ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

05/04/2011
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής τους ή της νομικής μορφής του εργοδότη, δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές και επίδομα άδειας. Οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας άδειας είναι δημόσιας τάξης με την έννοια ότι κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών που είναι αντίθετη προς αυτές είναι άκυρη. Αν όμως από Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμό Εργασίας ή ατομική σύμβαση προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι από αυτούς του νόμου, τότε για την χορήγηση της ετήσιας άδειας ισχύουν αυτοί οι ευνοϊκότεροι όροι.

Είναι δυνατή η μη χορήγηση άδειας στα παρακάτω πρόσωπα:

-Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ή εργασίες στις οποίες απασχολούνται μόνο μέλη της οικογένειας του εργοδότη.
-Εργαζόμενοι σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, δασικές και ναυτιλιακές εργασίες.
-Διευθύνοντες υπάλληλοι (πρόσωπα διεύθυνσης, εποπτείας & εμπιστοσύνης).
Σήμερα τα σχετικά με τις άδειες θέματα ρυθμίζονται βασικά από τις διατάξεις του Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε από μεταγενέστερους νόμους (Ν. 1346/1983, Ν. 3144/2003, 3227/2004, 3302/2004) και ισχύει σήμερα.
Με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/ 1945, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 2 του Ν. 1346/1983 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ. 13 του Ν. 3227/2004 και επαναφέρεται το «ημερολογιακό έτος» ως βάση χορήγησης της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων.
– Ειδικότερα, προβλέπεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικώς (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών, επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχή απασχόληση.
ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ο χρόνος που ο μισθωτός θα λάβει την άδειά του καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ αυτού και του εργοδότη του, με την έναρξη κάθε νέου ημερολογιακού έτους (1η Ιανουαρίου) και μπορεί να την λάβει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Ο εργοδότης υποχρεούται:
– Να χορηγήσει σε όλους τους μισθωτούς της επιχείρησής του την άδεια που δικαιούνται, πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν αυτοί δεν την ζήτησαν (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. 2 όπως ισχύει με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 4504/66).
– Να χορηγήσει στο μισό τουλάχιστον προσωπικό του άδειες στο χρονικό διάστημα από 1ης Μαϊου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους
– Να χορηγήσει άδεια σε μισθωτό μέσα σε δύο μήνες από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτός υπέβαλε έγγραφη αίτηση άδειας.
Η χορήγηση ολόκληρης της άδειας, εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο την δικαιούται ο μισθωτός, είναι υποχρεωτική με ευθύνη του εργοδότη. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 3 του Ν.Δ. 3755/1957, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους, υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.
Η άδεια χορηγείται ολόκληρη. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Τα χρονικά διαστήματα συμφωνούνται από εργοδότη και εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών. Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας (άρθρο 6, Ν.3846/2010, Ν.4093/2012, ΙΑ 14)
Μετάθεση του χρόνου άδειας σε άλλο ημερολογιακό έτος δεν επιτρέπεται ακόμη και όταν υπάρχει συναίνεση του εργαζόμενου. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για εγκατάλειψη από τον τελευταίο του δικαιώματος άδειας του.
Ρύθμιση άδειας κατά το 1ο ημερολογιακό έτος
Με τη νέα παρ. 1β του Α.Ν. 539/ 1945, (όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 3302/2004) καθιερώνεται για το πρώτο ημερολογιακό έτος – εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου αναλογία – ποσοστό των ημερών αδείας που δικαιούται ο μισθωτός, βάσει του χρονικού διαστήματος απασχόλησης στο έτος αυτό. Η αναλογία της άδειας, η οποία υπολογίζεται επί των 20 επί πενθημέρου (1,66 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας) και των 24 επί εξαημέρου (2 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας) ημερών, θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη έως την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους πρόσληψης ακόμη και αν δεν έχει ζητηθεί από τους εργαζόμενους.
Ρύθμιση άδειας κατά το 2ο ημερολογιακό έτος
Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο δεύτερο αυτό έτος, στον οικείο εργοδότη. Η αναλογία της άδειας υπολογίζεται εκ νέου, όπως και κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος, με βάση τις 20 ημέρες επί πενθημέρου και τις 24 ημέρες επί εξαημέρου. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και κατά το χρονικό σημείο συμπληρώσεως 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, η άδεια επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα. Ως εκ τούτου, η άδεια κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί από τον εργοδότη αναλογικώς ή ολόκληρη στο τέλος, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού, φθάνει στο ύψος των 21 επί πενθημέρου και 25 επί εξαημέρου, εργάσιμων ημερών.
Ρύθμιση άδειας κατά το 3ο και επόμενα ημερολογιακά έτη
Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή, θα φθάσει τις 22 ημέρες επί πενθημέρου και τις 26 επί εξαημέρου, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης εντός του τρίτου αυτού ημερολογιακού έτους.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Κάθε εργαζόμενος μαζί με την άδεια δικαιούται αποδοχές αδείας καθώς και επίδομα αδείας (άρ. 3, παρ. 16 Ν. 4504/1966). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί επακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας – είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν δύναται να υπερβεί για όσους μεν αμείβονται με μισθό, το μισό μισθό, για όσους δε αμείβονται με ημερομίσθιο τα 13 ημερομίσθια. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται βάσει των καταβαλλομένων αποδοχών ανάλογα όπως και οι αποδοχές άδειας, θεωρείται δε μέρος των τακτικών αποδοχών του μισθωτού και συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των επιδομάτων Εορτών καθώς και της αποζημίωσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Οι αποδοχές και το επίδομα άδειας προκαταβάλλονται στον δικαιούχο μισθωτό κατά την ημέρα λήψης της άδειας.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού με οποιονδήποτε τρόπο πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί άδεια (άρ. 1, παρ. 3 του Ν. 1346/1983. Εφ’ όσον λοιπόν κατά το χρονικό σημείο της λύσεως της σχέσης εργασίας δεν έχει εξαντληθεί το δικαίωμα της άδειας, προκύπτουν οι εξής περιπτώσεις:
α. Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος (εντός του οποίου προσελήφθη) ο μισθωτός δικαιούται να λάβει αποδοχές αδείας ίσες με 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης. Επίσης, δικαιούται 2 ημερομίσθια ανά μήνα, ως επίδομα αδείας, με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων, ανάλογα εάν αμείβονται με μισθό, ή ημερομίσθιο.
β. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης και άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων.
γ. Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001 από 1/1/2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Όσοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται 26 εργάσιμες ημέρες επί 5/μερου και 30 εργάσιμες ημέρες άδεια επί 6/μερου. (ΕΓΣΣΕ 2008 – 2009)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Στον υπολογισμό των ημερών άδειας περιλαμβάνονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες θα απασχολείτο ο μισθωτός αν προσερχόταν κανονικά στην εργασία του. Δεν υπολογίζονται στις ημέρες άδειας οι Κυριακές, τα Σάββατα (σ’ αυτούς που εργάζονται με το σύστημα 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας), οι αργίες καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού, οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα που ο μισθωτός κάνει χρήση της άδειας του.
Στον υπολογισμό των ημερών άδειας δεν μπορούν να συμψηφιστούν ημέρες αποχής του μισθωτού από την εργασία του λόγω βραχείας διάρκειας ασθένειας, στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας, ανωτέρας βίας. Επίσης στις ημέρες κανονικής άδειας δεν μπορούν να συμψηφιστούν και οι ημέρες ειδικών αδειών που προβλέπονται για τους μισθωτούς. (Π.χ. άδεια γάμου ή κυήσεως κλπ).
Επίσης σύμφωνα με απόφαση Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, εργαζόμενοι που αρρωσταίνουν, ενώ κάνουν χρήση της κανονικής τους άδειας μετ’ αποδοχών, μπορούν να διεκδικήσουν το διάστημα της ασθένειας ως κανονική άδεια αργότερα.
Κατά τη διάρκεια της αδείας απαγορεύεται η απόλυση του μισθωτού απ’ τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 6 ΑΝ 539/45). Εν τούτοις, δεν απαγορεύεται η κατά τη διάρκεια της αδείας προειδοποίηση περί της προσεχούς απολύσεώς τους, αρκεί η ημέρα της απολύσεως να εμπίπτει σε χρόνο μετά τη λήξη της αδείας. (Εφ. Λαρίσης 667/96).
Ο μισθωτός που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, ευθύς μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειας του αυξημένες κατά 100% (άρθρο 5 παρ. 1 Α.Ν. 539/45). Ο διπλασιασμός των αποδοχών δεν εφαρμόζεται όταν για τη μη χορήγηση της άδειας δεν ευθύνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο ο εργοδότης. Δεν αρκεί δηλαδή για το διπλασιασμό η μη χορήγηση άδειας αλλά απαιτείται να υπάρχει και πταίσμα του εργοδότη. Το επίδομα άδειας δεν διπλασιάζεται γιατί ο νόμος αναφέρεται αποκλειστικά στις αποδοχές άδειας.
ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
Με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 Α.Ν. 539/45 η τήρηση Ειδικού Βιβλίου Αδειών από τον εργοδότη, είναι υποχρεωτική. Θεώρηση του βιβλίου από κάποια αρχή δεν χρειάζεται.
Στο Βιβλίο Αδειών που πρέπει να είναι κατάλληλα γραμμογραφημένο, καταχωρούνται τουλάχιστον:
α) Η ημερομηνία εισόδου στην υπηρεσία κάθε απασχολούμενου και η χρονική διάρκεια άδειας που αυτός δικαιούται.
β) οι ημερομηνίες στις οποίες χορηγήθηκε σε κάθε απασχολούμενο η άδεια και
γ) οι αποδοχές που κατεβλήθησαν σε κάθε μισθωτό για το χρόνο της άδειας που του χορηγήθηκε.
Το Βιβλίο Αδειών πρέπει να τίθεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας ή των λοιπών οργάνων που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των περί αδειών διατάξεων.
(update – 8/4/2014) Ν.4254/2014 ΙΑ 5 παρ. 2. «3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.
Για να υπολογίσετε άδεια, επίδομα άδειας και αποδοχές μη ληφθείσας άδειας πατήστε ΕΔΩ
Δείτε κι αυτό: Υπολογισμός άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης (πλήρες και εκ περιτροπής) 
Εκτύπωση

240 comments

 • Ανώνυμος

  15/12/2012 at 2:29 μμ

  Κώστας Σαραντης ..Επίδομα άδειας δικαούσαι μισό μισθό (245 ευρω) και δωρο Χριστουγέννων 21 η΄μερομίσθια (412 ευρώ)

  Reply

 • Ανώνυμος

  15/12/2012 at 10:11 πμ

  Γεια σας
  Εργάζομαι σαν ιδιωτικός υπάλληλος με πενθήμερη εργασία απο τις 11/6/12 με τον βασικό μισθό 490 ευρώ.τον Αύγουστο το μαγαζί έκλεισε για 14 μέρες τις οποίες όμως τις πληρώθηκα κανονικά σαν να είχα άδεια χωρίς να πάρω επιδομα αδειας.θελω να ρωτήσω τι επιδομα αδειας δικαιούμαι και τι δωρο Χριστουγέννων και μέχρι ποτέ πρέπει να τα πάρω.ευχαριστω πολύ
  Κώστας Σαραντης

  Reply

 • Evaggelia Tsamoglou

  10/12/2012 at 4:41 μμ

  Καλησπέρα σας, εργάζομαι σε εμπορική επιχείρηση ως υπάλληλος γραφείου από το 1995 με 1250 ευρώ καθαρό μηνιαίο μισθό. Το Αύγουστο ο εργοδότης μας έδωσε υποχρεωτική άδεια 15 εργάσιμων ημερών, δίχως να καταβάλει τις αποδοχές καθώς και το επίδομα αδείας. Στις 19-11-2012 αφού μας εξόφλησε το επίδομα της άδειας επέβαλε μονομερή απόφαση εκ περιτροπής εργασίας 24ωρου(3ημερο, 8ωρο).Σας παρακαλώ θερμά να μου πείτε τι ποσό δικαιούμαι για την καλοκαιρινή άδεια, πόσες ημέρες άδειας πρέπει να πάρω ως το τέλος του χρόνου και τέλος τι ποσό οφείλει να μου καταβάλει ως δώρο Χριστουγέννων. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  09/12/2012 at 10:23 πμ

  Γεια σας
  Εργάζομαι σαν ιδιωτικός υπάλληλος με πενθήμερη εργασία απο τις 11/6/12 με τον βασικό μισθό 490 ευρώ.τον Αύγουστο το μαγαζί έκλεισε για 14 μέρες τις οποίες όμως τις πληρώθηκαν κανονικά σαν να είχα άδεια.μεχρι σήμερα δεν έχω πάρει άλλη άδεια χωρίς να πάρω επιδομα αδειας.θελω να ρωτήσω τι επιδομα αδειας δικαιούμαι και το δωρο Χριστουγέννων και μέχρι ποτέ πρέπει να τα πάρω.ευχαριστω πολύ

  Reply

 • Ανώνυμος

  25/11/2012 at 9:38 μμ

  eirini..Αν απολυθείς η αποζημίωση θα υπολογισθεί με τις πλήρεις αποδοχές που έπαιρνες πριν την εκ περιτροπης εργασία Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html
  Για την άδεια κανονικά γινεται διπλός υπολογισμός. Μεχρι 31/5/12 αναλογούν 8,75 μέρες και στο υπόλοιπο διαστημα της εκ περιτροπής εργασίας αναλογουν περίπου 7,5 μέρες. Συνολικά 16 ημέρες Δες εδώ τροπο υπολογισμού:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2012/09/blog-post_25.html

  Reply

 • eirini

  25/11/2012 at 6:40 πμ

  καλημέρα σας,

  Από τις 15/04/2010 εργάζομαι ως οχτάωρη και πενθήμερη στο κατάστημα μιας εταιρείας.Κάποια στιγμή μέσα στον Μάη του 2012, το αφεντικό με ενημερώνει ότι 8α με κάνει τριήμερη, για ένα εξάμηνο, όπου είναι και επιτρεπτό από τον νόμο. Η ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ, ξεκίνησε στις 4/06/2012 με λήξη στις 31/12/2012. Εγώ μέχρι τέλη Μαη είχα 17 υπολοιπόμενες μέρες άδειας. Τον 3 Σεπτέμβριο, ως 3ημερη πήρα 3 ημέρες..Τι υπόλοιπο έχω? τώρα, άτομο απο την εταιρεία, μας ενημέρωσε ότι, στις 30/11/2012, θα κλείσει το καταστημα γιατι δόθηκε αλλου, και θα μας έρθει απόλυση..εγώ τι αποζημείωση δικαιούμε, ως 3ημερη ή ως 8ΩΡΗ(ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ) ..και αν ειναι ως 8ωρη, μικτα βάζουμε τα 586 του νεου νομου? τι υπολογιζω στην αποζημειωση?

  ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρονο σας

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/11/2012 at 4:51 μμ

  Το επίδομα δίδεται μαζί με την άδεια η οποία θα πρεπει να εξαντληθεί μεσρι 31 Δεκ. Αν δεν δοθεί το επίδομα εντος του έτους δεν χάνεται. Παραγράφεται σε 5 χρόνια

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/11/2012 at 1:31 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΛΗ, & ΕΔΩ &ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕς ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΤΟ 17ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ???(ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)& ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ???ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ???

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/10/2012 at 1:28 μμ

  Οχι δεν μπορεί. Ειναι παράνομο αλλά και παράλογο.

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/10/2012 at 4:13 μμ

  Καλησπερα ο εργοδότης μου θέλει να μου δώσει αδεια του επόμενου ετους (2013)
  έχει το δικαίωμα να το κάνει?

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/09/2012 at 8:19 πμ

  Αφού όπως λες υπάρχουν αποδεικτικά ή έστω ενδεικτικά στοιχεία για την απασχόλησή σου, μπορείς να προσφύγεις στο ΙΚΑ για τα ένσημά σου και στην επιθ. εργασίας για τα δώρα, επιδόματα και άδειες.

  Reply

 • Ανώνυμος

  01/09/2012 at 10:30 μμ

  Καλησπέρα ,δούλευα σε έναν αθλητικό μη κερδοσκοπικό όμιλο από 1 Οκτώβρη μέχρι 16 Ιουνίου . Πενθήμερο σύνολο 14 ώρες την εβδομάδα .ως προπονητρια. Την προσληψη που υπογραψαμε δεν μου την έδωσε ποτέ αν κ ζήτησα αρκετές φορές το αντίγραφο . Ο μισθός μου ήταν 760ευρω . Ακριβή ημερομηνία πρόσληψης δεν έγραφε γτ μου έλεγε να ανανεωνω την κάρτα ανεργίας για να μου κάνει προσληψη μέσω Οαεδ με κάποιο προγραμμα. Ανακάλυψα ότι δεν μου έβαζε ένσημα τόσο καιρό άρα δεν έκανε ποτέ την προσληψη . Ένσημα επιδόματα δωρα δεν μου έδωσε τίποτα ούτε άδεια . Και μάλιστα όταν του ζήτησα την βεβαίωση αποδοχών δεν μου την έδωσε ούτε αυτή και έτσι άρχισα να το ψάχνω . Υποτίθεται ότι θα συνέχιζα στον όμιλο αλλά με ανέλυσε κ από πάνω χωρις αποζημίωση φυσικά . Έχω αρκετά αποδεικτικά ότι δούλευα εκεί . Το μισθό που συμφωνήσαμε μου τον έδινε κανονικά κ απλές αποδείξεις από τον υπολογιστή όχι νόμιμες με το πόσο που έπαιρνα κ με την υπογραφή του ταμεία . Σας παρακαλώ πείτε πως να κινηθώ ! Ευχαριστώ θερμά !

