ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

15/03/2011
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν τα ανυπαίτια κωλύματα, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 657-658 του Α.Κ. Τέτοια είναι η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εγκυμοσύνη, η στράτευση, η άσκηση υποχρεωτικών από το νόμο καθηκόντων του εργαζόμενου ως πολίτη, καθώς και ο αποκλεισμός του λόγω ανωτέρας βίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα 657-658 του Α.Κ. ο εργαζόμενος, εφόσον έχει κάποιους απ΄ τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να απουσιάσει από την εργασία του, και ταυτόχρονα διατηρεί την αξίωση προς είσπραξη του μισθού του για ορισμένο χρονικό διάστημα
Β) ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ανυπαιτίου κωλύματος, είναι η βραχεία ασθένεια. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 2112/20 που προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4558/30 βραχείας διάρκειας ασθένεια είναι:
 • Ένας μήνα για όσους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια
 • Τρεις μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια
 • Τέσσερις μήνες για όσους υπηρετούν από 10 μέχρι 15 χρόνια
 • Έξι μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 288/66, δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά την διάρκεια βραχείας ασθένειας, εφόσον βέβαια καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση από τον εργοδότη.
Στην περίπτωση που η ασθένεια του εργαζόμενου ξεπεράσει τα όρια της βραχείας ασθένειας, το θέμα της λύσης της συμβάσεως εργασίας, θα κριθεί απ΄ τα αρμόδια δικαστήρια.
Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να υπόκειται στις διατάξεις περί ασθενείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:
Ι) Ο εργαζόμενος να απασχολείται στην επιχείρηση πάνω από 10 ημέρες.
ΙΙ) Να έχει εξεταστεί και να του έχει χορηγηθεί αποδεικτικό ασθενείας από γιατρό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για πρώτη φορά και δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθένειάς του αρκεί η βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό.
Δ) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ασθενείας του διατηρεί αξίωση στο μισθό του ως εξής:
α) Αν έχει συμπληρώσει στον εργοδότη του υπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα ημερών, αλλά μικρότερη από έτος, δικαιούται αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου.
β) Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία ενός έτους δικαιούται αποδοχές ενός μηνός.
Η παραπάνω αξίωση για δικαίωμα στο μισθό (για δεκαπενθήμερο ή μήνα) αναφέρεται σε κάθε εργασιακό (και όχι ημερολογιακό) έτος.
Αν η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από δεκαπενθήμερο ή μήνα) ο εργοδότης δεν υποχρεούται για περαιτέρω καταβολή μισθού.
Ε) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, και η ασθένεια του εργαζομένου κρατήσει ως και 3 ημέρες, η επιχείρηση υποχρεούται να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού του ή το μισό του ημερομισθίου του για κάθε μέρα απουσίας απ΄ την εργασία του.
Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος, τότε για τις 3 πρώτες ημέρες ισχύει ότι και παραπάνω. (Δηλαδή η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού ή το μισό ημερομίσθιο για κάθε μέρα απουσίας από την εργασία του).
Από την 4η μέρα, ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, καταβάλει μία ημερήσια επιδότηση για όλες τις υπόλοιπες ημέρες που είναι ασθενής. Η επιδότηση αυτή ορίζεται απ΄ την ασφαλιστική κλάση και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.
Από την πλευρά της η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο, για κάθε μέρα απουσίας του, ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του, μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση που χορηγείται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
Όταν ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών, για παραπάνω από μία φορά μέσα στο ίδιο εργασιακό έτος, η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση από την πρώτη μέρα απουσίας απ΄ την εργασία του.
Αν όμως η ασθένεια του εργαζόμενου διαρκέσει λιγότερο από 4 ημέρες, τότε ο ασφαλιστικός φορέας δεν καταβάλει την ημερήσια επιδότηση και η επιχείρηση καταβάλει μόνο το 1/2 του 1/25 του μισθού ή το μισό ημερομίσθιο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1) Μισθωτός που έχει συμπληρώσει 2 χρόνια στην επιχείρηση, ασθενεί το εργασιακό έτος ως εξής:
Πρώτη φορά (Απρίλιος) 8 μέρες
Δεύτερη φορά (Ιούνιος) 3 μέρες
Τρίτη φορά (Αύγουστος) 6 μέρες
Τέταρτη φορά (Σεπτέμβριος)  2 μέρες
Πέμπτη φορά (Οκτώβριος) 18 μέρες
Σύνολο 37 μέρες
Θα επιδοτηθεί ως εξής:
Ι.Κ.Α. (επίδομα)
Εργοδότης
1η φορά
5 ημέρες
3 μισά ημερομίσθια και διαφορά στα υπόλοιπα 4 (όχι στα πέντε γιατί στις 8 μέρες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε Κυριακή)
2η φορά
3 μισά ημερομίσθια
3η φορά
6 μέρες
Διαφορά στις εργάσιμες ημέρες του εξαημέρου
4η φορά
2 μισά ημερομίσθια
5η φορά
18 μέρες

Διαφορά μέχρι τη συμπλήρωση 26 ημερομισθίων ή ενός μηνός.

