• Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ; (Κρίσιμα θέματα - Σύντομες απαντήσεις)


  ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ; (Κρίσιμα θέματα - Σύντομες απαντήσεις)

  Σύντομες απαντήσεις σε κρίσιμα εργατικά θέματα

  Αμοιβή εργασίας σε ημέρα ρεπό

  Η εργασία, που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδος, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010. Δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις.


  Επίδομα γάμου στη μισθοδοσία – Πότε προβλέπεται

  Σε περίπτωση τήρησης ΣΣΕ που προβλέπει επίδομα γάμου είναι υποχρεωτική η καταβολή του
  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δεσμευτικότητα τήρησης κάποιας ΣΣΕ, αλλά αμοιβαία, εργοδότη και εργαζόμενος συμφωνούν στη τήρησή της, τότε ισχύουν τα προαναφερθέντα. Αν δηλ. προβλέπεται στη ΣΣΕ επίδομα γάμου, αυτό πρέπει να καταβληθεί.
  Για παλιούς εργαζόμενους, που δεν έγινε περικοπή του επιδόματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από τον εργοδότη, μετά την λήξη των ΣΣΕ (μετά τις 14/2/2012) που το προέβλεπαν, συνεχίζει να καταβάλλεται.
  Αν τηρείτε η ΕΓΣΣΕ και ο εργοδότης (μόνο), είναι μέλος μιας εκ οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε, ΣΕβ) υποχρεούνται στην καταβολή του επιδόματος γάμου.
  Εργοδότες οι οποίοι δεν δεσμεύονται από κλαδική ΣΣΕ ή την ΕΓΣΣΕ, και για την αμοιβή των εργαζομένων τηρούνται τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων, μπορούν να μη καταβάλλουν επίδομα γάμου.


  Πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση

  Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από το συμφωνηθέν ωράριο, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη.
  Η πρόσθετη απασχόληση δεν πρέπει να γίνεται συνεχώς, καταστρατηγώντας τις εργατικές και ασφαλιστικές διατάξεις, οπότε και ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή της.  
  Η πρόσθετη απασχόληση μέχρι και τη συμπλήρωση του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωρία και αμείβεται με απλό ωρομίσθιο.


  Διάλειμμα εργασίας

  Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι εργαζόμενοι μπορούν να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν πρέπει να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.


  Διαφέρει η μερική από την εκ περιτροπής εργασία;

  Όταν λέμε μερική απασχόληση νοούμε την απασχόληση όλες τις ημέρες της εβδομάδας αλλά με μικρότερο ημερήσιο ωράριο από το κανονικό. Οι αποδοχές του εργαζόμενου, είναι ανάλογες των ωρών απασχόλησής του.
  Στην εκ περιτροπής εργασία, η οποία και αυτή αποτελεί μια ειδική μορφή μερικής απασχόλησης, η εργασία παρέχεται κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, ή λιγότερες εβδομάδες ανά μήνα, ή λιγότερους μήνες ανά έτος, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο. Και σ’ αυτή την περίπτωση οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησής του.
  Σημειώνεται ότι, εκ περιτροπής εργασία με μειωμένο ημερήσιο ωράριο, επιτρέπεται μόνο κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και εργοδότη, ενώ στην μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας από τον εργοδότη το ημερήσιο ωράριο υποχρεωτικά πρέπει να είναι πλήρες.
  Στις παραπάνω περιπτώσεις, μειωμένης και εκ περιτροπής εργασίας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα απασχόλησης και σε δεύτερο εργοδότη, τόσες ώρες ή ημέρες απαιτούνται για την συμπλήρωση του νόμιμου ωραρίου εργασίας.


  Μισθός. Επιτρέπεται η καταβολή σε είδος;

  Οι αποδοχές των εργαζομένων πρέπει να καταβάλλονται σε χρήμα και όχι σε είδος, δωροεπιταγές, κουπόνια αγοράς εμπορευμάτων (Β.Δ 24.7.1920 άρθρο 2 παρ. 3 και 95 Δ.Σ.Ε άρθρο 3 παρ.1, που κυρώθηκε με το Ν.3248/1955).
  Μερική και μόνον καταβολή αποδοχών σε είδος είναι δυνατή μόνο με συναίνεση - συμφωνία του εργαζόμενου και όχι με μονομερή απόφαση του εργοδότη, ενώ δεν επιτρέπεται ο συγκεκριμένος τρόπος καταβολής των αποδοχών όταν ήδη υπάρχει καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών.


  Πως βρίσκουμε το ωρομίσθιο;

  Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, πολλαπλασιάζουμε το ημερομίσθιο επί 6 και το διαιρούμε με το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο. (40 ή και λιγότερο)
  Για όσους αμείβονται με μισθό, διαιρούμε τα 6/25 του μηνιαίου μισθού με το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο (40 ή και λιγότερο, αν ισχύει μικρότερο συμβατικό ωράριο)


  Πόσα ημερομίσθια δικαιούται ο εργαζόμενος με οκτάωρο και πενθήμερο;

  Όταν ο εργαζόμενος αμείβεται με συμβατικό ημερομίσθιο και απασχολείται 8ωρο, με πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση, θα πρέπει να λάβει έξι (6)  ημερομίσθια την εβδομάδα και όχι πέντε (5), αφού με την εργασία του στις πέντε ημέρες, έχει καλύψει το 40ωρο και συνεπώς και την αναλογούσα απασχόληση της έκτης μέρας, εφόσον βέβαια η απασχόλησή του, ήταν χωρίς απουσία.
  Συμπερασματικά, ο εργαζόμενος ο οποίος απασχολείται 40ωρο, με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας, δικαιούται τις ίδιες αποδοχές με τον εργαζόμενο επί έξι μέρες και 40 ώρες συνολικά την εβδομάδα.


  Νυχτερινή εργασία

  Νυχτερινή είναι η εργασία που πραγματοποιείται  από τις 22:00  μέχρι τις 6:00 το πρωί. Η νυχτερινή εργασία αμείβεται με προσαύξηση κατά 25% στο κανονικό ωρομίσθιο. Σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τη νύχτα, η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου που έχει προηγουμένως προσαυξηθεί με το 25% της νυχτερινής εργασίας.


  Αλλαγή τόπου εργασίας - Μετάθεση μισθωτού

  Η μεταβολή του τόπου εργασίας με μετάθεση του εργαζόμενου, μπορεί καταρχάς να γίνει με συμφωνία των μερών (εργοδότη-εργαζόμενου) ακόμη και με σιωπηρή αποδοχή από την πλευρά του μισθωτού. Εξάλλου, μπορεί και επιτρέπεται να συμφωνηθεί και το αμετάθετο του μισθωτού, ή κάτι τέτοιο να προκύπτει εμμέσως από τις περιστάσεις. Όμως αν δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς ή σιωπηρώς η δυνατότητα μετάθεσης ή όχι του μισθωτού, τότε ο εργοδότης δύναται αλλά και δικαιούται να μεταθέτει τον μισθωτό βάσει του διευθυντικού του δικαιώματος. Αρκεί η ενέργεια αυτή να μην υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστης του άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή να μην είναι καταχρηστική.
  Σύμφωνα με την νομολογία των Δικαστηρίων, κατάχρηση δικαιώματος στα ζητήματα των μεταθέσεων συντρέχει στις περιπτώσεις που βλάπτονται προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του μισθωτού, όπως και όταν παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές της αρχαιότητας ή της ηλικίας του μισθωτού, καθώς και για λόγους εκδίκησης, για λόγους συνδικαλιστικής δράσης ή για να εξαναγκασθεί ο μισθωτός σε παραίτηση.


  Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

  Με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 θεσπίστηκε η άδεια (2) ημερών για θάνατο συγγενούς 1ου βαθμού (συζύγου γονέων αδερφών και τέκνων). Με το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2010 - 2011 - 2012 η άδεια αυτή επεκτείνεται όχι μόνο στους εξ αίματος συγγενείς αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.


  Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένων και αποζημίωση απόλυσης

  Με το Ν.3899/10 η δοκιμαστική περίοδος των υπαλλήλων αυξήθηκε από δύο σε δώδεκα μήνες. Εάν ο εργαζόμενος απολυθεί πριν τη συμπλήρωση 12/μηνης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη δεν δικαιούται αποζημίωσης. Αυτά ισχύουν για τους εργαζόμενους με απόλυση μετά τις 17/12/2010, ημέρα εφαρμογής του παραπάνω νόμου.


  Αποζημίωση απόλυσης – Χρόνος καταβολής

  Εφόσον δεν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό άμεσα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το Ν. 3863/2010, αρ. 74, να την καταβάλλει σε δόσεις ως εξής: Κατά την απόλυση προκαταβολή ίση με δύο μηνιαίους μισθούς και το υπόλοιπο σε διμηνιαίες δόσεις μέχρι την εξόφληση της.


  Απόλυση εργαζομένου στη διάρκεια ασθένειας

  Δεν απαγορεύεται η καταγγελία της εργασιακής σχέσης εκ μέρους του εργοδότη, κατά τη διάρκεια της ασθενείας του μισθωτού, εκτός βέβαια αν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, ΣΣΕ ή ΔΑ ή στην ατομική σύμβαση εργασίας, αρκεί να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις (έγγραφη καταγγελία – καταβολή αποζημιώσεως) και να μη γίνεται αύτη κατά κατάχρηση δικαιώματος, όπως ορίζει αυτή το άρθρο 281 ΑΚ (ΑΠ 288/66 – 770/89 – Πρωτ. Αθ. 6082/53 – 18867/62).


  Άδεια μητρότητας

  Η  άδεια τοκετού και λοχείας, ανέρχεται συνολικά σε 17 εβδομάδες ή 119 ημέρες. Πρέπει να προσκομισθεί στον εργοδότη πιστοποιητικό γιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα του τοκετού. Απ' αυτές οι 56 ημέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 63 μετά τον τοκετό. (άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000 - 2001 που κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/2000)

  Εξάμηνη  άδειας προστασίας μητρότητας και αποδοχές
  Κατά τη διάρκεια της ειδικής 6μηνης άδειας προστασίας μητρότητας, ο εργοδότης δεν πληρώνει. Η εργαζόμενη μητέρα, πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.


  Γονική άδεια σε άγαμες μητέρες και μονογονείς

  Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 8 μήνες μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών (άρθρο 5 του Ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο. 7 του Ν. 4075/2012).


  Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες

  Το άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 προβλέπει ότι, στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.


  Προστασία μητέρας από απόλυση

  Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 170/ 5-8-2011) το οποίο αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1483/1984 (Α΄ 153)..... «Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.


  Μεταφορά κανονικής άδειας

  Η κανονική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εξαντληθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει μέχρι τέλος του έτους την άδεια, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν τη ζητήσει.
  Μεταφορά της άδειας στο επόμενο ή σε άλλο  ημερολογιακό έτος, δεν επιτρέπεται ακόμη και αν υπάρχει συγκατάθεση του εργαζόμενου.
  Επίσης είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για εγκατάλειψη από τον εργαζόμενο του δικαιώματος του για λήψη της άδειας. (Α.Ν. 539/45 αρ. 5 παρ.1)


  Κατάτμηση άδειας

  Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η κατάτμηση του χρόνου της κανονικής άδειας σε δύο περιόδους, λόγω σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης εκ των οποίων η πρώτη θα διαρκεί τουλάχιστον (6) ημέρες.
  Με το Ν. 3846/2010,  η άδεια μπορεί να δοθεί και σε περισσότερες των δύο περιόδων εκ των οποίων η μία να διαρκεί τουλάχιστον δέκα ημέρες για την πενθήμερη εργασία ή δώδεκα ημέρες για την εξαήμερη εργασία, μετά από αίτημα του εργαζόμενου προς τον εργοδότη χωρίς την έγκριση του ΣΕΠΕ.
  Σύμφωνα με το Ν.4093/2012, ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό και εποχικό προσωπικό και παρουσιάζουν ιδιαίτερη σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο εργασιών τους, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό, ο εργοδότης δύναται να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.


  Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας. Πότε καταβάλλονται

  Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον εργαζόμενο κατά την έναρξη της άδειάς του.
  Ο μισθωτός που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, ευθύς μόλις λήξει το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειας του αυξημένες κατά 100% (άρθρο 5 παρ. 1 Α.Ν. 539/45). Ο διπλασιασμός των αποδοχών δεν εφαρμόζεται όταν για τη μη χορήγηση της άδειας δεν ευθύνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο ο εργοδότης. Δεν αρκεί δηλαδή για το διπλασιασμό η μη χορήγηση άδειας αλλά απαιτείται να υπάρχει και πταίσμα του εργοδότη. Το επίδομα άδειας δεν διπλασιάζεται.


  Άδεια άνευ αποδοχών

  Δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει τη χορήγηση της ή να ρυθμίζει γενικά το θέμα αυτό.  Στην περίπτωση  που ο εργαζόμενος ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να τη λάβει, θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, ο οποίος στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και εκτιμώντας τις οικογενειακές, κοινωνικές ανάγκες και υποχρεώσεις  του εργαζόμενου μπορεί να χορηγεί άδεια άνευ αποδοχών.


  Άδεια αναπήρων

  Σύμφωνα με την απόφ. 2065/89 Υπ. Εργασίας, τα ανάπηρα εργαζόμενα άτομα που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1646/86, δικαιούνται από τον εργοδότη τους κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επί πλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε φορά


  Άδεια για παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών

  Η Άδεια απουσίας για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών ορίζεται σε 4 τέσσερις ημέρες το χρόνο για κάθε παιδί. Χρήση κάνει ο ένας από τους δύο γονείς. Αυτά προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 2008 – 2009 άρθρ. 4.


  Ομαδικές απολύσεις – Όρια απολύσεων

  Με το Ν. 3863/2010 τα όρια απολύσεων προκειμένου οι απολύσεις να μη χαρακτηρισθούν ομαδικές καθορίζονται ως εξής:
  1) Μέχρι έξι εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι μέχρι εκατόν πενήντα εργαζόμενους.
  2) Ποσοστό πέντε (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα εργαζόμενους.


  Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης εργαζομένου

  Μισθωτοί γενικά (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, υπηρέτες), εφόσον αποχωρούν από την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρης συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόμενης για την καταγγελία της σύμβασης αποζημίωσης. Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση (σύνταξη από επικουρικό) τότε η αποζημίωση περιορίζεται στο 40%. (άρθρο 8 Ν. 3198/55).
  Ο εργοδότης προκειμένου για μισθωτούς που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας με καταβολή όχι ολόκληρης της προβλεπόμενης αποζημίωσης, αλλά μόνο το 40% ή 50% αυτής, ανάλογα αν έχουν δικαίωμα ή όχι επικουρικής σύνταξης. Προκειμένου για εργατοτεχνίτες, ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας τους, οφείλει να τους καταβάλει ολόκληρη τη σχετική αποζημίωση.
  Σύμφωνα με το Ν.4093/2012 "Σε περίπτωση που ο μισθωτός έχει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, (εδάφιο δεύτερο άρθρου 8 του Ν. 3198/55 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 435/76) η οριζόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με το χρόνο προϋπηρεσίας που είχε συμπληρώσει ο υπάλληλος κατά τη δημοσίευση του ΜΠΔΣ 2013-2016, (12/11/2012) ανεξάρτητα από το χρόνο αποχώρησής του και με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955, δηλαδή δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που υπερβαίνουν το 8πλάσιο του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμόν 30"


  Συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πόσες επιτρέπονται;

  Επιτρέπεται η συνεχής ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, μόνο αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος της επιχείρησης, ή εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι και θα πρέπει να  αναφέρονται στην ατομική σύμβαση εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  υπερβαίνει τις τρεις (3) ή συνολικά τα τρία (3) χρόνια, τότε τεκμαίρεται ότι με τις συμβάσεις αυτές, επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης


  Επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις

  Για να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας πρέπει να συνυπογραφεί από το επιχειρησιακό σωματείο ή από ένωση προσώπων που πρέπει να αριθμεί τα 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση. Η ένωση προσώπων όπως θεσμοθετείται με τις διατάξεις του Ν.4024/2011, διαφοροποιείται σε σχέση με την ένωση προσώπων του άρθρου 1 του ν. 1264/1982, πρώτον διότι έχει αόριστη διάρκεια και δεύτερον διότι έχει το δικαίωμα σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε.

  Στην ιδρυτική πράξη της ένωσης προσώπων, πρέπει να αναφέρονται, τουλάχιστον, ο σκοπός και δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναδεικνύονται κατόπιν εκλογής που διεξάγεται από 3μελή εφορευτική επιτροπή. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τη συνέλευση, προκειμένου να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία, τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

  Η ένωση προσώπων σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω θα πρέπει να απαριθμεί τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Και τούτο διότι σύμφωνα με το ν.1264/1982 στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των δύο (2) εκπροσώπων, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση τα τρία μέλη της εφορευτικής επιτροπής, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Μέλος της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και υποψήφιος για εκπρόσωπος της ένωσης προσώπων.
  Συνεπώς για να μπορεί να συναφθεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση σε μια επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 εργαζόμενους


  Αποζημίωση για εκτός έδρας απασχόληση

  Εκτός έδρας απασχόληση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρουν οι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από τη σύμβαση αλλά και τη φύση της εργασίας να προσφέρουν εργασία σε διάφορους τόπους μακριά από την έδρα τους (π.χ. οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οδηγοί διεθνών μεταφορών). Από την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 21091/2090/46 που ισχύει και καθορίζει τα της εκτός έδρας εργασίας των μισθωτών, προκύπτει ότι για την ύπαρξη εκτός έδρας εργασίας, απαιτείται διανυκτέρευση του μισθωτού στον εκτός έδρας τόπο.
  Ως διανυκτέρευση θεωρείται η παραμονή ή κίνηση του μισθωτού σε τόπο εκτός της έδρας κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου ή κατά το μεγαλύτερο διάστημα της νύχτας.

  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
  1 ημερ/σθιο ή 1/25 μισθού
  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
  ¼ του ημερ/σθιου ή του 1/25 του μισθού
  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟ
  ½ του ημερ/σθιου ή του 1/25 του μισθού
  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΝΟ
  4/5 του ημερ/σθιου ή του 1/25 του μισθού

  311 σχόλια :

  1 – 200 από 311   Νεότερο›   Νεότερο»
  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΊΤΕ ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΊΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΎ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΊ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ.ΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ Η ΌΧΙ;;;

  man amar είπε...

  Η απουσία του εργαζομενου λογω παράστασής του σε δίκη αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα και πρέπει να πληρωθεί το ημερομίσθιο από τον εργοδότη, εκτός βέβαια της περίπτωσης που υπαίτιος είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος π.χ. ως κατηγορούμενος.

  Ανώνυμος είπε...

  ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΛΟΓΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ

  man amar είπε...

  Διαφορετικές περπτώσεις η πτώχευση και η αλλαγή εργοδότη. Στην αλλαγή εργοδότη οι εργαζόμενοι μεταφέρονται στον νέο εργοδότη με όλα α διακαιώματα, οπότε στην περίπτωση αυτή απόλυση συνδικαλιστή χωρίς σπουδαίο λόγο δεν μπορεί να γινει. Στην πτώχευση παύει να υπάρχει επιχείρηση οπότε όλοι οι εργαζόμενοι θεωρούνται απολυμένοι.

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΙΜΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΓΑΛΟ ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ Μ.ΕΡΓΟΥ. ΕΧΩ ΤΗΣ ΩΡΕΣ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟΝ. ΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??

  man amar είπε...

  Το σωματείο χειριστών θεωρεί τα πιστοποιητικά για τα μέλη του δηλ. χεριστές και βοηθοί χεριστών. Αφού δεν ανήκεις σ΄αυτούς δεν μπορούν να τη θεωρήσουν. Αλλά και η επιθ. εργασίας εφόσον ο πίνακας προσωρρπικού σε αναφέρει ως οδηγό θα σου κάμει φαντάζομαι αρνητική θεώρηση ως προς την ειδικότητα. Ρώτησες όμως τη δ/νση βιομηχανίας η οποία εκδίδει τις άδειες, πως αντιμετωπίζει παρόμοιες περιπτώσεις;

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ??

  man amar είπε...

  H Καθαρά Δευτέρα δεν θεωρείται αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και συνεπώς είναι γι' αυτούς εργάσιμη μέρα. Ετσι, κατά την ημέρα αυτή, επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή.

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα
  εχω τελείωσει μόλις το τει λογιστικής και προσληφθηκα το δεκέμβριο από ένα λογιστικό γραφείο ως βοηθός λογιστή με μίσθο 751,39 μίκτα. είναι νόμιμο αυτο; δε θα έπρεπε να με βάλουν με βάση την κλαδικη ή δεν εχουν ποια ισχύ οι κλάδικες;

  man amar είπε...

  Η ΣΣΕ παροχής υπηρεσιών στην οποία ανήκουν τα λογιστικά γραφεία έχει λήξει από 30/6/2011.

  Ανώνυμος είπε...

  ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΑΣ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΔΩΣΕΙ ΑΜΜΕΣΑ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΤΟ ΧΑΣΩ?ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΟΙΩΣΗ ΧΑΝΕΤΑΙ ? ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 920,00€ ΜΙΚΤΑ - ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΕΡΝΩ ΑΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ?

  man amar είπε...

  Αν ο εργοδότης έχει κακή πρόθεση, μάλλον τα χάσατε αυτά που έχετε υπογράψει. Επιχειρησιακή σύμβαση σημαίνει ότι έχει συναφθεί μεταξύ εργοδότη και σωματείου ή ενωσης προσώπων. Αυτό εννοείς; Αν έιναι έτσι ο μισθός θα καθορίζεται από τη σύμβαση αυτή. Η προϋπηρεσία και η αποζημίωση δεν χάνονται. Πρόσεξε πάντως τι είναι αυτό που λες ότι θα υπογράψεται πάλι.

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ.ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΜΕ 920,00€ ΜΙΚΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΜΕ ΔΙΩΞΕΙ .

  man amar είπε...
  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
  Ανώνυμος είπε...

  Είμαι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση. Λόγω οικονομικών δυσκολιών ζήτησα απο τον εργοδότη μου να μη παίρνω μέρος της κανονικής μου άδειας αλλά να την πληρώνομε εργαζόμενος. Μου είπε ότι θα δεί αν αυτό γίνεται για να μην έχει πρόβλημα. Εσείς τί λέτε, μπορεί να γίνει και να είναι καλλυμένος ο εργοδότης μου?
  Ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Δυστυχώς όχι. Ο εργδοδότης δεν είναι καλυμμένος. Η αδεια πρέπει να εξαντληθεί εντός του ετους και μάλιστα η νομοθεσία αναφέρει ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγησει την άδεια στον εργαζόμενο μέχρι 31/12, ακόμη κι αν δεν την ζητήσει ο δικαιούχος.

  Ανώνυμος είπε...

  ΠΟΤΕ ΛΗΓΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  man amar είπε...

  Σύμφωνα με τη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου, στις 14/2/2013

  man amar είπε...