  Reply

 • Ανώνυμος

  28/08/2012 at 3:19 μμ

  Αν δεν τα "βρείτε" τελικά, μπορείς να κάνεις επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία στην επιθ. εργασίας για ελεγχο στην επιχείρηση, στο τηλέφωνο 15512

  Reply

 • Ανώνυμος

  28/08/2012 at 2:11 μμ

  καλησπερα θα ηθελα να ρωτισω εργαζομε σε ενα καταστημα επιπλων ως τεχνιτης ταπετσερης βεβαια κανω ενα καρο εργασιες ασχετα με το αντικημενο μου στα χαρτια ειμαι γραμενος ως ναφπιγοξηλουργος δεν ξερω γιατι τωρα στο προβλημα που εχω εχω να παρω χρηματα απο την αδεια του 11 το δωρο τον χρησ.του 11 το πασχα του 12 και την αδεια και επηδομα του12 και ολο μας λεει οτι θα μας τα δωσει και θα και θα της τελευταιες μερες δε μου εχει κανει τα ενσοιμα ως ημηαπασχολιση χωρεις να εχω υπογραψει καποιο χαρτη (σιμιοτεον οτι παλεοτερα μας εβαζε και υπογραφαμαι για της πληρωμες ενω απο τοτε που μας χρωσταει δεν εχουμε υπογραψει κατι τη πρεπει να κανω για να εξασθαλιστω και να μην χασω τα χρηματα μου σας ευχαριστω εκ των προτερων γιωργος κλ.

  Reply

 • Matina

  04/08/2012 at 6:28 πμ

  Καλημέρα και ευχαριστώ για τηνάμεση απάντηση.
  Αυτός πως είναι σε θέση να αποδείξει οτι λείπω αδικαιολόγητα αφού δεν τηρεί βιβλίο αδειών όπως οφείλει, ούτε και έχει πουθενά υπογραφή μου για κάτι τέτοιο?
  Επίσης υπάρχουν συνάδελφοι που γνωρίζουν τις ημερομηνίες που θα έχω άδεια τους οποίους δεν έχει και στο ικα και υπάρχει και ένα πρόχειρο χαρτί, που κρατάει σαν αρχείο ένας φίλος του που ας πούμε βοηθάει στο μαγαζί, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης της άδειάς μου. Αν λοιπόν δεν μπορεί να μου "σπάσει " την άδεια χωρίς εγκριση, αυτό δεν μου είναι αρκετό?

  Και πάλι ευχαριστώ

  Reply

 • Ανώνυμος

  03/08/2012 at 2:06 μμ

  Εισαι σε δύσκολη θέση, αφού καλυμμένη θα ήσουν μόνο αν ειχες υπογράψει στο βιβλίο αδειών ή είχες κάποιο αποδεικτικό έγγραφο ότι βρίσκεσαι σε κανονική άδεια. Διαφορετικά μπορεί να θεωρηθεί ότι εισαι αδικαιολόγητα απούσα με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες.

  Reply

 • Matina

  03/08/2012 at 7:37 πμ

  Καλημέρα.
  Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με την άδεια.
  Στο κατάστημα που εργάζομαι από όδο γνωρίζω δεν έχουμε βιβλίο αδειών. Προφορικά λοιπόν πρίν από 2 εβδομάδες συμφώνησαμε με τον εργοδότη να πάρω άδεια 13/08 με 6/09.
  Από χτες λοιπόν επιμένει να επιστρέψω νωρίτερα ενώ του είπα οτι έχω βγάλει εισητήρια, έχω κλείσει δωμάτια και θα χάσω χρήματα αν γίνει έτσι. Σήμερα μου είπε οτι αν δεν γυρίσω την ημέρα που μου λέει να μην επιστρέψω καθόλου. Επίσης να σας πω οτι πέραν τις 4 ημέρες που δικαιούμαι για τα μαθήματα του παιδιού δεν έχω πάρει άλλη άδεια μέσα στο έτος.
  Κάθε χρόνο πέρναμε όλη την άδεια καλοκαίρι και καθόλου αδεια Χριστούγεννα και Πάσχα ούτε βέβαια και πληρωνόμαστε τις αργίες.
  Τι μπορώ να κάνω σε αυτήν την περίπτωση?
  Εκείνος παει να το κάνει να φανει οτι εγώ αποφάσισα με αυτήν την απόφαση οτι δεν θέλω πια να εργάζομαι στην επιχειρησή του, προφανώς για να μην με αποζημειώσει.
  Πως μπορώ να διασφαλίσω και την άδειά μου και την αποζημείωση μου αν θελήσει να φύγω?

  Σας ευχαριστώ
  Ματίνα

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 8:11 μμ

  γεια σας , να κανω μια ερωτηση αν και ξερω την απαντηση, επειδη δεν εχω υπολοιπο αδειας φετινης (μου την εδωσε ολη οποτε ηθελε αυτος ) μου ειχε κανει κρουση για ανευ αποδοχων αλλα δεν του εκατσε, σημερα μου ειπε να κανουμε χρηση αδειας απο την επομενη χρονια εγω του απαντησα να δουμε αν επιτρεπεται και βλεπουμε δεν του αρεσε βεβαια , και η ερωτηση ειναι αυτη μπορει να γινει κατι τετοιο ;

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 7:44 μμ

  Απ. αδειας 2011: 4Χ2Χ17,96=143,7
  Απ. αδειας 2012: 6,5Χ2Χ17,96=233,4
  Επ. αδειας 2011: 4Χ2Χ14,99=119,94
  Επ. αδειας 2012:374,82:2=187,41

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 3:57 μμ

  Καλησπέρα ήμουν ιδ. υπάλ. με ημιαπασχόληση (4ημ/εβδ., 5ωρο) και απολύθηκα στις 13/7/12. Δούλευα από 1/9/11 χωρίς να πάρω καθόλου άδεια με μικτές αποδοχές 448,89 και καθαρές 374,82 .
  Τι επίδομα αδείας και τι αποδοχές αδείας δικαιούμαι έως 31/12/11 καθώς και από 1/1/12 έως την ημέρα απόλυσης.
  Σας ευχαριστώ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 2:02 μμ

  Επίσης αν έχει γίνει πρόσληψη της οικ. βοηθού θα πρέπει να γίνει καταγγελία σύμβασης και κατάθεσή της στον ΟΕΑΔ εντος 8 ημερών.

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 2:01 μμ

  Για την οικιακή βοηθό:

  Αποζημίωση απόλυσης: 70 μικτά ημερομίσθια
  Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας 2012: 30 μικτά ημερομίσθια
  Επίδομα άδειας 2012: 13 καθαρά ημερομίσθια
  Δώρο Χριστουγέννων: 9,4 καθαρά ημερομίσθια

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 8:26 πμ

  ΣΗμείωση για το προηγούμενο, έκανα τυπογραφικό λάθος που τα αλλάζει όλα! Από το Φεβρουάριο του 2001 την απασχολώ, όχι του 2011!

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/07/2012 at 8:24 πμ

  Καλημέρα! Απασχολώ μια κυρία ως οικιακή βοηθό από το Φεβρουάριο του 2011 και σήμερα είναι η τελευταία της μέρα σ'εμας. Ήθελα να ρωτήσω τι αποζημίωση της οφείλω και ποιες είναι οι άλλες υποχρεώσεις μου απέναντί της. Επίσης, αν τώρα με το νέο σύστημα (εργόσημο), πρέπει να δηλώσω κάπου την λήξη της εργασιακής μας σχέσης. Στο ΙΚΑ μου ειπαν ότι δεν ξέρουν! Ευχαριστώ πολύ!

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/07/2012 at 12:44 μμ

  Για κάθε 25 μέρες εργασίας 2 μερες αδεια

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/07/2012 at 9:45 πμ

  Γεια σας κι από μένα. Το 2010 κάηκε ολοσχερώς το εργοστάσιο που εργαζόμουν από το 2002 συνεχώς. Μας έβαλε στο ταμείο ανεργίας (μας είπε ότι είναι βοήθημα, ο ΟΑΕΔ μας είπε ότι είναι ταμείο ανεργίας). Επαναπροσλήφθηκα το Σεπτέμβρη του 2011 με επιδότηση του ΟΑΕΔ στο ίδιο εργαστάσιο, με μειωμένες μέρες. Δουλεύω 2-3 μέρες τη βδομάδα από τότε μέχρι σήμερα. Πόσες μέρες άδεια και επίδομα αδείας δικαιούμαι; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/07/2012 at 8:50 μμ

  Αδεια, επίδομα άδειας και δώρα υπολογίζονται με το μισθό που παίρνεις εκέινη την στιγμή.

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/07/2012 at 8:48 μμ

  Το επίδομα άδειας ακολουθεί την άδεια. Για το 2012 δικαιούσαι μισό μισθό ως επιδομα άδειας και πρέπει να το πάρεις μέχρι 31/12/2012. Υπογράφεις μόνο για όσα χρήματα παίρνεις.

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/07/2012 at 7:58 μμ

  Καλησπέρα σας. Έπαιρνα 195 ευρώ βδομαδιάτικο και τώρα με τις περικοπές παίρνω 175, αλλά δεν έχουμε υπογράψει καμία νέα σύμβαση με τον εργοδότη. Την άδεια και το επίδομα αδείας θα το πληρωθώ σύμφωνα με τη σύμβαση ή με τη μείωση που μας έκανε ο εργοδότης; Θα ήθελα ακόμα να ρωτήσω αν θα ισχύσει το ίδιο και με το δώρο των Χριστουγέννων. Ευχαριστώ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/07/2012 at 7:49 μμ

  Καλησπέρα σας. Εργάζομαι ως τηλεφωνήτρια με ημιαπασχόληση (4ωρο, 5 ημέρες την εβδομάδα, με ημερομήσθιο 13,65 ευρώ) από τον Ιούνιο του 2011. Ο εργοδότης θα μας δώσει μόνο 5 ημέρες άδεια για τον Αύγουστο. Τι επίδομα δικαιούμαι να πάρω και πότε; θα πρέπει να υπογράψω ότι έχω λάβει όλο το επίδομα;
  Σας ευχαριστώ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 9:42 μμ

  Υπολογισε περίπου 800 € για άδεια 2011 & 2012 και 750 € για επίδομα αδειας 2011 & 2012
  Μπορεις να προσφύγεις στην επιθ. εργασίας αν και τη βλέπω δύσκολη την περόπτωση αν δεν υπάρχουν στοιχεία για την εργασιακή σου σχέση.

  Reply

 • Ανώνυμος

  24/07/2012 at 3:39 μμ

  Γεια σας και από εμένα και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Στις 11/05/2011 έπιασα δουλειά σαν μπέϊμπι-σίτερ σε ένα ζευγάρι φυσικά χωρίς ασφάλιση. Το δέχτηκα γιατί είχα ανάγκη αλλά ζήτησα όλα τα υπόλοιπα δηλαδή δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα – άδεια και επίδομα αδείας. Δεν τους άρεσε αλλά συμφωνήσανε. Στις 11/05/2012 έκλεισα ένα χρόνο με όλα τα συμφωνηθέντα . Στις 31/05/2012 μου είπανε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν άλλο σε αυτή την υποχρέωση και θα πάνε το παιδί στο παιδικό σταθμό άρα εμένα θα με χρειαστούν μέχρι τέλος Ιουνίου . Στις 29/06/2012 με πληρώσανε και έληξε η συνεργασία μας. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι στις 29/06/2012 μου δώσανε μόνο το μισθό του μηνός Ιουνίου δηλαδή 750 ευρώ. Όταν τους είπα για την άδεια και το επίδομα αδείας μου είπανε ότι δυσκολεύονται τώρα και θα μου τα δίνουν λίγα – λίγα. Τους είπα ότι μπορώ να περιμένω μέχρι τέλος Ιουλίου που θα πληρωθούν οι ίδιοι για να πληρώσουν και εμένα. Σας παρακαλώ πολύ με όλα αυτά τα δεδομένα και όντας ανασφάλιστη εγώ τι μπορώ να κάνω για να πάρω τα λεφτά μου που τα έχω ανάγκη. Σε 2-3 ημέρες που θα πάρω τηλέφωνο γιατί τελειώνει ο μήνας και η προθεσμία που τους έχω δώσει θα ήθελα να ξέρω τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που πάλι αρνηθούν. Που μπορώ να απευθυνθώ. Επίσης με 750 ευρώ το μήνα με 5ημερη εργασία τι λεφτά δικαιούμαι για την άδεια και το επίδομα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και να είστε καλά.

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/07/2012 at 1:39 μμ

  Μονομερώς οχι. Ειναι θέμα συνεννόησης με τον εργοδότη σου.

  Reply

 • Ανώνυμος

  15/07/2012 at 7:51 πμ

  Θα ήθελα να σας ρωτησω: Η επιχείρηση μου έδωσε καλοκαιρινη άδεια,όμως δεν πληρώθηκα το επιδομα αδειας. Λεφτα δεν έχω να πάω για μπάνια, μπορώ να διακόψω την άδεια και να ξαναπάω στη δουλειά?

  Reply

 • γιαννησ

  13/07/2012 at 4:50 μμ

  dγεια σας. εργαζομαι σερβιτορος χωρις καποιο πτυχιο σχολης.ειμαι παντρεμενος και αμοιβομαι με 40 ευρω την ημερα δουλευω σχεδον 30 μερεσς το μηνα και με κολλαει 13 ενσημα το μηνα.δωρο πασχα με δινει 300ευρω χριστουγεννα 600 ευρω αδεια και επιδομα τιποτα.τι μπορω να κανω και τι μπορω να διεκδηκησω.

  Reply

 • Ανώνυμος

  13/07/2012 at 4:18 μμ

  Εχουν χαθεί αφου η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται απο την ημέρα που προσκομίζεις τα δικαιολογητικά χωρις αναδρομική ισχύ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  13/07/2012 at 8:48 πμ

  Καλημέρα σας,
  Σχετικά με την προυπηρεσία εξωτερικού, είναι αναγνωρισμένη στο ΙΚΑ αλλά δεν έχω καταθέσει τίποτα στον εργοδότη μου. Ήθελα να ρωτήσω:
  1) Χρειάζεται να καταθέσω κάτι στον εργοδότη μου;
  2) Αν τα καταθέσω, για τις προηγούμενες 2-3 χρονιές που θα έπρεπε να έχω 25 ημέρες άδεια και έπαιρνα 22 ημέρες, το υπόλοιπο των αδειών μεταφέρεται φέτος ή το έχω χάσει;
  Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  11/07/2012 at 8:24 πμ

  Σχετικά με το τελευταίο σχόλιο, έχω κι εγώ κάποια χρόνια εργασίας στο εξωτερικό που αν συνδυαστούν με χρόνια εργασίας στην Ελλάδα υπερβαίνουν (κατά πολύ) τα 12 χρόνια σε διαφορετικούς εργοδότες. Δικαιούμαι άδεια 25 ημερών;
  Χρειάζεται να προσκομίσω κάτι στην εργασία μου γιατί δεν φαίνονται αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό;

  Reply

  • Ανώνυμος

   11/07/2012 at 5:25 μμ

   Πρέπει να ειναι επίσημα αναγνωρισμένη η προϋπηρεσία σου (εργοδότες, ασφαλ. φορεας, προξενειο κλπ)

   Reply

 • Ανώνυμος

  26/06/2012 at 11:23 μμ

  ΕΧΩ ΣΗΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΚΑΙ 3.600 ΕΝΣΗΜΑ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ 25 ΗΜΕΡΩΝ?

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/06/2012 at 7:54 πμ

  Στον φορέα που εργάζομαι αντιμετωπίζουμε συστηματικά το εξής θέμα με την καταβολή της κανονικής άδειας: όταν καταθέτουμε αίτηση για άδεια συστηματικά δεν λαμβάνουμε απάντηση απο την διεύθυνση…αποφεύγει να απαντήσει (και πολλές φορές οι εργαζόμενοι φεύγουν σε άδεια χωρίς επίσησμη απάντηση ή παραμένουν στην εργασία, ξαναζητάνε κλπ κλπ) ή απαντάει (συνήθως αρνητικά) 1-2 μέρες πριν την (υποτιθέμενη) έναρξη της άδειας. Υπάρχει κάποιο διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να απαντάει η διεύθυνση? Σε περίπτωση άρνησης θα πρέπει να αιτιολογείται η άρνηση από την διεύθυνση? Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει λόγος άρνησης (π.χ. φόρτος εργασίας, έλειψη προσωπικού κλπ) αλλά είναι καθαρά θέμα προσωπικής κόντρας της διεύθυνσης με τους εργαζομένους. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό? Δημιουργούνται πολλά προβλήματα έτσι. Σας ευχαριστούμε.