2) Μισθωτός με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 9 μήνες και ημερομίσθιο 30,00 ευρώ και ημερήσιο επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ 20,00 ευρώ, ασθενεί ως εξής:
Πρώτη φορά (Απρίλιος) 8 μέρες
Δεύτερη φορά (Ιούνιος) 2 μέρες
Τρίτη φορά (Αύγουστος) 4 μέρες
Τέταρτη φορά (Σεπτέμβριος) 6 μέρες
Σύνολο 20 μέρες
Θα επιδοτηθεί ως εξής:
Από το ΙΚΑ
ΕΥΡΩ
την πρώτη φορά
(8-3) = 5 x 20,00 =
100,00
την δεύτερη φορά
   –
   –
την τρίτη φορά
4 x 20,00 =
  80,00
την τέταρτη φορά
6 x 20,00 =
120,00
Σύνολο
15 μέρες
300,00
Από τον Εργοδότη
ΕΥΡΩ
την πρώτη φορά
3 x 30,00 =
45,00
και διαφορά
4 x (30,00-20,00)  =
40,00
την δεύτερη φορά
2 x 30,00  =
30,00
την τρίτη φορά
Διαφορά
4 x (30,00-20,00)  =
40,00
Σύνολο 
13 μέρες
155,00
Δηλαδή:
α) Την πρώτη φορά παίρνει διαφορά στο υπόλοιπο για 4 ημέρες επειδή μέσα στις 8 ημέρες ασθένειας περιλαμβάνεται 1 Κυριακή για την οποία ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποδοχών.
β) Ο εργοδότης καταβάλλει αποδοχές μόνο για 13 ημέρες επειδή ο μισθωτός δεν έχει συμπληρώσει χρόνο στον ίδιο εργοδότη και δικαιούται αποδοχές ενός 15θημέρου μόνο.
Με τις διαδοχικές ασθένειές του κάλυψε το ανώτατο όριο των 13 εργάσιμων ημερών που πέφτουν μέσα στο 15θήμερο.
3) Μισθωτός που προσλήφθηκε στην επιχείρηση τη Δευτέρα και ασθενεί την Παρασκευή την ίδια εβδομάδα, ανεξάρτητα από την διάρκεια της ασθένειας δεν δικαιούνται αποδοχών από τον εργοδότη του.
Θα επιδοτηθεί μόνο από το ΙΚΑ γα τις μέρες πέρα της τρίτης μέρας και εφ’ όσον έχει τις προϋποθέσεις με τις οποίες το ΙΚΑ χορηγεί το επίδομα ασθένειας.
ΣΤ) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
α) Επί συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβαση ορισμένου έργου:
Δεδομένου ότι αυτές οι συμβάσεις εξομοιώνονται με τη σύμβαση αορίστου χρόνου, ισχύουν τα αναφερθέντα πιο πάνω για τους μισθωτούς γενικά.
β) Επί θέσεως του μισθωτού σε διαθεσιμότητα:
Επειδή ο εργοδότης δικαιούται να θέτει τον μισθωτό σε διαθεσιμότητα, και όσο διαρκεί αυτή να τους καταβάλει το μισό του μέσου όρου των αποδοχών του τελευταίου 2μήνου, στην περίπτωση ασθενείας μισθωτού κατά το χρονικό διάστημα αυτό, ο εργοδότης υποχρεούται να συμπληρώσει το επίδομα ασθενείας του ΙΚΑ μέχρι του ύψους των μισών αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
γ) Εκ περιτροπής εργασίας:
Οι αποδοχές των ημερών ασθενείας ή η συμπλήρωση του επιδόματος που χορηγεί το ΙΚΑ, καταβάλλονται μόνο για τις μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός πρόσφερε τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τη συμφωνία (γραπτή) που υπάρχει μεταξύ εργοδότη-εργαζόμενου.
δ) Εργασία- μισθωτού σε άλλον εργοδότη:
Ο μισθωτός που κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του απέχει από την εργασία του, και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλον εργοδότη από όπου εισπράττει μισθό δεν δικαιούται και αποδοχές από τον κανονικό του εργοδότη.
Επί πλέον, ο μισθωτός που προσποιείται ασθένεια για να εργαστεί αλλού, όχι μόνο δε δικαιούται αποδοχές, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι έλυσε τη σύμβαση εργασίας με υπαιτιότητά του.
ε) Ασθένεια μισθωτού κατά τη διάρκεια της άδειάς του:
Η άδεια αναστέλλεται για τόσο διάστημα διαρκεί η ασθένεια και συνεχίζεται μετά τη λήξη της ασθένειας.
στ) Ασθένεια σε ημέρα αργίας:
Ο ημερομίσθιος μισθωτός που απουσιάζει λόγω ασθένειας σε μέρα υποχρεωτικής αργίας, δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του, και θα του αφαιρεθεί ότι θα λάβει από το ΙΚΑ για την ημέρα αυτή.
ζ) Ασθένεια σε ημέρα αναπαύσεως (ρεπό):
Αν η ασθένεια του μισθωτού συμπέσει επί μία έως τρεις μέρες με την ημέρα της εβδομαδιαίας του ανάπαυσης (ρεπό), τότε του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαυθεί την επόμενη της λήξεως της ασθένειάς του ή μια άλλη μέρα μες τη βδομάδα που δικαιούται την ανάπαυσή του.
η) Ασθένεια και Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα:
Κατά τον υπολογισμό των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα αφαιρούνται οι μέρες εργασίας για τις οποίες έλαβε επίδομα ασθένειας.

