ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

06/06/2011
Ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα του εργατικού δικαίου είναι και η τύχη των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη. Από τη λύση του ζητήματος αυτού εξαρτώνται ύψιστα συμφέροντα των εργαζομένων όπως είναι η εξασφάλιση της προστασίας της θέσεως εργασίας και της προστασίας του περιεχομένου της εργασιακής σχέσεως.
Το ελληνικό δίκαιο περιέχει ως προ το ζήτημα αυτό τις ακόλουθες διατάξεις:
1) Το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 2112/20 «Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 67/Α’/20) το οποίο ορίζει ότι «Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος νόμου».
2) Το άρθρο 9 παρ. 1 του Β. Δ/τος της 16/18-7-20 «Περί επεκτάσεως του Ν. 2112/20….. και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών» (ΦΕΚ 158/Α’/20) το οποίο διαλαμβάνει ότι «η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογήν των υπέρ του εργάτου ή του υπηρέτου διατάξεων του παρόντος νόμου».
γ. Το άρθρο 8 του Π. Δ/τος της 8-12-28 «Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως» (ΦΕΚ 264/Α’/28) κατά το οποίο «αι κατά τον παρόντα νόμον υποχρεώσεις του εργοδότου μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εν περιπτώσει μεταβολής του προσώπου αυτού…».
δ. Τα άρθρα 1 παράγρ. 2, 3 παράγρ. 1 και 8 του Π. Δ/τος 572/88 «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεως, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων αυτών» (ΦΕΚ 269/Α’/ 88), με το οποίο προσαρμόσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 77/187/ ΕΟΚ της 14ης Φεβρουαρίου 1977 «Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών – Μελών, σχετικώς με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεως επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων» και τα οποία ορίζουν ότι: «1 παρ. 2 Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί πάσης συμβατικής ή εκ του νόμου μεταβιβάσεως επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων σε άλλον επιχειρηματία», «3 παρ. 1 – Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας που υφίστανται κατά την ημερομηνία της για οποιοδήποτε λόγο μεταβίβασης, βαρύνουν εξαιτίας της μεταβίβασης αυτής το διάδοχο. Ο μεταβιβάζων παράλληλα προς το διάδοχο παραμένει και μετά τη μεταβίβαση υπεύθυνος σε ολόκληρο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος», «8 – Το διάταγμα αυτό δε θίγει υφιστάμενες ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις».
3. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν ως στόχο την αμεσότερη και ευαργέστερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβολής του φορέως της επιχειρήσεως. Σκοπούν, δηλονότι, αφενός μεν στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των υφισταμένων στο πλαίσιο μιας οικονομικής μονάδος εργασιακών σχέσεων ανεξαρτήτως του φορέως της επιχειρήσεως, αφετέρου δε επιτρέπει, παράλληλα στους εργαζόμενους να παραμείνουν στην υπηρεσία του νέου επιχειρηματίου με τους αυτούς κατ’ έκταση και περιεχόμενο όρους εργασίας, που είχαν συμφωνήσει με τον προκάτοχό του. Με τις ρυθμίσεις, συνεπώς, αυτές προστατεύονται και διασφαλίζονται ύψιστα συμφέροντα των εργαζομένων, όπως είναι η προστασία της θέσεως εργασίας και η διατήρηση του περιεχομένου της εργασιακής σχέσης (άρθρο 3 παράγρ. 2 Π. Δ/τος 572/88 – Αρ. Παγ. 121/87 – 2101/83 – 988/96 κ.τ.λ.). Ειδικότερα δε, με το ΠΔ 572/88 έγινε συνολική ρύθμιση της μεταβολής του προσώπου του εργοδότου και των συνεπειών της στις εργασιακές σχέσεις.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 §2 του Π. Δ/τος 572/88 «οι διατάξεις του διατάγματος αυτού εφαρμόζονται επί πάσης συμβατικής ή εκ του νόμου μεταβιβάσεως επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων, σε άλλον επιχειρηματία». Οι παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του αυτού Π. Δ/τος αναφέρονται σε μια «για οποιονδήποτε λόγο μεταβίβαση» ενώ οι άλλες διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας για το ζήτημα αυτό κάνουν λόγο είτε γενικά «για μεταβολή του προσώπου του εργοδότου» είτε για «οπωσδήποτε επερχόμενη μεταβολή του προσώπου του εργοδότου». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, για την επέλευση των εννόμων συνεπειών των κανόνων που ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα αρκεί η με οποιονδήποτε τρόπο ανάληψη και συνέχιση της ασκήσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το νέο εργοδότη.
