Blogger Widgets
 • Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 7 Ιουν 2011

  ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ


  Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από την ετήσια κανονική άδεια τους, δικαιούνται βάσει Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Νόμων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται,  διάφορες  άλλες άδειες, τις οποίες και σας τις παρουσιάζουμε:
  Άδειες Γάμου και  Γέννησης παιδιού
  Ολοι οι εργαζόμενοι, οποιασδήποτε ειδικότητας και κλάδου δικαιούνται: (ΕΓΣΣΕ 1993– ΕΓΣΣΕ 2000)

  - Άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο και πέντε (5)
   εργασίμων ημερών αν εργάζονται πενθήμερο.

  - Αδεια δύο (2) ημερών στον πατέρα για γέννηση  παιδιού.

  Την άδεια γάμου δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως του χρόνου υπηρεσίας τους στον εργοδότη χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση εκτός από τη σύναψη του γάμου. Την άδεια γάμου δικαιούται ο μισθωτός κάθε φορά που θα συνάψει νόμιμο γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό). Παρόμοια ισχύουν και για την άδεια γέννησης παιδιού, δηλαδή δεν απαιτείται καμία άλλη προϋπόθεση για τη χορήγησή της (προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη κ.λπ.) παρά είναι αρκετό το γεγονός γέννησης του παιδιού. Οι άδειες αυτές είναι με αποδοχές και  χορηγούνται κατά το χρόνο που συντελούνται τα γεγονότα αυτά (γάμος ή γέννηση παιδιού αντίστοιχα), μετά από αίτηση του εργαζόμενου. Αν δεν ζητηθεί κατά την τέλεση του γεγονότος ο μισθωτός δεν έχει δικαίωμα αξίωσης χορήγησής της σε άλλο χρόνο ή αποζημίωσής της σε χρήμα ενώ δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.
  Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών στους: 
  1) Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές: Άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών (απόφαση 146/84 Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών).
  2) Προσωπικό γραφείων ανωνύμων εταιρειών, Ε.Π.Ε. κ.λ.π. επιχειρήσεων: Άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών (απόφαση 35/81 Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών). Στο κείμενο της αποφάσεως αυτής διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται στο προσωπικό γραφείων (γραφείς, εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες, θυρωροί, φύλακες, τηλεφωνητές, εργοδηγοί βιομηχανιών) των πάσης φύσεως ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών.
  3) Προσωπικό εμπορικών καταστημάτων. Η από 2 Απριλίου 1982 συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπει άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών.
  4) Προσωπικό σούπερ μάρκετ Α.Π.Π. άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων ημερών (σ.σ.ε. 21.12.84).
  5) Προσωπικό ατμοπλοϊκών και πρακτορειακών επιχειρήσεων άδεια γάμου δέκα (10) εργασίμων ημερών και δώρο 58,69 ευρώ (σ.σ.ε. 21.4.89).
  6) Προσωπικό επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίου άδεια γάμου επτά (7) εργασίμων ημερών (σ.σ.ε.24.4.85).
  7) Αρχιτέκτονες επιχειρήσεων άδεια γάμου δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (σ.σ.ε. 21.2.89).
  8) Πολιτικοί μηχανικοί και αγρονόμοι - τοπογράφοι μηχανικοί, που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, άδεια γάμου δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (σ.σ.ε. 21.12.88).
  9) Μηχανικοί μεταλλείων - μεταλλουργοί και μηχανικοί χημικοί, που εργάζονται σε γραφεία μελετών, άδεια γάμου δέκα (Ι Ο) ημερολογιακών ημερών (σ.σ.ε. 2.11.89).
  10) Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Ε.Μ.Π. που απασχολούνται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις άδεια γάμου δέκα (ΙΟ) ημερολογιακών ημερών (σ.σ.ε. 22.2.90).
  11) Κλωστοϋφαντουργοί άδεια γάμου εννέα (9) εργασίμων ημερών (σ.σ.ε. 16.10.91).
  12) Διοικητικό, τεχνικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό και εργατικό προσωπικό ιδιωτικών κλινικών, γηροκομείων και νοσηλευτικών Κ.λ.π. ιδρυμάτων των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι παρασκευαστές ανεξαρτήτων εργαστηρίων και οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων. Άδεια γάμου έξι (6) εργασίμων μερών (απόφ. Υπ. Εθν. Οικ. και Εργασίας 18624/84).
  13) Καπνεργάτες. Άδεια γάμου επτά (7) εργασίμων ημερών (σ.σ.ε. 4.7.1998).
  14)  Προσωπικό συμβολαιογραφείων, άδεια γάμου δέκα (10) ημερών (σ.σ.ε. 2.8.2000, και δ.α. 43/2000).