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/06/2012 at 1:01 μμ

   Η άδεια κανονίζεται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Σε περιπτωση αίτησης άδειας απο τον εργαζόμενο ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τη χορηγησει το αργότερο εντος 2 μηνών. Σε περίπτωση διαφωνειων αρμοδια ειναι η επιθεώρηση εργασίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/06/2012 at 1:13 μμ

  Καλησπερα. Η συζυγος μου εργαζετε από την 1-3-2012 σε εργοστασιο πιτων για σουβλακια, και υποχρεωσαν ολους τους εργαζομενους να δουλευουν 72 ωρες (8 ωρες δουλευουν 8 καθονται) την εβδομαδα με 26 ευρω το ωκταωρο, χωρις να πληρωνονται υπερεργασια. Μπορει να εχει ισχυ κατι τετοιο. Και μεχρι 30 Ιουλιου ποση αδεια και επιδομα δικαιουται;

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/06/2012 at 12:59 μμ

   Οχι αυτό ειναι παράνομο. Οκτώ ημέρες άδεια

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/06/2012 at 12:02 πμ

  καλησπέρα,
  Εργαζόμουν ως γραμματέας με μισθό 889,89 μικτά και καθαρά 705,05 ευρώ από 01/09/2011 έως 31/05/2012. φεύγοντας μου καταβλήθηκε μόνο ο μισθός για τον Μάιο. Στην βεβαίωση εργοδότη την οποία συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με την αναλυτική περιοδική δήλωση που θα υποβάλλει στο ΙΚΑ, η οποία μου δόθηκε για να την χρησιμοποιήσω για την εγγραφή μου στο ταμείο ανεργίας, παρατηρώ ότι υπάρχει επιπλέον για τον μήνα 05/2012 , κωδικός για τύπο αποδοχών "03" αποδοχές 212,01ευρώ και απο κάτω εισφορές ασφαλισμένου 19,97ευρώ. υποθέτω ότι αυτό θα είναι το δώρο χριστουγέννων μου? τι ποσό δηλαδή ακριβώς μου αναλογεί? Επίσης αντίστοιχα για τον ίδιο μήνα με τύπο αποδοχών "05" βλέπω τα εξής ποσά: Αποδοχές: 354,93 και απο κάτω εισοφορές ασφαλισμένου 58,56. μου είπε ότι αυτό είναι το επίδομα αδείας και θα μου τα καταβάλει μέσα στον Ιούλιο. Πόσα είναι τα καθαρά ποσά που θα πάρω και στις δύο περιπτώσεις? έχω μπερδευτεί. και κάτι τελευταίο. έχω πάρει άδεια 4 ημέρες σε σύνολο όσο καιρό εργαζόμουν εκεί. χωρίς όμως να έχω υπογράψει κάτι για αυτό. Δεν θα έπρεπε να πληρωθώ και την άδεια που δεν έχω πάρει? αν ναι γιατί δεν είναι γραμμένη σε αυτήν την κατάσταση εργοδότη? και πόσα χρήματα πρέπει να πάρω.
  συγνώμη για τον όγκο του μηνύματος,
  αναμένω την απάντησή σας.. ευχαριστώ πολύ
  Ελένη

  Reply

  • Ανώνυμος

   20/06/2012 at 3:12 μμ

   Ο κωδικός 03 ειναι Δ.Χ. αλλά το ποσό που σου αναλογεί ειναι 90 ευρω. Το 05, επιδομα άδειας ειναι σωστό (297 ευρώ καθαρά)
   Η αποζημίωση της αδειας σου για όλο το χρονικό διαστημα ειναι 640 ευρώ. Αφαιρώντας τη ληφθείσα, σου οφείλει ακόμη 470 ευρώ.

   Reply

  • Ανώνυμος

   20/06/2012 at 5:57 μμ

   Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση!

   Reply

 • Ανώνυμος

  15/06/2012 at 4:05 πμ

  Ευχαριστω πολυ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  14/06/2012 at 7:35 μμ

  Καλησπερα,εργαζομαι 11 χρονια σε ιδιωτικη επηχειρηση και μεχρι σημερα δικαιουμαι και λογω γενικης προυπηρεσειας 25 ημερες αδειας. Απο αυριο ομως μας ενημερωσαν οτι μπαινοε σε εκ περιτροπης εργασια με 4ημερο. Τι γινεται με τις μερες αδειας? Προσαρμοζονται?Πανε αναλογικα? Καποιος ειπε στη δουλεια οτι παραμενουν ιδιες οι ημερες.Δεν εχω χρησιμοποιησει καμια μερα απο τη φετινη αδεια.Το επιδομα θα υπολογιστει με το μειωμενο μισθο? Δεν παιζει ρολο οτι μεχρι τα μεσα Ιουνιου δουλευω πενθημερο? Ο διευθυντης ειπε οτι οταν θα παιρνουμε μια εβδομαδα αδεια θα μας κοβει 5 ημερες και ας δουλευουμε 4.Επειδη δεν μου φαινονται λογικα αυτα που μου λεει παρακαλω διαφωτιστε με οσο μπορειτε.Ευχαριστω πολυ

  Reply

  • Ανώνυμος

   14/06/2012 at 9:49 μμ

   Η άδεια σου θα ειναι 2,08 ημερες ανα 25 ημέρες εργασίας και θα μετράνε οσες μερες εργαζεσαι δηλ. τέσσερεις την εβδομάδα. Το επίδομα θα υπολογισθεί με το μισθό που παίρνεις την ημέρα που παίρνεις την άδεια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  11/06/2012 at 2:07 μμ

  Ημέρες άδειας 25 – Επίδομα άδειας 1/2 μισθός.
  Αν επιβάλλει σύστημα εκ περιτοπής εργασίας 2 ημέρες την εβδομάδα, με βάση το νόμο, ( ΔΕΣ ΕΔΩ http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html ) δεν μπορείς να κάνεις τιποτα. Μειωση μισθου μονομερώς απο τον εργοδότη μπορεί να γίνει μετά τη ληξη της ΣΣΕ

  Reply

  • Ανώνυμος

   11/06/2012 at 3:49 μμ

   Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε την αξιόλογη εργασία σας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  11/06/2012 at 9:05 πμ

  Εργάζομαι σε εκδοτική επιχείρηση από το 1994 με ένσημα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε κωδικό ασφ/κης κάλυψης 105.
  Μέχρι την 1-6-2012 εργαζόμουν σε 5ήμερη απασχόληση 40 ωρών.
  Από την 1-6-2012 και αφού δεν υπέγραψα την νέα ατομική σύμβαση εργασίας που μείωνε τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης σε 20 ( 4 ημερησίως) και το ημερομίσθιο μου στα 37 ευρώ, από 53 ο εργοδότης μου, με ειδοποίησε ότι θα εργάζομαι μέχρι την 1-12-2012 για δύο ημέρες την εβδομάδα βάσει του δικαιώματος που του δίνει ο νέος νόμος της μετενέργιας.
  α)Χρειάζεται να κάνω καταγγελία από την πλευρά μου; Η συλλογική μου σύμβαση στην οποία υπάγομαι δεν έχει λήξει. Λήγει τον Μάρτιο του 2014.
  β)Δεν έχω πάρει καθόλου κανονική άδεια για το τρέχον έτος. Τι γίνεται σ' αυτές τις περιπτώσεις; Πόσες ημέρες είναι η κανονική άδεια και πόσο είναι το ποσό του επιδόματος αδείας;
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  06/06/2012 at 10:50 πμ

  Καλησπέρα και ευχαριστώ για το χρόνο σας, στο παραπάνω εκ παραδρομής έγραψα το και δεν ρωτάω, ήθελα να γράψω γι αυτό ρωτάω.

  Reply

 • Ανώνυμος

  05/06/2012 at 4:16 μμ

  προσλήφθηκα σε αυτόν τον εργοδότη το 2007, και δεν θα γυρίσω στην εργασία μου σύμφωνα με τον γιατρό μου πριν τον Δεκέμβριο του 2012, γι αυτό και δεν ρωτάω τι θα γίνει με τα χρήματα του επιδόματος αδείας.

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/06/2012 at 12:41 μμ

   Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας θα πάρεις όλο το επίδομα (μισό μισθό) απο τον εργοδότη. Υπάρχει νομολογία που λέει το αντίθετο, δηλ. μόνο για τους μηνες που εργάστηκες.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/06/2012 at 11:02 πμ

  Καλησπέρα σας, από τον Φεβρουάριο του 2012 είμαι σε αναρρωτική άδεια λόγο σοβαρού προβλήματος υγείας, το επίδομα αδείας θα το λαβω από τον εργοδότη και το ικα ? καθώς το ικα μου είπε πως θα πάρω επίδομα αδείας μόνο από τον εργοδότη και μόνο το ποσοστό για τις μέρες του Ιανουαρίου που δούλεψα. Αναρωτιέμαι αν μου βάλει μόνο ο εργοδότης ποσοστό από το επίδομα αδείας τα υπόλοιπα χρήματα τα χάνω ?

  Reply

 • Ανώνυμος

  04/06/2012 at 2:30 μμ

  Προσλήφθηκα το 2003 σαν γραμματέας σε ιδιωτικό ιατρείο και το 2012 ο ιατρός πέθανε. Τι δικαιούμαι και απο ποιόν να τα ζητήσω;

  Reply

  • Ανώνυμος

   05/06/2012 at 1:03 μμ

   Αποζημίωση απόλυσης: 5 μικτοί μισθοί συν το 1/6 αυτών
   Αποζημίωση μη ληφθείσας αδειας 2012: 1 μικτός μισθός
   Επίδομα άδειας 1/2 μισθού
   Αναλογα επιδοματα Πασχα – Χριστουγέννων.
   Απο τους κληρονόμους του εργοδότη.

   Reply

  • Ανώνυμος

   05/06/2012 at 6:20 μμ

   επειδή αρνούνται οι κληρονόμοι να τα καταβάλουν που πρέπει να απευθυνθώ και αν υπάρχει προθεσμία Λένε ότι δεν με απολύσαν αυτοί όπως δεν με προσλάβανε επίσης

   Reply

  • Ανώνυμος

   06/06/2012 at 12:38 μμ

   Απευθύνσου σε δικηγόρο γιατί η αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται σε 6 μήνες αν δεν κάμεις αγωγή. Τα υπόλοιπα παραγράφονται σε 5 χρόνια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/05/2012 at 2:01 μμ

  καλησπερα εργαζομαι σε ξενοδοχειο απο το 2008, και τωρα θα υπογραψουμε συλλογικη συμβαση με μειωση μισθου, με την αδεια τι θα γινει θα την χασω? δεν εχω παρει καθολου για το 2012. ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/05/2012 at 3:00 μμ

   Οχι την άδεια δεν την χάνεις. Θα γίνει τροποποίηση της ατομικής σου σύμβασης μόνο για μείωση μισθού; Αλλά, με ποια ΣΣΕ αμείβεσαι; Γιατί αν είσαι στη ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, προς το παρόν δεν επιτρέπονται μειώσεις ή αλλαγή συλλογικής σύμβασης ακόμη και με ατομικες συμβάσεις αφού έχει κυρηχθεί υποχρεωτική

   Reply

 • Ανώνυμος

  24/05/2012 at 10:37 πμ

  καλημερα σας.δουλευα σε μια πιτσαρια 5 χρονια ανασφαλιστοσ 12 ωρεσ την μερα 7 μερεσ την ευδομαδα(πακετασ).δεν ειχα παρει ποτε δωρο αδια κ.τ.λ. πριν ενα μινα μασ εδιοξε λογο κριση.Εκανα καταγγελια στην επιθεωρηση εργασιας και μου ειπαν οτι πρεπει να μου πληρωσει 36 000 ευρω .Ο δικιγοροσ του πηρε αναβολη και μου πηρε τηλεφωνω μου ειπε οτι μου δινει 3000 ευρω για να το αφησω.δεν θελω ολα τα λεφτα απλα περιμενω παιδι και τι αλλο μπορω να κανω .Ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/05/2012 at 1:15 μμ

   Το θέμα ειναι καθαρά προσωπικό, αλλά αν μπορείς να αποδέιξεις αυτά που λες, τα χρήματα που σου προτείνει μου φαίνονται λιγα. Συμβουλεψου το δικηγόρο σου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  23/05/2012 at 9:13 πμ

  γεια σας. σας ειχα στειλει και παλιοτερα αλλα χρειαζομαι περισσοτερες διευκρινισεις. δουλευα σε ζαχαροπλαστειο, σαν πωλητρια, απο τις 12/9/2011 μεχρι και τις 31/1/2012, με συμβαση αοριστου χρονου και ωρομισθιο 5,51 μικτα.6 ημερες την εβδομαδα απο 5 ωρες. 1 κυριακη τον 9/2011, 3 τον 10/2011, 2 τον 11/2011 και 2 τον 12/2011.πηρα ρεπο στις 7/12/2011. μπορειτε να μου υπολογισετε το μισθο που θα επρεπε να παιρνω, το δωρο χριστουγεννων, το δωρο πασχα και το επιδομα αδειας? ειχατε αναφερει και την αποζημιωση μη ληφθεισας αδειας. τι δικαιουμαι τελικα και αν ναι γιατι? ευχαριστω πολυ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   23/05/2012 at 1:04 μμ

   Για κάθε ημέρα εργασίας 27,55 ευρω.
   Για κάθε ώρα Κυριακής 9,64
   Τα υπόλοιπα όπως σου τα είχα πει.

   Reply

 • eleni

  22/05/2012 at 7:28 πμ

  kalimera ergazomai apo tis 3/1/12 ws kai simera tha kanw stamatisw logo egkimosineis(einai douleia pou exei na kanei mono me berei)ti epidomata dikeoymai gia autous tous 5mines kai ean dikaioumai analogia doron

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/05/2012 at 12:55 μμ

   Για 5 μήνες
   Αποζ. μη ληφθεισας άδειας: 10 μικτά ημερομίσθια
   Επίδομα Αδειας: 10 ημερομίσθια
   Δώρο Χριστ. 3 ημερομίσθια περίπου

   Reply

 • γιωτα

  16/05/2012 at 11:18 πμ

  καλημερα σας. δουλευα σε ενα ζαχαροπλαστειο απο 12/9/2011 μεχρι και 31/1/2012, 5 ημερες την εβδομαδα απο 5 ωρες, το σαββατο 6 ωρες και δυο κυριακες το μηνα 7 ωρες. τι μισθο περιπου θα επρεπε να παιρνω κ ποσο μου βγαινει δωρο χριστουγεννων, δωρο πασχα και επιδομα αδειας? ευχαριστω πολυ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   16/05/2012 at 1:07 μμ

   Δώρο χριστουγέννων: 11,5 ημερομίσθια
   Δωρο Πάσχα: 3,5 ημερομ. περίπου
   Επίδομα άδειας 2011-2012: 9 ημερομίσθια
   Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας: 9 μικτά ημερομίσθια
   Ο μισθός σου εξαρτάται απο τη ΣΣΕ και την ειδικότητά σου.

   Reply

 • Κωνσταντίνος

  15/05/2012 at 10:09 πμ

  Καλημέρα

  η ημερομηνία πρόσληψης στον πρώτο εργοδότη είναι Οκτώβριος 2000. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τώρα, Μάϊος 2012, έχω συμπληρώσει 12 χρόνια προϋπηρεσία (έχω αλλάξει εργοδότη σε σχέση με τον αρχικό – στον τελευταίο εργοδότη βρίσκομαι από Φεβρουάριο 2009). Ρωτάω διότι δε γνωρίζω εαν η έννοια "έτος" σημαίνει "ημερολογιακό έτος" οπότε σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου τα 12 έτη συμπληρώθηκαν στις 31/12/2011.

  Ευχαριστώ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/05/2012 at 3:24 μμ

   Τα 12 χρόνια συμπληρώνονται Οκτ. 2012.

   Reply

 • Ανώνυμος

  14/05/2012 at 9:56 μμ

  να συμπληρωσω πως ο μισθος μου ηταν 500 ευρω

  Reply

 • Ανώνυμος

  14/05/2012 at 9:51 μμ

  γεια σας.δουλευα σε λογιστικο γραφειο απο 29/9/11 μεχρι 31/1/12. κ δεν εχω παρει ακομα το επιδομα αδειας, το δωρο χριστουγενων και το δωρο πασχα.τι ποσο δικαοιουμαι?