Δείτε  εδώ: Υπολογισμός αποδοχών ασθένειας, online

 


Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός άδειας και επιδόματος άδειας

Υπολογισμός άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης

Υπολογισμός αποδοχών ΕΓΣΣΕ 

Υπολογισμός μισθού κλπ αποδοχών

Υπολογισμός ωρομισθίων

Υπολογισμός προστίμων ΣΕΠΕ

Εκτύπωση

45 comments

 • Anonimi

  13/06/2019 at 4:37 μμ

  Καλησπέρα….ήθελα να κάνω μια ερώτηση….εργάζομαι σε μια επιχείρηση 5 χρόνια…πως μπορώ να πάρω την βραχεία αναρρωτική άδεια των 3 μηνών που λέει πιο πάνω;έχω κάτι φρικτούς πόνους στη μέση λόγω των βαρέων αντικειμένων που σηκώνω και στο νοσοκομείο μου χορηγούν μόνο τριήμερες;αλλά δεν επαρκούν….

  Reply

  • Αποστολής

   11/09/2019 at 5:41 μμ

   Καλησπέρα είχα ένα τροχαίο στης 4/12/2018 έκανα χυρουργειο και κάθομαι μέχρι και σήμερα και δεν ξέρω πόσο θα κάτσω ακόμα τι δικαιουμε από τον εργοδότη. Εργάζομαι από το 2013 στην εταιρία

   Reply

 • Efi Papadopoulou

  10/11/2016 at 6:23 μμ

  Καλησπέρα,εργάζομαι σε λογιστικό γραφείο και θα ήθελα να με βοηθήσετε σε ένα θέμα που έχει προκύψει με έναν πελάτη μας. Ο πελάτης μας έχει ένα υπάλληλο στον οποίο συνέβει ένα ατύχημα κατά την άδεια του στις 21/06/16.Ο εργαζόμενος δεν είχει κλείσει 1 έτος στην επιχείρηση. Σύμφωνα με το ίκα του κόλλησα τις 13 ημέρες ασθενείας και έπρεπε να περιμένω την απόφαση για την άδεια ασθενείας του εργαζομένου ώστε να προβώ σε διορθώσεις. Η απόφαση βγήκε στις 30/09/2016 και ο εργαζόμενος είχε άδεια ασθενείας μέχρι τις 24/08/16. Την απόφαση του ίκα την έλαβα αρχές προς μέσα Οκτωβρίου και ο υπάλληλος μου είπε πως δεν θα επιστρέψει ακόμα στην εργασία του. ΄Για το διάστημα από 24/08/2016 και μετά δεν έχω κάποια απόφαση του ικά για να συνέχισει της αδειας ασθενείας και ο εργαζόμενος είναι εξαφανισμένος, δεν γνωρίζω ούτε αν έχει καταθέσει τα χαρτία του για συνέχισει της άδειας ασθενείας. Να σημειώσω ότι για τον μήνα Σεπτέμβριο δεν τον συμπεριέλαβα στην ΑΠΔ διότι περίμενα την συνέχιση της απόφασης του ίκα για την άδεια ασθενείας. Ο εργαζόμενος στις 21/09/2016 έκλεισε 1 έτος στην επιχείρση και ο εργοδότης θέλει να το απολύσει. Το ερώτημα μου είναι εγώ για τον Σεπτέμβρο και τον Οκτώβριο θα πρέπει να του κολλήσω τα ένσημα κανονικά σαν να εργαστήκε? και με το υπόλοιπο αδείας του τι θα γίνει? Πως θα τον απολύσω από την στιγμή που δεν τον βρίσκω πως θα υπογράψει την απόλυση?

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/11/2012 at 5:27 μμ

  isarhs..Εργάζεσαι με βάση κάποιο πρόγραμμα ωρων και ημερών, αν κατάλαβα καλά ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να γίνεται. Εφόσον λοιπόν ειναι ετσι τα ρεπο που συνέπεσαν με αναρρωτική άδεια δεν αναπληρώνονται προκειμένου να συμπληρθεί ο αριθμός που λες. Θα συνεχίσεις κανονικά το προγραμμα εργασίας που θα ειχες ανεξάρτητα απο την ασθένεια.