  Άδεια Μητρότητας
  Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων.
  Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2000-2001 άρθρο 7).


  Άδεια φροντίδας παιδιού με τη παρένθετη μητρότητα
  Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 2006-2007 (άρθρο 7) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.


  Ειδική 6/μηνη άδεια μητρότητας

  Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών

  Γονική άδεια ανατροφής
  Κάθε  εργαζόμενος γονέας  εφ΄ όσον και ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από το σπίτι δικαιούται γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές, η οποία μπορεί να φθάσει τους τρεισήμισι (3,5) μήνες συνολικά για τον κάθε γονέα  (Ν. 1483/84 - Ν. 2639/98 αρ. 25) εφόσον:
  α) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και
  β) ο άλλος γονέας απασχολείται σε εργασία έξω από το σπίτι.
   Η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται (συνολικά ή τμηματικά) στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της άδειας μητρότητας και μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία τρεισήμισι (3,5) χρόνων και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των σχετικών αιτήσεων των εργαζομένων του για κάθε ημερολογιακό έτος.
  Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούνται και οι δύο γονείς, εφόσον βέβαια ο καθένας συγκεντρώνει τις σχετικές προϋποθέσεις. Εφ΄ όσον υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε παιδί με την προϋπόθεση από τη λήξη της άδειας για το προηγούμενο παιδί να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης παιδιού εκτός γάμου γονική άδεια ανατροφής και μέχρι έξι (6) μήνες διάρκεια δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
  Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούνται και οι γονείς που έχουν υιοθετημένα παιδιά, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ .
  Ο εργαζόμενος που θα πάρει την άδεια  αυτή έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, οι εισφορές όμως στο συνολό τους (εργοδότη & εργαζόμενου) καταβάλλονται από τον ίδιο τον εργαζόμενο.
  Ο χρόνος απουσίας με γονική άδεια λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας, του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απολύσεως του μισθωτού. Στο άρθρο 25 του Ν.2639/98 για πρώτη φορά μπήκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία η καταγγελία σύμβασης που γίνεται εξ αιτίας της ασκήσεως του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας είναι άκυρη.

  Σύμφωνα με το Ν. 4075/2012 (ενημέρωση Μάϊος 2012)

  Ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής του παιδιού μέχρις ότου συμπληρώσει την ηλικία των έξι (6) ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό.
  Η παραπάνω άδεια είναι χωρίς αποδοχές, χορηγείται τουλάχιστον για διάρκεια 4 μηνών και αποτελέι ατομικό δικαίωμα για κάθε γονέα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης.
  Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 8 μήνες μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών (άρθρο 5 του Ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 παρ. 7 του Ν. 4075/2012).


  Άδεια για παρακολούθηση  σχολικής επίδοσης μαθητών.
  Οι γονείς που εργάζονται και έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαέξι (16) χρόνων και  φοιτούν σε σχολεία  στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης συμεριλαμβανομένου του  Νηπιαγωγείου, δικαιούνται  να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους προκειμένου να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. (άρθρο 9 Ν. 1483/84). Το δικαίωμα της άδειας αυτής, έχουν και οι θετοί γονείς.
  Η διάρκεια της άδειας  μπορεί να φθάσει μέχρι τέσσερις (4) ημέρες κάθε   έτος, ανεξάρτητα από το πλήθος των παιδιών ακόμη και αν πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία και είναι με αποδοχές.(αφού δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο νόμο)  ενώ δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που δίνονται στους εργαζόμενους για οποιοδήποτε λόγο.
  Σύμφωνα με  την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 2008 - 2009 άρθρ. 4, η άδεια απουσίας για παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών ορίζεται σε 4 τέσσερις ημέρες το χρόνο για κάθε παιδί και χρήση κάνει ο ένας από τους δύο γονείς.
  Η άδεια αυτή χορηγείται στα πλαίσια της καλής πίστης, το χρονικό διάστημα απουσίας εξαρτάται κάθε φορά από τα πραγματικά περιστατικά (π.χ. απόσταση από το σχολείο) και δεν είναι δυνατό να δοθεί σε εποχή που δεν λειτουργεί το σχολείο, ή για δύο συνεχόμενες ημέρες, ενώ ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση βεβαίωσης από το σχολείο για την παρουσία του εκεί. κατά το χρονικό  διάστημα της άδειας.


