Blogger Widgets
 • Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 12 Μαρ 2012

  Η ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4046/2012 που αφορούν στις εργασιακές αλλαγές


  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  αρ. 4601/304/12-3-2012
  ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.

  Με την 6η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄38), που δημοσιεύτηκε την 28η Φεβρουαρίου 2012, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα που αφορά τη «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας». Με την ανωτέρω πράξη εξειδικεύονται θέματα που αφορούν τα νόμιμα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, την αμοιβή των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη διαιτησία, την αναστολή αυξήσεων μισθών και  ημερομισθίων, τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας που λήγουν με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και την κατάργηση των όρων εκείνων που υποκρύπτουν μονιμότητα ή εμπεριέχουν ρήτρες μονιμότητας.
  Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των αναφερομένων διατάξεων από τους υπαλλήλους του Υπουργείου μας, τους εργαζόμενους και εργοδότες, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες :


    ΑΡΘΡΟ 1
  1. α. Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1−1−2012, μειωμένα κατά 22%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

  Για την εκ του νόμου εφαρμογή των νέων κατώτατων νόμιμων μισθών και ημερομισθίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή καθόλου μείωση, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη μείωση από το 22%, πέραν του οποίου η όποια συμφωνία είναι άκυρη.

  Συγκεκριμένα:

  Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως εξής (η μείωση κατά 22% αφορά το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο που προβλέπει η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ):

  Βασικό ημερομίσθιο 26,18 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη.

  Βασικός μηνιαίος μισθός 586,08 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο.

  Αναλυτικός Πίνακας

  Ως προϋπηρεσία νοείται, κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το μισθωτό σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα για τους εργατοτεχνίτες, για δε τους υπαλλήλους σε θέση παρεμφερή και ανάλογο, μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) ή του δεκάτου ενάτου (19ου) έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα.

  β. Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, (δεδομένου ότι καταργήθηκε το αρ. 43 του ν. 3986/2011 και κάθε αντίθετη διάταξη) και για τους ήδη εργαζόμενους, διαμορφώνονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15−7−2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1−1−2012, μειωμένα κατά 32%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

  Η παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται μόνο ως προς την αμοιβή των μαθητευομένων, η οποία ανέρχεται πλέον στο 68%, στα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1−1−2012 και κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η εν λόγω διάταξη.

  Για την εκ του νόμου εφαρμογή των νέων κατώτατων νόμιμων μισθών και ημερομισθίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή καθόλου μείωση, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από το 32%, πέραν του οποίου η όποια συμφωνία είναι άκυρη.

  Συγκεκριμένα:

  Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται ως εξής (η μείωση κατά 32% αφορά το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο που προβλέπει η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ):

  • Βασικό ημερομίσθιο 22,83 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη.

  • Βασικός μηνιαίος μισθός 510,95 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο .

   Αναλυτικός Πίνακας


  γ. Τα ανωτέρω νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων αποτελούν τα κατώτατα όρια και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρη και οι παραβάτες εργοδότες υφίστανται τις κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν.3996/2011.

  ΑΡΘΡΟ 2

  1. Από 14-02-12 οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

  2. Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-12 ή και περισσότερο, λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, ήτοι στις 14-2-13, εκτός κι αν λήγουν ή καταγγελθούν νωρίτερα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990, το οποίο δεν καταργήθηκε. Συνεπώς οι συμβάσεις αυτές δεν θεωρούνται, αλλά ούτε έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου (παρ. 1 αρ 12 ν. 1876/1990).

   3. Οι συλλογικές συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται σε ισχύ, για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14-2-12, λήγουν το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990, το οποίο δεν καταργήθηκε.

  4. Α. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης, που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Αυτό σημαίνει ότι για τους ήδη εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο οι όροι της συλλογικής σύμβασης που έληξε ή καταγγέλθηκε, ενώ για τους προσλαμβανόμενους κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μετά τη λήξη ή την καταγγελία της σ.σ.ε., οι όροι της συλλογικής σύμβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε ισχύουν μόνο εφόσον ικανοποιούνται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990.

  Β. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί μέχρι την 14-02-12 ισχύουν για ένα τρίμηνο, δηλαδή μέχρι την 14- 05-12: Νοούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έληξαν ή καταγγέλθηκαν εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4046/2012 και αυτές ισχύουν για ένα τρίμηνο 14.2.2012 έως 14.5.2012.