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/05/2012 at 3:22 μμ

   Δωρο Χριστουγέννων: 195 €
   Επίδομα άδειας: 120 €
   Δώρο Πάσχα: 63 €

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/05/2012 at 5:31 μμ

  kalispera sas.dulevo san politria 5 meres tin evdomada mono proina sinolo 26 ores ti misto prepi na paro kataro.pantremeni horis pedia

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/05/2012 at 9:23 μμ

   Δεν μου λες με ποια ΣΣΕ αμείβεσαι. Αν ανήκεις στη ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων θα ειναι περιπου 530 ευρώ

   Reply

 • Ανώνυμος

  08/05/2012 at 7:07 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  ΔΟΥΛΕΥΩ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ…ΕΔΩ Κ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ 6 ΜΕΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΩΝ-ΑΡΓΙΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 600 Ε ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ 22% ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ…ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΩ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ 25 ΡΕΠΟ Κ 1 ΒΔΟΜΑΔΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011…ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ Κ ΠΩΣ;
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

  Reply

  • Ανώνυμος

   08/05/2012 at 1:29 μμ

   Εχεις δικαίωμα για καταγγελία στην επιθ. εργασίας

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/05/2012 at 6:23 πμ

  Καλημέρα σας,
  εργαζόμουν μέχρι τις 13 Απρίλη ως part time πωλήτρια ωρομίσθια (19 ωρες/βδομαδα), και παραιτήθηκα. Μέχρι σήμερα δεν έχω πληρωθεί όμως ουτε τις μέρες που δουλεψα του Απριλίου ούτε τις υπερωρίες που έκανα τη μεγαλη βδομάδα. Επίσης θέλω να ρωτήσω, δικαιούμαι να πληρωθώ και την άδεια ολόκληρη (το μάρτιο είχα πάρει μια βδομάδα)ή δεν ισχύει αυτό για τους ωρομίσθιους;

  Reply

  • Ανώνυμος

   03/05/2012 at 1:20 μμ

   Για τα οφειλόμενα μπορεις να προσφύγεις στην επιθ. εργασίας. Εαν είσαι στο 3ο ημερολογιακά έτος δικαιούσαι ολόκληρη την άδεια και το επίδομα άδειας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   03/05/2012 at 9:30 μμ

   Ευχαριστώ για την απάντηση!!
   Ναι είμαι στο τρίτο ημερολογιακά έτος γιατί ξεκίνησα να δουλεύω εκεί το 2010. Όσο για τα οφειλόμενα επικοινώνησα και μου είπαν ότι θα πάρω τα δεδουλευμένα και όσα δικαιούμαι στην εξόφληση απριλίου που πληρώνεται στα μέσα του επόμενου μήνα.Απο την αρχη που είχα πάει πληρωνόμασταν κάθε 15 την εξόφληση του προηγούμενου μήνα..

   και πάλι σας ευχαριστώ πολύ!Να στε καλά!

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/04/2012 at 12:15 μμ

  Καλησπέρα σας

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν επηρεάζεται ο αριθμός των ημερών αδείας, όταν μια επιχείρηση βρίσκεται σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας.
  Γνωρίζω ότι το επίδομα αδείας θα μειωθεί ανάλογα, αλλά οι δικαιούμενες – και πληρωτέες – ημέρες κανονικής αδείας;
  Σας ευχαριστώ
  Γιώργος

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 6:43 πμ

   Για κάθε 25 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν 2 ημέρες άδειας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  18/04/2012 at 8:54 πμ

  καλησπερα σας!!
  εργαζομαι σε μια επιχειρηση απο το 2/11 εως και τελη του 3/12.σε αυτη την περιοδο εγιναν δυο συμβασεις χωρις διακοπη εγασιας με την τελευταια να εληξε 31/3 και δεν υπηρξε ανανεωση αυτης.
  μου εχουν καταβληθει ολα νομιμα για το ετος 2011 και η ληξη της συμβασης με βρικε να εχω παρει ολες τις μερες αδειας ακομα και του 2012(για το πρωτο 3μηνο).
  με την ληξη τς συμβασης δεν θα επρεπε αμμεσα να μου καταβαλουν και το επιδομα αδειας ,οσο βεβαια αναλογει για το 2012?μπορειτε να μου πειτε ποσο περιπου θα ειναι και ποσο καιρο εχουν προθεσμια να μου το καταβαλουν?…ευχαριστω!!

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 6:41 πμ

   Για το 2012 δικαιούσαι επίδομα άδειας 6 ημερομίσθια (και για το 2011 4 ημερομίσθια) Αυτά έπρεπε να καταβληθούν με τη λήξη της σύμβασης. Παραγράφονται σε 5 χρόνια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/04/2012 at 6:04 πμ

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας.Καλό Πάσχα.

  Reply

 • Ανώνυμος

  08/04/2012 at 12:49 μμ

  Δουλεύω ως πωλήτρια από τις 05-01-2012.Έχω καταλάβει για τις ημέρες αδείας που δικαιούμαι αλλά δεν έχω καταλάβει για το επίδομα αδείας.Μπορείτε να μου πείτε ,σε περίπτωση που πάρω άδεια στις 01/08/02012 πόσο θα είναι το επίδομα? Οι καθαρές αποδοχές είναι 715,00.
  Ευχαριστώ πολύ.

  Reply

 • alex

  03/04/2012 at 8:50 μμ

  Καλησπερα σας,
  Η συζυγος μου εργαζεται σε ιδιωτικη επιχειριση και πηρε μετα την αδεια τοκετου και λοχειας την ειδικη παροχη μητρότητας απο τον ΟΑΕΔ(6 μηνες). Εγω που ειμαι μονιμος στο δημοσιο δικαιουμαι αλους 3 ή παραπάνω αφου η ειδ. παροχη του ΟΑΕΔ δεν είναι με πλήρεις αποδοχες και ενσημα? Ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/04/2012 at 7:28 μμ

   Σύμφωνα με το άρθ. 53 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, δικαιούσαι εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, (αντί μειωμένου ωραρίου). Επίσης προβλέπει ότι αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων. Αφού η σύζυγός σου δικαιούται και αυτή μειωμένο ωράριο 30 μήνες για 1 ώρα που αντιστοιχεί σε 3,5 μήνες άδεια, γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να συμψηφιστούν αυτές οι δύο παροχές ως όμοιες και όχι το 6/μηνο του ΟΑΕΔ αφού αυτό είναι είδική παροχή. Ζήτα από την υπηρεσία σου να σου απαντήσει εγγράφως.

   Reply

  • alex

   05/04/2012 at 5:50 πμ

   Σε ευχαριστω πολυ, την ιδια γνωμη εχω και εγω!

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/03/2012 at 2:41 μμ

  Σ ευχαριστω πολυ για τις απαντήσεις αλλα μάλλον πάλι δεν κατάλαβα κάτι!αν πραξω την 3 περίπτωση κ πάλι κ εκει παραμείνουν στη θέση τους ότι δεν υπάρχει η θέση μου τι δουλεια θα κάνω τους επόμενους τρεις μήνες;κ πως να ζητήσω μισθούς υπερημεριας
  Εφόσον θα με απολυσουν τον Ιούνιο;ή μήπως εννοείται να πραξω το 3 αλλα να μην προσερχομαι στην υπηρεσία μου;χίλια συγνώμη αλλα έχω μπερδευτεί

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/03/2012 at 4:55 μμ

   Μπορείς να το κάνεις αυτό αλλα θα πρέπει να έχει προηγηθεί εξώδικο για βλαπτική μεταβολή. Εαν δεν πηγαίνεις στην υπηρεσία σου χωρις ειδοποίηση, χωρίς εγγραφα κλπ υπάρχει η περίπτωση να το εκλάβει ως οικιοθελή αποχώρηση. Παντως σου επαναλαμβάνω ότι εαν χρησιμοποιησεις την διαδικασία της βλαπτικής μεταβολής χρειαζεσαι νομική υποστήριξη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/03/2012 at 5:05 πμ

  Ααα κ κάτι ακόμη η αποζημίωση θα βγει σύμφωνα με τον τελευταίο μήνα εργασίας δλδ τον Ιούνιο ή τον Μάρτιο όπου έγινε η προειδοπιηση της τριμηνης προθεσμιας

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/03/2012 at 1:18 μμ

   Κατ΄αρχη πρέπει να σου πω ότι η βλαπτική μετραβολή κρίνεται μόνο από τα δικαστήρια οπότε μάλλο θα πρέπει να συμβουλευτείς κάποιο δικηγόρο. Πάντως αν θεωρείς τη μεταβολή αυτή βλαπτική έχεις να προβείς εναλλακτικά σε συγκεκριμένες ενέργειες, δηλαδή:
   1.Να αποδεχθείς τη μεταβολή και να παραμείνεις στην εργασία του. (αυτό το έχεις απορρίψει)
   2.Να θεωρήσεις τη μεταβολή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του εργοδότου και να αποχωρήσεις από την υπηρεσία σου ζητώντας την οφειλομένη αποζημίωση
   3.Να αποκρούσεις τη μεταβολή, να απαιτήσεις την τήρηση των όρων της συμβάσεως και να εξακολουθήσεις την παροχή της εργασίας σου με τους αυτούς, πριν την μεταβολή όρους και σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας σου, από τον εργοδότη, να ζητήσεις από αυτόν, που καθίσταται ως εκ τούτου υπερήμερος, την πληρωμή του μισθού και την ικανοποίηση κάθε άλλης νόμιμης αξιώσεώς του. (αυτό υποθέτω δεν μπορεί να γίνει στην πράξη αφου όπως λες η θέση καταργήθηκε)
   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αφού έχεις αποκλείσει την περίπτωση 1 και 3 απομένει η περίπτωση 2 και αφού δεχτεί να καταβάλλει την αποζημίωση θα αποζημιωθείς με το μισθό του Μαρτίου. Διαφορετικά πάμε στην περίπτωση 3 αν υπάρχει θέση ή παρεμφερή και ισάξια οποτε μπορείς να διεκδικήσεις μισθούς υπερημερίας, αλλά πάντα με δικαστική οδό. Αν η τρίμηνη προθεσμία που σου έχει δώσει ειναι προειδοποίηση καταγγελίας σύμβασης εργασίας θα πάρεις τη μισή αποζημίωση υπολογιζόμενη με το μισθό του Μαρτίου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/03/2012 at 5:00 πμ

  Καλημέρα ναι προχώρησα σε καταγγελια των όρων της σύμβασης μου λόγω του ότι με το νέο καθεστώς διοίκησης η θέση μου δεν υφίσταται κ μου δοθούν άλλη κατώτερη όπως το αντιλαμβάνομαι εγω.ετσι μου ήρθε η τροποιηση της καταγγ απο αυτούς όπου είτε αποδέχομαι τη νέα θέση είτε σε τρεις μήνες απολυομαι
  Η ερώτηση μου ήταν αν θα συνεχίσω μέχρι τον Ιούνιο να πληρώνομαι σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα αορίστου χρ σύμβαση μου κ εφόσον δεν αποδέχομαι τη νέα θέση,τα καθήκοντα μου θα αφορούν τις παλιές μου αρμοδιότητες κ εάν ακόμη δεν υφίσταται σαν θέση στο νέο καθεστώς;
  Σας ευχαριστω πολυ για την βοήθεια σας!

  Reply

 • Ανώνυμος

  28/03/2012 at 4:21 μμ

  Καλησπέρα!πριν δυο εβδομάδες προχώρησα σε βλαπτική μεταβολή της σύμβασης μου μιας κ λόγω του η επιχείρηση νοικιαστηκε σε άλλον εργοδότη,δεν υφίσταται πλέον η θέση μου.ομως ενώ είναι συναντηθούμε στον επόπτη εργασίας σε δυο μέρες σήμερα παρέλαβα προειδοποιηση απολυσης σε τρεις μήνες απο σήμερα.ειναι νόμιμο αυτο που έκαναν;κ επίσης μέχρι τον Ιούνιο θα συνεχίσω να εργαζομαι κανονικά κ να πληρώνομαι

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/03/2012 at 5:37 μμ

   Τι εννοείς όταν λες προχώρησα σε βλαπτική μεταβολή; Μήπως ότι έστειλες εξώδικο στον εργοδότη σου για μονομερη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας εκ μέρους του;
   Συνεχίζεις δηλ. να εργάζεσαι; Αν ναι η καταγγελλία σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση δεν είναι παράνομη. Εκτός κι αν κάτι άλλο συμβαίνει αν π.χ. είσαι σε περίοδο προστασίας από απόλυση και δεν το έχω καταλάβει. Αν όχι μέχρι τότε θα εργάζεσαι και θα πληρώνεσαι κανονικά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  22/03/2012 at 1:34 μμ

  Καλησπέρα σας. Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία τρία έτη και τον Ιούλιο επιστρέφω στην εργασία μου μετά την αδεια εγκυμοσύνης και λοχειας του ΙΚΑ, την ετήσια αδεια, την ισοχρονη προς το μειωμένο ωράριο και την εξάμηνη του ΟΑΕΔ. Σταμάτησα την εργασία μου τον Απρίλιο του 2011 .απο τον Ιούλιο εώς το τέλος του χρόνου δικαιούμαι όλη την ετήσια αδεια….22 μέρες; Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/03/2012 at 7:03 μμ

   Αφού έχεις μπει στο 3ο ημερολογικό έτος έστω και μια μέρα, δκαιούσαι ολόκληρη την άδεια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  15/03/2012 at 7:04 πμ

  Δουλεύω οδηγός σε μια επιχείρηση 14 χρόνια και 10 μήνες.Σε περίπτωση που απολυθώ από την επιχείρηση, πόσοι αποζημίωση θα πάρω? Υπάρχει περίπτωση να κοπούν οι αποζημιώσεις μετά τον ιούνιο στο 25% ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/03/2012 at 4:17 μμ

   Αν απολυθείς με τα σημερινά ισχύοντα, θα πάρεις αποζημίωση 10 μικτούς μισθούς προσαυξημένους κατά το 1/6 δηλ. 11,67 μικτους μισθούς.Στο μέλλον κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα ισχύσει.

   Reply

 • Ανώνυμος

  14/03/2012 at 1:18 μμ

  Καλησπέρα εργαζομαι σε μια εταιρία και εμεινα εγκυος στο δέυτερο μου παιδί πρίν γεννήσω πηρα τις ημέρες που δικαιούμαι πρίν τον τοκετό και μετά σε συνενόηση με την εταιρία μου το 6μηνο του ΟΑΕΔ .
  Θα ήθελα να μάθω αν είναι δυνατόν πως υπολογίζεται και τι δικαιούμαι σε χρόνο μετά τον τοκετό;Αυτό όσον αφορά το μειωμένο ωράριο.Αλλάζει κάτι επειδή έχω πάρει το 6μηνο του ΟΑΕΔ;
  Ευχαριστώ πολύ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   14/03/2012 at 2:30 μμ

   Το 6/μηνο του ΟΑΕΔ αφαιρείται από το συνολικό χρόνο που δικαιούσαι για το μειωμένο ωράριο. Μετά τη λήξη της 6/μηνης άδειας απομένουν ακόμη 24 μήνες για μειωμένο ωράριο 1 ώρας την ημέρα. Αν συμφωνήσει ο εργοδότης σου, εναλλακτικά μπορεί το μειωμένο ωράριο να γίνει 2 ώρες την ημέρα για 12 μήνες, ή να συμψηφιστούν οι ώρες σε ημέρες άδειας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   14/03/2012 at 4:01 μμ

   Σε ευχαριστώ για την απάντηση όταν λές οτι το 6μηνο αφαιρείται απο τον συνολικό χρόνο που δικαιούμαι εννοείς οτι δικαιούμαι 30 μήνες μειωμένο ωράριο και γίνονται 24;
   Ευχαριστώ και πάλι.

   Reply

  • Ανώνυμος

   14/03/2012 at 6:32 μμ

   Ναι δικαιούσαι 30 μήνες, μετρώντας όμως από την επιστροφή σου απο την αδεια λοχείας

   Reply

 • Ανώνυμος

  12/03/2012 at 9:40 πμ

  Έχω 12 μέρες υπόλοιπο άδειας απο τον προηγούμενο χρόνο. Δεν κατάφερα να τισ πάρω λόγω ΄φορτου εργασίας. Ποιά είναι η νομοθεσία γύρω απο αυτό? Τις χάνω ή πρέπει να μου τις πληρώσουν? Αν αρνηθούν τι κάνω?

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 1:25 μμ

   Η αδεια πρέπει να εξαντληθεί εντός του χρόνου που αναφέρεται. Σε περίπτωση που δεν δοθεί μέρος αυτής ή ολόκληρη, πρέπει να αποζημιωθεί. Μαλιστα ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον εργαζόμενο να διεκδικήσει εις διπλούν την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας σε περίπτωση που αυτή δεν δόθηκε με υπαιτιότητα του εργοδότη Αν αρνηθούν, μόνο με καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/03/2012 at 11:03 πμ

  kalhmera kalo mhna…douleua se viotexnia pente mhnes akrivws.stis 24/2 me ediwksan phga exthes na upograpsw k ta xrhmata pou mou edwsan htan 280 euro…mou ta edwsan swsta? me eixan hmerwmhsthia…me 35 euro.thelw thn gnwmh sas sas parakalw.. shmeiotewn oti me eixan sta xartia 5wrh me vasiko 522 euro k to diapistwsa exthes..

