ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

25/06/2011

Γενικά στοιχεία
Η προϋπηρεσία του εργαζομένου
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του μισθολογικού κλιμακίου που θα ενταχθεί,
με βάση την Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους αμοιβής
και εργασίας του τομέα, κλάδου ή ειδικότητας που ανήκει. Στην προϋπηρεσία
περιλαμβάνεται τόσο ο χρόνος της πραγματικής απασχόλησης όσο και ο χρόνος της
νόμιμης αναστολής της σύμβασης εργασίας.
Για να υπολογιστεί η προϋπηρεσία
πρέπει ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του, κατά την πρόσληψή τους
είτε μεταγενέστερα, πιστοποιητικό των προηγούμενων εργοδοτών ή ασφαλιστικά
βιβλιάρια, ένσημα, μισθολογικές καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο αποδεικτικό
μέσο.(ΑΠ 638/63, 976/85 306/87, 1053/87, Τμ. Β’). Εφ’ όσον προσκομισθούν τα
σχετικά αποδεικτικά – πιστοποιητικά συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία στην
αλλοδαπή (ΑΠ 159/80 & 332/90).
Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας
γίνεται από την προσκόμιση των πιστοποιητικών και έπειτα, κατά την
επικρατέστερη στην νομολογία άποψη (ΑΠ 947/82, 306/87).
Το μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη σαν πλήρη ημέρα
απασχολήσεως (Γνωμ. Ν.Σ.Κ 793/70). Για να αναγνωρισθεί η μειωμένη απασχόληση
σαν προϋπηρεσία για τον καθορισμό των αποδοχών θα πρέπει να αναχθεί πρώτα σε
πλήρη.
Η υποχρέωσή του εργοδότη για την έκδοση του πιστοποιητικού εργασίας υπάρχει
έστω και αν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο (Μ.Π.Α.
6130/61).
Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας
λαμβάνεται ως προϋπηρεσία μόνο στον εργοδότη που υπηρετούσε ο εργαζόμενος πριν
τη στράτευσή του και εφ’ όσον, μετά την αποστράτευσή του συνεχίζεται μαζί του η
εργασιακή σχέση. (Εγκ. Υπ. Εργ. 34559/68, ΑΠ 1035/82). Σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 609/14-6-62 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σε περίπτωση στρατεύσεως μισθωτού, ο
χρόνος της υπηρεσίας στο στρατό, λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, που
διανύθηκε στον εργοδότη, στον οποίο υπηρετούσε πριν την πρόσκλησή του με τις
εξής προϋποθέσεις:
α) ο μισθωτός πριν τη στράτευσή του
να είχε υπηρεσία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών,
β) να δηλώσει ο μισθωτός, εντός
μηνός από την αποστράτευσή του, στον εργοδότη ότι επιθυμεί να απασχοληθεί πάλι
σ’ αυτόν και
γ) να προσέλθει πράγματι εντός 15
ημερών να αναλάβει υπηρεσία.
Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας,
λαμβάνονται υπόψη τα ομότιμα ή συναφή καθήκοντα του εργαζόμενου στους
προηγούμενους εργοδότες.
Ομότιμα καθήκοντα θεωρούνται εκείνα,
που είναι του ίδιου βαθμού, της ίδιας αξίας με τα ασκούμενα στο παρόν από το
μισθωτό και λόγω αυτής της ταυτότητας έχουν τις ίδιες ηθικές και υλικές
απολαβές. Συναφή καθήκοντα είναι τα παρεμφερή, εκείνα που, συγκρινόμενα με τα
ασκούμενα από το μισθωτό παρουσιάζουν ικανή ομοιότητα (Εφ. Αθ. 1857/73).
(ΝΕΟ 12/11/12 – Σύμφωνα με το
Ν.4093/12, οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας σ’ αυτούς που αμείβονται με τα
κατώτατα νομοθετημένα όρια
,
καταβάλλονται υπολογιζομένης της  προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη
και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση
του 18
ου
έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19
ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν
για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012.)