Ο τρόπος ή η μορφή συντελέσεως της μεταβιβάσεως, ο νομικός λόγος της μεταβολής του προσώπου του εργοδότου, είναι αδιάφορος. Δε θεωρείται καν απαραίτητο να υφίσταται νόμιμη αιτία που να έδωσε αφορμή για τη μεταβίβαση ή νομικός δεσμός μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του διαδόχου. Αρκεί το πραγματικό γεγονός ότι ο παλαιός εργοδότης χάνει την ιδιότητα του φορέως, του επιχειρηματίου, ως προς τη μεταβιβαζόμενη επιχείρηση κ.τ.λ., ιδιότητα την οποία αποκτά, έστω και προσωρινά, ο διάδοχος, που συνεχίζει τις δραστηριότητές της. Το πεδίο εφαρμογής του Π. Δ/τος 572/88 και των λοιπών διατάξεων δεν περιορίζεται λοιπόν στις συμβατικές μεταβιβάσεις, αλλά εκτείνεται και στις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογήν νομικής διατάξεως ή διαδικασίας που επιβάλλεται από το νόμο καθώς και εκείνες που προκύπτουν από δικαστική απόφαση ή διοικητικό μέτρο. (Αρ. Παγ. 5/94 – 988/86 – 891/92 – 121/87 – 633/87 – Εφ. Αθ. 326/87 – Εφ. Αθ. 4719/92 – Εφ. Θεσ/νίκης 797/89 – Εφ. Θεσ/νίκης 2093/88 – Αρ. Παγ. 331 /58 – 295/52 – 617/62 – Πρωτ. Αθ. 6436/ 68 – Μ.Π.Θ. 786/70 – Αρ. Παγ. 229/90 – 1113/87 – 310/86 – 2101/83 – 187/79 – 1042/83 – 218/68 – 690/78 – 602/80 – 842/83 – 650/82 – 3/87 – Μ.Π.Α. 5872/59 – Εφ. Θεσ/νίκης 797/89 κ.τ.λ.).
5. Και κατά τη νομολογία των δικαστηρίων αρκεί η με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιανδήποτε μορφή διαδοχή, εναλλαγή ή υποκατάσταση στο πρόσωπο του εργοδότη [μεταφορική (εκούσια ή αναγκαστική) διαδοχή], κατ’ εφαρμογή νομικής διατάξεως ή με δικαιοπραξία (είτε μονομερή είτε σύμβαση, το κύρος της οποίας δεν ασκεί καμιά επιρροή), πώληση, μίσθωση, με μια ή περισσότερες πράξεις [π.χ. αλλεπάλληλες μισθώσεις], απ’ ευθείας ή δια παρενθέτων προσώπων, δια κληρονομικής διαδοχής, συγχώνευση ή άλλος μετασχηματισμός ή μετατροπή εταιριών, συνέχιση εταιρείας ή κοινοπραξίας υπό ενός των εταίρων ή κοινοπρακτούντων μετά τη διάλυσή της ή την αποχώρηση όλων των άλλων, επίταξη, πτώχευση, αναγκαστική εκτέλεση, πλειστηριασμός κ.τ.λ. [Αρ. Παγ. 1113/87 – 732/54 – 650/82 – 310/86 – 891/92 – 193/90 – 229/90 – 71/ 71 – 187/79 – 3/87 – 293/78 – 1209/90 – 612/66 – 493/65 – 218/68 – 1340/79 – 198/69 – 7/74 – 584/86 – 690/78 – 1594 /83 – 1494/81 – 1510/87 – 1394/85 – 255 /91 – 1867/87 – 612/66 – Εφ. Αθ. 106/84 – 3252/86 – 9846/88 – 4719/92 – 3253/86 – 326/87 – Εφ. Θεσ/νίκης: 797/89 – 1577 /88 – 2093/88 – 5174/88 – Εφ. Πατρ. 61/88 – Πρωτ. Λεβ. 281/46 κ.τ.λ.].
6. Ενώ λοιπόν για την εφαρμογή του Π. Δ/τος 572/88 και των λοιπών σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας αρκεί η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της επιχειρήσεως, κ.τ.λ., παραμένει δυσχερές το ζήτημα πότε υπάρχει μεταβίβαση επιχειρήσεως, κ.τ.λ. στα πλαίσια του θεσμού της μεταβολής του προσώπου του εργοδότου.