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/03/2012 at 11:34 πμ

   Για 5 μήνες και με βάση τα 522€ δικαιούσαι
   – Αποζημίωση άδειας 10 μικτά ημερομίσθια = 209 €
   – Επίδομα άδειας 10 ημερομίσθια = 209 € μειον το ΙΚΑ
   Με βάση τα 35 € τα παραπάνω ποσά θα ειναι 350 + 350
   Επίσης δικαιούσαι δώρο Πάσχα περίπου 7 ημερομίσθια

   Reply

 • Γεώργιος Κιντσάκης

  28/02/2012 at 6:31 μμ

  Τι κάνουμε με τις άδειες, τώρα που κατατέμνονται; Εμείς στο γραφείο ζητάμε έγγραφη αίτηση, δίνουμε μπροστά τα μεροκάματα της άδειας +1 μέρα για κάθε 3 συνεχόμενες εργάσιμες (ώστε οι εργάσιμες να ανάγονται στα αναλογούντα ημερομίσθια) και τους βάζουμε να υπογράφουν στο βιβλίο. Το επίδομα το δίνουμε ολόκληρο μόνο με την άδεια των 10+ ημερών. Κάνουμε σωστά;

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/02/2012 at 8:21 μμ

   Το βασικό είναι να υπάρχουν οι αιτήσεις κατάτμησης και συμπληρωμένο το βιβλίο αδειών. Το θέμα των αποδοχών το κανονίζετε μεταξύ σας ή καταβάλλονται στις ημερομηνίες που πληρώνονται κανονικά οι εγαζόμενοι. Το επίδομα κανονικά καταβάλλεται με την άδεια, αλλά το θεωρώ τυπικό το θέμα και όχι ουσιαστικό.

   Reply

 • Ανώνυμος

  28/02/2012 at 1:43 μμ

  Καλησπερα εργαζομαι σαν νοσοκομος στα ΕΛΠΕ (βοηθος του Ιατρου Εργασιας) με συμβαση αοριστου χρονου.. Αποφασισαν οτι αφου εκανα οικογενεια και 3ετιες πλεον κοστιζω και με αντικαθιστουν με "μπλοκάκια" και με μετατασουν στην φυλαξη ως φυλακα.. Επειδη με καταρχην προτροπη της εταιριας εκπαιδευτικα ως νοσοκομος και εν συνεχεια με προσωπικα μου εξοδα ολοκληρωσα σπουδες ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ με 3 κρ Διπλωματα εξειδικευσεις και αδεια ασκ επαγγελματος θεωρω οτι πρεπει να διεκδικησω την παραμονη μου στην θεση.. Η εταιρια επικαλειται καταργηση της ειδικοτητας.. ομως εφοσον ο Ιατρος εργασιας (αοριστου χρονου) ιφισταται, ιφισταται και η θεση μου (βοηθος του..) συμφωνα με τον νομο Ακομα θεωρω την θεση προσωπαγης.. και την μεταβολη ηθικα και επαγγελματικα βλαπτικη.. Θελω να διεκδικησω… και θελω αν ξερετε καταρχας ενα καλο υποδειγμα για να αναφερω την "ενσταση μου" στην εταιρεια και οτι σκοπευω να κινηθω δικαστηκα.. και κατα 2ον να μου συστησετε εναν καλο εργατολογο… (πληροφοριακα ειμαι 17 ετη στην εταιρια προσληφθεν με τον ν. 1648.. προστασιας..)

  Reply

  • Ανώνυμος

   28/02/2012 at 8:12 μμ

   Θα σε συμβουλευα να μην αποδεχτείς τη μεταβολή των όρων εργασίας,να τη θεωρήσεις σαν βλαπτική μεταβολή, αλλά επειδή το θέμα είναι λεπτό και πιθανα να οδηγηθείτε στα δικαστήρια, θα πρέπει να ζητήσεις άμεσα τη βοήθεια δικηγόρου ωστε οι κινήσεις σου να είναι νομοτυπες. (εγώ δεν έχω κάποιο να σου προτείνω) Επίσης δες σχετική ανάρτηση για μονομερή βλαπτική μεταβολή εδω http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_21.html

   Reply

 • Ανώνυμος

  24/02/2012 at 2:17 μμ

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Αν αρνηθεί ο εργοδότης να μου τα καταβάλει την ημέρα της απόλυσης, τι πρέπει να κάνω?

  Reply

  • giorgia

   24/02/2012 at 4:26 μμ

   Εχεις τη δυνατότητα για καταγγελία στην επιθ. εργασίας

   Reply

 • Ανώνυμος

  24/02/2012 at 1:54 μμ

  καλησπέρα, εργάζομαι στον ιδιωτικο τομέα 5ήμερο και έχω κλείσει τριετία με μεικτό μισθό 905€. Η απόλυση μου θα γίνει 29-2-12. Η αποζημίωση αδείας θα υπολογισθεί ως ένας μισθός, δηλ. 905€ ή 22 μέρες (που ήταν η άδειά μου) επί το ημερομίσθιο, δηλ. (905/25)Χ 22=796,40. Επίσης για επίδομα αδείας θα πάρω μισό μεικτό μισθό, δηλ. 452,50€? Ευχαριστώ πολύ

  Reply

  • manamar

   24/02/2012 at 2:01 μμ

   H αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας του 2012 θα είναι ένας μικτός μισθός(905 €) και το επίδομα άδειας μισος μισθός στα καθαρά

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/02/2012 at 4:39 μμ

  ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΑΜΟΙΒΟΜΑΙ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ, ΝΑΙ ΑΥΡΙΟ ΑΝ ΔΕ ΛΑΒΩ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΑΩ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ!

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/02/2012 at 11:09 πμ

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ! ΑΠΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΙΜΟΥΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ! ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ! ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣΟΥΝ 20/2 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ , ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΗΛ ΝΑ ΠΑΩ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΑΚΟΜΗ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΛΕΝΕ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ! ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΑΝ ΤΟ ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 1-18 ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ! ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ! ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΧΑΣΩ ΤΙΠΟΤΑ ΛΕΦΤΑ! ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ -22% ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΑΠΟ 14/2 ? ΑΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΑΝΑΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΘΑ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΠΡΑΞΩ ΣΩΣΤΑ!

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/02/2012 at 2:53 μμ

   Κατ' αρχήν θα πρέπει να προσέξεις, διότι αυτή τη στιγμή απουσιάζεις από την εργασία σου τυπικά αδικαιολογητα, συνεπώς μπορεί κακόπιστα να καταθέσει ο εργοδότης σου οικοθελή αποχώρηση στον ΟΑΕΔ. Γι' αυτό άμεσα θα πρέπει να απαιτήσεις την καταγγελία σύμβασης. Εαν δεν λάβεις τα οφειλόμενα τότε καταγγελία. Για το -22% που ρωτράς δεν μου γράφεις με ποια σύμβαση αμείβεσαι αλλά ακόμη κι αν ίσχυε για σένα δεν υπάρχει περίπτωση μειωσης της αποζημίωσης αφού λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης και πίσω για ένα μηνα

   Reply

 • Ανώνυμος

  20/02/2012 at 11:48 πμ

  ΈΧΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 11 ΧΡΟΝΙΑ,ΤΩΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ ΤΡΙΕΤΕΙΕΣ.ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   20/02/2012 at 3:32 μμ

   Δικαιούσαι 22 μέρες. Όταν συμπληρώσεις 12 χρόνια σε όλους τους εργοδότες θα δικαιούσαι 25 μέρες.

   Reply

  • Ανώνυμος

   21/02/2012 at 7:37 πμ

   Υπάρχει περίπτωση να μου μετρήσουν και τον ένα χρόνο από το ταμείο ανεργείας οπότε πάω στα 12 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικούς εργοδότες και έτσι να δικαιούμε 25 μέρες αδείας?

   Reply

  • Ανώνυμος

   21/02/2012 at 2:45 μμ

   Οχι, αφού μιλάμε για πραγματική υπηρεσία σε εργοδότες.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/02/2012 at 3:08 μμ

  Σας ευχαριστω πολύ για τον χρόνο σας!να είστε καλά!

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/02/2012 at 8:45 μμ

  Καλησπέρα σας!θα ήθελα να ρωτήσω εάν δικαιούμαι κάτι με την παραιτηση μου.Εργαζομουν απο τις 23/6/08 ως τις 31/1/12 σε ένα κατάστημα part time!Ήμουν 4ωρη 4 φορές την εβδομάδα ως τα τέλη Νοέμβρη του 2011 και λίγο πριν ξεκινήσει το εορταστικό των Χριστουγέννων μου αλλάξανε την σύμβαση σε 4ώρες για 2φορες την εβδομάδα με την δικαιολογία ότι μειώθηκε η δουλεια!Δυστηχως υπέγραψα την νεα σύμβαση και στο τέλος του Γενάρη παραιτήθηκα αφού οι 8ωρες εβδομαδιαίως δεν με κάλυπταν!Υπάρχουν κάποια επιδόματα που μου οφείλουν?

  Reply

  • Ανώνυμος

   18/02/2012 at 8:48 μμ

   Με 8 ημερομίσθια εντος του 2012 δικαιούσαι περίπου 1,5 ημερομίσθιο συνολικά για άδεια και επίδομα άδειας και 1,2 ημερομίσθια δώρο Πάσχα

   Reply

 • Ανώνυμος

  08/02/2012 at 3:10 μμ

  για σασ εχω 135 ενσημα γραφομε για δευτερη φορα οαεδ ανεργη εχω 1 παιδι και δουλευα ημιαπασχοληση ποσα θα παιρνω απο τον οαεδ ξερει κανεισ να μου πει πωσ το υπολογιζουν?ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   08/02/2012 at 5:56 μμ

   Από 01.07.2011 το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 461,50 Ευρώ.
   Αν οι μηνιαίες αποδοχές σου είναι μικρότερες απο 202 € θα πάρεις το μισό έπίδομα Αν είναι μεγαλύτερος από 202 και μέχρι 403 € θα πάρεις το 75% και αν είναι πάνω από 403 € θα το πάρεις ολόκληρο. Για κάθε μέλος της οικογένειας προσαυξάνεται με 10%.

   Reply

 • Ανώνυμος

  07/02/2012 at 11:03 πμ

  Η πρόσληψη έγινε τον Δεκέμβριο του 2010.Άρα είναι δικαιούχος.Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία.

  Reply

 • Ανώνυμος

  06/02/2012 at 7:21 μμ

  Επισημαίνω πως όντως δεν προσήλθε στην εργασία του το τελευταίο πενθήμερο πριν την απόλυση

  Reply

  • manamar

   06/02/2012 at 8:13 μμ

   Εαν η πρόσληψη έγινε το 2010 και πριν, δικαιούται όλη την άδεια και όλο το επίδομα άδειας του 2012. Διαφορετικά δεν δικαιούται τίποτα για το 2012.

   Reply

 • Ανώνυμος

  06/02/2012 at 7:18 μμ

  Καλησπέρα.Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου το εξής.Σε περίπτωση απόλυσης εργαζομένου την 1-02-2012 που απασχολούνταν επί πενθημέρου επισήμως και επί εξαημέρου ανεπισήμως(Σάββατα)αυτός δικαιούται αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας ίσο με 2 ημερομίσθια για τον Ιανουάριο του 2012 που εργάστηκε.Όμως στην περίπτωσή του ο εργοδότης την τελευταία εβδομάδα πριν την υπογραφή της απόλυσης του είπε ότι είναι σε άδεια μετ'αποδοχών.Συνεπώς δεν του οφείλει ούτε επίδομα ούτε αποζημίωση αδείας.Σωστά?

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/01/2012 at 4:53 μμ

  μπορω να σασ ρωτησω τι γινεται οταν εισαι σε προγραμα επιδοτουμενο του οαεδ;

  Reply

  • manamar

   30/01/2012 at 8:28 μμ

   Τι ακριβώς θελεις να μάθεις;

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/01/2012 at 4:45 μμ

  καλησπερα.μπορω να μαθω κατι σχετικα με επιδοτουμενο προγραμα΄;οαεδ;

  Reply

 • manamar

  27/01/2012 at 10:02 πμ

  Κατά το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας είναι 2 ημερομίσθια ακαθάριστα ανά μήνα εργασίας μέχρι την ημέρα λύσης της σύμβασης εργασίας. Στο παράδειγμά σου, αν το 2012 είναι το 1ο ή το 2ο έτος, με ημερομηνία απόλυσης 3/2/12 θα λάβεις (1Χ2)+(3:30Χ2) = 2,2 ημερομίσθια στα μικτά (Δηλαδή ο Φεβρουάριος πάει αναλογικά)
  Το επίδομα άδειας θα είναι 2 ημερομίθσθια πάλι ανα μήνα δηλ. 2,2 ημερομίσθια στα καθαρά. Το επίδομα μόνο δεν πρέπει να ξεπερνά το μισό μισθό, ή τα 13 ημερ/σθια.

  Reply

 • Krikispou

  27/01/2012 at 12:02 πμ

  Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που προσφέρετε, θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις ώστε να λάβω κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις, που μπορεί να μοιάζουν δεδομένες, αλλά θα με βοηθήσουν να διαπιστώσω αν κατάλαβα σωστά. Κατά το 2 ημερολογιακό έτος ο μισθωτός όπως αναφέρετε λαμβάνει σαν αποζημίωση αδείας 2 ημερομίσθια ανά μήνα απασχόλησης του τρέχοντος έτους(στην προκειμένη περίπτωση του 2012), ο μήνας μετριέται ημερολογιακά ή έχει κάποια σχέση με την ημέρα απόλυσης(δηλαδή αν γίνει απόλυση στις 3/2/2012 θα θεωρηθούν 2 μήνες)? Επίσης όπως παραπάνω πρέπει να του καταβληθούν επιπλέων άλλα 2 ημερομίσθια ανά μήνα ως επίδομα αδείας, δηλαδή αθροιστικά 4 ημερομίσθια ανά μήνα(αποζημίωση αδείας+επίδομα αδείας)? Τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 13 ημερομίσθια ή το 1/2 του μισθού, έκαστος ή αθροιστικά?

  Με εκτίμηση και εκ των προτέρων ευχαριστίες,

  Krikispou

  Reply

 • manamar

  26/01/2012 at 10:16 πμ

  Αν οι δεδουλευμένες αποδοχές κρίνονται ικανές (κατά τα δικαστήρια) π.χ. πάνω από 3 μήνες, μπορείς να προβείς σε επίσχεση εργασίας μέχρι την καταβολή τους. Κατά το διάστημα αυτό δεν παρέχεις εργασία, ούτε παρεαβρίσκεσε στην επιχείρηση. Επειδή το θέμα της επίσχεσης έιναι λεπτό και διενέξεις πάνω σ' αυτήν λύνονται δικαστικά, καλύτερα συμβουλεύσου κάποιο γνωστό σου δικηγόρο. Τα ένσημα σου τα δικαιούσαι για οσο χρόνο διαρκεί η εργασιακή σου σχέση.

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/01/2012 at 6:49 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ..ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΑΛΛΑ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΚΑΝΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΓΥΡΙΣΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΕ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΔΕ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΙΩΛΑΣ?ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ ΕΧΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΚΟΛΛΟΥΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΩ ΕΤΣΙ?ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

 • Ανώνυμος

  25/01/2012 at 3:34 μμ

  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Δ.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΙ ΚΑΝΩ Μ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΑΝΩ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.

  Reply

  • manamar

   25/01/2012 at 10:52 μμ

   Οχι αυτά δεν χάνονται. Τα δικαιούσαι. Και αν το 2012 είναι το 3ο ημερολογιακά έτος δικαιούσαι ολόκληρη την άδεια και το επίδομα άδειας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  25/01/2012 at 2:54 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ 30/12/11 Η ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 18ΜΗΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ.ΜΕ ΕΙΠΕ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΝΑ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  Reply

  • manamar

   25/01/2012 at 10:50 μμ

   Κακώς απουσιάζεις τόσο διάστημα απόμ τη δουλειά σου χωρίς να είσαι κατωχυρωμένη. Θα έπρεπε πρώτα να πάρεις την απόλυσή σου. Φοβάμαι ότι ήδη έχει καταθέσει την οικιοθελή σου αποχώρηση στον ΟΑΕΔ. Διαφορετικά φαίνεσαι εργαζόμενη και δικαιούχος μισθού και ασφάλειας. Γιατί λοιπόν; Μήπως σε κοροειδεύει; Δες το άμεσα, διότι όλο αυτό το διάστημα φαίνεσαι αδικαιολογήτως απούσα από την εργασία σου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  24/01/2012 at 10:17 πμ

  Καλημέρα σας!εργαζόμαι σε μία πολυεθνική εταιρια εδω και 4 χρόνια.Απο τον Οκτώμβριο του 2010 είμαι σε άδεια λόγο εγκυμοσύνης και επιστρέφω στην εργασία μου γύρο στησ 12 Απριλίου..Έχω πάρει τις άδειες που προβλέπει ο νόμος κανονικά και το μειωμένο ωράριο που μου αναλογέι το πήρα σε αδεία (περίπου 55 ημέρες)Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με τα επιδόματα που μου αναλογούν και σε περίπτωση απόλυσης τι δικαιούμαι..Επίσης θα ήθελα να μου πείτε αν ισχύει η αδεια γάμου και αν υπαρχει επίδομα για αυτό…Σας ευχαριστώ…
  Α.Μ ΚΡΗΤΗ

  Reply

  • manamar

   24/01/2012 at 2:00 μμ

   Για το βοήθημα τοκετού και επιδόματα μητρότητας ΙΚΑ δες ΕΔΩ http://www.ika.gr/gr//infopages/faq/cat.cfm?catid=7

   Για συμπλ. παροχες ΟΑΕΔ δες ΕΔΩ http://www.oaed.gr/Pages/SN_87.pg

   Η άδεια γάμου είναι 5 μέρες με αποδοχές και πρέπει να ληφθεί τις ημέρες του γάμου. Ο εργοδότης δεν μπορεί να σε απολύσει χωρίς σπουδαίο λόγο πριν την παρέλευση 18 μηνών από τη γέννα. Αν πάντως σε απολύσει μετά, δικαιούσαι με 4 χρόνια κλεισμένα, αποζημίωση απόλυσης 3 μισθούς μικτούς συν το 1/6 αν είσαι υπάλληλος, ή 17,5 ημερομίσθια μικτά αν είσαι εργάτρια. Επίσης δικαιούσαι 1 μικτό μισθό ως αποζημίωση άδειας του 2012, αν δεν την εξαντλήσεις πριν την απόλυση, 1/2 μισθού ως επίδομα άδεις του 2012 και αναλογία δώρων.

