ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

15/03/2011
Αποζημίωση απόλυσης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χρόνος υπηρεσίας
στον ίδιο
εργοδότη
Ποσό αποζημίωσης
Χρόνος προειδοποίησης
για τη χορήγηση της μισής αποζημίωσης
1 έτος συμπλ. έως 2
2 μικτοί μισθοί + 1/6
1 μήνας
2 έτη συμπλ. έως 4
2 μικτοί μισθοί + 1/6
2 μήνες
4 έτη συμπλ. έως 5
3 μικτοί μισθοί + 1/6
2 μήνες
5 έτη συμπλ. έως 6
3 μικτοί μισθοί + 1/6
3 μήνες
6 έτη συμπλ. έως 7
4 μικτοί μισθοί + 1/6
3 μήνες
7 έτη συμπλ. έως 8
4 μικτοί μισθοί + 1/6
3 μήνες
8 έτη συμπλ. έως 10
5 μικτοί μισθοί + 1/6
3 μήνες
10 έτη συμπληρωμένα
6 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
11 έτη συμπληρωμένα
7 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
12 έτη συμπληρωμένα
8 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
13 έτη συμπληρωμένα
9 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
14 έτη συμπληρωμένα
10 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
15 έτη συμπληρωμένα
11 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
16 έτη συμπλ. και άνω
12 μικτοί μισθοί + 1/6
4 μήνες
Για ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, που ήδη απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη προϋπηρεσία άνω των δεκαεπτά (17) ετών, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της αναφερόμενης στον προηγούμενο πίνακα, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία:
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 17 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(επιπλέον αποζημίωση)
Χρόνος
υπηρεσίας
στον ίδιο
εργοδότη
Ποσό
αποζημίωσης
Χρόνος προειδοποίησης για τη χορήγηση
της μισής αποζημίωσης
Με 17 έτη
συμπληρωμένα
1 μικτός μισθός
4 μήνες
Με 18 έτη
συμπληρωμένα
2 μικτοί μισθοί
+ 1/6
4 μήνες
Με 19 έτη
συμπληρωμένα
3 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 20 έτη
συμπληρωμένα
4 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 21 έτη
συμπληρωμένα
5 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 22 έτη
συμπληρωμένα
6 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 23 έτη
συμπληρωμένα
7 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 24 έτη
συμπληρωμένα
8 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 25 έτη
συμπληρωμένα
9 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 26 έτη
συμπληρωμένα
10 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Με 27 έτη
συμπληρωμένα
11 μικτοί μισθοί
+ 1/6
4 μήνες
Με 28 έτη
συμπληρωμένα και άνω
12 μικτοί
μισθοί + 1/6
4 μήνες
Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
α) ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του Ν.4093/2012, στις 12/11/2012  ανεξάρτητα από το χρόνο απόλυσης του.
(Δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος έχει σήμερα 18 χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και απολυθεί, θα πάρει αποζημίωση 14 μικτούς μισθούς πλέον του 1/6 αυτών. Ας υποθέσουμε τώρα, ότι συνεχίζει να εργάζεται στον εργοδότη για ακόμη 5 χρόνια, όποτε και απολύεται, μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας δηλαδή. Δεν θα πάρει αποζημίωση 19 μισθούς + 1/6 όπως ίσχυε, αλλά μόνο τους 14 μισθούς + 1/6, αφού δεν μετράει η υπηρεσία του από την ψήφιση του νέου μνημονίου και μετά στις 12/11/2012)
β) Μετά τα 17 συμπληρωμένα χρόνια η αποζημίωση υπολογίζεται με τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης που δεν υπερβαίνουν το πόσο των δύο χιλιάδων (2.000€) ευρώ
Σε περίπτωση που ο μισθωτός έχει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, (εδάφιο δεύτερο άρθρου 8 του Ν. 3198/55 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76) η οριζόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955, δηλαδή δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμόν 30.
Για τους εργατοτεχνίτες δεν αλλάζει η κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα, συνεπώς ισχύει ο παρακάτω πίνακας
Χρόνος υπηρεσίας
Ποσό αποζημίωσης
έως 1 έτος
0
Από 1 έτος
συμπληρωμένο έως 2
7 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 2 έτη
συμπληρωμένα έως 5
15 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 5 έτη
συμπληρωμένα έως 10
30 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 10 έτη
συμπληρωμένα έως 15
60 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 15 έτη
συμπληρωμένα έως 20
100 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 20 έτη
συμπληρωμένα έως 25
120 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 25 έτη
συμπληρωμένα έως 30
145 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Από 30 έτη
συμπληρωμ. και άνω
165 ημερομίσθια μικτά + 1/6
Σε απόλυση με προειδοποίηση οφείλεται  το ½  της αποζημίωσης .
Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση.
Ο χρόνος υπηρεσίας στον εργοδότη που μετράει για τον υπολογισμό της αποζημίωσης είναι αυτός που έχει διανυθεί μέχρι την ημερομηνία προειδοποίησης (ΑΠ 2064/86), ενώ επίσης οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, είναι αυτές που λάμβανε ο εργαζόμενος κατά το χρόνο της προειδοποίησης (ΑΠ 323/38)
Αποζημίωση δεν οφείλεται στην περίπτωση απόλυσης πριν τη συμπλήρωση 12/μηνης απασχόλησης (δοκιμαστική περίοδος)

Στις διαφορετικές απόψεις, για τη χρονική περίοδο ιχύος των διατάξεων για τη δοκιμαστική περίοδο, και εάν αφορά και στους εργατοτεχνίτες, το Υπουργείο Εργασίας στο υπ’ αριθ. 1983/66/24-2-2011 έγγραφο του  “Διευκρινήσεις του Ν. 3899/10” αναφέρει ότι,  “οι  διατάξεις  έχουν εφαρμογή  για κάθε απόλυση  υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη  η οποία γίνεται από 17/12/2010  και εφεξής.Δείτε το πρόγραμμα: Υπολογισμός αποζημίωσης απόλυσης

 

Πως ήταν πριν το ΜΠΔΣ 2013 – 2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(Ν. 2112/1920, Ν.
3198/55 και Ν. 3899/2010)
Χρόνια υπηρεσίας
Ποσό αποζημίωσης
(+1/6)
Χρόνος
προειδοποίησης
(Ν. 3863/10)
 0+ μήνες
συμπληρ. έως
1 έτος
0
1 – 2 χρ.
1 μήνας
1 έτος
4 έτη
2 μισθοί
 μικτοί
2 – 5 χρ.
2 μήνες
4 έτη
6 έτη
3   μισθοί μικτοί
5 – 10 χρ.
3 μήνες
6 έτη
8 έτη
4  μισθοί μικτοί
10 – 15 χρ.
4 μήνες
8 έτη
10 έτη
5  μισθοί μικτοί
15 – 20 χρ.
5 μήνες
10 έτη
6  μισθοί μικτοί
> 20 χρ.
6 μήνες
11 έτη
7  μισθοί μικτοί
12 έτη
8  μισθοί μικτοί
13 έτη
9  μισθοί μικτοί
14 έτη
10  μισθοί μικτοί
15 έτη
11  μισθοί μικτοί
16 έτη
12  μισθοί μικτοί
17 έτη
13  μισθοί μικτοί
18 έτη
14  μισθοί μικτοί
19 έτη
15  μισθοί μικτοί
20 έτη
16 μισθοί μικτοί
21 έτη
17  μισθοί μικτοί
22 έτη
18  μισθοί μικτοί
23 έτη
19  μισθοί μικτοί
24 έτη
20  μισθοί μικτοί
25 έτη
21 μισθοί μικτοί
26 έτη
22  μισθοί μικτοί
27 έτη
23 μισθοί μικτοί
28 έτη συμπλ. και άνω
24  μισθοί μικτοί
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
Χρόνος υπηρεσίας
Ποσό αποζημίωσης
(+1/6)
 έως
1 έτος
0
Από
1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη
7
ημερομίσθια μικτά
Από
2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη
15
ημερομίσθια μικτά
Από
5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη
30
ημερομίσθια μικτά
Από
10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη
 60
ημερομίσθια μικτά
Από
15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη
 100
ημερομίσθια μικτά
Από
20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη
 120
ημερομίσθια μικτά
Από
25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη
 145
ημερομίσθια μικτά
Από
30 έτη συμπληρωμένα και άνω
165
ημερομίσθια μικτά

Εκτύπωση

244 comments

 • Ανώνυμος

  20/02/2020 at 6:49 πμ

  ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ .ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΣΕ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟΖ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  Reply

 • peter

  07/12/2012 at 9:50 πμ

  Πράγματι, έτσι είναι. Η αποζημίωση που πήρα, τελικά μετά από συννενόηση με την Πανελλήνια Ένωση Λιθογράφων, βγήκε στους 3 μικτούς μισθούς + 1/6.

  Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.

  Reply

 • kornil

  01/12/2012 at 9:18 μμ

  peter…Ο τρόπος πληρωμής (μισθός, ημερομίσθιο, ωρομισθιο) δεν παίζει κανένα ρόλο στον τρόπο αποζημίωσης ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη. Φαντάσου ενα γιατρό ο οποίος αμείβεται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο να αποζημιωνεται ως εργατοτεχνίτης.
  Το κριτήριο για τον διαχωρισμό ειναι αλλοτε το τυπικό δηλ. αν υπάρχει κάποιο πτυχίο κλπ. και το ουσιαστικο – αντικειμενικό κριτηριο της απασχόλησης και της ανάλωσης περισσότερων χειρωνακτικών ή πνευματικών δυνάμεων. Και ο γραφίστας βέβαια δεν νομίζω ότι ασκεί χειρωνακτική εργασία, ετσι δεν είναι;
  Συμβουλέψου κάποιο δικηγόρο να βρεί παρόμοιες δικαστικές αποφάσεις.

  Reply

 • peter

  01/12/2012 at 3:45 μμ

  Επίσης, αυτό που μου αναφέρατε ότι ισχύει, μπορώ να το πιστοποιήσω από κάπου (κάποιος νόμος, κάποια απόφαση ή κάτι άλλο), έτσι να το έχω ως στοιχείο για να στηρίζω αυτό που μου αναφέρετε?

  Reply

 • peter

  30/11/2012 at 1:55 μμ

  Πήγα στην επιθεώρηση σήμερα και μου ανέφεραν ότι αν με έχουν δηλώσει ώς ημερομίσθιο (όπως πράγματι με έχουν δηλώσει), η αποζημίωση είναι 15 ημερομίσθια + 1/6. Πρέπει να το κυνηγήσω δικαστικά για να πάρω τους 3 μικτούς μισθούς + 1/6.

  Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να τα διεκδικήσω;

  Reply

 • Ανώνυμος

  30/11/2012 at 1:04 μμ

  peter…Γραφίστας και ισχύει αυτό που σου είπα χθες

  Reply

 • peter

  29/11/2012 at 8:07 μμ

  Ευχαριστώ για την απάντηση.
  Συγκεκριμένα, μιας και ξανακοιτάω τα χαρτιά μου, στη βεβαίωση αποδοχών του έτους 2011 (που κατέθεσα για την φορολογική δήλωση), στο ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ αναφέρει ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ.

  Στην απόδειξη μισθοδοσίας που παίρνω κάθε μήνα, στο πεδίο της Συλλογική Σύμβασης Εργασίας αναφέρει Λιθογραφειών και Γραφικών Τεχνών, και στην ειδικότητα αναφέρει Τεχνίτες (Εκτυπωτές, ΧΕ).
  Σε παλιότερες μηνιαίες αποδείξεις μισθοδοσίας, στην ειδικότητα ανέφερε Γραφίστας.

  Τι ισχύει τελικά?

  Reply

 • Ανώνυμος

  29/11/2012 at 5:06 μμ

  peter… ο τρόπος αμοιβής δεν επηρεαζει τον τρόπο αποζημίωσης, αφού σημασία εχει η ειδικότητα. Εσύ δικαιούσαι αποζημίωση απολύσης 3 μικτους μισθούς συν το 1/6

  Reply

 • peter

  29/11/2012 at 6:43 πμ

  Καλημέρα,

  Εργάζομαι ως γραφίστας σε μια επιχείρηση 4 χρόνια και 7 μήνες ως ημερομίσθιος. Αύριο απολύομαι.

  Τι δικαιούμαι να πάρω?

  Μπορεί ένα άτομο με αυτή την ειδικότητα να εργάζεται ως ημερομίσθιος ή πρέπει να είναι μισθωτός?

  Reply

 • Ανώνυμος

  24/11/2012 at 10:05 πμ

  Χαίρετε και συγχαρητήρια για την υπέροχη δουλειά!

  Ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου να συμφωνηθεί μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προβλέπεται ως αποζημίωση για καταγγελία της σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης;

  Κι αν τελικώς αυτήν δεν καταβληθεί (είτε η νόμιμη είτε η πέραν αυτής) τότε ο εργαζόμενος μπορεί να την διεκδικίσει χωρίς να θίξει το κομμάτι που αφορά στην ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης;

  Εννοείται πως θα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος της συμφωνηθείσας αποζημίωσης (όταν είναι πέραν την κανονικής).

  Ευχαριστώ!

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/11/2012 at 8:29 μμ

  Αποζημίωση δεν δικαιουται κάποιος που φεύγει οικιοθελώς ή κατατεθεί οικιοθελή αποχώρηση απο τον εργοδότη για αδικαιολόγητη απουσία του εργαζόμενου. Σε όλες τις αλλες περιπτώσεις σε περίπτωση απολυσης οφείλεται αποζημίωση, εκτος αν εχει κατατεθεί μήνυση στον εργαζόμενο ή αν η συμπεριφορά του ειναι αντισυμβατική και προκαλείται με σκοπό τον εξαναγκασμό του εργοδότη σε απόλυσή του για την είσπραξη της αποζημίωσης (οπως εχουν κρίνει δικαστήρια)

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/11/2012 at 10:03 πμ

  καλημερα.συγχαρητηρια για τι κοινωνικο σας εργο…..!!!!!θα ηθελα να ρωτησω επειδη τα πραγματα εχουν αγριεψει στην εργασια μου,ποτε ε ργαζομενος δεν δικαιουται αποζημειωση??θα ηθελα να μου πειτε την πιο light περιπτωση μεχρι την πιο σοβαρη!ευχαριστω εκ των προτερων!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  14/11/2012 at 6:20 μμ

  Η αποζημίωση θα υπολογισθεί με το μισθό που έπαιρνες πριν την μονομερή επιβολή της εκ περιτροπής εργασίας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  14/11/2012 at 4:36 μμ

  καλησπερα.εργαζομαι σε καταστημα 10 χρονια & ειμαστε στο εκ περιτροπης το οποιο τελιωνει αφτον τον μηνα.καποιοι δεν εχουμε υπογραψει την τροποποιημενη συμβαση που μας εδωσαν.ηθελα να ρωτησω,εαν γινει απολυση με ποιο μισθο θα γινει αυτο??με το παλιο η με το καινουργιο που ψηφιστηκε τωρα??ευχαριστω πολυ για την οποια απαντηση

  Reply

 • Ανώνυμος

  08/11/2012 at 3:16 μμ

  Δεν χρειάζεται να σου κόψει επιταγή. Εφόσον η αποζημίωση ξεπερνα τους 2 μισθούς νόμιμα μπορεί να αναγραφεί πάνω στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εκει που αναφερεται η ημερομηνία καταβολής αποζημίωσης, οι ημερομηνίες καταβολής αυτής. Αν δεν ειναι συνεπής μπορείς να απευθυνθείς στην επιθ. εργασίας ή δικαστικά. Η αποζημίωση παραγράφεται σε 6 μήνες απο τότε που ληγει η ημερομηνία απαίτησης, εκτος κι αν εχει προηγουμένως κατατεθεί αγωγή.

