ΠPOΣTAΣIA MHTPOTHTAΣ – TOKETOY

09/06/2011
mother-6mino.jpg?fit=510%2C310&ssl=1

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Νόμος 1302/82 (επικύρωσε την 103/52 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας),

2. Αρθρο 15 Ν. 1483/84 (απαγόρευση απολύσεως εγκύου και μητέρας),

3.  Αρθρο 20 του Ν. 1849/89 (με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 5 της  ΕΓΣΣΕ 1989, η οποία αύξησε  την άδεια μητρότητας σε 15 εβδομάδες),  
4. Αρθρο 9 του Ν. 2224/94 (με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1993, η οποία αύξησε  την άδεια μητρότητας σε 16 εβδομάδες),
5.  Αρθρο 11 Ν. 2874/2000 (με το οποίο επεκτείνεται το επίδομα λοχείας κατά μια εβδομάδα και κυρώθηκε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000 – 2001, η οποία αύξησε  την άδεια μητρότητας σε 17 εβδομάδες),
6. Αρθρα 657-658 ΑΚ (για τις αποδοχές κατά τη διάρκεια της άδειας),
7. ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007 (για τα δικαιώματα σε περίπτωση παρένθετης μητρότητας)
8. ΕΓΣΣΕ 1993, 2002-2003, & 2004-2005 (για την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού)
9. Αρθρο 25 Ν.2639/98 (για τη γονική άδεια ανατροφής)
10. Αρθρο 142 Ν. 3655/2008 (για την ειδική άδεια μητρότητας – ΟΑΕΔ)
11. Π.Δ. 176/97  (Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων)
 
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ)

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι γυναίκες που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιδιότητα (υπάλληλος ή εργάτρια), το χρόνο εργασίας στον εργοδότη τους, να λάβουν άδεια τοκετού και λοχείας, συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων δηλ. 119 ημέρες (άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000 – 2001 που κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/2000), προσκομίζοντας στον εργοδότη τους πιστοποιητικό γιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα του τοκετού. Απ’ αυτές οι 56 ημέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 63 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ’ αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 119 ημερών. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο απ’ αυτόν που είχε υπολογισθεί, τότε η άδεια των 56 ημερών πριν τον τοκετό παρατείνεται ανάλογα, χωρίς η παράταση αυτή να επηρεάζει το χρόνο της μετά τον τοκετό άδειας (λοχείας) που παραμένει πάντοτε στις 63 ημέρες. Την άδεια μητρότητας δικαιούται και η εργαζόμενη κυοφορούσα που δεν έχει συνάψει γάμο, αλλά το τέκνο της προέρχεται από εξώγαμη σχέση.  Ως προς τις αποδοχές της εργαζόμενης κατά το διάστημα αυτό εφαρμόζεται ότι και στην ασθένεια (άρθ. 657-658 ΑΚ). Δηλαδή, όσες έχουν συμπληρώσει δέκα μέρες και δεν έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας στον αυτό εργοδότη, δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, όσες δε έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας τις αποδοχές τους για ένα μήνα. (αφαιρουμένων των παροχών ασθένειας  από τον ασφαλιστικό φορέα)  Εάν η εργαζόμενη δεν έχει τις προϋποθέσεις λήψης παροχών ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα, αυτές καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον εργοδότη.
Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 176/97  η έγκυος εργαζόμενη απαλλάσσεται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβληθεί σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά το χρόνο εργασίας.

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΓΚΥΟΥ
Aπό  την εργατική νομοθεσία, (Ν. 1483/84) απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζόμενης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γι’ αυτό. (πχ διάλυση επιχείρησης, διάπραξη αξιόποινης πράξης κλπ.)   Επίσης απαγορεύεται ρητά και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση της εργαζοµένης για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµέρα του τοκετού ή για διάστηµα 15 µηνών για τις γυναίκες που κάνουν χρήση της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας του άρθρου 142 του Νόµου 3655/2008. (Με το άρθρο 36 του Ν.3996/2011 το χρονικό διάστημα προστασίας από απόλυση για τις μητέρες έγινε πλέον 18 μήνες. (Βλέπε ΕΔΩ σχετική ανάρτηση) Σαν σπουδαίος λόγος δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.  H κρίση πάντως αν ένα περιστατικό αποτελεί σπουδαίο λόγο ή όχι, για την απόλυση της εργαζόμενης ανήκει στα δικαστήρια τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν κρίνει ως σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας στη περίπτωση αυτή: α) τη δημιουργία καταστάσεων που να καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα με την ύπαρξη υπαιτιότητας β) τη μη συμμόρφωση στις οδηγίες του εργοδότη,  γ) την επίδειξη επαγγελματικής ανεπάρκειας δ) τη μη εκτέλεση από τη μισθωτό με επιμέλεια της εργασίας που της ανατέθηκε, ε) την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων, στ) την ουσιώδη παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, ζ) την πρόκληση βλάβης από πρόθεση και βαριά αμέλεια, ζ) τη δημιουργία επεισοδίων, η) την επανειλημμένη εγκατάλειψη της εργασίας, θ) την ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης  ι) τη διακοπή των εργασιών, η διάλυση ή η πτώχευση της επιχείρησης.
Η ανωτέρω προστασία παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα  του αν ο εργοδότης γνώριζε η όχι την εγκυμοσύνη της, αφού στο άρθρο 15 του Ν.1483/1984 δεν επαναλαμβάνεται παλαιότερη διάταξη για την γνώση του γεγονότος από τον εργοδότη. (ΑΠ. 976/1998).
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει γραπτά,  επαρκώς την καταγγελία και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.
Οι παραπάνω διατάξεις  εφαρμόζονται σε όλους τους εργοδότες, άσχετα με την ιδιότητά τους (φυσικά πρόσωπα, δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), όπως π.χ. ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εργασίες βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή εμπορικής φύσεως, γεωργικές εργασίες, διενέγειας μεταφορών, κοινής ωφέλειας κλπ. Aπό πλευράς μισθωτών, καλύπτει όλες γενικά τις κατηγορίες των εργαζομένων (υπαλλήλους, εργάτριες), που απασχολούνται στους ανωτέρω εργοδότες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αδιάφορα αν είναι έγκυρη ή άκυρη. Συνεπώς όταν ο εργοδότης προβαίνει σε απόλυση εργαζόμενης που είναι έγκυος και στη συνέχεια αρνείται να τη δεχθεί στην εργασία του, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει πλέον να καταβάλει μισθούς υπερημερίας, γιατί η γενόμενη απόλυση είναι άκυρη και παράνομη. Eπί πλέον αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο επιδίκασης στην εργαζόμενη χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης.


ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Ερώτημα  προκύπτει στη περίπτωση που το παιδί  γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει λίγο μετά τον τοκετό, αν θα πρέπει δηλαδή να ισχύουν τα παραπάνω για την άδεια μητρότητας στην εργαζόμενη. Για το ερώτημα αυτό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το Υπουργείο Εργασίας  ( 2008/1985 και 703/1987 έγγραφα ) έχει την  άποψη ότι ο θάνατος του τέκνου  μετά τον τοκετό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της προστασίας μητρότητας, με το σκεπτικό ότι προστατεύονται οι εργαζόμενες μητέρες που έχουν υποχρεώσεις προς τα παιδιά τους.  Εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, η μητέρα έχει λάβει το προ του τοκετού τμήμα αδείας μητρότητας (κυοφορίας), αλλά μετά τον τοκετό δεν δικαιούται άδεια λοχείας, αλλά άδεια λόγω ασθενείας. Το αυτό ισχύει και όταν το παιδί πεθάνει κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας, αφού  η άδεια μητρότητας δεν χορηγείται μόνο για να επανέλθει ο οργανισμός της μητέρας στη φυσική του κατάσταση, αλλά και για την αντιμετώπιση των φροντίδων που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού. Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει παιδί, η διάρκεια του μετά τον τοκετό τμήματος της άδεια μητρότητας θα εξαρτηθεί από το χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά του οργανισμού της μητέρας στη φυσική του κατάσταση και μόνο. Αυτό, φυσικά, το κρίνει ο αρμόδιος γιατρός.
Αντίθετη πάντως άποψη έχουν  γνωστοί εργατολόγοι – καθηγητές  ( Ντάσιος  «Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο» εκδ. 5η, σελ. 563 – Γκούτος «Εργατικό Δίκαιο»  σελ. 36 κ.α.) αφού η άδεια μητρότητας αποβλέπει κατά κύριο λόγο στην ανάκαμψη του γυναικείου οργανισμού από την ταλαιπωρία και τον κλονισμό που υφίσταται λόγω της εγκυμοσύνης και δευτερευόντως στο να εξασφαλίσει στην εργαζόμενη επί πλέον χρόνο για την φροντίδα του νεογνού. Συνεπώς δεν πρέπει να μεταβάλλεται η άδεια μητρότητας από το γεγονός ότι το έμβρυο γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε λίγο μετά τη γέννα.  Οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία αναφέρουν ως προϋπόθεση προστασίας την ύπαρξη τοκετού και όχι το εάν είναι εν ζωή ή όχι το παιδί. Από τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι κάθε γυναίκα δικαιούται να λάβει άδεια μητρότητας με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού της. Επομένως ο γιατρός βεβαιώνει την ύπαρξη τοκετού ή όχι, οπότε προκύπτει η προστασία. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η ύπαρξη τοκετού.
Ο Άρειος Πάγος με την αριθ. 1362/2009 απόφασή του αποφαίνεται ότι η απόλυση μητέρας απαγορεύεται για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό, έστω και αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό. Και το Ν.Σ.Κ. με την αριθ. 194/2005 γνωμοδότηση της Ολομέλειας αποφαίνεται ότι η προστασία εξακολουθεί να υφίσταται ανεξάρτητα από την ύπαρξη νεκρού ή ζωντανού παιδιού.
Αναφέρουμε επίσης ότι, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη διότι απορρίφθηκε αίτημά τους για χορήγηση επιδομάτων μητρότητας είτε λόγω πρόωρου τοκετού είτε λόγω θανάτου του νεογνού. Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθύνθηκε με έγγραφό του προς τον Διοικητή του ΙΚΑ, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Νομικό Σύμβουλο του κράτους για το θέμα αυτό και στην πορεία το ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρίνισε ότι η καταβολή των επιδομάτων κυοφορίας-λοχείας, πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη του πραγματικού γεγονότος του τοκετού και να μην εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτε και από τη γέννηση του ζωντανού ή μη εμβρύου ή την επιβίωση του νεογνού μετά τη γέννησή του.
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (6/ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ)
Δείτε ΕΔΩ σχετική ανάρτησή μας
 
ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑΣ)  Δείτε ΕΔΩ σχετική ανάρτησή μας

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ
Σύμφωνα με το Ν. 3655/2008 και τον Ν. 3863/2010, στις ασφαλισμένες μητέρες των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, πλην ΟΓΑ, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη ή 600 ΗΑ για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Σύνολο πέντε χρόνια για μητέρα με 3 παιδιά. Το δικαίωμα ασκείται σε ένα φορέα τον οποίο επιλέγει.
Το δικαίωμα ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Μπορεί να ασκηθεί και από τον ασφαλισμένο πατέρα εάν δεν κάνει χρήση η μητέρα.

   
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΓΚΥΩΝ  ΚΑΙ ΛΕΧΩΝΩΝ
 

Εκτύπωση
Ετικέτες
Κοινοποίηση

236 comments

 • Μελισταλαχτη.

  21/11/2016 at 2:03 μμ

  Καλησπέρα!Γεννησα τον 02/2016.Πηρα το 6μηνο του ΟΑΕΔ καθώς και 3μηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών.Γυριζω τον Μαρτη του 2017 για δουλειά.Η ερώτηση μου είναι η εξής :ή εργασία μου είναι με κυκλικό ωράριο.Υπαρχει νομοθεσία για την νυχτερινή βάρδια για θηλαζουσα μητέρα; εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα με αορίστου χρόνου συμβάσεων.

  Reply

 • Dreamlord_Greece

  03/10/2016 at 5:23 μμ

  Γεια σας θα ηθελα να ρωτησω η γυναικα μου εργαζεται σε εταιρια.Ειναι νεα μητερα,εγω εργαζομαι στον Στρατο εχω παρει 9μηνη αδεια ανατροφης.Για την γυναικα μου υπαρχει καποιος νομος οπου να οριζει να εργαζεται πρωινες ωρες,και οχι μεχρι το βραδυ,δηλ το ωραριο καταστηματος ειναι 9-9.Οτι παντα πρεπει να ξεκιναει δουλεια 9 η οχι?Η' γενικως καποια ελλαστικοτητα προς σε αυτην?
  Ευχαριστω

  Reply

 • Iro Markezini

  27/09/2016 at 8:16 πμ

  Καλημέρα θα ηθελα να κανω μια ερώτηση αν μπορει να με βοηθηςει καποιος…
  Γέννησα τον Δεκέμβρη του 15 και τωρα βρίσκομαι στο 6μηνο του ΟΑΕΔ η οποία τελειώνω τέλος Ιανουαρίου. Πριν λίγες μερες εμαθα οτι ειμαι παλι έγκυος. Δικαιουμαι παλι τα επιδόματα απο ΙΚΑ και ΟΑΕΔ;
  Ευχαριςτω

  Reply

 • Ina

  15/12/2012 at 9:02 πμ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ 119 ΜΕΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ? ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ή ΙΚΑ ?

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/11/2012 at 1:17 μμ

  ΔΗΜΗΤΡΑ..Εγώ δεν συμφωνώ. Τελος πάντων, μόλις πάρεις το εγγραφο ξαναγράψε μου και να εχεις υποψη σου αν χρεαιστεί το συνηγορο του πολίτη για το θέμα αυτό.

  Reply

 • ΔΗΜΗΤΡΑ

  22/11/2012 at 10:06 μμ

  Πήγα και κατέθεσα την αποδοχή θέσης μου και τους ρώτησα τι γίνεται στην περίπτωσή μου και μου είπαν τα εξής: ότι κατά 99% δεν θα γίνει η πρόσληψή μου γιατί λέει πως αυτές οι συμβάσεις είναι για 5 μήνες και πως είναι βάση φυσικής παρουσίας του εργαζόμενου και πως δεν ισχύουν τα εργατικά δικαιώματα που έχει μια έγκυος (να πάρει άδεια και να πληρώνεται),μου είπαν πως σε 2 βδομάδες περίπου θα το έχουν αυτό και γραπτώς. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο? Αν μπορείτε να με βοηθήσετε γιατί δεν θέλω να χάσω άδικα την θέση μου και να με ξεγελάσουν.

  Reply

 • Ανώνυμος

  18/11/2012 at 12:38 μμ

  Αν εχεις κλείσει 10 ημερες εργασίας, οταν θα πάρεις την άδεια, δικαιούσαι απο τον εργοδότη αποδοχές 15 ημερών. Λεπτομέρειες θα δεις εδω: http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2011/03/blog-post_2296.html
  Μετά πληρώνει το ΙΚΑ, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις Δες εδώ:
  http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/money/home.cfm

  Reply

 • ΔΗΜΗΤΡΑ

  17/11/2012 at 5:29 μμ

  ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση,μόνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα.Το διάστημα που θα πάρω την άδεια της εγκυμοσύνης και δεν θα δουλεύω, θα πληρώνομαι κάποια χρήματα ή δικαιούμαι μόνο τους μισθούς ανάλογα με τις μέρες εργασίας μου?

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/11/2012 at 4:24 μμ

  ΔΗΜΗΤΡΑ..δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε πάρουν. Θα πας κανονικά και όταν πρέπει θα πάρεις την άδεια σου λογω εγκυμοσύνης. Η προστασία σου σταματά με τη λήξη της σύμβασης, στην οποία και αναγράφεται το χρονικό διάστημα.

  Reply

 • ΔΗΜΗΤΡΑ

  17/11/2012 at 8:51 πμ

  καλημερα σας, προχθες με ενημερωσαν πως ειμαι στους επιτυχόντες στα πεντάμηνα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους της θεσσαλονίκης μεσω του ΙΝ ΓΣΕΕ.
  Το θέμα είναι πως είμαι 6 μηνών έγκυος πια, ενώ όταν έγιναν οι αιτήσεις ήμουν 3ών και δεν περίμενα οτι θα αργουσαν τοσο τα αποτελεσματα. Υπάρχει περιπτωση να μην δεχτουν και να με απορριψουν λόγω της εγκυμοσινης,εχουν αυτο το δικαιωμα ή 8α γινει κανονικα η προσληψη και θα δουλεψω μεχρι να παρω την αδεια και θα συνεχισω παλι το 5μηνο μετα την γεννα?αλλωστε η προκυρηξη ελεγε πως θα απασχοληθουμε για 5 μηνες σε διαστημα ενος χρονου.