  Άδεια  για ασθένεια εξαρτημένων μελών.
  Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, δικαιούνται σύμφωνα με το αρθ. 7 - Ν. 1483/84, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές στην περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων προσώπων   μελών της οικογένειας τους.
  Εξαρτώμενα πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων θεωρούνται:
  - Τα μέχρι ηλικίας 16 ετών τέκνα, φυσικά ή υιοθετημένα.
  - Τα πάνω από 16 ετών τέκνα που λόγω βαρειάς ασθένειας ή αναπηρίας χρειάζονται ειδική  φροντίδα.
  - Ο ή η σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.
  - Οι γονείς ή τα άγαμα αδέλφια που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφ΄ όσον ο εργαζόμενος έχει την επιμέλεια ή τη φροντίδα αυτών των προσώπων.
  Η διάρκεια της άδειας για ασθένεια εξαρτημένων μελών είναι μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και μπορεί να χορηγείται εφ΄ άπαξ ή τμηματικά. Η παραπάνω άδεια αυξάνεται σε οχτώ (8) εργάσιμες ημέρες αν ο δικαιούχος εργαζόμενος έχει δύο παιδιά και σε δώδεκα (12) ημέρες αν ο δικαιούχος έχει τρία παιδιά και πάνω (άρθρο 11 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000).
  Το δικαίωμα για τη λήψη άδειας για ασθένεια εξαρτημένων μελών δικαιούνται αυτοτελώς ο κάθε γονέας ή σύζυγος και ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις.
  Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων λόγω άδειας για την ασθένεια εξαρτημένων μελών της οικογένειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης


  Άδεια εξετάσεων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών.
  Εργαζόμενοι που είναι μαθητές σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευτικών μονάδων οιουδήποτε τύπου και βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο σχολών και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας των δικαιούνται σε κάθε έτος πρόσθετη άδεια τριάντα εργασίμων ημερών, χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις. (αρ. 2 Ν.1346/83 όπως τροποπ. με το αρ. 5 ΕΓΣΣΕ 1994 - αρ. 50 Ν. 2224/94 – αρ. 7 ΕΓΣΣΕ 1996)
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1998 - 1999 η άδεια εξετάσεων χορηγείται και στους εργαζόμενους-νες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας (ανεξάρτητα ορίου ηλικίας κατά το ΔΥ/24-6-98 έγγραφο Υπ. Εργασίας), αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
   Η άδεια αυτή χορηγείται τμηματικά ή συνεχόμενα και η χορήγησή της κατά την περίοδο των εξετάσεων είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσει ο μισθωτός ενώ οι  αποδοχές για τις ημέρες αυτές  καλύπτονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο πρέπει να προσκομισθούν: α) βεβαίωση της   σχολής για την συμμετοχή του στις εξετάσεις, β) βεβαίωση του εργοδότη ότι ο εργαζόμενος έλαβε άδεια χωρίς αποδοχές για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, γ) προσκόμιση δελτίου ασφαλιστικής ταυτότητας και εισφορών.
  Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετησίας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΕΓΣΣΕ 2004-05,άρθρο 10).


  Μειωμένο ωράριο προστατών
  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1483/84, εργαζόμενος γονέας  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έμμισθης εντολής και πλήρες ωράριο σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα προσωπικό, να ζητήσει τη μείωση κατά μία (1) ώρα του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, εφ΄ όσον έχει παιδί με αναπηρία (πνευματική, ψυχική ή σωματική). Η αναπηρία και ο καταλληλότερος για τη φροντίδα του παιδιού γονέας ορίζεται με γνωμάτευση είτε γιατρού του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ή εποπτευόμενου από το Δημόσιο νοσηλευτικού ιδρύματος.