  Με μια επιφύλαξη ακόμη αν ισχυσουν γι' αυτες τις αορίστου χρόνου ΣΣΕ το τρίμηνο της μετενέργειας

  Ανώνυμος είπε...

  Εργάζομαι σε τουριστικό γραφείο (προϋπηρεσία 19χρ) είχα σύμβαση αορίστου 8ωρη και κάναμε τροποποίηση σε σύμβαση ορισμένου χρόνου 4ωρη για 6μηνες και στη συνέχεια για αλλους 6 έως 31/5/12 Πόσο άδεια δικαιούμαι?

  man amar είπε...

  Για το 2012 δικαιούσαι κανονική άδεια πέντε εβδομάδες.(25 εργάσιμες, ανεξάρτητα αν είσαι σε πλήρη ή μειωμένη απασχόληση)

  Ανώνυμος είπε...

  Εργάζομαι από το 2000 σε Σωματείο (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι όροι αμοιβής μου καθορίσθηκαν με την αριθ. 49524/2362/2008 (ΦΕΚ 1414/Α/2008) υπουργική απόφαση. Με δεδομένο ότι το Σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορεί ο εργοδότης να καθορίσει εκ νέου τους όρους αμοιβής κατά τα οριζόμενα του ν. 4046/2012

  man amar είπε...

  Για οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να συμφωνήσεις και συ.

  Ανώνυμος είπε...

  Σε εργαζόμενους με την σύμβαση Παροχής υπηρεσειών που έχει λήξει,μπορούμε από 1/4/2012 με την σύμφωνη γνώμη τους να μείωσουμε τους μισθούς μέχρι τα όρια της ε.σ.σ.ε.

  Ανώνυμος είπε...

  Σε εργαζόμενους παλιούς κάτω από 25 ετών που αμοίβονται με την σύμβαση των εμπορικών επιχειρήσεων μπορεί να γίνει μείωση τώρα έως 32% ή μόνο στους νεοπροσλαμβανόμενους.

  man amar είπε...

  Η ΣΣΕ παροχής υπηρεσιων έχει λήξει και έχει παρέλθει και το 6/μηνο της μετενέργειας. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο (αν δεν αλλάξει στο μεταξύ κάτι) οι όροι της ΣΕΕ εχουν καταστεί όροι ατομικής σύμβασης. Στη περίπτωση αυτή ο εργοδότης μονομερώς δεν μπορεί να μειωσει τους μισθούς. Για οποιαδήποτε αλλαγή στις ατομικές συμβάσεις και στους μισθούς (μέχρι και στα όρια της ΕΓΣΕ, με τις τριετίες) χρειάζεται η συναίνεσή των εργαζομένων

  man amar είπε...

  Αν η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωτική, δηλ. αν ο εργοδότης δεν ανήκει σε κάποια συμβαλλόμενη συνδικαλιστική - επαγγελματική οργάνωση, μπορεί.

  Ανώνυμος είπε...

  εργαζομουν 22 χρονια σε ενα σουπερ μαρκετ ....τωρα πηγα σε ενα αλλο 6ωρη με την ΕΓΣΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΙς ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΕς ...εχει αυτο το δικαιωμα????

  man amar είπε...

  Οχι δεν έχει δικαίωμα. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα ομότιμα ή συναφή καθήκοντα του εργαζόμενου στους προηγούμενους εργοδότες. (Εφ. Αθ. 1857/73).

  Ανώνυμος είπε...

  Ο 4046 έχει εφαρμογή όσο αναφορά μονομερή μείωση ωραρίου εργασίας και ημερών με ανάλλογη μείωση αποδοχών και σε όσες γυναίκες βρίσκονται σε προστασία μητρότητας? Παρακαλώ προτείνετε μας ένα sait με μία καλή ερμηνευτικη!

  man amar είπε...

  Ναι αφού οι παροχές αυτές ακολουθούν την ΕΓΣΣΕ. Η ερμηνευτική είναι ίδια σε όλα τα sites (μάλλον μπερδευτική)

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα σας ειμαι υπαλληλος εξωτερικων εργασιων ετσι με δηλωνουν η δουλεια μου ειναι να προμηθευω απο την αποθηκη του στα μαγαζια του εμπορευματα με μηχανακι και με αυτοκινητο με δηλωνει σωστα και κατι ακομα εδω και 4 μηνες με υποχρεωνει να παιρνω τις εισπραξεις των καταστηματων που εχει να του τις πηγαινω στο γραφειο του καινα πληρωνει μισθους οχι μεσω τραπεζης οπως εκανε αλλα με εμενα συν οτι εχει να μας πληρωσει 2 μηνες ενω εχει πτωσει μονο 18% θελω να σας πω οτι με δηλωνει πενθημερο ενω του υπαληλους στα μαγαζια εξαημερο με ρεπο τα οποια τα εδινε στα χαρτια αλλα ουσιαστικα τα μαζευαν αλλα απο σημερα ανακοινωσε οτι δεν θα ξαναδωσει ρεπο και οτι και εμενα θα με βαλει να δουλευω το σαββατο με τα ιδια λεφτα περνω 707 ευρω και δουλευω απο τον απριλιο 2000 μπορειτε να με συμβουλευσετε ευχαριστω πολυ

  man amar είπε...

  Μπορώ να σου πω την γνώμη μου ή τη συμβουλή μου, το θέμα όμως είναι κατά πόσο μπορεί ο εργαζόμενος να αντισταθεί στις πιέσεις του εργοδότη στις σημερινές συνθήκες χωρίς να κινδυνεύει δυστυχώς να χάσει τη δουλειά του. Δηλ. αν σου πρότεινα να επιμείνεις στους όρους τήρησης της ατομικής σύμβασης και να κάνεις μόνο αυτό για το οποίο προσλήφθηκες και να τηρείς το καταθεμένο στο ΣΕΠΕ πρόγραμμα εργασίας και ρεπό; Διαφορετικά μπορείς να κάμεις ανώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ τηλ. 15512, για έλεγχο στην επιχειρηση (ωράριο, αποδείξεις πληρωμής κλπ)

  Ανώνυμος είπε...

  Θα ήθελα να ρωτήσω για το χρονικό διάστημα 2009 - 2011 υπάρχει κάποιο άρθρο που να λέει ότι η κλαδική σύμβαση "Υπάλληλος Γραφείου" μπορεί να είναι κατώτερη από την Εθνική Συλλογική ?
  Ευχαριστώ πολύ

  Ανώνυμος είπε...

  Μπορεί να γίνει οικειοθελής αποχώρηση χωρίς την υπογραφή του εργαζομένου?

  man amar είπε...

  Οχι. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει αφού η ΕΓΣΣΕ περιέχει τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων τα οποία δεν μπορούν ακόμη και με συμφωνία, να παραβιαστούν προς τα κάτω.

  man amar είπε...

  Ναι. Αν ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την εργασία του, έχει δικαίωμα ο εργοδότης να το θεωρήσει ως οικιοθελή αποχώρηση και να το κοινοποιήσει στον ΟΑΕΔ.

  Ανώνυμος είπε...

  Σε προηγούμενο ερωτημα μου και σασ ευχαριστώ για την απάντηση, θα ήθελα μια διευκρίνηση σε σχέση με τισ κλαδικές συμβάσεις, η δικιά μου έχει λήξει απο το 2008 και μέχρι σήμερα αμοιβομαι με (1,002 Ε) και βλέπω ότι η Εθνική Συλλογική είναι το 2009 (1,020) και το 2011 (1,037 Ε) και η μισθοδοσία εξακολοθεί να έρχεται με 1,002 Ε, μηπως μπορείται να μου πείτε τελικά τι ισχύει??
  Ευχαριστώ και παλι !

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το blog σας!
  Πρόκειται να υπογράψω το προσεχές διάστημα πρόσληψη ως β. λογιστή σε μια κατασκευαστική εταιρία. Είμαι η μόνη υπάλληλος, έχω αναλάβει πληρωμές και σαφώς επεξεργάζομαι προγράμματα Η/Υ για τα λογιστικά και όχι μόνο. Τα πτυχία μου είναι τα εξής: Πτυχίο ΤΕΙ Χρημ/κης και Ελεγκτικης, Μεταπτυχιακό Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, Proficiency of Michigan, προυπηρεσία άνω της 3 ετιας, αγαμη, 29 ετων. Σύμφωνα με τις αλλαγές στην ΕΣΣΕ μου είπαν απο την εταιρία οτι για 8ωρο (40 ωρες εβδοαμαδιαίως) θα αμοιβομαι με 627 ευρώ καθαρά. Ισχύει κάτι τέτοιο ή δεν λαμβάνουν υπόψη τους πτυχία, προυπηρεσία κλπ.?

  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  Ανώνυμος είπε...

  λογο καθυστερησης ασεπ δημου εκλογων κτλ μου εχει ερθει διορισμος 27/12/2011 απο το ασεπ και με ενημερωσε ο δημος μου οτι υπαρχει παγωμα προσληψεων και να περιμενω.η προκυρηξη εγινε το 2008 ηθελα τη βοηθεια σασ εχω αγχωθει

  man amar είπε...

  Αν η ΣΣΕ είχε λήξει και οι μισθοί με την ΕΓΣΣΕ ήταν μεγαλύτεροι θα έπρεπε και ο δικός σου μισθός να εναρμονιστεί, αφού δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερος απο τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ.

  man amar είπε...

  Αν θα αμείβεσαι με την ΕΓΣΣΕ ισχύουν, αφού δεν λαμβάνονται σ' αυτήν υπόψη οι σπουδές κλπ, παρά μόνο οι τριετίες και ο γάμος.

  man amar είπε...

  Δυστυχώς δεν μπορώ να σε ενημερώσω, δεν είμαι γνώστης του θέματος, αλλά νομίζω ότι αφού σου έχει έρθει ο διορισμός δεν πρέπει να ανησυχείς.

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΔΟΥΛΕΥΩ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ(Η ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ).
  ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΦΕΤΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕ.
  Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΨΕ ΚΙΟΛΑΣ!!).
  ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΒΓΑΖΩ ΑΚΡΗ) ΚΑΙ
  ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ ΓΡΑΠΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

  man amar είπε...

  Στην εργατική νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις που αφορούν στις κατ' έθιμον αργίες. Εχει κριθεί όμως νομολογιακά ότι εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το ημερομίσθιο τους και οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή.

  γιωργος είπε...

  καλησπερα παιδια,θα ηθελα να κανω μια ερωτηση,ο εργοδοτης μου θελει να με αποληση με την μιση αποζιμιωση(ημερομισθιος αοριστου χρονου)η με εκβιαζει με μιωση ωραριο και αποδοχον ,ισχιουν αυτα?
  ευχαρηστω

  man amar είπε...

  Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Η μισή αποζημίωση καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση προειδοποίησης όσο δίαστημα προβλέπεται από το νόμο. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους εργατοτεχνίτες οι οποίοι σε περίπτωση απόλυσης λαμβάνουν ολόκληρη την αποζημίωση. Μείωση ωραρίου εργασίας γίνεται μόνο σε συμφωνία με τον εργαζόμενο. Λιγότερες μέρες την εβδομάδα κατα πλήρες όμως ωράριο ημερησίως επιβάλλεται μονομερώς από τον εργοδότη υπο περοϋποθέσεις. http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html

  Ανώνυμος είπε...

  ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ. ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩTIKΗ;

  man amar είπε...

  Μετά τις 14/5/2012 που λήγει η ισχύς της τοπικής, θα πρέπει να τηρηθεί η ΣΣΕ Ο.Χ. για το λόγο που ανέφερες.

  γιωργος είπε...

  ευχαριστω

  Ανώνυμος είπε...

