Blogger Widgets
 • Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 1 Ιουλ 2011

  ΝΕΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

  • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
  • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 18 - 25 ΧΡΟΝΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου

  Επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, όταν δηλαδή δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την ατομική σύμβαση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια αφορά εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση, ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός, ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

  Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να αναφέρονται στη σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών, αντίγραφο της οποίας δίδεται στον εργαζόμενο, εκτός και αν η σύμβαση έχει ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν ξεπερνά σε διάρκεια τις δέκα μέρες.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, ενώ επίσης αν στο χρονικό διάστημα των τριών ετών ο αριθμός των ανανεώσεων των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της εττιχείρησης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης. "Διαδοχικές" συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρούνται αυτές που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων, στην έννοια του όρου ίδιου εργοδότη περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του Ομίλου.
  Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του Ν.2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 3 του Ν.3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.

  Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
  Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας μέχρι σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα, επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο (περίοδος αυξημένης απασχόλησης) ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο (2) ώρες την ημέρα πέραν των οκτώ (8) ωρών, με τη προϋπόθεση ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας μιας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης). Αντί της μείωσης των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών εργασίας και ρεπό To χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τους έξι (6) μήνες σε διάστημα 12 μηνών. Κατά τη διευθέτηση ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας κατά την περίοδο του εξαμήνου (περίοδος αναφοράς), στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή, εάν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου. Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τις 48 ώρες, σε περίοδο 6 μηνών, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερομένων ωρών υπερεργασίας και νομίμων υπερωριών.
  Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας μέχρι σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα, επιτρέπεται, αντί της παραπάνω διευθέτησης, να συμφωνείται, ότι μέχρι διακόσιες πενήντα έξι (256) ώρες εργασίας από το συνολικό χρόνο απασχόλησης εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους, κατανέμονται με αυξημένο αριθμό ωρών σε ορισμένες χρονικές περιόδους, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τριάντα δύο (32) εβδομάδες ετησίως και με αντιστοίχως μειωμένο αριθμό ωρών κατά το λοιπό διάστημα του ημερολογιακού έτους. Κατά τη διευθέτηση αυτή επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο, αντί της μείωσης των ωρών εργασίας, προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξημένου ωραρίου, ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών αναπαύσεως ή ημερών αδείας.
  Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης και στις δύο περιπτώσεις διευθέτησης του χρόνου εργασίας, η ημερήσια απασχόληση του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες
  Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επί πλέον εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνηση του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη ενώ η άρνηση αυτή δεν συνιστά λόγο απόλυσής του.
  Η καταβαλλόμενη αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης, θα πρέπει να είναι ίση με την αμοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών την εβδομάδα αν στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο σαράντα (40) ωρών, ή ίση με την αμοιβή του συμβατικού ωραρίου που ισχύει στην επιχείρηση.
  Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα μέλη της ή συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων ή συμφωνία του εργοδότη και ένωσης προσώπων. Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον των εργαζομένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι (20) εργαζομένους και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι κατ' ανώτατο αριθμό είκοσι (20) εργαζόμενοι. Με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορεί να καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.
  Οι διατάξεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας εφαρμόζονται και για εποχιακές επιχειρήσεις και σε εργαζομένους με σύμβαση εργασίας διάρκειας μικρότερης του ενός (1) έτους.
  Οποιαδήποτε συμφωνία για διευθέτηση χρόνου εργασίας ή επιχειρησιακή σύμβαση κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
  (η σχετική διάταξη καταργήθηκε με το μνημόνιο 2 - Αρθ. 1 Πράξη Υ.Σ 6/28-2-2012 - ΦΕΚ Α' 38/28-2-2012)
  Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, μπορούν να προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, με διάρκεια μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες μέχρι 20% από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο, χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητά τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική) και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι δε σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον εργοδότη.
  Οι συμβάσεις εργασίας αυτές γνωστοποιούνται το αργότερο εντός της εττόμενης της σύμβασης ημέρα στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη.
  Οι προσλήψεις αυτές γίνονται πλέον του υφιστάμενου προσωπικού που οι εργοδότες απασχολούν.
  Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας με νέους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν, αλλά ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών.
  Στην περίπτωση εργοδοτών εποχικής λειτουργίας που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας με νέους για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας υποχρεούνται να μην έχουν προβεί σε μείωση του εποχικού προσωπικού που απασχολούν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά ούτε να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών.
  Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
  (η σχετική διάταξη καταργήθηκε με το μνημόνιο 2 - Αρθ. 1 Πράξη Υ.Σ 6/28-2-2012 - ΦΕΚ Α' 38/28-2-2012)

  18 σχόλια :

  krikispou είπε...
  Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
  Ανώνυμος είπε...

  Στον φορέα που εργάζομα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το ωράριο καθορίζεται απο τον διευθυντή και το ΔΣ και αναφέρεται στην ατομική σύμβαση εργασίας του κάθε εργαζομένου. Είναι δυνατόν και νόμιμο κάποιος εργαζόμενος να ζητήσει μικρή μεταβολή του ωραρίου του (π.χ. προσέλευση 1 ώρα νωρίτερα και αντιστοίχως αναχώρηση 1 ώρα νωρίτερα) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος) για προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους?

  man amar είπε...