   Reply

  • Α.Μ. ΚΡΗΤΡ

   25/01/2012 at 8:17 πμ

   Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για τον χρόνο σας!!Με όλα αυτά που γίνονται στην χώρα έχει φοβηθεί το μάτι μου!!Τουλάχιστον να ξέρουμε τα δικαιώματα μας….
   Α.Μ. Κρητη

   Reply

 • manamar

  23/01/2012 at 7:17 μμ

  Κριτήριο διαχωρισμού αποτελεί το είδος της παρεχομένης εργασίας και κατά πόσο υπερτερεί το πνευματικό ή το χειρωνακτικό στοιχείο. Αν ρωτάς για την αποζημίωση απόλυσης, αυτή κρίνεται με βάση τα πραγματικά – αντικειμενικά στοιχεία της εργασίας και μοναδικός φορέας που μπορεί να κρινει σε περίπτωση ασυμφωνίας εργαζόμενου εγοδότη είναι τα δικαστήρια.

  Ταξιθέτης-Ταξιθέτρια είναι ο εργαζόμενος που φροντίζει για την υποδοχή των θεατών, την παροχή πληροφοριών στους θεατές σχετικά με τον χώρο των παραστάσεων και την τακτοποίησή τους, ανάλογα με το εισιτήριο τους, στις θέσεις τους. Επίσης, πωλεί προγράμματα της θεατρικής παράστασης και αποδίδει τις εισπράξεις στον υπεύθυνο υποδοχής. Η πληροφόρηση π.χ. και η πώληση είναι αντικέιμενα δραστηριότητας που μπορούν να χαρακτηρίσουν κατα τη γνώμη ένα εργαζόμενο ως υπάλληλο. Αντίθετα η τακτοποίηση των θεατών όχι.

  Ειναι δύσκολο να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Ισως θα ήταν καλύτερο να ρωτήσεις κάποιο γνωστό σου δικηγόρο, μήπως βρει στοιχεία από την υπάρχουσα νομολογία για παρόμοιες περιπτώσεις

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/01/2012 at 5:20 μμ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
  ΘΕΣΗ : ΤΑΞΙΘΕΤΗΣ
  ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ? ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ!

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/01/2012 at 3:41 μμ

  sas eyxaristw para poly !

  Reply

 • manamar

  23/01/2012 at 2:03 μμ

  Οι αποδοχές άδειας θα είναι ίσες με τα χρήματα που θα έπαιρνες αν εργαζόσουν το διάστημα που είσαι σε άδεια. Το επίδομα άδειας είναι μισός μισθός αν είσαι υπάλληλος, ή 13 ημερομίσθια αν είσαι εργατοτεχνίτης. Η αποζημίωση απόλυσης θα είναι 4 μικτοί μισθοί συν το 1/6, αν είσαι υπάλληλος (περίπου δηλ. 4310 €) ενώ αν είσαι εργατοτεχνίης θα είναι 35 μικτά ημερομίσθια (1293 €)

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/01/2012 at 10:17 πμ

  εργάζομαι6.5 χρόνια με ιμιαπασχόληση (part time). τώρα βρίσκομαι σε άδεια απο 19.1.2012-17.2.2012, πόσα λεφτά είναι η άδεια και το επίδομα αδείας? 20.2.2012 θα με απολύσουν πόση αποζημίωση δικαιούμαι? Ωρομισθιο 5.54 / Ημερομισθιο 36.93 . sas eyxaristw!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/01/2012 at 9:19 πμ

  Κε. Μανόλη είσαστε πολύ κατατοπιστικός!! Σας ευχαριστούμε!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  22/01/2012 at 3:34 μμ

  Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες σας.ας ελπίσουμε τώρα πως θα καταφέρουμε να ξεμπλεξουμε το γρηγορότερο δυνατόν.

  Reply

 • manamar

  22/01/2012 at 2:39 μμ

  Η απόλυση είναι ανεξάρτητη από τα ένσημα. Η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας είναι ενας μικτός μισθός κάθε χρόνο και βέβαια σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαιτιότητας του εργοδότη για μη χορήγηση της, μπορεί να διπλασιαστεί η αποζημιωση αυτή.

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/01/2012 at 6:59 μμ

  ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. αρνούνται να του κάνουν απόλυση κ ο λόγος μάλλον είναι γιατί είναι απλήρωτα τα ένσημα του.οι αδειες του αντιστοιχούν στα 500 ευρώ η καθεμιά όταν ο μισθός του αντιστοιχεί στα 1000 ευρώ?ωχ μπλέξιμο.θα θέλαμε η αποχώρηση του να είναι ανώδυνη αλλά μάλλον δε θα είναι.

  Reply

 • manamar

  21/01/2012 at 3:58 μμ

  Με συγχωρείς για την καθυστέρηση, μου διέφυγε η ερώτηση.
  Λοιπόν γνώμη μου είναι να μην παραιτηθεί. Εκτός του ότι χάνει την αποζημίωση απόλυσης, δεν μπορεί να μπει και στο ταμείο ανεργίας. Έχει τις εξής δυνατότητες:
  1. Επώνυμη καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας για διενέργεια εργατικής διαφοράς
  2. Ανώνυμη καταγγελία (τηλ. 15512) στην επιθεώρηση εργασίας για έλεγχο στην επιχείρηση
  3. Επίσχεση εργασίας. Δηλαδή δεν εργάζεται (νόμιμα) μέχρι να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα. Για όσο χρόνο είναι σε επίσχεση είναι δικαιούχος μισθού και ενσήμων ενώ έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε άλλο εργοδότη το διάστημα αυτό.
  Δες σχετική ανάρτηση εδώ http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/05/blog-post_5511.html

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/01/2012 at 11:51 πμ

  μπορείτε να απαντήσετε στην ανάρτηση μου?σας έστειλα προχτές για τον σύζυγο μου. μπορείτε να βοηθήσετε?

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/01/2012 at 11:26 πμ

  Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Είστε πολύ κατατοπιστικός και το blog σας τρομέρα χρήσιμο.

  Reply

 • manamar

  20/01/2012 at 6:54 μμ

  Με συμφωνημένο μικτό μισθό 1000 € τα 5 ημερομ. ειναι 200 € (1000:25χ5) Επίσης δικαιούται 1 ημερομίσθιο μικτό αποζημ. άδειας του 2012 και 1 ημερομίσθιο καθαρό επίδομα άδειας 2012. Οπως σου είχα πει για το διπλάσιο της αποζ. μη ληφθείσας άδεια πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένη (δικαστικά) υπαιτιότητα του εργοδότη ή έστω αίτηση του εργαζόμενου ότι είχε ζητήσει την άδεια.

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/01/2012 at 2:31 μμ

  Καλησπέρα, στις 22 Νοεμβρίου του 2011 σας είχα ρωτήσει για την άδεια σε ημέρες και χρήμα του φίλου μου. Απολύθηκε στις 18/01 και είχε ακόμα υπόλοιπο 5 ημέρες από πέρυσι. Του έδωσαν ένα χαρτί που γράφει αποζημίωση άδειας Ιανουαρίου (βασικός μισθός 850,18 – συμφωνημένος μισθός 1000 – αποζημίωση αδείας 160e – κρατήσεις φ.μ.υ 15,76e – πληρωτέο 144,24e. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι 5 ημερομίσθια προσαυξημένα 100% συν 1 ημέρα για φέτος?

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/01/2012 at 9:22 μμ

  ο σύζυγος μου δουλεύει σε βενζινάδικο από 23/01/08. αποφάσισε τώρα να φύγει διότι του χρωστάνε 4 μισθούς, επίδομα αδείας του 11 και άδειες του 2009.2010 κ 2011.δεν του δίνουν απόλυση κ τον αναγκάζουν να παραιτηθεί.να υποθέσω ότι δικαιούται όλα τα παραπάνω έτσι? δουλεύει ήμερο με 1000 ευρώ μηνιαίως. μπορείτε να βοηθήσετε λίγο? είμαστε απελπισμένοι.θα φύγει από τη δουλειά του τέλος του μηνός.

  Reply

 • manamar

  17/01/2012 at 2:12 μμ

  Εαν αντμετωπίζεις άρνηση από τον εργοδότη σου, θα πρέπει να προβείς σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, για διενέργεια εργατικής διαφοράς. Επίσης αν η πρόσληψή σου είναι το 2010 και πριν, δικαιούσαι και ολόκληρη την άδεια και το επίδομα άδειας του 2012.
  Καλή Χρονιά!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/01/2012 at 7:55 πμ

  Για σας και καλή χρονιά ! Έχω απολυθεί στης 5 Ιανουαρίου και δεν έχω πάρει ακόμα την άδεια του 2011. Τι πρέπει να κάνω σε αυτήν την περίπτωση ? Ευχαριστώ !

  Reply

 • manamar

  31/12/2011 at 4:53 μμ

  1. Αποδοχές αδειας 5 ημερών: 5 ημερομίσθια Χ 146,75 = 733,75 (μείον εισφορές ΙΚΑ)

  2. Εργασία 5 ημερών: 5 ημερομίσθια Χ 146,75 = 733,75 (μείον εισφορές ΙΚΑ)

  3. Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας: 5 ημερομίσθια Χ 146,75 = 733,75 (μικτά, δεν έχει κρατήσεις ΙΚΑ)

  Καλή χρονιά!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/12/2011 at 8:24 μμ

  καλη χρονιοα να εχουμε ,με το καλο να ερθει συγχαρητηρια για το μπλογκ
  διαβασα ολη την σελιδα αλλα δεν καταφερα να βρω απαντηση οταν με το καλο επιστρεψεις μου απαντας .
  Απολυθηκα σημερα, με ειχαν ενημερωσει απο καιρο και μου εδωσαν πολυ καλη αποζημιωση ,λογω φορτου εργασιας μου ζητησαν να μην παρω ολη την αδεια μου αλλα να παρω μονο πεντε μερες απο τις δεκα ,τι ακριβως χρηματα επρεπε να παρω για τις πεντε μερες που δουλεψα με μεικτο ημερομισθιο 146,75?
  ευχαριστω πολυ

  Reply

 • manamar

  27/12/2011 at 7:42 πμ

  Αν απολυθείς εντός του 2012, ακόμη και με μια ημέρα εργασίας θα πρέπει να πληρωθείς την άδεια και το επίδομα άδειας του 2012. Αν απολυθείς μέχρι 31/12/2011, θα πάρεις ότι τυχόν υπόλοιπα έχουν απομείνει από την άδεια και το επίδομα άδειας του 2011.
  Καλή χρονιά!!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/12/2011 at 6:47 μμ

  Αν απολυθώ 9/1/2012 μετά απο 11 χρόνια εργασίας δικαιούμαι να πληρωθώ το επίδομα αδείας και την άδεια του 2012 ? Αλλάζει κατι αν απολυθώ 30 ή 31/1/2012 ?

  Reply

 • manamar

  21/12/2011 at 8:29 μμ

  Η άδεια του εργαζόμενου δίδεται μετά από συμφωνία – συννενόηση και των δύο. Δεν επιτρέπεται δε η μεταφορά της στον επόμενο χρόνο.

  Καλές γιορτές!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/12/2011 at 4:23 μμ

  ο προισταμενος τις συζυγου στην εταιρια που δουλευει τις βαζει την αδεια για τον επομενο χρονο οποτε θελει αυτος , υπαρχη καποιος νομος που να το απαγορευει αυτο
  ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

  Reply

 • manamar

  21/12/2011 at 3:30 μμ

  Η κανονική άδεια διδεται με συννενόηση εργοδότη και εργαζόμενου και πρέπει να εξαντληθεί μεχρι 31 Δεκέμβρη. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να δώσει την άδεια στον εργαζόμενο μέχρι τέλος του έτους ακόμη κι αν ο εγαζόμενος δεν τη ζητήσει μέχρι τότε. Αυτά ισχύουν με την εργατική νομοθεσία, αλλά στη πράξη συνήθως ειδικά τώρα με τη κρίση άλλα συμβαίνουν, τις περισσότερες φορές με υποχώρηση του εργαζόμενου λογω του φόβου της απόλυσης.
  Καλές γιορτές!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/12/2011 at 1:40 μμ

  εχει δικαιωμα ο εργοδοτης να μου βαλη την αδεια οποτε θελει αυτος….????

  Reply

 • manamar

  20/12/2011 at 8:52 μμ

  Από τον παλιό εργοδότη δικαιούσαι 22 ημέρες για το 2011 και 12 ημέρες από το νέο εργοδότη (7 μήνες Χ 1,66). Αν δεν έχεις πάρει την άδεια από τον 1ο εργοδότη, δικαιούσαι αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας 1 μικτό μισθό. Για το 2012 η άδεια θα βγεί αναλογικά ανά μήνα εργασίας. Μέχρι το Μάιο 1,66 ημέρες ανά μήνα και από Ιούνιο και μετα 1,75 ημέρες ανά μήνα. Στρογγυλλά 21 ημέρες συνολικά.

  Καλές γιορτές!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/12/2011 at 8:49 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΑΠΟ 1/2/2008 ΜΕΧΡΙ 15/5/2011 ΣΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΛΛΑΞΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ 30/5/011 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2011 & ΓΙΑ ΤΟ 2012?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

 • manamar

  19/12/2011 at 1:45 μμ

  Αν κατάλαβα καλά είσαι υπάλληλος σε εμπορικό κατάστημα. Αρα απαγορεύετεαι να εργάζεσαι 6/μερο, ανεξάρτητα από το ημερήσιο ωράριο σου. Μάλλον θα σε έχει δηλώσει 5/μερο και σε βάζει να εργάζεσαι 6/μερο. Η άρνηση του εργαζόμενου να υπογράψει σύμβαση μειωμένης απασχόλησης είναι δικαίωμα του και δεν αποτελεί παραίτηση εκ μέρους του (οικιοθελή αποχώρηση) από την εργασία του. Αν αυτός θέλει, μπορει να σε απολύσει, αλλά θα πρέπει να καταβάλλει την αποζημίωση απόλυσης. Παρ΄ όλα αυτά η απόλυση για το συγκεκριμμένο λόγο μπορεί να θεωρηθεί άκυρη (στα δικαστήρια). Αν η υπόθεση φτάσει στα άκρα και δεν τα "βρείτε" μπορείς με καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας να διεκδικήσεις και τις προηγούμενες άδειες σου (αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας) αρκεί βέβαια να μην έχεις υπογράψει στο "βιβλίο αδειών" ότι τις έχεις λάβει, ή αποδείξεις πληρωμής ότι τις έχεις πληρωθεί. Υπαιτιότητα του εργοδότη σ΄αυτή τη περίπτωση σημαινει ότι ενώ εσύ ζήτησες την άδεια σου ο εργοδότης αρνήθηκε να σου την χορηγησει εντός του έτους.

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/12/2011 at 11:37 πμ

  καλησπερα.ειμαι 25 ετων και εργαζομαι σε ενα καταστημα εδω και 2μιση χρονια ολομοναχη χωρις ρεπο.Εργαζομαι ωρες καταστηματων και αμειβομαι 800 ε αλλα δηλωνομαι 6ωρο 6ημερο με μικτες αποδοχες 680,00 ε.Γενικα δεν ειχα ενημερωθει για τα δικαιωματα μου μεχρι προσφατα που αρνηθηκα να αναλαβω ολοκληρωτικα το εορταστικο ωραριο του καταστηματος εφοσον τα δυο προηγουμενα χρόνια δεν ειχα πληρωθεί ουτε ενα ευρω παραπανω για τις υπερωρίες μου.Ο εργοδοτης μου με απείλησε
  1ον δεν θα μου δωσει το δωρο χριστουγέννων
  2ον θα με κανει 3ωρη ωστε να μην μπορω να τα βγαλω περα και να παραιτηθω για να βρω αλλη δουλεια
  Επισης εδω και 2 χρονια παιρνω το επιδομα το καλοκαιριου αλλα οι αδειες μου ειχαν διαρκεια 10 ημερων και παντα ανευ αποδοχων.Μεχρι στιγμης ο εργοδοτης μου δεν εχει προβει σε καποια ενεργεια(με εχει αναγκη γιατι κραταω το μαγαζί του) αλλα σιγουρα θα κανει τον ιανουαριο.Αν τον Ιανουαριο θελησει να με κανει 3ωρη αν δεν υπογραψω θα θεωρηθει παραιτηση?επισης θέλω τα χρηματα που δικαιουμαι της αδειας μου τουλαχιστον αυτου του χρόνου.Αν δεν μου τα δωσει διαβασα στο blog σας για τον διπλασιασμο αλλα δν καταλαβα το σημειο που αναφερεται στην υπαιτιοτητα του εργοδοτη.Ευχαριστω εκ των προτερων

  Reply

 • manamar

  14/12/2011 at 2:25 μμ

  Ο εργοδότης σου δεσμεύεται από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Αφού με δική του υπαιτιότητα δεν εργάζεσαι κάποιες μέρες (άρνηση αποδοχής εργασίας) καθίσταται υπερήμερος και ως προς το μισθό και ως προς τις εισφορές. Είσαι δηλ. δικαιούχος για τα παραπάνω. Δεν γίνεται να έχει τις απολαβές του προγράμματος και να κερδίζει και από σένα. Γνώμη μου είναι ότι πρέπει κατ' αρχήν να συνεννοηθείτε για το θέμα, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση και πάντως τα χρήματα που έχουν κατατεθεί στην τράπεζα σου ανήκουν και κακώς σου απάντησε έτσι ο επόπτης.

