλω ισχυει αυτο γιατι στην επιθεωρηση που τηλεφωνησα την παρασκευη δεν καταφερα να βγαλω γραμμη, ευχαριστω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  25/11/2012 at 9:58 μμ

  DHMHTRA…το μνημόνιο 3, δίδει αυτή τη δυνατότητα, αλλά σε παλιούς εργαζόμενυς για να ισχύσει αυτό θα πρεπει να αλλάξει ο ορος της ατομικής σου σύμβασης που μέχρι σήμερα προβλέπει 5μερο. Πρεπει δηλ. να συμφωνήσετε.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • ΜΑΡΙΑ

  03/12/2012 at 6:35 πμ

  Καλησπερα!!δουλευω σε ενα καφε εδω και 1,5 χρονο.αν και κριση το συγκεκριμενο μαγαζι παει πολυ καλα.πληρωνομαι με τη μερα δουλευω 5-6 φορες την εβδομαδα.απο το περασμενο μαρτιο μου παρεχουν ασφαλεια ικα μεσω οαεδ απο καποιο προγραμμα, με τα ενσυμα ολοκληρα.μηπως γνωριζετε τι γινεται με το δωρο χριστουγεννων και εαν δικαιουμαι κατι τετοιο??? Ευχαριστω εκ των προτερων..

  Αφήστε την απάντηση σας

 • ΜΑΡΙΑ

  03/12/2012 at 3:45 μμ

  Ευχαριστω πολυ!! Πολυ καλη η δουλεια σας!! Πιστευω να καταβληθει!!! Καλες γιορτες λοιπον!!

  Αφήστε την απάντηση σας

 • ΓΙΑΝΝΑ

  04/12/2012 at 7:42 πμ

  Καλημερα σας,
  Δουλευω σε καφε σαν σερβιτορα και θα ηθελα να σας ρωτησω για την κατωτατη αμοιβη, τους τελευταιους 3 μηνες ο εργοδοτης μας πληρωνει βαση του κατωτατου ημερομισθιου 26,18 χ 25 γιατι λεει οτι ο τζιρος ειναι χαμηλος, εμεις πρεπει να πληρωνομαστε με 25 η με 26 η 27 (για ολοκληρο μηνα)μεροκαματα αφου θεωρουμαστε εργατοτεχνιτες? Σας ευχαριστω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  04/12/2012 at 2:26 μμ

  ΓΙΑΝΝΑ..αν όπως λέει τα ποσοστά δεν θάνουν στο ύψος του κατώτατου ημερομισθίου, αν εργαζεσαι 8ωρο 5μερο θα πρέπει να παίρνεις 26,18Χ26. Για τις υπόλοιπες μέρες θα αμειβεσαι επιπλέον, ενώ οι Κυριακές θα πρέπει να προσαυξάνονται με 75%

  Αφήστε την απάντηση σας

 • ΓΙΑΝΝΑ

  04/12/2012 at 2:41 μμ

  Ευχαριστω θα του τα μεταφερω γιατι επιμενει στο 25, δουλευω δευτερα εως παρασκευη 8/40 ωρες αρα θα παω και θα του ζητησω 26 ημερομισθια ανα μηνα και οχι 25 οπως με πληρωνει τους 3 τελευταιους μηνες

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  11/12/2012 at 3:52 μμ

  γεια σας,

  απολυθηκα σαν εργατης απο εστιατοριο μετα απο 22 μηνες και πηρα 7 μεροκαματα αποζημιωση. διαβασα πως αν εχω πτυχιο θεωρουμαι υπαλληλος και η αποζημιωση μου πρεπει να εινα αλλη. το πτυχειο που εχω ειναι απο τεχνικο επαγγελματικο λυκειο τμημα ξενοδωχιακες επιχειρησες, καθως επισης διπλομα απο ιδιωτηκο ξενο κολεγιο. αρκουν αυτα τα πτυχεια για να διεκδικησω να χαρακτηριστω υπαλληλος>? ευχαριστω. Μιχαλης Χατζηδημητριου

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  12/12/2012 at 1:58 μμ

  Μιχαλης Χατζηδημητριου…
  Γνώμη μου ειναι ότι μπορείς, όχι ομως με το πτυχίο της ιδιωτικής σχολής αλλά με το πτυχίο του δημόσιου λυκέιου.

  Αφήστε την απάντηση σας

Αφήστε την απάντηση σας

Your email address will not be published. Απαραίτητο πεδίο με *


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Sign up for new
* = required field

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Ποια έντυπα και πως, θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την 32143/2018 απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας
Ποια έντυπα και πως, θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την 32143/2018 απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Ποια έντυπα και πως, θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την 32143/2018 απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Νόμος 4554/2018. Οι νέες ρυθμίσεις για τη αδήλωτη εργασία
Νόμος 4554/2018. Οι νέες ρυθμίσεις για τη αδήλωτη εργασία

Νόμος 4554/2018. Οι νέες ρυθμίσεις για τη αδήλωτη εργασία

Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας. Υποχρεώσεις εργοδοτών
Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας. Υποχρεώσεις εργοδοτών

Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας. Υποχρεώσεις εργοδοτών