  Αδεια επιμόρφωσης συνδικαλιστών 
  Για να διευκολύνεται η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς και η ανάδειξη νέων στελεχών μεταξύ των εργαζομένων, προβλέπεται οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν πάνω από 50 μισθωτούς, να χορηγούν πρόσθετη κανονική άδεια με αποδοχές, διάρκειας μέχρι δύο εβδομάδων το έτος, σε μισθωτούς που επιλέγονται για το σκοπό αυτό από τη ΓΣΕΕ και σε αναλογία 1% επί του προσωπικού που απασχολούν. Ο αριθμός των μισθωτών που θα επιλέγονται κάθε έτος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 3 μισθωτούς, αλλά ούτε μεγαλύτερος από 15. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται, μόνο εφόσον η σχετική αίτηση της ΓΣΕΕ συνοδεύεται από αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα καλύπτει το χρόνο διάρκειας της άδειας και παράλληλα θα έχει εγκριθεί από το ανώτατο συμβούλιο εργασίας.


  Άδεια άνευ αποδοχών


  Άδεια λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας αναπήρων
  Οι μισθωτοί των πάσης φύσεως επιχειρήσεων που είναι ανάπηροι πολέμου δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1324/49 πρόσθετη άδεια τριάντα ημερών με πλήρεις αποδοχές για την μετάβασή τους στα κέντρα Λουτροθεραπείας, Αεροθεραπείας. Η μορφή αυτή της άδειας χορηγείται στους ανάπηρους πολέμου που κατέχουν για αυτό τον λόγο βεβαίωση ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
  Στις αποδοχές για την άδεια αυτή λαμβάνονται υπόψη και οι πρόσθετες τακτικές παροχές που χορηγούνται στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της εργασίας που παρέχεται.
  Εκτός από τους αναπήρους πολέμου άδεια για λουτροθεραπεία ή αεροθεραπεία μπορεί να ζητήσει από τον εργοδότη του και μισθωτός που δεν είναι ανάπηρος πολέμου και δεν καλύπτεται από τις προηγούμενες διατάξεις, εφ΄ όσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ασφαλιστικού του οργανισμού, από την οποία να προκύπτει η ανικανότητά του για εργασία κατά την περίοδο της θεραπείας. Στην περίπτωση αυτή για την απουσία και την καταβολή αποδοχών εφαρμόζονται οι σχετικές με το ανυπαίτιο κώλυμα διατάξεις και όχι οι διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω για τους αναπήρους πολέμου.
  Αν η γνωμάτευση δεν αναφέρει την ανικανότητα του μισθωτού για εργασία κατά τη διάρκειά της, τότε η θεραπεία πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας του μισθωτού. Αν η κανονική άδεια έχει χορηγηθεί σε χρόνο προγενέστερο της θεραπείας είναι δυνατή η χορήγηση στο μισθωτό άδειας άνευ αποδοχών για την πραγματοποίηση της θεραπείας. Η παροχή από τον ασφαλιστικό οργανισμό σχετικού με την θεραπεία επιδόματος δεν πιστοποιεί πάντα την ανικανότητα για εργασία του μισθωτού κατά τη διάρκειά της.


  Άδεια σε Μονογονεϊκές οικογένειες
  Οι διατάξεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 προβλέπουν ότι: Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
  Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.


  Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
  Με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 προβλέπεται ότι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.


  Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
  Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (ΕΓΣΣΕ 2004 άρθρο12).


  Άδεια αναπήρων
  Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 1 παράγρ. 1 περ. β' εδ. α' του Ν. 2643/98 καθώς και οι ανάπηροι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου - ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις, δικαιούνται κατά το άρθρο 8 παράγρ. 4 του Ν. 2643/98 έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της κανονικής τους αδείας κατ' έτος.


  Άδεια λόγω AIDS
  Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2004 άρθρο 11).


  Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
  Με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα λήψης άδειας με αποδοχές στους μισθωτούς λόγω θανάτου συγγενούς τους. Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 προβλέπουν ότι στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
  Με τη ΕΓΣΣΕ 2010-2012 άρθρο  8, η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό


  Εκλογική άδεια
  Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μισθωτούς που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χορηγείται σ΄ αυτούς ειδική άδεια με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή με άλλες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Οι ημέρες απουσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εξαρτώνται από την απόσταση μεταξύ των τόπων εργασίας και εκλογικού δικαιώματος και καθορίζονται από απόφαση του Υπουργού Εργασίας που εκδίδεται τις παραμονές κάθε εκλογών.
  Ο αριθμός των ημερών άδειας συνήθως ορίζεται  ώς εξής:

  για εργαζόμενους με πενθήμερο: 
  • από 200 - 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
  • από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
  • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

  για εργαζόμενους με εξαήμερο:
  • από 100 - 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
  • από 201 - 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
  • από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
  • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες


  Συνδικαλιστικές άδειες

  ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  (Ν.1264/82 αρθ. 17,18, Ν.2224/94 άρθ.6)


  Γ΄ ΒΑΘΜΟΣ (ΓΣΕΕ)
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ
  ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  Μέλη Δ.Σ. της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης
  Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
  Με αποδοχές

  Β΄ ΒΑΘΜΟΣ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ)
  Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη
  Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
  Με αποδοχές
  Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν πάνω από 1.501 και ως 10.000 ψηφίσαντα μέλη
  Όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
  Με αποδοχές
  Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου/Ομοσπονδίας, εφ' όσον οι υπαγόμενες στη δύναμή τους πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν έως 1.500 μέλη
  15 ημέρες το μήνα
  Με αποδοχές
  Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων
  15 ημέρες το μήνα
  Χωρίς αποδοχές
  Μέλη Δ.Σ. των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων
  9 ημέρες το μήνα
  Χωρίς αποδοχές
  Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής της αμέσως επόμενης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης
  Το 1/3 των ημερών της πλέον αντιπ/κής οργάνωσης
  Χωρίς αποδοχές

  Α' ΒΑΘΜΟΣ (ΣΩΜΑΤΕΙΑ)
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων αν τα μέλη της οργάνωσης που εκπροσωπούν είναι 500 και άνω

  5 ημέρες το μήνα

  Χωρίς αποδοχές
  Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών Οργανώσεων αν τα μέλη της οργάνωσης που εκπροσωπούν είναι λιγότερα από 500
  3 ημέρες το μήνα
  Χωρίς αποδοχές
  Αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίων
  Όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
  Χωρίς αποδοχές

  ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

  Όλες οι παραπάνω διατάξεις αποτελούν τα ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Σύμφωνα με το νόμο υπερισχύουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών, από Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις.  27 σχόλια :

  Θωμάς είπε...

  Καλημέρα. Εργάζομαι σε Δημοτική επιχείρηση (ΟΤΑ - ΝΠΔΔ)εδώ καί 7 χρόνια με σύμβαση (ΕΓΣΣΕ)Αορίστου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου, (δηλωμένος εργατοτεχνίτης ενώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό),είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά και έχω αναπηρία 67%. Προσπαθώ εδώ και δύο χρόνια να πάρω την επιπλέον άδεια των 6 ημερών πού δικαιούνται τα ΑΜΕΑ, και μου λένε ότι δεν την δικαιούμαι ανάλογα με τον νόμο πού θα τους παραπέμψω γιατί: την μία είμαστε Ιδιωτικού Δικαίου , την άλλη επειδή είμαστε δημοτική επιχείρηση αλλά και ΝΠΔΔ, ή υπαγόμαστε στον ΟΤΑ κ.λ.π. Όλα αυτά τα χρόνια κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει καταλάβει τελικά πού ανήκουμε ώστε να απαιτήσουμε και τα επιδόματά μας αφού παίρνουμε μόνο επίδομα γάμου καί τίποτα άλλο.Μπορείτε να με βοηθήσετε βρίσκοντας τον Νόμο πού θα πρέπει να τους καταθέσω; Ευχαριστώ.

  manamar είπε...