Σε περίπτωση απόλυσης εργαζόμενου σαν χρόνος προϋπηρεσίας λογαριάζεται η
τελευταία συνεχής κι αδιάκοπη απασχόληση του απολυόμενου στον ίδιο εργοδότη, με
σύμβαση αορίστου χρόνου ανεξάρτητα του εάν εργάστηκε με διαφορετικές
ειδικότητες σαν εργάτης ή υπάλληλος και η αποζημίωση θα υπολογισθεί με βάση την
τελευταία προ της απόλυσης ειδικότητας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
Σε περίπτωση που έχει συναφθεί νέα σύμβαση στον ίδιο εργοδότη, ο χρόνος
υπηρεσίας μετράει από τη δεύτερη αυτή χρονική στιγμή, για τον υπολογισμό της
αποζημίωσης.
Σύμφωνα με απόφαση 492/82 Εφετείου Κρήτης
“Ως προυπηρεσία μισθωτού εργασθέντος εις τον αυτόν εργοδότην υπό διάφορον
ειδικότητα εκείνης την οποία έχει νοείται και η διανυθείσα υπό την διάφορον
ειδικότητα”

Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας
Ο μισθωτός δικαιούται να ζητήσει και
ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στον αιτούντα
(άρθρα 678 ΑΚ, 2 Ν. 2112/20, 4 Β.Δ. 16/8.7.20). στο οποίο θα αναφέρεται το
είδος και η διάρκεια της παρασχεθείσας εργασίας Χαρακτηρισμούς για το ποιόν της
εργασίας και για τη διαγωγή του μισθωτού επιτρέπεται να περιλάβει ο εργοδότης
στο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας μόνο αν το ζητήσει στην αίτησή του ο
εργαζόμενος. Σε περίπτωση πτώχευσης, ο σύνδικος της πτώχευσης εκδίδει το
πιστοποιητικό. Αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία κ.λ.π., αρμόδιος
για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος που δεσμεύει το
νομικό πρόσωπο. Εάν ο εργοδότης αρνηθεί την έκδοση του πιστοποιητικού ή
χορηγήσει ελλιπές πιστοποιητικό ως προς το χρόνο και το είδος της προϋπηρεσίας,
ή περιλάβει σ’ αυτό χαρακτηρισμούς που δεν ζητήθηκαν από τον εργαζόμενο,
κινδυνεύει να υποστεί συνέπειες της παράνομης πράξης του (Ν. 1545/85). Για το
χρόνο υποβολής των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στο νέο εργοδότη δεν υπάρχει
ενιαία ρύθμιση. Ορισμένες ΣΣΕ θέτουν ανατρεπτική προθεσμία για την προσκόμιση
των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και την αναγνώρισή της από τους εργοδότες.
Τούτο όμως δεν σημαίνει και έκπτωση των δικαιωμάτων του μισθωτού, εάν ο
εργαζόμενος δεν μπορεί να προσκομίσει τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εντός της προθεσμίας,
εφ’ όσον εγκαίρως γνωστοποιήσει τούτο στον εργοδότη του. Στην περίπτωση
εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της προϋπηρεσίας ή μη γνωστοποίησής της κατά την
πρόσληψη, τα σχετικά με την προϋπηρεσία δικαιώματα του μισθωτού, δεν χάνονται,
απλώς μετατίθενται χρονολογικά στην ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
προϋπηρεσίας.

Ποιος χρόνος δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία
– Ο χρόνος ασθενείας του μισθωτού,
εκτός αν αυτός διατήρησε την αξίωσή του στο μισθό σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 657-658 Α.Κ. και Υπ. Εργ. 50529/3399/4-6-69.
– Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που συνάπτει νέα σύμβαση
εργασίας, μετά τη συνταξιοδότησή του, εάν η συγκεκριμένη προϋπηρεσία ελήφθη υπ’
όψη για τη χορήγηση της σύνταξης (Υπ. Εργ. 27389/1744/24-3-69).
– Οι άδειες άνευ αποδοχών δεν
θεωρούνται ως χρόνος προϋπηρεσίας όταν απαιτείται πραγματική απασχόληση (π.χ.
υπολογισμός αποδοχών). Επειδή στην άδεια άνευ αποδοχών δεν καταλύεται η
υφιστάμενη σχέση εργασίας, αλλά επέρχεται αναστολή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων,
η άδεια άνευ αποδοχών θεωρείται ως προϋπηρεσία για τον καθορισμό κάποιου
δικαιώματος που προϋποθέτει διάρκεια εργασιακής σχέσεως (π.χ. υπολογισμός
αποζημίωσης απολυόμενου).
Ετικέτες
Κοινοποίηση

73 σχόλια

 • Ανώνυμος

  08/07/2011 at 12:58 πμ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ ΩΣ ΕΜΠΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ,ΑΡΚΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Κ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • manamar

  08/07/2011 at 4:56 μμ

  Αφού από το λογαριασμό ασφάλισής σου (μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων) φαίνεται ο κωδικός ειδικότητας, θεωρώ ότι είναι αρκετό για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σου. Αν όμως ο νέος εργοδότης επιμένει στην προσκόμιση βεβαίωση προϋπηρεσίας, θα πρέπει να απευθυνθείς γι' αυτό στον παλιό σου εργοδότη, ο οποίος και είναι υποχρεωμένος να σου τη δώσει.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  30/12/2011 at 6:50 πμ