  Reply

 • Sofi

  13/11/2012 at 5:21 μμ

  Κάτι τελευταίο, το αναφέρω μήπως παίζει κάποιο ρόλο όσον αφορά στο 3ο Μνημόνιο και τις μειώσεις μισθών:
  η σύμβαση που έχω υπογράψει από το 2003 είναι Ατομική Σύμβαση Εργασίας αορίστου χρόνου, όμως , όπως αναγράφεται σε αυτήν πληρώνομαι σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση εργασίας: ΔΑ 43/2002 ΠΚΥΕ 27/20.9.2002. Και πάλι ευχαριστώ.

  Reply

 • Sofi

  13/11/2012 at 5:14 μμ

  Καλημέρα σας, είμαι ιδιωτική υπάλληλος (υπάλληλος γραφείου), εργάζομαι στην ίδια επιχείρηση εδώ και 7,5 χρόνια και γέννησα το πρώτο μου παιδί πριν 8 μήνες. Αυτή τη στιγμή έχω την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (6μηνη άδεια) του ΟΑΕΔ και πρόκειται να επιστρέψω στη δουλειά μου στις 11/12/2012. Θα ζητήσω από τον εργοδότη αντί του μειωμένου ωραρίου να λείπω 1 μέρα την εβδομάδα και θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω τι γίνεται στην περίπτωση που η μέρα αυτή "πέφτει" σε αργία. Τη χάνω ή μπορεί να μεταφερθεί; Ακόμα θα ήθελα να ρωτήσω παρακαλώ, αν ο εργοδότης μου ζητήσει να κάνει μείωση μισθού (πράγμα που ακούγεται να συμβαίνει σε πολλές μητέρες πλέον) τι μπορεί να συμβεί; Έχω δικαίωμα να αρνηθώ; Κι αν ναι τότε μπορεί να με απολύσει; Ή μπορώ να αρνηθώ και – επειδή με προστατεύει ο νόμος από ενδεχόμενη απόλυση – να συνεχίσω να εργάζομαι όπως πριν με τον ίδιο μισθό που έπαιρνα;

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!

  Reply

 • Ανώνυμος

  12/11/2012 at 5:28 μμ

  George Tetziridis.. Κατάλαβα τι συμβαίνει, όμως οι 3,5 μήνες ισόχρονης αδειας αντι για το μειωμένο ωράριο αντιστοιχούν σε 30 μήνες εργασία. Η αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού ισχύει για όσο χρόνο υπάρχει εργασιακή σχέση. Αφού λοιπόν απομένουν 308 ημέρες εργασίας, σωστά τα υπολογίζουν. http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2011/03/blog-post_29.html
  Για το αλλο που με ρωτάς "…2 ωρες το α' 6μηνο κλπ, αυτό δεν ειναι στη δικαιοδοσία του εργαζόμενου αλλα του εργοδότη αν θέλει να το δώσει, στην περίπτωσή που δεν παίρνει την ισόχρονη άδεια αλλά το μειωμένο ωράριο.

  Reply

 • George Tetziridis

  11/11/2012 at 9:41 μμ

  Καλησπέρα κι ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αυτο που υπολόγισαν είναι ποσες ημερες απομένουν απο την επιστροφή της απο την άδεια λοχειας εώς το τέλος της θητείας της (δηλ. της ημέρες που πρεπει να δουλέψει για να συμπληρώσει τις αναρρωτικές άδειες) και το μετέτρεψαν σε ώρες. 308 ημερες = 308 ώρες. Άρα 308/8 όπου 8 = 8αρη εργασία και βγάλανε τις ημέρες άδειας.Δηλαδη 38 ημέρες. Το ερώτημα μου ειναι εάν όντως βγαίνουν έτσι οι ημέρες ή εάν δικαιούται ολη την άδεια όπως μου ειπε μια κυρία στο νοσοκομείο. Και απο την άλλη εάν δεν κάνω λαθος δε λεμε ότι μπορει το πρώτο 6μηνο ειναι 2 ωρες μειωμένο και μετα για αλλο ενα ετος απο 1 ωρα? Εάν ισχύει αυτο τότε μπορεί να πάρει κι άλλες ημέρες αδεια. Συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός αλλα υπάρχει άλλος σημαντικότερος λόγος που χρειαζόμαστε τις παραπάνω ήμερες απο το να λουφάρει λιγο παραπανω. Και πάλι ευχαριστώ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  11/11/2012 at 2:37 μμ

  Δεν κατάλαβα πως γίνεται να δουλεύει μετά τον 9ο του 2012 χωρίς να υπάρχει νόμιμη εργασιακή σχέση, εκτός κι αν υπάρχει ειδικό καθεστώς στα νοσοκομεία. Αν ειναι έτσι, γνώμη μου είναι ότι δικαιούται το μειωμένο ωράριο, αφου ειναι νόμιμη η εργασιακή σχέση.

  Reply

 • George Tetziridis

  10/11/2012 at 2:43 μμ

  Καλησπέρα. Η γυναίκα μου είναι ειδικευόμενη ιατρός και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αδεια μητρότητας. Το κακό είναι οτι μας είπανε οτι δε δικαιούται όλη την άδεια(3,5 μήνες) αλλά περίπου 35 ημέρες, διότι κατά την διάρκεια της άδειας της λοχείας έληξε η σύμβασή της και τώρα είναι σε <>. Δουλεύει δηλαδή της ημέρες της αναρρωτικής (7 μήνες επαπειλούμενης κύησης)άδειας και της άδειας κύησης και λοχείας.Οι ειδικευόμενη όταν προσληφθούν υπογράφουν σύμβαση ορισμένου χρόνου.της γυναίκας μου έληξε τον 9ο του 2012 και από τότε θα δουλέψει(έμμισθη) τις αναρρωτικές τις έως τον 9ο του 2013. Το πρόβλημα μου είναι ότι κάποιος από τα διοικητικά του νοσοκομείου μας είπε ότι κανονικά δικαιούμαστε όλη την άδεια κι ας έχει λήξη η σύμβαση της. Είναι αλήθεια αυτό?Κι αν ναι που μπορώ να βρω τον νόμο να τους τον δείξω?

  Reply

 • ΚΚ

  07/11/2012 at 7:37 μμ

  Γεναω στις 23/11/12 στις 30/11/12 η επιχειριση κανει διακοπη εργασιων λογω συνταξης θα μου κανει αποληση μπορει ο συζυγος μου να παρει την 18μηνη προστασια απολυσης;αν ναι θα πρεπει να εχει στο δικο του βιβλιαριο ικα τα προστατευομενα μελη;η μπορω εγω ναπληρωθω απο ικα οαεδ να βγω ταμειο και να τα παρει μετα;

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/10/2012 at 12:30 μμ

  Η δήλωση της ΠΗΤ ειναι αρμοδιότητα του γιατρού.
  Οπως αναφέρεται και στην ανάρτηση "Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο απ' αυτόν που είχε υπολογισθεί, τότε η άδεια των 56 ημερών πριν τον τοκετό παρατείνεται ανάλογα, χωρίς η παράταση αυτή να επηρεάζει το χρόνο της μετά τον τοκετό άδειας (λοχείας) που παραμένει πάντοτε στις 63 ημέρες"

  Reply

 • Ανώνυμος

  18/10/2012 at 6:15 μμ

  Kαλησπερα θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω να κανω το εξης: εργαζομαι στο δημοσιο με συμβαση ορισμενου χρονου (δηλ.δεν μπορω να συνεννοηθω με τον εργοδοτη για διευλολυνση) και θελω να δηλωσω αλλη ΠΗΤ 1 μηνα μετα για να μεινω πιο πολυ με το νεγεννητο μου. Μπορω να εργαστω κανονικα τον 8 μηνα και να εμφανισω την βεβαιωση του ΙΚΑ αρχες 9 προσποιουμενη οτι δεν γνωριζα τις διαδικασιες?Δε θα πρεπει απο τηημερα εκεινη να μετρησουν οι 119 μερες αδεια ή χανω καποιες μερες αδεια? Ευχαριστω!

  Reply

 • Ανώνυμος

  13/10/2012 at 11:13 πμ

  Ειλικρινά δεν κατάλαβα το σκεπτικό τους. Αφού εσύ δεν παίρνεις άδεια τι σχέση έχει η αναγωγή αυτή; Ο ανδρας σου ως Δημόσιος υπάλληλος δικαιούται αυτοτελώς σύμφωνα με το άρθ. 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, (αντί μειωμένου ωραρίου).

  Reply

 • Ανώνυμος

  12/10/2012 at 11:29 μμ

  ειμαι αναπληρωτρια εκπαιδευτικος με συμβαση ορισμενου χρονου. τελος τις σχολικης χρονιας.
  δεν εχω κανει χρηση μειωμενου και δεν δικδαιουμε εννιαμηνο ουτε εξαμηνο ανατροφης τεκνου. ο ανδρας μου ειναι δημοσιος υπαλληλος πόσους μηνες αδεια ανατροφής μπορει να πάρει? απο την υπηρεσεια του του αναγαγαν το μειωμενο των δικων μου εννεα μηνων δουλειας σε ημερες και του δινουν μονο 2 μηνες? είναι σωστο?

  Reply

 • Ανώνυμος

  28/09/2012 at 10:13 πμ

  εχετε αναφερει πιο πανω οτι το επιδομα αδειας υπολογίζεται βασει των αποδοχων του Δεκεμβριου του προηγουμενου ετους. ειναι σιγουρο αυτο;; δεν υπολογιζεται βασει μεσου ορου αποδοχων των τελευταιων μηνων που δουλευες;

  Reply

 • Γιώργος

  24/09/2012 at 10:51 πμ

  Καλησπέρα,

  Η γυναικα μου ειναι έγκυος, άνεργη και παιρνει επίδομα ανεργίας από τον οαεδ. Έχει δυο μήνες που απολύθηκε. Ένσημα έχει πολλά. Εγώ ασφάλεια δεν έχω.

  Θα ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζετε, αν δικαιούται κάποια επιδόματα .

  Σας ευχαριστώ

  Reply

 • Giorgos P.

  17/09/2012 at 7:21 μμ

  Καλησπέρα σας.

  Η γυναίκα μου γέννησε το 2o παιδί μας στις 28/02/2011. Κατά την επιστροφή της στην επιχείρηση (η οπoία έγινε καθυστερημένα υπαιτίοτητα του εργοδότη)
  δεν πληρώθηκε καθόλου με συνέπεια να προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας. Ο εργοδότης με την έναρξη της επίσχεσης τη γύρισε από πενθήμερη εργασία
  σε μόνο μία ημέρα την εβδομάδα κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες στην επιθεώρηση εργασίας.
  Η ερωτήσή μου: Επιτρέπεται να γίνει τροποποίηση της συμβάσεως εργασίας χωρίς την έγκριση της υπαλλήλου μέσα στην περίοδο που θεωρείται
  προστατευόμενη (18 μήνες), ή η προστασία αφορά μόνο την απόλυση;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Γιώργος Π.

  Reply

 • Ανώνυμος

  11/09/2012 at 3:44 μμ

  O συζυγός σου δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλλ. κώδικα.

  Reply

 • Ανώνυμος

  11/09/2012 at 8:35 πμ

  καλημερα σας μια ερωτηση.εχω γεννησει πριν 3 μηνες και πριν μια εβδομαδα αρχισα να εργαζομαι με συμβαση αοριστου χρονου σε εργοδοτη ο συζηγος μου ειναι στρατιωτικος και θελει να παρει αδεια ανατροοφης τεκνου γιατι εγω σε συννενοηση με τον εργοδοτη δεν θα κανω χρηση του μειωμενου ωραριου που δικαιουμαι για 30 μηνες ποση αδεια ανατροφης δικαιουται ο συζηγος μου? ευχαριστω εκ των προτερων

  Reply

 • Ανώνυμος

  03/09/2012 at 8:52 μμ

  Νομίζω οτι ο σύζυγός σου θα πρέπει να απευθυνθείτε εγγράφως στην υπηρεσία του, προκειμένου να του απαντήσουν και αυτοί εγγράφως. Επίσης μπορείτε να απευθύνετε ερώτημα στο υπουργείο Εσωτερικών

  Reply

 • Ανώνυμος

  03/09/2012 at 6:34 πμ

  Γεια σας και πάλι. Ειμαι η συζυγος του στρατιωτικου που σας ανεφερε για τις αδειες (3 1/2 μηνες το μειωμενο και 6 ο ΟΑΕΔ) που τις πηρε ολες. Κατ αρχην ευχαριστω που απαντησατε τοσο γρηγορα. Απλα θα ηθελα να σας αναφερω οτι στη δουλεια του συζυγου μου, του ειπανε οτι επειδη εγω πηρα ολους αυτους τους μηνες αδειας, αυτος δεν δικαιουται τιποτα και οτι αν τελικα εγω δεν τις ειχα παρει ολες -π.χ. το μειωμενο- αυτος θα δικαιουτανε να το παρει, μεχρι το διαστημα 14 μηνες μετα τη γεννηση του παιδιου. Που σημαινει οτι τωρα που ειμαστε στο 17ο μηνα ακομη κι αν δικαιουτανε κατι δεν μπορει να το διεκδικησει. Συμφωνα με αυτα που μου αναφερατε αυτα που μας λενε δεν ισχυουν, αλλα δεν ξερω πως μπορουμε να τους αποδειξουμε το λαθος τους. Πιστευετε οτι πρεπει να απευθυνθουμε σε καποιον δικηγορο? Υπαρχει αλλος τροπος?

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/08/2012 at 5:22 μμ

  Συμφωνώ μαζί σου για τις άδειες. Ναι μπορέι να πάρει το υπόλοιπο ο σύζυγος αφαιρώντας απο το 9/μηνο τις 3,5 μήνες και οχι το 6μηνο του ΟΕΑΔ αφού δεν είναι όμοιες άδειες. Νομίζω όμως ότι δεν το αντιμετωπίζπυν έτσι στο Δημόσιο, εκτός κι αν κατι έχει αλλαξει αφού υπήρξαν αντιδράσεις. Πάντως την άδεια ο σύζυγος μπορεί να την πάρει μέχρι τα 4 χρόνια του παιδιού αφού ο Δημοσ. κωδικας αρ. 53 αναφέρει "Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα,εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών."
  Για το άλλο σκέλος το ασφαλιστικό δεν γνωρίζω λεπτομέρειες.

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/08/2012 at 12:39 μμ

  Γεια σας. Θα ηθελα να ρωτησω κατι που με αφορα. Δουλευω στον ιδιωτικο τομεα και ο συζυγος ειναι στρατιωτικος. Εγω πηρα την 6μηνη αδεια του οαεδ και την τριμηνη του μειωμενου ωραριου ολη μαζι. Εαν επαιρνε ο συζυγος θα δικαιουτανε 9 μηνες. Κανονικα δεν επρεπε να παρει το υπολοιπο απο την δικη μου τριμηνη? ( χωρις να λαβουν υποψην αυτη που πηρα απο τον οαεδ γιατι δεν ειναι κατι που μπορει να παρει ο αντρας.) Και αν ισχυει αυτο μεχρι ποτε μπορει να την διεκδικησει? Ηδη το τεκνο μας ειναι 17 μηνων. Και κατι τελευταιο. Στη δουλεια μου κανανε λιγοτερες κρατησεις στο μισθο μου σε οτι αφορα το ικα λογω της γεννησης του παιδιου με αποτελεσμα για μερικους μηνες να παιρνω λιγο περισσοτερα χρηματα. Μου ειπανε τωρα οτι αυτο καταργηθηκε (σε περιπτωση μιας νεας εγκυμοσυνης). Ισχυει αυτο? Ευχαριστω.

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/08/2012 at 6:16 μμ

  Ως μητέρα δικαιούσαι όλες τις διευκολύνσεις, ανεξάρτητα αν αλλάξεις εργοδότες μέσα στο χρονικό διάστημα της προστασίας σου.
  Επίσης σύμφωνα με το άρθ. 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ο σύζυγος σου δικαιούσαι εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, (αντί μειωμένου ωραρίου) ή να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που εσύ δεν θα κάμεις. Δηλ. υπάρχει συμψηφισμός.

  Reply

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  20/08/2012 at 4:53 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BLOG.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΑ ΠΡΙΝ 14 ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΩ ΗΜΟΥΝ ΑΝΕΡΓΗ ΤΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10ΟΚΤ2012 ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΟΚΤ 2012 ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΝΑΨΩ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΣΤΑ?ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10 ΟΚΤ 2012 ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΗΝΣΗ ΩΣ ΜΗΤΕΡΑ ΠΧ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)?ΕΦ΄ΟΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΗΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ Ο ΣΥΖΗΓΟΣ ΜΟΥ ΩΣ ΣΤΡΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΡΟΦΗΣ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/08/2012 at 9:02 μμ

  ειμαι η μελλουσα μανυλα που εγραψα ακριβωπ απο πανω.ξεχασα να αναφερω οτι ειμαι με 4ωρη απασχοληση.ευχαριστω και παλι.