  Reply

 • Ανώνυμος

  14/12/2011 at 1:33 μμ

  eimai se mia epixeirhsh 11 xronia san hmeromisthios tous teleytaious 4 mhnes h epixhrhsh mphke se kapoio programma diathrhshs prosopikoy me 21 enshma to mhna edo kai 3 mhnes o egodoths me kalei opote exei douleia dld 4 5 meres to mhna ostoso mpainei olos o misthos kai ta 21 enshma phra ton epopth ergasias kai mou eipe pos den bgazo tpt gt ta kanei ola nomima ti mporo na kano

  Reply

 • manamar

  09/12/2011 at 8:45 πμ

  Για την εργαζόμενη σε κομμωτήριο….
  Στην μεταβολή εργοδότη, ο εργαζόμενος δεν χάνει τα δικαιώματά του.
  Φοβάμαι όμως ότι έχεις υπογράψει οικιοθελή αποχώρηση από τον πρώτο και
  νέα πρόσληψη στον δεύτερο εργοδότη οπότε σ' αυτή την περίπτωση τα
  πράγματα δεν είναι ευνοϊκά, δηλ. χάνονται τα προηγούμενα χρόνια και
  μόνο δικαστικά ίσως βρείς άκρη. Κανονικά αφού έγινε νέα πρόσληψη, θα
  έπρεπε ο πρώτος εργοδότης να σε απολύσει να καταβάλλει την αποζημίωση και να εκκαθαρίσει άδειες, επιδόματα κλπ. και να ξεκινήσεις απ' την αρχή με νέα σύμβαση στο νέο εργοδότη. Διαφορετικά θα έπρεπε ή να γίνει μεταφορά προσωπικού από τον παλιό στο νέο εργοδότη με αλλαγή της ατομικής σύμβασης και να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορέουν από την αρχική σας πρόσληψη ο νέος εργοδότης με όρο μέσα στη σύμβαση.

  Reply

 • manamar

  09/12/2011 at 7:48 πμ

  Αν εννοείς, αν θα πρέπει να καταβληθούν εισφορές στο ΙΚΑ για επίδομα άδειας και αποδοχές άδειας, ναι είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων. Για τους ασφαλισμένους σε συγγενικά πρόσωπα υπάρχουν κάποιες απαλλαγές από τις εισφορές, όχι όμως και απαλλαγή εισφορών από δώρα επιδόματα κλπ.
  Καλές γιορτές!!!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  08/12/2011 at 8:57 μμ

  εργάζομαι στον πάτερα μου με ΙΚΑ πακέτο κάλυψης 154 ειδική περίπτωση 8

  το επίδομα αδείας είναι υποχρεωτικό ή η άδεια ?

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/11/2011 at 10:00 μμ

  Καλησπερα και συνχαρητηρια για το βλογκ σας.
  Θα ηθελα να σασ ρωτησω κατι το οποιο με απασχολει παρα πολυ.
  Εργαζομαι 9 χρονια σε ενα κομμωτηριο το οποιο τον δεκεμβριο του 2010 πουλήθηκε στον τωρινό μας εργοδότη και μας ειπαν οτι θα απολυθήτε και θα προσληφθειτε απο τον νεο εργοδοτη.
  Η αποζημιωση μου σε σχεση με τα 9 χρονια ισχυει?ή απλά χάσαμε την αποζημίωση από τον προηγούμενο εργοδότη μας (αν φυσικά δικαιούμασταν)

  Reply

 • manamar

  22/11/2011 at 3:14 μμ

  vasoula γεια σου πάλι!!
  Η άδεια του 2011 με βάση την εργατική νομοθεσία πρέπει να εξαντληθεί εντός του έτους. Αν δεν δοθεί (παρανόμως) θα πρέπει να αποζημιωθεί με 30 ημερομίσθια (25α) του ακαθάριστου μισθού σου. (λογω κλεισμένης 10/ετ/ιας στον ίδιο εργοδότη) Τώρα αν η άδεια δεν δοθεί με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του εργοδότη σου, μπορείς να διεκδικήσεις την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας στο διπλάσιο. Δεν μπορείς με βάση πάντα τη νομοθεσία να την πάρεις το 2012. Όλα αυτά βέβαια στην περίπτωση που δεν υπάρξει (παράτυπη) συνεννόηση μεταξύ σας.

  Reply

 • manamar

  22/11/2011 at 3:13 μμ

  Ο φίλος σου είναι δικαιούχος άδειας και επιδόματος άδειας, από την πρώτη ημέρα εργασίας του. Και τα δύο πρέπει να εξαντληθούν μέχρι 31/12/2011. Για το 2011 δικαιούται άδεια (7 μήνες Χ 2,08 ημέρες {λογω 12/ετίας}) = 15 ημέρες, άρα υπόλοιπο 9 ημέρες και επίδομα άδειας 1/2 μισθό. Αν δεν δοθεί (παρανόμως) θα πρέπει να αποζημιωθεί η μη ληφθείσα άδεια. Αν η άδεια δεν δοθεί με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του εργοδότη του, μπορεί να διεκδικήσει την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας στο διπλάσιο. Η άδεια με βάση τη νομοθεσία δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Το 10/μηνο που του λένε δεν ισχύει.

  Reply

 • Ανώνυμος

  22/11/2011 at 11:35 πμ

  Ο φίλος μου εργάζεται από 1/6/2011 με σύμβαση 8ωρη αλλά αφού ξεκίνησε του είπαν ότι θα δουλεύει από τις 7 μέχρι τις 5 και αν χρειαστεί θα μένει παραπάνω σε αποθήκες μεγάλης εισαγωγικής εταιρίας. Ο μισθός του είναι 820e καθαρά τον μήνα. Επίσης έχει 12,5 χρόνια ένσημα. Όσον αφορά την άδεια του είπαν ότι θα την πάρει με το καινούριο έτος την υπόλοιπη, έχει πάρει 6 μέρες συνολικά και ότι επίδομα αδείας θα πάρει τα Χριστούγεννα γιατί δεν δικαιούτε μέχρι να κλείσει τους 10 μήνες κανονικά…Τι μπορεί να κάνει? Ευχαριστώ πολύ

  Reply

 • vasoula

  22/11/2011 at 8:07 πμ

  ευχαριστω θερμά για την απάντηση σας την οποία επιβεβαίωσα και στην επιθεώρηση εργασιας.
  Αντιλαμβάνομαι -αν δεν σας κουράζω πολύ- ότι υπάρχουν 2 επιλογές
  με δεδομένο ότι η χρονιά τελειώνει
  1. κάθομαι σπίτι τον Δεκέμβριο κάνοντας χρήση της άδειάς μου (ανέφικτο να λείψω)
  2. δουλεύω κανονικά τον Δεκέμβριο, παίρνω τον μισθό μου και …πληρώνομαι κ την άδεια; πως μικτά; γιατί καθαρά φαντάζομαι δεν γίνεται λόγω του ΙΚΑ.Τι εισφορές θα πληρωθούν; κανονικής μισθοδοσίας & άδειας μαζί;
  Κάτι τελευταίο. Αν δεν την πάρω μέσα στο έτος τι γίνεται με τη νέα χρονιά. Διάβασα πως την πληρώνομαι με προσαύξηση 100%. Δλδ; Αν για παράδειγμα την πάρω τον Γενάρη, κάθομαι 25 μέρες και πληρώνομαι 2 "μισθούς;"

  Reply

 • manamar

  17/11/2011 at 6:16 μμ

  vasoula γειά σου

  Η 6/μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας υπολογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασιακής σχέσης, συνεπώς δεν αφαιρείτε για τον υπολογισμό της άδειας σου. Εξ' άλλου βρίσκεσαι στο 18ο χρόνο υπηρεσίας, οπότε και με μόνο μία ημέρα εργασίας το 2011 δικαιούσαι ολόκληρη την άδεια (5 εβδομάδες) και το επίδομα άδειας (μισό μισθό). Αν ο ΟΑΕΔ έδωσε μέρος του επιδόματος άδειας, θα το αφαιρέσει ο εργοδότης σου.

  Reply

 • manamar

  17/11/2011 at 11:03 πμ

  καλησπερα!!εργαζομαι απο 1/12/2005 (προσληψη)εως σημερα ως υπαλληλος γραφειου……..

  Απάντηση
  Εφόσον έχεις 5 χρόνια συμπληρωμένα η αποζημίωση απόλυσης χωρίς προειδοποίηση είναι 3 μισθοί πλέον του 1/6 αυτών. Με προειδοποίηση 3 μηνών η αποζημίωση θα μειωθεί στο μισό, η οποία θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα, αφού δεν ξεπερνάει τους 2 μισθούς. Την άδεια και το επίδομα του 2012 τα δικαιούσαι κανονικά και καταβάλλονται με την αποχώρηση.

  Reply

 • vasoula

  17/11/2011 at 10:20 πμ

  Γεια σας,
  εργαζομαι ως υπαλ.γραφειου 18 χρονια. 30/3/11 εληξε το 6μηνο του οαεδ απο τη 2η εγκυμοσ. μου. Απο 1/4 εως 26/8 ημουν σε αδεια ανευ αποδοχων. Θα ηθελα να ξερω αν δικαιουμαι αδεια κ επιδ. αδειας για το 2011 αφου διαβασα οτι το 6μηνο λογιζεται ως χρονοσ πραγμ υπηρεσιασ για τον υπολογισμο αδειας, προυπηρ κτλ. Ο λογιστης μου ειπε οτι δικαιουμαι μονο για το διαστημα απο την επιστροφη μου και μετα

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/11/2011 at 7:58 μμ

  καλησπερα!!εργαζομαι απο 1/12/2005 (προσληψη)εως σημερα ως υπαλληλος γραφειου.Μου ανακοινωθηκε οτι θα απολυθω με προειδοποιηση την οποια και θα υπογραψω τις επομενες ημερες.Εφοσον λαβω προειδοποιηση θα με απολυσει σε 3 μηνες.Η αποζημιωση που δικαιουμαι ειναι 3 η 4 μισθοι?(γνωριζω οτι με την προειδοποιηση χανω το 50%)Επισης σε τρεις μηνες εχει αλλαξει ο χρονος…. δικαιουμαι ολη την αδεια για το 2012 και το επιδομα?Εχω ακουσει οτι την ημερα που θα με απολυσει θα πρεπει να παρω το 1/3 την αποζημιωσης και ολα τα οφειλομενα, αλλα απο το λογιστηριο μου ειπαν οτι τα οφειλομενα μαζι με την αποζημιωση θα ειναι σε 3 δοσεις(τις οποιες θα μου πληρωνει ανα 2 μηνες).Τι ισχυει?ευχαριστω εκ των προτερων…..

  Reply

 • manamar

  30/10/2011 at 10:55 πμ

  Πράγματι έτσι είναι. Από το 3ο ημερολογιακό έτος και μετά ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Μάλιστα αφού δουλεύεις από το 2001 εάν έχεις κλείσει τα 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή τα 12 συνολικά σε όλους, δικαιούσαι άδεια 5 εβδομάδων. Αυτά λοιπον που ισχυρίζεται ο εργοδότης σου δεν ισχύουν.

  Reply

 • e-mail: [email protected]

  30/10/2011 at 8:34 πμ

  Δουλεύω σε εταιρία ιδιωτικού τομέα από το 2001. Είμαι 56 χρόνων. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου ήμουν σε επίσχεση εργασίας για καθυστερήσεις μισθών κλπ. Στην συνέχεια εργαζόμουν κανονικά αφού σταμάτησα την επίσχεση. Όταν έκανα αίτηση για την κανονική μου άδεια ο εργοδότης με ενημέρωσε ότι δεν δικαιούμαι όλες τις μέρες της κανονικής μου αδείας αλλά μέρος αυτών αναλογικά με τον χρόνο που εργάστηκα. Γνωρίζω όμως ότι μετά τον τρίτο χρόνο η άδεια καταβάλλεται ολόκληρη ακόμα και την πρώτη μέρα του χρόνου. Έχω δίκιο ? να κινηθώ νομικά εναντίον του εργοδότη για μη καταβολή κανονικής αδείας.? Τέλος σας ενημερώνω ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στην σύμβαση εργασίας μου είναι ι ιδία από τότε που προσλήφθηκα.

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/10/2011 at 8:33 πμ

  Δουλεύω σε εταιρία ιδιωτικού τομέα από το 2001. Είμαι 56 χρόνων. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου ήμουν σε επίσχεση εργασίας για καθυστερήσεις μισθών κλπ. Στην συνέχεια εργαζόμουν κανονικά αφού σταμάτησα την επίσχεση. Όταν έκανα αίτηση για την κανονική μου άδεια ο εργοδότης με ενημέρωσε ότι δεν δικαιούμαι όλες τις μέρες της κανονικής μου αδείας αλλά μέρος αυτών αναλογικά με τον χρόνο που εργάστηκα. Γνωρίζω όμως ότι μετά τον τρίτο χρόνο η άδεια καταβάλλεται ολόκληρη ακόμα και την πρώτη μέρα του χρόνου. Έχω δίκιο ? να κινηθώ νομικά εναντίον του εργοδότη για μη καταβολή κανονικής αδείας.? Τέλος σας ενημερώνω ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στην σύμβαση εργασίας μου είναι ι ιδία από τότε που προσλήφθηκα.

  Reply

 • e-mail: [email protected]

  30/10/2011 at 8:32 πμ

  Δουλεύω σε εταιρία ιδιωτικού τομέα από το 2001. Είμαι 56 χρόνων. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου ήμουν σε επίσχεση εργασίας για καθυστερήσεις μισθών κλπ. Στην συνέχεια εργαζόμουν κανονικά αφού σταμάτησα την επίσχεση. Όταν έκανα αίτηση για την κανονική μου άδεια ο εργοδότης με ενημέρωσε ότι δεν δικαιούμαι όλες τις μέρες της κανονικής μου αδείας αλλά μέρος αυτών αναλογικά με τον χρόνο που εργάστηκα. Γνωρίζω όμως ότι μετά τον τρίτο χρόνο η άδεια καταβάλλεται ολόκληρη ακόμα και την πρώτη μέρα του χρόνου. Έχω δίκιο ? να κινηθώ νομικά εναντίον του εργοδότη για μη καταβολή κανονικής αδείας.? Τέλος σας ενημερώνω ότι ουδεμία αλλαγή επήλθε στην σύμβαση εργασίας μου είναι ι ιδία από τότε που προσλήφθηκα.

  Reply

 • Ανώνυμος

  13/10/2011 at 4:09 μμ

  EYXARISTO KYRIE MANAMAR POY MAS BOITHATE..EBITA

  Reply

 • manamar

  09/10/2011 at 7:20 μμ

  Η ατομική σύμβαση εργασίας είναι υποχρεωτική από την εργατική νομοθεσία. Μάλιστα εάν η απασχόληση είναι μειωμένη, η σύμβαση κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει λοιπόν να του τη ζητήσεις.
  Δες σχετική ανάρτηση εδώ
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/05/15694.html

  Reply

 • manamar

  09/10/2011 at 7:16 μμ

  Εχετε να πληρωθείτε 6 μήνες. Τρείς τρόποι αντίδρασης κατα τη νγνώμη μου.
  α) Ανώνυμη καταγγελία στη επιθ. εργασίας για έλεγχο στην επιχείρηση.
  β) Επώνυμη καταγγελία στην ίδια υπηρεσία για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
  γ) Επίσχεση εργασίας (δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/05/blog-post_5511.html )

  Reply

 • manamar

  09/10/2011 at 7:10 μμ

  Εβίτα, ως υπάλληλος γραφείου σε εμπορική επιχείρηση, διαζευγμένη, με 5 χρόνια προϋπηρεσίας, 6ωρο, 5μερο, ο μισθός σου θα είναι 738,13 € μικτά.