  Μετά την ισχύ του ν. 4046/12, για τις σ.σ.ε. που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και το διάστημα από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012, αποτελεί για αυτές το β΄ τρίμηνο επί του 6μηνου της παράτασης ισχύος τους, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι 14.5.12.
  Αν όμως αποτελεί το α΄ τρίμηνο του 6μηνου που διατρέχεται και δεδομένου ότι η θέσπιση 3μηνης διάρκειας παράτασης υφίσταται από 14.2.2012, τότε αυτή η σ.σ.ε από 14.5.2012 δεν ισχύει, και άρα μετά το πέρας του τριμήνου αυτού εφαρμόζεται και για αυτές τις σ.σ.ε. η παρ. 4 του αρ. 2 της 6/28.2.2012 ΠΥΣ, εκτός κι αν εν τω μεταξύ συναφθεί νέα σ.σ.ε.

   Μέχρι την 14.2.2012 ίσχυαν τα κάτωθι:

  (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1). Ως προς τους εργοδότες και εργαζόμενους που ήταν μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν υπογράψει μια σ.σ.ε., που δεν είχε κηρυχθεί υποχρεωτική και η σ.σ.ε. αυτή έληγε ή καταγγελλόταν τότε: Κατά τη διάρκεια της 6μηνης παράτασης, η σ.σ.ε. ίσχυε για τους ήδη εργαζόμενους, αλλά και για τους νεοπροσληφθέντες εντός του 6μηνου (παρ. 4 του αρ. 9 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του αρ. 8 του ν. 1876/1990).

  (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2) Ως προς τους εργοδότες που δεν ήταν μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που είχαν υπογράψει μια σ.σ.ε, αλλά καλύπτονταν μέσω του θεσμού της επέκτασης (κήρυξη υποχρεωτικής) από τους κανονιστικούς όρους της επεκταθείσης σ.σ.ε και η σ.σ.ε. αυτή έληγε ή καταγγελλόταν τότε : Κατά τη διάρκεια της 6μηνης παράτασης, η επεκταθείσα σ.σ.ε. ίσχυε για τους ήδη εργαζόμενους, αλλά και για τους νεοπροσληφθέντες εντός του 6μηνου (παρ. 4 του αρ. 9 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του αρ. 8 του ν. 1876/1990).

  (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3) Ως προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που δεν ήταν μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν υπογράψει μια σ.σ.ε και η σ.σ.ε δεν επεκτάθηκε τότε: Ο μισθός και το ημερομίσθιο καθορίζονταν με βάση την αρχή της ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με κατώτατο όριο τους μισθούς και τα ημερομίσθια της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά ίσχυαν. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και μετά την 14.2.2012 γι αυτήν την περίπτωση.

  Γ. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε η παρ. 5 του αρ. 9 του ν. 1876/1990, (που καταργήθηκε με το ν. 4046/2012), δίνεται η παράταση του τριμήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) μόνο για τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από τα μέρη, που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο διότι:

  α. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι. Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλές ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωσαν όρους σ.σ.ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει για αυτές και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί με νέες συμφωνίες των μερών, πράγμα που θα οδηγούσε στην αυτόματη εκ νέου και εκ του νόμου τροποποίηση τους, αντίθετα από τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Αυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέμβαση στην ατομική σύμβαση. Συνεπώς, για την ανωτέρω περίπτωση, η βούληση του νομοθέτη περιορίζεται στην επί τρίμηνο επαναδιαπραγμάτευση των σ.σ.ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει παρέλθει και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους και αυτό εντός του διαστήματος από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, αλλά και μετά την εκπνοή του αν δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε., για τους ήδη εργαζόμενους, παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενό τους τούς όρους αυτών των σ.σ.ε. (που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάμηνο ισχύος τους) καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατομικών συμβάσεων εργασίας.

  β. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το διάστημα από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012, οι προσλαμβανόμενοι σε νέο εργοδότη δεν μπορούν να «καρπωθούν» τα έννομα αποτελέσματα σ.σ.ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, μια και αυτές έχουν σταματήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συμφωνίες και οι οποίες μόνο με ατομικές συμβάσεις μπορούν να μετουσιωθούν. Άρα για  τους προσλαμβανόμενους σε νέο εργοδότη θα ισχύσουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των μερών και πάντα εντός των νομίμων ορίων.

  5. Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της σ.σ.ε και δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις σ.σ.ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.

  Έτσι για τους ήδη εργαζόμενους, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι που αφορούν το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον προβλέπονταν. Επειδή η συγκεκριμένη προσαρμογή ορίζεται από το νόμο, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οποιοδήποτε άλλο επίδομα που προβλέπεται παύει να ισχύει.