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/08/2012 at 8:54 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να σασ ρωτησω και εγω κατι.ειμαι μελλουσα μαμα με πιθανη ημερομηνια τοκετου μου εδωσαν 7Μαρτιου2013.επειδη ειμαι τελειωσ ασχετη με αυτα θα ηθελα να μου πειται αν δικαιουμε και τι απο επιδοματα και ποτε πρεπει να κανω ενεργειεσ.εργαζομαι απο 18Ιουλιου
  2011.επισησ θελουμε με το συζυγο να παρει αυτοσ το9μηνο.τι πρεπει να παρω εγω για να παρει αυτοσ το 9μηνο?σασ ευχαριστω εκ των προτερων για το χρονο σασ.να επισημανω οτι εγω ειμαι στον ιδιωτικο τομεα και ο συζυγοσ στο δημοσιο.

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 9:55 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ ΕΙΜΑΙ ΝΕΑ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΊΡΝΩ ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ. ΟΑΕΔ ΕΜΑΘΑ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΚΛΕΊΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΟΛΟ. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝΕ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ. ΕΙΝΑΙ. ΟΜΙΛΟΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΜΕ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ. ΤΟ 18ΜΗΝΟ, ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΑΩ. ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ. ΝΑ ΠΑΡΩ. ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΜΟΥ. Η ΕΙΜΑΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ. ΝΑ ΠΆΩ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΙΜΑ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΑΥΤΟ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ. ΦΟΒΑΤΑΙ. Ο. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. ΟΤΙ. ΜΕΤΑ. ΤΗΝ. ΑΠΟΛΥΣΗ. ΜΠΟΡΕΙ. ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΩ? ΘΑ. ΛΑΒΩ. ΕΠΙ. ΠΛΕΟΝ. ΧΡΗΜΑΤΑ. ΓΙΑ. ΤΟ. ΜΕΙΩΜΕΝΟ. ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ. ΔΕΝ ΘΑ. ΠΑΡΩ. ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ? ΑΝ ΠΆΡΩ ΈΣΤΩ ΚΑΙ. ΕΝΑ. ΜΗΝΑ. ΣΕ ΑΔΕΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ. ΩΡΑΡΙΟ. ΜΠΟΡΩ. ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΚΟΨΩ. ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Η ΠΡΕΠΕΙ. ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ. ΜΕΤΑ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΥ

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/08/2012 at 6:08 πμ

   Η μεταφορά σου στα κεντρικά, εξαρτάται απο την ατομική σου σύμβαση, δηλ. τι αναφέρει ως τοπο παροχής εργασίας και επίσης απο την περιοχή που ειναι. Αν δηλ. ειναι στην ίδια περιοχή γνώμη μου ειναι οτι δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν απολυθείς δεν θα πάρεις επι πλεον χρήματα για το μειωμένο αφού η προστασία διαρκεί οσο εργάζεσαι.

   Reply

 • Ανώνυμος

  26/07/2012 at 8:21 μμ

  Για ις εφημερίεςδες εδω: http://drtsili.blogspot.gr/2011/03/blog-post_03.html

  Αδεια τοκετού και λοχείας δικαιούσαι. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/potaia-mhtpothta-toketoy.html

  Για την αδεια ανατροφής πρέπει να έχεις κλείσει χρόνο στον εργοδότη

  Ο σύζυγος μπορεί να πάρει όλη την άδεια, εφόσον εσύ δεν χρησιμοποιησεις τη δική σου, αλλοιως συμψηφίζονται.

  Reply

 • Ανώνυμος

  25/07/2012 at 6:32 μμ

  Καλησπέρα. Έχω ένα μωρό 6 μηνών και πριν από 2 εβδομάδες ξεκίνησα να εργάζομαι ως ειδικευόμενη ιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο. Είναι η πρώτη μου εργασία και δεν έχω άλλα ένσημα. Ο σύζυγος μου είναι αστυνομικός. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να πάρει τώρα ολόκληρο το εννιάμηνο (άδεια αντροφής) ή αν θα πάρει κάποιους μήνες αφού εγώ δεν δούλευα πριν. Επίσης προστατεύομαι νομικά για τις εφημερίες? Έχω βρει κάποιες διατάξεις που αναφέρουν ότι μπορώ να μην κάνω καθόλου εφημερίες μέχρι το μωρό να γίνει ενός έτους και μέχρι να γίνει τεσσάρων ετών μπορώ να κάνω μέχρι τέσσερις εφημερίες. Επίσης για να δικαιούμαι άδεια ανατροφής -τοκετου κτλ πόσο καιρό θα πρέπει να δουλέψω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Reply

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 10:11 πμ

  εργάζομαι εδώ δύο χρόνια σε δήμο με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως την ορκομωσία μου. Είμαι έγγυος και λόγω της ιδιαίτερης περίπτωσης αδυνατώ να βγάλω άκρη σχετικά με το τι τελικά δικαιούμαι.
  θα βοηθούσε αν έχετε να μου προτείνετε κάτι και αν υπάρχει κάποιος νομος με βάση τον οποίο πρέπει να κινηθώ για να διεκδικήσω ο, τι δικαιούμαι.
  Ευχαριστώ

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/07/2012 at 9:58 πμ

  Το διάστημα της άδειας τοκετού και λοχείας νομίζω δεν μετράει για το επίδομα ανεργίας. Ρώτα ομως και τον ΟΑΕΔ

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 8:42 μμ

  Αφού η επιχείρηση συνεχίζει δραστηριότητα και υπάρχουν ιδιες ειδικότητες, δεν πρεπει να γίνει απόλυση. Η προστασία συνεχίζεται μεχρι τη συμπλήρωση του 18μηνου.

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 11:00 πμ

  Καλησπέρα.Εργαζόμαι με σύμβαση ορισμένου χρόνου από 1/9/2011 μέχρι 31/7/2012.Απουσίασα λόγω αδειών κυήσεως και λοχείας από τον Ιανουάριο μέχρι Μάϊο του 2012.Το εξάμηνο ειδικής προστασίας δεν το πήρα γιατί δεν το δικαιούμουν.Θέλω να ρωτήσω αν τα ένσημα της άδειας κυήσεως-λοχείας μετράνε για το επίδομα ανεργίας?Ευχαριστώ πολύ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 8:44 πμ

  Καλημέρα σας. Από ότι διάβασα στα προηγούμενα post κατάλαβα ότι εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. κλείσιμο επιχείρησης) η 18μηνη προστασία δεν ισχύει και η εργαζόμενη δικαιούται μόνο την αποζημίωση της απόλυσης. Στην περίπτωση όμως που η επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ. συγκεκριμένα) κάνει αλλαγή χρήσης με τον ίδιο εργοδότη & με ίδια έδρα (π.χ. από ίδρυμα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κλινική ή ψυχιατρείο), συντρέχει ακόμα σπουδαίος λόγος απόλυσης ή προστατεύεται η εργαζόμενη για 18 μήνες; Σημειώνω πως η ειδικότητα της εργαζομένης (κοινωνική λειτουργός) λογικά θα είναι συναφής & στην νέα χρήση της επιχείρησης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Reply

 • Ανώνυμος

  13/07/2012 at 4:13 μμ

  Η εκ περιτροπής εργασία επιβάλλεται στην επιχείρηση και μπορει να γίνει κατά ειδικότητα ή τμημα. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται κατα παράβαση της αρχής περι ίσης μεταχείρισης.

  Reply

 • Ανώνυμος

  13/07/2012 at 8:17 πμ

  Καλημέρα.Επέστρεψα στην εργασία μου τέλη Ιουνίου μετά από χρήση 6μηνου. Η εργοδότριά μου θέλει να επιβάλλει το σύστημα μονομερούς εκ περιτροπής εργασίας σε μένα μόνο. Το 18μηνό μου λήγει το Μάρτιο. Μπορεί να γίνει αυτό?

  Reply

 • Ανώνυμος

  05/07/2012 at 11:45 πμ

  καλησπέρα.γύρισα στην εργασία μου το μάρτιο αφού είχα κάνει χρήση και του 6μηνου.τώρα ο εργοδότης θέλει να υπογράψω μια προειδοποίηση απόλυσης για το νοέμβριου που λήγει το 18μηνο.κι αυτό για να μου δώσει την μισή αποζημείωση!μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο????

  Reply

  • Ανώνυμος

   10/07/2012 at 7:46 πμ

   Προειδοποιηση απολυσης σε σενα που προστατευεσαι δεν μπορεί να γίνει, μονο μετα την παρελευση του 18μηνου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/07/2012 at 5:06 μμ

  καλησπερα σασ.ηθελα να ρωτησω στην συλλογικη συμβαση περιοδευοντων πωλητων εχει καταγγελθει με τα νεα μετρα του μνημονιου?μου ειπαν για μειωση μισθου απο 1000ε στα 750ε και για την ιδια θεση αλλοι συναδελφοι μου ειναι στα 900ε επιτρεπεται?επισημανω ακομη δεν εχει τελειωσει η προστασια μου και ειμαι και παλι εγκυοσ ακομη και να εχει καταγγελθει η συμβαση μπορω να μην υπογραψω?

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/07/2012 at 9:03 πμ

   Η ΣΣΕ περιοδευοντων πωλητων Ο.Χ. εχει λήξει 14/5/2012. Ο εργοδότης εχει δικαίωμα να περικόψει μονομερώς τα επιδόματα,εκτός προϋπηρεσία, τέκνων, σπουδών και επικινδυνης εργασίας. Για παραπερα μειωση απαιτείται αλλαγή της ατομικής σύμβασης για την οποία δεν εισαι υποχρεωμένη να υπογραψεις. Αυτά ανεξάρτητα απο την προστασία.

   Reply

 • Ανώνυμος

  25/06/2012 at 6:34 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 18ΜΗΝΟ.ΜΕ ΠΙΕΖΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΑΚΟΜΗ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΙΧ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.ΜΠΟΡΟΥΝ?Η ΑΚΟΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΧ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΕΝΑ?ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΕΡΑ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΧ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΗΣΕΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΥΜΕΝΗ?ΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ?ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙ ΕΓΚΥΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΜΕ ΕΤΣΙ.ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΘΕΛΕΙ Κ ΤΟ ΔΙΝΕΙ.ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΔΕΧΤΩ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΧΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

  Reply

  • Ανώνυμος

   25/06/2012 at 8:24 μμ

   Οτι ισχυει για τους άλλους πρεπει να ισχύσει και για σενα. Εξ' αλλου το αυτοκίνητο είναι εργαλείο για την εργασία σου. Πάντως η υπογραφή με επιφύλαξη, είναι δικαίωμά σου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/06/2012 at 1:19 μμ

  KAΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ!!!!!!!!!
  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΟΧΕΙΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΩ ΕΑΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΩ ΠΑΛΙ 200 ΕΝΣΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΑΛΙ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΥΡΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/06/2012 at 12:50 μμ

   MΠΟΡΕΙΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ?
   ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΕΚΡΙΝΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΓΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 25/08/12.ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ…ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΞΑΝΑΘΕΤΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΥΤΑ ΑΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΑ ΜΕΤΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΥ.

   Reply

  • Ανώνυμος

   21/06/2012 at 1:25 μμ

   Υπολογίζονται, αφου πληρώσεις τις εισφορές κλαδου ασθένειας και θα μετρησουν για τα επιδόματα μητρότητας, ασθενειας κλπ. Πρέπει όμως να επικοινωνήσεις με το ΙΚΑ για τις λεπτομέρειες.

   Reply

 • Ανώνυμος

  13/06/2012 at 9:21 πμ

  Καλη σας μερα!
  Γεννησα προσφατα και μετα την αδεια λοχειας και την αδεια του 2012 θελω να παρω την αδεια μητροτητας των 6 μηνων απο τον ΟΑΕΔ.
  Ποτε πρεπει να το γνωστοποιησω στον εργοδοτη μου?
  Φτανει να το πω στο λογιστηριο και να προσκομισει καποιος αλλος για μενα τα εγγραφα που ειναι απαραιτητα?
  Μετα τι κανω?Στελνω τον συζυγο στον ΟΑΕΔ για τα απαραιτητα?
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων
  Ειστε πολυ χρησιμη ιστοσελιδα στο χαος της ελλ.γραφειοκρατειας.

  Reply

  • Ανώνυμος

   13/06/2012 at 2:09 μμ

   Αν θέλεις να είσαι τυπικά εντάξει, θα πρέπει να κάμεις άιτηση – γνωστοποίηση στον εργοδότη σου ένα μηνα πριν την έναρξη της 6μηνης άδειας. Μετα θα προσκομίσεις τα απαραίτητα έγγραφα στον ΟΑΕΔ. Δες εδώ σχετικη ανάρτηση:
   http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2011/03/blog-post_14.html

   Reply

 • Ανώνυμος

  11/06/2012 at 10:21 μμ

  καλησπέρα.είμαι δ/υ και η γυναικα μου γενησε το 2009.ηταν ιδ.υπ,πηρε το 6μηνο του οαεδ και εν συνεχεια ταμειο(ουτε μειωμενο,ουτε τους 3,5 μηνες) γιατι δεν μπορουσαμε να φροντισουμε τα παιδια.επιασε ξανα δουλεια στον ιδ.τομεα,αοριστου χρονου με 24 ωρες την εβδομαδα.ποσους μηνες μπορω να παρω αδεια?το παιδι γινεται 4 τον απριλιο του 13.Ευχαριστω εκ των προτέρων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/06/2012 at 12:48 μμ

   Εννέα μήνες, αφού δεν έγινε χρηση μειωμένου ωραριου, μέχρι ηλικία 4 ετων του παιδιου.
   Αρθρο 53 Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) (δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας)

   Reply

  • Ανώνυμος

   16/06/2012 at 9:24 πμ

   ευχαριστω πολυ.

   Reply

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  05/06/2012 at 11:26 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΟΠΥΥ Η ΟΠΟΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Κ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ. ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ,ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΜΕΣΑ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   05/06/2012 at 1:21 μμ

   Ο νόμος δεν αναφέρει τετοιο πράγμα. Πάντως στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η προστασία διαρκεί όσο διαρκεί και η σύμβαση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/06/2012 at 9:09 πμ

  καλημερα σας. γεννησα στις 26/06/2011 και επεστρεψα στην δουλεια μετα απο την αδεια τοκετου στις 22 σεπτεμβριου 2011. εχω μειωμενο ωραριο κατα 2 ωρες. μπορειτε να μου πειτε εως ποτε το δικαιουμε?

  Reply

  • Ανώνυμος

   05/06/2012 at 1:16 μμ

   Απο 22/9/2011 μέχρι 22/9/2012, κατά δύο ωρες μειωμένο ωράριο και απο 23/9/2012 μέχρι 23/3/2013 μειωμένο ωράριο κατά μια ωρα ακόμη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  02/06/2012 at 10:16 πμ

  Σταματησα την εργασια μου για αδεια τοκετου και λοχειας στις 6.4.2012.
  1)Τι δικαιουμαι μισθολογικα απο τον εργοδοτη μου?(μισθο Απριλιου ολοκληρο/Δωρο πασχα?)
  2)Τον επιβαρυνει η απουσια μου οικονομικα?Πληρωνει κατι σε εισφορες ΙΚΑ η κατι αλλο οσο δεν εργαζομαι?
  3)Γιατι μου ζητηθηκε απο την εργασια μου η αποφαση για την παροχη επιδοματος κυοφορειας του ΙΚΑ?(Τι θελουν να υπολογισουν μ αυτο)
  Ο εργοδοτης μου μ εχει ασφαλισμενη με τον μισο μισθο απο αυτον που στην πραγματικοτητα περνω.Τα υπολοιπα χρηματα τα περνω στο χερι.Αυτο ειχε επιπτωσεις στο ποσο
  που πηρα ως επιδομα απο το ΙΚΑ.Ζητησα απο τον εργοδοτη τη χρηματικη διαφορα.Πιθανα να μου τη δωσει.
  4)Μετα απο την αδεια κυοφοριας και λοχειας εχω υπολοιπη αδεια και θελω να μου την πληρωσει ετσι ωστε να ξεκινησω την αδεια μητροτητας ΟΑΕΔ μπορω να το απαιτησω απο την εργασια μου?
  5)Ποτε ακριβως πρεπει να κανω την αιτηση στο ΟΑΕΔ για την αδεις μητροτητας?
  6)Γραφετε καπου στις απαντησεις σας οτι το επιδομα ΟΑΕΔ ειναι 585 Ευρω μικτα.Ποσα μενουν δηλαδη καθαρα και απο τι εξαρταται αυτο?
  Επιβαρυνεται οικονομικα ο εργοδοτης μου ολο το εξαμηνο?
  Ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/06/2012 at 3:35 μμ

   1. Δωρο Πάσχα ολόκληρο. Μισθό μέχρι 6/4/2012. Οι επομενες 3 μέρες μονο απο τον εργοδότη 1,5 ημερομίσθιο. Για τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι ενα μηνα ολοκληρες οι αποδοχές απο ΙΚΑ και τη διαφορά ο εργοδότης. Αν δεν έχει κλεισει χρόνο ο ενας μηνας γίνεται μισός
   2. Μετά τον μήνα ή τις 15 μέρες ανάλογα αν έχει κλείσει χρόνο στον εργοδότη ή οχι πληρώνει και ασφαλίζει μόνο το ΙΚΑ. Ο εργοδότης δεν επιβαρύνεται.
   4. Την άδεια σου πρέπει να την πάρεις μετά τη ληξη της άδειας λοχείας και μετά θα ξεκινησει το 6μηνο ΟΑΕΔ.
   5. Βασικό είναι να κάμεις αίτηση στον εργοδότη σου τουλάχιστον ένα μηνα πριν. Στον ΟΑΕΔ μπορείς και μετά, αλλά κανε την συγχρόνως με την αίτηση προς τον εργοδότη
   6. Μικτά 586 μειον 16% εισφορες περιπου.
   Ο εργοδότης δεν επιβαρύνεται

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/06/2012 at 8:01 πμ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΑΣ.ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΟΤΑΝ ΛΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ??ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΟΙΚΟΙΘΕΛΩΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΣΟΔΑ;;Η ΔΕΝ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/06/2012 at 12:42 μμ

   Μα αν η εργασιακή σου σχέση είναι ενεργή, πως λες ότι δεν έχεις έσοδα; Αν πράγματι εισαι αορίστου χρόνου, εαν φύγεις οικοθελώς δεν δικαιουσαι επίδομα ανεργίας. Αν εισαι ορισμένου χρόνου με τη λήξη της σύμβασης δικαιούσαι ταμείο αν πληρείς τις προϋποθεσεις Ξεκαθαρισε τι συμβαίνει.