  Σε πολυκατάστημα όπου εργάζομαι μας προτάθηκε να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις εργασίας με μειωμένο ωράριο (από 8 ώρες σε 6). Σχεδόν όλο το προσωπικό έχει υπογράψει. Σε περίπτωση Απόλυσης μου λόγω άρνησης υπογραφής ατομικής σύμβασης δικαιούμε την νόμιμη αποζημίωση που μου αναλογεί.
  Ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Δικαιούσαι κανονικά την αποζημίωση. Μάλιστα αν προσφύγεις δικαστικά και αποδείξεις ότι ο λόγος της απόλυσης ήταν αυτός, μπορεί η απολυση να κριθεί άκυρη.

  Ανώνυμος είπε...

  Σε συνέχεια του παραπάνω σχολίου ο εργοδότης ανακοίνωσε ότι στο υπόλοιπο 10 % του πρόσωπικου που δεν έχει υπογράψει ατομική σύμβαση θα επιβάλλει εκ περιτροπής εργασία. Μπορεί αυτό να το κάνει? Σημειώνω ότι βρίσκομαι στην ίδια εταιρεία 17 χρόνια. Παρακαλώ για την συμβουλή σας στο να επιλέξω 6ωρη εργασ'ια (και όσα επιφέρει η αλλαγή σύμβασης) ή η εκ περιτροπής

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΕΧΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 17 ΕΤΗ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΙΕΚ. ΑΠΟ 25-1-2005 ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΤΑΜΕΙΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ). ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  man amar είπε...

  Μπορεί να επιβάλλει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασία μέχρι 9 μήνες το χρόνο από 1 μέχρι 4 ημέρες την εβδομάδα. Δες εδω: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html
  Η επιλογή σου θα κριθεί από τη σύγκριση των δυο συστημάτων. Πάντως στην εκ περιτροπής εργασία σε περίπτωση απόλυσης θα αποζημιωθείς με τον πλήρη μισθό.

  man amar είπε...

  Πες μου με ποια ΣΣΕ εργασίας αμείβεσαι.

  Ανώνυμος είπε...

  Έγκυος 5 μηνών καλείται να υπογράψει ατομική σύμβαση με μείωση αποδοχών κατά 20%, χωρίς να αναφέρεται τίποτε άλλο στο χαρτί εκτός από τα στοιχεία των δύο εμπλεκομένων και το ποσό.
  1.μπορεί να απολυθεί αν δεν υπογράψει.
  2.απειλείται ή προστατεύεται η άδεια εγκυμοσύνης και μητρότητας, αν υπογράψει την ατομική σύμβαση.
  3.μπορεί να την κάνει εκ περιτροπής.

  Ανώνυμος είπε...

  ΔΟΥΛΕΥΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2009. ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΤΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΙΜΑΙ 35 ΕΤΩΝ, ΕΓΓΑΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ,ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΕΚ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΩ?

  man amar είπε...

  Αν επιβληθεί εκ περιτροπής στην επιχείρηση δεν προβλέπετι εξαίρεση για την έγκυο. Για τη μείωση πρέπει να ξέρω με ποια ΣΣΕ αμείβεται, αν και θεωρώ ότι αφου δεν επιβάλλει μόνος του τη μείωση σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει μονομερώς με βάση α δικαιώματα που του δίδει ο νόμος. Σ' αυτή τη περίπτωση η άρνηση για συναινεση σ' αυτό δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο απόλυσης, ιδιαίτερα στην εγκυο που προστατεύεται.

  man amar είπε...

  Η ΣΣΕ παροχής υπηρεσιών έχει λήξει, οπότε μπορεί να γίνει ελεύθερη συμφωνία. Αν πάντως υπαχθείς στην ΕΓΣΣΕ (πολύ πιθανόν αυτό θα σου προτείνει) ο μισθός σου θα είναι 820,51 ευρώ μικτά.

  Ανώνυμος είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την αμεση απάντηση.
  Κανετε τρομερη δουλεια.
  ΣΣΕ των εμπορουπαληλων.
  Μπορει να επικαλεστει εκ περιτροπης για την ιδια και παρολ'αυτα να προβει σε προσληψη προς αντικατασταση της???
  Τα δικαιωματα της εγκυμοσυνης και η θεση της απειλουνται αν υπογραψει?
  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  man amar είπε...

  Για τη ΣΣΕ εμπορίου, ισχύει αυτά που σου είπα. Δεν μπορεί να επιβάλλει μόνος του τη μείωση. Αν υπογράψει, θα διαβάσει καλά τη σύμβαση. Προσοχή μην υπάρχει όρος για σύμβαση ορισμένου χρόνου, ή κάτι άλλο βλαπτικό. Κατά τ' αλλα δεν χάνει τα δικαιωματα της.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα!
  Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και με έχουν καλέσει ως μάρτυρα σε ποινική δίκη. Γνωρίζω ότι διακαιούμαι άδεια για την περίπτωση αυτή. Επειδή το δικαστήριο γίνεται 450 χιλιόμετρα μακριά από την κατοικία μου πόσες μέρες αδείας δικαιούμαι και πώς μπορώ να το στηρίξω αυτό στον εργοδότη μου. υπάρχει κάποια απόφαση ή άρθρο ΄που να το καθορίζει αυτό; Ευχαριστώ!

  man amar είπε...

  Κατά τη νομολογία η κλήτευση ως μάρτυρας σε ποινική δίκη αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα (δικαιολογείται και πληρώνεται) σύμφωνα με τα αρθ. 657, 658 του Αστικού Κώδικα. Για τις ημέρες άδειας νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει συννενόηση με τον εργοδότη.

  The Partisan είπε...

  Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την ωραία και πλήρως κατατοπιστική δουλειά που κάνετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής: μπορεί εργαζόμενος που εργάζεται με ΣΣΕ η οποία δεν έχει λήξει ακόμα και δεν είναι υποχρεωτική (π.χ.Μετάλλου Βιοτεχνίας στην περίπτωση μας, αλλά και άλλη αν ήταν)λήγει 31/12/12, με την σύμφωνη γνώμη εργαζομένου και εργοδότη να συνάψουν νέα ατομική σύμβαση εργασίας στα όρια της εθνικής γενικής πρίν τον Μάϊο του 2012? επίσης ένας νεοπροσλαμβανόμενος με τις παραπάνω προϋποθέσεις με τι μισθό θα προσληφθεί;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα, δουλεύω ως τεχνικός Η/Υ από 2/1/2008 και έχω πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής και δεν είμαι παντρεμένη.
  Επίσης ο συνάδελφός μου είναι παντρεμένος με ένα παιδί και δουλεύει για 10 χρόνια.
  Μπορείτε να με ενημερώσετε πιο είναι το ακριβές ποσό που θα έπρεπε να παίρνουμε;
  Ευχαριστώ πολύ

  man amar είπε...

  Πες μου με ποια ΣΣΕ αμείβεστε ή έστω το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης.

  Ανώνυμος είπε...

  Το αντικείμενο της επιχείρησης είναι εμπορία και επισκευή η/υ - συστήματα πληροφορικής

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα. Οι πλύντες σε πρατήρια καυσίμων και οι οδηγοί βυτιοφόρων υπάγονται στην νέα λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών; Ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Δες εδω τον πίνακα: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_27_2012.pdf

  man amar είπε...

  Αν τελικά αμείβεσται με τη ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων δες εδω (τον πίνακα 11) http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=downloadFile&myid=4628

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα. Εργάζομαι σε ΑΕ στην οποία είμαι απλήρωτη εδώ και πολλούς μήνες.
  Πρόκειται να αναλάβει σε άλλο ΑΦΜ την εταιρεία κ τις υποχρεώσεις της καινούργιος επιχειρηματίας, ο οποίος κάποιους υπαλλήλους δε θα τους κρατήσει κ θα τους απολύσει. Τους υπόλοιπους θα τους πα΄ρει, διατηρώντας τα υπάρχοντα εργασιακά τους δικαιώματα. Επιπλέον πολύ πρόσφατα έμαθα ότι είμαι έγκυος. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα δικαιώματά μου και αν έχει δικαίωμα να με απολύσει.
  Ευχαριστώ

  man amar είπε...

  Στη περίπτωση μεταβολής προσώπου εργοδότη οι εργαζόμενοι διατηρούν όλα τα δικαιώματα τους. http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/blog-post_06.html
  Εσένα δεν μπορεί να σε απολύσει χωρίς σπουδαίο λογο για διαστημα 18 μηνών μετά και τη γέννα.

  Ανώνυμος είπε...

  KALISPERA DOULEVO SE MIA EPIXEIRISEI OS ODIGOS POLITIS 10 XRONIA EKTOS AP TO EMPOREVMA PLIRONOME AP TOYS PELATES K METAFERO K XRIMATA DIKAIOUME KAPOIO EPIDOMA GIA TA XRIMATA POY METAFERO?EFXARISTO

  Ανώνυμος είπε...

  Καλή σας μέρα, είμαι ένας ακόμα υπάλληλος προς απόλυση! Θα ήθελα να ξέρω αν δικαιούμαι αποζημείωση απόλυσης και πόσο θα είναι αυτή;
  Εργάζομαι 11,5 μήνες (προσληψη 9/05/2011 ,επικείμενη απόλυση 20/04/2012) προφορική (τηλεφωνική) ενημέρωση από τον εργοδότη στις 9/04/12. Δηλωθέν μεικτός μισθός 800€. (Καθαρά όμως πληρώνομαι 800€- λάθος καταχώρηση λογιστή στον πίνακα προσωπικού και ΑΠΔ)
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
  Άνεργη - Ελένη!

  Ανώνυμος είπε...

  Εργάζομαι σε εμπορική επιχείρηση όπου αμείβομαι με βάση τη Σ.Σ.Ε. Εμπορικών Επιχειρήσεων. Τώρα ο εργοδότης θέλει να μας βάλει να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις με μειωμένες φυσικά αποδοχές. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής της ατομικής σύμβασης τι μπορεί να κάνει;

  Ανώνυμος είπε...

  Σας ευχαριστώ πολύ! Χρόνια πολλά

  Ανώνυμος είπε...

  Aνώνυμη Εταιρεία, αμοίβει το προσωπικό της με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, επειδή ειναι η πιό κοντινή στο αντικείμενο, και δεν υπάρχει δέσμευση λόγω υπογραφής για ένταξη σε άλλη κλαδική ή ομοιοεπαγελματική σύμβαση. Τώρα που τον Μάιο λήγει η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, μπορεί να γίνει αλλαγή και να αμοίβει τους εργαζόμενους με την ΕΓΣΕ ?

  Υπάρχουν προυποθέσεις ?

  Ευχαριστώ προκαταβολικά !

  man amar είπε...

  Η ΣΣΕ παροχής υπηρεσιών έχει λήξει και έχει παρέλθει και το 6/μηνο της μετενέργειας, όπως προβλεπόταν πριν το Ν.4046/12. Σύμφωνα με την ερμηνευτική οι όροι της ΣΕΕ έχουν καταστεί όροι ατομικής σύμβασης. Στη περίπτωση αυτή ο εργοδότης μονομερώς δεν μπορεί να μειώσει τους μισθούς, ούτε και τα επιδόματα που καταργούνται για τους παλιούς εργαζόμενους. Για οποιαδήποτε αλλαγή στις ατομικές συμβάσεις και στους μισθούς χρειάζεται η συναίνεσή των εργαζομένων

  Ανώνυμος είπε...

  ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ..ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ?

  man amar είπε...

  Οχι, εκτος κι αν αμείβεσαι με την ΕΓΣΣΕ ή αν λήξει η ΣΣΕ που ανήκεις και περικόψει τα επιδόματα.