  Οι όροι του προηγούμενου εδαφίου που διατηρούνται (βασικός μισθός ή  ημερομίσθιο, τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας) παραμένουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από τους όρους νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας τα μέρη μπορούν να διαπραγματευτούν και όρους πέραν των ανωτέρω.
  Όσον αφορά τη σύναψη νέας ή τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβές τουλάχιστον στο ύψος των μισθών και ημερομισθίων της παρ. 1 α του άρθρου 1 της παρούσης εγκυκλίου.
  Ως «επίδομα ωρίμανσης» νοούνται τα επιδόματα που καταβάλλονται για το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή της κάθε μισθολογικής κλίμακας (μονοετής, διετής, τριετής κτλ).
  Ως «επίδομα σπουδών», νοείται το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με βάσει τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ημεδαπών ή μη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σχολών.
  Ως «επίδομα επικινδύνου εργασίας» νοούνται τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω των συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του εργαζομένου.

  6. Οι διατάξεις των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 1876/90 (Α΄27) παύουν να ισχύουν.

  7. Τα ανωτέρω ( ερμηνεία του αρ. 2 της με αριθμό 6/ 28.2.2012 ΠΥΣ) ισχύουν για όλες τις σ.σ.ε. (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, τοπικές ή εθνικές, επιχειρησιακές), ανεξάρτητα αν έχουν κυρωθεί ή όχι με νόμο, και ανεξάρτητα από το αν έχουν τη μορφή Υπουργικής Απόφασης, διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα, κλπ., καθώς και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις.

  ΑΡΘΡΟ 3

  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/90 (Α΄27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.3899/10 (Α΄212), καταργείται. Εάν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή σ.σ.ε αποτύχουν, η προσφυγή στη διαιτησία είναι δυνατή μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή με κοινή συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς. Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής, στις περιπτώσεις προσφυγής στη Διαιτησία (παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 1876/90).

  2. Η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται μόνο για θέματα που αφορούν τον καθορισμό βασικού μισθού ή/και ημερομισθίου. Δεν περιλαμβάνεται κανένας άλλος κανονιστικός όρος ή ρήτρα διατήρησης κανονιστικών όρων προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κι αν υπάρξει, τότε αυτός ο όρος ή ρήτρα δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

  3. Ο διαιτητής μελετά όλα τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της Διαιτησίας, σύμφωνα με το αρ. 16 του ν. 1876/90, όπως αυτός ισχύει, μεταξύ των οποίων είναι και τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία της Διαιτησίας και κυρίως λαμβάνει υπόψη του τις οικονομικές συνθήκες, την πρόοδο στην μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ και την παραγωγική δραστηριότητα στον επαγγελματικό κλάδο που σχετίζεται με τη διαφορά.

  4. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί μονομερώς μέχρι την 14.2.2012 και δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, τίθενται στο αρχείο . Όσες έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών εξετάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου (αρ. 3 της 6ης Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου/28.2.12).

  ΑΡΘΡΟ 4
  Από 14-02-12, και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η εφαρμογή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή των μισθών ή ημερομισθίων ή του βασικού μισθού, περιλαμβανομένων της  υπηρεσιακής ωρίμανσης καθώς και του επιδόματος πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.

   ΑΡΘΡΟ 5
  1. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων, εταιρειών ή οργανισμών που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που περιέχουν όρους για τη λήξη αυτών των συμβάσεων με τη συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των εργαζομένων, από την 14-2-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4046/2012, μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, με άμεση ισχύ. Επομένως σε περίπτωση καταγγελίας των ως άνω συμβάσεων, μετά την 14.2.2012, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

  2. Διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας Προσωπικού, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων, που θεσπίζουν ρήτρες μονιμότητας ή δεσμευτικούς όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα, καταργούνται.
  Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 5 της υπ. αρ 6/28.2.2012 ΠΥΣ οι ρήτρες αυτές ή οι όροι αυτοί καταργούνται στην περίπτωση που παρεκκλίνουν από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας . Εκτός από αυτή την περίπτωση η ΠΥΣ διακρίνει και άλλη μία κατά την οποία οι ρήτρες αυτές ή οι όροι αυτοί καταργούνται και συγκεκριμένα, όταν εκτός από την παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες του εργατικού δικαίου, συντρέχει η εφαρμογή τους να είναι αναλογική ή ευθεία με διατάξεις του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων. Η τελευταία περίπτωση μπορεί να λειτουργεί και μόνη της προκειμένου να θεωρηθεί μία ρήτρα ως ρήτρα μονιμότητας ή ως υποκρύπτουσα μονιμότητα.