  Εχεις δίκιο για το μπέρδεμα ελέω...μνημονίου. Λοιπόν κατ΄αρχή με βάση
  το υπ' αριθ. 16088/22-10-2003 έγγραφο του υπουργείου εργασίας έχει την
  άποψη ότι οι εργαζόμενοι στις Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις μη
  κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εφόσον δεν έχουν νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ κλπ
  ως προς το μισθοδοτικό - εργασιακό καθεστώς υπάγονται στις ΚΥΑ για
  τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ μη
  κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αρα όχι στην ΕΓΣΣΕ που ήσουν μέχρι σήμερα.
  Πρόσφατα μ.τ. (μετά τρόικας) το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ' αριθ.
  2/41148/0022/241535/0022/8-7-2011 έγγραφό του λέει ότι για τις
  επιχειρήσεις των ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις (περικοπές κλπ) για
  τους Δημοσίους υπαλλήλους.
  Αυτά εγκυκλοπαιδικά. Εσύ τώρα που ενδιαφέρεσαι για την επί πλέον άδεια
  λόγω αναπηρίας, είτε στον ιδιωτικό τομέα σε "κατατάξουν" είτε στο
  Δημόσιο διακαιούσαι την άδεια αυτή (αρθ. 50 παρ. 4 Ν. 3528/2006 και
  αρθ. 8 παράγρ. 4 του Ν. 2643/98) Σύστασή μου, αίτημά σου προς την
  υπηρεσία σου να γίνει γραπτώς και η απάντηση τους να είναι επίσης
  γραπτή. Ελπίζω να βοήθησα.

  Θωμάς είπε...

  Ελπίζω και εγώ να μην σας ενοχλήσω πάλι, αν και νομίζω ότιθα σας ξαναχρειαστώ γιατί αυτόν τον Νόμο τους υπέδειξα για να τους καλύψω νομικά, αλλά δεν το δέχθηκαν επειδή δεν αναφέρεται πουθενά ότι ισχύει και γιά τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα. Θα κάνω άλλη μία προσπάθεια εγγράφως, και τα ξαναλέμε σύντομα.
  Υ/Γ Ευχαριστώ γιά τήν άμεση απάντηση.

  manamar είπε...

  Θωμά απευθύνσου στο συνήγορο του πολίτη, αμεσα.

  Θωμάς είπε...

  Καλημέρα και πάλι, και καλό μήνα.Πήρα επιτέλους απάντηση από τον δικηγόρο της εταιρίας, η οποία λέει ότι όντως δικαιούμαι την συγκεκριμένη άδεια. Παράλληλα έκανα την προηγούμενη εβδομάδα αίτηση γιά να αλλάξω μισθολογική κατηγορία,και να πληρώνομαι σαν ΔΕ, αφού τώρα θα εφαρμοστεί και σε εμάς το ενιαίο μισθολόγιο.Η προκήρυξη για την ειδικότητα στην οποία είμαι, ήταν γιά ΥΕ. Εγώ είμαι απόφοιτος τεχνικής σχολής του ΟΑΕΔ (πρώην Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.)τριετούς φοίτησης, όπου το 1987 πού πήρα το πτυχίο με την ειδικότητα του θερμοϋδραυλικού, ήταν ανώτερο από το απολυτήριο λυκείου. Ελπίζω να δικαιούμαι αυτή την αλλαγή, και να το δεχθούν και αυτό, αλλιώς ο μισθός θα "πέσει" στα 700 ευρώ. Και πάλι ευχαριστώ γιά τη βοήθεια.

  man amar είπε...

  Θωμά το βλέπω λίγο δύσκολο (όχι όμως και αδύνατο) να δεχθούν την αλλαγή αυτή, επειδή η προκύρηξη αναφερόταν σε ΥΕ. Κάνε την αίτηση και σου εύχομαι να πάνε όλα καλά!!

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπερα σας. Να σας ξαναπεριγραψω την περιπτωση μου: Εργάζομαι σε ιδιωτική εταιρεία τρία έτη και  τον Ιούλιο κανονικα επιστρέφω στην εργασία μου μετά την αδεια εγκυμοσύνης και λοχειας του ΙΚΑ, την ετήσια αδεια του 2011,  την ισοχρονη προς το μειωμένο ωράριο και την εξάμηνη του ΟΑΕΔ. Σταμάτησα την εργασία μου τον  Απρίλιο του 2011 . Εχω 3 ερωτήματα. 1) Μπορώ τον Ιούλιο να πάρω τη γονικη αδεια διαρκείας 3,5 μήνων? 2) Ο εργοδοτης είναι υποχρεωμένος να μου την παραχωρήσει η πρέπει να συναινεσει? 3) Αν πάρω όλη την αδεια και επιστρέψω μέσα Οκτώβρη δικαιούμαι όλη την ετήσια αδεια....22 μέρες; Σας ευχαριστώ πολύ. 