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ Η ΚΑΡΦΟΥΡ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ. ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 10%. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Ανώνυμος είπε...

  ΠΟΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΔΩ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΟ?ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ?

  man amar είπε...

  Δεν ξέρω λεπτομέρειες, πάντως σίγουρα η ατομική σας σύμβαση θα προβλέπει ότι αμείβεστε με τη ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων. Στη περίπτωση αυτή, ο εργοδότης μονομερώς αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να μειώσει μισθους. Αυτό ειναι δυνατό μόνο με τη δική σας συμφωνία, καώς και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση στους όρους εργασίας.

  man amar είπε...

  Ενημέρωση ΣΕΠΕ και ΙΚΑ, εκτός κι αν ανήκεις στην ΕΓΣΣΕ, αφού στη παρούσα φάση, σ' αυτή τη περίπτωση ο εργοδότης μονομερώς μπορεί να προβεί σε μειώσεις.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα.
  Νέα πρόσληψη ως υπάλληλος γραφείου σε βιοτεχνικη επιχείρηση. Αν έχω καταλάβει καλά η συλλογική σύμβαση έχει λήξει. Η πρόσληψη θα γίνει με την ΕΓΣΣΕ;
  Επίσης ποιοί θεωρούνατι για το ΙΚΑ συγγενείς α και β συγγενείας για τα μειωμένα ένσημα;
  Ευχαριστώ

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπέρα.
  θα ήθελα να ρωτήσω τι μισθό δικαιούμαι για
  εργασία σε τουριστικό γραφείο ως βοηθός λογιστή 6 μέρες και οχτάωρο (48 ώρες)παντρεμένη με 1,5 χρόνο προϋπηρεσίας σε άλλον εργοδότη και 1 σαιζόν στον ίδιο εργοδότη (6 μήνες ως εποχικός).
  Η έκτη μέρα εργασίας δεν είναι δηλωμένη και επειδή μας ενημέρωσαν για μειώσεις μισθών , θα ήθελα να ξέρω πόσα πρέπει να ζητήσω έξτρα από τον νόμιμο μισθό.
  ευχαριστώ πολύ.

  Ανώνυμος είπε...

  Γειά σας θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να ασφαλίσω τη μητερα μου 56 ετών διαζευγμενη, χωρίς εισόδημα, έχει καρτα ανεργείας και δεν έχει ούτε ένα ένσημο (όποια δουλεία κι αν εβρισκε δε της κολλούσαν ένσημα, εκμεταλεύονταν τη μεγάλη ανάγκη, μόνη με δυο παιδια). Εγω είμαι δημοσιος υπάλληλος(κόρη), αλλά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ειδικό καθεστώς. Αυτή τη στιγμή η μητέρα μου είναι ανασφαλιστη χωρίς κανένα πόρο εκτός απο εμένα. Πραγματικά ελπίζω να υπάρχει λύση, ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  man amar είπε...

  Αυτή η ΣΣΕ ειναι υποχρεωτική και με τη μετενέργεια του Ν4046/12 λήγει 14/5/2012. Αρα αν γίνει πρόσληψη πριν τις 14/5/2012 πρέπει να γίνει με τη σύμβαση αυτή.
  Εξ’ αίματος συγγενείς α ΄ βαθμού είναι τα παιδιά προς τους γονείς και οι γονείς προς τα παιδιά τους. Ακόμη ο/η σύζυγος μπορεί να ασφαλίσει τον/την σύζυγο.
  Εξ’ αίματος συγγενείς β ΄ βαθμού είναι ο παπούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους και εκ τα αδέλφια μεταξύ τους.

  man amar είπε...

  Πες μου με ποια ΣΣΕ αμείβεσαι. Πάντως αν είσαι στην ομοιοεπαγγελματική των λογιστών και Β. λογιστών δες εδώ: http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=downloadFile&myid=4227

  χαρης είπε...

  εργαζομαι σε πολυεθνικη εταιρια και εχω κανονικη αδεια μεσα στη περιοδο των εκλογων θελω να ρωτησω αν μπορω να κανω χρηση εκλογικησ αδειασ ετσι ωστε να μη χρεωθω τισ μερεσ που δικαιουμαι ωσ κανονικη

  Ανώνυμος είπε...

  σχετικά με την ερώτηση μου για εργασία σε τουριστικό γραφείο ως βοηθός λογιστή,
  απ ότι είδα στο internet οι εργαζόμενοι σε ταξιδιωτικά γραφεία αμείβονται με την ΣΣΕ των εργαζόμενων σε ναυτιλία & τουρισμό.Είμαι ασφαλισμένη ως β λογιστή (ΑΕΙ) και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ως υπάλληλοι τουριστικού γραφείου .
  Πως μπορώ να υπολογίσω τους μισθούς καθώς και τις έξτρα 8 ώρες του Σαββάτου;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  man amar είπε...

  Αν αποδειχτεί το στοιχείο της συντήρησης δηλ. αν η μητέρα σου δεν έχει πορους, εργασία, περιουσία και συντηρείται από σενα τοτε μπορεις. Απευθυνσου στο ΙΚΑ.

  man amar είπε...

  Χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, γνώμη μου είναι ότι αφού δικαιούσαι εκλογική αδεια, αυτή θα αφαιρεθεί απο το χρόνο της κανονικής, η οποία θα παραταθει αντιστοιχα.

  man amar είπε...

  Για τους υπαλλήλους τουριστικού γραφείου ο πίνακας ειναι εδώ: http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=downloadFile&myid=3923
  Για το Β. Λογιστή ισχύει ότι σου είπα στο προηγούμενο μήνυμα.
  Για τον υπολογισμό της εργασίας κατα το Σάββατο το οποίο υποτίθεται ότι έπρεπε να ήταν ρεπό: (μισθός Χ 0,006 Χ 8) Χ 1,3
  Δηλ. το 8/ωρο προσαυξημέμο με 30%

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΙΜΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ 990Ε ΣΕ 850Ε ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ ΜΟΝΟ 300Ε. ΤΟ 2012 Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ 750Ε ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΟΤΙ ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΜΗΝΑ 915Ε.ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

  man amar είπε...

  Ολα αυτά είναι παράτυπα. Το θέμα είναι αν θέλεις να αντιδράσεις, οποότε δεν θα πρέπει να υπογράψεις αυτά που σου ζητά. Επίσης σε έσχατη ανάγκη μπορείς να απευθυνθείς στην επιθ. εργασίας.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα κ συνχαρητηρια για την πολυ μεγαλη βοηθεια που προσφερεται.
  Εργαζομαι εδω και δεκα χρονια σε μικρο στεγνοκαθαριστηριο ρουχων(δυο μας μαζι με τον εργοδοτη μου) με την νομιμη αμοιβη συνφωνα με την σσε βαφειων-στεγνοκαθαριστηριων. Με τον εργοδοτη μου ημαστε πλεον κατι περισσοτερο απο φιλοι και συνεργατες. Τα 2 τελευταια χρόνια η δουλεια εχει μεγαλη πτωση κατι που το βλεπω κ μονος μου αφου γνωριζω ολες τις κινησεις ,το πελατολογιο και τα βασανα της επιχειρησης.
  Κατοπιν συζητησης συμπεραναμε απο κοινου οτι πρεπει να γινουν περικοπες σε ολα, αφου συνφωνα με τη συμβαση το μισθολογικο κοστος(μισθος+ικα+εφορια) εχουν γινει ανυποφορα για το καταστημα. Πλεον το καταστημα μενει ανοιχτο μονο για να συμπληρωσει τα ενσημα μας.
  Μετα απο ερωτησεις σε λογιστες και στην επιθεωρηση εργασιας δεν μπορουμε να βγαλουμε ακρη αν μπορουμε να συναψουμε ατομικη συμβαση εργασιας (οικιοθελους συνφωνιας και απο εμενα) με μειωμενο μισθο.
  Θα μπορουσατε να με με κατατοπισεται αν μπορει να γινει αυτο, αφου η σσε ληγει το 2013 και εχει γινει υποχρεωτικη?
  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  man amar είπε...

  Επειδή η ΣΣΕ ειναι υποχρεωτική, δεν μπορούν νομιμα να γίνουν ατομικες συμβάσεις που θα αποκλείνουν απ' αυτή.
  Μπορείτε όμως να τροποποιήσετε την ατομικη σύμβαση ως προς τις ώρες εργασίας (μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση)

  Ανώνυμος είπε...

  Δεν μπορώ να καταλάβω πως τα μεγαλα πολυκαταστηματα(Zara,Hondos,Fokas κ.α.) μπορουν να κανουν μειωσεις με ατομικες συμβασεις (αν και ειναι υποχρεωτικη η σσε εως το 2013!!!), ενω οι μικρομεσαιοι ή μαλλον οι μικροι πρεπει να παρανομησουν???
  Σας ενημερωνω οτι το ΙΚΑ μου καθε μηνα ειναι πολυ μεγαλυτερο απο πολλους μισθους... Δεν υπάρχει κανενας τροπος να μειωθει το μισθολογικο κοστος χωρις να μειωθουν οι ωρες εργασιας με συνεπεια τη μειωση και των ενσημων?

  Ανώνυμος είπε...

  Επισης θα'θελα να επισημανω επειτα απο ψαξιμο στο διαδικτυο οτι εχει καταγγελθει η σσε των καθαριστηριων στις 15-12-2009.
  Δημοσιευση εδω: http://www.anaconda.gr/database/Anapublish/art.php?artid=3559
  Αυτο ομως κατα ποσο ειναι επισημο?

  man amar είπε...

  Πράγματι, η ΣΣΕ έχει καταγγελθεί 15/12/2009 και σ' ευχαριστώ για την επισήμανση. Στη περίπτωση αυτή μπορείτε με αλλαγή της ατομικής σύμβασης να προβείτε σε μείωση μισθού.

  Ανώνυμος είπε...

  Εργάζομαι 25 χρόνια ως υπάλληλος γραφείου στον ίδιο εργοδότη με σύμβαση αορίστου,πόσο μισθό θα πρέπει να παίρνω?
  Η επιχείριση είναι στην επιχειρησιακή σύμβαση.

  man amar είπε...

  Αφού λες ότι έχετε επιχειρησιακή σύμβαση, ο μισθός προβλέπετε σ' αυτή. Αν δεν εννοείς αυτο, πες μου με ποια ΣΣΕ αμείβεσαι.

  Ανώνυμος είπε...

  Εργάζομαι από το 2009 σε τηλεοπτικό σταθμό ως υπάλληλος γραφείου, με βάση ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης 5ωρο-5νθήμερο), αορίστου χρόνου. Μου ανακοινώθηκε σήμερα από το διευθυντή ότι, με βάση τις νέες διατάξεις, από αύριο μειώνεται το ωράριό μου και θα εργάζομαι πλέον δύο ημέρες το μήνα. Δεν υπέγραψα τίποτα, αλλά μου είπε ότι δε χρειάζεται καν συμφωνία μου! Ισχύει; Τι μπορώ να κάνω;

  man amar είπε...

  Ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει μονομερώς εκ περιτροπής εργασία στην επιχείρηση (οχι ατομικά) εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που προβλέπονται. Δες εδώ σχετική ανάρτηση: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/38462010.html

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα,εργαζομαι ως ιδιωτικος υπαλληλος απο 17-10-2011 εως και σημερα στον ιδιο εργοδοτη,απο 2 μαρτιου μεχρι 12 μαρτιου ημουνα στο νοσοκομειο λογω εγχειρησης,πηρα αδεια ασθενειας συνολικα 50 ημερες μεχρι και τις 30 απριλιου.Δεν πηρα επιδομα ασθενειας απο το ικα γιατι δεν ειχα τα απαιτουμενα ενσημα,η λογιστρια μου με ανεφερε οτι δικαιουμαι μισο μισθο απο τον εργοδοτη με την αιτιολογηση οτι πηρα αδεια ασθενειας 50 ημερων και ασχετα με το γεγονος αν πηρα ή οχι το επιδομα ασθενειας.Εγω εχω μπερδευτει και δεν βρισκω ακρη και δεν θελω να εχω προβλημα με τον εργοδοτη μου.Ισχυει τελικα αυτο?

  man amar είπε...

  Ναι, ο εργοδότης έχει υποχρέωση πληρωμής μόνο για μισό μήνα. Για τις 3 πρώτες μέρες καταβάλλει τα μισά ημερομίσθια. Για τις υπόλοιπες μέρες, μέχρι τη συμπλήρωση των 15 ημερών θα δώσει τη διαφορά των ημερομισθιων απ' αυτά που θα δώσει το ΙΚΑ. Αφού όμως το ΙΚΑ δεν καταβάλλει τίποτα θα πληρώσει εξ ολοκλήρου ο εργοδότης. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_2296.html

  Ανώνυμος είπε...

  ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ?

  man amar είπε...

  5 εβδομάδες

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα.
  Θα ήθελα να κάνω κι εγω την ερώτησή μου για να γνωρίζω...
  Δουλευω από τον Σεπτέμβριο σε εταιρεία με συμβαση αοριστου χρονου ως μισθωτη μηχανικος με ΤΣΜΕΔΕ. 8 μήνες στο σύνολο. Εχω πάρει όλεσ τις ημέρες αδείας που μου αναλογούσαν το 2011. Γνωρίζετε ποια θα είναι η αποζημίωσή μου αν απολυθώ σήμερα? Ευχαριστω εκ των προτερων για την απάντησή σας.

  man amar είπε...

  Αν δεν συμπληρώσεις χρονο, δεν δικαιούσαι αποζημίωση. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html
  Θα πάρεις όμως αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας για το 2012, 2 ημερομίσθια μικτά ανα μήνα εργασίας και επιδομα άδειας 2 ημερομίσθια καθαρά επίσης ανά μήνα εργασίας

  Ανώνυμος είπε...

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕΝΩ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΕΕ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ? ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΓΑ?

  man amar είπε...

  Να σου πω ότι κατ' αρχήν μπορείς να πάρεις τιετή απαλλαγή και μετά θα γίνει επανέλεγχος αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτηρια. Ο ΟΑΕΕ έχει εκδόσει εγκύκλιο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3846/2010, αλλά νομίζω ότι έγιναν αλλαγές και τροποποιήσεις μετά από παρέμβαση και του Συνήγορου του Πολίτη, οπότε για να έχεις πληρέστερη ενημέρωση καλύτερα να ρωτήσεις στον ΟΑΕΕ.

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΧΩ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟ ΤΟ 1999.ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΦΕΡΕ ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ, Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ, Η ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ.ΤΩΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ!!!!

  Dora είπε...

  Καλή σας μέρα, στις 12-5-12 υπέβαλα ένα ερώτημα, όμως δεν βλέπω ούτε το ερώτημά μου ούτε απάντηση. Μήπως κατι δεν έχω κάνει σωστά και πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας τηλεφωνικά.
  Σας ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Απαντήθηκε στην ανάρτηση για την προϋπηρεσία.

  man amar είπε...

  Προσπάθησε να το ξαναστείλεις ή στείλε απ' ευθείας e mail στο manamarg1@gmail.com

  Ανώνυμος είπε...

  Χαίρεται.
  Δουλεύω απο το 2002 ως υπάλληλος γραφείου σε εμπορικη επιχ/ση εποχικά(Μάιο-Οκτώβριο).Πόση προϋπηρεσία έχω;6 μηνες=1/2 χρόνος;
  Ευχαριστώ πολύ.
  Μάνια

  man amar είπε...

  Σωστά αν είσαι πλήρους απασχόλησης. Διαφορετικά, αριθμός ενσήμων:300

  Ανώνυμος είπε...

  ΧΑΙΡΕΤΑΙ. ΔΟΥΛΕΥΩ ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΣΑΝ ΒΟΗΘ.ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 22%? ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  man amar είπε...

  Οχι δεν μπορούν. Για να γίνει μείωση μισθού πρεπει να συμφωνήσεις και συ και να γίνει αλλαγη ατομικής σύμβασης

  Ανώνυμος είπε...

  Εργασία σε αδερφο για 15 περιπου με ενσημα. εκλεισε το καταστημα του (διακοπη εργασιων) Δικαιουμαι αποζημιωση απολυσης ; Ευχαριστω εκ των προταιρων.

  man amar είπε...

  Δικαιούσαι. Δες εδώ τους πίνακες http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΩΣ ΒΟΗΘ.ΛΟΓΙΣΤΗ .
  ΑΠΟ 15/5/2012 ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ(15%)ΔΗΛ 25% ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ
  ΑΜΟΙΒΟΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΛ.ΣΥΜΒ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Β.ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

  man amar είπε...

  Οχι στη σύμβαση αυτή για οποιαδήποτε μείωση χρειαζεται αλλαγη ατομικής σύμβασης δηλ. συναίνεση του εργαζόμενου
  Δες σχετ. αρθρο http://www.ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/05/blog-post_18.html

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα εργάζομαι ως μηχανικός αυτοκινήτων σε εταιρία και έχω σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Από τον Ιανουάριο 2012 εργάζομαι με εκ περιτροπής εργασία 4 ημερές την εβδομάδα. Η εκ περιτροπής εργασία λήγει τέλη Ιουνίου. Μας μίλησαν και μας ζήτησαν να αλλάξουμε τις συμβάσεις μας σε ατομικές με μειωμένο μισθό. Αν υπογράψω χάνω τα δικαιώματα μου όπως αποζημίωση και προϋπηρεσία? Αν δεν υπογράψω ισχύει η παλιά σύμβαση? Θα έχω τα δικαιώματα μου? Ευχαριστώ

  man amar είπε...

  Αν συμφωνήσεις θα πρέπει να τροποιποιήσετε την αρχική ατομικη σύμβαση ως προς το μισθό. Η ημερομηνία πρόσληψης δεν θα αλλαξει οποτε η προϋπηρεσία έτσι κι αλλοιώς δεν χάνεται. Αν δεν συμφωνήσεις και σε απολύσει η αποζημίωση θα υπολογιστεί με τις αποδοχές απο την πρώτη σύμβαση.

  Ανώνυμος είπε...

  Γειά σας. Εργάζομαι σαν βοηθός φαρμακοποιού εδώ και 23 χρόνια. Ο Φαρμακοποιός δήλωσε από 1/6/2012 ότι θέλει να ανοίγει το φαρμακείο του και τα Σάββατο με ωράριο 8:00-23:00. Μπορεί να με υποχρεώσει να δουλεύω κάθε Σάββατο? Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Αν δουλεύω θα πρέπει να πληρώνομαι ή να παίρνω ρεπό? Μπορείτε να με συμβουλεύσετε? Ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Αν είσαι στη ΣΣΕ φαρμακοϋπαλλήλων τοτε έχεις 5/μερο. Αν όμως εργαστείς και το Σάββατο (παράνομα) τοτε θα πρέπει να πάρεις το ημερομίσθιο προσαυξημένο με 30%.

  Ανώνυμος είπε...

  Γεια σας. Ανήκω στη ΣΣΕ λογιστών και η εταιρεία μου θέλει να υπογράψω ένα κείμενο πάνω στην απόδειξη μισθοδοσίας ότι βάσει του Ν. 4046/2012 μπορεί να περικόψει τα επιδόματα που έχουν καταργηθεί. Μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς την υπογραφή ατομικής σύμβασης; Η άρνηση υπογραφής από μέρους μου συνιστά παραίτηση;
  Ευχαριστώ

  man amar είπε...

  Η ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ λογιστών, ανήκει στη κατηγορία οπου ο εργοδότης μονομερώς δεν μπορεί να μειώσει μισθό. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/05/blog-post_18.html
  Η άρνησή σου δεν θεωρείται παραίτηση.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημερα θα ηθελα να με πληροφορησετε για την περιπτωση " μη καταβολης δεδουλευμενων και επιδομα αδειας μετα απο απολυση "...ευχαριστω.

  Ανώνυμος είπε...

  ...για την κατοχυρωση των δικαιωματων πως διασφαλιζονται σε περιπτωση πτωχευσης.

  man amar είπε...

  Μπορείς να κάνεις καταγγελία στο ΣΕΠΕ.
  Σε περίπτωση πτώχευσης πρέπει να γίνει εκκαθάριση της εταιρείας και οι εργαζόμενοι θα περιμένουν τη σειρά τους για εξόφληση (αν βέβαια υπάρχει περιουσία για εκποίηση κλπ)

  Ανώνυμος είπε...

  Η εταιρια ειναι ΑΕ εχω ηδη παει στο ΣΕΠΕ εκκρεμει το ραντεβου με εκπροσωπο της εταιριας και ισως να προηγηθει του κλεισιματος της εταιριας γιατι οπως μαθαινω εχουν προγραμματισθει να κλεισουν ολα τα υποκαταστηματα περιπου το ιδιο διαστημα το πιθανοτερο ειναι να μην υπαρχει περιουσιακο στοιχειο της εταιριας γιατι εχει φροντισει ο ιδιοκτητης να επιστρεφονται τα σχεδον ολα στους προμηθευτες ειτε πριν τα κλεισιματα ειτε αμεσως μετα.....υπαρχει και αλλη εταιρια στο ονομα του μεγαλη και αλλες μικροτερες...χρειαζεται απαραιτητα η προσφυγη σε δικηγορο ωστε να διασφαλιζεται η απαιτηση των χρηματων ή ειναι ισης αξιας με την καταγγελια στο ΣΕΠΕ ως ενεργεια για την διεκδικηση ;....ευχαριστω.

  man amar είπε...

  Δεν είναι το ίδιο πραγμα. Στο ΣΕΠΕ πραγματοποιείται μια συμφιλιωτική διαδικασία που πιθανόν να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για σένα, ανεξάρτητα από τις τυπικές παραβάσεις του εργοδότη για τις οποίες μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο. Δεν μπορεί όμως να προβεί σε ενέργειες ανάλογες του δικαστηρίου όπως π.χ. ποινική καταδίκη, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων κλπ.

  serifosteo είπε...

  Kαλησπερα εργαζομαι σε εταιρια με βιομηχανικα αερια σαν οδηγος απο το 2005 ,μου κανουν λογω μειωμενης δουλειας καινουργια συμβαση με ιδια χρηματα αλλα στα χαρτια θα φαινεται πιο λιγα οτι παιρνω.και τα ενσυμα ιδια..ειναι δυνατον τα ενσυμα να ειναι βαρεα 25 ,και ιδια ..ξερετε τι ακριβως χανω με αυτον τροπο..?

  man amar είπε...

  Τα ενσημά σου θα ειναι φθηνότερα, αρα λιγότερες εισφορες απο τον εργοδότη. Για σένα, δεν ξέρω ποτε βγαίνεις σύνταξη, αλλά μικρή πιθανότητα να επηρεάσει το ποσό της σύνταξης σου.

  Ανώνυμος είπε...

  kalhmera sas ergazomai ws A.mageiras se etairia A.E douleuw 6 hmeres thn em8omada apo12-14 wres hmerisios,enw h sun8ash mou einai 5 hmeres kai 8wres(edw kai 3xronia) twra mou eipan 5 hmeres 8 wres me miwsh mis8ou.ti kanw? exoun dikaioma na to kanoun?

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα, εργάζομαι σε μία επιχείρηση Α.Ε. εδώ και 5 χρόνια. Πρόσφατα, η επιχείρηση αποφάσισε να μεταφέρει την έδρα της, εντός του νομού στο οποίο βρίσκεται, αλλά σε απόσταστη περίπου 25 χλμ, απο το σημείο το οποίο βρίσκεται. Υπάρχεί πρόταση από την επιχείρηση να εργαστώ στη νέα έδρα. Αν αρνηθώ, θα πρέπει να απολυθώ; ή είμαι υποχρεωμένη να ακολούθησω την επιχείρηση, οπότε αν αρνηθώ πρέπει να παραιτηθω;
  Ευχαριστώ!

  man amar είπε...

  Το νόμιμο ωράριο ειναι αυτό που σου προτείνουν τώρα. Για το μισθό, δεν ξέρω ποσο σου δίνουν, αν θες μπορείς να δεις εδω τους πίνακες:
  http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=downloadFile&myid=4604
  το Νο 2 πίνακα

  man amar είπε...

  Εξαρτάται από την ατομική σύνβαση εργασίας σου, δηλ. ποιό αναφέρει ως τόπο παροχής εργασίας. Αν δεσμεύεσαι πρέπει να πας.

  Ανώνυμος είπε...

  Ως τόπος παροχής εργασίας ορίζεται η έδρα, που όμως τώρα αλλάζει.. Άρα δεσμεύομαι;

  man amar είπε...

  Ειναι θέμα ερμηνείας και τα θέματα αυτά συνηθως λυνονται στα δικαστήρια αν δεν υπαρξει συνενόηση. Νομίζω όμως οτι η ατομική σύμβαση θα πρεπει να αναφέρει ξεκάθαρα τον τόπο και οχι απλως εδρα. Δειξε τη σύμβαση σ' ενα δικηγόρο μηπως με βάση τη νομολογία έχει κάτι να σου προτείνει

  serifosteo είπε...

  ειμαι 32 χρονων ..λογικα χανω για την συνταξη μου ..στο μελλον...??
  και βεβαια αν αλλαξουν τα πραγματα και καλυτερευσουν θα μπορω να υπογραψω την παλια συμβαση..??οπως υπηρχε..?
  στα χαρτια επισης φαινεται οτι θα δουλευω αντι για 8 ωρες θα δουλευω 6....

  man amar είπε...

  Μεχρι να βγεις στη σύνταξη πολλά πράγματα θα εχουν αλλάξει. Ατομική σύμβαση με καλύτρους όρους μπορείτε να υπογράψετε οποτε συμφωνήσετε και οι δύο.

  man amar είπε...

  ..ή αν επιβληθεί απο το νόμο κατι καλύτερο!!

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα,θα ηθελα να μαθω αν δικαιουμαι επιδομα ανεργιας.Δουλεύω 3 χρονια σε μια επιχειρηση,και το νοεμβριο με εχουνε απολυση,σε 5 μηνες ξανα προσλαβουν στην ιδια επιχειρηση,σε εναμιση μηνα,ξανα απολυση.δικαιουμαι επιδομα?τι γινεται αν δεν θα υπογράψω την απολυση μου?ευχαριστω.

  man amar είπε...

  Για το επίδομα ανεργίας σημασία παιζουν τα ένσημα και αν επιδοτείσαι για 1η ή 2η φορά. Δες εδω σχετική αναρτηση
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html
  Την καταγγελία σύμβασης θα την υπογράψεις μονο εκεί που αναφέρει "έλαβα γνώση" για να είσαι καλυμένος απο αδικαιολόγητη απουσία.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα σας.
  θέλω να ρωτήσω κατι λογιστικό αλλα ασχετο με τα εργασιακά αν μπορείτε να μου απαντήσετε.
  Κατα την υποβολη της φορολογικης δηλωσης ηλεκτρονικα στο τέλος που βγάζει την εκκαθάριση επειδή κάναμε δοκιμές κλείδωσε κ μας έβγαζε μηνυμα οτι ειναι για περιορισμένο αριθμό εκκαθαρίσεων. Γνωρίζετε αν ξεκλειδώνει καποια στιγμη ή με κάποιο τρόπο.??
  Ευχαρισ΄τω πολύ

  man amar είπε...

  Δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Ισως κάποιο FORUM με λογιστκά - φοροτεχνικά σε βοηθήσει να βρείς λύση.

  Ανώνυμος είπε...

  είμαι δημόσιος υπάλληλος και πάσχω από κατάθλιψη ελαφριάς μορφής καθώς και ορθοπεδικά προβλήματα. δικαιούμαι ένα ευνοϊκό πόστο χωρίς να τους δώσω αφορμή για απόλυση;

  man amar είπε...

  Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια νομοθετική ρύθμιση, μπορείς όμως να κάμεις το αίτημά σου στη υπηρεσία σου ή στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας σου για αντιμετώπιση του θεματος στα ανθρώπινα πλαίσια συνενόησης και καλής πίστης

  Ανώνυμος είπε...

  εργαζόμενος στον ιδιωτικο τομέα παίρνει αναρρωτική άδεια για 7 ημέρες.μέσα στο 2012 δεν έχει ξαναπάρει.μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε πως θα πληρωθεί? ισχύει το ότι θα πάρει 1,5 ημερομίσθιο από τον εργοδότη και τα υπόλοιπα ημερομίσθια από το ΙΚΑ?

  man amar είπε...

  Αν έχεις συμπληρώσει 10 μέρες στον εργοδότη, θα πληρωθείς για τις 3 πρώτες μέρες 1,5 ημερομίσθιο απο τον εργοδότη και για τις υπόλοιπες μερες ολόκληρες απο το ΙΚΑ ενα μέρος καιτη διαφορά απο τον εργοδότη

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπέρα,
  με 5 χρονια εργασίας στον ίδιο εργοδότη.
  εφόσον δεν έχω ενημέρωση για 4 μέρες ότι θα λείπω,και δεν έχω δώσει χαρτί ασθενειας.
  μπορεί να με απολύσει?
  εάν ναι, δικαιούμαι αποζημίωση όπως και ταμείο ανεργίας?
  ευχαριστω

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα σας! Εργάζομαι σε μια επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα 3 χρόνια! Πρόσφατα μας ανακοινώθηκε κ εφαρμόστηκε εκ περιτροπής 4-ήμερη εργασία, όμως τώρα θέλουν να αλλάξουν και πάλι τις συμβάσεις εργασίας γυρνώντας μασ σε 5-ήμερο αλλά με μείωση 31% στις μικτές αποδοχές μας. Αν κάποιος απο τους εργαζόμενους διαφωνήσει με τους νέους όρους και δεν υπογράψει ότι λαμβάνει γνώση για τους νέους όρους θεωρείται παραίτηση? Υπάρχει ενδεχόμενο απόλυσης? Ευχαριστώ!

  man amar είπε...

  Μπορεί να θεωρήσει την απουσία σου ως οικοθελή αποχώρηση και να την κοινοποιησει στον ΟΑΕΔ. Σ' αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει αποζημίωση, ουτε επίδομα ανεργίας. Σε περίπτωση διαφωνίας αρμόδια να κρίνουν ειναι τα δικαστήρια.

  man amar είπε...

  Πες μου ποσους μήνες ειχε επιβληθεί το συστημα της εκ περιτροπής εργασίας, το αντικείμενο εργασιαω της επιχείρησης και τη ΣΣΕ με την οποια αμείβεστε

  Ανώνυμος είπε...

  εφόσον έχω ενημέρωση ότι δεν ύπαρξη χαρτί ιατρού,όμως δεν μπορώ να πάω στην δουλειά για λόγους υγείας,πάλι έχει αυτό το δικαίωμα? φυσικά και ύπαρξη πρόβλημα υγείας δεν είναι φτιαχτό.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα! Το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας έχει εφαρμοστεί εδώ και ένα μήνα απο 16/05/2012, αμοιβόμαστε βάσει της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης είναι βιομηχανία

  man amar είπε...

  Αν ο εργοδότης θέλει μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα, αφού δεν μπορείς να δικαιολογήσεις την απουσία σου.

  man amar είπε...

  Αν αμείβεσται μέχρι σήμερα με την ΕΓΣΣΕ. ο εργοδότης έχει δικαίωμα να περικόψει μονομερώς τους μισθούς σας κατά 22%.Δεν μπορεί βάσει νόμου να κατέβει κάτω απο τα όρια της ΕΓΣΣΕ. Πως λοιπον ζητά να υπογράψετε μείωση κατα 31%; Μείωση κατα 32% μπορει να γινει μονο σε νεους ηλικίας μέχρι 25 ετών.

  Ανώνυμος είπε...

  σε ευχαριστώ πολύ.
  πάντως είναι σοβαρό πρόβλημα υγείας χρόνιο,στο οποιο δεν δίνουν εύκολα ασθενειας όμως είναι δύσκολο να δουλέψεις με κάτι τέτοιο όταν είναι η εποχή του.

  θα προσπαθήσω έστω και με γνωμάτευσης η προηγούμενα χαρτιά ασθενειας ίσως καταφέρω κάτι.

  σε ευχαριστώ πολύ.

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα κ πάλι! Εφόσον δε μπορεί να κάνει τέτοιο αλλά το κάνει, εαν κάποιος δεν υπογράψει θεωρείται παραίτηση? Επιπλέον θέλω να ρωτήσω αν σου κάνει επιστολή ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα σε διώχνει δε δικαιούσαι αποζημίωση?
  Ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια!

  man amar είπε...

  Στην ΕΓΣΣΕ ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να μειωσει μέχρι και 22% τους μισθούς χωρίς να απαιτείται αποδοχή απο τους εργαζόμενους, οι οποίοι αν δεν συμφωνούν σημαινει οτι αποχωρούν. Απολυση με προειδοποιηση μπορεί να γίνει στους υπαλλήλους μονο, αλλα για να λάβουν τη μισή αποζημίωση
  Δες εδώ:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

  Ανώνυμος είπε...

  κ κατι τελευταιο!αν μαε γυρισει σε ωρομισθιους μπορει να γινει μονομερως κ τοτε να γινει 31% μειωση?κ αν καποιος δεν το δεχτει τοτε σημαινει αποχωρηση η απολυση?ευχαριστω

  Ανώνυμος είπε...

  Εργαζομαι σε εταιρεια ως περιοδευον πωλητης εδο και 1 χρονο και κατι μερες. Εκανα καταχρηση χρηματων χωρις πορθεση ομως. Εδωσα ενα μερος των χρηματων , αλλα δεν μπορω να δωσω κατι αλλο τωρα. Δικαιουμαι απολυση ωστε να δωσω απο εκει οτι αναλογει για να καθαρισω?
  ευχαριστω πολυ

  man amar είπε...

  Αν σου υποβάλει μηνυση δεν δικαιούσαι αποζημίωση. Σε περίπτωση διαφωνίας αρμόδια ειναι τα δικαστήρια.

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΟΨΑΝΕ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ 10%,ΤΟ ΕΠΑΙΡΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ(1987) ΚΑΙ ΤΟ 10%ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ? ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΘΕΛΑΝΕ.ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΑΥΤΟ?ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΤΩ ΤΟΤΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΣΗ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  Ανώνυμος είπε...

  Αν του δωσω ολα τα χρηματα, τι μπορει να μου κανει μετα ?

  man amar είπε...

  Αν αμείβεσαι με τη ΣΣΕ παροχής υπηρεσιών τότε με βαση το ν.4046/12 στη σύμβαση αυτή, δεν μπορεί να μειωθούν οι μισθοι μονομερώς αφού οι οροι της ΣΣΕ εχουν καταστεί όροι ατομικής σύμβασης. Για οποιαδήποτε αλλαγή πρεπει να συμφωνήσεις και συ, με αλλαγή της ατομικής σου σύμβασης.

  man amar είπε...

  Απο τον εργοδότη εξαρταται αν θέλει να κινηθεί δικαστικά. Ρώτησε ενα δικηγόρο

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα σας κ πάλι!Είχα αφήσει το σχόλιο μου-απάντηση στις 15/06/2012 στις 12,51 π.μ. αλλά δεν έλαβα απάντησή σας.Αν αποφασίσει να μας γυρισει σε ωρομισθιους, τότε αυτό μπορεί να γινει μονομερως κ αυτό να συνεπάγεται 31% μειωση?Αν λοιπόν καποιος δεν το δεχτει τοτε αυτό θα σημαινει αποχωρηση ή απολυση?Ευχαριστω

  man amar είπε...

  Σου απάντησα ότι για κάθε μειωση περαν της προβλεπόμενης απο το νόμο πρέπει να συμφωνήσει και ο εργαζόμενος ενώ η αρνησή του δεν σημαίνει ότι θεωρείται αποχώρηση ή απολυση χωρίς αποζημίωση.

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα ,εργαζομαι σε εταιρεια ταχυμεταφορων και ο εργοδοτης μου οφειλει δεδουλευμενα απο το Μαρτιο του 2012. Τι μπορω να κανω ? Η επιθεωρηση εργασιας μπορει να μεσολαβησει ? και με ποιον τροπο ? Με απλη συσταση ? Επισης θα ηθελα να σας πω πως απο 1/4 εως και 30/4 ειχα αδεια απο νοσοκομειο λογω καποιας επεμβασης στην οποια υποβληθηκα. Απο το ικα δεν πηρα καθολου χρηματα γιατι δεν συμπληρωνα τα απαιτουμενα ενσημα.
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  Παπαδοπουλου Αννα Μαρια

  man amar είπε...

  Στην επιθεωρηση εργασίας μπορείς να κάνεις καταγγελία είτε ανώνυμη (τηλ. 15512) για έλεγχο στην επιχείρηση ειτε επώνυμη για διενέργεια εργατικής διαφοράς. Για την ασθένεια θα πληρωθείς για τις 3 πρώτες μέρες στο ήμισυ και τις υπολοιπες μερες απο τον εργοδότη εξ ολοκλήρου αφού δεν παιρνεις απο το ΙΚΑ. Αν δεν έχεις κλείσει χρόν ο στον εργοδότη θα πληρωθείς μονο για το μισό μηνα απο τον εργοδότη.

  Ανώνυμος είπε...

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΧΩ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΣΥΝΟΛΟ 104 ΚΑΙ ΤΟ 2012 125 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΕΠΟΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!!!!!

  man amar είπε...

  Εξαρτάται αν ειναι 1η ή 2η φορά, απο τις ημερομηνίες αίτησης στον ΟΑΕΔ κλπ.
  Δες εδώ:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!ΤΟ 2009 ΔΟΥΛΕΨΑ 2 ΔΙΜΙΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ,ΜΕΤΑ ΕΙΜΟΥΝΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ 2012 ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΩ ΣΕ ΜΙΑ 5 ΣΥΜΒΑΣΗ!!!ΘΑ ΕΧΩ ΣΥΝΟΛΟ 229 ΕΝΣΗΜΑ!!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!!!!

  man amar είπε...

  Θα πρεπει να έχεις 80 ένσημα κάθε χρόνο τα δυο τελευταία χρόνια απο την ημερομηνία της αιτησης στον ΟΑΕΔ, χωρίς να υπολογίζονται οι 2 τελευταίοι μήνες. Εσύ όμως δεν θα έχεις το δεύτερο χρόνοπριν την αίτηση ένσημα.

  Ανώνυμος είπε...

  (ΑΠΟ ΜΗΝΥΜΑ 21 Ιουνίου 2012 10:34 π.μ.)
  Η ΣΣΕ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΗΤΑΝ Η/Υ(15%) ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΕΞ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΤΗΤΟΣ (10%)ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΝΩ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΤΗΝ ΔΩΣΟΥΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ), ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε1 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΩΜΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑ ΤΑ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ? Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΣΗ?

  Ανώνυμος είπε...

  Είμαι μαθητής του ΟΑΕΔ δουλεύω σε δημόσιο νοσοκομείο, τώρα που τελείωσε η σχολική χρονιά ο προϊστάμενος μου μου είπε οτι θα πρέπει να δουλεύω οκτάωρο επειδή δεν πάω στη σχολή ενώ μεχρι στιγμής δουλευα 6 ώρες την ημέρα.Τι γίνεται μήπως υπάρχει νομος για τους μαθητες του οαέδ για το πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να κανω την πρακτική μου;και αν ναι πιο είναι το site;

  man amar είπε...

  Υπάρχει σύμβαση μεταξύ της σχολής σου και του εργοδότη για την πρακτική ασκησή σου. Θα πρεπει να ενημερωθείς λοιπόν απο τη σχολή σου.

  man amar είπε...

  Στη ΣΣΕ τεχνικών επιχ/σεων, για τους παλιους εργαζόμενους, για οποιδήποτε αλλαγή - μείωση μισθού πρεπει να υπάρχει η σύμφωνη γνωμη του εργαζόμενου, αρα οτι συμφωνήσετε, ισχύει. Η βεβαίωση αποδοχών δεν ειναι αρμοδιότητα του επόπτη εργασίας.

  mary είπε...

  καλημερα θα ηθελα τη βοηθεια σας,λογω προβληματων θα πρεπει να προγραμματισω την εγκυμοσυνη μου,η προσληψη μου εχει γινει μαρτιο του 2012 στο καταστημα στο οποιο εργαζομαι.πριν απο αυτο ημουν 8 μηνες ανεργη και πριν απο αυτο 12 μηνεσ στον οαεδ απο απολυση.μενωντας τωρα εγγυος θα μπορεσω στην πορεια να παρω την 6μηνη αδεια του οαεδ? η ασφαλιση μου ειναι ικα. ευχαριστω

  man amar είπε...

  Μια απο τις προϋποθεσεις για την 6μηνη άδεια ειναι να έχεις πάρει επίδομα μητρότητας απο το ΙΚΑ. Δικαιούχος του επιδόματος μητρότητας εισαι αν εχεις 200 ένσημα τα δυο τελευταία χρόνια απο την πιθανη ημερομηνία τοκετού.

  Ανώνυμος είπε...

  Σε εποχιακή επιχείρηση εστίασης που δουλεύει μόνο κατά τους θερινούς μήνες, μπορεί ο εργοδότης να κάνει ένωση προσώπων και να υπογράψουμε επιχειρησιακή σύμβαση με όριο αυτό που προβλέπει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση??Ευχαριστώ!!

  Ανώνυμος είπε...

  καλημερα,εργαζομαι 22 χρονια σε εισηγμενη κατασκευαστικη εταιρεια,ειμαι απληρωτος απο τον αυγουστο του 2010 και σε επισχεση εργασιας απο τον φεβρουαριο του 2011,ο εργοδοτης συνεχιζει να δραστηριοποιειται σε διαφορα εργα σε ελλαδα και εξωτερικο και παραλληλα επιλεγει να πληρωνει μονο οσους συνεχιζουν να εργαζονται αυτην την στιγμη αδιαφορωντας για τους εκατονταδες απληρωτους τους οποιους δεν μπορει ουτε να αποπληρωσει ουτε να απολυσει λογω ελλειψης ρευστοτητας οπως ισχυριζεται ο ιδιος,ενω ταυτοχρονα εχει υποβαλει αιτημα υπαγωγης στο αρθρο 99 το οποιο μεριδα εργαζομενων-μεταξυ αυτων και εγω-εχει προσβαλει δικαστικα.Το ερωτημα μου ειναι αν υπαρχει καποιος τροπος πιεσης προς τον εργοδοτη προκειμενου να παρω εστω ενα μερος των χρηματων που μου οφειλει δεδομενου πως η δικαστικη αποφαση φαινεται να αργει και δεν ειναι σιγουρο πως θα δωσει καποια λυση αμμεσα.Ευχαριστω.

  man amar είπε...

  Ναι, αν βρεθούν εργαζόμενοι να συστήσουν την ενωση

  man amar είπε...

  Δυστυχώς δεν βλέπω αλλο τροπο να ξεμπλέξετε νωρίτερα.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤ είπε...

  ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΘΕΛΩ. ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 7/2/2012 ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟΛΥΟΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ.ΚΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΘΑ ΠΑΡΩ ΜΙΣΗ
  ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ 500Ε ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ
  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΜΟΝΟ 500Ε ΒΑΖΕΙ.ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΜΠΟΡΟ ΝΑ ΑΠΕΤΗΣΩ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΖΕΙΜΕΙΩΣΗ? ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΘΑ ΜΟΥ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΗ?ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ?

  Ανώνυμος είπε...

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ .Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΓ ΜΕ ΠΑΣΕΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΟΣΑ ΞΕΡΩ. ΕΛΗΞΕ ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ 31/12/2011 ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΔΥΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ(2010 ΚΑΙ 2011)ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Η ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 38 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 28/2/2012 ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕΧΡΙ 14/2/2013.ΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΤΕ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

  man amar είπε...

  Ναι μπορεί εφόσον συσταθεί ενωση προσώπων εργαζομενων που θα την συνυπογράψει

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα! Μόλις έμαθα ότι είμαι έγκυος και αύριο το πρωί πρόκειται στην εταιρεία που δουλεύω με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης να μου ζητήσουν να υπογράψω ατομική σύμβαση μερικής απασχόλησης. Πρέπει να τους πω ότι είμαι έγκυος; Δεν πρόλαβα να με δεί γιατρός για να συγουρευτώ ότι όλα είναι καλά. Κατ'αρχήν μπορούν να αλλάξουν τη σύμβαση σε έγκυο;

  man amar είπε...

  Αν δεν υπάρχει εγγραφη προειδοποίηση μπορείς να απαιτήσεις ολόκληρη την αποζημίωση αλλά πρέπει να προσφύγεις δικαστικά εντος 6μηνου απο την ημέρα της απολυσης για να μην παραγραφή η αξίωσή σου.

  man amar είπε...

  H ΣΣΕ των Α.Σ.Ο. εληξε στις 14/5/2012. Στις ΣΣΕ που λήγουν, οι μισθοί μπορούν να επανακαθορίζονται μονομερώς απο τον εργοδότη με βάση τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της ΣΣΕ που έχει λήξει, πλέον των επιδομάτων που δεν καταργούνται. Αυτά είναι, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν στις εν λόγω ΣΣΕ, εκτός κι αν οι εργαζόμενοι συμφωνήσουν σε αλλαγή ατομικής σύμβασης εργασίας με ελεύθερη συμφωνία μισθού που μπορεί να φθάσει μέχρι τα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ. Στη 2η περίπτωση δεν ειστε υποχρεωμένοι να υπογράψετε χωρίς αυτό να θεωρειται απόλυση χωρίς αποζημίωση. Εκ περιτροπής εργασία μπορεί να επιβάλλει αν συντρέχουν οι νόμιμοι λογοι

  man amar είπε...

  Ανεξάρτητα απο την εγκυμοσύνη η ατομική σύμβαση μπορεί να αλλάξει μονο με τη δική σου σύμφωνη γνώμη.

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΔΟΥΛΕΥΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΓΙΑ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 1988-2004 ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΥΣΟ.ΝΩΡΙΤΕΡΑ,ΤΟ 1985 ΕΚΑΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ 1986-1987 ΔΟΥΛΕΥΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΕΤΗ ΓΙΑ ΕΝΣΗΜΑ(ΚΑΚΩΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΤΟΤΕ).ΕΧΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

  «Παλαιότερο ‹Παλαιότερο   1 – 200 από 311   Νεότερο› Νεότερο»

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....