  θα ήθελα να μάθω ποιός είναι ο μισθός για εγγαμη με δύο παιδιά και 25 χρόνια προϋπηρεσία με ειδικότητα γραμματέας.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • manamar

  30/12/2011 at 7:53 πμ

  Για να σε βοηθήσω σ' αυτό πρέπει να μου πεις το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης που εργάζεσαι (εμπορική, βιομηχανική κλπ) ή αν έχεις κάνει συμφωνία με ποια σύμβαση θα πληρώνεσαι. Ακόμη αν η προϋπηρεσία σου είναι στον ίδιο εργοδότη και αν έχεις κάποιο πτυχίο.
  Καλή χρονιά!!

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  15/01/2012 at 12:25 μμ

  Υπάλληλος σε πρώην εταιρεία Δήμου, με ημερομηνία πρόσληψης 25/01/2002, μεταφέρθηκε στο Δήμο την 28/04/2010, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Κατά το αυτό χρονικό διάστημα είχε δύο εγκυμοσύνες, 09/2005 και 01/2009, στη δεύτερη έλαβε και το δικαίωμα εξαμήνου ΟΑΕΔ. Ποια η ακριβής προϋπηρεσία;

  Αφήστε την απάντηση σας

 • manamar

  15/01/2012 at 8:07 μμ

  Απ' αυτά που αναφέρεις δεν διαπιστώνω κάποιο χρονικό διάστημα που πρέπει να αφαιρεθεί από την προϋπηρεσία σου, εκτός κι αν είχες πάρει άδεια ασθενείας λόγω εγκυμοσύνης για την οποία δεν πληρωνόσουν από τον εργοδότη (δεν εννοώ τη νόμιμη άδεια τοκετού και λοχείας) Συνεπώς όλα τα χρόνια από το 2002 θεωρούνται ως προϋπηρεσία

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  30/01/2012 at 1:10 μμ

  Καλησπέρα.

  Ήθελα να ρωτήσω, αν γνωρίζει κανείς, ως προϋπηρεσία λογίζεται οποιαδήποτε, α)και μη συναφής ακόμη με το νυν αντικείμενο της εργασίας, και β) ακόμα και αν είναι με σύμβαση έργου, με "μπλοκάκι" και γ) και η προ των 18 ετών αποκτηθείσα;

  Π.χ. νυν θυρωρός ετών 33 πληρώνεται για προϋπηρεσία 18 ετών που καθάριζε οικοδομές με μπλοκάκι ως συνεργείο καθαρισμού.

  Παρακαλώ όποιος γνωρίζει, ας σχολιάσει, γιατί ο λογιστής της οικοδομής μου λέει ότι έτσι γίνεται, αλλά δεν μου φαίνεται λογικό και σύννομο.

  Ευχαριστώ πολύ

  Αφήστε την απάντηση σας

  • manamar

   30/01/2012 at 3:02 μμ

   Ως προϋπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος που έχει διανυθεί σε ίδια ή συναφή ειδικότητα. Ο χρόνος με σύμβαση έργου δεν είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να τον αναγνωρισει. Επίσης ο καθαρισμός οικοδομών με την ειδικότητα του θυρωρού δεν έχει καμμιά σχέση.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  31/01/2012 at 11:27 πμ

  Συμβασιουχους στο Υπουργειο Πολιτισμου απο αρχες Φεβρουαριου 2011 μεχρι 31-12-2011.Εν μεσω της συμβάσεως προεκυψε εγκυμοσυνη. Η άδεια τοκετού και λοχείας θεωρουνται προυπηρεσια;Η άδεια ασθενειας(περιπου 30 ημέρες);Ευχαριστώ προκαταβολικα.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • manamar

   31/01/2012 at 4:56 μμ

   Εξαρτάται για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η προϋπηρεσία. Έχω πάωτως την εντύπωση ότι η άδεια λόγω εγκυμοσύνης μετράει Στην ασθένεια θα υπολογισθούν μόνο αυτές που πληρώνεσαι και από τον εργοδότη σου. το 6/μηνο του ΟΑΕΔ μετράει κανονικά.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  01/02/2012 at 8:00 πμ

  καλημέρα,
  αν ένας υπάλληλος εργάζεται στον ίδιο εργοδότη 10 χρόνια, 6 χρόνια σαν πωλητής και τα 3 τελευταία σαν οδηγός,και τώρα ξαναγίνει πωλητής,χωρίς να μεσολαβήσει απόλυση, ως προυπηρεσία υπολογίζεται συνολικά τα 10έτη που εργάζεταιή τα 6 που φαινόταν ως πωλητής? σε ποια τριετία κατατάσσεται?
  ευχαριστω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • manamar