   Reply

 • Ανώνυμος

  31/05/2012 at 7:07 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ,ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2011 ΓΕΝΝΗΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΛΥΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ.ΡΩΤΗΣΑ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΑ.ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΑΞΕ???

  Reply

  • Ανώνυμος

   31/05/2012 at 8:48 μμ

   Αν εισαι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η προστασία σταματά με τη ληξη της σύμβασης. Αν εισαι αορίστου χρόνου, τοτε η απολυση χωρίς σπουδαίο λογο επιτρέπεται μετά 18 μηνες απο τη γέννα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/05/2012 at 9:44 πμ

  Καλησπερα παιρνω το επιδομα προστασιας μητροτητας εδω και 4 μηνες εχω αλλους 2 αλλα η εταιρια θα κλεισει (πτωχευση) θα συνεχισω να πληρωνομαι η θα μπω ταμειο ανεργιας; Ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/05/2012 at 2:01 μμ

   Η παροχή της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας διακόπτεται σε κάθε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λύεται η εργασιακή σχέση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/05/2012 at 7:17 πμ

  Καλησπέρα σας,

  Είμαι εργαζομένη στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ (χημικός μηχανικός). Ο μισθός μου είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από τη συλλογική σύμβαση.

  1. Κατά την περίοδο που θα απουσιάζω με την άδεια λοχείας (4 μήνες) τι θα πληρώνομαι και από πού ; Θα πληρωθώ για τους 4 μήνες τους μισθούς μικτούς και από πού ; Θα πρέπει να πληρώνω εγώ τις εισφορές προς το ΤΣΜΕΔΕ ; Οι εισφορές είναι μειωμένες ;

  2. Κατά την περίοδο του 6μήνου (ΟΑΕΔ αν το δικαιούμε) αν τελικά κάνω χρήση του έχω διαβάσει ότι θα πληρώνομαι από τον ΟΑΕΔ τον βασικό μισθό. Ξέρει κάποιος πόσος είναι αυτή τη στιγμή ; Με τις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ τι γίνεται, τις πληρώνω από την τσέπη μου κανονικά και αν ναι πως υπολογίζω το ποσό ;

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/05/2012 at 1:48 μμ

   Το διάστημα άδειας τοκετού και λοχείας ως προς τις αποδοχές αντιμετωπίζεται όπως η ασθένεια και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα απασχόλησης σου στον εργοδότη. Δες εδώ:http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_2296.html
   Ως ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ εισαι δικαιούχος της 6μηνης άδειας ΟΑΕΔ, εφόσον πάρεις επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. Κατά το διάστημα αυτό αποδοχές (586 μικτά το μηνα) και εισφορές καταβάλλονται απο τον ΟΑΕΔ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/05/2012 at 10:45 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.ΕΧΩ ΓΕΝΝΙΣΕΙ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΟ ΕΞΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.Ο ΕΡΓΟΔΩΤΗΣ ΜΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΡΓΑΖΩΜΑΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.Η ΕΔΡΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΒΓΩ ΤΑΜΕΙΟ.ΚΙ ΕΤΣΙ ΒΡΕΘΕΙΚΑ ΑΝΕΡΓΗ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ Η ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΝΕΙ.ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/05/2012 at 2:35 μμ

   Κατα τη γνώμη μου το κλείσιμο του καταστήματος που προσέφερες την εργασία σου αποτελεί σπουδαίο λογο για απόλυση (με αποζημίωση βέβαια) εκτός κι αν η ατομική σύμβαση αναφέρει ως τόπο παροχής εργασίας όλα τα υποκαταστήματα της εταιρείας ή αν εσύ θέλεις να εργαστείς στο νεο καταστημα.
   Πάντως η κρίση για του αν ενα γεγονός αποτελεί σπουδαίο λόγο ανήκει στα δικαστήρια τα οποία ενδεικτικά σου αναφέρω περιπτώσεις που έχουν κρίνει ως σπουδαίους λόγους.
   α) τη δημιουργία καταστάσεων που να καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα με την ύπαρξη υπαιτιότητας β) τη μη συμμόρφωση στις οδηγίες του εργοδότη, γ) την επίδειξη επαγγελματικής ανεπάρκειας δ) τη μη εκτέλεση από τη μισθωτό με επιμέλεια της εργασίας που της ανατέθηκε, ε) την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων, στ) την ουσιώδη παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, ζ) την πρόκληση βλάβης από πρόθεση και βαριά αμέλεια, ζ) τη δημιουργία επεισοδίων, η) την επανειλημμένη εγκατάλειψη της εργασίας, θ) την ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης ι) τη διακοπή των εργασιών, η διάλυση ή η πτώχευση της επιχείρησης.

   Σε περίπτωση δε καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει γραπτά, επαρκώς την καταγγελία και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας. (άρθρο 10 παρ. 2 του π.δ. 176/1997)

   Reply

 • Ανώνυμος

  26/05/2012 at 6:12 πμ

  καλημερα σας.το 2010 γεννησα το πρωτο μου παιδι. τον δεκεμβριο του 2012 απολυθηκα. τωρα ειμαι εγκυος με πιθανη ημερομηνια τοκετου 2/1/2013. για τα 200 ενσημα των δυο τελευταιων ετων απο την πητ εχω 150 κανονικα ενσημα καθως και τα ενσημα απο το εξαμηνο του οαεδ(τα οποια δεν ξερω αν μετρανε κανονικα). αν εργαστω απο τον σεπτεμβριο και μετα δικαιουμαι κανονικα τα επιδοματα απο το ικα και τις αποδοχες απο το εξαμηνο του οαεδ ή επηρεαζει σε κατι οτι μεσα στο 2012 ειχα αρκετους μηνες ανεργη;; ευχαριστω εκ των προτερων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   26/05/2012 at 5:22 μμ

   Σύμφωνα με το Ν.3996/2011 αρθ. 36 Ο χρόνος ασφάλισης, της 6/μηνης άδειας ΟΑΕΔ
   θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειαςσε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.»
   θα μετρήσουν λοιπόν με τις προϋποθέσεις που θα δεις εδώ: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_P12_111_7-5-2012.pdf

   Reply

 • Ανώνυμος

  22/05/2012 at 7:59 μμ

  στην ατομικη μου συμβαση αναφερεται μονο η θεση ωσ περιοδευων πωλητησ ουτε ποσεσ μερεσ ουτε που θα δουλεψω για την επαρχια ουε καν οτι θα πηγαινω και επαρχια.και ακομη αναφερει τοποσ εργασιασ η εδρα τησ εταιρειασ.σασ ευχαριστω πολυ για την αμεση και εγκυρη απαντηση σασ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  22/05/2012 at 5:30 μμ

  ευχαριστω για την αμεση απαντηση σασ στο προηγουμενο θεμα ωσ περιοδευων πωλητρια.ωστοσο θα ηθελα να μου διευκρινησετε μηπωσ αν δεν υπογραψω το χαρτι θα μπορουσε να μου κανει καταγγελια οτι αρνουμαι να παω επαρχια?και αν το υπεγραφα και δουλευα παραπανω απο τισ 6ωρεσ που θελει να υπογραψω αν μου συμβει κατι στον δρομο θα θεωρηθει εργατικο ατυχημα ή θα ειμαι ακαλυπτη.ευχαριστω εκ των προτερων

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/05/2012 at 7:29 μμ

   Αν από την ατομική σύμβαση δεσμεύεσαι να πηγαίνεις επαρχία, τότε η αρνησή σου μπορει να θεωρηθεί σοβαρός λόγος για απολυση. Εργατικό ατύχημα έχουμε οταν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια της εργασίας και εξαιτίας αυτής και κατά τη συνηθισμένη διαδρομή και με το συνηθισμένο μέσο για να πάει ο ασφαλισμένος από το σπίτι του στην εργασία ή να γυρίσει σ' αυτό μετά την εργασία.

   Reply

 • Ανώνυμος

  22/05/2012 at 11:14 πμ

  Συγχαρητηρια για την ιστοσελιδα σας.Εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα απο το 2009 και δυανυω την αδεια κυοφοριας και λοχειας.Μετα την αδεια αυτη εχω ακομα ενα υπολοιπο κανονικης αδειας 30 ημερων απο την εργασια μου.Θα ηθελα να κανω χρηση του εξαμηνου του ΟΑΕΔ.
  Πρεπει να παρω πρωτα την υπολοιπη αδεια απο την εργασια μου και μετα αυτη του ΟΑΕΔ?Η αδεια λοχειας ληγει στις 6 Αυγουστου.

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/05/2012 at 12:59 μμ

   Ναι, γιατί πρέπει να εξαντληθεί εντός του 2012 και αν παρεις πρώτα το 6/μηνο αυτό λήγει εντός του 2013

   Reply

  • Ανώνυμος

   22/05/2012 at 2:13 μμ

   Ευχαριστω!

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/05/2012 at 4:29 μμ

  καλησπερα σασ.εχω ξανα ερωτησει για κατι που με απασχολουσε στο μειωμενο ωραριο και προκυπτει τωρα το εξησ ζητημα.εργαζομαι ωσ περιοδευων πωλητρια σε παραφαρμακευτικη εταιρεια.κανονικα δουλευα πριν την εγκυμοσυνη 2 εβδομαδεσ επαρχια και δυο αθηνα εναλλαξ.τωρα που γυρισα μετα την γεννα για να παω επαρχια μου ειπε το αφεντικο μου να υπογραψω μια υπευθυνη δηλωση στην οποια να αναφερεται οτι θα δουλευω 6 ωρεσ βασει μειωμενου αλλα στην πραΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 8ΩΡΟ.ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕ ΑΥΤΟ?ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 6ΩΡΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΘΑ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ?ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ?ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/05/2012 at 8:20 μμ

   Αυτό που σου ζητά δεν είναι νόμιμο. Αν αρνηθείς δεν μπορεί να σε απολύσει πριν τη παρέλευση 18/μηνου απο τη γέννα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  18/05/2012 at 10:59 πμ

  καλησπερα
  ηθελα να ρωτησω κατι..ειμαι στο προγραμμα του οαεδ απο 1 φεβρουαριου του 12,μετα απο 10 μερες εμεινα εγκυος,τωρα μπαινω στον 5 μηνα της κυησης,εχω δικαιωμα 56 μερες πριν και 63 μετα αδεια μητροτητας,ο λογιστης της εταιριας ειπε οτι θα πληρωθω μονο για 15 μερες γιατι δεν εχω αρκετα ενσημα,,ισχυει αυτο?Μετα για το 6μηνο του οαεδ ειναι αδεια μητροτητος η καποιο ειδος επιδομα?για να παρω το 6μηνο πρεπει να δεχτει και ο εργοδοτης μου?Στον οαεδ εχω προγραμμα με μικτο 1009 ευρο και πληρωνει απο τον πρωτο χρονο 116 ευρο ενσημα και ο εργοδοτης μου.
  ευχαριστω πολυ,θα με βοηθησει πολυ η απαντηση σας

  Reply

  • Ανώνυμος

   18/05/2012 at 1:04 μμ

   Ναι, είναι όπως σου λέει ο λογιστής επειδή δεν έχεις κλείσει χρόνο στον εργοδότη.Μετά την επιστροφή σου απο την αδεια λοχείας μπορείς να πάρεις το 6/μηνο του ΟΑΕΔ. Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί. Δες εδώ τις προϋποθέσεις http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_14.html Επίσης μεά θα έχεις μειωμένο ωράριο Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_9411.html

   Reply

  • Ανώνυμος

   18/05/2012 at 6:31 μμ

   ευχαριστω για την απαντηση,με βοθησε πολυ,το ρωταω αυτο γιατι ενας απο τον οαεδ ειπε οτι δεν μπορω να παρω το εξαμηνο αν δεν συμφωνησει και ο εργοδοτης!Εαν φυγω εγω οικειοθελως απο την δουλεια μετα το εξαμηνο του οαεδ που θα τελειωνει γυρω στον ιουνιο τοθ 2013 δικαιουμε επιδομα ανεργιας?
   ευχαριστω και παλι

   Reply

  • Ανώνυμος

   18/05/2012 at 7:04 μμ

   Μηπως απο τον ΟΑΕΔ εννοούσε ότι πρέπει να ενημερώσεις τον εργοδότη;
   Στην οικιοθελή αποχώρηση δεν δικαιούσαι επίδομα ανεργίας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   18/05/2012 at 7:31 μμ

   Μπορει..ισως δεν καταλαβα εγω καλα…
   Στο εξαμηνο το μισθο μου που ειναι ισος με τον κατωτατο μου τον δινει ο οαεδ,και τα ενσημα στην περιοαδο αυτην? τα πληρωνει ο εργοδοτης η ο οαεδ τα καλυπτει ολα?

   Reply

  • Ανώνυμος

   19/05/2012 at 12:41 μμ

   Τα καλύπτει εξ' ολοκλήρου ο ΟΑΕΔ

   Reply

 • Ανώνυμος

  16/05/2012 at 11:05 μμ

  συγχαρητηρια για τη βοηθεια σας. Εμαι υπάλληλος με μικτο μισθο 2870 ευρω. Τι αποζημιωση δικαιουμαι. Επειδη θα αποληθω στο τελος του πρωτου δεκαημέρου του μήνα, δικαιούμαι και τον μικτό μισθό του μήνα που τρέχει?

  Reply

  • Ανώνυμος

   17/05/2012 at 1:07 μμ

   Η αποζημίωση εξαρτάται από τα χρόνια που εργάζεσαι στον εργοδότη που σε απολύει και υπολογίζεται με τις μικτές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την ημερομηνία απόλυσης. Δες εδώ τον πίνακα:
   http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html
   Για τον μήνα που θα απολυθείς δικαιούσαι μισθό για όσες ημέρες εργαστείς.

   Reply

 • Ανώνυμος

  14/05/2012 at 9:55 πμ

  Καλησπέρα σας,
  Ειμαι εγκυος στον 7ο μήνα. Έχω ΠΗΤ 30 Ιουλίου περίπου. Σε μερικές μέρες θα ετοιμάσω τα χαρτια μου για να ξεκινήσει ή άδεια κυοφοριας μου. Δέν έχω πάρει ποτέ αναρρωτική άδεια στα 2 μιση χρόνια που δουλεύω. Δικαιούμε να λάβω κάποια χρήματα απο τον εργοδότη μου ή απο το ΙΚΑ για αναρωτική (που δεν έχω πάρει)? Κάτι διάβασα για + 1 μισθό? Τι ιχύει??

  ΥΓ.Τον Δεκέμβριο του 2011 έπερνα μισθό μικτά 850ε(καθαρά 710ε) , αλλα φέτος 1 Μαρτίου μου έκανε μείωση και παίρνω 500ε καθαρά.

  Ευχαριστώ πολύ

  Reply

  • Ανώνυμος

   14/05/2012 at 1:26 μμ

   Για αναρωτική που δεν έχεις πάρει, όχι, δεν δικιούσαι τίποτα. Οταν θα πάρεις τις άδειες τοκετού και λοχείας ο εργοδότης είναι υπόχρεος καταβολής μισθού για ένα μήνα αφαιρώντας αυτά που θα καταβάλλει το ΙΚΑ για το μήνα αυτό.

   Reply

  • Ανώνυμος

   14/05/2012 at 4:13 μμ

   Συγνώμη, μήπως μπορείς να μου το αναλύσεις λίγο αυτό? Πόσα χρήματα θα πάρω απο τον εργοδότη? Πώς βγαίνει αυτό το ποσό? Και πότε το παίρνω?
   ΣΕ ευχαριστώ πολύ!