  Reply

 • mpak

  08/11/2012 at 1:46 μμ

  Καλησπέρα σας,
  θα χρειαστώ τα φώτα σας και ελπίζω να σχολιάζω στο σωστό φόρουμ! Να μην μακρυγορώ,εργάζομαι σε μια βιομηχανία όπου μου ανακοίνωσαν οτι απολύομαι και έχω κλείσει 4ετία!Το θέμα είναι οτι δεν υπάρχουν μετρητά προς το παρόν από τον εργοδότη για τη καταβολή της αποζημίωσης όπως προβλέπεται (δυο μισθοί με την υπογραφή της απόλυσης και τα υπόλοιπα εντός διμήνου απ' όσο γνωρίζω). Με την υπογραφή της απόλυσης μπορεί να αναγραφεί στο πίσω μέρος χειρόγραφα και υπογεγραμμένα και από τους δυο οτι ''ο εργοδότης δεσμεύεται να μου καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης τμηματικά και να το εξοφλήσει εντός διμήνου''????? Υπάρχει νομική ισχύ σε όλο αυτό που αναφέρω?? Δηλαδή, μπορώ να τον κυνηγήσω με κάποιο τρόπο εφόσον δεν είναι συνεπής στα συμφωνηθέντα?? Όλα αυτά , αναφέρω , σε περίπτωση μη έκδοσης 2μηνης επιταγής, που αυτό πιστεύω οτι θα ήταν το ιδανικότερο!
  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας!!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/11/2012 at 3:49 μμ

  Δεδομένης της προειδοποίησης, θα πάρει αποζημίωση απόλυσης 2 μικτούς μισθούς + το 1/6 αυτών, καταβλητέα ολόκληρη, την τελευταία μερα εργασίας.
  Δωρο Χριστουγέννων 2102: 1 μισθός
  Δώρο Πάσχα 2013 αναλογικά: 3,12 ημερομίσθια
  Αποδοχες μη ληφθείσας αδειας 2013: 1 μικτό μισθό
  Επίδομα αδειας 2013: 1/2 μισθό

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/11/2012 at 10:31 πμ

  Καλημερα σας! Σας ευχαριστούμε για την εγκυρη και αμεση ενημερωση! Με λενε αλκινοο και ηθελα να ρωτησω τα εξης : η γυναικα μου εργαζεται ως υπαλληλος σε φαρμακειο εδώ και 6,5 χρονια περιπου. Σημερα, 2/11/2012, ο φαρμακοποιος της επεδωσε ειδοποιηση απολυσης, οποτε λογικα ημερομηνια απολυσης θα είναι η 1/2/2013.. ρωτω λοιπον : 1) τι αποζημιωση δικαιουται και μεχρι ποτε πρεπει να την καταβαλει ο εργοδοτης? 2) δικαιουται δωρο χριστουγεννων 2012? Ισως και τμημα από το δωρο του πασχα 2013 και επιδομα αδειας 2013? 3) δικαιουται την αδεια του 2013? Και αν δεν την παρει, πρεπει να της την πληρωσει? Σας ευχαριστω εκ των προτερων!

  Reply

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  26/10/2012 at 2:18 μμ

  Καλησπερα σας , ευχαριστω για την απαντηση κατι ακομα καπου ειχα διαβασει οτι απο την στιγμη που κανει προειδοποιηση ενεργοποιει 15 μερες αδειας ακομα και αν εχει τελιωσει η κανονικη με την αιτιολογια οτι τις θες για να βρεις αλλη δουλεια , ξερετε κατι τετοιο ;

  Reply

 • Ανώνυμος

  22/10/2012 at 7:01 μμ

  @ΘΑΝΑΣΗΣ Με 5 χρόνια συμπληρωμένα και 3μηνη προειδοποίηση, θα πάρεις 1,5 μισθό προσαυξημένο κατα 1/6 (ακαθάριστα) Δες αν ειναι η προειδοποίηση 3 μήνες.
  Δεν μπορείς να ζητήσεις ακυροτητα της απόλυσης για μη καταβολή δεδουλευμένων, μπορείς όμως για μη καταβολή της αποζημίωσης
  Εαν είχατε κάνει συμφφωνία για το μισθό, δεν μπορούσε να τον μειώσει μονομερώς. Μπορείς να προσφύγεις στην επιθ, εργασάις για καταγγελία

  Reply

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  22/10/2012 at 2:26 μμ

  Καλησπερα σας, εχω καποια ερωτηματα ,1) ειμαι στην δουλεια απο 7-1-2007 μου εκανε προειδοποιηση οτι απολειομαι στις 12 -12-2012 τι αποζημειωση δικαιουμαι ; 2) υπαρχουν ωφειλες σε μισθους, συγκεκριμενα στεκουν 3 ολοκληρα μηνιατικα αν δεν μου καταβαλει τις οφειλες αυτες μπορω να θιξω την απολυση ; 3)εγω πληρωνομουν με συμφωνια, δεν εχω υπογραψη συμβαση παρα μονο την προσληψη αλλα δεν λεει τιποτα για μισθολογια , απο τον 11 του 2010 μου εχει κοψει 300 ευρω απο την συμφωνια που ειχαμε εγω εχω τα χαρτια της τραπεζας που φενεται τι λεφτα επερνα και τι περνω τωρα μπορω να διεκδικισω την μισθολογικη διαφορα αυτη εστω και δικαστικος; ευχαριστω

  Reply

 • sofiather

  18/10/2012 at 9:06 μμ

  Ευχαριστω πολυ, ελπίζω να μη χρειαστει να γινουν ολα αυτα

  Reply

 • Ανώνυμος

  18/10/2012 at 8:09 μμ

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ…ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ..ΑΛΛΑ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΗΣΩ..ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΩ..ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ ΟΤΙ ΝΟΜΙΜΟ ΜΠΟΡΕΣΩ…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

 • Ανώνυμος

  18/10/2012 at 11:37 πμ

  Από την επιθ. εργασίας σωστά σου απάντησαν. Ομως αυτό που σου είπα, να μην αντιμετωπίσεις αργότερα πρόβλημα, αυτό ακριβώς εννοούσα, να μην μπλεχτείς με δικαστήρια (σε περίπτωση που ο εργοδότης παρανομήσει) αφού το πράγμα ειναι ξεκάθαρο.
  Πάντως η ατομική σύμβαση επιδέχεται οποιδαήποτε επέμβαση και προσθήλη όρων. Δεν ειναι ευαγγέλιο, ειναι ενα υπόδειγμα. Αν όμως ετσι θεωρούν αυτοί, σου προτείνω κάτι άλλο να δοκιμάσεις. Πες τους να υπογράψετε ενα άλλο συμφωνητικό που θα αναφέρει ότι οι υποχρεωσεις τους απορρέουν απο την πρώτη ημερομηνία πρόσληψης κλπ για να δεις την αντίδραση τους.

  Reply

 • Ανώνυμος

  18/10/2012 at 11:30 πμ

  SOFIA THER….μπορείς να προβε'ις στις παρακάτω ενέργειες
  1.Επισχεση εργασίας μετα και από συμβουλή δικηγόρου (δες εδω:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/05/blog-post_5511.html )
  2. Ανώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ για γενικό έλεγχο στην επιχείρηση (τηλ. 15512)
  3. Επώνυμη καταγελία στο ΣΕΠΕ για διενέργεια εργατικής διαφοράς. (Θα καλεσουν τον εργοδότη)

  Reply

 • SOFIA_THER

  17/10/2012 at 8:16 μμ

  καλησπέρα,δουλεύω στον ίδιο εργοδότη από τον νοεμβριο του 2010. γενησσα 29/08/2011 επέστρεψα στην εργασία μου στις 25 μαιου 2012 μετα την 6 μηνη αδεια.ειμαι απληρωτη απο τον ιουνιο δεν μπορει να με απολυσει και αν παρετηθω δεν μπαινω ταμειο. τι μπορω να κανω?
  συγνωμη για την ενοχληση δεν ελλαβα καποιο mail το mail μου ειναι [email protected]
  ευχαριστώ

  πηγή: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html#ixzz29aahfOsL

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/10/2012 at 7:52 μμ

  κυριε Αμαργιωτακη πηγα σημερα στο τμημα μισθοδοσιας να ζητησω να περαστει στην ατομικη μου συμβαση η ημερομηνια προσληψης,και να διορθωθει ως τροποποιητικη της παλιας,οπως μου ειχατε συμβουλεψει.μου απαντησαν οπως σας εχω ηδη αναφερει οτι αυτο δεν γινεται καθως αυτες οι ατομικες συμβασεις ειναι τυποποιημενες και δεν γινονται προσθηκες..με διαβεβαιωσαν οτι τα χρονια μου δεν χανονται καθως δεν εχει προηγηθει καταγγελια της παλιας συμβασης με απολυση η παραιτηση και εναρξη νεας συμβασης,με επαναπροσληψη..ειναι συνεχεια των δυο συμβασεων,βεβαια η ατομικη συμβαση που μας βαζουν αναφερει οτι απασχολουμαι απο τις 01-09-12,χωρις να αναφερει την ημερομηνια της πρωτης μου συμβασης,μιλησα με την επιθεωρηση εργασιας και μου ειπαν οτι εφοσον φαινομαι στις καταστασεις του προσωπικου απο το 2008,και εχοντας στα χερια μου μισθοδοσιες και ενσημα παλιοτερων ετων,σε περιπτωση που με απολυσει και δεν με αποζημιωσει για ολα μου τα χρονια,σε περιπτωση που κινηθω δικαστικα θα τα κερδισω ολα τα χρονια μου..θα σας παρακαλεσω να μου απαντησετε εαν κατα την γνωμη σας ισχυει κατι τετοιο..γιατι ειναι πιθανο να κινηθω δικαστικα σε ενδεχομενο μη αποζημιωσης μου..ευχαριστω για την κατανοηση σας

  Reply

 • Ανώνυμος

  16/10/2012 at 3:07 μμ

  Το ερώτημα σου έχει απαντηθεί αλλά σου επαναλαμβάνω ότι κανονικά αυτή θα έπρεπε να ειναι τροποποιητική της παλιάς. Γνωμη μου ειναι να το ξεκαθαρίσεις αμεσα και να αναγραφεί η κανονική ημερομηνία στη νεα σύμβαση, ωστε αργότερα να μην αντιμετωπίσεις πρόβλημα.

  Reply

 • SOFIA_THER

  15/10/2012 at 9:34 μμ

  καλησπέρα,δουλεύω στον ίδιο εργοδότη από τον νοεμβριο του 2010. γενησσα 29/08/2011 επέστρεψα στην εργασία μου στις 25 μαιου 2012 μετα την 6 μηνη αδεια.ειμαι απληρωτη απο τον ιουνιο δεν μπορει να με απολυσει και αν παρετηθω δεν μπαινω ταμειο. τι μπορω να κανω?

  Reply

 • Ανώνυμος

  15/10/2012 at 9:04 μμ

  καλησπερα εργαζομαι σε μια ασφαλιστικη εταιρεια απο τις 01-02-08.με συμβαση αοριστου διαρκειας ως μισθωτος ασφαλιστικος υπαλληλος πληρους πενθημερης απασχολησης.στις 01-09-12 υπογραψα ατομικη συμβαση εργασιας,οπου δεν αναφερει πουθενα για τα προηγουμενα δεδουλευμενα χρονια,ουτε και για την ημερομηνια προσληψης μου.αναφερει οτι απασχολουμαι στην εταιρεια απο 01-09-12.σε περιπτωση απολυσης μου θα αποζημιωθω για τα προηγουμενα χρονια μου;η συμβαση που υπεγραψα δεν αναφερει τροποποιηση της παλιας.ουτε νεα συμβαση..αναφερεται ως ατομικη συμβαση εργασιας αοριστου διαρκειας η οποια εχει εναρξη στις 01-09-12,και αναφερει οτι απασχολουμεαι στην εταιρεια απο τις 01-09-12.ο διευθυνων συμβουλος της εταιρειας μας διαβεβαιωσε οτι δεν χανονται τα χρονια μας,απλα δεν μπορουσε να γραψει σε καθε ατομικη συμβαση ημερομηνια προσληψης γιατι αυτες οι ατομικες συμβασεις ειναι τυποποιημενες φορμες…συγνωμη που κουρασα…αλλα τι απο ολα ισχυει σε σχεση με την αποζημιωση απο τα χρονια προυπηρεσιας μου χανονταi;

  Reply

 • Ανώνυμος

  03/10/2012 at 9:54 μμ

  Πετρο..μόνο ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλά προσοχή γιατί η αποζημίωση απόλυσης παραγράφεται σε 6 μήνες.
  Παντως αν η αποζημίωση ειναι πανω απο 2 μισθούς, τοτε νομίμως μπορεί να καταβληθεί σε διμηνιαίες δόσεις των 2 μισθών και οι ημερομηνιες καταβολής θα αναφερθούν πανω στο έντυπο της καταγγελίας σύμβασης.

  Reply

 • Ανώνυμος

  03/10/2012 at 7:55 μμ

  Γειά σας,απολύομαι απο τη δουλειά μου και ο εργοδότης μου αδυνατεί να μου δώσει την αποζημίωση και θέλει να μου τη δινει σε δόσεις αφού υπογράψω την απόλυση και μετά.Υπάρχει κάποιο χαρτί που να με κατοχυρώνει οτι εγώ όντως θα παίρνω τα χρήματα???

  Πέτρος

  Reply

 • ΓΙΟΥΛΗ

  03/10/2012 at 1:20 μμ

  ημερ.προσληψης 4/2012. Αγαμη.

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/09/2012 at 2:06 μμ

  Νομίζω οτι ήδη σου έχω απαντήσει αλλά καλό θα είναι να τα επαναλάβω για καλύτερη κατανόηση. Κατ' αρχήν η εκ περιτροπής εργασία οπως φαίνεται ειναι με μονομερή επιβολή και όχι με τη συναίνεσσή σου. Αν ειναι ετσι θα πρέπει να τηρηθεί η σχετικη διαδικασία (δες εδω: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html ) διαφορετικά ειναι παράνομη η απόφασή του.
  Η μεταφορά σου σε αλλο κατάστημα εφόσον ειναι ορος της ατομικής σύμβασης δεν ειναι παράνομη. Διατηρώ όμως επιφυλάξεις για την τήρηση της ίσης μεταχείρισης αφού στη νέα σου θέση μόνο εσύ εισαι με εκ περιτροπής απασχόληση. Δυστυχώς οι διαφωνίες που προκύπτουν απο την μονομερή επιβολή του συστήματος αυτού κρίνονται δικαστικά. Αν νομίζεις οτι υπάρχουν παρατυπίες στη διαδικασία (προσκληση σε διαβουλευση κλπ) οπως θα δεις στη σχετική ανάρτηση που σου γράφω παραπανω, μπορείς να απευθυνθείς στην επιθ. εργασίας ακόμη και ανώνυμα για να το ερευνήσουν. Οταν τελειώσει το εκ περιτροπής σύστημα ή θα πρέπει να κάμει την ίδια διαδικασία που προβλέπει ο νομος για τη συμπλήρωση των 9 μηνών που έχει δικαίωμα το χρόνο, αλλοιως αυτοδίκαια επανέρχεσαι στο πλήρες ωράριο και στο κατάστημα που ο εργοδότης θα αποφασίσει με βάση το δικαίωμα που του δίδει η ατομική σύμβαση εργασίας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/09/2012 at 5:03 πμ

  καλησπερα & συγχαρητηρια για την υπεροχη δουλεια σας.δουλευω αρκετα χρονια σε ενα καταστημα με διαφορα υποκαταστηματα σαν πωλητρια.απο τον μαρτιο στο δικο μασ καταστημα μπηκαμε στο εκ περιτροπης,το οποιο οι περισοτεροι δεν υπεγραψαν την τροποποιημενη συμβαση που μασ εδωσαν αλλα πλεον μεχρι τον νοεμβρη που ληγει & το προγραμμα αυτο ,δουλεουμε 3 φορες την εβδομαδα.με το ετσι θελω σε καποια ατομα μαζι & εμενα μας εδωσαν ολη την υπολοιπη αδεια,& τωρα που επιστρεψαμεμου ανακοινωσαν να παω σε αλλο μαγαζι μας πιο μακρια,λεγοντας ελλειψη προσωπικου(στην παλια συμβαση υπηρχε ορος να μπορει να μας μεταφερει αλλου οταν υπηρχε αναγκη).ηθελα να ρωτησω,στο καινουργιο καταστημα εχουν δικαιωμα να μου συνεχισουν το εκ περιτροπης η πρεπει να επιστρεψω στο παλιο καθημερινο μου 8ωρο οπως ειναι & το υπολοιπο προσωπικο???η μετα το νοεμβρη που ληγει πρεπει να επιστεψω στο παλιο??/το προγραμμα εργασιας που μου παρουσιασαν το εχουν θεωρημενο μεχρι & τον δεκεμβρη με το εκ περιτροπης προγραμμα & ασ θα ειμαι στο καινουργιο μαγαζι!!!!αφου ληγει τον νοεμβρη πως γινετε να συνεχισω εγω το εκ περιτροπης & μετα τον νοεμβρη???ευχαριστω εκ των προτερων!!

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/09/2012 at 3:51 μμ

  Η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται με τον τελευταίο πλήρη μικτό μισθό ή ημερομίσθιο. Αν η εκ περιτροπής εργασία έχει επιβληθεί μονομερώς απο τον εργοδότη, αν σε απολύσει κατα το διάστημα αυτό η αποζημίωση πρέπει να υπολογιστεί πάλι με τις πλήρεις αποδοχές.
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/04/4355163-3-2011.html
  Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στον εργοδότη αυτό μπορεί να σας προειδοποιήσει κάποι διάστημα που θα δεις στην τελευταία στηλη του πίνακα των αποζημιωσεων στην ανάρτηση αυτή. Η προειδοποίηση ισχύει μονο για τους υπαλλήλους και οχι τους εργατοτεχνιτες.