  01/02/2012 at 9:51 πμ

  Σύμφωνα με απόφαση 492/82 Εφετείου Κρήτης "Ως προυπηρεσία μισθωτού εργασθέντος εις τον αυτόν εργοδότην υπό διάφορον ειδικότητα εκείνης την οποία έχει νοείται και η διανυθείσα υπό την διάφορον ειδικότητα" Αυτό είναι και το λογικό ααφού για φαντάσου να ήσουν 2 χρόνια πωλητής και 20 οδηγός. Αν λαμβανόταν μόνο η προϋπηρεσία του πωλητή θα έπαιρνες με 23 χρόνια υπηρεσίας μικρότερο μισθό από ένα πωλητή στην ίδια εταιρεία με 3 χρόνια υπηρεσίας.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  03/02/2012 at 10:49 πμ

  ειμαι οδηγος 10 χρονια με πληρη απασχοληση,τι δικαιουμαι παραπανω για αυτοκινητο πανω απο 5 τονους?παντρεμενος χωρις παιδια?

  Αφήστε την απάντηση σας

  • manamar

   03/02/2012 at 3:06 μμ

   Δεν μου αναφέρεις με ποια ΣΣΕ πληρώνεσαι. Εάν εργάζεσαι σε εμπορική επιχείρηση το επίδομα για αυτοκίνητα 6 – 13 τον. το επίδομα είναι 57,08 € το μήνα και για πάνω από 13 τον. 59,70 € το μήνα. Αν αμείβεσαι με τη γενική σύμβαση των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων το επίδομα είναι 23,86 €/μήνα αλλά μόνο για οδηγούς αυτοκινήτων πάνω απο 25 τον.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  10/02/2012 at 2:33 μμ

  Γεια σας,

  Ειμαι εργαζομενη 14 χρονια στην ιδια εταιρια και τωρα ο εργοδοτης μου θα ηθελε να να δουλεψω μειωμενο ωραριο 4 ωρων, το οποιο και θα ηθελα και εγω να αποδεχτω.
  Θα ηθελα να ρωτησω αν χανω τα 14 χρονια προυπηρεσιας με την αλλαγη αυτη στο ωραριο μου.

  Σε ευχαριστω πολυ,
  Μαρια

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   10/02/2012 at 3:17 μμ

   Να προσέξεις τι θα υπογράψεις. Οχι οικιοθελή αποχώρηση και σύνταξη νεας σύμβασης αλλά τροποποίηση της παλιας ατομικής σύμβασης εργασίας. Ετσι δεν θα χάσεις τα χρόνια σου στον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, αν αυτή έλθει κάποια στιγμή. Αυτή βέβαια θα υπολογιστει με το μειωμένο μισθό.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  16/02/2012 at 3:05 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/9/1992 ΜΕ ΟΚΤΑΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΩΡΟ 11 ΜΗΝΩΝ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 19 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ,ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΚΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΩ ΜΕΙΚΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΚΑΘΑΡΑ. ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΩΡΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  ΦΩΤΕΙΝΗ

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   16/02/2012 at 10:40 μμ

   Για να σου πω τον μισθό σου πρεπει να μου πεις με ποια ΣΣΕ αμείβεσαι ή το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Πάντως με 4/ωρη απασχόληση ο μισθός πέφτει ακριβώς στο μισό. Επίσης το μειωμένο ωράριο φροντίδας παιδιού το δικαιούσαι αναλογικά των ωρών εργασίας. Δηλ. αν έπαιρνες 1 ώρα την ημέρα θα γίνει μισή ωρα με το 4/ωρο.

   Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   17/02/2012 at 5:58 πμ

   ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΗΚΩ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.
   ΦΩΤΕΙΝΗ

   Αφήστε την απάντηση σας

  • manamar

   17/02/2012 at 9:19 πμ

   Με βάση τις ΚΥΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας στα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι μικτές αποδοχές σου είναι 1188,39 € (καθαρά περίπου 990 €)

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  09/03/2012 at 2:45 μμ

  Καλησπέρα σας, μήπως μπορείτε να μου πείτε πως προσμετράται η προϋπηρεσια στους ξενοδοχοϋπαλληλους; 1 σαιζόν= 1 έτος ή 0,5 έτος.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   26/03/2012 at 7:13 μμ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003, δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη, η προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  28/03/2012 at 9:07 μμ

  Καλησπέρα σας! Είμαι νεοδιόριστη στο υπουργείο οικονομικών ως εφοριακός, εχοντας τελειωσει τμημα πληροφορικης ΑΣΟΕΕ. Στο παρελθον είχα κανει μια συμβαση μισθωσης εργου με τον ειδικο λογ/σμο του οικονομικου πανεπιστημιου αθηνων ως ΠΕ πληροφορικης και μου κολλαγαν ενσημα ΙΚΑ. Προσμετραει τωρα αυτη η προυπηρεσια για την τωρινη δουλεια μου; Ευχαριστώ!