   Reply

 • Ανώνυμος

  10/05/2012 at 7:56 μμ

  Καλησπέρα σας,
  Ειμαι εγκυος κ η εταιρεια μας ανακοινωσε οτι θα κλεισει τελος του μηνα. Μπορω να το επιβεβαιωσω με καποιον τροπο αυτο?Επισης επιτρπεται να κρατησει καποιους αλλους υπαλληλους με καποια αλλη μορφη εργασιας?Όσον αφορα την απόλυση ειναι απαραιτητο να αναγραφει τον λογο απολυσης?
  Σας ευχαριστω εκ των προτέρων

  Reply

  • Ανώνυμος

   11/05/2012 at 12:59 μμ

   Η ουσιαστική παύση εργασιών μπορεί να φανεί απο το κλείσιμο των καταστημάτων ενώ η τυπική απο διακοπή στη εφορία. Στην ίδια επιχείρηση αν συνεχίζουν να εργάζονται κάποιοι μια απ' αυτούς θα πρέπει να είσαι και συ αφού δεν μπορεί να σε απολύσει χωρις σπουδαιο λόγο. Η απόλυση είναι αναίτια αλλά εσένα αν σε απολύσει, επειδή προστατεύεσαι, θα πρέπει να αναφέρει το σπουδαίο λόγο, με έγγραφό του στην επιθ. εργασίας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   14/05/2012 at 7:54 πμ

   Σας ευχαριστω πολυ για την κατατοπιστικη απαντηση. Θα κρατησει καποιους υπαλληλους σιγουρα απλα θα τους τοποθετησει σε αλλη εταιρεια που ανηκει στον εργοδοτη, απ'οτι καταλαβα. Εργαζομαι 6 χρονια σε αυτη την επιχειρηση, θα μπορεσω να παρω τα επιδοματα μου απο το ΙΚΑ?Χανω κατι?

   Reply

  • Ανώνυμος

   14/05/2012 at 1:22 μμ

   Για το επίδομα τοκετού και λοχείας εχω μια επιφύλαξη, αφού το διάστημα εκείνο που θα ήσουν δικαιούχος των αδειών των 119 ημερών, δεν θα είσαι πλέον εργαζόμενη. Ρώτα στο τοπικό ΙΚΑ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  08/05/2012 at 7:52 μμ

  Γεια σας,
  Εργαζομαι απο το 2008 με συμβαση έργου ως ασφαλισμένη στον οαεε σε δεκο που ειναι ΝΠΙΔ.Απο τον 3/2012 και μετα λόγω δικαστικής απόφασης ασφαλιστικων μέτρων απασχολούμαι στην ιδια επιχείρηση ως υπαλλήλος αοριστου, αλλά με ικα πλέον.Ο γιατρός μου έχει δώσει ΠΗΤ 1/9/12. Μπορείτε να μου πείτε τι δικαιούμαι σχετικά με την άδεια τοκετου-λοχείας των 116 ημερών? Ισχυεί ότι θα πρέπει για να λάβεις ολόκληρη την παροχη σε χρημα θα πρέπει να είσαι 1 έτος τουλάχιστον στον εργοδότη? Στην περιπτωση μου αν και είμαι πραγματικά πανω απο 1 έτος, στο ΙΚΑ αυτό δεν φαίνεται. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απαντηση σας.
  Μου είναι πραγματικά πολύ χρησιμη.

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/05/2012 at 2:20 μμ

   Για το επίδομα μητρότητας ΙΚΑ απαιτούνται 200 ένσημα.

   Reply

  • Ανώνυμος

   11/05/2012 at 5:45 πμ

   Επειδή είχα δουλέψει και σαν υπαλληλος με ικα σε άλλους εργοδότες τα 200 ενσημα τα έχω αλλά όχι στον ίδιο εργοδότη. Αυτό επηρεάζει την πληρωμή της άδειας τοκετού-λοχείας?

   Reply

  • Ανώνυμος

   11/05/2012 at 12:51 μμ

   Οχι, μετράει το σύνολο των ενσήμων.

   Reply

 • Ανώνυμος

  08/05/2012 at 5:36 πμ

  Ευχαριστω για την πρωτη απαντηση…
  της εχει πει αφου θα σταματησεις λογω εγκυμοσυνης, θα σε βγαλω απο το προγραμμα σου και στη θεση σου θα παρω αλλη..για να μην την πληρωνει ανσημα και ασφαλεια…μπορει να παρει ανναρωτικες πριν της 56 αυτες ημερες.και αν μπορει να βγαλει καποιο χαρτι οτι ειναι ανημπορη για εργασια λογω κυησης?
  ευχαριστω και παλι.

  Reply

  • Ανώνυμος

   08/05/2012 at 1:20 μμ

   Οι άδειες λόγω ασθένειας μπορούν να δοθούν μόνο από τον γιατρό και επικυρώνοναι από τις επιτροπές του ασφαλιστικού φορέα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  07/05/2012 at 7:08 μμ

  καλησπερα
  θελω να ρωτησω και εγω κατι..η συζυγος μου δουλευει σε ενα καταστημα με ορθοπεδικα ειδη,,απο 1ης φεβρουαριου την ενταξε σε επιδοτουμενο προγραμμα του οαεδ πληρης απασχολησης για του ανεργους,μεσα φλεβαρη εμεινε εγκυος σε διδυμα,μετα απο μερικες μερες απο την υπογραφη της συμβασης,τωρα μπαινει στον 5 μηνα της κυησης και απο 1 ιουνιου θελει να σταματησει γιατι δεν μπορει να δουλεψει αλλο,η εργοδοτρια της θελει να τη βγαλει απο το προγραμμα και στη θεση της να παρει αλλη,τι δικαιωματα εχει η συζυγος μου.αδειες κ.τ.λ,η πιθανη ημερομηνια γεννησης ειναι καπου στον οκτωμβριος…
  ευχαριστω πολυ

  Reply

  • Ανώνυμος

   07/05/2012 at 8:38 μμ

   Αν εννοείς ότι θέλει να την απολύσει, δεν μπορεί χωρίς σπουδαίο λόγο να το κάνει μέχρι και 18 μήνες μετά τη γέννα. Δικαιούται άδεια πριν τη γέννα 56 μέρες, 63 μετά τη γέννα, ενω έχει δικαίωμα και για την 6/μηνη άδεια του ΟΑΕΔ και για μειωμένο ωράριο μετα την επιστροφή της. Θα τα βρείς όλα στο blog.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/05/2012 at 5:11 μμ

  Γεια σας.Εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα με 7ωρη απσχοληση.Σε νεα καταμετρηση της προυπηρεσιας μου,απο την διετια 6-8χρονια,ανεβηκα στα 8-10.Μου ειπαν πως η αυξηση στον μισθο μου,ειναι 5ευρω στα μικτα μου!!!!

  Ισχυει αυτο το αστειο ποσό?Υπαρχει καποιος πινακας που να μπορω να δω τις μεταβολες των μισθων ανα 2ετια?

  Ευχαριστω πολυ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  04/05/2012 at 11:52 πμ

  Εργάζομαι στην ατομική επιχείρηση της αδελφής μου ως υπάλληλος γραφείου και μου πληρώνει κανονικές εισφορές. Σε περίπτωση απόλυσης δικαιούμαι ταμείο ανεργίας?

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/05/2012 at 1:02 μμ

   Αφού εχεις κανονική εργασιακή σχέση (πρόσληψη, ένσημα κλπ) δικαιούσαι κανονικά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/05/2012 at 5:52 μμ

  Εχω παρει το 6μηνο του ΟΑΕΔ που εληξε στις 8/10. Απο 9/10 εως 31/12 δεν με αφησε να δουλεψω καθολου, και απο 1/1 εως και σημερα μου δινει μονο 4 ωρες/ημερα πληρωνοντας μου 1/2 μισθο. Αναγκαστηκα να συνεχισω ετσι μεχρι να ληξει το 18μηνο, που μολις περασει,του ζητησα να μου κανει απολυση. Εκεινος επιμενει οτι τα θα προχωρησει με μονομερης δηλωση σε συστημα εκ περιτροπης αντι απολυσης.Ετσι κι'εγω του απαντησα οτι αν το κανει,θα περασω σε επισχεση εργασιας και του ζητησω αναδρομικα τη διαφορα αποδοχων για το διαστημα 9/10 εως σημερα μαζι με επιπλεον παλαιο υπολοιπο που μου χρωσταει. Μπορω να το κανω αυτο? Σημειοτεον, οτι η συμβαση μου συνεχιζει να ειναι αοριστου χρονου -κανονικη απασχοληση.

  Reply

  • Ανώνυμος

   03/05/2012 at 7:14 μμ

   Η επίσχεση είναι ειναι ένα μέτρο πίεσης που μπορεί να ασκήσει ο εργαζόμενος υπο προϋποθέσεις. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/05/blog-post_5511.html
   Επειδή όμως ειναι ένα θέμα που πρέπει να μην ασκείται καταχρηστικά και που έχει συχνά δικαστική κατάληξη, γνώμη μου είναι να συμβουλευτείς ένα δικηγόρο.

   Reply

 • Ανώνυμος

  02/05/2012 at 12:13 μμ

  Καλησπέρα σας
  εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και γέννησα πριν 1 χρόνο. Εχω κανει χρηση του 6μηνου του ΟΑΕΔ και τώρα έχω μειωμένο ωράριο θηλασμού. Ο εργοδότης μου ισχυρίζεται οτι μπορεί να με απολύσει μέσα στο 18μηνο εαν συμφωνησω κι εγώ. Μα αυτό δεν είναι παραίτηση? Πως γίνετε να συμφωνώ στην απόλυση μου? Υπάρχει κάποιος τέτοιος νόμος?
  Κι επιπλέον για το ταμείο ανεργιας πως υπολογίζεται το ποσό που θα παίρνεις αν έχεις κάποιους μήνες 4ωρο και κάποιους 8ωρο?
  Ευχαριστώ πολύ για την βοηθεια σας εκ των προτερων

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 2:09 μμ

   Για το Α' σκέλος έχεις δίκιο. Στην απόλυση δεν υπάρχει συμφωνία.
   Για το Β' σκέλος: Για τελευταίο μηνιαίο μισθό πάνω από 314,17 ευρώ, το βασικό επίδομα θα είναι στα 360 ευρώ, στα 396 ευρώ με ένα προστατευόμενο μέλος και στα 432 ευρώ με δύο προστατευόμενα μέλη.
   Για τελευταίο μηναίο μισθό από 157,09 – 314,16 ευρώ, το επίδομα ανεργίας θα είναι 270 ευρώ, με ένα προστατευόμενο μέλος στα 297 ευρώ και στα 324 ευρώ για δύο προστατευόμενα μέλη.

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 3:07 μμ

   Ευχαριστω πάρα πολύ!
   Για άλλη μια φορά με βοηθήσατε πολυ!

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/04/2012 at 12:02 μμ

  καλησπερα..ειμαι εγκυμονουσα με ΠΗΤ 13 Αυγουστου 2012…λογω ομως προβληματων πηρα 1 μηνα αδεια και επιστρεφω στισ 5 μαιου…σημερα ομως μου ηρθε μια κοινοποιηση μεσω κλητηρα,που λεει οτι το υποκαταστημα εδω στην πολη μου κλεινει στις 31/5-ειμαι ιδ.υπαλληλος..πωλητρια)και οτι απο 1/6 πρεπει να πααρουσιαστω για δουλεια στην θεσνικη,μιαμιση ωρα δρομος με το αυτοκινητο..πως πρεπει να πραξω απο δω και περα? ευχαριστω πολυ!ελλη

  Reply

 • anonimos

  29/04/2012 at 8:33 μμ

  για σας και χρονια πολλα.ειμαι εγκυος στο πεμπτο μηνα.δουλευω οσ βοηθος νοσοκομας στο σπιτι μιας κυριας επι 8μηνες.εχω ζητισει να με ασφαλησει απο την προτη ημερα αλλα μεχρι σημερα δεν βλεπω τιποτα.κανα 2-3φορες ειχα και ατυχιματα στη δουλεια λογο οτι η κυρια αυτη με κλοτσισε στη κοιλια.πριν απο 4ημερες ειναι στο νοσωκομειο και ο γιος της μου ανακοινοσε οτι απο το βραδινη βαρδια θα κανω την απογευματινη.συμφωνισα αλλα δεν μ'εχει καλεσει πια και απο τις αλες κοπελες που δουλευουμε μαζι τους εχει ανακοινοσει οτι εγω δεν μπορω πια να συνεργαστω μαζι τους λογο εγκυμοσινης.σας παρακαλω μπορειτε να μου πειτε τι δικεουμε?σας ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/04/2012 at 2:39 μμ

   Εκτός μισθών και ενσήμων, δικαιούσαι ακόμη 16 μικτά ημερομίσθια ως αποζημίωση άδειας, 13 ημερομίσθια επίδομα άδειας περίπου μισό μισθό δώρο Χριστουγέννων 2011 και 15 ημερομίσθια δωρο Πάσχα.

   Reply

 • xsiel

  20/04/2012 at 11:53 πμ

  Καλησπέρα
  Δουλεύω σε μια εταιρια που τωρα τελευταια εγινε ΔΕΚΟ, με συμβαση ΙΔ αοριατου χρονου.Γεννησα πριν λιγο καιρο και πληρωθηκα την το επιδομα μητροτητας και λοχειας απο το ΙΚΑ καθως και τα χρηματα 1 μηνα απο τον εγοδοτη μου. Ξερω οτι δικαιουμουν, πριν γινουμε ΔΕΚΟ, και καποια χρηματα απο τον ΟΑΕΔ. Τωρα ομως ο ΟΑΕΔ δεν αναγνωριζει οτι τα δικαιουμε, εκτος αν καταθεσω βεβαιωση οτι δεν ατεχω οργανικη θεση. Τι σημαινει αυτο; στο οργανογραμμα της εταιριας περιγραφεται η θεση μου. Σε αυτη την περιπτωση δηλαδη δικαιουμαι τα υπολοιπα χρηματα απο τον εργοδοτη μου?Δεν μπορω να βγαλω ακρη, απο τον Αννα στον Καιφα με πανε
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 9:30 πμ

   Αν θες να βγάλεις άκρη, ζήτα από την υπηρεσία σου βεβαίωση για την θέση και κατέθεσε εγγράφως αίτηση στον ΟΑΕΔ, να σου απαντήσουν επίσημα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/04/2012 at 4:11 μμ

  Την 9/μηνη άδεια ανατροφής μπορείς να την πάρεις μέχρι το παιδί να γίνει 4 χρόνων. Δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη ή η ξεχωριστή λήψη όμοιων αδειών από τους δυο γονείς, αλλα όμως θα γίνει συμφηφισμός. Δηλ. από τη δική σου άδεια θα αφαιρεθεί μέρος που αφορά το μειωμένο ωράριο της συζύγου σου. Η δική σου άδεια δεν επηρεάζεται από τη μειωμένη απασχόληση της γυναίκας σου. Επίσης σου είχα πει ότι υπάρχει δικαστική απόφαση για δυο 9/μηνα σε περίπτωση διδύμων. Αλλά απο το ΥΠΕΣ εχουν βγει διευκρινιστικές για τα επι μέρους θέματα καθώς και διαφορες δικαστικές αποφάσεις γι' αυτό θα πρεπει να απευθυνθείς εγγράφως σην υπηρεσία σου, η οποία και θα πρέπει να σου απαντήσει επίσημα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

  Reply

 • Ανώνυμος

  09/04/2012 at 8:32 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ.ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΔΙΔΥΜΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [4ΩΡΟ]ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 6ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ.ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ 9.5 ΜΗΝΩΝ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΩΡΑ ΤΟ 9ΜΗΝΟ Ή ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ;ΤΟ ΟΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 9ΜΗΝΟ Ή ΛΟΓΩ ΔΙΔΥΜΩΝ ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΠΑΡΩ 9ΜΗΝΟ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ;ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ;ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΚΑΘΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΛΟΓΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ.ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΩ 4.5 ΜΗΝΕΣ;ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

  Reply

  • Ανώνυμος

   17/06/2012 at 12:15 μμ

   ειμαι αστυνομικος και αν μπορουσες να με πληροφορουσες για την εξελιξη των πραγματων.εμενα η γυναικα μου ειναι ιδ.υπ,ημιαπασχοληση,εχει παρει το εξαμηνο του οαεδ και μου λεν απο την υπηρεσια οτι δικαιουμαι 1μισι μηνα.ευχαριστω.και αν μπορεις να μου στειλεις τους νομους.

   Reply

 • Ανώνυμος

  08/04/2012 at 5:58 μμ

  καλησπερα.εργαζομαι ως μαια σε ιδιωτικο μαιευτηριο απο το 2008.τον δεκεμβρη του 2010 σταματησα με αναρρωτικη αδεια λογω προβληματος στην εγκυμοσυνη μου εως και τον ιουλιο του 2011 που γεννησα.πηρα κανονικα τα επιδοματα κυοφοριας τοκετου και λοχειας και κανω χρηση του 6μηνου του οαεδ που ληγει στις 15 απριλη.ειμαι ξανα εγκυος με πητ 24 σεπτεμβρη.θα μπρορεσω να παρω αδεια ξανα τοκετου και λοχειας και τα επιδοματα εφοσον λειπω τοσο καιρο με αναρρωτικη??διαβασα οτι χρειαζονται 100 ενσημα τον τελευταιο χρονο.της αναρρωτικης προσμετρουνται??σας ευχαριστω πολυ!!