Για τη διαπίστωση της υπάρξεως μεταβιβάσεως επιχειρήσεως η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων θεωρεί ως αποφασιστικό το κριτήριο της διατηρήσεως της ταυτότητός της. Έτσι, γίνεται δεκτόν ότι υπάρχει μεταβίβαση επιχειρήσεως στην περίπτωση που ο διάδοχος αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο και συνεχίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και διατηρεί την ταυτότητά της σκοπών και επιδιώξεων με το νέο φορέα, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο ή μορφή [Αρ. Πάγου: 842/83 – 121/87 – 1867/87 – 939/88 – 229/90 – 610/91 – 18/91 – 891/92 – 889 /92 – Εφ. Αθ. 9846/88 – 14612/88 κ.τ.λ.].
Όπως είναι γνωστό, η επιχείρηση είναι σύνολο δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, εννόμων σχέσεων, πραγμάτων και άϋλων αγαθών ή πραγματικών καταστάσεων [πελατεία, πορεία στην αγορά, τεχνογνωσία, οργάνωση, πίστη, φήμη, απαιτήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, κτίρια, εγκαταστάσεις, εργαλεία, μηχανήματα κ.τ.λ.], που έχουν οργανωθεί από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε οικονομική ενότητα για την επιδίωξη πέραν του ενός ή των περισσοτέρων αμέσων και συγκεκριμένων εργατοτεχνικών – παραγωγικών σκοπών, ενός απωτέρου σκοπού, κατά κανόνα οικονομικού – κερδοσκοπικού (Αρ. Παγ. 684/61 – 661/71 – 32/73 – 81/77 – 400/78 – 650/82 – 12/87 κ.λπ.). Για να υπάρξει, συνεπώς, μεταβίβαση επιχειρήσεως, πρέπει να μεταβιβάζονται τόσα επί μέρους στοιχεία της, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει κανείς ότι ο διάδοχος συνεχίζει τις εργασίες της ίδιας επιχειρήσεως. Πρέπει επομένως να μεταβιβάζονται τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση της οργανωτικής της ενότητας για την επιδίωξη του σκοπού αυτής. Αυτό καθίσταται εφικτό, όταν μεταβιβάζονται ως οργανωμένο σύνολο τόσα και τέτοια επί μέρους στοιχεία της επιχειρήσεως, τα οποία μπορούν να διατηρήσουν και υπό τον διάδοχο την αλληλεξάρτηση και την οργανωτική ενότητά τους για την επιδίωξη του εργατοτεχνικού – παραγωγικού σκοπού της επιχειρήσεως. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά κρίνεται AD HOC. Στα πλαίσια της κατά τα ανωτέρω γενικής αξιολογήσεως που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να συνεκτιμάται: το είδος της μεταβιβαζομένης επιχειρήσεως (βιομηχανική, παραγωγική, εμπορική, παροχής υπηρεσιών) και κατ’ ακολουθίαν η μεταβίβαση ή μη των υλικών ή άϋλων θέσεων αναλόγως του είδους της επιχειρήσεως (μηχανές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εργαλεία, πρώτες ύλες, οχήματα, εξοπλισμός γραφείου, ακίνητα και κτίρια κ.τ.λ., πελατεία, τεχνογνωσία, φήμη, εμπορικό σήμα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, πορεία στην αγορά, πελατολόγιο, σχέσεις με τρίτους κ.τ.λ.), ο βαθμός ομοιότητος των δραστηριοτήτων που ασκούνται πριν και μετά τη μεταβίβαση, η διάρκεια της ενδεχομένης αναστολής λειτουργίας της επιχειρήσεως, η ανάληψη ή μη του κυρίου μέρους του εργατικού δυναμικού κ.τ.λ. Πάντως τα ανωτέρω στοιχεία – κριτήρια αποτελούν επιμέρους πλευρές της γενικής αξιολόγησης και δεν μπορούν να εκτιμηθούν μεμονωμένα.
