Το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα

14/03/2011
pasxa.jpg?fit=475%2C280&ssl=1

Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούται  δώρο Πάσχα, το οποίο είναι ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό ή με 15 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Το δώρο υπολογίζεται ολόκληρο εάν η εργασιακή σχέση διήρκεσε από 1ης Ιανουαρίου έως και 30 Απριλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μικρότερης διάρκειας της εργασιακής σχέσης ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία αυτού. Η αναλογία αυτή ισούται με  τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών που διήρκεσε η εργασιακή σχέση μέχρι την αποχώρηση ή απόλυση, διά του αριθμού (8). Το πηλίκον της διαιρέσεως το πολλαπλασιάζουμε επί 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού του μισθωτού ή του ημερ/σθίου του εργατοτεχνίτη. Για χρονικό διάστημα λιγότερο των 8 ημερών διάρκειας της εργασιακής σχέσης χορηγείται κλάσμα του δώρου. (Υ.Α. 19040/81)

Από τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης αφαιρούνται:

α) οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας.
β) Οι ημέρες της   άδειας άνευ αποδοχών.
γ) Οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες οι μισθωτοί έλαβαν επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Αντίθετα δεν αφαιρούνται:
α) Άδεια λόγω τοκετού πριν και μετά, άσχετα αν ελήφθη επίδομα μητρότητας.
β) άδειες σπουδαστών για συμμετοχή στις εξετάσεις.
γ) άδειες λουτροθεραπείας εφ’ όσον υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ.

Σημειώνεται επίσης ότι η υποχρέωση του εργοδότη για καταβολή δώρων εορτών σε μητέρες, περιορίζεται στο διάστημα προ και μετά του εξαμήνου της ειδικής 6/μηνης άδειας προστασίας μητρότητας (ΟΑΕΔ) εφόσον έχει ληφθεί.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση την αμοιβή του μισθωτού κατά την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εάν όμως έχει λυθεί η εργασιακή σχέση πριν την ημερομηνία αυτή το δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές κατά την ημέρα λύσεως της εργασιακής σχέσης. Σαν αποδοχές θεωρείται ο νόμιμος ή συμβατικός μισθός ή ημερομίσθιο και οποιαδήποτε άλλη παροχή εφ’ όσον καταβάλλεται σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά ή κατ’ επανάληψη σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Έτσι έχει κριθεί ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές:
α) Το επίδομα ισολογισμού εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο το οποίο επιμερίζεται ανάλογα με το πότε καταβλήθηκε από 1/1 έως 30/4 για το δώρο Πάσχα.
β) Η αμοιβή της υπερωριακής εργασίας και της υπερεργασίας, εφ’ όσον πραγματοποιούνται τακτικά.
γ) Το επίδομα αδείας, εφόσον καταβλήθηκε από 1/1 έως 30/4.
δ) Η αμοιβή για εργασία τις Κυριακές, αργίες και για νυκτερινή απασχόληση εφ’ όσον γίνεται τακτικά.
ε) Τα οδοιπορικά εφ’ όσον παρέχονται άνευ υποχρεώσεως υπηρεσιακής μετακινήσεως του μισθωτού και δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού.
Για την καθεμιά από τις ανωτέρω καταβαλλόμενες πρόσθετες αποδοχές υπάρχει και τρόπος υπολογισμού, έτσι:
α) Το επίδομα ισολογισμού που καταβλήθηκε από 1/1 έως 30/4 και καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο προσαυξάνει το δώρο Πάσχα κατά  1/8 του επιδόματος ισολογισμού. Εάν γίνει υπολογισμός στο δώρο Πάσχα τότε δεν υπολογίζεται στο δώρο Χριστουγέννων και αντίστροφα.
β) Η προσαύξηση του δώρου Πάσχα για την υπερεργασία, την υπερωρία και τα νυκτερινά γίνεται ως εξής: διαιρείται το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο μισθωτός για τις παραπάνω αιτίες εργασίες και μόνο δια του αντίστοιχου αριθμού των ημερών του διαστήματος που έλαβε αυτές τις αποδοχές το πηλίκο προστίθεται στο ημερομίσθιο βάσει του οποίου υπολογίζεται το δώρο.
γ) Το ποσό του επιδόματος αδείας προσαυξάνει τα δώρα εορτών μία φορά το χρόνο ή το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, ανάλογα με την χρονική περίοδο που χορηγήθηκε.Το επίδομα αδείας προσαυξάνει το Δώρο Πάσχα εφ’ όσον χορηγήθηκε από 1/1 μέχρι 30/4.

Για να βρεθεί η αναλογία του επιδόματος αδείας με την οποία προσαυξάνεται το δώρο Πάσχα, διαιρούμε το ποσό του επιδόματος αδείας που χορηγήθηκε με το 4 και μετά με το 2. (Έγγρ. Υπ. Εργασίας 16960/88, 17828/89 και Α.Π. 690/78).

Σημειώνεται πάντως ότι το ποσό της προσαύξησης είναι ίδιο εάν προσαυξηθούν και το Δώρο Πάσχα και το Δώρο Χριστουγέννων με τον συντελεστή 0,04166.
Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται στους μισθωτούς μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη εκάστου έτους μόνο σε χρήμα. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα οποτεδήποτε όπως επίσης δικαιούται να αφαιρέσει την αναλογία δώρου για το χρονικό διάστημα από τον χρόνο καταβολής μέχρι 30/4, το οποίο θα αποδώσει αργότερα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΜΕΡΙΚΩΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
Ο εργαζόμενος της κατηγορίας αυτής  που απασχολείται κάθε μέρα  με μειωμένο ωράριο θα πάρει ως Δώρο Πάσχα ότι και ο πλήρως απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών.
Ο εργαζόμενος με πλήρες ωράριο/ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες τη  βδομάδα, θα πάρει ως Δώρο Πάσχα 1 ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Οι αμειβόμενοι  με ωρομίσθιο, θα λάβουν  Δώρο Πάσχα με  βάση το  μέσου όρο  των αποδοχών   για το διάστημα από 1/1 έως 30/04 . Συγκεκριμένα θα διαιρέσουμε το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος το παραπάνω χρονικό διάστημα, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκε στο διάστημα αυτό. Το ποσό που προκύπτει είναι το μέσο ημερομίσθιο υπολογισμού και  πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δικαιούμενων ημερομισθίων ως  Δώρο Πάσχα.ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ  Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται Δώρο Πάσχα (Απόφ. Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων και Εργασίας).

 

Για να υπολογίσετε άμεσα το Δώρο Πάσχα πατήστε  ΕΔΩ – Πρόγραμμα online

Εκτύπωση

2 comments

  • Ανώνυμος

    20/11/2012 at 2:39 μμ

    Σημειώστε παρακαλώ ότι και το δώρο Πάσχα έχει πλαφόν (50x ημερ. ανειδ. εργ.). Βέβαια, αυτό ισχύει εφόσον η εταιρία το έχει θεσπίσει για όλους τους υψηλόμισθους υπαλλήλους της.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Κυριακή 19/1/2020. Τι ισχύει για λειτουργία καταστημάτων και αμοιβή εργαζομένων

Κυριακή 19/1/2020. Τι ισχύει για λειτουργία καταστημάτων και αμοιβή εργαζομένων

Τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ. Κριτήρια επιβολής

Τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ. Κριτήρια επιβολής

Σεμινάριο: Πρακτική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα εποχικά ξενοδοχεία

Σεμινάριο: Πρακτική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα εποχικά ξενοδοχεία