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/04/2012 at 2:22 μμ

   Γνώμη μου είναι ότι μετράνε αφούσύμφωνα με τη νομοθεσία, ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρό­τητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύ­νταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της ετήσιας κανονικής άδειας, της προϋπηρεσίας για τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  06/04/2012 at 5:53 μμ

  Ευχαριστω για την απαντηση. το προβλημα ειναι οτι τυπικα δεν εχω καμια μερα εργασιας μεσα στο 2012 στον εργοδοτη μου.Μηπως μπορειτε να μου πειτε καποιοα εγκυκλιο ή νομοσχεδιο για το παραπανω για να μπορεσω να του αποδειξω οτι πρεπει να καταβαλει το δωρο μεχρι 17/3;

  Reply

 • Ανώνυμος

  06/04/2012 at 9:21 πμ

  Καλησπερα! Απο 17/3/11 εως 17/3/12 ειχα αδεια λοχειας κ κυοφοριας απο ικα. Απο 18/3/12 διανυω το εξαμηνο του ΟΑΕΔ. Δωρο Πασχα απο που θα παρω; Ευχαριστω!

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/04/2012 at 1:47 μμ

   Μεχρι 17/3/2012 από τον εργοδότη και από 18/3/2012 από τον ΟΑΕΔ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/04/2012 at 1:54 μμ

  Μάλλον ΕΘΝΙΚΉ ΓΕΝΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ θα λέει. Αυτό σημάινει ότι θα αμείβεσαι με τον κατώτατο μισθό των ανειδίκευτων. Ο μισθός σου θα μειωθεί έτσι κατά πολύ. Δεν εισαι υποχρεωμένη να υπογράψεις.

  Reply

 • Ανώνυμος

  03/04/2012 at 5:09 μμ

  Το θέμα είναι ότι θέλω να απολυθώ γιατί δεν μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου λόγω του μωρού. Από τη στιγμή όμως που η απόλυση είναι παράνομη πώς θα πάρω επίδομα ανεργίας? Αν παραιτηθώ δεν το δικαιούμαι. Μπορώ μήπως να παραιτηθώ και μετά να με προσλάβει άλλος εργοδότης και να με απολύσει ( εικονικα)?

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/04/2012 at 6:08 μμ

  Γεια σας και θερμά συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας!
  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Εργάστηκα 2 χρονια με μια εταιρία ως ιδιωτική υπάλληλος με σύμβαση αορίστου. Πήρα άδεια λοχέιας κανονικά και τώρα διανύω την άδεια προστασίας μητρότητας 6 μήνου ΟΑΕΔ και έπειτα θέλω να πάρω επίδομα ανεργίας( για δεύτερη φορά) . Γίνεται αυτό αμέσως ή πρέπει να εργαστώ για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα?

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/04/2012 at 8:29 μμ

   Εννοείς αν σε απολύσει; Γιατί προστατεύεσαι από απόλυση για 18 μήνες από τη γέννα. Αν απολυθείς πάντως και πληρείς τις προϋποθέσεις του νόμου, θα μπεις στο ταμείο ανεργίας. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/04/2012 at 9:09 πμ

  καλημερα και καλο μηνα. εργαζομαι στον ιδιωτικο τομεα και κυοφορω διδυμα. απο οτι καταλαβα οι αδειες ειναι ιδιες οπως και να ειχα ενα παιδι. το επιδομα τεκνων οταν γενησσω με το καλο και επιστρεψω στη δουλεια μου θα αφορα δυο παιδια; ο αντρας μου επισης εργαζεται σε ιδιωτη, τι δικαιουται απο αδεια και επιδοματα. ευχαριστω για το χρονο σας

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 12:27 μμ

   Δεν μου λες με ποια ΣΣΕ αμείβεσαι. Αν η ΣΣΕ προβλέπει επίδομα παιδιών θα παίρνεις και για τα δύο παιδιά. Για τον άνδρα σου το επίδομα και η αδεια πάνε αναλογικά για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη. Από τον τρίτο χρόνο, άδεια 22 μέρες, επίδομα άδειας μισός μισθός. Για περισσότερα δες εδω: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/04/blog-post_1393.html

   Reply

 • Ανώνυμος

  31/03/2012 at 12:56 μμ

  Καλησπερα γεννησα πριν 2 εβδομαδες,δουλευω με συμβαση ιδιωτικου χρονου και θα ηθελα να ρωτησω αν ισχυει οτι για τον υπολογισμο του δωρου του Πασχακαι του επιδοματος αδειας υπολογιζονται σαν πραγματικος χρονος εργασιας και οι μερες της αδειας κυησης και λοχειας(56+63 αντιστοιχα)

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/03/2012 at 10:16 πμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.ΚΑΝΑΜΕ ΔΙΔΥΜΑ ΑΓΟΡΑΚΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 6ΜΗΝΟΥ.ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΕΓΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ 9ΜΗΝΟ.ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΩ 2 9ΜΗΝΑ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΠΑΡΩ 1 9ΜΗΝΟ Ή ΕΠΡΕΠΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ;ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ 9 ΜΗΝΩΝ.ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΙΣΧΥΕΙ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/03/2012 at 2:14 μμ

   Στο δημόσιο υπάρχει δικαστική απόφαση που κρίνει ότι σε περίπτωση διδύμων το δικαίωμα είναι αυτοτελές, δηλ δυο 9/μηνα. Η άδεια αυτή είναι αντί του μειωμένου ωραρίου και είναι όμοια με το μειωμένο ωράριο της συζύγου σου που αντιστοιχεί σε 3,5 μήνες ισόχρονης άδειας. Γνώμη μου είναι ότι αυτή η άδεια μπορεί να αφαιρεθεί από τη δική σου και όχι το 6/μηνο του ΟΑΕΔ αφού δεν είναι όμοιες. Μπορείς να τη ζητήσεις τώρα από την υπηρεσία σου και οι απαντήσεις τους να ζητήσεις να είναι έγγραφες. Για τα ένσημα δεν είμαι σίγουρος,ρώτησε το ΙΚΑ, αν και ο χρόνος αυτος μετράει κανονικά για καθε δικάιωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/03/2012 at 7:48 μμ

  Καλησπέρα ,
  μια ερωτηση θα ηθελα να κανω¨
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ?
  Κ ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙ ΑΥΤΟ?
  ΚΑΤΙ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ…
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 8:13 μμ

   Με αυτή την ονομασία επίδομα, οχι δεν έχω ακούσει, εκτός κι αν εννοείς κάποιο άλλο επίδομα.

   Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 9:03 μμ

   eyxaristw polu
   oxi etsi to akousa…gia ta alla gnwrizw.
   eyxaristw

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/03/2012 at 2:12 μμ

  Γειά σας, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ακόλουθα. Σήμερα επέστρεψα στην εργασία μου, μετά από την άδεια του εξαμήνου μητρότητας. Χωρίς πολλά λόγια ο εργοδότης μου, μου είπε οτι θα πρέπει να πάρω όλη την ετήσια άδεια μου(του 2012) τον μήνα Απρίλιο και οτι δεν θα μου δώσει καθόλου άδεια το καλοκαίρι ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή θελήσω εντός του χρόνου. Έχει το δικαίωμα να μου δώσει την άδεια όποτε θέλει αυτός και δευτερόν επειδη υποψιάζομαι οτι μπορεί να εμφανίσει στην επιθεώρηση εργασίας, οαεδ ή οποιαδήποτε αλλή αρμόδια υπηρεσία, οτι εγώ λείπω αδικαιολογητα αυτόν τον μηνα που μου δινει την άδεια ο ιδιος έτσι ωστε να το χρησιμοποιήσει εναντίον μου πχ απολύση χωρις καταβολή αποζημιωσης κλπ, μπορώ να ζητήσω κάποιο χαρτι που να εξασφαλίζει το γεγονός οτι δεν λείπω αδικαιολόγητα η να απευθυνθώ κάπου. Σας ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 2:23 μμ

   Η άδεια δίδεται σε συννενόηση εργαζόμενου – εργοδότη. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλίο αδειών το οποίο περιέχει στήλες με τις ημερομηνίες άδειας κλπ και υπογράφεται και από τους δύο. Οταν λοιπόν φύγεις με άδεια θα ζητήσεις το βιβλίο να υπογράψεις και πάρε και μια φωτοτυπία. Αν δεν τηρεί βιβλίο, ζήτησε έγγραφο υπογεγραμμένο απο τον εργοδότη, ότι είσαι σε κανονική άδεια.

   Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 3:14 μμ

   Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η λεγόμενη συνεννόηση γιατι ο εργοδότης μου θεωρεί οτι επειδή είχα αδεια μητρότητας ξεκουράστηκα και το καλοκαίρι θα πρέπει να δουλεύω καθημερινά, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ή υπηρεσία στην οποία μπορώ να απευθυνθώ;

   Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 3:15 μμ

   Κοινώς αν αρνηθώ να λάβω την ετήσια αδεια μου τον Απρίλιο μπορεί να κάνει κατί;

   Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 5:31 μμ

   Για επίλυση διαφορών αρμόδια είναι η επιθεωρηση εργασίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  26/03/2012 at 4:14 μμ

  Καλησπέρα σας,
  Εργάζομαι σε γραφείο προσωπικού. Σήμερα λοιπόν αντιμετώπισα το εξής και θα ήθελα τη βοήθεια σας. Σε μία εργαζόμενή μας η άδεια λοχείας έληξε την 26/02. Έπειτα έλαβε την κανονική της άδεια 27/02 έως 27/03 και της συμπληρώσαμε και το χαρτί για να πάρει στη συνέχεια την 6μηνη άδεια από τον ΟΑΕΔ. Σήμερα λοιπόν πήγε σε κάποιο παράρτημα του ΟΑΕΔ και κατέθεσε τα χαρτιά της αλλά η απόφαση ήταν απορριπτική διότι λέει ο ΟΑΕΔ δεν έπρεπε να είχε πάρει την κανονική της άδεια και ότι αυτό είναι λόγος απόρριψης.
  Παρακαλώ εάν έχετε κάτι σχετικό (νομοθεσία ή νομολογία) θα μου ήταν πολύ χρήσιμο.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/03/2012 at 12:45 μμ

  Καλησπέρα σας,
  Εργάζομαι απο το 2001 σε εταιρεία και αυτή την στιγμή κάνω χρήση του 6μήνου του ΟΑΕΔ(στον 4ο μήνα), το οποίο θα διακόψω για να επιστρέψω στην εργασία μου. Η προστασία μητρότητας απο απόλυση, ισχύει για 18 μήνες ή για 12 επειδή θα κάνω την διακοπή απο τον ΟΑΕΔ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!!

  Reply

  • Ανώνυμος

   26/03/2012 at 2:24 μμ

   Η προστασία από την απόλυση είναι ανεξάρτητη της 6/μηνης άδειας και ειναι 18 μήνες από τη γέννα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  23/03/2012 at 12:57 μμ

  Καλησπέρα σας,
  εργάζομαι σε μια εταιρία απο τον Μάιο του 2011 και αυτή τη στιγμή διανύω τον 2ο μηνα απο το εξάμηνο του ΟΑΕΔ για την μητρότητα. ¨Εχω βάσιμες πληροφορίες πως η εταιρία θα κλείσει σύντομα. Δεν θα πτωχεύσει, απλως θα κλείσει. Έχω ένσημα χωρίς διακοπή χρόνου απο τον Μαρτιο του 2009 σε καποια αλλη εταιρία κ οπως προανεφερα απο τον Μαιο του 2011 στη συγκεκριμένη η οποια σκοπευει να κλεισει. Τι γίνεται σε αυτη την περίπτωση? Χάνω το επίδομα του ΟΑΕΔ για τη μητρότητα? Το εξάμηνο μου λήγει τον Αύγουστο. Δικαιούμαι κάποια αποζημίωση? ¨Εχω δικαίωμα να καταθέσω τα χαρτιά μου και να πάρω Ταμείο ανεργίας ίσως?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας

  Reply

  • Ανώνυμος

   23/03/2012 at 5:13 μμ

   Αν κλείσει η εταιρεία, νομιζω οτι διακόπτεται και η παροχή απο τον ΟΑΕΔ αφού αυτα είναι συνδεδεμένα, δηλ. κατά το διάστημα αυτό ο οργανισμός καλύπτει εργασία και ασφάλιση. Αφού λόγω διακοπής θα σε απολύσει αποζημίωση δικαιούσαι καθώς και ταμείο ανεργίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/03/2012 at 7:15 μμ

  ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 9ΜΗΝΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  Reply

  • Ανώνυμος

   20/03/2012 at 9:53 μμ

   Ο μισθός θα είναι ο ίδιος (εκτός νομίζω από έξοδα κίνησης και υπερωρίες αν υπάρχουν) και θεωρείται συντάξιμος χρόνος.

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/03/2012 at 7:06 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ.ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΕΞΑΡΤΑΤΕ ΑΝ ΘΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΩ.ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΕΝΩ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

  Reply

  • Ανώνυμος

   20/03/2012 at 9:50 μμ

   Αυτός ο οποίος είναι αρμόδιος είναι ο εργοδότης σου, δηλ. ο πρόεδρος ή ο Δ/νων σύμβουλος της εταιρείας. Σε τέτοια θέματα οπως καταλαβαίνεις αυτός που μετράει είναι ο διευθυντής σου. Αν δεν θέλει αυτός, τότε δύσκολα θα ικανοποιηθεί το αίτημά σου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  12/03/2012 at 10:50 πμ

  12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ

  ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ . ΤΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΚΛΕΙΝΝΕΙ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ
  ΜΕ ΑΠΟΖΥΜΕΙΩΣΗ.ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΧΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 2:10 μμ

   Εαν έχεις προσληφθεί για το υποκατάστημα αποκλειστικά και αφού πλέον δεν υπάρχει θέση εργασίας, μάλλον θεωρείται σπουδαίος λόγος και μπορεί να σε απολύσει με κανονική αποζημίωση. Πάντως αν υπάρχει αμφιβολία μπορείς να προσφυγεις στη επιθ. εργασίας να εξετάσει το θέμα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  12/03/2012 at 9:11 πμ

  καλημερα σας

  12 Μαρτίου 2012

  έχω επιχ/ση και υποκα/ταστημα στην ίδια πόλη
  λόγω κρίσης κλείνουμε το υποκ/μα. Τους υπάλληλους που αποσχολώ στο υποκ/μα μπορώ να τους απολύσώ και με ποιά αποζημείωση.
  επίσης στο υποκατάστημα εργάζεται και μια υπάλληλος η οποία είναι σε άδεια μητρότητας και αυτή την περίοδο ΄κανει χρήση του εξαμήνου που δικαιούται μετά τον τοκετό. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ να την απολύσω και με ποιά αποζημίωση

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 2:06 μμ

   Ολοι οι εργαζόμενοι πλην της μητέρας, μπορούν να απολυθούν εφόσον αποζημιωθούν κανονικά. (εδω ο πίνακας αποζημιώσεων http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html) Για την μητέρα έχω την εξης άποψη: Αν προσλήφθηκε αποκλειστικά για το υποκατάστημα, μάλλον θεωρείται σπουδαίος λόγος το κλεισιμο του και η εξάλειψη των θέσεων εργασίας, οπότε θα αποζημιωθεί κανονικά. Αν όμως προσλήφθηκε γενικά στην εταιρεία, μάλλον δεν μπορεί να απολυθεί πριν την παρέλευση 18/μηνου απο τη γέννα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  11/03/2012 at 10:16 μμ

  καλησπερα
  μια ερωτηση να σας κανω παρακαλω, γενναω το παιδι μου τον ιουνιο δουλευω 4ωρο στον οτε, μου ειπαν οτι δικαιουμαι 2 μηνες πριν τη γεννα κ 2 μηνες μετα κ επειτα τις μισες μερες που δινει το ικα ,λογω 4ωρου, δηλαδη 41 ημερες.. εχω ασφαλεια ταπ -οτε οχι ικα γιατι αυτη η εξαιρεση στους ημιαπασχολουμενους? το οαεδ θα μου δωσει το 6μηνο ή θα με θεωρησει ΔΕΚΟ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 1:53 μμ

   Πριν τη γέννα δικαιούσαι 56 ημέρες και μετά τη γέννα 63 ημέρες άδεια. Το μειωμένο ωράριο θηλασμού και φροντίδας παιδιού μπορείς σε συμφωνία με τον εργοδότη να το συμψηφίσεις ως ισόχρονη άδεια και θα ειναι βέβαια στη περίπτωσή σου οι μισές μέρες από εκείνο αν θα εργαζόσουν με πλήρες ωράριο αφού και το μειωμένο σου ωράριο θα ήταν αναλογικά το μισό. Δηλαδή ανά 8 ώρες μειωμένου ωραρίου 1 ημέρα άδεια. Για το 6/μηνο του ΟΑΕΔ ο νόμος αναφέρει ότι δικαιούχες είναι οι μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, οι οποίες έχουν λάβει άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/03/2012 at 8:31 μμ

  Σας ευχαριστω για την αμεση απαντηση σας και συγχαρητηρια για την ιστοσελιδα σας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  09/03/2012 at 7:46 μμ

  Καλησπερα σας εργαζομαι σε Δημο εδω και 2 χρονια με προσληψη μεσω ΑΣΕΠ απο προσωρινα αποτελεσματα,γεννησα προσφατα και μου ειπαν οτι δικαιουμαι μονο 3,5 μηνες ισοχρονης αδειας μειωμενου και οχι 9μηνο που ισχυει για τους μονιμους,απο την αλλη ο ΟΑΕΔ δεν μου χορηγει το εξαμηνο λογο οτι εργαζομαι στο Δημοσιο..Τι δικαιωματα εχω?Μπορω να διεκδικησω το 9μηνο?η συμβαση μου θεωρειται ορισμενου χρονου εως την οριστικοποιηση των πινακων..που απο οτι με ενημερωσε το γραφειο προσωπικου θα αργησει..