Εκθέσαμε ανωτέρω το ισχύον νομοθετικό καθεστώς σχετικώς με το θεσμό της μεταβολής του προσώπου του εργοδότου και των συνεπειών του στις εργασιακές σχέσεις, καθώς επίσης και τη μέχρι τούδε γνωστή στην Υπηρεσία μας νομολογία των δικαστηρίων επ’ αυτού. Όπως προκύπτει τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εμφανίζονται και στο επίπεδο του πραγματικού. Το δυσχερέστερο ίσως ερμηνευτικό πρόβλημα είναι το πότε στοιχειοθετείται μεταβολή του προσώπου του εργοδότου κατά την ανωτέρω εκτεθείσα έννοια. Η επίλυση όμως του ερμηνευτικού αυτού ζητήματος δεν ανήκει στη διοίκηση αλλά στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία κατ’ ορθή εκτίμηση του συνόλου των πραγματικών περιστατικών κάθε συγκεκριμένης περιπτώσεως και δια της υπαγωγής αυτών στις σχετικές διατάξεις αποφαίνονται εάν προκύπτουν επαρκώς και χωρίς αντίφαση όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκθέσαμε αναγκαία για τον απαρτισμό της εννοίας της μεταβολής του προσώπου του εργοδότου. 
 πηγή: Υπουρ. Εργ. (εγγρ.1284/23-4-98)
Σήμερα τα σχετικά εργασιακά θέματα επί μεταβίβασης επιχειρήσεων ρυθμίζονται με το Π.Δ. 178/2002 με το οποίο καταργήθηκε το παλαιότερο σχετικό Π.Δ. 572/1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  178/2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
‘Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου” (Α’ 34) όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν, 1892/1990 “Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (Α’101) και με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984″Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ” (Α’70) και με το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α’ 21).
 2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 372/1995 “Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας” (Α’ 201).
 3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 368/1989 ” Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας” (Α’163), όπως ισχύει σήμερα.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ‘Όργανα” (Α’137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 “Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λ.π.” (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2 α του ν. 2469/1997 “Περιορισμός και βελτίωση της αποδοτικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις” (Α’ 38).
 5. ‘Ότι από την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.
 6. Την με αριθμό Δ 96/19.2.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1, Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 “για την τροποποίηση της οδηγίας 77/187 /ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών-μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων” (E.E.L.201/17.7.1998).
Άρθρο 2, Πεδίο Εφαρμογής
 1. α) Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε κάθε συμβατική ή εκ του νόμου μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη.
  β) Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και των ακολούθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως μεταβίβαση, κατά την έννοια του παρόντος Π. Δ/τος, θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας.
  γ) Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπικές ή μη οικονομικές δραστηριότητες.
  Η διοικητική αναδιοργάνωση δημοσίων διοικητικών αρχών ή η μεταβίβαση διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ δημοσίων διοικητικών αρχών δεν θεωρείται ως μεταβίβαση κατά την έννοια του παρόντος Διατάγματος.
 2. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται όταν και εφόσον η μεταβιβαστέα επιχείρηση, ή εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης βρίσκεται στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της συνθήκης.
 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα πλοία θαλάσσης.
Άρθρο 3, Ορισμοί
1.Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος:
α) Μεταβιβάζων νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, λόγω μεταβίβασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, χάνει την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης.
β) Διάδοχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, λόγω μεταβίβασης κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1, αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης.
γ) Εκπρόσωποι των εργαζομένων νοούνται αυτοί που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Νόμου 1767/1988 “Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις -κύρωση της 135 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας” (Α’63), όπως ισχύει κάθε φορά. Προκειμένου για επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που απασχολούν κάτω των πενήντα (50) εργαζομένων, εφόσον σ’ αυτές δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τριμελή επιτροπή που εκλέγεται από αυτούς κατ’ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων του όρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1767/1988.
δ) Εργαζόμενος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με επιχείρηση, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του διατάγματος εμπίπτουν:
α) συμβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις ανεξαρτήτως του αριθμού των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν,
β) εργασιακές σχέσεις που διέπονται από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς το όρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ και γ) πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ.
Άρθρο 4, Διατήρηση δικαιωμάτων των εργαζομένων
1. Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο.
Ο μεταβιβάζων και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας.
3. Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική επιχείρηση, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο (ΡRIVΑΤΕ PENSION FUND), σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, ισχύουν τα εξής:
Α) Αν ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύμβασης ασφάλισης με τους ίδιους όρους που ίσχυαν για τον μεταβιβάζοντα, ανανεώνεται η σύμβαση ασφάλισης. Αν μεσολαβεί ασφαλιστική επιχείρηση ή ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, ο διάδοχος ανανεώνει τη σύμβαση ασφάλισης και με αυτήν ή αυτό.