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   29/03/2012 at 12:53 μμ

   H συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι δημόσιο αν δεν κάνω λάθος. Η προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν. 3205/2003, δεν υπολογίζεται στο δημόσιο για μισθολογική εξέλιξη. Ιδιαίτερα στη δική σου περίπτωση που ήταν σύμβαση έργου και όχι εξηρτημένη εργασία. Για κάθε ενδεχόμενο ψάξε το κι από την υπηρεσία σου.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  28/03/2012 at 9:29 μμ

  Καλησπέρα.
  Μήπως μπορείτε να μου πείτε που μπορώ να βρω υπόδειγμα πιστοποιητικού προυπηρεσίας για μισθωτό ιδιωτικού τομέα;
  Ευχαριστώ.

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   29/03/2012 at 1:00 μμ

   Δεν έχω κάτι υπόψη μου, όμως είναι απλό, π.χ:
   Ο υπογράφων ………….ως εκπρόσωπος της εταιρείας …………..πιστοποιώ ότι ο μισθωτός ……………………εργάστηκε στην επιχείρησή μας η οποία έχει αντικέιμενο δραστηριότητας …………..από …..μέχρι ……με την ειδικότητα ………..
   Εδώ μπορεί να γίνει και αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων απασχόλησης καθώς επίσης αν κρίνεται απαραίτητο και θετικές συστάσεις για τον εργαζόμενο
   Επίσης ανάλογα με τη χρήση του μπορεί να αναφερθεί και η ΣΣΕ στην οποία είχε ενταχθεί ο εργαζόμενος.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  31/03/2012 at 6:28 μμ

  Γεια σας.Υπεγραψα συμβαση 7ωρου εργασιας στον ιδιωτικο τομεα,διαρκειας 1 μηνα με δυνατοτητα ανανεωσης.Ως προυπηρεσια,για τον υπολογισμο των αποδοχων μου, δεν μετρησαν την αδεια εγυμοσυνης μου και το εξαμηνο του ΟΑΕΔ.Ισχυει αυτο ή οχι?

  Ευχαριστω πολυ.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  30/04/2012 at 4:40 μμ

  ΓΕΙ ΣΑΣ!ΕΙΜΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΥ 1981 ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΕΙΝΑ ΑΝΕΡΓΟΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ.ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΧΩ ΠΙΑΣΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΛΙ ΣΕ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΤΙΟΣ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   30/04/2012 at 6:33 μμ

   Αν ενταχθείς στη ΣΣΕ μετάλλου, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική τοτε το μικτό ημερομίσθιο θα ειναι 64,57 ευρώ. Αν ενταχθείς στην ΕΓΣΣΕ (το ποιό πιθανό) τότε θα είναι 36,65

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  11/05/2012 at 6:12 πμ

  Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να μου πείτε, αν γνωρίζετε, που μπορώ να βρω την λίστα με τις ειδικότητες εργαζομένων του ΙΚΑ, π.χ. υπάλληλος γραφείου, προγραμματιστής. Αλλάζω δουλειά και με ρωτάει ο νέος εργοδότης πως θέλω να με δηλώσουν στο ΙΚΑ. Θα εργάζομαι σε εταιρία παροχής υπηρεσιλων ως σύμβουλος.

  Ευχαριστώ πολύ.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  14/05/2012 at 7:16 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΧΩ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΟΔΗΓΟ.ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΦΕΡΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΚΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΑΣΙΑ ΤΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ!!!

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   14/05/2012 at 1:01 μμ

   Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας γίνεται μετά την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων και δικαιολογητικών κατά την επικρατέστερη στην νομολογία άποψη (ΑΠ 947/82, 306/87).

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  23/05/2012 at 9:41 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  Ειμαι ιδιωτικος υπαλλ. πωλητης σε εμπορικο καταστημα χρωματον και σηδιρικων ,εργαζομε στον ιδιο εργοδοτη 25 χρονια ,τωρα μας ζηταη να υπογραψομε νεα συμβαση εργασιας με μειωμενο μισθο… αν υπογραψω μαλλον χανω τα χροννια προυπιρεσιας…τι πρεπει να κανω?ποιαειναι η καλυτερη λυση ?

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   23/05/2012 at 1:07 μμ

   Δεν είσαι υποχρεωμένος να υπογράψεις, αλλα αν το κάνεις θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της ατομικής σύμβασης ως προς τις αποδοχές. Η ειδικότητα θα παραμέινει η ίδια και η προυπηρεσία συνεχίζει να υφίσταται.

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/05/2012 at 11:24 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 30, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ, ΜΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 4 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΓΙΑ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ, ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΑ;
  ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  03/06/2012 at 10:05 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΙ ΕΓΩ ΚΑΤΙ ,ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΑΙ 45 ΕΤΩΝ ΕΧΩ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΛΗΡΗ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  11/06/2012 at 8:11 μμ

  Καλησπέρα,

  Κάποιος προσλαμβάνεται πλέον σε εμπορική επ/ση με την ΕΓΣΣΕ ως υπάλληλος γραφείου. Από την στιγμή που η ΕΓΣΣΕ διαχωρίζει μόνο σε υπαλλήλο και εργατοτεχνίτη, στις τριετίες του εργαζόμενου μετρώνται όλα τα χρόνια που δούλευε στο παρελθόν ως υπάλληλος, με οποιαδήποτε σύμβαση και ειδικότητα στο παρελθόν;
  Ελπίζω να έγινα κατανοητός, ευχαριστώ θερμώς

  Αφήστε την απάντηση σας

  • Ανώνυμος

   12/06/2012 at 12:38 μμ

   Ολα τα χρόνια μετράνε για τον ανιδ. εργάτη. Για τον υπάλληλο μετράνε τα χρόνια σε ιδια ή παρεμφερή καθήκοντα. Η έννοια του υπαλλήλου είναι ευρύτερη. Η ειδικότητα σου θα είναι υπάλληλος γραφείου παλι, αλλά θα αμείβεσαι με το μισθό της κατηγορίας υπαλλήλων

   Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  11/07/2012 at 4:28 μμ

  EΡΓΑΖΟΜΑΙ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΩΝΥΜΟ.ΕΚΛΕΙΣΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ,ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  18/07/2012 at 1:03 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ. Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ 751,39 ΠΗΓΕ ΣΤΑ 586.08 ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ 487 ΕΥΡΩ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ..

  1) εχει το δικαιωμα (δεν με ενημερωσν )

  2)εχει κανει η εταιρια επιχειρησιακη συμβαση εδω και καιρο, επιτρεπεται να κανει και μειωση μισθου???? Αυτη την στιγμη ειναι στα δικαστηρια με το σωματειο.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 2:20 μμ

  Σε όσους ήταν στη ΕΓΣΣΕ ειχει δικαίωμα ο εργοδότης να μειώσει μονομερώς τους μισθούς μεχρι τα ορια της νεας ΕΓΣΣΕ. Ακόμη όμως και με επιχειρησιακή σύμβαση ο μισθός σου δεν μπορεί να κατέβει παρακάτω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  20/07/2012 at 8:26 πμ

  ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΒΟΗΘΟΥ
  ΛΟΓΙΣΤΗ

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  20/07/2012 at 9:39 πμ

  Η προϋπηρεσία υπαλλήλου γραφείου για τον καθορισμό των αποδοχών Λογιστή δεν αναγνωρίζεται, ενώ αναγνωρίζεται ως ομότιμη αυτή του Βοηθού Λογιστή και προσμετράται για τον καθορισμό των αποδοχών του εργαζόμενου

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 9:57 πμ

  με προϋπηρεσία 11 χρόνων στον ίδιο εργοδότη και με ειδικότητα γραμματέας διεύθυνσης, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών και επίδομα πτυχίου, ποιά είναι η αμοιβή μου?

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 1:46 μμ

  Ανώνυμος είπε…

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ. Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ 751,39 ΠΗΓΕ ΣΤΑ 586.08 ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ 487 ΕΥΡΩ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ..

  1) εχει το δικαιωμα (δεν με ενημερωσν )

  2)εχει κανει η εταιρια επιχειρησιακη συμβαση εδω και καιρο, επιτρεπεται να κανει και μειωση μισθου???? Αυτη την στιγμη ειναι στα δικαστηρια με το σωματειο.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

  Ευχαριστω για την απαντηση , αλλα πριν μας κανει αυτην την μειωση και μας παει στα 586.06 εχει κανει επιχειρησιακη συμβαση και εχει κατεβασει ολους τους παλιους κατω απο τα 1000 ευρω.

  και λεω αν επιτρεπεται αυτο. δηλαδη να εχει κανει πρωτα επιχειρησιακη συμβαση και να εχει κοψει στους παλιους λεφτα και μετα να κανει και μειωση 22% στους νεους!!!

  Ευχαριστω και συγγνωμη αν σας κουρασα!

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 1:47 μμ

  Ανώνυμος είπε…

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΕΙΜΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ 3 ΜΗΝΕΣ. Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΑΠΟ 751,39 ΠΗΓΕ ΣΤΑ 586.08 ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ 487 ΕΥΡΩ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ..

  1) εχει το δικαιωμα (δεν με ενημερωσν )

  2)εχει κανει η εταιρια επιχειρησιακη συμβαση εδω και καιρο, επιτρεπεται να κανει και μειωση μισθου???? Αυτη την στιγμη ειναι στα δικαστηρια με το σωματειο.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

  Ευχαριστω για την απαντηση , αλλα πριν μας κανει αυτην την μειωση και μας παει στα 586.06 εχει κανει επιχειρησιακη συμβαση και εχει κατεβασει ολους τους παλιους κατω απο τα 1000 ευρω.

  και λεω αν επιτρεπεται αυτο. δηλαδη να εχει κανει πρωτα επιχειρησιακη συμβαση και να εχει κοψει στους παλιους λεφτα και μετα να κανει και μειωση 22% στους νεους!!!

  Ευχαριστω και συγγνωμη αν σας κουρασα!

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 9:30 μμ

  Η επιχειρησιακή ΣΣΕ δεσμεύει το σύνολο των εργαζομένων. Ο εργοδότης παρανομεί με αυτά που μου λες οτι κάνει. Για να αλλάξουν οι μισθοί πρέπει να αλλάξει και η επιχειρησιακή σύμβαση.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  25/07/2012 at 11:53 πμ

  ευχαριστω παρα πολυ, να ειστε καλα!!!!

  βεβαια σιγα μην κανει κατι το δηκαστηριο. μλαμε για πολυεθνικη 1500 εργαζομενων , δεν ξερω την ακριβη επ. συμβαση που εχουν κανει με το σωματειο. ( το δικο τους , γιατι ειναι 2 , 1 που ειμαστε εμεις , και ενα που ειναι της εταιριας, οπου και με αυτο εκαναν την επ. συμβαση.)

  ελπιζω να βγαλουν κατι τα ασφαλιστικα μετρα!!

  ευχαριστω και παλι!

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  29/07/2012 at 6:34 πμ

  γεια σας,
  θα ηθελα να μαθω εαν εργαζομενη σε δημοσια υπηρεσια με συμβαση μισθωσης εργου δικαιειται αδεια λοχειας-τοκετου εστω και μειωμενου χρονου
  ευχαριστω

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  30/07/2012 at 2:53 μμ

  μπορει στα χαρτια να μην ειναι μα αν τηρεις πληρες ωραριο απο δευτερα-παρασκευη τοτε τι γινεται?εχουν δικαιωμα διακοπης της συμβασης?

  Αφήστε την απάντηση σας

 • kotikos

  04/09/2012 at 8:35 μμ

  Γεια σας. Να ρωτησω καιεγω κατι.
  Εργαζομουν για 20 ετη σε εταιρεια αντ/κων αυτοκινητων.Τα 4 πρωτα χρονια με ειχε ως υπαλληλο εξωτερικων εργασιων και τα υπολοιπα 16 ως πωλητη.Στην πραγματικοτητα τα πρωτα 4 εργαζομουν ως οδηγος και απο τα υπολοιπα 16 εκανα και τον πωλητη και τον οδηγο.Η εταιρεια εχει κλεισει,και εγω εργαζομαι ως οδηγος σχολικου με συμβαση εξαρτημενης εργασιας μερικης απασχολησης.
  Υπαρχει τροπος ωστε να αναγνωριστουν τα χρονια προυπηρεσιας ενω φαινομαι ως υπαλληλος?
  Επισης λογω 20ετιας σε εργασια(εστω και μη συναφης οπως φαινεται)μηπως δικαιουμαι καποιο επιδομα?
  Σας ευχαριστω θερμα εκ των προτερων.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  05/09/2012 at 11:57 πμ

  Κάθε εργοδότης ειναι υποχρεωμέμος να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία του εργαζόμενου απο τη στιγμή που θα προσκομιστούν τα απαραίτητα διακαιολογητικά. Αν απ' αυτά όμως δεν προκύπτει συνάφεια ειδικότητας ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην αναγνώριση. Φαντάζομαι ότι και στη περίπτωσή σου αυτό συμβαίνει (πρόσληψη, πίνακες προσωπικού, κωδ. ειδικότητας ενσήμων κλπ) Οπότε αυτό ανήκει πλέον μόνο στη θέληση του εργοδότη