  Συνεπώς κατά τα ανωτέρω, ως «ρήτρες μονιμότητας» ή ως «όροι που υποκρύπτουν μονιμότητα» θα μπορούσαν να θεωρηθούν ιδίως οι ρήτρες ή οι όροι εκείνες που ορίζουν ότι η λήξη συμβάσεων εργασίας πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση κάποιου ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του εργαζομένου. Επίσης θα μπορούσαν να θεωρηθούν και όλοι εκείνοι οι ειδικοί εργασιακοί όροι που διασφαλίζουν τη σταθερότητα στη θέση εργασίας, όπως είναι οι υπηρεσιακές μετακινήσεις, οι μετατάξεις, οι αποσπάσεις, οι μεταθέσεις, οι τοποθετήσεις, η κατάληψη πάσης φύσεως θέσεως ευθύνης και η ανάκληση αυτής και γενικά οποιοσδήποτε άλλος όρος που μπορεί με τρόπο αναλογικό ή με ευθεία εφαρμογή να παραπέμπει στις διατάξεις του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων.

  Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί κάθε φορά με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65) ή με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

  Κατεβάστε την εγκύκλιο και σε μορφή pdf  ΕΔΩ:

  "ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ....ΚΑΤΑΛΑΒΕ!!! ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ!!!"

  40 σχόλια :

  Στέφανος είπε...

  Καλημέρα... Πάντα πρώτοι στην ενημέρωση..Εύγε!
  Μια ερώτηση:
  Σε εταιρία όπου έχουν ήδη γίνει ατομικές συμβάσεις και μειώσεις μισθών, μπορούν να γίνουν εκ νέου με την αφαίρεση των επιδομάτων που χάνονται?

  man amar είπε...

  Εξαρτάται. Οι μειώσεις που έγιναν είναι εκτός ορίων κάποιας ΣΣΕ; Ο εργοδότης ήταν υποχρεωμένος στην τήρηση της ΣΣΕ. Ηταν δηλ. η ΣΣΕ εργασίας υποχρεωτική ή ο εργοδότης ανήκε στη συμβαλλόμενη συνδικαλιστική οργάνωση; Αν όχι και οι ατομικές συμβάσεις κινήθηκαν στα όρια της ελεύθερης συμφωνίας δηλ. και όχι ΣΣΕ για να αλλάξουν οι όροι της ατομικής σύμβασης πρέπει να συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι. Αν θέλεις δωσε μου περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες μηπως μπορέσω να σε ενημερώσω καλύτερα.

  Στέφανος είπε...

  Καμία ΣΣΕ δεν ήταν υποχρεωτική κι έγιναν ατομικές συμβάσεις με την υπογραφή του εργαζομένου φυσικά. Με τις συμβάσεις αυτές έγιναν και μειώσεις κάτω από τις ΣΣΕ (που δεν έχουν καμία ισχύ). Από τις 14-5-2012 μπορεί ο εργοδότης να μειώσει εκ νέου τους μισθούς αφαιρώντας τα επιδόματα πλην των τεσσάρων που διατηρουνται;

  man amar είπε...

  Αφού έγιναν ατομικές συμβάσεις δεν μπορεί να επικαλεσθεί μειώσεις σε ΣΣΕ που δεν τηρούνται. Εδώ ισχύουν οι όροι των ατομικών συμβάσεων και για να αλλάξουν θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι.

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπερα εληξε η συμβαση 31122011 εχει το δικαιωμα να μειωσει μισθο τωρα ή μετα της 14/05/2012; Αν αρνηθεί καποιος να υπογραψει νεα συμβαση ατομικη απολύεται με την αποζημειωση που ισχυει τωρα;

  Ανώνυμος είπε...

  καλησπέρα! εργάζομαι σε εμπορική εταιρεία και η σύμβασή μου διέπεται από την ΕΓΣΣΕ. Ως αντικείμενο είχα Γραμματεία και εξωτερ. εργασίες αλλά εδώ και 5 έτη εργάζομαι στην τιμολόγηση και κάνω βοηθ.εργασίες λογιστηρίου! μου έδωσαν τροποποιητική σύμβαση όπου δεν αναγράφουν τα καθήκοντα μου, μόνο ότι άλλαξαν με βάση τις νεες απαιτήσεις της δουλειάς και ότι μισθός μου πέφτει στα κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ! Στη ΓΣΣε λένε ότι επειδή η σύμβασή μου είναι λάθος υπάρχει θέμα και δε μου δίνουν ξεκάθαρη απάντηση για το τι να κάνω. Στην επιθεώρηση δεν ξέρουν τι γίνεται σε περίπτωση που αρνηθώ να υπογράψω (πράγμα που έχω σκοπό να κάνω), με απολύουν? αν ναι, δικαιούμαι αποζημίωση? σε κάθε περίπτωση, μπαίνω στο ταμείο μέχρι να βρω νέα εργασία? μήπως κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω? έχω πελαγώσει!!!!! ευχαριστώ!!!

  man amar είπε...