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/03/2012 at 8:16 μμ

   Δυστυχώς εδώ η αδικία και το νομοθετικό κενό σε όλο του το μεγαλείο. Λογω της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν δικαιούσαι το 9/μηνο της ανατροφής και επειδή ο Δήμος λέει δεν θεωρείται επιχείρηση δεν διακαιούσαι το 6/μηνο της προστασίας μητρότητας. Τι να σου πω; Κάνε μια προσπάθεια με το συνήγορο του πολίτη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  07/03/2012 at 8:16 μμ

  Καλησπέρα, γνωρίζετε εάν ισχυει η επιστροφή απο τις εισφορές που έχουν παρακρατηθει από το ικα, αυτό που λένε για τις μειωμένες εισφορές κατά 50% για τις μητέρες; Και εάν ναι μετά απο πόσο καιρό μπορεί κάποιος να τα διεκδικήσει, δηλαδή το πρώτο μου παιδί γεννήθηκε 3/6/2008 μπορώ έκτος απο του δεύτερου παιδιού να διεκδικήσω και του πρώτου. Ευχαριστώ

  Reply

  • Ανώνυμος

   07/03/2012 at 8:41 μμ

   Δυστυχώς, δεν το γνωρίζω το θέμα και δεν μπορώ να σε βοηθήσω.

   Reply

  • Ανώνυμος

   07/03/2012 at 8:55 μμ

   Πάντως η αξίωση για την επιστροφή των εισφορών υπόκειται σε 5/ετή παραγραφή. Αλλά αν κατάλαβα καλά το θέμα, αφορά τους εργοδότες οι οποιοι είχαν καταβάλει εξ ολοκλήρου τις εισφορές αντί για το 50%.; Αυτοί θα πρέπει να διεκδικήσουν την επιστροφή. Καλύτερα κάνε ερώτηση στο ΙΚΑ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/03/2012 at 9:52 μμ

  Καλησπέρα σας,
  Είμαι ιδιωτική υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε 2 εβδομάδες επιστρέφω στην εργασία μου μετά από χρήση 6μηνης άδειας του ΟΑΕΔ.Με βάση τα όσα έχουν ψηφιστεί μέχρι και σήμερα(αναφέρομαι στη μείωση 22%), ο εργοδότης μπορεί να μου κάνει μείωση μισθού;Επίσης,σύμφωνα με τη σύμβασή μου έχω προσληφθεί ως υπάλληλος γραφείου. Μπορεί να με υποχρεώσει να αλλάξω θέση (πχ. εξωτερικές εργασίες);Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/03/2012 at 2:14 μμ

   Η μείωση του 22% αφορά μόνο την ΕΓΣΣΕ και όχι τις άλλες συμβάσεις. Οσοι ανήκουν σε άλλη ΣΣΕ, μετά τη λήξη της (και του τριμήνου μετενεργειας), ο μισθός μπορεί να επανακαθορίζεται με βάση τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της ΣΣΕ που έχει λήξει, πλέον των επιδομάτων που δεν καταργούνται. Αυτά είναι, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν στην εν λόγω ΣΣΕ. Τα καθήκοντά σου καθορίζονται από την ατομική συμβαση εργασίας και την ειδικότητα σου. Περα απο κει, οποιαδήποτε άλλη διαφορετικής φύσης εργασία εκτελείται μόνο αν συμφωνήσεις και σύ. Δεν μπορεί να σου επιβληθεί.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/03/2012 at 1:05 μμ

  Καλημέρα, σκοπεύω να πάρω την 6μηνη άδεια του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που πάρω και τους 6 μήνες έχει δυνατότητα μείωσης των αποδοχών μου ο εργοδότη?

  Reply

  • Ανώνυμος

   05/03/2012 at 1:46 μμ

   Κατα το διαστημα του 6/μηνου ο εργοδότης δεν καταβάλλει ουτε μισθό ούτε εισφορές.Αυτά καταβάλλονται απο τον ΟΑΕΔ. Μετά μπορούν να ισχύσουν ότι και στους λοιπους εργαζόμενους.

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/03/2012 at 7:12 μμ

  Καλησπέρα σας, επιστρέφω στην εργασία μου από άδεια μητρότητας στις 28/3 μετά απο χρήση του εξαμήνου, σε περίπτωση συμφωνίας με τον εργοδότη για πόσο διαστημα δικαιούμε ωράριο μειωμένο κατα 2 ώρες;Ευχαριστώ προκαταβολικά.

  Reply

  • Ανώνυμος

   03/03/2012 at 9:23 μμ

   Το 2/ωρο μπορεις να το χρησιμοποιήσεις σε συμφωνία με τον εργοδότη για 12 μήνες μετα την επιστροφή από το 6/μηνο του ΟΑΕΔ. Διαφορετικά 24 μήνες για 1 ώρα.

   Reply

  • Ανώνυμος

   05/03/2012 at 2:16 μμ

   Καλησπέρα.
   Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο νόμος με προστατεύει για 15, ή 18 μήνες, από τη γέννηση του παιδιού μου. Επίσης, το μειωμένο ωράριο, κατα 2 ώρες, το δικαιούμαι για 1 χρόνο από τότε που γέννησα, ή από τότε που γυρίζω στη δουλειά, μετά από το 6-μηνο που πήρα του ΟΑΕΔ?
   Ευχαριστώ.

   Reply

  • Ανώνυμος

   05/03/2012 at 7:09 μμ

   Η προστασία από απόλυση είναι 18 μήνες μετά τη γέννα. Το διάστημα του μειωμένου ωραρίου είναι 30 μήνες για μία ώρα απο την λήξη της άδειας λοχείας. Αφού όμως πήρες το 6/μηνο του ΟΑΕΔ, αυτό αφαιρείται και μένουν από την λήξη του 6/μηνου, 24 μήνες ακόμη για 1 ώρα ή αν συμφωνήσει ο εργοδότης σου 12 μήνες για 2 ώρες.

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/02/2012 at 4:28 μμ

  καλησπέρα! εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρία. Γέννησα την 1η νοεμβρίου. Μπορούν να μου μειώσουν τον μισθό? μπορείτε να μου πείτε την σχετική νομοθεσία? ευχαριστώ!

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/02/2012 at 8:46 μμ

   Δεν μου γράφεις σε ποια σύμβαση ανήκεις ωστε να μπορώ να σε πληροφορήσω καλύτερα, όμως με το μνημόνιο 2 έρχονται σημαντικές ανατροπες στα θέματα των μισθών. Δες εδώ http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/02/2.html

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/02/2012 at 2:53 μμ

  καλησπέρα σας!Εργάζομαι στο λογιστήριο μιας εταιρίας και βρίσκομαι σε ισόχρονη άδεια ως προς το μειωμένο ωράριο, κατά το οποίο οι αμοιβές μου καταβάλλονται κανονικά. Ωστόσο, δεν μου κατέβαλλαν το επίδομα ισολιγισμού φέτος, ενώ το κατάβαλλαν κανονικά στους υπόλοιπους συναδέλφους, με την πρόφαση ότι δεν ήμουν παρών. Να προσθέσω ότι παλαιότερα το κατέβαλαν σε συναδέλφους που βρίσκονταν σε άδεια λοχείας. Δυστυχώς, όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα κάτι σχετικό.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρω!

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/02/2012 at 8:43 μμ

   Η σύμβαση προβλέπει ότι "στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισολογισμού.."καταβάλεται το επίδομα ισολογισμού.. Μήπως λόγω της άδειας σου δεν ασχολήθηκες;
   Εκτός και αν το σύνολο των εργαζόμενων στο λογιστήριο υπερβαίνει τα τέσσερα άτομα, οπότε το επίδομα καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών

   Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 10:37 πμ

   Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σας. Να διευκρινίσω ότι το λογιστήριό μας απαρτίζεται από 6 λογιστές και βοηθούς λογιστών. Εγώ απουσίαζα κατά την σύνταξη του ισολογισμού με την ισόχρονη άδεια με το μειωμένο ωράριο, άρα δεν ασχολήθηκα ευθέως και αμέσως, γι'αυτό και δεν ξέρω τί ισχύει για την περίπτωσή μου. Και μήπως γνωρίζετε πού μπορώ να απευθυνθώ για να έχω κάποια γραπτή διαβεβαίωση; Σας ευχαριστώ θερμά!

   Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 1:55 μμ

   Η άμεση ενασχόληση αφορά σε λογιστήρια κάτω των 4 ατόμων. Εσύ το δικαιούσαι. Μπορείς να ζητήσεις έγγραφη απάντηση απο την επιθ. εργασίας της περιοχής σου

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/02/2012 at 1:52 μμ

  Καλησπέρα σας.
  θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να ζητήσω την βοήθειά σας σχετικά με το θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είμαι 4 μηνών έγκυος και εργάζομαι 8 μήνες στην εταιρία που αυτή την στιγμή είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και όπως μας ανέφεραν θα λειτουργεί ακόμα για 1-2 μήνες περίπου. Όπως γνωρίζω να χρεωκοπήσει δεν μπορεί γιατί υπάρχουν χρήματα. Επίσης βρίσκεται στα δικαστήρια για διάφορους λόγους (μη καταβολή υποχρεώσεών της κτλ.)και όπως γνωρίζω θα διαρκέσουν σίγουρα παραπάνω απο 1-2 μήνες! Θα γίνουν απολύσεις σε συναδέλφους λογικά με την καταβολή αποζημιώσεων. Το θέμα είναι εγώ τί θα κάνω? Τί δικαιούμαι? Γνωρίζω για το ότι σε περίπτωση απόλυσης δικαιούμαι τους μήνες μέχρι να γεννήσω καθώς και 18 μήνες μετά. Βέβαια για απόλυση που είναι παράνομη δεν μου έχουν κάνει συζήτηση αλλά αν κλείσει/λυθεί η εταιρία εγώ τί δικαιούμαι?
  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/02/2012 at 8:38 μμ

   Οπως είπες εσύ προστατεύεσαι από απόλυση. Αν όμως γίνει κάτι τέτοιο, χωρίς σπουδαίο λογο, ο εργοδότης σου είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τους λόγους της απολυσης στην επιθ. εργασίας η οποία θα κινηθεί αρμοδίως και θα ενημερώσει και τον συνήγορο του πολίτη. Εσύ από τη μεριά σου μπορείς επίσης να κιμηθείς δικαστικά για ακύρωση της απόλυσης.

   Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 11:25 πμ

   Καλησπέρα, μια ακόμα τελευταία ερώτηση. Εαν παραμείνω, όπως και κάνω στην εταιρεία, και αυτήν κλείσει, τί γίνεται? Τι δικαιούμαι? Πως να κινηθώ? Δεν θα πρέπει να διεκδικήσω τα χρήματα που δικαιούμαι ως προστατευόμενη? Δηλαδή όσους μήνες απομένουν μέχρι να γεννήσω και 18 μήνες μετα? Έστω να τα πάρω και μετά απο κάποιο διάστημα?
   Σας ευχαριστώ και πάλι για την άμεση απάντησή σας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 11:29 πμ

   Καλησπέρα, μια ακόμα τελευταία ερώτηση. Εαν παραμείνω, όπως και κάνω στην εταιρεία, και αυτήν κλείσει, τί γίνεται? Τι δικαιούμαι? Πως να κινηθώ? Δεν θα πρέπει να διεκδικήσω τα χρήματα που δικαιούμαι ως προστατευόμενη? Δηλαδή όσους μήνες απομένουν μέχρι να γεννήσω και 18 μήνες μετα? Έστω να τα πάρω και μετά απο κάποιο διάστημα?
   Σας ευχαριστώ και πάλι για την άμεση απάντησή σας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 1:58 μμ

   Αν η επιχείρηση κλείσει, αυτός είναι σπουδαίος λόγος. Σ' αυτή τη περίπτωση θα γίνει απόλυση και θα πάρεις την αποζημίωση και τυχόν υπόλοιπα αδειων δωρων κλπ. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτε άλλο

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/02/2012 at 11:30 πμ

  καλησπερα!εχω γεννησει εδω και 5μηνες,εχω επιστρεψει στην εργασια μου!θα μπορουσα να μαθω αν μπορουν να με απολυσουν?και αν τοτε μπαινω ταμειο ανεργειας?ευχαριστω πολυ!

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/02/2012 at 8:33 μμ

   Για διάστημα 18 μηνών από τη γέννα δεν μπορούν να σε απολύσουν χωρίς σπουδαίο λόγο. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείς να κινηθείς για να κυρήξεις ακυρη την απόλυση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/02/2012 at 11:40 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ Κ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΕ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 6ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ?ΕΙΜΑΙ Ι.Δ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΜΑΙ Κ ΕΓΩ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΩ ΩΡΑΡΙΟ 8-4 Δ-Π.ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΡΝΗΘΩ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/02/2012 at 6:52 μμ

   Αν σου ζητηθεί να υπογράψεις νέα σύμβαση με δυσμενέστερους όρους δεν είσαι υποχρεωμένη να δεχτείς. Για το ωράριο εφόσον είναι δεσμευτικός όρος στην ατομική σύμβαση, για ν' αλλάξει θα πρέπει να συμφωνήσεις και συ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/02/2012 at 7:56 μμ

  Είμαι εργαζόμενη 1. Με σύμβαση Ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου .2 Η εταιρία μου από ΝΠΙΔ μετατράπηκε σε ΔΕΚΟ (ν. 3891) 3. Η κύρια ασφάλισή μου είναι ΤΣΜΕΔΕ (είμαι μηχανικός) και είμαι ασφαλισμένη και στo ΙΚΑ (άδεια μητρότητας λοχείας ασθενείας κτλ) 4. Με το προηγούμενο καθεστώς στην εταιρία (ΝΠΙΔ) καλυπτόμασταν από την ΕΓΣΣΕ και δικαιούμασταν το μειωμένο ωράριο (ή 3και μισό μήνες αδείας) ως άδεια ανατροφής τέκνου και το 6μηνό του ΟΑΕΔ Ήθελα να ρωτήσω το εξής Μετά την άδεια λοχείας του ΙΚΑ (2 μήνες μετά τον τοκετό), τί άδεια ανατροφής τέκνου δικαιούμαι( πχ 9μηνο) τώρα που η εταιρία εντάσσεται στις ΔΕΚΟ .Απο τον ΟΑΕΔ μου είπαν ότι επειδή η εταιρί είναι ΔΕΚΟ δεν δικαιούμαι το 6μηνο

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/02/2012 at 7:08 μμ

   Για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ισχύει το μειωμένο ωράριο 1 ώρας για 30 μήνες μετά την επιστροφή από την άδεια λοχείας. Εναλλακτικά και με συμφωνία του εργοδότη, 2 ωρες για 12 μήνες συν 1 ωρα για 6 μήνες, ή ισόχρονη άδεια 3,5 μηνών περίπου. Το 6/μηνο ο ΟΑΕΔ λέει ότι δεν το δικαιούσαι γιατί δεν θεωρεί τις ΔΕΚΟ επιχειρήσεις – εκμεταλλέυσεις.

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/02/2012 at 12:30 πμ

  καλησπερα σασ.επιστρεφω στην εργασια μου 29/02/2012 μετα την 6μηνη αδεια του οαεδ ηθελα να ρωτησω εαν θα μου ζητηθει να αλλαχθει η συμβαση εργασιασ και μειωθει ο μισθοσ μου οπωσ εχει κανει η εταιρεια με αλλουσ συναδελφουσ.εαν δεν δεχτω μπορει να μου κανουν καταγγελια συμβασησ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/02/2012 at 2:57 μμ

   Μονομερή μείωση μισθού δεν μπορεί να κάμει ο εργοδότης σου εκτός κι αν προβλέπεται απο τις νεες ρυθμίσεις με το μνημόνιο 2 και δεν δεσμευεται απο την ατομική σύμβαση εργασίας. Δες εδω: http://www.ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/02/2.html Αν δεν έχει αυτό το δικάιωμα και εσύ αρνηθείς τη μείωση δεν μπορεί να σε απολύσει χωρίς λόγο για 18 μήνες μετά τη γέννα

   Reply

  • Ανώνυμος

   21/02/2012 at 3:35 μμ

   ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση σασ.ηθελα να ρωτησω και το εξησ.σε αυτη την εταιρεια εργαζομαι ωσ περιοδευων πωλητησ και πηγαινω επαρχια 2 εβδομαδεσ τον μηνα.υπαρχει πιθανοτητα προξειμενου να με οδηγησει σε παραιτηση να με στελνει μονο επαρχια?τα καθηκοντα μου ωστοσο πριν μεινω εγκυοσ ηταν 2 εβδομαδεσ αθηνα και 2 εεβδομαδεσ επαρχια εν αλλαξ.αν συμβει κατι τετειο δεν θεωρειται βλαπτικη μεταβολη?ευχαριστω εκ των προτερων.