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/09/2012 at 6:26 πμ

  καλημερα.εργαζομαι σε ενα καταστημα πολλα χρονια & πριν καιροειμαστε στο εκ περιτροπης.μασ εδωσαν να υπογραψουμε τροποποιημενη συμβαση την οποιακαποιοι δεν υπογραψαμε αλλα παρολα αυτα ακολουθησαμε το να δουλεουμε 3 φορεσ την εβδομαδα.τωρα που πλησιαζει να τελιωσει αυτο αφου ισχυει για 9μηνο απο οτι εχω διαβασει,περνουν καινουργιο πρωσοπικο & υποψιαζομαι απολυσεις σε εμας τους παλαιοτερους.ηθελα να ρωτησω με τι αποζυμιωση θα υπολογιστουμε??/αν δεν μας την κοψει η τροικα φυσικα..& ποσος χρονος προειδοποιησης μπορουν να χρησιμοποιησουν για να γλυτωσουν χρηματα απο την αποζημιωση??ευχαριστω

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/09/2012 at 3:02 μμ

  Σου ζήτησε να μην ξαναπάς στη δουλειά. Αυτό σημαίνει δηλ. ότι δεν σε απέλυσε αλλά έφυγες χωρίς αποζημίωση;
  1. Επίδομα άδειας μισό μισθό για κάθε χρόνο. Επίσης θα πρέπει να πληρωθείς το υπόλοιπο των αδειών που δεν πήρες.
  2. Ναι δεν υπολογίζονται αφού η εργασια στο ρεπο ειναι παράνομη
  3. Μέχρι 8/9/2012 η αναλογία δώρου Χριστουγέννων ειναι 13,4 ημερομίσθια
  4. Για εργασιακά θέματα μπορείς να κάμεις καταγγελία στην επιθ. εργασίας, προκειμένου να καλεσουν τον εργοδότη σου για την επίλυση της διαφοράς.

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/09/2012 at 2:20 πμ

  Καλησπέρα, θα ήθελα μια βοήθεια σε ένα θεματάκι στην εργασία μου. Δουλεύω σε μια επιχείρηση απο τον Απρίλιο του 2010. Με΄τα από ένα προσωπικό θέμα μεταξύ εμένα και τον εργοδότη μου, μου ζήτησε να μην ξανα ερθω, και ότι θα με πάρει τηλέφωνο να έρθω να πληρωθώ τα δώρα και το επίδομα που δικαιούμαι. 8-9-2012 ήταν η τελευταία μέρα που πήγα στην δουλειά μου. Δεν έχω πληρωθεί δώρο πάσχα 2011, δώρο χριστουγέννων 2011, και δώρο πάσχα 2012. Έχω μερικές ερωτήσεις γιατί θέλω να είμαι ενημερωμένη όταν με καλέσουν για την πληρωμή.
  1. Το 2010 έκανα 10 μέρες άδεια, το 2011 έκανα 25, και το 2012 έκανα 19 μέρες. Δεν έχω πληρωθεί ποτέ επίδομα αδείας, αλλά πληρωνόμουνα κανονικά τον μισθό μου όταν έκανα άδεια. Δικαιούμαι να πάρω κάτι σαν επίδομα αδείας?
  2. Όταν δούλευα το ρεπό μου, πληρωνόμουνα τον μισθό μου + εξτρά για το ρεπό. Δεν φαίνετε σε κάποια επίσιμη απόδειξη ότι πήρα εξτρά λεφτά, αλλά υπογράφαμε ανεπίσημες αποδείξεις όπου η αιτιολογία ήταν εξτρά απλα, και όχι ρεπο. Μπορούνα να μου αφαιρέσουν αυτά τα εξτρά ώς δώρο πάσχα, χριστουγέννων ή επίδομα?
  3. Δικαιούμαι να πάρω κάποιο μέρος από το δώρο Χριστουγέννων 2012?
  4. Επειδή στην τελική έχω χάσει την δουλειά μου, και ο λόγος που με έδιωξε το αφεντικό μου ήταν προσωπικό και όχι θέμα δουλειάς, έγω κάπου μπορώ να κάνω κάποια καταγγελία εφόσον αισθάνομαι αδικιμένη? Αν ναι, τι καταγγελία κάνω, και τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει μια τέτοια καταγγελία?

  Ζητώ συγγνώμη για την έκθεση που έγραψα, απλως περιμένω ότι το αφεντικό μου θα προσπαθήσει να μου κόψει ότι μπορεί για τον λόγο ότι δεν γνωρίζω τι πρέπει να πάρω. Δεν θέλω να με εκμεταλευτεί, και θέλω να πάω με όλες τις πληροφορίες, για να μπορώ να ζήτήσει αυτά που δικαιούμαι, και τίποτα παραπάνω ή παρακάτω.

  Ευχαριστώ πάρα πολυ εκ των προτέρων

  Reply

 • Ανώνυμος

  02/08/2012 at 3:36 μμ

  Σε όσους αμείβονται με ποσοστά υπολογίζεται με αυτόν το τρόπο

  Reply

 • Ανώνυμος

  01/08/2012 at 11:12 πμ

  Ο μισθός μου δεν είναι σταθερός, γιατί ήταν ανάλογος των ωρών που εργαζόμουν. Στην ουσία ήμουν ωρομίσθιος. Για αυτό τον λόγω θέλω να μάθω αν υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που έχει να κάνει με τους δύο τελευταίους μήνες εργασίας.

  Reply

 • Ανώνυμος

  01/08/2012 at 6:14 πμ

  Η αποζημίωση υπολογίζεται με τις μικτές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την απόλυση, δηλ. στην περίπτωσή σου του Ιουλίου. Εσύ ως μισθωτός έχεις σταθερό μισθό, ανεξάρτητα από την άδεια που πήρες η οποία ετσι κι αλλοιώς πληρώνεται.

  Reply

 • Ανώνυμος

  01/08/2012 at 12:13 πμ

  Χαίρεται.Υπέγραψα στις 31/7/12 την καταγγελία της σύμβασης μερικής απασχόλησης, ως πωλητής αναψυκτηρίου σε πολυκινηματογράφο, από τον εργοδότη μου.Θα ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε από ποιους μήνες θα υπολογίσω την αποζημίωση που δικαιούμαι, το Μάιο και τον Ιούνιο; ή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο;Το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει μια διαφορά 1000 ευρώ ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση. Ο εργοδότης μάλλον υπολόγισε ως 2 τελευταίους μήνες εργασίας τον Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο είχα 10 ημέρες άδεια και 6 μεροκάματα και πιστεύω ότι με αδικεί. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να μάθω αν ενήργησε νόμιμα μην υπολογίζοντας τον Ιούλιο ως έναν από τους δύο τελευταίους μήνες εργασίας.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Reply

 • Ανώνυμος

  21/07/2012 at 12:22 μμ

  Αν σου αλλάξουν ειδικότητα σε αδειούχο χειριστή, η αποζημίωση απολυσης υπολογίζεται ως υπάλληλος και για όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν εχεις σύμβαση πλήρους απασχόλησης δεν εχει δικαίωμα ο εργοδότης να σε καλεί μόνο οταν εχει δουλειά κατα την κρίση του. Εσύ θα πρέπει να λαμβάνεις ολόκληρο το μισθό σου.

  Reply

 • Ανώνυμος

  12/07/2012 at 2:14 μμ

  Ναι ετσι ειναι. Με τις αποδοχες του τελευταιου μηνα πριν την απολυση. Στην περίπτωση σου, 2 μικτοί μισθοί συν το 1/6 αυτών.

  Reply

 • Ανώνυμος

  12/07/2012 at 9:05 πμ

  Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ, στην περίπτωση μερικώς απασχολούμενου υπαλληλου ( ωρομίσθιου) επί 4 ώρες την ημέρα, με κλεισμένους 12 μήνες εργασία, πώς υπολογίζεται η αποζημίωση απολύσεως; Λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος μηνιαίος μισθός;

  Reply

 • ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ

  07/07/2012 at 6:20 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΑ ΕΞΗΣ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ. ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΟΤΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 1002, 56 ΜΕΙΚΤΑ ΜΕ ΠΑΝΕ ΣΤΑ 703,30 ΜΕΙΚΤΑ. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΕΧΤΩ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ. ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΗ ΜΟΥ? ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΘΩ… ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ 1-1-2011 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   10/07/2012 at 8:24 πμ

   H ΣΣΕ περιοδευοντων πωλητων ολης της χωρας έληξε στις 14/5/2012. Στις ΣΣΕ που λήγουν, οι μισθοί μπορούν να επανακαθορίζονται με βάση τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της ΣΣΕ που έχει λήξει, πλέον των επιδομάτων που δεν καταργούνται. Αυτά είναι, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν στις εν λόγω ΣΣΕ, εκτός κι αν οι εργαζόμενοι συμφωνήσουν σε αλλαγή ατομικής σύμβασης εργασίας με ελεύθερη συμφωνία μισθού που μπορεί να φθάσει στα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ. Στη δευτερη περίπτωση δεν εισαι υποχρεωμένη να υπογράψεις κι αν σε απολύσει θα πάρεις αποζημίωση 2 μικτούς μισθους συν το 1/6 αυτών.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/07/2012 at 12:45 μμ

  Καλησπέρα σας. Εργαζόμουν σε μια εταιρεία ως υπάλληλος γραφείου και με απέλυσε. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει να μου δώσει το ποσό που αναλογεί στην απόλυσή μου και θα μου δίνει λίγα λίγα. Εγώ θέλω να υπογράψω την απόλυσή μου και να ξεμπερδεύω γιατί η συγκεκριμένη δουλειά δεν έχει μέλλον…! Πως θα είμαι κατοχυρωμένη ότι θα μου τα δώσει? Ισχύει η υπογραφή με επιφύλαξη για κάθε δικαίωμα? Θα μπορέσω να τα δικδικήσω μετά? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  Reply

  • Ανώνυμος

   10/07/2012 at 8:20 πμ

   Μπορείς να υπογράψεις με επιφύλαξη, ομως η αποζημίωση παραγράφεται σε 6 μήνες, εκτός κι αν πριν την παρέλευση του 6μηνου προσφύγεις δικαστικά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/07/2012 at 4:11 μμ

  ΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ.ΤΩΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΗΤΑΝ ΩΡΑΡΙΟ 08-16 ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΣΠΑΣΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ;

  Reply

  • Ανώνυμος

   03/07/2012 at 4:29 μμ

   Η οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης, συνεπώς και ο καθορισμός του ωραριου, ρεπο κλπ ειναι δικαίωμα του εργοδότη, το οποιο ομως δεν μπορεί να ασκείται καταχρηστικα και ανεξέλεκτα. Δηλαδή αν υπάρχει δέσμευση στην ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να συμφωνήσετε και σεις.

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/07/2012 at 4:02 μμ

  ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΕΙΔΗ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΔΙΑΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ; ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΝΑ ΧΑΣΩ ΤΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ

  Reply

  • Ανώνυμος

   03/07/2012 at 4:25 μμ

   Χάνεις και αποζημίωση και επίδομα ανεργείας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/07/2012 at 4:41 μμ

  Ευχαριστω πολυ και κατι αλλο να ρωτησω πως μπορω να αποδειξω οτι δουλευω 6 μερες αντι 5 αφου ολοι οι υπαλληλοι τον φοβουνται?

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/07/2012 at 8:26 μμ

   Αν γίνει έλεγχος την ημερα που υποτιθεται ότι έχεις ρεπό με βάση το προγραμμα ή τον πινακα προσωπικού.

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/07/2012 at 12:59 μμ

  καλησπερα εργαζομαι σε ξενοδοχειο ως ρεσεψιονιστ απο τελη του 2007, υπογραψαμε πριν ενα μηνα εργασιακη συμβαση με μειωση 10%. Απο την αρχη μας εχει δηλωμενους οτι δουλευουμε 5μερο αλλα δουλευουμε 6μερο. Μου χρωσταει 2 μισθους και 3 επιδοματα αδειας. Και τωρα μας ειπε οτι οποτε "εχω" θα σας πληρωνω τι μπορω να κανω? δεν αντεχετε η κατασταση

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/07/2012 at 1:42 μμ

   Αν δεν θέλεις να κανεις επώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ, μπορείς να κάνεις ανώνυμη καταγγελία για έλεγχο στην επιχείρηση στο τηλ. 15512

   Reply

 • Glykeria Belogia

  30/06/2012 at 4:17 μμ

  Ευχαριστώ για την απάντηση. Φυσικά δεν θέλω να χάσω την δουλειά μου αλλά όπως προανέφερα δεν θα υπογράψω την νέα σύμβαση με τα 400 ευρώ. Ααααααα και το καλύτερο δεν σας είπα, μου είπε να μην πατήσω το πόδι μου την Δευτέρα το πρωί στο μαγαζί γιατί δεν ανήκω πλέον στο προσωπικό και ότι έχω παραιτηθεί και δεν το ξέρω, έτσι μου είπε. Και εγώ απάντησα ότι θα έρθω στην δουλειά μου κανονικά με τον επόπτη εργασίας για να τα πεί αυτά μπροστά του. Και είπε ότι θα με περιμένει με το χαρτί που υπέγραψα πριν ενάμισυ χρόνο με ημερομηνία ΚΕΝΗ το τονίζω αυτό και με εκβιασμό ότι μόνο αν το υπέγραφα θα έπαιρνα την δουλειά. Υπάρχει περίπτωση λόγω αυτού του χαρτιού να έχω πρόβλημα με το ταμείο μου και την αποζημιώση? Ο λογιστής μου μου είπε ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ και ότι μπορώ να το προσβάλλω. Σας ευχαριστώ

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/06/2012 at 7:13 μμ

   Για να πάρεις επίδομα ανεργίας χρειαζεται καταγγελία σύμβασης, κατι που εσύ δεν θα έχεις, αφού θα σου παρουσιάσει την "οικιοθελη αποχώρηση" την οποία σωστά λες ότι μπορείς να την προσβάλλεις δικαστικά. Αν έτσι ειναι τα πράγματα, φοβάμαι ότι ουτε αποζημίωση, ουτε ταμείο ανεργίας θα έχεις.

   Reply

 • Glykeria Belogia

  29/06/2012 at 9:31 μμ

  Καλησπέρα συγχαρητήρια για το Blog!!! Θέλω την βοήθεια σας, είμαι μισθωτή υπάλληλος από τον Απρίλιο του 2011, και ο εργοδότης μου θέλει να υπογράψω την νέα σύμβαση με 400 ευρώ και πρώτα να παραιτηθώ για να γλιτώσει την αποζημίωση. Εγώ φυσικά δεν παραιτούμαι και αυτός λέει ότι δεν με απολύει. Και μάλιστα όταν είχα πάει για δουλειά με είχε βάλει να υπογράψω ότι αρνούμαι την αποζημίωση αλλά ξέρω καλά οτι αυτό το χαρτί δεν έχει καμία νομική ισχύ. Σωστά? Τι πρέπει να κάνω για να με απολύσει και να μην χάσω την αποζημίωση και το ταμείο μου? Χρειάζομαι την γνώμη σας.

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/06/2012 at 12:30 μμ

   Θα εκτελείς κανονικά τα καθήκοντά σου και δεν θα υπογράψεις μείωση μισθού, οπότε αν δεν συμφωνεί θα αναγκαστεί να σε απολύσει, αν φυσικά αυτό επιθυμείς και συ. Διαφορετικά αν θέλεις να υπογράψεις τη μείωση, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της αρχικής ατομικής σύμβασης και όχι απολυση και νέα σύμβαση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  23/06/2012 at 3:41 μμ

  Συγχαρητηρια για την δουλεια που κανετε !!
  Καλούμαστε να υπογραψουμε ατομικη συμβαση αοριστου χρονου με -6%.Εαν την υπογραψω απαιτηται η συμφωνη γνωμη μου στο μελλον για :
  > Επιπλέον μείωση ?
  > μετατροπή σε 4ημερο,3ημερο κτλ ?
  εαν δεν δεχθω τα 2 παραπανω και απολυθω διατηρω τα δικαιωματα που εχω τωρα( 10 μισθοι)?
  Πιστευεται οτι υπαρχουν αρκετες πιθανοτητες να μειωθουν μεσα στο καλοκαιρι τα ποσα των αποζημιωσεων απολυσης με ανταλλαγη ,ισως τα 2 χρονια επιδομα ανεργειας ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/06/2012 at 12:00 μμ

   Αν υπογράψετε τωρα μειώσεις, αυτό δεν σημαίνει οτι δεν μπορούν να σας ζητηθούν και άλλες στο μέλλον ή μειωσεις ωραριου. Ομως αυτο δεν ειναι αποκλειστικό δικαιωμα του εργοδότη, αφού χρειαζέται και η δική σας συναίνεση. Τυχόν απόλυσή σας για την αρνηση σας να υπογράψεται αλλαγή ατομικής σύμβασης με δυσμενείς ορους, θα υπολογιστει με τον τελευταιο μισθό και με όλα τα προηγούμενα χρόνια.
   Προβλέψεις για την εξέλιξη στα εργασιακά δυστυχώς σήμερα κάνεις δεν μπορει να καμει.

   Reply

 • Konstantinos Theodoridis

  23/06/2012 at 2:29 μμ

  Καλημέρα σε όλους,

  ήθελα να ρωτήσω. έπιασα δουλειά πέρσυ τον Ιούνιο 2011 και μέχρι τον Δεκέμβριο 2011 πληρωνόμουν με αποδείξεις δαπανών 1000€/μήνα. Τον Δεκέμβριο με κάνανε μισθωτό υπάλληλο γραφείου με 720 καθαρά και 280 αποδείξεις δαπανών. Αύριο με απολύουν 25/6/2012 χωρίς προειδοποίηση γραπτή. Έχω πάρει το 2011 όλα τα δώρα και το 2012 κανονικά το δώρο του Πάσχα. Στο 2011 μου περίσεψαν 10 ημέρες άδειας που δεν πήρα και το 2012 21 ημέρες…. Τι πρέπει να μου δώσουν αύριο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/06/2012 at 7:03 πμ

   Αν η πρόσληψή σου ειναι Δεκ. 2011 δεν παιρνεις αποζημίωση γιατι δεν έχεις συμπληρώσει χρόνο. Αν λάβουν υποψη και το προηγούμενο διαστημα θα πάρεις 2 μικτούς μισθούς συν το 1/6 αυτών. Η αποζημίωση άδειας σου ειναι 2 ημερομίσθια μικτά για κάθε μήνα εργασίας μειον τη ληφθείσα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  21/06/2012 at 9:29 πμ

  Καλημέρα, είμαι μισθωτός υπάλληλος δουλευω 4 χρόνια και 6 μήνες. Ήθελα να ρωτήσω αν σε περίπτωση που με απολύσουν,εκτός απο τους μικτούς μισθούς που δικαιούμαι να πάρω, αν δικαιούμαι δώρο καλοκαιριού, επίδομα και δώρο χριστουγέννων.

  Ευχαριστώ πολύ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   21/06/2012 at 12:37 μμ

   Ναι δικαιούσαι.
   1 μικτό μισθό ως αποζημίωσ μη ληφθείσας άδειας
   1/2 μισθό επίδομα άδειας
   Δωρο χριστουγέννων, 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες απο 1 Μαιου και μετά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/06/2012 at 8:25 μμ

  Γεια σας και συγχαρητήρια! Επιτελείτε σπουδαίο κοινωνικό έργο!!
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί παραπάνω. Εργάζομαι σε μια εταιρία για πάνω από 15 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια κλίθηκα να υπογράψω και υπέγραψα δύο φορές νέα εξάωρη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή καλούμε να υπογράψω τετράωρη σύμβαση. Δεν ξέρω τι με προστατεύει καλύτερα, να μην υπογράψω ή να υπογράψω; Όπως κατάλαβα από τις απαντήσεις που έχετε δώσει, το βασικό ζήτημα που διαπραγματεύεται, εκτός από το μισθό, είναι η αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης. Και αν κατάλαβα καλά, η αποζημίωσή μου θα υπολογιστεί με τη νέα σύμβαση και δεν θα ληφθούν υπόψη τα 15 χρόνια προϋπηρεσίας μου. Το ερώτημα μου είναι, αν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο που με προστατεύει από το να μη χάνω τα χρόνια προϋπηρεσίας στον υπολογισμό της αποζημίωσης; Σας ευχαριστώ πολύ!

  Reply

  • Ανώνυμος

   20/06/2012 at 2:13 μμ

   Εφόσον γίνει τροποποιηση της αρχικής ατομικής σύμβασης, τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν χάνονται για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης, η οποία όμως θα υπολογισθεί με τος αποδοχές του τελευταίου μηνα πριν την απόλυση. Προσοχή!! δεν υπογράφουμε οικιοθελή αποχώρηση και μετά νεα σύμβαση, αλλά τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης.

   Reply

  • Ανώνυμος

   20/06/2012 at 7:50 μμ

   Σας ευχαριστώ θερμά για την κατατοπιστική απάντησή σας. Δεν έχω υπογράψει οικιοθελή αποχώρηση. Η εξάωρη σύμβαση που έχω υπογράψει είναι ορισμένου χρόνου (εξάμηνη συγκεκριμένα) και αναφέρει ότι είναι τροποποιητική. Το γεγονός ότι είναι ορισμένου χρόνου αποτελεί κάποιο πρόβλημα;
   Όσον αφορά την τετράωρη που καλούμε να υπογράψω, υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, κάποιο συγκεκριμένο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε;

   Reply

  • Ανώνυμος

   21/06/2012 at 12:35 μμ

   Υποθέτω οτι η διαρκεια ορισμένου χρόνου αναφέρεται στη διάρκεια της 6ωρης απαχόλησης και οχι της εργασιακής σχέσης γενικότερα. Μπορείτε να βάλετε και στην 4ωρη απασχόληση χρονικά όρια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/06/2012 at 8:07 μμ

  ευχαριστω πολυ για τισ χρισιμεσ πλιροφοριεσ σασ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  19/06/2012 at 12:04 μμ

  ΓΙΑΣΑΣ. ΔΟΥΛΕΥΟ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΕΡΙΑ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΙΜΕ ΕΡΓΑΤΙΣ ΚΑΙ Ι ΣΙΝΒΑΣΙ ΜΟΥ ΕΙΝΕ ΕΓΣΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΜΟΥ ΕΧΙ ΠΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΑΠΟΛΙΣΙ.ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΙ ΤΙ ΚΑΤΑΓΚΕΛΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΙΝΑΤΟΤΙΤΑ ΤΟΡΑ ΝΑ ΣΕ ΑΠΟΖΙΜΙΟΣΟ ΚΕ ΜΟΥ ΛΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΙΛΙΣΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΙ ΤΟΥ ΜΙΠΟΣ ΒΡΙ ΚΑΠΙΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΙ,ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΧΡΟΣΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΜΙΝΙΑΤΙΚΑ.ΜΙΠΟΣ ΜΠΟΡΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΣΙΜΒΟΥΛΕΦΤΙΤΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΙ ΤΙ ΠΕΡΙΠΤΟΣΙ ΤΙ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΙΜΙΟΣΙ ΠΡΕΠΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΟΣΙ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   19/06/2012 at 3:51 μμ

   Η αποζημίωσή σου θα ειναι 70 μικτά ημερομίσθια και αν δεν πληρωθούν εντος 6 μηνών, παραγράφονται. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, αν τελικά δεν υπάρξει λυση μεταξύ σας, μπορεις να απευθυνθείς στην επιθ. εργασίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  18/06/2012 at 3:42 μμ

  Ευχαριστώ θερμά!

  Reply

 • Ανώνυμος

  15/06/2012 at 9:47 πμ

  Καλημέρα σας,

  Κατ' αρχήν να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική και κοινωφελή δουλειά που κάνετε. Θα ήθελα να σας θέσω ένα απλό και γρήγορο ερώτημα: Ο εργοδότης μου ζήτησε να λύσουμε τη σχέση εξαρτημένης εργασίας που έχουμε, και να συνάψουμε αμέσως μετά σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Έχω ακούσει όμως ότι πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στη λήξη μίας σύμβασης εργασίας και στη σύναψη μίας σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αλλιώς θεωρείται ότι συνεχίζεται η σχέση εργασίας. Ισχύει κάτι τέτοιο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/06/2012 at 12:28 μμ

   Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ανάμεσα στις δυο αυτές συμβάσεις,(η μια ειναι εξηρτημένη σχέση εργασίας και η άλλη συνεργασία – εργολαβία) αλλά σε συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να μη θεωρηθεί σύμβαση αορίστου χρόνου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  15/06/2012 at 7:46 πμ

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟ 8-16 ΣΠΑΣΤΟ ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/06/2012 at 12:25 μμ

   Εξαρτάται. Η οργάνωση του χρόνου και της λειτουργίας της επιχείρησης ειναι δικαίωμα του εργοδότη, το οποίο όμως δεν μπορεί να ασκειτε καταχρηστικά. Αν δηλαδή δεν δεσμεύεται απο όρο ατομικής σύμβασης εργασίας έχει δικαίωμα να το κάνει.Εκτός κι αν απο το νόμο απαγορευεται οπως π.χ. στο προσωπικό κουζίνας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/06/2012 at 8:56 πμ

  Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι μικρό πράγμα να μοιράζεσαι ανιδιοτελώς τις γνώσεις σου. Ελπίζω να τελειώσει η περιπέτειά μου και να μην ξαναχρειαστώ τέτοιες συμβουλές, συνέχισε πάντως όσο αντέχεις, η ύπαρξη αυτού του blog είναι παρήγορο στοιχείο για το μέλλον όλων μας. Thanx!

  Reply

 • Ανώνυμος

  07/06/2012 at 2:39 μμ

  Εργάζομαι σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών με ειδικότητα 'υπάλληλος γραφείου' και μεικτές αποδοχές 1130€. Μου ανακοινώθηκε μονομερής μείωση μισθού στα 703€ μεικτά με έναρξη από 15/5. Ο εργοδότης μου προτείνει να υπογράψω χαρτί προειδοποίησης απόλυσης με προγενέστερες ημερομηνίες και να απολυθώ με την μισή αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα με θέσει σε εκ περιτροπής απασχόληση μίας ημέρας την εβδομάδα για να εξαναγκαστώ σε παραίτηση.
  Α) Με βάση ποιόν μισθό θα υπολογιστεί η αποζημίωση στην περίπτωση που δεχτώ;
  Β) Ποιές άλλες επιλογές έχω;

  Reply

 • Ανώνυμος

  01/06/2012 at 12:35 μμ

  καλησπερα ο αντρας μου δουλευε σε εταιρεια ανυψωτικων μηχανηματων τους εκανε απολυση τον μαρτιο και σημερα τους ειδοποιησε οτι δεν εχει λεφτα για να τους δωσει την αποζημιωση τι μπορουμε να κανουμε;;

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/06/2012 at 1:56 μμ

   Μπορεί να κάμει καταγγελία στο ΣΕΠΕ, αλλά προσοχή γιατί αν δεν την πάρει χάνεται στο εξάμηνο και για να μην παραγραφεί θα πρέπει να προσφύγει δικαστικά πριν το 6μηνο.

   Reply

 • Wragi

  30/05/2012 at 1:58 πμ

  Geia sas k pali!! sas eixa ksana steilei stis 6/apriliou!!
  Telika den me apoluse tote, apla me kalese meta apo liges meres k mou eipe oti eimai se adeia (mias k den eixa parei kamia mera fetos!)
  k oti einai kalo ayto giati wstoso tha epsaxne na me valei kapou alou gia douleia k lew ok as tis eksanlisw etsi, mhpws kai mou evriske douleia se kapoia alh etairia wste na me noikiasei k na synexisw na exw ergasia!!

  Tis prohgoumenes meres plhrwthika ton enan mhna akoma enw eimoun sthn adeia mou kanonika k phra k to dwro tou pasxa 350e alla den mou edwse to provlepomeno epidoma adeias.. (miso mistho)
  Mias k mou edwse oles tis meres k tis 4 evdomades den tha eprepe na to parw opws mou to edine k kathe kalokairi???

  Telika den mou vrike kati apo nea ergasia k twra pou teliwse h adeia phga xtes sto grafeio k ypegrapsa apolysh gia tin paraskeyh pou erxete: 1. iouniou, opou egrafe to xarti
  apozimiwsh: 0e

  * tha hthela na tonisw kati na mou peite an kserete ti einai ayto…
  kati pou eida kai me pareksenepse einai oti kapou egrafe kapoia xrhmata kapou sta 580e
  den thymamai akrivws pws to egrafe, alla mou fanhke periergo to poso k rwtisa ti einai ayta ta xrhmata k mou leei o logisths oti einai to poso pou eperna ton mhna, alla egw pote den eperna tosa, eperna 700e
  k mou eipe pws epesan tous teleyteous mhnes opws k se olo ton kosmo, pantws emena den mou eixan dwsei pote tosa mexri k thn teleytea fora!

  Otan tous eipa oti einai na parw k kapoia xrhmata apo to epidoma adeias k den m t exoun dwsei ekanan tous kinezous mexri p epemena k mou eipan tha to sizitisoume otan paw na parw ta xartia p einai gia na mpw tameio anergeias. den kserw giati alla nomizw pws me klevoun kapou, giati mou milane perierga!
  a! kai theloun na tous plhrwsw k ena xtyphma pou mou ekanan enw den eimoun mesa sto etairiko tous aytokinhto (eixa etairiko gia tis metakiniseis mou)

  Telika ti akrivos ginete twra k ti dikaioumai.. den kserw an prepei na parw k kapoia analogia dwrou xristougenwn… (giati ton rwtisa k mou eipe oxi) an dikaioume parapanw pragmata prolavenw na kanw kati mias k den exoun steilei thn apolish akoma ? na sas thymisw oti ksekinisa sthn nea tous etairia stis 1ouniou tou 2011!

  Sas eyxaristw polu!! ek twn proterwn!

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/05/2012 at 1:52 μμ

   Γραψε μου σε παρακαλώ στα Ελληνικά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  23/05/2012 at 8:29 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΕΩΣ 2011 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ 4ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ 3ΜΗΝΕΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ.ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 27/7/11 ΕΩΣ ΣΤΙΣ 27/01/12 ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΜΕ ΜΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ?ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ?(ΤΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΕΚΛΕΙΣΕ 15/10/11)ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΗΦΘΗΚΕ.ΕΚΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ.ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΤΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/05/2012 at 12:34 μμ

   Απόλυση με προειδοποίση εργαζόμενου σε εποχιακό ξενοδοχείο επιτρέπεται μόνο για δικαιολογημένη αιτία. Αν δεν υπήρχε δικαιολογημένη αιτία, θα έπρεπε εντός 3 μηνών απο την απόλυση να ειχες προσφύγει δικαστικά για ακύρωση της απόλυσης. Τωρα το διάστημα αυτό έχει παρέλθει, οποτε νομίζω ότι και η αίτηση για επαναπρόσληψη δεν έχει έννοια. Το ΣΕΠΕ νομίζω δεν μπορεί να κάνει τίποτα αφού αυτά που καταγγέλεις κρίνονται μονο στα δικαστήρια. Συμβουλέψου και κάποιο δικηγόρο.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/05/2012 at 2:05 μμ

  ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΑΣ ΤΟ ΚΡΑΤΑΝΕ ΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  Reply

  • Ανώνυμος

   19/05/2012 at 4:36 μμ

   Οχι δεν είναι νόμιμο, εκτός κι αν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός στην επιχείρηση που το προβλέπει. Πάντως αν αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μπορείτε να κάνετε ανώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ να το ψάξει.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/05/2012 at 2:53 πμ

  δηλαδη μπορω να μη δεχθω την 4ωρη εργασια? σε ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση σου με βοηθησες παρα πολυ.

  Reply

 • Ανώνυμος

  17/05/2012 at 9:53 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΩΣ ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 10ο ΤΟΥ 2006. ΠΕΡΙΣΙ ΤΟΝ 6ο ΤΟΥ 2011 ΜΕ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΕ 6ΩΡΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΚΑΝΟΥΝ 4ΩΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΤΙ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ? ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ? ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ? ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4ΩΡΟΥΣ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   17/05/2012 at 2:12 μμ

   Για τη μείωση των ωρών εργασίας κατ' αρχή πρέπει να συμφωνήσεις και συ. Σε περίπτωση απόλυσης δικαιούσαι 3 μικτούς μισθούς συν το 1/6 αυτών. Αν δεν έχεις πάρει την άδεια του 2012, διακιούσαι 1 μικτό μισθό και μισό μισθό επίδομα άδειας. Για τελευταίο μηνιαίο μισθό πάνω από 314,17 ευρώ, το βασικό επίδομα θα είναι στα 360 ευρώ, στα 396 ευρώ με ένα προστατευόμενο μέλος και στα 432 ευρώ με δύο προστατευόμενα μέλη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  17/05/2012 at 8:37 πμ

  Γεια σας,
  η γυναικα μου εργαζεται 13 συναπτα ετη στον ιδιο εργοδοτη(ετ.δημοσιων σχεσεων)και ο τοκετος ηταν 31/01/2011..το 18μηνο ληγει 31/7/2012 και τον 8ο(αυγουστο)ολοι παιρνουν υποχρεωτικη αδεια γιατι η ετ κλεινει για διακοπες.
  Μπορουν να την απολυσουν πριν την αδεια η μετα και ως χρονος προειδοποισης ποιος θεωρειται?
  τελος με μικτα 3300 τι αποζημιωση θα λαβει?
  ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   17/05/2012 at 1:52 μμ

   Αν την απολύσουν πριν λάβει την άδεια της μετά το 18/μηνο, θα πρέπει να πάρει την αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, καθώς και το επίδομα άδειας. Αν την απολύσουν χωρίς προειδοποίηση θα πάρει αποζημίωση 9 μικτούς μισθούς συν το 1/6 (34.650 €) Προκειμένα να πάρει τη μισή αποζημίωση θα πρέπει να την προειδοποιήσουν 4 μήνες.

   Reply

 • Ανώνυμος

  16/05/2012 at 11:38 μμ

  Εργάζομαι σε εταιρεια που θα απολυθώ στις 31/5/2012.
  Ημερομηνία πρόσληψης είναι η 8/11/2009.
  Ειδοποιήθηκα 1 μήνα πριν την απόλυση μου.
  Τι αποζημίωση δικαιούμαι?
  Δύο ακαθάριστους μισθούς σύν επίδομα αδείας αποζημίωση αδείας και κατι λίγα απο δώρο Πάσχα?
  Σας ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων..

  Κωνσταντίνος

  Reply

  • Ανώνυμος

   17/05/2012 at 1:40 μμ

   Αν σε προειδοποίησε 1 μήνα για να σου δώσει τη μισή αποζημίωση, δεν ισχύει αφού έπρεπε να σε προειδοποιήσει 2 μήνες νωρίτερα. Αρα δικαιούσαι 2 μισθούς συν το 1/6. Δώρο Πάσχα εννοείς ή Δώρο Χριστουγέννων; Δ.Χ. = 3,25 ημερομίσθια. Επίσης αποζημίωση άδειας του 2012, 1 μικτό μισθό και μισό μισθό επίδομα άδειας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   17/05/2012 at 6:29 μμ

   Εχετε δικιο Χριστουγεννων ηθελα να πω.:)Δηλαδη δεν υπολογιζεται ο πρωτος χρονος ως δοκιμαστικος κ επομενως να θεωρειτε καθαρος ενας χρονος και κάτι μήνες?

   Reply

  • Ανώνυμος

   18/05/2012 at 9:18 πμ

   Ευχαριστω πολυ για το χρονο σας και για την ενημερωση.!

   Reply

 • Ανώνυμος

  11/05/2012 at 3:58 μμ

  καλησπέρα. Σημερα μου εδωσαν να υπογραψω μια προειδοποιητική επιστολή η οποια αναφερει για μια διαπιστωση που κανανε και οτι να φροντισω να συμμορφωθώ αμεσα με τους κανονες της εταιριας. Δεν αναφερει ομως το κειμενο μεσα τιποτα για ενδεχομενη απολυση. Αυτη την επιστολή πως να την εκλάβω? Αν αργοτερα με απολυσουν, θα λειτουργησει εις βάρος μου οσο αναφορα το θεμα της αποζημίωσης? Ευχαριστω εκ των προτερων 🙂

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/05/2012 at 4:05 μμ

   Αν πράγματι υπάρχει αντισυμβατική συμπεριφορά εκ μέρους σου και δεν συμμορφωθείς μετά και τις προειδοποιήσεις πολύ πιθανόν να έχεις πρόβλημα με την αποζημίωση.

   Reply

 • angelinac3

  05/05/2012 at 3:51 μμ

  Καλησπέρα δούλευα 11 χρόνια ως δακτυλογράφος και με δήλωνε ως εργάτρια! Αποζημίωση μου έδωσε 2.107ευρώ μου χρωστάει ακόμα Δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας και μέρες αδείας. Τα ένσημά μου μέχρι και τέλος Μαρτίου που με απέλυσε τα έχει βάλει κανονικά. Εγώ αν κάνω καταγγελία σύμβασης στην επιθεώρηση εργασίας μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωση μου ως μισθωτής? ευχαριστώ πολύ

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/05/2012 at 11:39 πμ

   Δικαίωμα για καταγελία έχεις, αλλά τα θέματα της αποζημίωσης απόλυσης σε περιπτώσεις διαφωνίας λυνονται συνήθως στα δικαστήρια.

   Reply

  • angelinac3

   12/05/2012 at 7:39 μμ

   Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω εάν εγώ προχωρήσω δικαστικώς θα βρω το δίκιο μου γιατί εγώ τόσα χρόνια το ήξερα ότι με δήλωνε εργάτρια αλλά δεν έκανα κάτι. Μήπως το δικαστήριο πει ότι τόσα χρόνια γιατί δεν μιλούσατε αφού το ξέρατε? Και δεν καταφέρω κάτι? ευχαριστώ πολύ

   Reply

  • Ανώνυμος

   13/05/2012 at 7:40 πμ

   Δυστυχώς δεν μπορώ να μαντέψω το αποτέλεσμα, αφού αυτό κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που θα προσκομιστούν κατα την εκδίκαση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  04/05/2012 at 4:41 μμ

  Καλησπέρα σας, εργαζόμουν μέχρι σήμερα σε εταιρία ηλεκτρολογικού εκοπλισμού ως πωλητής.Μισθωτός, βασικός μισθός 903,67 μικτά.Εργάζομαι εκεί απο τις 21/11/11.Σήμερα μου ανακοίνωσαν ότι με απολύουν.Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε τι δικαιούμαι άδεια, επίδομα ολόκληρα;Αποζημίωση λογικά δε δικαιούμαι.. Επίσης να σας πω ότι υπέγραψα απόδειξη πληρωμής η οποία γράφει ημερομηνία 31/5/12 λογικά τότε θα μου τα δώσουν.Και απο βδομάδα μου είπαν ότι θα πρέπει να πάω να υπογράψω στην εταιρία την απόλυση.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/05/2012 at 8:59 μμ

   Αποζημίωση μη ληφθείσας αδειας 2011: 96 ευρω
   Αποζημιωση μη ληφθ. αδειας 2012: 301 ευρω
   Επίδομα άδειας 2011: 96 ευρώ μειον εισφορες ΙΚΑ
   Επιδομα αδειας 2012:301 ευρω μειον εισφορές ΙΚΑ

   Reply

 • Ανώνυμος

  02/05/2012 at 5:36 μμ

  Αρα εχει δικαιωμα αν θελει να με "τραβηξει"εως 6 μηνες.
  Σ'ευχαριστω πολυ!

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 5:41 μμ

   Δικαίωμα τέτοιο δεν έχει. Μπορείς να τα απαιτήσεις άμεσα, με 2 μισθούς προκαταβολή και τα υπόλοιπα εντός 2 μηνών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

   Reply

 • Ανώνυμος

  02/05/2012 at 3:13 μμ

  Καλησπερα.Εργαζομαι σε μια εταιρια (Α.Ε) ως πωλητης απο 01/10/2005.Αυριο απολυομαι υστερα απο γραπτη προειδοποιηση.Το ερωτημα μου ειναι το εξης,αν ο εργοδοτης μου πει "υπογραψε την απολυση και τα λεφτα θα στα δωσω οταν μπορω" τι κανω? υπογραφω κανονικα και περιμενω?και αν θα πρεπει να περιμενω ποσο διαστημα δικαιουται απο το νομο?Σε περιπτωση που δεν υπογραψω τι γινεται?

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 3:43 μμ

   Θα υπογράψεις μόνο ότι έλαβες γνώση της απόλυσης σου "με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μου" Η αποζημίωση παραγράφεται σε 6 μήνες εκτός κι αν στο 6/μηνο καταθέσεις αγωγή. Νωρίτερα όμως μπορείς να απευθυνθείς και στο ΣΕΠΕ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/04/2012 at 7:39 μμ

  Καλησπερα.Εργαζομουν σαν εργατοτεχνιτης 5ημερο 8ωρο με πληρες αποδοχες 33,72 απο τον μαιο του 2010 μεχρι τον μαιο του 2012.Εχω παρει συνολο 12μερες αδεια μεσα στο 2012 και το δωρο πασχα.Τι αποζημιωση δικαιουμαι και μεχρι ποσο διαστημα πρεπει να μου την εχουν δωσει ολη??ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/04/2012 at 7:43 μμ

   κατι που ξεχασα..δεν εχω συμπληρωσει ακριβως δυο χρονια.τελη μαιου 2010 με αρχες μαιου 2012

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 1:23 μμ

   Δικαιούσαι αποζημίωση απόλυσης 17,5 ημερομίθια μικτά που καταβάλλονται αμεσως, με την υπογραφή της απόλυσης σου. Επίσης διαιούσαι 26 μικτά ημερομίσθια αποζημίωση αδειας και θα αφαιρεθεί αυτή που έχεις πάρει.

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 2:16 μμ

   Ευχαριστω πολυ για την απαντηση.Μηπως θα ηταν ευκολο να υπολογισθει σε λεφτα η αποζημιωση στο περιπου.ευχαριστω

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 2:20 μμ

   επιδομα αδειας δεν δικαιουμαι?

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 3:39 μμ

   Δικαιούσαι επίδομα άδειας 13 ημερομίσθια (438,36 €) Για τα άλλα πρεπει να μου πεις το μικτό ημερομίσθιο

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 3:58 μμ

   πληρεις αποδοχες 33,72

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 5:31 μμ

   με μικτό ημερομίσθιο 33,72 €
   -Αποζημίωση απόλυσης 590 €
   -Αποζημίωση άδειας (υπόλοιπο) 390 €
   -Επίδομα άδειας 438 € (μειον εισφορες ΙΚΑ)

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/05/2012 at 5:57 μμ

   ευχαριστω παρα παρα πολυ!!

   Reply

 • Ανώνυμος

  25/04/2012 at 10:08 πμ

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blogg σας! Χτές υπέγραψα την προειδοποίηση απόλυσης η οποία θα γίνει στις 24 Ιουνίου. Το χαρτί αυτό πήγε στο λογιστήριο. Το άλλο αντίγραφο το κράτησα εγω. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι οτι πάνω, υπάρχουν μόνο οι υπογραφές μας (υπαλλήλου-εργοδότη) καιη σφραγίδα της επιχείρησης. Κανένας αριθμός πρωτοκόλλου πχ απο Επιθεώρηση ή οποιαδήποτε υπηρεσία που να δείχνει οτι είναι επίσημο. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι νόμιμο και να είναι άκυρη η απόλυση? Μήπως έπρεπε να υπογράψω και μετα να κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες? Αν ναι, το δικό μου αντίγραφο δεν εχει κατατεθεί γιατί το κράτησα…
  Ευχαριστώ εκ των προταίρων

  Reply

  • Ανώνυμος

   25/04/2012 at 12:36 μμ

   Αφού υπάρχουν οι υπογραφες εργαζόμενου – εργοδότη ειναι εντάξει.

   Reply

 • Ανώνυμος

  24/04/2012 at 2:22 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΘΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΟΠΟΤΕ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 30/4 , ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ Κ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΕΙΠΕ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.ΤΙ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?ΕΠΙΣΗΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ Κ ΤΩΡΑ ΤΡΕΧΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ Κ ΕΙΠΕ ΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΑ Κ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΕΚ ΠΕΡΟΤΡΟΠΗΣ ΩΡΑΡΙΟ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 7:41 μμ

   Η εκ περιτροπής εργασία δεν μπορεί κατα τη γνώμη μου να επιβληθεί επιλεκτικά, αφού κρίνεται με βάση την αρχή περί ισης μεταχείρισης των εργαζομενων και συνεπώς μπορεί να ανατραπεί στα δικαστήρια. Μπορεί να επβληθεί ειτε κατα ειδικότητα είτε κατά τμήμα και για 9 μήνες το χρόνο. Δύσκολη η απόφαση, αλλά εγώ θα έμενα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  24/04/2012 at 11:41 πμ

  Καλησπερα
  Δουλευω απο 01/07/2001 σε μια πολυεθνικη
  μας ανακοινωνουν απολυσεις αλλα κρατανε στη θεση μας
  ενοικιαζομενους εξωτερικους συναδελφους.τι μπορουμε να διεκδικησουμε
  Ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 7:32 μμ

   Αν όλα γίνονται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία (ομαδικές απολύσεις, αποζημιώσεις κλπ) δεν έχετε ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης.

   Reply

 • Ανώνυμος

  19/04/2012 at 6:06 πμ

  μπορειτε να μου υπολογισετε την αποζημιωση απολυσης με βαση τα εξης:
  1. εργασια τετραωρη (με ικα κανονικα)
  2. ειδικοτητα βοηθος λογιστη
  3. μισθος 633,51 (μεικτα)
  30/04/2012ς εργασιας: ιανουαριος 2010 εως σημερα

  επισης με βαση τα παραπανω τι ταμειο ανεργιας προβλεπεται

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 7:10 πμ

   Αποζημίωση απόλυσης: 2 μισθοί μικτοί + 1/6 = 1478 ευρώ
   Επίδομα ανεργίας: 359 ευρώ

   Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 2:36 μμ

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑς

   Reply

 • Ανώνυμος

  18/04/2012 at 1:07 μμ

  δουλευω εδω και 2 χρονια σε μια εταιρεια με ειδικότητα βοηθού λογιστή τον τελευταίο χρόνο (τον πρωτο ημουν ως υπαλληλος γραφείου) σε περιπτωση απολυσης τι αποζημιωση δικαουμαι?
  μηπως ξερετε να μου πειτε τα avantage που έχει η ειδικοτητα του βοηθου λογιστη σε σχεση με αυτη του υπαλληλου γραφειου?

  Reply

  • Ανώνυμος

   24/04/2012 at 7:00 πμ

   Στην αποζημίωση απόλυσης και οι δυο ειδικότητες αντιμετωπίζονται το ίδιο. Η αποζημίωση σου θα είναι 2 μικτοί μισθοί συν το 1/6 αυτών.

   Reply

 • Ανώνυμος

  11/04/2012 at 3:42 μμ

  KALISPERA DOULEVOSE MIA EPIXEIRISEI OS ODIGOS POLITIS K METAFERO K XRIMATA DIKAIOUME KAPOIO EPIDOMA GIA TA XRIMATA POY METAFERO?EFXARISTO

  Reply

  • Ανώνυμος

   11/04/2012 at 5:45 μμ

   Εξαρτάται απο τη ΣΣΕ που αμείβεσαι.

   Reply

 • Ανώνυμος

  07/04/2012 at 9:33 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΩΣ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΧΩ ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012. ΠΟΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ, ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ, ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΕΝΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   07/04/2012 at 6:18 μμ

   Με ποιά ΣΣΕ αμείβεσαι; Την άδεια θα την λάβεις ή θα την πληρωθείς; Απολύθηκες και θες να ξέρεις πόση αποζημίωση δικαιούσαι; Τα δεκα χρόνια είναι συμληρωμένα;

   Reply

  • Ανώνυμος

   09/04/2012 at 8:49 μμ

   ΤΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ ΔΕΝ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

   Reply

  • Ανώνυμος

   09/04/2012 at 10:18 μμ

   ΣΥΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΤΑ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΥΑ 10 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΜΟΥ ΕΔΙΝΑΝ 20 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ "ΜΑΥΡΑ" ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΩΡΑ. ΤΩΡΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 8ΩΡΟ. ΧΑΝΩ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ? ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΔΙΝΑΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ, ΜΟΝΟΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΚΑΤΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΑΖΑΝΕ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΑΙ ΜΟΝΕΙ ΜΑΣ ΠΟΣΟ ΔΩΡΟ ΜΑΣ ΔΙΝΑΝΕ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΑ, ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΩ?ΤΑ ΤΕΛΑΙΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟ . 820 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ , 440 ΠΑΣΧΑ , 1400 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΜΑΖΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ.

   Reply

  • Ανώνυμος

   10/04/2012 at 3:01 μμ

   Μισθός: 1126 € μικτά
   Άδεια: 5 εβδομάδες
   Αποδοχές άδειας: Όσες θα έπαιρνες αν εργαζόσουν το διάστημα της άδειας και επίδομα άδειας 13 ημερομίσθια
   Αποζημίωση απόλυσης: 70 μικτά ημερομίσθια (3152 €)
   Για τις διεκδικήσεις που αναφέρεις μπορείς να προσφύγεις στο ΣΕΠΕ με καταγγελία. Παραγράφονται σε 5 χρόνια.

   Reply

 • Wragi

  06/04/2012 at 2:53 μμ

  kalhspera sas! ergazomai se mia diafimistikh etairia h opoia me eixe valei se ena programma apo mia poluethnikh etairia (dhl.me enoikiaze se aythn). Doulevw apo perusi ton iounio me vasiko mistho 700€ kai ksafnika afou doulepsa kai thn trith 3 apriliou sto sxolasma mou anakoinwnei pws apo ayrio den tha sunexistei to programma pou eimai giati h poluethnikh to stamataei, (egw plhronomoun apo thn diafimistkh) mou eipe to afentiko mou tha me eidopoihsh na perasw apo thn etairia na suzitisoume.. (entwmetaksu ton exw rwtisei an yparxei periptwsh na me valei kapou allou h an exei douleia h kapoio allo programma gia na synexeisw kai mou eipe oti den exoun tipota apo douleies)
  apo stigmh se stigmh mporei na me kalesei na paw na ypograpsw kai den kserw TI DIKAIOUMAI…
  (mou xrwstaei kai apo perusi 4-5 meres adeias pou den tis phra kai tha mou tis kolage fetos)

  Shmeiwsh: pws doulevw sthn diafimistikh apo to 2009 kai perusi ton iounio pou ksekinhsa sthn nea diafimistikh (opou eimoun mexri kai twra) mou ekane eikonikh apolush dioti ekleise h palia, me evale na ypograpsw pws elava ta xrhmata tis apozhmiwshs (xwris na ta parw) me skopo na sunexisw ap eythias sthn nea etairia pou eftiaksan kai etsi na exw douleia, aliws tha eperna ta xrhmata kai tha stamatouse h synergasia mas ekei!! (kati san ekviasmos dhl).
  ki etsi synexisa sth nea diafimistikh gia na exw douleia… ma ela pou twra nomizw pws xanw ta dikaiomata mou pou tha eixa tosa xronia, giati den exw kleisei xrono se aythn!
  an mporouse kapoios na mou apanthsei se ayta
  kai ti dikaioumai tha me vohthouse para polu!!!

  Eyxaristw polu! ek twn proterwn!

  Reply

  • Ανώνυμος

   06/04/2012 at 5:17 μμ

   Στο δανεισμό εργαζομένου υποχρεος για αποζημίωση είναι ο πρώτος εργοδότης. Όμως αν κατάλαβα καλά, απολύθηκες από τον πρώτο, υπέγραψες ότι έλαβες αποζημίωση και προσλήφθηκες στη νέα εταιρεία, οπότε δεν υπάρχει δανεισμός. Λοιπόν, από τον δεύτερο εργοδότη, σε περίπτωση απόλυσης δεν δικαιούσαι δυστυχώς αποζημίωση αφού δεν έχεις κλείσει χρόνο. Δικαιούσαι όμως (για τους 10 μήνες) 20 ημερομίσθια μικτά ως αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας και 1/2 μισθό ως επίδομα άδειας. Επίσης αναλογία δώρου Πάσχα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  04/04/2012 at 3:42 μμ

  ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ 699€ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ 882 € ΜΕΙΚΤΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ 30% Κ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΙΓΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑΜΕ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΤΑΞΟΥΝ ΣΕ ΚΥΛΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΓΡΑΠΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΣΕ 2 ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/04/2012 at 7:45 μμ

   Οχι δεν ισχύει. Αν σας δώσουν απόλυση με προειδοποίηση, θα πάρετε τη μισή από την προβλεπόμενη αποζημίωση.

   Reply

  • Ανώνυμος

   05/04/2012 at 7:01 μμ

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Κ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΛΗΓΕΙ 14/5/2012 ΑΝ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Κ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ??

   Reply

  • Ανώνυμος

   06/04/2012 at 1:13 μμ

   Για την αλλαγή της ατομικης σου σύμβασης πρέπει να συμφωνήσεις. Η άρνησή σου δεν σημαίνει ότι μπορεί να σε απολύσει χωρίς αποζημίωση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  04/04/2012 at 6:30 πμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ 700 € ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ 19 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 5,75 €.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ? ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΕΡΝΩ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/04/2012 at 7:41 μμ

   Ποιο νέο καθεστώς μειωμένης απασχόλησης εννοεις; Αφού και τώρα σε μειωμένη απασχόληση είσαι. Πάντως σε περίπτωση απόλυσης με 4 χρόνια συμπληρωμένα, δικαιούσαι αποζημίωση 3,5 μικτούς μισθούς.

   Reply

 • Ανώνυμος

  02/04/2012 at 8:36 πμ

  ροποποίηση Σύμβαση Εργασίας
  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ( N.3846/2010 )
  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ( N.3846/2010 )

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  ΑΡΙΘ. ΦΟΡΟΛ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
  Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  ΣΤΟΙΧ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
  ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Α.Δ.Τ. , Α.Φ.Μ.
  Δ/ΝΣΗ , Τ.Κ. ,ΠΟΛΗ
  :
  : :
  : :
  :
  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  ΒΑΘΜΟΣ (αν υπάρχει)
  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΜΙΣΘΟΣ ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
  ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ (Ν – ΝΑΙ , Ο – ΟΧΙ) :
  ΡΕΠΟ :
  Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.
  Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Α.Ν. 539 / 1945 , 1346 / 1983 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.3302/04.Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ
  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.2112 / 1920 , 3198 / 1955 , 1845 / 1989 ΚΑΙ 2224 / 1994.Η ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΘΑ
  ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2874 / 2000 ΚΑΙ ΑΠΟ 01/10/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
  ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν.3385/05.ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟ
  ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Δ.156/94.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  08.00-16.00
  Ν
  ΣΑΒΒΑΤΟ
  Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ Σ.Σ.Ε. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ
  ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΥΧΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΕΟΡΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
  1.ΌΡΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πλήρης Απασχόληση
  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

  υπαρχει σε αυτη τη συμβαση κατι υποπτο ή να υπογραψώ

  Reply

  • Ανώνυμος

   02/04/2012 at 3:55 μμ

   Ειναι νεα ή τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης. Δεν αναφέρει ΣΣΕ που θα αμείβεσαι. Επίσης οι ανώτερες αποδοχές που αναφέρει δεν πρέπει να συμψηφιστούν με αποδοχες για Κυριακες – Αργίες – Νυκτερινα κλπ

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/04/2012 at 4:10 μμ

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΜΗΝΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΗΞΕ 31122011 ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΡΝΗΘΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ;

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 5:09 μμ

   Αν η ΣΣΕ έληξε 31/12/2011, μπορει από 14/5/2012 να κόψει επιδόματα. Θα παραμείνουν, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν στην εν λόγω ΣΣΕ

   Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 5:12 μμ

   …και ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να το κάνει μονομερώς, χωρίς να απαιτειται αλλαγή της ατομικής σύμβασης.

   Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 5:13 μμ

   …και ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να το κάνει μονομερώς, χωρίς να απαιτειται αλλαγή της ατομικής σύμβασης.

   Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 7:37 μμ

   ευχαριστω για την απαντηση στο θεμα απολυσης;
   παιρνω αποζημειωση ως παραπανω ;

   Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 8:13 μμ

   Εφόσον οι μειώσεις είναι νόμιμες δεν απαιτείται να συμφωνήσεις. Ο εργοδότης δεν πρόκειτε να σε απολύσει οπότε αν δεν δεχθείς και φύγεις οικιοθελώς δεν υπάρχει αποζημίωση.

   Reply

 • Ανώνυμος

  31/03/2012 at 9:10 μμ

  καλησπερα.ηθελα να ρωτησω εφοσον επιβληθει το εκ περιτροπης,σε καταστημα & δεν υπογραψω την νεα τροποπιημενη συμβαση(εφ οσον εχω καποια χρονια στο καταστημα)& ακολουθησω το μειωμενο ωραριο (δηλ.3 μερες την εβδομαδα)εχω επιπτοση καπου??χανω τα δικαιωματα μου οσον αφορα την αποζημιωση που θα επερνα σε πληρες ωραριο αν απολυθω?& οταν πλεον ληξει τον οκτωμβριο το εκ περιτροπης θα δουλευω παλι 8ωρο & θα γυρισω παλι στον προηγουμενο μισθο μεχρι να ξαναμπει παλι στο εκ περιτροπης τον επομενο χρονο???

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 8:28 πμ

   Στη μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας δεν απαιτείται αλλαγή της σύμβασης, αρα ούτε δική σου υπογραφή. Το σύστημα επιβάλλεται μέχρι 9 μήνες το χρόνο και μετα επιστρέφεις στο παλιό καθεστώς. Μπορεί τον επόμενο χρόνο να επιβληθεί ξανά. Κατά το διάστημα αυτό δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις. Για να γίνει απόλυση πρέπει να επιστρέψεις στο προηγούμενο καθεστώς οπότε η αποζημίωση θα βγεί με τις πλήρεις αποδοχές.

   Reply

  • Ανώνυμος

   01/04/2012 at 8:37 μμ

   τελικα μας εδωσε τροποπιημενη συμβαση που αναφερει τα πιο πανω που ανεφερα.(8ωρο 3φορες την εβδομαδα)αλλα δεν υπεγραψα.εχω επιπτοση καπου??δεν καταλαβα εαν απο το νοεμβρη που ληγει το εκ περιτροπης θα πληρωθω με το παλιο μισθο η με το μειωμενο που ειχα για τους δυο επομενους μηνες οσο & το δωρο των χριστουγενων!

   Reply

  • Ανώνυμος

   02/04/2012 at 3:50 μμ

   Αν είναι μονομερής επιβολή ισχυει η προηγούμενη απάντησή μου. Αν όχι δεν είσαι υποχρεωμένη να υπογράψεις.

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/03/2012 at 10:13 πμ

  an apolithw twra pote prepei na parw to epidoma adeias mou? mporei o ergodoths na moy pei ela ton aygoysto ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/03/2012 at 1:53 μμ

   Κανονικά πρέπει να δοθεί άμεσα, εκτός κι αν συμφωνήσεις σε κάτι άλλο που πιθανά να σου προτείνει.

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/03/2012 at 7:31 πμ

  Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ 20-1-2012 ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΗΓΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ.ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΔΩΣΕ ΣΤΙΣ 17-2-2012.ΔΕΝ ΜΕ ΕΔΩΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΩΦΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 20ΗΜΕΡΟ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΗ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΗΜΑΤΑ,ΜΠΟΡΩ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΠΙΕΣΗΣ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ,η ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩ ΟΤΑΝ ΛΑΒΗ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ;ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ; ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  Reply

  • Ανώνυμος

   30/03/2012 at 1:49 μμ

   Για την καταγγελία στην επιθ. εργασασίας δεν απαιτείται δικηγόρος. Η αποζημίωσης απόλυσης παραγράφεται σε 6 μήνες εκτός κι αν κάμεις αγωγή πριν, οπότε σ' αυτ΄λη τη περίπτωση θα χρειαστείς δικηγόρο. Μήνυση μπορείς να αποστειλεις και μέσω της επιθ. εργασίας σε περίπτωση που δν επιλυθεί εκεί η διαφορά σας.

   Reply

 • Γωγώ

  27/03/2012 at 3:18 μμ

  Καλησπέρα σας,
  Μπορείτε να με ενημερώσετε για το θέμα της αποζημίωσης απόλυσης συγγενικού προσώπου? Συγκεκριμένα δηλαδή του συζύγου, υφίσταται και υπολογίζεται κανονικά η αποζημίωση και η αναγνώριση του εξόδου της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής του?
  Σας ευχαριστώ

  Reply

  • Ανώνυμος

   27/03/2012 at 7:51 μμ

   Ειναι τυπικό ή ουσιαστικό το θέμα; Αν έχει γίνει κανονικά πρόσληψη ισχύει ότι ισχύει για τους άλλους εργαζόμενους

   Reply

 • Ανώνυμος

  26/03/2012 at 10:09 πμ

  Γειά σας,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος στον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης μισθωτού, υπάρχει περίπτωση να εξετασθεί η ακρίβεια του ποσού σε τυχαίο έλεγχο απο την επιθεώρηση ή μόνο αν κάνει κάποια καταγγελία ο υπάλληλος θα το εξετάσει η επιθεώρηση?

  Reply

  • Ανώνυμος

   26/03/2012 at 2:18 μμ

   Και τα δύο μπορούν να συμβούν, με περισσότερες πιθανότητες στη δεύτερη περίπτωση της καταγγελίας. Ομως μετά την παρελευση 6/μηνου υπάρχει παραγραφή εκτός κι αν κατατεθεί αγωγή.

   Reply

  • Ανώνυμος

   27/03/2012 at 11:54 πμ

   Εκτός κι αν κατατεθεί αγωγή εντός του εξαμήνου εννοείτε?

   Reply

  • Ανώνυμος

   27/03/2012 at 1:00 μμ

   Ναι βέβαια πριν την παρέλευση του 6/μηνου.

   Reply

 • Ανώνυμος

  22/03/2012 at 1:16 μμ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΜΠ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ & ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 3 ΜΕΡΕς ΓΙΑ 8 ΩΡΕΣ Η ΟΠΟΙΑ ΛΗΓΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ.ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ & ΜΕΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΑΜΟΙΦΘΟΥΜΕ??ΜΕ ΤΙΣ 40 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ Η ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ?ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΞΑΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ??ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ??ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΠΩΣ & ΠΡΙΝ?Η ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ??ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

  • Ανώνυμος

   22/03/2012 at 6:56 μμ

   Η εκ περιτροπής εργασία μπορεί να επιβληθεί μέχρι 9 μήνες κάθε χρόνο. Κατα το διάστημα της πλήρους απασχόλησης η αμοιβή θα είναι σύμφωνα με τον παλιό πλήρη μισθό, αφού η ΣΣΕ λήγει 14/5/2013. Η άδεια σας θα είναι ανα 25 μέρες εργασίας 2 μέρες άδεια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  16/03/2012 at 3:54 μμ

  γεια σε ολουσ.το δικο μου ερωτημα ειναι το εξης.δουλευω σε μια επιχειρηση στην οποια μου εβγαλε αδεια για χειριστη κλαρκ.την εχω βγαλει εδω και ενα μηνα περιπου.εντομεταξη στην εταιρια ειμαι ακομα δηλομενοσ ωσ βοηθος χειριστη. δεν εχω πληρωθει εδω και 5 μηνες.τι μου προτεινετε να κανω και αν το τραβηξω και με απολησουν τι αποζημιωση θα παρω?δουλευω απο τισ 2/11/09 και αμοιβομαι με 740 ευρω περιπου.ευχαριστω εκ των προτερων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   16/03/2012 at 8:57 μμ

   Το πρώτο που πρέπει να κάμεις είναι να πεις στον εργοδότη σου να αλλάξετε την ειδικότητα ώστε σε περίπτωση απόλυσης στο μέλλον, να αποζημιωθείς ως υπάλληλος με 2 μικτούς μισθούς συν το 1/6 αυτών. Αλλοιώς ως βοηθός χειριστή θα πάρεις 17,5 ημερομίσθια μικτά. Για τα δεδουλευμένα μπορείς να καμεις επίσχεση ή καταγγελία στο ΣΕΠΕ.

   Reply

 • Ανώνυμος

  16/03/2012 at 12:34 μμ

  ειμαι μητερα ανηλικου εργαζομαι απο το 1979. τον ιουνιο γινομαι 53 ετων θα ηθελα να μου πειτε τι να κανω!!!εχω θεμελιωσει την 35ετια???ευχαριστω εκ των προτερων.

  Reply

  • Ανώνυμος

   16/03/2012 at 8:50 μμ

   Δεν τα πηγαίνω πολυ καλά με τα ασφαλιστικά και καλύτερα να ενημερωθείς απο το ΙΚΑ. Χονδρικά όμως σου λέω ότι με την ηλικία σου νομίζω δεν μπορείς να διεκδικήσεις πλήρη σύνταξη αφού σήμερα (το 2012) το όριο είναι τα 59 χρόνια και 11.100 ένσημα. Εχεις όμως κατοχυρώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω ανήλικου τέκνου και μπορείς να κάνεις χρήση όποτε θέλεις. Αυτά και με επιφύλαξη γιατί δεν είμαι ειδικός στα συνταξιοδοτικά.

   Reply

 • Ανώνυμος

  15/03/2012 at 4:37 μμ

  Για 10 χρονια εργαζομαι ςσ εργατοτεχνιτης σε μια εταιρια τον τελευταιο χρονο λογο αλλαγησ ειδικοτητας ειμαι μισθωτος. Σε περιπτωση απολυσης ως τι υπολογιζω την αποζημιωση?

  Reply

  • Ανώνυμος

   15/03/2012 at 5:06 μμ

   Η αποζημίωση υπολογίζεται με την τελαυταία ειδικότητα και τις τελευταίες αποδοχές, δεν έχει όμως σημασία ο τρόπος πληρωμής αλλά η ειδικότητα.

   Reply

 • Ανώνυμος

  13/03/2012 at 10:55 πμ

  καλησπέρα σας,
  αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί σε όλη την εταιρία μας η εκ περιτροπή εργασίας.δουλεύω 3 φορές την εβδομάδα.η εκ περιτροπής όπως μας έχουν ενημερώσει ισχύει μέχρι την 30/6/12. κατόπιν αυτού θέλω να απολυθώ γιατί έμαθα ότι ετοιμάζονται να κάνουν σε όλη την εταιρία μειώσεις (βάσει νόμου πάντα). τι αποζημίωση θα πάρω σε περίπτωση απόλυσης? βάσει των παλιών μου αποδοχών? ή της εκ περιτροπής ή των νέων μειώσεων (μνημονίου)?

  Reply

 • Ανώνυμος

  12/03/2012 at 7:27 μμ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ,ΑΠΛΑ ΕΙΧΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΥ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 7:38 μμ

   Να τι ισχύει:
   Μισθωτοί γενικά που υπάγονται για σύνταξη σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να αποχωρούν από την εργασία τους, δικαιούμενη της μισής αποζημίωσης του Ν. 2112/1920 ή του Β.Δ. 16/18.7.1920 για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους εφόσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις.

   – Συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

   – Έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή το προβλεπόμενο όριο ηλικίας του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

   – Αποχωρούν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  12/03/2012 at 7:07 μμ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΩΣ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ Σ/Μ 18 ΕΤΗ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΩΛΗΤΗΣ.ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΤΙ ΕΩΣ ΤΟΝ 3/13 ΘΑ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΗΣ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 7:21 μμ

   Η ΣΣΕ εμπορίου, λήγει στις 14/5/2013, οπότε απο κει και μετά μπορούν να γίνουν οι περικοπες επιδομάτων που προβλέπει το μνημόνιο 2. Σε περίπτωση οικιοθελούς αποχώρησης δεν δικαιούσαι αποζημίωση, αλλα ούτε και επίδομα ανεργίας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  12/03/2012 at 3:18 μμ

  δουλευω στον ιδ.τομεα εδω και 11χρονια και 10μηνες τον τελευταιο χρονο λογο αλλαγης ειδικοτητας απο ημερομισθιος ειμαι μισθωτος.Σε περιπτωση απολυσης υπολογιζω την αποζημιωση μου σαν μισθωτος?

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 4:14 μμ

   Δεν έχει σημασία ο τρόπος πληρωμής, αλλά η ειδικότητα. Το κριτήριο είναι η ανάλωση περισσότερων πνευματικών ή χειρονακτικών δυνάμεων κατα την εκτέλεση της εργασίας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 5:00 μμ

   ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΟΥΝ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ.
   ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ !

   Reply

  • Ανώνυμος

   12/03/2012 at 5:06 μμ

   Αν είσαι αδειούχος θα υπολογισθεί ως υπάλληλος.

   Reply

 • Ανώνυμος

  09/03/2012 at 1:58 μμ

  Καλησπερα.Εργαζομαι σε μια εταιρια απο τον μαιο του 2010 σαν ωρομησθιος 5ημερο 8ωρο με αοριστου χρονου.Στο χαρτι μισθοδοσιας γραφει πληρεις αποδοχες 33,72ευρω.τι δικαιουμαι σε περιπτωση απολυσης στις αρχες απριλιου.Ευχαριστω

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/03/2012 at 3:53 μμ

   Αποζημίωση απόλυσης ως εργατοτεχνίτης: 7 ημερομίσθια μικτα + 1/6= 275,15 €
   Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας 2012: 26 ημερομίσθια
   μικτά = 876,72 €
   Επίδομα άδειας 2012: 13 ημερομίσθια = 438,36 € μείον εισφορές ΙΚΑ
   Δώρο Πασχα (τη Μ. Τετάρτη):11,25 ημερομίσθια= 379,35 € μείον εισφορές ΙΚΑ

   Reply

 • Γωγώ

  08/03/2012 at 10:23 μμ

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα μια γνώμη σας μιας και έχετε την κατάλληλη εμπειρία στα εργατικά.
  Υπάλληλος που εργαζόταν για περίπου 10 χρόνια σε επιχείρηση, υπέγραψε τροποποιητική σύμβαση απο πλήρη σε μερική απασχόληση και έπειτα απο 5 μήνες απολύθηκε.
  Απο όσο γνωρίζω (και διορθώστε με αν κάνω λάθος) η αποζημίωση πρέπει να βγεί βάσει των τελευταίων αποδοχών της μειωμένης απασχόλησης.
  Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που, απο λάθος καθοδήγηση της επιθεώρησης, η αποζημίωση βγήκε βάσει των αποδοχών της πλήρους απασχόλησης?
  Υπάρχει κάποιος τρόπος διόρθωσης εκ των υστέρων?
  Να σημειώσω οτι ο υπάλληλος έχει συμφωνήσει να λαμβάνει σε δόσεις την αποζημίωση και μέχρι τώρα δεν την έχει λάβει όλη.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις συμβουλές και για τον χρόνο σας..

  Reply

  • Ανώνυμος

   09/03/2012 at 12:54 μμ

   Ναι, η αποζημίωση υπολογίζεται με τις αποδοχές του τελευταίου μήνα. Σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συνναλακτικά ήθη, το λάθος θα πρέπει να διορθωθεί (εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες ή οφειλές) Με βάση τον αστικό κώδικα, εάν ο εργοδότης κατέβαλε εκ πλάνης μισθό πλέον του οφειλομένου, δικαιούται να αναζητήσει αυτόν σύμφωνα με τους κανόνες περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, οπότε μπορεί να προκύψει ζήτημα συμψηφισμού του μισθού προς την εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού απαίτηση Υπάρχουν επίσης δικαστικές αποφάσεις που συνηγορούν σ' αυτό ( Πρωτ.Αθηνών 7487/52, Πρωτ.Βόλου 183/52)

   Reply

 • Ανώνυμος

  06/03/2012 at 10:47 μμ

  ΓΙΑ ΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ 30/9/11. ΜΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ 2300ΑΠΟΖΥΜΙΩΣΗ +2200ΜΙΣΘΟ,ΔΩΡ.ΧΡ. ΣΥΝΟΛΟ 4500ΕΥΡΟ. ΥΠΕΓΡΑΨΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΥΡΩΘΩ ΩΣ ΕΞΕΙΣ: 1500Ε-12/10/11, ΚΑΙ 500Ε-12/12/11, 500Ε-12/02/12, 500Ε-12/04/12, 500Ε-12/6, 500Ε-12/8, 500Ε-12/10. ΤΑ ΠΡΟΤΑ ΔΥΟ ΠΟΣΑ ΤΑ ΠΛΥΡΩΘΗΚΑ 1500+500. ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 500Ε-ΓΙΑ 12/2 ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΙ ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ? ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΑ ΕΧΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  Reply

  • Ανώνυμος

   07/03/2012 at 1:37 μμ

   Κατ' αρχή πρέπει να σου πω ότι η αποζημίωση απόλυσης στις 30/3/2012 παραγράφεται εκτός κι αν μέχρι τότε γίνει αγωγή Γι' αυτό τα ποσά που έχεις λάβει πρέπει να τα καταλογίσεις στην αποζημίωση και μέχρι τέλος Μαρτίου να έχεις πάρει την υπόλοιπη.Παντως έχεις δικαίωμα για τα οφειλόμενα να καταθέσεις καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.

   Reply

  • Ανώνυμος

   08/03/2012 at 9:17 πμ

   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΙΘΗΚΑΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟΥ. ΕΧΘΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΔΟΣΕΙ ΤΑ 500Ε ΓΙΑ ΤΗΣ 12/2 ΣΤΙΣ 20/3. ΔΗΛΑΔΗ 20/3/12 ΘΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΟΛΟ 2.500Ε ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ(ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΔΩΣΕΙ ΑΚΟΜΑ) ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΩ ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΜΗΠΩΣ ΕΝΝΟΗΤΕ; ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΝΟΗΤΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
   ΑΝ ΕΝΝΟΗΤΕ ΕΤΣΙ, ΤΟΤΕ ΕΓΩ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΦΕΙΛΩΜΕΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 30/3/2012 ΣΤΗΝ ΕΠΙΘ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
   ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

   Reply

  • Ανώνυμος

   08/03/2012 at 12:46 μμ

   Καλύτερα τώρα που θα πάρεις τη δόση στις 20/3 να το ξεκαθαρίσετε με τον εργοδότη και να το αναγράψετε πάνω στις προηγούμενες αποδείξεις. Για τα υπόλοιπα δεν έχεις πρόβλημα χρονικό αφού αυτά παραγράφονται σε 5 χρόνια και μπορείς να υποβάλλεις καταγγελία στην επιθ. εργασίας όποτε θέλεις.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/03/2012 at 12:15 μμ

  καλημερα σας,εργαζομαι σε μια επιχειρηση η οποια εχει πτωση τζιρου!ο εργοδοτης μου με υποχρεωσε να υπογραψω νεα συμβαση εργασιας με μειωμενες αποδοχες!Στη νεα συμβαση δεν υπαρχει μεσα ημερομηνια καταληκτικη για μειωμενες αποδοχες και επανοδο στο παλαιο καθεστως απασχολησης!δεν διασφαλιζει σε καμια πειπτωση τα δικαιωματα μου !το προγραμμα που εβγαλε ειναι εκ περιτροπης δηλ. να δουλευουμε 3 ημερες εβδομαδιαιως!εγω δεν υπεγραψα διοτι χανω απο ο,τι καταλαβα τα διακαιωματα μου ως εργαζομενος!!στο προγραμμα που εβγαλε δεν με εβαλε να υπογραψω για τις 3 μερες,ενω σε συναδελφο μου που επισης δεν υπεγραψε τη νεα συμβαση,υπεγραψε για το νεο προγραμμα!τα χαρτια πηγαν σημερα στην επιθεωρηση εργασιας χωρις την δικη μου υπογραφη στο νεο προγραμμα!τι συμβαινει σ αυτη την περιπτωση?τι μπορει να γινει??στην παλαια συμβαση λεει ο,τι μπορει να με στειλει σε αλλο υποκαταστημα αναλογα με τις εκαστοτε αναγκες!να υπογραμμισω ο,τι σε κανενα αλλο υποκαταστημα του δεν εχει επιβαλει μειωμενα ωραριο και αποδοχες!!θα ηθελα παρακαλω να μου πειτε αν εχει το δικαιωμα να με στειλει σ αλλο μαγαζι και αν αυτο γινει τι μπορω να κανω εγω!!

  Reply

  • Ανώνυμος

   05/03/2012 at 1:58 μμ

   Μου λες ότι σε υποχρέωσε να υπογράψεις σύμβαση για εκ περιτροπής εργασία και παρακάτω ότι δεν υπέγραψες για να μη χάσεις τα δικαιώματά σου. Αν έχει επιβάλει μονομερώς την εκ περιτροπής εργασία, δεν απαιτούνται νεες συμβάσεις αλλά κοινοποίηση κάποιων εγγράφων στο ΣΕΠΕ. Εαν δεν έχεις συμφωνήσει σε αλλαγή σύμβασης αλλά ούτε μονομερής επιβολή από τον εργοδότη υπάρχει, εσύ πρέπει να συνεχίσεις το παλιό πρόγραμμα εργασίας. Αν στην ατομική σύμβαση υπάρχει σχετικός όρος μπορεί να σε στείλει σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας.

   Reply

 • Ανώνυμος

  05/03/2012 at 10:37 πμ

  καλημερα σας,μια συναδελφος μου εχει 18 χρονια και 9 μηνες σε μια εταιρεια!βγαινει σε συνταξη λογω γειρατος!!τι εφαπαξ θα παρει απο την εταιρεια..να σημειωσω ο,τι δουλευε με μισθο συν τα ποσοστα ενσωματομενα στις αποδοχες της!

  Reply

  • Ανώνυμος

   05/03/2012 at 1:50 μμ

   Υπάλληλος ή εργάτης; Τέλος πάντων δες τον πίνακα. Από την κανονική αποζημίωση θα πάρει το 40% (στις μικτές αποδοχές)

   Reply

 • Ανώνυμος

  04/03/2012 at 4:38 μμ

  καλησπερα σας,ο εργοδοτης μου,μου ανακοινωσε πως μπορει να με διωξει χωρις να παρω αποζημιωση για τα δεδουλευμενα χρονια μου!!σε περιπτωση που μου ανακοινωση ο,τι με διωχνει μεσα σε τρεις μηνες τι γινετε?ισχυει ο,τι δεν θα μου δωσει αποζημιωση λογο οτι με ειχε ενημερωσει?

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/03/2012 at 7:02 μμ

   Οχι δεν ισχύει. Σε περίπτωση προειδοποίησης, ανάλογα τα χρόνια υπηρεσίας (δες τον πινακα) δικαιούσαι τη μισή αποζημίωση. Στους εργατες δεν επιτρέπεται προειδοποίηση.

   Reply

 • Fugame gia tameio!

  04/03/2012 at 11:03 πμ

  eimai ypalilos se s/m 24 xronia me 2 paidia ti misto ua prepei na perno

  Reply

  • Ανώνυμος

   04/03/2012 at 1:31 μμ

   Φαντάζομαι υπάλληλος – ταμίας.Τα μικτά σου πρέπει να ειναι.
   Βασικός 1384,31 €
   Επίδομα γάμου 138,43 €
   Επίδομα 10/ετιας στον ίδιο εργοδότη 69,22 €
   Επίδομα ταμείου 69,22 €

   Reply

 • Ανώνυμος

  03/03/2012 at 9:46 πμ

  Να προσέξεις τι θα υπογράψεις. Κατ' αρχήν αφού λέει ότι σας απολύει πρέπει να υπογράψεις την "καταγγελία σύμβασης εργασίας" και μόνο στο σημείο που λέει "έλαβα γνώση της απόλυσης" Προσοχή!!! όχι έγγραφο οικιοθελούς αποχώρησης. Επίσης όχι υπογραφή σε απόδειξη ότι έλαβες την αποζημίωση χωρίς να την έχεις πάρει. Η αποζημίωση παραγράφεται σε εξι μήνες αν δεν την πάρεις. Διαφορετικά πρέπει πριν, να κάμεις αγωγή. Εγώ πάντως υποθέτω ότι δεν σας κάνει απολύση αλλά μετατροπη της σύμβασης απο πλήρη αποσχόληση σε μειωμένη, την οποία δεν είσαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτείτε.

  Reply

  • DIMITRA

   03/03/2012 at 4:29 μμ

   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ.ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.ΜΙΩΜΕΝΕς ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ KANEI ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ 4ΩΡΑ.ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ & ΜΕΤΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΠΟΛΥΕΙ & ΑΠΛΑ ΜΑΣ ΜΙΩΝΕΙ ΩΡΕς ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ???ΑΝ ΔΕΧΤΩ & ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΜΕΤΑ?ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ 9 ΜΗΝΩΝ & ΜΕΤΑ ΕΠΑΝΕΡΧΕΣΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΟς ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗς..

   Reply

  • Ανώνυμος

   03/03/2012 at 5:45 μμ

   Η μονομερής επιβολή εκ περιτροπής εργασία σημαίνει λιγότερες ημερες εργασία την εβδομάδα, χωρίς να υπογράψετε κάποιο χαρτί. Αυτό το σύστημα επιβάλεται από τον εργοδότη με κάποιες διαδικασίες (δες εδω (http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html) και είναι για 9 μήνες κάθε χρόνο.Αν σε απολύσει το διάστημα αυτό αποζημιώνεσαι με τις πλήρεις αποδοχές.Εδώ δεν μπορει να υπάρχουν 4/ωρα αλλά πλήρες ωράριο/μέρα. Τώρα αν σας δώσει νέα σύμβαση μειωμένης απασχόλησης είναι άλλο πράγμα που σημαίνει τροποποίηση της πρώτης σύμβασης χωρις διακοπή και εφόσον δεν υπάρξει όρος δεν θα επανέλθετε στην αρχική. Σε περίπτωση απόλυσης θα αποζημιωθειτε με τον μειωμένο μισθό.

   Reply

  • dimitra

   04/03/2012 at 7:04 πμ

   σας ζαλισα αλλα αυριο θα πρεπει να υπογραψω η οχι & πρεπει να τα ξερω αυτα & χερομαι που βρηκα το bolg σας!ειστε πολυ κατατοπιστικοι & σας ευχαριστω πολυ!!!!τι ορος πρεπει να γραφτει στην καινουργια συμβαση??(ξερω πως δεν θα το κανει & ετοιμαζομαι για μεταθεση σε αλλο μαγαζι)εφοσον δεν υπογραψω τι πρεπει να κανω??να συνεχισω να το προγραμμα εργασιας πριν απο αυτο που εβγαλε του 4ωρου??το 8ωρο μου δηλ?& μεχρι να με μεταφερει σε αλλο καταστημα εχει δικαιωμα να μην με πληρωσει??

   Reply

  • Ανώνυμος

   04/03/2012 at 1:24 μμ

   dimitra, αν σας δώσει να υπογράψετε σύμβαση μειωμένης απασχόλησης (4/ωρο) και δεν θέλεις να το υπογράψεις θα πρέπει να συνεχίσεις το προηγούμενο πρόγραμμα αφού δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει τη σύμβαση. (εκτός είπαμε σε εκ περιτροπής) Αν πάλι υπογράψεις καλό θα ήταν να βάζατε όρο με καταληκτική ημερομηνία στην μειωμένη ααπσχόληση και επάνοδο στην πληρη μετά απ' αυτή. Επίσης θα μπορούσε π.χ. να μπεί όρος ότι σε περίπτωση απόλυσης η αποζημίωση να υπολογισθεί μα τις πλήρεις αποδοχές. Δύσκολο ..αλλά προσπαθησέ το.

   Reply

  • δημητρα

   05/03/2012 at 9:22 μμ

   καλησπερα!τελικα δεν υπεγραψα την καινουργια ατομικη συμβαση αλλα μονο την κατασταση προσωπικου που μας αλλαζει σε 4ωρες.αλλα τα χαρτια πηγαν στο υπουργειο χωρις την υπογραφη μου!μπορουν να το καταθεσουν ετσι??μηπως δεν επρεπε να υπογραψω & την κατασταση προσωπικου???ευχαριστω πολυ για το χρονο σας!!

   Reply

  • Ανώνυμος

   06/03/2012 at 2:47 μμ

   Ο πίνακας προσωπικού δεν απαιτεί την υπογραφή των εργαζομένων, αλλά μόνο η ατομική σύμβαση. Πως κατατέθηκε λοιπόν η δική σου ατομική σύμβαση; Με ποιανού υπογραφή; Ψάξε το.

   Reply

 • dimitra

  03/03/2012 at 7:08 πμ

  ειμαιπωλητρια σε ενα καταστημα 10 χρονια με ατομικη συμ.εργασιας αοριστου χρονου.εχθες & ενω εχει & αλλα υποκαταστηματα μασ ειπε πως μασ κανει 4ωρες!στα αλλα υποκαταστηματα δεν εκαναν.μας εδωσε την καινουργια συμβαση που αναφερει πωσ μας κανει απολυση & μας προσλαμβανει 4ωρες!εγω δεν πηρα καμμια αποζιμιωση!αν υπογραψω χανω την 10ετια μου??δεν περνω ουτε ενα ευρω?μηπως κατω απο την συμβαση γραψω οτι επιφυλασομαι παντος νομιμου δικαιωματος μου,οπως μου ειπαν με καλυπτει καποιος νομος & δεν χανω την αποζημιωση μου & ας γινω 4ωρη?μια συναδερφος του ειπε πως θα την παρει σπιτι να την διαβασει & τις την πηρε απο τα χερια απειλωντας την λεγοντας…θα δεις τι θα παθεις!θα μαρτυρισεις!!εννοωντας φυσικα πως θα την στειλει σε καποιο μακρινο του μαγαζι & με διακκεκομενο ωραριο!!(πορτο-ραφτη,πετρουπολη,περιστερι,κορωπι..)γιατι η προηγουμενν συμβαση που εχουμε υπογραψει αναφερει μεταφορα συμφωνα με τισ αναγκες τις επιχειρησης!!ευχαριστω εκ των προτερων

  Reply

 • Ανώνυμος

  01/03/2012 at 8:44 πμ

  παρακαλω αλλη μια ερωτηση.ο εργοδοτης μου λεει οτι δεν θα μου δωσει τα χρηματα της απολυσης μου γιατι τωρα δεν εχει,αλλα θα μου τα δινει λιγα λιγα. τι ειναι αυτο που μπορει να κατωχυρωσει το οτι θα τα παρω και σε ποσο χρονικο διαστημα ? ευχαριστω πολυ εκ των πρωτερων .

  Reply

  • Ανώνυμος

   01/03/2012 at 12:20 μμ

   Αν σε 6 μήνες δεν έχεις πάρει την αποζημίωση αυτή παραγράφεται, δηλ. τη χάνεις. Για να σταματήσει η παραγραφή θα πρέπει πριν το 6/μηνο να έχει κατατεθεί αγωγή.

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/02/2012 at 8:31 μμ

  καλησπερα, σημερα μου ανακοινωσαν οτι απολυομαι. εχω προσληφθει αρχες 11 του 2006. σαν ανειδικευτη εργατρια και οχι οδηγο που στην πραγματικοτητα ειμουν.ασχετα με αυτο, θα μπορουσατε να μου πειτε τι χρηματα δικαιουμαι και αν μπορει να μη μου τα δωσει τωρα , αλλα λιγα λιγα οπως λεει ? και πως εγω μπορω να ειμαι σιγιυρη οτι θα τα παρω ?

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 9:09 μμ

   Σαν ανιδείκευτη, δικαιούσαι αποζημίωση απόλυσης 35 μικτά ημερομίσθια. Επίσης αν δεν πήρες άδεια το 2012 δικαιούσαι 26 μικτά ημερομίσθια και επίδομα άδειας 13 ημ ερομίσθια. Ολα αυτά πρέπει να καταβληθούν άμεσα. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσεις προβλημα έχει δικαίωμα για καταγγελία στην επιθ. εργασίας

   Reply

 • Ανώνυμος

  29/02/2012 at 11:56 πμ

  Εργαζομαι ως μηχανικος αυτοκινητων σε μια επιχειρηση.Σημερα μου ανακοινωσαν την απολυση μου.Εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος την οποια δεν προσκομισα κατα την προσληψη μου.Αποζημιωνομαι ως μισθωτος η ως ημερομισθιος?

  Reply

  • Ανώνυμος

   29/02/2012 at 1:45 μμ

   Μπέρδεμα. Οι περισσότεροι εργοδότες τους αποζημιώνουν ως εργατοτεχνήτες γιατί έτσι τους συμφέρει. (ο τρόπος πληρωμής δεν έχει σχέση στο διαχωρισμό αλλά η φύση της εργασίας) Στα δικαστήρια πάντως υπάρχουν αποφάσεις και υπερ και κατά. Δηλ. έχει κριθεί ότι ενας μηχανικός ο οποίος μόνος του αναλαμβάνει επισκευες συντηρήσεις μηχανων εσωτ. καύσης χωρίς καθοδήγηση, η π.χ ενας μηχανικος που επιβλέπει την εργασία άλλων κλπ αποζημιωνονται ως υπάλληλοι. Αν είναι πολλά τα χρόνια και υπαρχει διενεξη στο θέμα συμβουλέψου δικηγόρο, επειδή αυτά τα θέματα κρινονται μόνο στα δικαστήρια.

   Reply

 • Ανώνυμος

  12/02/2012 at 10:34 πμ

  τι σημαινει στους εργατοτεχνιτες δεν χωρει προειδοποιηση

  Reply

  • Ανώνυμος

   12/02/2012 at 12:15 μμ

   Δεν έχει δυνατοτητα ο εργοδότης να απολύσει εργατοτεχνίτη με προειδοποίηση, προκειμένου να δώσει τη μισή απο την προβλεπόμενη αποζημίωση. Θα πρέπει να την λάβει ολοκληρη.

   Reply

 • Ανώνυμος

  07/02/2012 at 6:59 πμ

  Με βάση ποιό μισθό υπολογίζεται η αποζημίωση; εγώ αμοίβομαι με των ξενοδοχουπαλλήλων, αλλά έπαιρνα μισθό μεγαλύτερο (500ευρώ περίπου). Αντί για 1300 έπαιρνα 1800. Τί ποσό αποζημίωσης θα πάρω; 2 χρόνια δούλευα εκεί.

  Reply

  • manamar

   07/02/2012 at 11:25 πμ

   Υπολογίζεται με τον μισθό που παργματικά αμείβεσαι. Για τα 2 χρόνια η αποζημίωσή σου αν εισαι υπάλληλος και όχι εργατοτεχνίτης είναι 2 μισθοί συν το 1/6 αυτών υπολογιζόμενοι στις μικτές σου αποδοχές

   Reply

  • Ανώνυμος

   08/02/2012 at 8:17 πμ

   Ευχαριστώ!

   Reply

 • Ανώνυμος

  31/01/2012 at 12:21 μμ

  Apolh8hka sths 25/11/2011 me xronologia Proslhpshs 9/4/1998 .
  Me eidikothta: EMMIS8OS
  Epaggelma epakribos prosdiorhsmeno opws grafei sthn katagelia shmbashs ergasias : KATHGORIA (G) KAMARIERES , B ,SERBITORWN, OROFOKOMOI, B.
  Me auto to epaggelma pou mou exoun orhs : Eimai ERGATHS, h YPALLHLOS ?
  H epixeirhsh htan Ksenodoxeio .
  Den proidopoih8hka gia thn Apolhsh kai h apozhmhwsh pou mou do8hke htan : 3100 . Einai eparkeis to xrhmatoiko poso ths Apolhshs h oxi ?

  Reply

  • manamar

   31/01/2012 at 5:09 μμ

   Αν δεν έχεις πτυχίο τουριστικής σχολής θεωρείσαι εργάτης. Δεν έχω πλήρη στοιχεία αλλά άν είναι έτσι νομίζω ότι η αποζημίωση είναι σωστή

   Reply

 • Ανώνυμος

  31/01/2012 at 9:04 πμ

  *martiou tou 2011*

  Reply

 • Ανώνυμος

  31/01/2012 at 8:57 πμ

  kalhmera sas tha hthela na sas rwthsw to eksis. eimai se mia douleia apo telh martiou mexri k shmera opou k tha lhksei h sunergasia (apoluthika) ti dikaioumai na parw?
  euxaristw.

  Reply

  • manamar

   31/01/2012 at 5:06 μμ

   Δικαιούσαι ως αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας 2 ημερομίσθια ακαθάριστα για κάθε μήνα εργασίας. Επίδομα άδειας 2011, μισό μισθό. Επίδομα άδειας 2012, 2 ημερομίσθια καθαρά ανα μήνα εργασίας. Δώρο Χριστουγέννων 2011, ένα μισθό. Δώρο Πάσχα 2012, ένα ημερομίσθιο ανά 8 ημερολ. Ημέρες. Αποζημίωση απόλυσης δεν δικαιούσαι αφού δεν έχεις κλεισει χρόνο

   Reply

  • Ανώνυμος

   31/01/2012 at 10:20 μμ

   mia dieukrinhsh: epidoma pira ton augousto tou 11 k dwro telos dekembrh.
   twra me tin apolush dikaioumai palh auta +ta upolipa pou anaferete?

   Reply

  • manamar

   01/02/2012 at 1:48 μμ

   Ναι τα δικαιούσαι. Δες τι έχεις πάρει και σύγκρινέ τα με τα παραπάνω που σου γράφω και ζήτησε την διαφορά

   Reply

  • Ανώνυμος

   01/02/2012 at 2:14 μμ

   s'euxaristw polu.

   Reply

 • Ανώνυμος

  30/01/2012 at 1:13 μμ

  καλημέρα σας,
  μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε τι μου οφείλει ο εργοδότης μου? βρίσκομαι σε άδεια λοχείας και η εταιρεία κλείνει οπότε όλοι οι υπάλληλοι απολύονται.Είμαι στην εταιρεία 2,5 χρόνια..θα πάρω για αποζημίωση ότι θα έπαιρνα αν δεν ήμουν σε άδεια λοχείας ή κατι παραπάνω? το ότι η απόλυση μου κανονικά δεν επιτρέπεται μεταφράζεται σε κάποιο χρηματικό ποσό ανάλογο με τους μήνες που δεν θα μπορούσαν κανονικά να με απολύσουν ή όχι ? εγώ γέννησα 20 Δεκέμβρη.σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των πρωτέρων για την απάντησή σας.
  μφχ,

  Reply

  • manamar

   30/01/2012 at 3:08 μμ

   Η προστασία από απόλυση "χωρίς σπουδαίο λόγο" είναι 18 μήνες από τη γέννηση του παιδιού. Το κλείσιμο της επιχείρησης αποτελεί σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωσή σου δεν προβλέπετια κάτι παραπάνω απ' ότι στους υπόλοιπους υπαλλήλους. Θα αποζημιωθείς κανονικά σύμφωνα με τα χρόνια σου και τον πίνακα αποζημιώσεων.

   Reply

 • krikispou

  27/01/2012 at 12:21 μμ

  Καλημέρα και πάλι!

  Κατ αρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας στο θέμα για τις άδειες και τις αποζημιώσεις!

  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, εργάζομαι σε μία επιχείρηση όπου πλέων έxω κλείσει ένα συνεχόμενο χρόνο και την παρούσα στιγμή απασχολούμε με σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας, όπου αυτή προήλθε μετά από 3 δίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου(σύνολο 6 μήνες), κάθε φορά υπέγραφα νέα σύμβαση που περιείχε τους ίδιους όρους, ακόμα και για την τελευταία που η διαφορά τις ήταν ότι είναι αορίστου, το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το ακόλουθο, θεωρούμε ότι απασχολούμε στον εργοδότη σαν συμβασιούχος αορίστου χρόνου με ισχύ τον 1 κλεισμένο χρόνο ή τους 6 μήνες? Ή δεν υπάρχει λόγος να προβληματίζομαι μιας και αυτό που μετράει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η συνολική διάρκεια τις προσφοράς εργασίας μου χωρίς να λογαριάζονται οι παράγοντες που αναφέρω? Αυτό που πραγματικά με απασχολεί είναι να καταλάβω σε ποια κατηγορία θα συμπέσω κατά την απόλυση μου όσων αφορά των πίνακα των αποζημιώσεων.

  Ευχαριστώ και πάλι εκ των προτέρων για τις γνώσεις σας, που τις προσφέρετε απλόχερα με ζημία τον προσωπικό σας χρόνο.

  Θεωρώ όπως και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση χρειάζεται να συγχαίρουμε για την προσφορά του έργου!

  Συγχαρητήρια

  Με εκτίμηση,
  Krikispou

  Reply

  • manamar

   27/01/2012 at 3:12 μμ

   Σε περίπτωση απόλυσης θα μετρήσει όλο το διάστημα (και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου) αφού οι συμβάσεις είναι συνεχείς. Για την κατηγορία, που αναφέρεις εννοείς υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης; Πες μου ειδικότητα.

   Reply

  • krikispou

   27/01/2012 at 4:54 μμ

   Υπάλληλός. Οπότε χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση δικαιούμαι 2 μήνες και αναλογικά τον τρέχων μήνα που θα γίνει η απόλυση, καθώς και τις αναλογίες του επιδόματος αδείας και την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας. Αν κάνω κάπου λάθος παρακαλώ πολύ να με διορθώσετε.

   Ευχαριστώ και πάλι για τις πληροφορίες που άντλησα μέσω του Blog σας!

   Με εκτίμηση

   Reply

  • manamar

   28/01/2012 at 8:43 πμ

   Σωστά τα λες, απλά στους 2 μήνες αποζημίωσης πρόσθεσε και το 1/6 αυτών (ειναι η αναλογία δώρων κλπ)

   Reply

  • krikispou

   01/02/2012 at 10:03 μμ

   Καλησπέρα και πάλι,

   Δηλαδή στα 1800 ευρώ προσθέτω και το 1/6 τους? π.χ 1800+300=2100 . συν το όποιο ποσό προκύψει από το επίδομα και την αποζημείωση της άδειας.

   Ευχαριστώ!

   Reply

  • manamar

   02/02/2012 at 8:21 μμ

   Ετσι μπράβο. Σωστά!!!

   Reply

 • Ανώνυμος

  01/07/2011 at 8:53 πμ

  ΑΚΡΩΣ ΚΑΤΑΟΠΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ…

  Reply

 • misthos

  04/04/2011 at 12:56 μμ

  Επιτέλους ένας πίνακας αξιόπιστος και ξεκάθαρος. Μπράβο καλή δουλειά!!!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Το ergasiaka-gr κοντά σας, με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

Το ergasiaka-gr κοντά σας, με δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη

Κορωνοϊός: Χρήσιμες ερωταπαντήσεις από το υπουργείο τουρισμού

Κορωνοϊός: Χρήσιμες ερωταπαντήσεις από το υπουργείο τουρισμού

Κορωνοϊός: Με υπεύθυνη δήλωση αύριο η μετάβαση των εργαζομένων στην εργασία τους.

Κορωνοϊός: Με υπεύθυνη δήλωση αύριο η μετάβαση των εργαζομένων στην εργασία τους.