Β) Αν ο διάδοχος αποδέχεται τη συνέχιση της σύμβασης ασφάλισης, με διαφορετικούς όρους από εκείνους που ίσχυαν για τον μεταβιβάζοντα, στην περίπτωση αυτή πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη μεταβολή των όρων, διαβουλεύεται με αυτούς και με τον μεταβιβάζοντα και καταρτίζει νέα σύμβαση ασφάλισης. Αν μεσολαβεί ασφαλιστική επιχείρηση ή ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, στις διαβουλεύσεις συμμετέχει ή εκπρόσωπος της ασφαλιστικής επιχείρησης ή ο διαχειριστής (TRUSTEE) του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού ταμείου για να υποβάλει νέες προτάσεις προς κατάρτιση νέας ασφαλιστικής σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο μαθηματικό απόθεμα ή το υφιστάμενο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού διαχειρίσεως των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων.
Γ) Αν ο διάδοχος, πριν από τη μεταβίβαση, αρνηθεί τη συνέχιση της ασφαλιστικής σύμβασης είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική επιχείρηση, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, τα σχετικά κεφάλαια με μορφή είτε μαθηματικού αποθέματος είτε λογαριασμού συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ανήκουν στους εργαζόμενους. Στην περίπτωση αυτή, τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων ως και τα δικαιώματα προσδοκίας για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές των εργαζομένων, των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε κατά τον χρόνο μεταβίβασης της επιχείρησης, εξασφαλίζονται ως εξής:
α) Στην περίπτωση ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική επιχείρηση ή σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, τα σχετικά κεφάλαια τα οποία συγκεντρώνονται στην ασφαλιστική επιχείρηση ή στο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, εκκαθαρίζονται από τον μεταβιβάζοντα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και διανέμονται στους εργαζόμενους από την ασφαλιστική επιχείρηση ή το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο είτε με βάση το μαθηματικό απόθεμα, όταν πρόκειται για εγγυημένα ομαδικά προγράμματα {εγγυημένο τεχνικό (προεξοφλητικό) επιτόκιο, εγγυημένη παροχή}, είτε με βάση την συσσωρευμένη καθαρή εισφορά (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη εισφορά) , είτε με βάση την δεδουλευμένη παροχή (ACCRUED BENEFIT) ή την παρούσα αξία μελλοντικής παροχής (PROJECT BENEFIT) (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη παροχή).
β) Στην περίπτωση λογαριασμού που λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, τα σχετικό κεφάλαια εκκαθαρίζονται από τον μεταβιβάζοντα και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και διανέμονται στους εργαζόμενους, είτε με βάση την συσσωρευμένη καθαρή εισφορά (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη εισφορά), είτε με βάση την δεδουλευμένη παροχή ή την παρούσα αξία μελλοντικής παροχής (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη παροχή).
Δ) Εφόσον στην επιχείρηση δεν υπάρχουν συμβούλια εργαζομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1767/88, στις διαβουλεύσεις, στην εκκαθάριση και στη διανομή συμμετέχει τριμελής επιτροπή που εκλέγεται από τους εργαζόμενους με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, σε συνέλευση που συγκαλείται από τη συνδικαλιστική οργάνωση που έχει τα περισσότερα μέλη στην επιχείρηση.
Ε) Αντιρρήσεις κατά του πίνακα διανομής εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
ΣΤ) Υφιστάμενα δικαιώματα για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές των εργαζομένων περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που η σχέση εργασίας τους λύθηκε κατά το χρόνο μεταβίβασης της επιχείρησης, (παροχές επιζώντων) δεν παραβλάπτονται συνεπεία της μεταβίβασης και λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία διανομής των υπoπαραγράφων Γ, Δ και Ε ως ανωτέρω.
Άρθρο 5, Μεταβολή όρων, καταγγελία εργασιακής σχέσης.
 1. Η μεταβίβαση μιας επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν συνιστά αυτή καθ’ αυτή λόγο απόλυσης εργαζομένων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εμποδίζει, τηρουμένων των σχετικών περί απολύσεων διατάξεων, απολύσεις που είναι δυνατόν να επέλθουν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού.
 2. Αν η σύμβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του εργαζόμενου, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης θεωρείται ότι επήλθε εξαιτίας του εργοδότη.