  Αφήστε την απάντηση σας

 • kotikos

  05/09/2012 at 9:13 μμ

  Σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση.
  Μια ακομη ερωτηση.
  Υπαρχει περιπτωση (νομιζω οτι καπου
  το ειχα διαβασει παλια, αλλα δεν βρισκω κατι σχετικο τωρα)
  λογω πολλων ετων εργασιας (πανω απο 20)να δικαιουμαι καποιο επιδομα
  ασχετα με την προυπηρεσια?
  Και τελος στην προαναφερομενη ερωτηση
  (για αναγνωριση προυπηρεσιας) μπορω τωρα εστω και καθυστερημενα να κανω καποια καταγγελια η να ζητησω καποιο χαρτι απο τον προηγουμενο εργοδοτη του οποιου η εταιρεια ομως εχει κλεισει καποια βεβαιωση που να ειναι εγκυρη?

  Συγνωμη που σας ζαλιζω με τις ερωτησεις μου απλα προσπαθω να πιαστω απο καπου εχοντας καταληξει
  να δουλευω για 690 ευρω μεικτα προσπαθωντας και μονο με αυτα να ζησω μια οικογενεια 4 ατομων(η συζυγος ανεργη εδω και 2 ετη συν 2 ανηλικα τεκνα ) και εχοντας ενα στεγαστικο δανειο που ηδη εχω σταματησει να το πληρωνω).
  Σας ευαριστω και παλι εκ των προτερων.

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  06/09/2012 at 3:33 μμ

  Σε καταλαβαίνω..Δυστυχώς ετσι μας κατάντησαν. Τωρα για την προϋπηρεσία, σου λέω και πάλι οτι αν δεν ειναι συναφής, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να την αναγνωρίσει. Αν στη μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων ο κωδ. ειδικότητας ειναι ίδιος έστω και χωρίς βεβαίωση προϋπηρεσίας απο τον προηγούμενο εργοδότη, τότε θα πρέπει να σου την αναγνωρίσει. Για το επίδομα εικοσαετίας, οχι δεν ξερω να ισχύει κάτι γενικό. Οτι επίδομα προϋπηρεσίας αναφέρει η συλλογική σύμβαση που ανήκεις. Κάποιες Συλλογικές Συμβάσεις προέβλεπαν τέτοια επιδόματα πολυετίας στον ίδιο εργοδότη όπως π.χ. η ΣΣΕ των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

  Αφήστε την απάντηση σας

 • κώστας πάτρα

  11/09/2012 at 7:39 μμ

  καλησπέρα σας
  Είμαι ωρομίσθιος καθηγητής Φυσικής σε φροντιστήριο με άνω των 1500 ημερών απασχόλησης ως ωρομίσθιος καθηγητής σε φροντιστήρια, έγγαμος χωρίς μεταπτυχιακό. Επειδή έληξε η σύμβαση εργασίας μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το χαμηλότερο ωρομίσθιο που πρέπει να αμείβομαι από τα φροντιστήρια και πως υπολογίζεται αυτό.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Αφήστε την απάντηση σας

 • Ανώνυμος

  11/09/2012 at 7:50 μμ

  Ελλείψει κλαδικής ΣΣΕ μπορεί να γίνεται ελεύθερη συμφωνία, με κατώτατο οριο αυτό της ΕΓΣΣΕ. Στην περίπτωσή σου, με 5 χρόνια προϋπηρεσία, έγγαμος, ο κατώτατος πλήρης μισθός με βάση την ΕΓΣΣΕ ειναι 703,3 ευρώ και ωρομίθιο 703,3 χ 0,006 = 4,22 ευρω

  Αφήστε την απάντηση σας

Αφήστε την απάντηση σας

Your email address will not be published. Απαραίτητο πεδίο με *


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Sign up for new
* = required field

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Ποια έντυπα και πως, θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την 32143/2018 απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας
Ποια έντυπα και πως, θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την 32143/2018 απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Ποια έντυπα και πως, θα υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την 32143/2018 απόφαση. Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Νόμος 4554/2018. Οι νέες ρυθμίσεις για τη αδήλωτη εργασία
Νόμος 4554/2018. Οι νέες ρυθμίσεις για τη αδήλωτη εργασία

Νόμος 4554/2018. Οι νέες ρυθμίσεις για τη αδήλωτη εργασία

Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας. Υποχρεώσεις εργοδοτών
Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας. Υποχρεώσεις εργοδοτών

Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της κανονικής άδειας. Υποχρεώσεις εργοδοτών