Blogger Widgets
 • Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 18 Οκτ 2011

  ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55 - 64 ΕΤΩΝ

   Αριθμ. Φ.11321/22575/1810/11 (ΦΕΚ 2297 Β/13-10-2011) : Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του ν. 3996/2011 (Α170).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  Έχοντας υπόψη:


  1. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115, Α΄), «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170, Α΄), «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).
  3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. 201, Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. 102, Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
  4. Τις διατάξεις της αριθμ. 2876/7.10.2009 (Φ.Ε.Κ. 2234, Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
  5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 (Φ.Ε.Κ. 145, Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κλάδου «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (Λ.Α.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ. Η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να αποτιμηθεί πλήρως, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις και θα υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή τους στη ρύθμιση της παρούσας. Πάντως, η μηνιαία επιβάρυνση κατ’ άτομο και ανάλογα με την ηλικία του εκτιμάται να ανέλθει σε: 99,37 ευρώ (751,39 € Χ 26,45% Χ 50%), προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και σε 39,74 ευρώ (751,39 € Χ 26,45% Χ 20%), προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 60-64 ετών, αποφασίζουμε::
  Άρθρο 1
  Δικαιούχοι
  Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οποίων καταγγέλλεται από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, εφόσον:
  α. έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
  β. Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.
  γ. Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
  δ. Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο Υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
  Προκειμένου για απολυθέντες από 15/7/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 74 παρ. 4 και 5 του ν. 3863/2010) και έως 04/08/2011 (προηγούμενη ημέρα έναρξης ισχύος του ν. 3996/2011) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προθεσμία για εγγραφή στον ΟΑΕΔ και υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.
  Εξαιρούνται:
  α. οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.
  β. οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α),
  γ. οι κατ’ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010,
  δ. οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους και
  ε. οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.

  Άρθρο 2
  Κλάδοι Ασφάλισης – Βάση Υπολογισμού των Εισφορών
  Οι δικαιούχοι αυτασφαλίζονται στους Κλάδους Κύριας Σύνταξης και Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων εισφορών του πρώην εργοδότη και του ΛΑΕΚ λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό, όπως αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
  Η αυτασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Προκειμένου για απολυθέντες από την 15/7/2010 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για αυτασφάλιση, αυτή αναδράμει στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
  Στην περίπτωση αυτή οι εισφορές που θα προκύψουν από την προαιρετική ασφάλιση των προσώπων του παραπάνω εδαφίου από 15.7.2010 και έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/12/2011.
  Όσοι από τους παραπάνω απολυμένους υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, η έναρξη της αυτασφάλισης χωρεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
  Ο χρόνος της αυτασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
  Η αυτασφάλιση διενεργείται για 25 ημέρες κατά μήνα, με εξαίρεση τον μήνα της απόλυσης και αυτόν της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπής ή αναστολής της αυτασφάλισης.

  Άρθρο 3
  Υπόχρεοι καταβολής των εισφορών – Διάρκεια Αυτασφάλισης
  Στο κόστος της αυτασφάλισης συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρώην εργοδότης-καταγγέλων τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, κατά:
  α. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 55ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.
  β. ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), προκειμένου για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά το 60ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από ίδιο δικαίωμα και μέχρι τρία (3) χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.
  Το υπολειπόμενο κόστος της αυτασφάλισης των περιπτώσεων α και β (ποσοστό 50% ή 20%, αντίστοιχα) καταβάλλεται από τον κλάδο «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (Λ.Α.Ε.Κ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). και για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη.

  Άρθρο 4
  Άσκηση δικαιώματος – Δικαιολογητικά
  Το δικαίωμα για την ένταξη στο καθεστώς της αυτασφάλισης ασκείται με την υποβολή αίτησης στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντός της προθεσμίας του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
  Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος. Στην ως άνω βεβαίωση θα αναφέρεται ρητά ότι ο ασφαλισμένος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3996/2011.
  2. Θεωρημένο αντίγραφο Κ.Σ.Ε. από τον ΟΑΕΔ.
  3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και, σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση- βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος από την οποία να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και ότι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  4. Νομίμως θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.
  5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών, άδεια διαμονής σε ισχύ.
  Το δικαίωμα της ένταξης στο πρόγραμμα της αυτασφάλισης ισχύει από την επόμενη της Κ.Σ.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον πρώην εργαζόμενο.

  Άρθρο 5
  Λήξη – Αναστολή
  1. Λήξη της αυτασφάλισης επέρχεται όταν:
  α. Ο δικαιούχος καταστεί συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας.
  β. Με την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του.
  γ. Με τη συμπλήρωση της 3ετούς διάρκειας αυτασφάλισης.
  δ. Ο δικαιούχος -υπαχθείς στην αυτασφάλιση- υπήκοος τρίτης χώρας, παύει να διαθέτει νόμιμη άδεια διαμονής για εργασία σε ισχύ.
  ε. Όταν η επιχείρηση διακόψει οριστικά και αποδεδειγμένα την λειτουργία της.
  στ. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί τη διακοπή της αυτασφάλισής του.
  ζ. Με το θάνατο του υπαχθέντος στην αυτασφάλιση.
  2. Αναστολή της αυτασφάλισης επέρχεται όταν ο δικαιούχος:
  α. Λαμβάνει επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  β. Αναλαμβάνει εργασία, ασφαλιστέα σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
  γ. Συνταξιοδοτείται λόγω μερικής αναπηρίας ορισμένου χρόνου.
  δ. Για οποιοδήποτε λόγο δεν καθίσταται διαθέσιμος στην αγορά εργασίας.
  Η αυτασφάλιση δύναται να συνεχιστεί με την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ενδιαφερόμενο εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.

  Άρθρο 6
  Υπόχρεοι καταβολής εισφορών - Συνέπειες
  Υπόχρεοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
  Σε περίπτωση μη τήρησης, από τους καταγγέλλοντες την σύμβαση εργασίας, των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 παρ. 4 και 5 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει:
  α. η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται άκυρη και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις,
  β. οι αναλογούσες στον υπόχρεο-καταγγέλλοντα τη σύμβαση εργοδότη εισφορές αυτασφάλισης επιβαρύνονται με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόσθετα τέλη, το σύνολο δε των οφειλόμενων ποσών εισπράττεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) αναγκαστικά μέτρα.
  γ. οι υπόχρεοι πρώην εργοδότες δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής για διάστημα έως και τρία (3) χρόνια στα επιχορηγούμενα προγράμματα που υλοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ.,
  Οι άνεργοι που αυτασφαλίζονται εάν παράλληλα απασχολούνται στον υπόχρεο εργοδότη ή σε άλλο εργοδότη ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχολούνται, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την αυτασφάλιση της παρούσας και υφίστανται τις νόμιμες κυρώσεις.

  Άρθρο 7
  Επιμήκυνση της διάρκειας της αυτασφάλισης
  Επιμήκυνση του χρόνου της τριετούς κάλυψης των δαπανών αυτασφάλισης με πόρους του ΛΑΕΚ μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή εφόσον υπολείπονται έως 150 ημέρες ασφάλισης, για την συμπλήρωση προϋποθέσεων πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης του δικαιούχου ή εφόσον υπολείπονται έως 6 μήνες για την συμπλήρωση του αντιστοίχου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

  Άρθρο 8
  Επίλυση διαφορών
  Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους.
  Οι ανωτέρω ενστάσεις εξετάζονται σε πρώτο βαθμό από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή του κατά τόπο αρμοδίου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε δεύτερο βαθμό από το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και σε τρίτο βαθμό από το Διοικητικό Εφετείο.

  Άρθρο 9
  Κάλυψη δαπάνης
  Η δαπάνη δεν προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά βαρύνει τον προϋπολογισμό του κλάδου «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» του ΟΑΕΔ.

  Άρθρο 10
  Ενέργειες Υπηρεσιών
  Τα αρμόδια Τοπικά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο τέλος κάθε μήνα συντάσσουν καταστάσεις µε τα στοιχεία των ανέργων που έχουν υπαχθεί στην παρούσα αυτασφάλιση και χρεώνουν τα αντίστοιχα ποσά εισφορών στον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Αντίγραφα των καταστάσεων αυτών αποστέλλονται και στις Τοπικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
  Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Ο ΟΑΕΔ αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό που αντιστοιχεί στις ανά εξάμηνο οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εντός 30 ημερών από τη λήξη εκάστου εξαμήνου συμψηφιστικά μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΟΑΕΔ.
  Παράλληλα, η Δ/νση Μηχανογράφησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ετήσια βάση θα αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στη Δ/νση Μηχανογράφησης του ΟΑΕΔ με στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δικαιούχων.
  Στο τέλος κάθε έτους γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών του µε τον ΟΑΕΔ.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2011


  Δεν υπάρχουν σχόλια :

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....