Άρθρο 6, Αφερεγγυότητα
 1. Τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στη μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης, όταν ο μεταβιβάζων ευρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως η αφερεγγυότητα ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 5 του ν. 2648/1998 (Α ‘238), η οποία κινήθηκε με σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του μεταβιβάζοντος και σύμφωνα με διαδικασίες που διεξάγονται υπό την εποπτεία της, κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής.
 2. Η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έκδοση της σχετικής κατά περίπτωση δικαστικής απόφασης.
Άρθρο 7, Προστασία εκπροσώπων εργαζομένων
1. Κατά το μέτρο που η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τμήμα εγκατάστασης ή επιχείρησης διατηρεί την αυτονομία της, συνεχίζονται, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων των εργαζομένων οι οποίοι θίγονται από μία μεταβίβαση, με την έννοια του όρθρου 2 παράγραφος 1.
1. Εφόσον πληρούνται οι όροι που απαιτούνται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εκλογή νέων εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως μεταβολή αριθμητικών δεδομένων προσωπικού επιχείρησης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου. Κατά το μέτρο που η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τμήμα εγκατάστασης ή επιχείρησης δεν διατηρεί την αυτονομία της, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ή των μεταβιβαζομένων επιχειρήσεων διατηρούνται μέχρι την εκλογή νέων εκπροσώπων των εργαζομένων κατά τις κείμενες διατάξεις.
2. Αν η θητεία των εκπροσώπων των εργαζομένων που θίγονται από τη μεταβίβαση λήγει λόγω αυτής της μεταβίβασης, οι εκπρόσωποι αυτοί συνεχίζουν να προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για όσο χρόνο θα επροστατεύοντο εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση.
Άρθρο 8, Πληροφόρηση και διαβούλευση
1. Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μία μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία:
α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης,
β) τους λόγους της μεταβίβασης,
γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση,
δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.
Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους.
2. ‘Όταν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων τους, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα μέτρα αυτό με τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.
3. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων.
4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η απόφαση περί μεταβίβασης έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.
Επίσης, η μη παροχή πληροφοριών από την επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη δεν αποτελεί λόγο μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
5. Σε περίπτωση που σε μια επιχείρηση ή εγκατάσταση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως και εκ των προτέρων όλους τους εργαζομένους:
α) για την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία της μεταβίβασης,
β) για τους λόγους της μεταβίβασης,
γ) για τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβίβασης στους εργαζόμενους,
δ) για τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζομένους.
6. Η ενημέρωση γίνεται εγκαίρως και συγχρόνως προς όλους τους εργαζομένους.
Άρθρο 9, Κυρώσεις
 1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ:/τος επιβάλλεται στον μεταβιβάζοντα, τον διάδοχο ή τους εκπροσώπους τους, αυτοτελές πρόστιμο για κάθε παράβαση από εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ μέχρι οχτώ χιλιάδες οχτακόσια τέσσερα (8.804) ευρώ.
 2. Το κατά τα ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας, που εκδίδεται μετά από ακρόαση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται το πρόστιμο για παροχή εξηγήσεων.
 3. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά την παράγραφο 2 κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 2639/98 (Α’ 205).
 4. Για την επιβολή της παραπάνω διοικητικής κύρωσης συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας.
 5. Τα όρια του προστίμου, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αυξάνονται με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 2639/98.
Άρθρο 10, Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Το διάταγμα αυτό δεν θίγει τυχόν ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ρυθμίσεις.
Άρθρο 11
Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το Προεδρικό Δ/γμα 572/1988 “Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων αυτών” (Α’ 269).
Άρθρο 12, Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από 17.7.2001 ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας συμμορφώσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ετικέτες
Κοινοποίηση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την ασφάλιση καθηγητών στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με απασχόληση κάτω των 21 ωρών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την ασφάλιση καθηγητών στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με απασχόληση κάτω των 21 ωρών

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την ασφάλιση καθηγητών στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών με απασχόληση κάτω των 21 ωρών

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με τα νέα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία
Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με τα νέα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση σχετικά με τα νέα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Πρέπει να έχουν άδεια από την αστυνομία, οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικά καταστήματα;
Πρέπει να έχουν άδεια από την αστυνομία, οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικά καταστήματα;

Πρέπει να έχουν άδεια από την αστυνομία, οι εργαζόμενοι σε επισιτιστικά καταστήματα;