  Reply

 • isarhs

  29/11/2012 at 3:28 μμ

  Επανέρχομαι στην ερώτηση για την αναρρωτικη σε ρεπό γιατί δε το έθεσα σωστά.Εργάζομαι σε εταιρεια με κυλιόμενες βάρδιες και πέρνω το χρόνο 116 ρεπο, βάση νόμου και σχετικής ΣΣΕ.Ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας σε ετήσια βάση μπορεί να έχω πάρει λιγότερα η περισσότρα ρεπο οπότε αυτή τη περίοδο είτε εργάζομαι σε καποια ρεπο είτε πέρνω ρεπό επιπλέον των προγραμματισμένων.Φέτος ασθένησα για 8 ημέρες και 2 εξ αυτώ των ημερών ήταν σε ρεπο.Στη σειρά, 6εργασιμες και 2 ρεπο.Μετρώντας τα ρεπο φέτος βγαίνουν περισσότερα και πρέπει να εργαστώ καποιες ημέρες.Το ερώτημα μου είναι αυτές οι δυο ημέρες αναρρωτικης σε ρεπο θα προσμετρηθούν σα κανονικα ρεπό(για να βγει το αρθοισμα των 116)η σαν αναρρωτικη άδεια?.

  Reply

 • Ανώνυμος

  28/11/2012 at 9:44 μμ

  Ανώνυμος..στην αναρρωτική συμπεριλαμβάνονται όλες οι μερες (αργίες, κυριακές, ρεπο)

  Παρακαλώ χρησιμοποιείτε ψευδώνυμο

  Reply

 • Ανώνυμος

  28/11/2012 at 7:26 μμ

  θα ήθελα να ρωτήσω….αν έχω πάρει αναρρωτικη άδεια και αυτή είναι πανω σε ρεπο….η ημέρα του ρεπο προσπμετραται ως ρεπο η ως αναρρωτική???

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/11/2012 at 8:41 μμ

  Περα των αναφερομενων στο αρθρο δεν εχω πολύ περισσότερα να σου πώ. Απο τον εργοδότη σου δικαιούσαι τις αποδοχές ενος μηνος αφαιρουμένου του ποσού που θα πάρεις απο το ΙΚΑ. Για τις 3 πρώτες μερες όμως δεν πληρώνει το ΙΚΑ αλλα μόνο εργοδότης τα μισα ημερομίσθια

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/11/2012 at 2:51 μμ

  καλησπέρα,θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να ρωτήσω το εξής:
  είμαι έγκυος πέντε εβδομάδων
  και μόλις ξεκίνησε η αναρρωτική άδεια λόγο επαπειλούμενης κύησης.
  Δεν γνωρίζω τι ακριβώς δικαιούμαι και απο ποιον.Οι μικτές μου αποδοχές είναι 912 ευρω και δουλεύω σε αυτόν τον εργοδότη δυο χρόνια.
  Ευχαριστώ πολύ.Χριστινα

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/09/2012 at 5:54 μμ

  Αν χρειαστείς άδεια ασθένειας, θα πληρωθείς για το μισό μήνα απο τον εργοδότη και για τις υπόλοιπες μερες απο το ΙΚΑ αν εχεις τις προϋποθεσεις που θα δεις εδω: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/money/asth.cfm
  Αν δεν πληρώσει το ΙΚΑ θα πληρωθεις εξ ολοκληρου απο τον εργοδότη. Τις αδειες τοκετού και λοχειας, καθώς και ολα τα ευεργετήματα της εγκύου και της μητέρας τα δικαιούσαι για όσο χρόνο διαρκει η σύνβαση εργασίας σου. Δες εδω:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/potaia-mhtpothta-toketoy.html
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_9411.html

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/09/2012 at 4:45 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ! ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΗΣΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΟΣ.ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΘΕΣΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ. ΣΤΙΣ 29/8/2012 ΥΠΟΓΡΑΨΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 28/01/2013 ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΙΝΑΦΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.(ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΟΤΑΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΜΟΥΝ ΕΙΔΗ ΕΓΚΥΟΣ ΣΤΟΝ 3 ΜΗΝΑ ΧΩΡΗΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΔΗΜΗΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΒΑΣΗ ΜΟΥ.ΕΠΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΗΜΒΑΣΗ ΗΜΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΚΕΝΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΗ ΔΗΚΕΟΥΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΚΑ ΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΙΝΗ ΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΙΡΟΜΗ Η ΑΝΕΦ ΑΠΟΔΟΧΩΝ? ΕΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΚΓΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΑΝ ΣΗΜΒΑΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΟΣΗ ΝΑ ΔΕΙΚΕΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΕΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ? ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  Reply

 • Nick govlove

  11/09/2012 at 1:12 μμ

  Γειά σας,θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.Λίγο πρίν τελειώσει το ταμείο ανεργίας μου είχα ένα ατύχημα με το μηχανάκι και έκανα Χειρουργείο.Μου έγραψαν άδεια απο το ΙΚΑ και θα περνάω επιτροπή για κανά 3-5μηνο.. Τι χρήματα θα μου δίνει το ΙΚΑ κάθε μήνα???