  Μπορείς να το ζητήσεις, όμως ειναι θέμα συναίνεσης και αποδοχής απο το εργοδότη σου.

  Ανώνυμος είπε...

  ηθελα να ρωτησω κατι.εγω δουλευω full time. πρεπει να παρω 2 ρεπο την εβδομαδα και 8 τον μηνα? αν μου δωσουν 11 ειναι λαθοσ τουσ βαση επιθεωρησησ εργασιασ?

  Ανώνυμος είπε...

  δηλαδη εγω θελω να παιρνω 8ρεπο τον μηνα ουτε παραπανω ουτε παρακατω μπορω να κανω κατι γι αυτο η ειναι νομιμο να μου δινουν οσα θελουν?

  man amar είπε...

  Αν η σύμβασή σου αναφέρει 5μερο, 40ωρο την εβδομάδα, δικαιούσαι 2 ρεπο την εβδομάδα. Οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο.

  Ανώνυμος είπε...

  η συμβαση μου γραφει 5ημερο 40ωρο με 2 ρεπο την εβδομαδα αλλα τυχαινει μηνας που εχει και 5 βδομαδες περιπου πχ δες μαρτιος 12 και μαιος 12 για να δεις πως το εννοω.σε αυτη τη περιπτωση μπορει να μου δωσει πανω απο 8 ρεπο?

  Ανώνυμος είπε...

  θα ηθελα να συμπληρωσω οτι ειμαι στον ιδιωτικο τομεα και δουλευω και σαββατοκυριακα.

  man amar είπε...

  Και βέβαια μπορεί, ανάλογα που θα πέσουν τα ρεπο σου. Γι' αυτό σου είπα 2 ρεπο την εβδομάδα και όχι 8 το μήνα.

  Ανώνυμος είπε...

  σ'ευχαριστω πολυ για τον χρονο σου. να σαι καλα.

  Ανώνυμος είπε...

  μου έγινε πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου και στις μεικτές αποδοχές λέει ότι περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα (άδειας και δώρων) είναι έγκυρο?

  man amar είπε...

  Δωρα επιδόματα υπολογίζονται ξεχωριστά και δεν συμπεριλαμβάνονται στο μισθό.

  Ανώνυμος είπε...

  θα ήθελα να ρωτήσω αν ένας υπάλληλος εργάζεται part time 4 ωρες την ημέρα για 6 ημέρες (δευτέρα-σαββατο) και ενώ είναι υπάλληλος και όχι εργάτης έχει ο μισθός του κάποια προσαύξηση επειδή δεν δουλεύει 5νθημερο?

  man amar είπε...

  Οχι εκτός κι αν στη ΣΣΕ που υπάγεται προβλέπεται μόνο 5μερο.

  Ανώνυμος είπε...

  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις συμβάσεις μέσω ΜΚΟ.
  Η σύμβαση που έχω υπογράψει είναι διάρκειας 5 μηνών σε δήμο, θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι άδεια και αν ναι, πόσες ημέρες.
  Ευχαριστώ.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Αν πάρεις άδεια θα ειναι 8 μερες. Αν δεν τη πάρεις θα την αποζημιωθείς με 10 μικτά ημερομίσθια. Επίσης δικαιουσαι 10 ημερομίσθια ως επίδομα άδειας και αναλογία δωρου Χριστουγέννων

  Ανώνυμος είπε...

  Είμαι ξενοδοχοϋπάλληλος σε μεγάλο ξενοδοχείο και είχα υπογράψει προ 5ετιας σύμβαση 5ημερο 40ωρο τουτέστιν 8ωρο. Με αιτιολογία το διάλειμμα για φαγητό έως τώρα εργαζόμουν 8 1/2 ωρες. Πρόσφατα ενημερώθηκα οτι δικαιουμε απο τη συλλογική σύμβαση 20λεπτα διάλειμμα για φαγητό.
  Μπορώ να διεκδικήσω υπερωριακό χρόνο αν εξακολουθούν να μου ζητούν να εργάζομαι 8 1/2 ώρες ή απλά να εργάζομαι 8 ώρες που λέει η σύμβαση μου?
  Συνάδελφοι ισχυρίζονται ότι αφού το αποδέχομαι τόσα χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει... ισχύει?
  Μπορώ να απευθυνθώ στην επιθεώρηση εργασίας?
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
  Ελευθερια.

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Σύμφωνα με το αρθρο 4 Π.Δ.88/99«όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους.
  Οι τεχνικές λεπτομέρειες του διαλείμματος και ιδίως η διάρκεια και οι όροι χορήγησής του εφόσον δεν ρυθμίζονται από ΣΣΕ ή από την κείμενη νομοθεσία, καθορίζονται στο επίπεδο της επιχείρησης στα πλαίσια της διαβούλευσης μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων» Νομίζω ότι στη ΣΣΕ σας δεν υπάρχει όρος που αναφέρεται στο διάλειμμα και βάσει της νομολογίας δικαστηρίων, ο χρόνος του διαλείμματος δεν ει ναι μέσα στο 8ωρο.

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....