  Reply

 • Ανώνυμος

  09/10/2011 at 4:06 μμ

  Mporei o ergodotis na kanei proslipsi xoris na moy dosei thn symbasi ergasias?ti ginetai tote?

  Reply

 • Ανώνυμος

  09/10/2011 at 3:38 μμ

  sthn etaireia poy doyleyo o ergodotis mas afhse 6 mhnes aplhrotoys…mas dinei mono enanti toy mitsthoy me thn aitiologia pos yparxei problhma oikonomiko…ti prepei na kanoyme?mas ofeilei gyro sta 5ooo k olo sta enanti mas afhnei…ti ginetai tora?

  Reply

 • manamar

  08/10/2011 at 5:56 μμ

  Απο 10 Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δικαιούσαι Δώρο Χριστουγέννων 5,25 ημερομίσθια. (ημερομίσθιο = 1/25ο του μισθού σου)
  Για το μισθό σου, δώσε μου περισσότερα στοιχεία: αντικείμενο δραστηριότητας επιχείρησης, έγγαμος ή άγαμος, προϋπηρεσία κλπ

  Reply

 • Ανώνυμος

  08/10/2011 at 4:35 μμ

  EIMAI DIAZEYGMENI XORIS PAIDIA K 5 XRONIA PROYPHRESIA STO IDIO EPAGGELMA ..TI MISTHO DIKAIOYMAI STO 6ORO?PENTHIMERO?

  Reply

 • Ανώνυμος

  08/10/2011 at 3:13 μμ

  POIOS EINAI O BASIKOS MISTHOS TOY YPALLILOY GRAFEIOY OS 6ORO PENTHIMERO?

  Reply

 • Ανώνυμος

  08/10/2011 at 3:11 μμ

  STIS 10-11-2011 THA GINEI PROSLIPSI ..TI DORO XRISTOYGENNON DIKAIOYMAI GIA 2 MHNES ERGASIA?OS YPALLILOS GRAFEIOY 6ORO PENTHIMERO?EYXARISTO…

  Reply

 • manamar

  07/10/2011 at 3:06 μμ

  Dimitris, το επίδομα άδειας δίδεται μαζί με την κανονική άδεια τα οποία μπορούν (και πρέπει) να εξαντληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

  Reply

 • DIMITRIS

  07/10/2011 at 10:19 πμ

  ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Reply

 • manamar

  21/09/2011 at 12:24 μμ

  Το δώρο Χριστουγέννων δεν μπορείς να το απαιτήσεις τώρα. Θα πληρωθεί τα Χριστούγεννα εκτός κι αν ο εργοδότης θελήσει να στο δώσει τώρα.

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/09/2011 at 9:20 πμ

  Σας ευχαριστώ πολύ, είπε θα τα δώσει 30/9 γιατι κάνει πληρωμες κάθε τέλος του μήνα. Το δώρο θα πρέπει να το ζητήσω τώρα?

  Reply

 • manamar

  20/09/2011 at 9:38 μμ

  1. Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας: 800:25Χ18=576 € (πλέον των εισφορών ΙΚΑ, αφού οι συγκεκριμένες αποδοχές υπολογίζονται στα μικτά)
  2. Επίδομα άδειας: 1/2 μισθού = 400 €
  3. Δώρο Χριστουγέννων (αναλογία): 25:8Χ4= 12,5 ημερομίσθια = 400 €
  Τα υπ' αριθ. 1 και 2 πρέπει να πληρωθούν άμεσα

  Reply

 • Ανώνυμος

  20/09/2011 at 6:45 μμ

  Καλησπέρα σας, δουλευω σαν υπάλληλος γραφείου από το 2006,6 μερες τη βδομάδα, 8ωρο. Με απέλυσε στις 31/8/2011 λόγω κρίσης.Έχω πάρει 8μερες άδεια και ξέρω ότι δικαιούμαι άλλες 18.Με 800ευρω το μήνα πόσα χρήματα πρέπει να πάρω για άδεια και επίδομα που συνήθως μας το δίνει τον Δεκέμβρη?Ευχαριστώ, σε αριθμούς σας παρακαλώ για να καταλάβω.

  Reply

 • manamar

  19/09/2011 at 4:45 μμ

  Αδεια, επίδομα άδειας και δώρα, παραγράφονται μετά από 5 χρόνια

  Reply

 • Ανώνυμος

  15/09/2011 at 11:01 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΑΝ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ,ΕΔΩ ΚΑΙ 6 ΧΡΟΝΙΑ.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ.ΜΕ ΕΝΣΙΜΟ ΙΚΑ.ΠΕΡΣΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ Κ.Λ Π.ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΑ ΖΗΤΗΣΑ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΗΘΗΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΗΣΗ.ΕΙΜΑΙ 64 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ.ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ,ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΝΩ.

  Reply

 • manamar

  12/09/2011 at 11:13 πμ

  Για ένα μήνα εργασίας το 2011, δικαιούσαι 2 μικτά ημερομίσθια ως αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας και 2 ημερομίσθια επίδομα άδειας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  09/09/2011 at 8:04 μμ

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατι σχετικά με το επίδομα αδείας. Δούλεψα στον οτε από ιουνιο 2010 έως και ιανουάριο 2011. Συνολικά 8 μήνες. Πληρώθηκα κανονικά και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων (όσο αντιστοιχούσε σε αυτά). Δικαιούμαι και επίδομα αδείας για το καλοκαίρι ή όχι επειδή απολύθηκα τον Ιανουάριο; Διότι δεν πήρα αυτό το καλοκαίρι και απλά δεν ξέρω τι ισχύει. Δε θα έπρεπε να πάρω κάτι; Παρακαλώ αν κάποιος ξέρει ας μου απαντήσει για το τι ισχύει.

  Reply

 • Ανώνυμος

  07/09/2011 at 8:58 μμ

  Εργάζομαι απο το 2004 σε μια εταιρία με πενθήμερο. Εδω και 2 βδομάδες (λόγω αναδουλειάς)έχουν σταματησει σχεδόν το μισό προσωπικό και μας το χρεώνουν σαν κανονική άδεια (φαντάζομαι μέχρι να τελειώσει) κατα πόσο είναι νόμιμο αυτό? και τι μπορούμε να κάνουμε?

  Reply

 • manamar

  06/09/2011 at 12:03 μμ

  Με τέσσερεις ημέρες την εβδομάδα εργαζεσαι δηλ. 208 ημέρες το χρόνο. Βρίσκεσαι στο τρίτο ημερολογιακό χρόνο, συνεπώς δικαιούσαι 18 ημέρες άδεια, (26:300Χ208) οι οποίες αντιστοιχούν στις ημέρες που θα εργαζόσουν, δηλ. 4 εβδομάδες και 2 ημέρες από την 5η εβδομάδα.

  Reply

 • gk

  05/09/2011 at 12:09 μμ

  Γεια σας! Εργάζομαι από το 2009 με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και συγκεκριμένα 20 ωρών και 4 ημερών την εβδομάδα. Πόσες ημέρες άδεια δικαιούμαι φέτος? 16 ή 17
  η 18? Δηλαδή 4εβδομάδες-1 μήνα? Για κάθε εβδομάδα που απουσιάζω θεωρείται πως παίρνω 4 ημέρες άδεια? Οι πραγματικές ώρες και ημέρες εργασίας μου δεν είναι σχεδόν ποτέ αυτές που γράφει η σύμβαση. Έχει σημασία αυτό?

  Reply

 • manamar

  31/08/2011 at 12:07 μμ

  Για τον πρώτο χρόνο δικαιούσαι αδεια 1,66 μέρες ανά μήνα εργασίας. Μπορείς να την πάρεις οποτεδήποτε αλλά πάντα σε συννενόηση με τον εργοδότη. Οποσδήποτε όμως πρέπει να εξαντληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση απόλυσης χωρίς να έχεις πάρει την άδεια σου δικαιούσαι ως αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, 2 ημερομίσθια μικτά για κάθε μήνα εργασίας και ως επίδομα άδειας επίσης 2 ημερομίσθια ανά μήνα αλλά αυτό μέχρι του ορίου των 13 ημερομισθίων.

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/08/2011 at 2:44 πμ

  εργαζομαι 4 μηνες σε μια εταιρια security και απο αρχες Αυγουστου
  αιτουμαι αδεια και ολο μου η εταιρια
  μου το αρνειται λογω οτι ειμαι νεος
  στην δουλεια , θελω να ρωτησω ποσες
  μερες αδειας δικαιουμαι γιατι μ ειπαν
  σαν εταιρια δινουμε 12 μερες τον χρονο
  και επισης τι λεφτα δικαιουμαι σε
  περιπτωση που απολυθω χωρις να εχω
  παρει καμμια μερα αδεια! δουλευω 4 ωρο
  με 15€ + τα ενσημα!
  Ευχαριστω

  Reply

 • manamar

  24/08/2011 at 9:48 πμ

  Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση για το επίδομα άδειας. Αυτό δίδεται μαζί με την κανονική άδεια. Πάντως πρέπει όπως και η άδεια να εξαντληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

  Reply

 • Ανώνυμος

  24/08/2011 at 9:10 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΤΟ "ΑΦΕΝΤΙΚΌ" ΜΟΥ ΛΈΕΙ ΌΤΙ ΜΕ ΒΆΣΗ ΚΆΠΟΙΑ ΝΈΑ "ΑΠΌΦΑΣΗ" ΤΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΈΧΕΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ ΜΈΧΡΙ Κ ΤΟΝ ΟΚΤΏΒΡΙΟ
  ΙΣΧΎΕΙ ΚΆΤΙ ΤΈΤΟΙΟ ???

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/08/2011 at 2:45 μμ

  Με καλύψατε κι ευχαριστώ για το χρόνο σας. Και για την ιστορία να σας πω ότι λόγω κρίσης δεν θα δοθεί επίδομα αδείας και σ'όποιον αρέσει!!! Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλό απόγευμα.

  Reply

 • manamar

  23/08/2011 at 2:20 μμ

  Να ξεκαθαρίσουμε ότι, άλλο πράγμα οι δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας οι οποίες για τον πρώτο χρόνο εργασίας είναι αναλογικά 1,66ημέρες ανά μήνα εργασίας και άλλο η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας η οποία υπολογίζεται σε 2 ημερομίσθια (μικτά) ανά μήνα εργασίας σε περίπτωση δηλ. ξαφνικής λύσης της εργασιακής σχέσης ή σε περίπτωση που για κάποιους λόγους δεν πήρε την κανονική άδεια ο εργαζόμενος μέχρι τέλος του έτους. Για τον πρώτο χρόνο λοιπόν ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος της άδειας από την αρχή και η άδεια μπορεί να δοθεί – ληθφεί σε συννενόηση με τον εργοδότη τμηματικά ή ολόκληρη πριν τη λήξη του έτους. Στους 7 μήνες εργασίας ο φίλος σου μέχρι σήμερα δικαιούται 12 ημέρες κανονικής άδειας, ομως παίρνει προς το παρών μόνο τις 5 μέρες. Τις υπόλοιπες μπορεί να τις πάρει σε οποιοδήποτε αλλο χρονικό σημείο παντα σε συννενόηση με τον εργοδότη. Αφού λοιπόν τώρα παίρνει 5 μέρες αδεια οι αποδοχές αδειας θα είναι ισες με τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν αυτή την εβδομάδα που θα απουσιάζει με άδεια. Αναλογικά θα πάρει τώρα και επίδομα άδειας αφού αυτό ακολουθεί τις αποδοχές αδείας. Το υπόλοιπο θα δίδεται με την λήψη του υπολοίπου της κανονικής άδειας. Ελπίζω να σε κάλυψα. Είμαι στη διαθεσή σου για παραπέρα διευκρινήσεις.

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/08/2011 at 1:09 μμ

  Εργάζεται 7 μήνες οπότε δεν αναλογούν 2 μέρες το μήνα άδεια; Δηλαδή 14 ημέρες; Ασχετα αν θα πάρει μια εβδομάδα. Και οι αποδοχές δεν είναι 13 ημερομίσθια; Δουλεύει 6 ημέρες και 7 ανα 15 ημέρες που το βενζινάδικο ανοίγει και Κυριακή. Συγγνώμη αν γίνομαι κουραστική, ευχαριστώ και πάλι.

  Reply

 • manamar

  23/08/2011 at 11:57 πμ

  Αν η εργασία στο βενζινάδικο ειναι πενθήμερη τότε και η άδεια μιας εβδομάδας θα περιλαμβάνει 5 εργάσιμες ημέρες. Τα χρήματα που θα πάρει για το διάστημα αυτό, θα είναι οι αποδοχές άδειας 5 ημερομίσθια και το επίδομα άδειας επίσης 5 ημεριμίσθια. Αν εργαστεί ολόκληρο το 2011 θα πρέπει μέχρι 31Δεκεμβρίου να λάβει την υπόλοιπη άδεια και το επίδομα άδειας ή τα αναλογούντα υπόλοιπα αυτών άν λυθεί νωρίτερα η εργασιακή σχέση.

  Reply

 • manamar

  23/08/2011 at 11:34 πμ

  Φίλε Πάνο, αν η κοπέλλα εργάζεται σε σενα 20 μήνες, σημαίνει ότι η πρόσληψή της έγινε το 2009. Αν πράγματι είναι έτσι, το 2011 είναι το τρίτο ημερολογιακά έτος, συνεπώς η εργαζόμενη δικαιούται ολόκληρη την άδεια (22 μέρες) και ολόκληρο το επίδομα άδειας (13 ημερομίσθια) Αν τώρα έχει λάβει εντός του 2011 10 ημέρες άδεια, η άδεια που απομένει θα πρέπει να πληρωθεί (αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας). Επίσης δικαιούται αναλογία Δώρου Χριστουγέννων 9,35 ημερομίσθια, το οποίο μπορεί να δοθεί και τα Χριστούγεννα.

  Reply

 • Ανώνυμος

  23/08/2011 at 10:57 πμ

  Καλησπέρα. Ο φίλος μου δουλεύει σε βενζινάδικο από τον Φλεβάρη με ημερομίσθιο 35 ευρώ. Τώρα του δίνουν μια εβδομάδα άδεια. Πόσα χρήματα πρέπει να του δώσουν; Σας ευχαριστώ πολύ.

  Reply

 • Πανος

  23/08/2011 at 6:03 πμ

  Απασχολόυσα μια κοπέλα αλοδαπή στο σπιτι ως οικιακή βοηθό – baby sitter για 20 μήνες (Δευτ. πρωι – Σαββ. μεσιμ.). Στις 31 Ιουλίου σταμάτησε. Της έχω καταβάλει μισθό Ιουλίου και πλήρες επίδομα αδείας ενώ αυτή έχει ήδη πάρει 10 εργάσιμες αδεια μεσα στο 2011. Τι άλλο της οφείλω; (Σημ. η απασχόληση ήταν νόμιμη με ασφάλιση στο ΙΚΑ στο 50% του 25πλασίου Η.Α.Ε.)

  Reply

 • manamar

  17/08/2011 at 9:13 πμ

  Αφού πήρε την άδεια της μπορεί να απαιτήσει το επίδομα άδειας και φυσικά τις αποδοχές αδείας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/08/2011 at 9:18 μμ

  Την καλοκαιρινη άδεια της όμως την πήρε κανονικά αλλά λεφτά δεν είδε,μπορεί να το κάνει αυτό?
  Ευχαριστώ πάντως!

  Reply

 • manamar

  16/08/2011 at 8:22 μμ

  Το επίδομα άδειας ακολουθεί την κανονική άδεια και μπορεί να εξαντληθεί (πληρωθεί) μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τη μη καταβολή δεδουλευμένων η κοπέλλα σου μπορεί να προβεί σε διάφορες ενέργειες όπως καταγγελία στο ΣΕΠΕ,επίσχεση εργασίας, καταγγελία σύμβασης για βλαπτική μεταβολή.

  Reply

 • manamar

  16/08/2011 at 8:15 μμ

  Φίλε υδραυλικέ. Αν κατάλαβα καλά πήρες την άδεια σου στις 13 Αυγούστου. Δικαιούσαι για το 2011, 22 ημέρες άδεια στις οποίες δεν υπολογίζονται τα Σάββατα, δηλαδή 4 εβδομάδες και 2 ημέρες από την 5η εβδομάδα. Η εργασία κατά το Σάββατο αφού ήδη έχεις εξαντλήσει το 40/ωρο τις προηγούμενες ημέρες θεωρείτε παράνομη. Εκτός από το επίδομα άδειας (13 ημερομίσθια) θα πάρεις και τις αποδοχές άδειας, τόσα ημερομίσθια όσα εμπίπτουν στη διάρκεια της νόμιμης άδειας σου.

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/08/2011 at 5:23 μμ

  Καλησπέρα,η κοπέλα μου δουλεύει σαν υπάλληλος,έχει να πληρωθεί απο τον Ιούνιο και δεν της πλήρωσαν ούτε το επίδομα αδείας,γενικά το κάνουν γαργάρα….Γνωρίζετε μέχρι πότε έχουν το δικαίωμα να μην δώσουν το επίδομα και αν μπορεί να κάνει καταγγελία σύμβασης για αυτό….Ευχαριστώ πολύ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται