Blogger Widgets
 • Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 29 Οκτ 2012

  Το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. (Διαδικασία εξυγίανσης) Πρακτική Εφαρμογή, Χρησιμότητα, Συνέπειες


   

  Α) Προϋποθέσεις – Πρακτική Εφαρμογή – Χρησιμότητα

  Σύμφωνα με το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα (διαδικασία συνδιαλλαγής), όπως χρησιμοποιήθηκε με το Νόμο 4013/2011, εισάγονται  και καθιερώνονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν στο ν' αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις – οι οποίες έχουν οικονομική δυσπραγία, ακόμη και ανυπέρβλητη, η οποία εγγίζει την παύση πληρωμών- την αδυναμία τακτοποίησης των οφειλών τους.
  Η ονομασία της διαδικασίας, η οποία είναι προπτωχευτική μετονομάζεται σε «εξυγίανση». Στην ουσία δίνεται περιθώριο προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρηση, με απώτερο σκοπό να σωθεί, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις οφειλές τούτης (άρθρο 12 & 4013/2011 ΦΕΚ Α΄204/15-9-2011).
  Η μέγιστη αλλαγή αφορά πλέον και μικρές επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται και τα χρέη προς το δημόσιο από φορείς, ΦΠΑ, εργοδοτικές εισφορές κλπ.
  Οι προβλεπόμενες και αναλυόμενες προϋποθέσεις – ρυθμίσεις αφορούν στη μη δίωξη για προσωποκράτηση μη υπαγωγής στη λίστα «Τειρεσία», αναγκαστική εκτέλεση, πτώχευση και φυλάκιση.
  Ως όρος βεβαίως προϋποτίθεται και πρέπει να αποδεικνύεται παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης.
  Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία, της έκδοσης μπλοκ επιταγών, με την ευχέρεια της συνέχισης της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, με ότι αυτό συνεπάγεται.

  Β) Συνέπειες και αποτελέσματα για τους εργαζόμενους από την υπαγωγή του εργοδότη στο άρθρο 99

  Το βασικότερο είναι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, κατά το μέτρο του δυνατού και βέβαια η διατήρηση εν πολλοίς των θέσεων εργασίας.
  Σε αντίθετη περίπτωση (μη θέσπισης κανόνων στήριξης) θα συμπαρασύρονταν με την απότομη κατάρρευση της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι, θα επήρχετο γιγάντωση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτονόητα κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, λόγω απολύσεων.
  Τα ανωτέρω είναι τα οικονομικά μεγέθη αναπόφευκτα αλληλένδετα.
  Το σχετικό άρθρο 103 παρ.3 εδ δ’ ορίζει ότι για την προστασία των εργαζομένων το δικαστήριο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  Ως εκ τούτου καταγγελία της σύμβασης εργασίας δίνει στον εργαζόμενο το δικαίωμα να επικαλεστεί ακυρότητα της απόλυσης.
  Σε περίπτωση εν τούτοις που καταγγελθεί έγκυρα σύμβαση εργασίας ενόσω διαρκεί συμφωνία εξυγίανσης, για το κύρος της καταγγελίας πρέπει να δοθεί αποζημίωση (άρθρο 5 παρ.3. Ν.3198/55.
  Η διαδικασία εξυγίανσης, για αποδοχές που είναι ήδη υπερήμερες, δεν απαλλάσσει τον εργοδότη. Η ποινική προστασία για το μισθό, παραμένει ισχύουσα (αρ.690 πιν. 1945), αφού δεν αίρεται ο δόλος του εργοδότη.

  Γ) Βασικά στοιχεία

  Τα αναλυθέντα παραπάνω που αφορούν στις θεσπισθείσες ευχέρειες, αφορούν στο προ-πτωχευτικό στάδιο και ως στάδια διαδικασίας ευρίσκονται εν δυνάμει υπό την παρακολούθηση των Δικαστηρίων. Τούτα λειτουργούν ως υπέρτατη δικλείδα ασφαλείας, αφού συντονίζουν την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας οφειλετών- δανειστών.
  Η μη ύπαρξη  απαγόρευσης για έκδοση μπλοκ επιταγών, συντείνει προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης, αφού η επιχείρηση διατηρεί σχετικώς την ρευστότητα της.
  Αξιοσημείωτο είναι ότι πέραν της αναλυτικής καταγραφής στην προς κατάθεση  αίτηση στο δικαστήριο των πάντων, που αντικατοπτρίζουν τη ζοφερή εικόνα της επιχείρησης, ως προαπαιτούμενο τίθεται η θεμελίωση πρότασης αναστροφής των αρνητικών αποτελεσμάτων.
  Ελλείψει τοιαύτης η αίτηση απορρίπτεται, καθώς η φιλοσοφία της διαδικασίας εξυγίανσης, δεν είναι σε καμία περίπτωση το «ροκάνισμα» του χρόνου  απλώς,  για τους φύσει ασυνεπείς. Τείνετε «χείρα βοηθείας, για τους προτείνοντες ρεαλιστική διάσωση.
  Προς αυτή την κατεύθυνση – της  μη κατάχρησης της υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης- κινούνται άλλωστε και οι προβλεπόμενες προθεσμίες ως κατωτέρω:

  1. Συζήτηση αίτησης εντός διμήνου από την κατάθεση
  2. Εφόσον εκ του πτωχευτικού δικαστηρίου πιθανολογηθεί σφόδρα και κριθεί ότι υπάρχει φως στο τούνελ, χωρίς να ζημιώνονται οι πιστωτές, ορίζεται άνοιγμα της διαδικασίας, έως το ανώτερο 4 μήνες (από την απόφαση)

  Θετική είναι η δυνατότης άμεσης υποβολής της συμφωνίας στο δικαστήριο, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία πριν το άνοιγμα της διαδικασίας.
  Ως επικυρωθείσα παράγει τις έννομες συνέπειες, δεσμεύοντας το σύνολο των πιστωτών, ακόμη κι αν αυτοί δεν είχαν συμφωνήσει ή δεν συμμετείχαν στην προβλεπόμενη συνέλευση πιστωτών ή δεν είχαν συμβληθεί.
  Ουσιαστικά η διαδικασία εξειδικεύεται σοβαρά σε σχέση με το προηγούμενο άρθρο 99 του οποίου (ειρήσθω εν παρόδω) γινόταν κατάχρηση με την επίκλησή του ως διεξόδου κωλυσιεργίας, καθώς δεν υπήρχε τόσο αναλυτική πρόβλεψη για κάθε στάδιο και οι προϋποθέσεις που ετίθεντο δεν ήταν αυστηρές.
  Η τροποποίηση προσεγγίζει το πρόβλημα της επικείμενης παύσης πληρωμών ρεαλιστικότερα και εισάγει προθεσμίες που δεν νεκρώνουν την αγορά.
  Επιπροσθέτως ρυθμίζει και πρακτικώς χωρίς ασάφειες και το δια ταύτα νομικώς, δηλαδή δεδομένου του δεκτού της αιτήσεως.
  -μειώνονται οι απαιτήσεις του οφειλέτου.
  -αίρεται η απαγόρευση λήψης μπλοκ επιταγών.
  -αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του (εφόσον κατατεθεί ακόμη και προσωρινή διαταγή, με το περιεχόμενο της πιθανολόγησης ότι θα γίνει δεκτή η αίτηση υπαγωγής).
  -μετατίθενται οι υποχρεώσεις του οφειλέτου (δόσεων, αποπληρωμής, μεταβολής των επιτοκίων κλπ)

  Σε κάθε  περίπτωση αναντίρρητα η τροποποίηση του Νόμου, ακολούθησε σαφώς το πνεύμα της εποχής υποβοηθώντας την παραγωγικότητα και συνεπικουρώντας με την πίστωση χρόνου και το κούρεμα χρεών στην σκοπούμενη ανόρθωση της επιχείρησης.

  Μαρία Περυσινάκη
  Επιθεωρητής Εργασίας
  ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης
  Magister L.L.M. Εμπορικού - Τραπεζικού Δικαίου  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....