  Μπερδεμένη η υποθεσή σου. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη. Κατ' αρχή γιατί αφού είναι εμπορική επιχείρηση αμείβεσαι με τη ΕΓΣΣΕ; Αν ο εργοδότης ανήκει στα συμβαλλόμενα μέρη είναι υποχρεωτική γι' αυτόν οπότε...λάθος. Αν λοιπόν είσαι στην ΕΓΣΣΕ και αν σας προρτείνει μειώσεις σύμφωνα με το νόμο 22% δεν απαιτείται αλλαγή ατομικής σύμβασης. Αν όμως είσαι στη ΣΣΕ εμπορικών επιχειρήσεων και θέλει να σας πάει στην ΕΓΣΣΕ τώρα, (σε περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί αυτή τη ΣΣΕ) πάλι για οποιαδήποτε αλλαγή στην ατομική σύμβαση χρειαζεται η σύμφωνη γνώμη σου. Η άρνησή σου να συμφωνήσεις σε κάτι που δεν είναι νόμιμο,δεν αποτελεί λόγο απόλυσης χωρίς αποζημίωση. Αν κακώς τόσα χρόνια αμειβόσουν με λιγότερα χρήματα λόγω μη τήρησης της κατάλληλης ΣΣΕ, μπορείς να διεκδικήσεις διαφορές, αλλά πρέπει να το ψάξεις. Σε περίπτωση απόλυσης με τα χρόνια που έχεις θα μπείς ταμείο ανεργίας.

  neni είπε...

  Σ'ευχάριστώ! θα προσπαθήσω να εξηγήσω, η εταιρεία είναι εμπορική και το αντικείμενο της εισαγωγή και εμπορία ηλ/κων προιόντων. Κάνουμε και δικές μας κατασκευές, εγκαταστάσει και συντηρήσεις. Όλοι μας, ακόμη και οι τεχνικοί έχουμε την ίδια σύμβαση που αναγράφει ότι η σύμβαση μας διέπεται από την ΕΓΣΣ!!!!! Σε έναν έλεγχο του ΙΚΑ επισημάνθηκε το λάθος και ζητήθηκαν εξηγήσεις, αλλά δεν δόθηκε κάποια λύση. Ξέρετε, μας παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν τους κινέζους! οπότε τώρα με το Μνημονιο 2 και επειδή κανουν γενικά περικοπές έχουν βάση των συμβάσεων μας το δικαίωμα να μας κόψουν το μισθό, ή τουλάχιστον αυτό μου λένε όλοι! η τροποποιητική που μας δόθηκε για υπογραφή είναι τελείως λάθος κατ'εμέ, ακόμη και τα ποσά δε βγαίνουν σωστά. Η αμοιβή μου ήταν πάντα πάνω από το βασικό διότι αυτή ήταν η συμφωνία μας από την αρχή, οπότε δεν έχω λόγο να ζητήσω κάτι παραπάνω. Αλλά δεν μου προσθέτουν και την διαφορά αυτή που είχα με τον αρχικό βασικό, απλά από τα μικτά μου αφαίρεσαν 20%!!!! και δεν μου ξεκαθαρίζουν πια θα είναι τα καθήκοντά μου.... απλά ότι λόγω διαρθρωτικών και λειτουργικών αναγκών αλλάζει το αντικείμενό μου...σαν να μου λένε ότι είμαι αναγκασμένη να κάνω ότι μου ζητήσουν διότι αυτές είναι οι ανάγκες τις εταιρείας..

  neni είπε...
  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
  neni είπε...

  ήθελα να γράψω ότι δεν είναι μέλος εργατικών οργανώσεων και αν έχει διαφορά, επίσης διάβασα ότι η εμπορική ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωτική και μπερδεύτηκα ακόμη πιο πολύ.

  man amar είπε...

  Η ΣΣΕ των εμπορικών επιχ. δεν είναι γενικώς υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι τα μη μέλη δεν έχουν υποχρέωση να την τηρήσουν. Αν λοιπόν όπως λες ο εργοδότης δεν είναι μέλος των συμβαλλομένων εγοδοτικων οργανώσεων και τηρεί την ΕΓΣΣΕ, έχει δικαίωμα να μειώσει τους μισθούς σας μέχρι και 22% και μάλιστα χωρίς αλλαγή των ατομικών συμβάσεων.

  neni είπε...

  σε ευχαριστώ για την απάντηση! άρα δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να υπογράψω τπτ, αφού έτσι και αλλιώς δε χρειάζεται και απλά μου ρίχνει το μισθό! άντε να δούμε τι θα τρώμε σε λίγο!!!

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με την πρόσληψη νέου εργαζομένου σε επιχείρηση στην οποία τηρείται Σύμβαση Εμπορικών Επιχειρήσεων (ληξ. 14-05-2013) εάν και εφόσον μπορεί να ισχύσει ο μισθός της ΕΓΣΣΕ για τον συγκεκριμένο νεοπροσληφθέντα εργαζόμενο από την στιγμή που από μέρους του με Υπ.Δήλωση - δεν είναι μέλος Συνδικαλιστικής Οργάνωσης που έχει υπογράψει Κλαδική ή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να βρίσκεται σε ισχύ.-
  Επίσης τι γίνεται και με τους ήδη προσλαμβανόμενους υπαλλήλους της εταιρείας σχετικά με Σύναψη Ατομικών Συμβάσεων Εργασίας .

  man amar είπε...

  Αφού η ΣΣΕ δεν είναι γενικώς υποχρεωτική και ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, τότε μπορεί να γίνει ελεύθερη συμφωνία μέχρι και τα όρια της ΕΓΣΣΕ. Για τους υφιστάμενους εργαζόμενους εφόσον προκύπτει υποχρεωτικότητα για τα μέλη,σύμφωνα με τα παραπάνω, γνώμη μου είναι ότι δεν μπορει να γίνει αλλαγή μέχρι τη λήξη της ΣΣΕ. Αν δεν υπάρχει υποχρέωση μπορεί με συμφωνία των μερών να αλλάξουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας.

  nikosp είπε...

  καλημερα σας!αρα λοιπον με τη συμφωνη γνωμη των εργαζομενων μπορει εργοδοτης που τηρει οποιαδηποτε συμβαση να την μετατρεψει σε εθνικη συλλογικη?
  εγω ειμαι λογιστης και εχω μπερδευτει πληρως για το ποιοι πελατες μου μπορουν να "ενταχθουν" στην εγσεε.
  παραδειγμα σε μια εμπορικη εταιρια μπορει απτην εμπορικη συμβαση να τους παει ολους εγσεε?και πρεπει να υποβαλουμε και πινακες και συμβασεις στην επιθεωρηση? ευχαριστω πολυ

  man amar είπε...

  Μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και εφόσον δεν προκύπτει υποχρεωτικότητα τήρησης κλαδικης ΣΣΕ. Σε περίπτωση αλλαγής μισθών πρέπει να κατατεθεί τροποποιητικός πίνακας στην επιθ. εργασιας εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ισχύος των νεων μισθών

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα,


  Μπορεί μια εταιρία που έχει ήδη κάνει ατομικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών στο προσωπικό, να επιβάλλει και σύστημα εκ περιτροπής;


  Ευχαριστώ

  man amar είπε...

  Ναι μπορεί αφού το ένα δεν αποκλείει το άλλο.

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ,20 ΕΤΗ.Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟ.ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΝΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

  man amar είπε...

  Αν δεν αποζημιωθείς από την πρώτη, μπορεί να μπει όρος στη νέα ατομική σύμβαση ότι ο νεος εργοδότης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο την σύμβαση της α' εταιρείας.

  Ανώνυμος είπε...

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  Ανώνυμος είπε...

  Συγχαρητηρια για την αρτια ενημέρωση του blog. Η ερώτηση που θέλω να θέσω υπόψη σας είναι εάν το έντυπο "Αναγγελίας ατομικ΄ψν ωρών εργασίας" (ΠΔ.156/94) θεωρείτε ισότιμο (παράγει δηλ. ίδια έννομα αποτελέσματα) με την Ατομική Σύμβαση Εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας

  man amar είπε...

  Ναι, αφού αυτή αναφέρει εγγράφως τους βασικούς όρους της γραπτής ή προφορικής σύμβασης εργασίας.

  Ανώνυμος είπε...

  Είμαι υπάλληλος συμβολαιογραφείου 22 χρόνια, έγγαμη με (2) τέκνα. Μου ζήτησαν να υπογράψω ατομική σύμβαση εργασίας για μείωση του μισθού. Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής: 1) Εάν υπογράψω μία τέτοια σύμβαση και τροποποιηθεί ο νόμος που ισχύει και ενδεχομένως επανέλθουν σε ισχύ τα επιδόματα που έχουν καταργηθεί μπορώ να τα διεκδικήσω ή όχι; 2) Θα ισχύει σε αυτήν την περίπτωση και για εμένα ότι θα ισχύει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κλάδο ή θα έχω χάσει τα δικαιώματά μου; 3) Μπορεί ο εργοδότης να με υπάγει στους όρους της ΕΓΣΣΕ μονομερώς όπως ισχυρίζεται; 4) Ή να μου επιβάλει επίσης μονομερώς καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας; Σημείωση: Υπάρχει και άλλος ένας υπάλληλος με μειωμένο ωράριο που έχει υπογράψει ατομική σύμβαση εργασίας και προσλήφθηκε στις 22-11-2011 μετά την απόλυση υπαλλήλου προηγούμενου που ήταν σε πρόγραμμα.

  man amar είπε...

  Στη ΣΣΕ συμβολαιογραφείων, δεν μπορούν να γίνουν μονομερώς μειωσεις απο τον εργοδότη, ουτε να σε υπαγάγει στην ΕΓΣΣΕ όπως λέει. Για καθε αλλαγή χρειάζεται η συναίνεσή σου και αλλαγή της ατομικής σύμβασης. Αν συναφθεί νέα ΣΣΕ, δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύσει και για σένα αφού για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, δηλ. θα πρέπει εργοδότης και εργαζόμενος να είναι μέλη των συμβαλλομένων στη ΣΣΕ, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ η κήρυξη ως υποχρεωτικών των ΣΣΕ απο το Υπουργείο εργασίας έχει καταργηθεί.

  Ανώνυμος είπε...

  Μετά τη λήξη της κλαδικής ΣΣΕ στις 14/5, μας ζητάει να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις αορίστου χρόνου με μειωμένες κατα 30% αποδοχές. Εχει δικαίωμα να το κάνει ή υπάρχει κάποιο κάτω όριο στον μισθό; Εαν δεν υπογράψουμε θεωρειται οικειοθελής αποχώρηση; Μπορούμε να προσθέσουμε καποιον όρο στη συμβαση που να μας καλύπτει στο θέμα της αποζημίωσης αν αποφασίσει μετά απο 2-3 μήνες να μας απολύσει;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  man amar είπε...

  Μετά τη λήξη των ΣΣΕ, ο μισθός μπορεί να επανακαθορίζεται μονομερώς από τον εργοδότη με βάση τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της ΣΣΕ που έχει λήξει, πλέον των επιδομάτων που δεν καταργούνται. Αυτά είναι, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν στις εν λόγω ΣΣΕ, ή με συμφωνία εργοδότη εργαζόμενου ο μισθός μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν αλλαγής της ατομικής σύμβασης, με κατώτερα όρια αυτά της ΕΓΣΣΕ. Η άρνηση σας για αλλαγή της ατομικής σύμβασης δεν σημαίνει ότι μπορεί να σας απολύσει χωρίς αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό, εκτός κι αν υπάρξει άλλος όρος στη σύμβαση εργασίας.

  Αλεπού είπε...

  Καλησπέρα. Έχω το παρακάτω ερώτημα: Μπορεί ο εργοδότης να αλλάξει ΣΣΕ σε υπάλληλο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου; Πρόκειται για οδηγό σε εταιρία διακίνησης φαρμάκων με προϋπηρεσία 13 χρόνων. Μπορεί από τη ΣΣΕ οδηγών φορτηγών, να τον εντάξει στη ΣΣΕ φαρμακοϋπαλλήλων και με το βασικό του νεοπροσληφθέντος, χωρίς να προηγηθεί υπογραφή νέας σύμβασης;

  man amar είπε...

  Οχι αυτό δεν μπρεί να γίνει. Η ΣΣΕ των οδηγών Φ.Α. έληξε στις 15/6/2012
  Μετά τη λήξη των ΣΣΕ, ο μισθός μπορεί να επανακαθορίζεται μονομερώς από τον εργοδότη με βάση τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο της ΣΣΕ που έχει λήξει, πλέον των επιδομάτων που δεν καταργούνται. Αυτά είναι, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, εφόσον βέβαια αυτά προβλέπονταν στις εν λόγω ΣΣΕ. Μόνο με συμφωνία εργοδότη - εργαζόμενου ο μισθός μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν αλλαγής της ατομικής σύμβασης, με κατώτερα όρια αυτά της ΕΓΣΣΕ.

  Αλεπού είπε...

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!

  Ανώνυμος είπε...

  Ειμαι οδηγοσ φορτηγου και λαμβανω μισθο με την δ.α οδηγων και φορτηγών & λοιπων αυτοκινητων ολης τησ χωρας. Ο επόπτησ εργασιας μου ειπε οτι η μετενεργεια εληξε την 15-6-12 ενω ο εργατολογος της εταιριας που εργάζομαι λεει οτι λήγει την 4-7-12 . Ποιο ειναι το σωστό?

  Ανώνυμος είπε...

  Παρακαλώ πότε λήγουν οι παρακάτω συμβάσεις και η μετενέργεια τους? Μήπως εχουν καταγγελθει?
  1) ΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  2) ΣΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΠ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  3) ΣΣΕ χειριστων & βοηθων χειριστων βιομηχανικων, βιοτεχνικων & εμπορικων επιχ/σεων ολησ τησ χωρασ
  4) ΣΣΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΟΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ,ΧΩΜΑΤΟΣ & ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  man amar είπε...

  15/3/2012 καταγγέλθηκε, 15/6/2012 έληξε και η μετενέργεια.

  man amar είπε...

  Δες εδώ τον πίνακα:
  http://www.ergasiaka-manamar.blogspot.com/2012/03/blog-post_19.html

  Ανώνυμος είπε...

  ΓΙΑ ΤΗΝ 2 ΚΑΙ 4 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΝΕΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ?

  man amar είπε...

  Ναι γίνεται. Ομως στις συμβάσεις που δεν έχουν λήξει, θα πρεπει να δειτε αν εργοδότης και εργαζόμενος ειναι μέλη των συμβαλλομενων μερών στη ΣΣΕ, γιατι τοτε καθίστανται και αυτές υποχρεωτικές.

  Γεωργία είπε...

  Καλή σας μέρα,
  Δεν βρήκα κατηγορία για το ερώτημα που θελω να κάνω γι'αυτο δημοσιεύω εδώ..
  Σχετικά με την ασφάλιση των συγγενών, με βάση τον ν.4075 απο 11/4 κατατάσονται στις πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές. Παρόλα αυτά δεν έχει βγεί ακόμη διευκρινιστική εγκύκλιος.. Πως αντιμετωπίζουμε κατα την γνώμη σας το θέμα της ΑΠΔ?
  Στέλνουμε με μειωμένες εισφορές και υποβάλλουμε δελτιό μεταβολών όταν δοθούν διεκρινίσεις?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  mariachu είπε...

  καλησπερα και συγχαρητηρια για την δουλεια σας.Η συμβαση φαρμακουπαλληλων εληξε 14/2/2012,σωστα;αν ο εργοδοτης μεχρι και σημερα δεν εχει προβει σε μειωση μισθτελευταιο:μπορω να υπογραψω τροποποιητικη συμβαση ως προς τον μισθο μονο για διαστημα 5 μηνων;ευχαριστωου μονομερως χωρις την συγκαταθεση μου μπορει να το κανει τωρα που περασανε 7 μηνες; ή πρεπει τωρα να παρει την υπογραφη μου για κατι τετοιο;κι αν εγω δεν υπογραφω τι περιπτωσεις υπαρχουν;και κατι

  mariachu είπε...

  καλησπερα και συγχαρητηρια για την δουλεια σας.Η συμβαση φαρμακουπαλληλων εληξε 14/2/2012,σωστα;αν ο εργοδοτης μεχρι και σημερα δεν εχει προβει σε μειωση μισθου μονομερως χωρις την συγκαταθεση μου μπορει να το κανει τωρα που περασανε 7 μηνες; ή πρεπει τωρα να παρει την υπογραφη μου για κατι τετοιο;κι αν εγω δεν υπογραφω τι περιπτωσεις υπαρχουν;και κατι τελευταιο:μπορω να υπογραψω τροποποιητικη συμβαση ως προς τον μισθο μονο για διαστημα 5 μηνων;ευχαριστω

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Αν και δεν εχει κριθει νομολογικά, γνώμη μου ειναι οτι μπορεί και τωρα να εφαρμόσει το νόμο και να μειωσει μονομερως το μισθό αφαιρώντας τα επιδόματα που καταργήθηκαν. Αν υποφράψεις νέα ατομική σύμβαση για μειωση μισθού αυτή μπορεί να εχει και περιορισμένη διάρκεια.

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....