   Reply

  • Ανώνυμος

   21/02/2012 at 6:23 μμ

   Πιθανά ναι,αν με αυτό τον τρόπο επέρχεται μονομερής αλλαγή των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας ή των συμφωνημένων. Πάντως αν θεωρείς ότι ισχύει αυτό, πριν προβείς σε οποιαδήποτε ενέργεια, επειδή το θέμα της βλαπτικής μεταβολής, κρίνεται μόνο στα δικαστήρια, πάρε τη γνώμη κάποιου δικηγόρου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/02/2012 at 4:39 μμ

  Καλησπέρα. Είμαι έγκυος και η άδεια κυήσεως ξεκινάει για μένα στις αρχές Μαρτίου. Τον τελευταίο μήνα η εταιρεία που εργάζομαι επέβαλλε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας στο δυναμικό της. Η ερώτηση μου είναι αν ο μισθός με βάση τον οποίο θα υπολογιστούν τα επιδόματα κυήσεως και λοχείας από το ικα είναι αυτός που αντιστοιχεί σε πενθήμερη εργασία ή στο νέο μισθό που προκύπτει από τις μειωμένες ημέρες εργασίας. η απάντηση που πήρα από δικηγόρο πάνω στο θέμα ήταν ότι "δεν έχει διευκρινιστεί με νόμο". Ισχύει κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   20/02/2012 at 9:17 μμ

   Οι αποδοχές με τις οποίες υπολογίζoνται τα επιδόματα τοκετού από το ΙΚΑ είναι αυτές του Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/02/2012 at 6:03 μμ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΙΔΥΜΩΝ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΟ 6ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΝΑ 9ΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΔΙΔΥΜΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 6ΜΗΝΟΥ Ή ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ?ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  Reply

  • Ανώνυμος

   19/02/2012 at 7:05 μμ

   Και βέβαια μπορέι αφού σύμφωνα με το άρθ. 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ο συζυγός σου δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου αφού και αυτός εχει δικαίωμα να κάνει τέτοια χρήση. Επίσης προβλέπει ότι αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων. Αυτό σημαίνει ότι αν εσύ πάρεις το μειωμένο ωράριο (οχι το 6/μηνο του ΟΑΕΔ) αυτό θα αφαιρεθεί από το 9/μηνο του συζύγου σου

   Reply

 • Ανώνυμος

  17/02/2012 at 9:06 πμ

  ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΣΕΙ ΔΙΔΥΜΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ 6ΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ 6ΜΗΝΟ Ή ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΔΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΑ ΔΙΔΥΜΑ?ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ 2 9ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Reply

  • Ανώνυμος

   17/02/2012 at 3:44 μμ

   Δυστυχώς όχι δεν δικαιουσαι δυό 6/μηνα. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο υπάρχει δικαστική απόφαση που κρίνει ότι σε περίπτωση διδύμων το δικαίωμα είναι αυτοτελές. Ουτε και στο μειωμένο ωράριο προβλέπεται κάτι διαφορετικό, απ' ότι αν ήταν ένα παιδί.

   Reply

 • Ανώνυμος

  15/02/2012 at 9:39 μμ

  ΧΡΗΣΤΟΣ,
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ,ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΗΞΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ?
  ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΣΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ?
  ΑΝ ΟΧΙ ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/02/2012 at 9:56 μμ

   Ο χρόνος απουσίας της εργαζόμενης από την εργασία της κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Συνεπώς τα ένσημα θα υπολογισθούν για το επίδομα ανεργίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/02/2012 at 10:40 πμ

  Καλησπέρα,
  Η σύζυγος μου εργάζεται σε ΝΠΔΔ(σε νοσοκομείο ως ειδικευόμενη) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και το ΤΣΑΥ. Γέννησε τον Δεκέμβριο, χωρίς να συμπληρώνει τα απαιτούμενα 200 ένσημα για τις παροχές μητρότητας. Πιο πάνω γράφετε «Εάν η εργαζόμενη δεν έχει τις προϋποθέσεις λήψης παροχών ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα, αυτές καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον εργοδότη.» Όσο και να προσπαθήσαμε δεν βρήκαμε κάποια νομολογία που να αναφέρει κάτι τέτοιο. Μπορείτε να με παραπέμψετε στο σχετικό νόμο, ώστε να διεκδικήσουμε τις αποδοχές της? Ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/02/2012 at 2:46 μμ

   Μα νομίζω ότι δεν χρειαζεται δικαστική απόφαση (νομολογία) ή κάποια ερμηνεία αφού σύμφωνα με το άρθρο 657 του Αστικού Κώδικα "Ο μισθωτός διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από 10ήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας αδυνατεί να προσφέρει την εργασία του λόγω σπουδαίου λόγου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ο εργοδότης, στην περίπτωση αυτή, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό, λόγω του σπουδαίου αυτού λόγου από τον ασφαλιστικό οργανισμό". Αφού λοιπόν οι αποδοχές απο τον ασφαλιστικό οργανισμό ειναι μηδενικές (0) ολόκληρο το ποσο οφείλεται από τον εργοδότη. Αν ο εργοδότης έχει αντίρηση ζήτα του να στο δικαιολογήσει εγγράφως.

   Reply

  • Ανώνυμος

   09/02/2012 at 4:06 μμ

   Σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Θα το προσπαθήσουμε και θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη…

   Reply

 • Ανώνυμος

  07/02/2012 at 1:39 μμ

  Γειά σας ,θα ήθελα να σας ρωτήσω για την κοπέλα μου που είναι αρχαιολόγος και δουλεύει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε μια αρχαιολογική υπηρεσία , στην αρχή την πήρανε με σύμβαση εξη μηνων ,αλλα τωρα ανανεώνουνε την σύμβαση κάθε μήνα , το έργο φαίνεται οτι την χρειάζετε για άλλους 10 μήνες , το πρόβλημα είναι οτι τώρα έμεινε έγκυος αλλά δεν ξέρουμε τι νομικό πλαίσιο την καλύπτει ..αφού ας πούμε οτι μόλις φουσκώσει κ καταλάβουνε οτι ειναι έγκυος στον 6 μήνα πχ θα μπορούσανε κάλιστα να μην της ανανεώνουνε την σύμβαση αλλο πιά .Θα ήθελα να μας διαφωτίσετε στο τι γίνετε σε μια τέτοια περίπτωση ,και αν υπάρχει ενα νομοθετικό πλαίσιο που να βοηθάει την έγκυο και πιά ειναι τα δικαιώματα της ακριβώς ;.Σας ευχαριστώ πολυ για ολα τα κατατοπιστικά ,χρήσιμα άρθρα και τις συβουλές σάς.

  Reply

  • manamar

   07/02/2012 at 3:43 μμ

   Εχεις δίκο για τον προβληματισμό σας, αφού στις συμβάσεις ορισμένου χρονου η προστασία εγκύων και μητέρων (άδειες, μειωμένο ωράριο κλπ) διαρκεί όσο διαρκεί και η σύμβαση. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.

   Reply

 • mariap.

  06/02/2012 at 8:54 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΟ ΕΞΗΣ.ΠΗΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟΥΣ 3,5 ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ.ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 3.5 ΜΗΝΕΣ).ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΑΡΝΗΘΟΥΝ;(ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ Ή ΤΟ ΟΑΕΔ Ή ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΕΓΩ)ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΡΩΤΑΩ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΙ) ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΑΕΔ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ .ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Reply

  • manamar

   06/02/2012 at 12:52 μμ

   Απο πουθενά δεν προκύπτει σαφώς ότι πρέπει πρώτα να πάρεις την ισόχρονη αντι του μειωμένου ωραρίου άδεια και μετά να πάρεις το 6/μηνο του ΟΑΕΔ. Αν ο εργοδότης σου συμφωνεί μπορεί να την πάρεις μετα τη λήξη της 6/μηνης άδειας. Μονο που θα πάρεις λιγότερο από 3,5 μήνες αφού θα πρέπει να αφαιρεθούν οι αντιστοιχες ώρες του 6/μηνου.

   Reply

 • manamar

  31/01/2012 at 4:22 μμ

  Η προστασία μητέρας από απόλυση χωρίς σπουδάιο λογο διαρκει18 μήνες. το κλείσιμο της επιχείρησης αποτελέι κατα τη γνώμη μου σπουδαίο λόγο, συνεπώς εδώ δεν μπορείς να κανεις κάτι, αρκεί βέβαια να αποζημιωθείς. Το 6/μηνο του ΟΑΕΔ έχει εφαρμογή μόνο σε εργαζόμενες μητέρες. Θα μπεις στο ταμείο ανεργίας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/01/2012 at 2:50 μμ

  καλησπέρα,
  θα ήθελα μια απάντηση αν γνωρίζεται για το παρακάτω ζήτημα.
  είμαι σε άδεια λοχείας και η εταιρία που εργάζομαι ή θα χρεωκοπήσει ή θα κλείσει το αργότερο σε 1 μήνα(ακόμα δεν γνωρίζουμε ).
  μας έχουν ενημερώσει ότι θα γίνουν απολύσεις σε όλους.
  θέλω να σας ρωτήσω τα εξής:α) Μπορούν να με
  απολύσουν?β)αν με απολύσουν τώρα ή μέχρι μέσα Φεβρουαρίου,εγώ μπορώ να πάρω το 6μηνο του ΟΑΕΔ ή θα μπω κατευθείαν στο ταμίο ανεργίας ,ή μπορώ να διαλέξω κάτι από τα δύο?
  ο νόμος προστατεύει σε αυτές τις περιπτώσεις την μητέρα εργαζόμενη ?
  ευχαριστώ πολύ
  Κάλλια

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/01/2012 at 3:09 μμ

  Καλησπέρα,
  είμαι έγκυος 6 μηνών και δουλεύω για τον ίδιο εργοδότη 9 1/2 χρόνια. Ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς αυτό το μήνα να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και να μειώσει τις ημέρες απασχόλησής μου σε 3 εβδομαδιαίως. Θα ήθελα να ξέρω, οι αποδοχές και το επίδομα του ΙΚΑ που προβλέπεται να λάβω κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας θα υπολογιστούν με βάση τις κανονικές αποδοχές ή τις μειωμένες? Επίσης ο εργοδότης έχει σταματήσει να καταβάλλει μισθοδοσία στο σύνολο των υπαλλήλων από τον Νοέμβριο, από τους 12 εργαζόμενους επέβαλλε το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας σε 5 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 2 είναι εγκυμονούσες. Προβλέπεται κάποια νομική διαδικασία που μπορώ να κινήσω? Ευχαριστώ.

  Reply

  • manamar

   30/01/2012 at 2:51 μμ

   Οι αποδοχές με τις οποίες υπολογίζεται το επίδομα τοκετού από τομ ΙΚΑ είναι αυτές του Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Η επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να επιβάλλεται με γνώμονα την ίση μεταχείριση. Για κάθε αμφισβήτηση επ' αυτου πάντως, αρμόδια να κρίνουν ειναι τα δικαστήρια

   Reply

 • Ανώνυμος

  27/01/2012 at 7:21 μμ

  Καλησπέρα! Σε περίπτωση που λόγω κακοκαιρίας δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου (είμαι δημόσιος υπάλληλος) πρέπει να δηλώσω κανονική άδεια ή προβλέπεται κάτι για τις περιπτώσεις αυτές; Ευχαριστώ.

  Reply

  • manamar

   28/01/2012 at 8:46 πμ

   Εχει κριθεί απο τα δικαστήρια ότι αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα. Πρέπει να πληρωθείς κανικά εφόσον η αδυναμία προσέλευσης είναι πραγματική.

   Reply

 • Αναστασια

  23/01/2012 at 11:16 πμ

  καλησπερα!ειμαι ειδικευομενη ιατρος (προσωπικο ιδιωτικου δικαιου ορισμενου χρονου του δημοσιου τομεα) κ γεννησα τον 9/2011.Εκτοσ απο την αδεια τοκετου, ελαβα κ την ισοχρονη αδεια αντι μειωμενου ωραριου διαρκειας περιπου 4 μηνων-στην οποια βρισκομαι τωρα.Η ερωτηση μου ειναι αν μπορω να λαβω αδεια ανευ αποδοχων κ για ποσους μηνες κ αν χρειαζεται κ η συγκαταθεση του εργοδοτη-διευθυντη μου σε αυτη.Ευχαριστω εκ των προτερων!

  Reply

 • ΕΛΛΗ

  20/12/2011 at 4:23 μμ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!!!!
  ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

  ΕΛΛΗ

  Reply

 • manamar

  20/12/2011 at 1:49 μμ

  Ελλη, για να αλλάξει οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης εργασίας σου, πρέπει να συμφωνήσετε και οι δύο. Συνεπώς μονομερώς δεν μπορεί να σου μειώσει τις ώρες εργασίας. Αυτό που μπορεί να κάμει μονομερώς ο εργοδότης είναι να επιβάλλει στην επιχείρηση σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, (λιγότερες ημέρες εργασίας) με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
  Δες σχετική ανάρτηση
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html

  Καλές γιορτές!!

  Reply

 • ΕΛΛΗ

  19/12/2011 at 6:03 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
  ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΩΡΩΝ). ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΗ ΑΠ'ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  Reply

 • manamar

  12/07/2011 at 12:15 μμ

  Εκτος των βασικών προϋποθέστεων, ο ΟΑΕΔ νομίζω εξετάζει αν η εργαζόμενη λαμβάνει το μειωμένο ωράριο φροντίδας παιδιού με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα (ΕΓΣΣΕ 2004) και όχι στο Δημόσιο τομέα. Στη πρώτη περίπτωση είναι (με επιφύλαξη)και δικαιούχος της ειδικής 6/μηνης άδειας προστασίας μητρότητας.Για σιγουριά πρέπει να απευθυνθείς στον ΟΑΕΔ της περιοχής σου.

  Reply

 • manamar

  01/07/2011 at 9:17 μμ

  Φίλε GEOPLORA
  Το άρθ. 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα αναφέρει:
  Παρ. 2 – Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
  Παρ. 3 – Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παραγράφου 2 κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παραγράφου 2.
  Συνεπώς , λογικά αυτό που ρωτάς για το υπόλοιπο της άδειας ισχύει.
  Για την άδεια τοκετού η νομοθεσία στον ιδιωτικό τομέα δεν αναφέρεται στη περίπτωση διδύμων. Νομίζω όμως οτι υπάρχει δικαστική απόφαση που δικαιώνει μητέρα διδύμων για άδεια διάρκειας δύο 9/μήνων στο Δημόσιο. Αξίζει να το ψάξεις.

  Reply

 • GEOPLORA

  30/06/2011 at 11:26 μμ

  ΕΡΩΤΗΜΑ

  Η σύζυγος μου εργάζεται σε ΝΠΔΔ(νοσοκομείο ως ειδικευόμενη) με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Πρόσφατα γέννησε δίδυμα και εκτός από την άδεια κυήσεως –τοκετού, έλαβε και μια άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνου 3,5 μήνες, αντί του μειωμένου ωραρίου. Δεν έλαβε την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. Εγώ που εργάζομαι στο Δημόσιο ως μόνιμος θέλω να κάνω αίτηση για το 9μηνο και από την υπηρεσία της συζύγου μου έδωσαν βεβαίωση για να πάρω τους υπόλοιπους 5,5 μήνες και όχι τους 9. Στέκει αυτό? Η άδεια αυτή θηλασμού και φροντίδας έχει σχέση μ το 9μηνο ανατροφής τέκνου , ή όχι?
  Η σύζυγος μου δικαιούταν τον ένα μήνα επιπλέων άδεια λοχείας (λόγο διδύμων) ή όχι όπως μας είπαν γιατί αυτό ισχύει μόνο στους μόνιμους?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Ν. 4611/2019. Οι νέες αλλαγές στα εργασιακά. Από πότε ισχύουν

Ν. 4611/2019. Οι νέες αλλαγές στα εργασιακά. Από πότε ισχύουν

Από 10/5/2019 υποχρεωτικές οι ΣΣΕ τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων

Από 10/5/2019 υποχρεωτικές οι ΣΣΕ τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων

Υπολογισμός μισθών οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου 2019 – 2020

Υπολογισμός μισθών οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου 2019 – 2020


Συνδρομές