  Reply

 • Ανώνυμος

  26/07/2012 at 11:57 πμ

  καλησπέρα σας, εργάζομαι στον ίδιο εργοδότη ιδιοτική υπάλληλος 6 χρόνια. Από τον Ιανουάριο του 2012 είμαι σε αναρρωτική άδεια καθώς αρχικά έκανα θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση και είχα πρόβλημα, και μετά η αναρρωτική από τον Φεβρουάριο συνεχίστηκε λόγο εγκυμοσύνης με επιπλοκές. Σήμερα πέρασα και πάλι από επιτροπή του ΙΚΑ η οποία ενέκρινε ένα μήνα αναρρωτική ακόμη καθώς έχω επιβληθεί σε επέμβαση και νοσηλεύομαι συνεχώς λόγο προβλημάτων. Το θέμα είναι πως ενώ η επιτροπή έδωσε έγκριση στην αναρρωτική το ταμείο του ΙΚΑ μου είπε πως δεν θα με πληρώσει καθόλου για αυτήν την αναρρωτική καθώς για δύο ασθένειες μέσα στο ίδιο έτος το ΙΚΑ πληρώνει μέχρι κάποιες ημέρες αναρρωτικής και τις έχω εξαντλήσει άρα πλέον δεν με πληρώνει άλλο, και δεν μπορώ ούτε ένσταση να κάνω για το συγκεκριμένο θέμα. Ισχύει κάτι τέτοιο ? Χάνω τα χρηματά μου γιατι έκανα εξωσωματική οπότε εκ των πραγματων θα είχα αναρρωτική και για την επιτυχία της προσπάθειας, και φταίω εγώ που μετά και η εγκυμοσύνη δεν πήγαινε καλά και μπαίνω συνέχεια στο νοσοκομείο και πρέπει να μένω στο κρεβάτι. Τι ισχύει τελικά σε αυτό το κράτος ? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/07/2012 at 9:07 μμ

  Για τις 3 πρώτες ημέρες (ημερες αναμονής) θα πληρωθείς τα μισα ημερομίσθια απο τον εργοδότη μόνο. Για τις υπόλοιπες ημέρες θα καταβάλει το ΙΚΑ κάποιο ημερήσιο επίδομα και θα συμλπηρώσει το ημερομίσθιό σου ο εγοδότης. Δες εδώ για το επίδομα του ΙΚΑ:
  http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/benefits/money/asth.cfm

  Reply

 • kamitsaki

  19/07/2012 at 6:51 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ…ΕΧΩ ΠΑΘΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ 11 ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ Α'ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.Ο ΑΦΕΝΤΙΚΟΣ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ!!ΤΙ ΛΕΦΤΑ ΔΙΚΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ??ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩΩΩΩ

  Reply

 • Ανώνυμος

  11/07/2012 at 12:11 μμ

  Καλησπέρα, και από μένα συγχαρητήρια
  Είμαι οχταμηνίτης, στους πρώτους μήνες ασθένησα και πήρα άδεια 2μηνών και βλέπουμε. Ένσημα δεν έχω το προηγούμενο έτος λόγω ανεργίας και έτσι το ΙΚΑ δεν δίνει τίποτα. Άρα τι; Ο εργοδότης θα μου δώσει 1/2 ημερομισθίου των πρώτων τριών ημερών και κατόπιν ολόκληρο το ημερομίσθιο των υπολοίπων 10 (συμπλήρωση των 13 δλδ 15πενθήμερο;) και μετά τίποτα;

  Reply

 • Ανώνυμος

  10/07/2012 at 9:57 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΜΟΝΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ.Ο ΙΔΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΑΝ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΩ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ.ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ;; ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ;;

  Reply

  • Ανώνυμος

   11/07/2012 at 5:19 μμ

   Για τις προϋποθέσεις δες στην ανάρτηση το Γ -II. Αυτό που σου ειπαν το ακουω 1η φορά.

   Reply

  • Ανώνυμος

   11/07/2012 at 10:31 μμ

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ;

   Reply

  • Ανώνυμος

   12/07/2012 at 2:00 μμ

   Αν εννοείς δαπάνες νοσηλείας κλπ, θα πρέπει να καταθεσεις τα χαρτιά σου στον ασφαλιστικό σου φορέα σύντομα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  10/07/2012 at 12:31 μμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΧΩ ΚΛΕΙΣΕΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ.ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΤΡΟΧΑΙΟ.5ΜΗΝΕΣ ΠΑΝΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕΑΝΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΕΛΛΟΝ.ΠΕΡΝΩ 750ΕΥΡΩ.ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ.ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ ΑΠΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ;ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΩΣΟΥΝ;

  Reply

  • Ανώνυμος

   10/07/2012 at 9:27 μμ

   Επιδομα άδειας δικαιούσαι μισό μισθό καθώς και αποδοχές αδειας. Πρέπει να πληρωθούν μέχρι 31 Δεκέμβρη.

   Reply

 • ΝΙΝΑ

  22/06/2012 at 4:23 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,

  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΒΓΑΙΝΩ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/06/2012 at 6:57 πμ

   Το επίδομα αδειας είναι επακόλουθο της κανονικής άδειας και το παίρνεις απο τον εργοδότη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/06/2012 at 2:35 μμ

  Χαίρετε και συγχαρητήρια για την δουλειά σας!

  Η ερώτησή μου είναι κάπως απλοϊκή παραταύτα δεν βρήκα πουθενά μια απάντηση σχετική σε όσα διάβασα γι αυτό και την αναφέρω.

  Είμαι 3 χρόνια μισθωτός σε μια επιχείρηση. Και για πρώτη φορά ασθένησα φέτος. Πήρα άδεια συνολικά (μαζί με την νοσηλεία στο νοσοκομείο) 30 μέρες ημερολογιακές.

  Γι αυτές τις ημέρες θα έχω κανονικά ένσημα από τον εργοδότη μου; Ευχαριστώ πολύ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   19/06/2012 at 7:25 μμ

   Ναι, τα ενσημα θα μπουν κανονικά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/06/2012 at 3:31 μμ

  Καλησπέρα,

  Θα ήθελα μια βοήθεια σχετικά με τα ένσημα όταν η ασθένεια προκύψει ΠΡΙΝ τη λήψη κανονικής άδειας.
  Έστω ότι ανώνυμη εταιρία προσέλαβε έναν ημερομίσθιο 1.6.1991. Ο εργαζόμενος είναι ασθενής από 1.8.2011 έως 10.7.2012 (150 μέρες το 2011 και 190 το 2012). Πριν από την 1.8.2011 δεν είχε αρρωστήσει, από το ΙΚΑ επιδοτήθηκε με 20 ευρώ για όλες τις μέρες και δεν είχε λάβει την κανονική άδεια του 2011.

  α. Για πόσες μέρες ο εργαζόμενος δικαιούται αποδοχές και ένσημα κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του το 2011 (1.8-31.12) και το 2012 (1.1-10.7). β. Μπορεί να συμψηφίσει το 2011 ή το 2012 ημέρες ασθένειας με ημέρες άδειας; Αν ναι για πόσες μέρες θα πάρει αποδοχές και ένσημα;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/06/2012 at 7:13 μμ

   Από 1/6/2011 μέχρι 30/5/2012 ο εργοδότης υποχρεουται μόνο για ένα μηνα να καταβάλλει τα ένσημα και το μισθό αφαιρώντας το επιδομα του ΙΚΑ για το διαστημα αυτό (για τις 3 πρωτες μέρες 1,5 ημερομίσθιο) Απο 1/6/2012 μέχρι 30/5/2013, επισης οπως πριν. Κατά την αποψη του υπουργειου εργασίας ο εργοδότης μπορεί να συμψηφίσει τις ημερες περαν του ορίου της βραχείας ασθένειαςμε τις ημέρες άδειας, αλλά όχι τις αποδοχές άδειας. Τα δικαστήρια εχουν κρίνει διαφορετικά, ουτε αδεια ουτε αποδοχές αδειας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  06/06/2012 at 7:19 πμ

  ΕΙΧΑ 45 ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΡΩΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΜΟΥ ,ΕΚΑΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ.ΕΚΛΕΙΝΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΗΡΑ.ΜΗΠΩΣ Η ΑΝΑΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ,ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΙΡΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΑΠΡΙΛΙΟ-2006-2009.

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/06/2012 at 4:35 μμ

   Δεν είναι λόγω ασθένειας αλλά λόγω μνημονίου 2, αφού απο 14/2/2012 έχουν παγώσει οι ωριμάνσεις, μεχρι το ποσοστό ανεργίας να πέσει στο 10%

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/06/2012 at 7:14 μμ

  η ιδια ειμαι παλι και συγνωμη…εγς τον ειχα ειδοποιησει τηλεφωνικως και χθες το πρωι του εστειλα με φαξ την αδεια του για τρου μου,αλλα αυτος μου εστειλε χαρτι σημερα απο τον δικηγορο του οτι δεν τον ειχα ειδοποιησει πιο πριν….νομιζω εχω δικιο και αδικα ανχωνομαι,

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/06/2012 at 12:29 μμ

   Συμβουλέψου τον δικηγόρο σου, γιατί μάλλον έχεις μπλέξει. Επισης το ΣΕΠΕ

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/06/2012 at 6:16 μμ

  καλησπερα σας…ειμαι μητερα και στισ 21 μαιου τελειςνε η αδεια μητροτητας,πηγα στον γυναικολογο μου και βρηκε γυναικολογικο προβλημα και μου εκοψε 10 ημερες αδεια.σημερα ηταν να παω για δουλεια αλλα το αφεντικο μου υσχηριζεται οτι δεν τον ειδοποιησα για την αδεια απο τον γυναικολογο μου και με εδιωξε απο την εργασια μου….ηθελα να μαθω αν ειμαι καπου παρνομη…ευχαριστω πολυ!

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/06/2012 at 6:29 μμ

   Ο εργαζόμενος ειναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τον εργοδότη για την άδεια ασθένειας. Εξ' άλλου αυτό προστατεύει κυρίως τον εργαζόμενο απο αυθαίρετες ενέργειες εργοδοτών π.χ. κοινοποίηση στον ΟΑΕΔ οικιοθελούς αποχώρησης λόγω αδικαιολογητης απουσίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/05/2012 at 3:55 μμ

  Καλησπέρα σας, το εργασιακό μου έτος αλλάζει κάθε Απρίλιο, από τον Απρίλιο του 11 έως και Ιανουάριο του 12 για ασθένειες εξάντλησα τα 25 ημερομήσθια που πληρώνει ο εργοδότης. Από τα τέλη Φεβρουαρίου είμαι σε αναρρωτική άδεια λόγο επιπλοκών εγκυμοσύνης και βέβαια χρήματα έπερνα μόνο από το ΙΚΑ, όταν όμως ήρθε ο Απρίλιος περίμενα ότι θα μου έβαζε χρήματα και ο εργοδότης αφού άλλαξα εργασιακό έτος άρα και πάλι δικαίωμα 25 ημερομησθίων, ο εργοδότης μου είπε όμως πως λόγο πως άλλαξα εργασιακό έτος με ασθένεια θεωρεί πως επρόκειτο για την ιδία ασθένεια και δεν δικαιούμε να μου βάλει εκείνος καθόλου χρήματα. Ισχύει κάτι τέτοιο ? δεδομενου πως η ασθένεια που με βρήκε στην αλλαγή του εργασιακού έτους είναι διαφορετική από τις ασθένειες του προηγούμενου εργασιακού έτους όπου και είχε πληρώσει συνολικά το 25 ημερομήσθια.
  Ευχαριστώ πολύ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/05/2012 at 8:17 μμ

   Δεν προκύπτει απο πουθενά αυτό. Το δικαίωμα σου είναι αυτοτελές για κάθε εργασιακό έτος

   Reply

 • Ανώνυμος

  10/05/2012 at 8:29 πμ

  Καλημέρα.
  Είμαι έγκυος με ΠΗΤ 01/08/2011. Η έναρξη της άδειας μου είναι 06/06/2012. Είμαι στην ΕΓΣΣΕ. Έκανα πρόσληψη 02/05/2012 για να λάβω τα σχετικά επιδόματα.
  Παίρνω 24 ένσημα τον 5ο, 4 τον 6ο;
  Και από ότι διάβασα δικαιούμαι και επίδομα ασθένειας από τον εργοδότη 15 μέρες, δηλαδή μισό μήνα;
  Δ/Πάσχα δεν δικαιούμαι αλλά πρέπει να υπολογίσω Δ/Χ για τις ημέρες εργασίας μου από 02/05-06/06. Σωστά;
  Ευχαριστώ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   10/05/2012 at 2:00 μμ

   Για τον ακριβή αριθμό ενσήμων καλύτερα να απευθυνθείς στο ΙΚΑ. Από το εργοδότη δικιούσαι για τις 3 πρώτες μέρες θα πάρεις τα μισά ημερομίσθια και για τις υπόλοιπες μέχρι μισό μήνα τη διαφορά απ' αυτά που θα καταβάλλει το ΙΚΑ. Δωρο Χριστουγέννων από 2/5/12 χωρις να αφαιρεθούν οι μέρες τοκετού και λοχείας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/04/2012 at 9:36 μμ

  Γειά σας.
  Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος επί 12 συνεχή έτη στον ίδιο εργοδότη (πενθήμερο με ακανόνιστες βάρδιες – οχτάωρο).
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός μου είναι 759,03 και το σύνολο των μικτών αποδοχών 1.214,44 € (έγγαμος – 1 τέκνο – 7 τριετίες από 1/2/2012)χωρίς Κυριακές -Αργίες και νυχτερινά. Τον μήνα Δεκέμβριο 2011 οι μικτές αποδοχές μου ήταν 1.176,49 + 104,13 ( 16 ώρες Κυριακή & 11 ώρες νύχτα) = 1.280,62 €.

  Πρόσφατα έκανα επέμβαση στο γόνατο και ο θεράπων ιατρός μου έδωσε 30 μέρες ασθένεια (Εισαγωγή 14-3-2012 κατά την οποία ημέρα, είχα προγραμματισμένο ρεπό και εξιτήριο από το νοσοκομείο την 15-3-2012). Από το ΙΚΑ κρίθηκα ανίκανος για εργασία από 16/3/2012 έως 30/3/2012 (15 μέρες για πρώτη φορά) για την οποία εκδόθηκε σχετική εντολή πληρωμής.
  Μετά την αποστολή των παραστατικών στον εργοδότη ο οποίος και υπέγραψε την εντολή, το ΙΚΑ εξέδωσε απόφαση επιδόματος ασθενείας ως εξής:
  14/3/2012 έως 16/3/2012 χρόνος αναμονής
  17/3/2012 έως 30/3/2012 ημέρες επιδότησης 14 (προστατευόμενα μέλη 1) τεκμαρτό ημερομίσθιο 51,11 Χ 14,06 (ημερήσιο επίδομα) = 196,84 € για το δεκαπενθήμερο.
  Την 30/3/2012 ο θεράπων ιατρός μου έδωσε άλλες 15 μέρες ασθένεια ήτοι από 31/3/2012 έως 14/4/2012 για την οποία εκδόθηκε σχετική εντολή πληρωμής και απόφαση επιδόματος ασθενείας ως εξής:
  31/03/2012 ημέρες 1 τεκμαρτό ημερομίσθιο 51,11 ημερήσιο επίδομα 14,06 δεκαπενθήμερο
  1/4/2012 έως 14/4/2012 ημέρες 14 τεκμαρτό 51,11 Χ 28,11 ημερήσιο επίδομα (κανονική επιδότηση)
  Πληρωτέο ποσό 407,60 €
  Κατά τον μήνα Μάρτιο εργάσθηκα πριν την ασθένεια σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσίας, 1 Κυριακή (8 ώρες) και 4 ώρες νύχτα. Ο εργοδότης στο πρόγραμμα υπηρεσίας για το μήνα Μάρτιο είχε προγραμματισμένες 2 Κυριακές (μια που εργάσθηκα) και μία την 25/3 καθώς και 8 ώρες νύχτα στο 2ο Δεκαπενθήμερο (να σημειώσω ότι κάθε μήνα εργάζομαι 1 με 2 Κυριακές και από 4-12 ώρες νύχτα).
  Στην εξόφληση του Μαρτίου μου κατατέθηκαν από τον εργοδότη συνολικά 735,86 € καθαρά.
  Επίσης μου κατατέθηκε από τον εργοδότη, δώρο Πάσχα 460,00 €. (το ποσοστό δώρου από το ΙΚΑ δεν το έχω λάβει ακόμη και δεν ξέρω πόσο είναι)
  Θα ήθελα να μου πείτε εάν ο εργοδότης μου κατέβαλε σωστά την διαφορά μισθού για τον μήνα Μάρτιο και πόσο θα είναι το χρηματικό ποσό που θα μου καταβάλει για τον μήνα Απρίλιο (με 2 Κυριακές, δηλ 16 ώρες και 8 ώρες νύχτα που θα εργασθώ στο 2ο δεκαπενθήμερο) όταν το ΙΚΑ για τον μήνα Απρίλιο θα καταβάλει 406,60 €.
  Ευχαριστώ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/04/2012 at 1:51 μμ

   Λυπάμαι που δεν μπορώ να σε βοηθήσω, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου δεν ειναι δυνατόν να υπεισέρχομαι σε τέτοιες λεπτομέρειες, καθώς υπάρχει και η περίπτωση λάθους σε βάρος σου, κάτι που δεν θα ήθελα σε καμμια περίπτωση να συμβεί.

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/03/2012 at 10:44 πμ

  Καλημέρα
  Ηθελα να ρωτήσω κατι σχετικά με την αδεια ασθενειας. Αν αρρωστήσεις στη διαρκεια της ημέρας χρεωνεται κανονικά ολόκληρη η μερα σαν αδεια ασθένειας; π.χ. εγώ πήγα για 3 ωρες στην εργασία μου και μετά αρρώστησα. Μου ζητήσανε χαρτί απο το ΙΚΑ και τους πήγα για ολη την ημέρα. Στη μισθοδοσία την καταχώρισαν κανονικά σαν αδεια ασθενειας (και επειδή ηταν 3 μερες μου κόψανε το μισό ημερομίσθιο). Ειναι σωστό αυτό;

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/03/2012 at 2:21 μμ

   Τυπικά είναι σωστό αφού έτσι αναφέρουν τα χαρτιά, ηθικά όμως όχι.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020