  Ανώνυμος είπε...

  Επίσης, γνωριζετε αν άλλαξε το διάστημα της γονικης αδειας σε 4 μήνες απο 3,5 μήνες που ήτανε ως τώρα? ευχαριστώ.

  man amar είπε...

  Ο νόμος αναφέρει ότι είναι δικαίωμα του εργαζόμενου και ότι ο εργοδότης την παραχωρεί με σειρά προτεραιότητας. Αρα είναι υποχρεωμένος να την δώσει. Εφόσον λοιπόν επιστρέψεις τον Οκτώβριο δικαιούσαι όλη την άδεια του 2012, αφού ήδη είσαι στο τρίτο έτος.

  man amar είπε...

  Πρόκειται σύντομα να αλλάξει σε 4 μήνες, αφού είναι απαίτηση για εναρμόνιση της νομοθεσίας της Ελλάδας με οδηγία της Ε.Ε.

  Ελένη είπε...

  Ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει το ότι αν πάρεις τρεις μέρες αναρρωτική από το ΙΚΑ ο εργοδότης υποχρεούται να σου πληρώσει μόνο το μισό ημερομίσθιο για κάθε μέρα που απουσιάζεις. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  man amar είπε...

  Ναι ισχύει. Δες εδώ: http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_2296.html

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα, όσον αφορά την άδεια γάμου θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έκανα πρώτα πολιτικό γάμο και δεν πήρα την άδεια, έπειτα από 5 περίπου χρόνια θά κάνω τον θρησκευτικό γάμο και ο εργοδότης ισχυρίζεται πώς δεν είναι νόμιμο να μου την δώσει αφού τόσα χρόνια έπαιρνα επίδομα γάμου (λόγω του πολιτικού). Ισχυει κάτι τέτοιο;; την έχω χάσει αυτή την άδεια;;; Με εκτίμηση

  man amar είπε...

  Ειναι θέμα ερμηνείας του καθένα. Γνώμη μου είναι οι θα 'πρεπε να δίδεται η αδεια αν και παλιότερα το υπουργείο εργασίας είχε αποφανθεί αρνητικά σε τέτοια περίπτωση

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα. Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικών μονογονεϊκών οικογενειών; Συγχαρητήρια για την πολύ καλή δουλειά σας...

  man amar είπε...

  Δεν έχω υπόψη μου κάποια ειδική διάταξη. Μπορείς όμως να απευθυνθείς στο Πανελλήνιο Σύλλογο Μελών Μονογονεϊκών Οικογενειών (τηλ. 2107482752)

  Ανώνυμος είπε...

  Καλησπέρα,


  Ολιγόωρες άδειες απουσίας προβλέπονται για τους μισθωτούς;

  Ευχαριστώ

  man amar είπε...

  Περα απο τις νόμιμες άδειες που αναφέρονται στην ανάρτηση αυτή, οτι μπορει πλέον να στηριχθεί στην καλή πίστη και συννενόηση εργοδοτη - εργαζόμενου

  avgerinos είπε...

  καλησπέρα. δεν ξερω αν θετω σωστα εδω το ερωτημα μου αλλα δεν βρηκα καποιο αλλο σχετικο σημειο στο blog για να ρωτησω. σε λίγες μέρες (συγκεκριμένα στις 17/9) ξεκινάει η αδεια κυησης. το σεπτεμβριο δηλαδη θα εργαστω 10 μερες. θα τις πληρωθω απο τον εργοδοτη μου? επισης μου εχουν πει πως αν εχω κλεισει ενα χρονο στον ιδιο εργοδοτη δικαιουμαι τις αποδοχες ενος ολοκληρου μηνα, αλλιως τις αποδοχες μισου μηνα. εγω εχω κλεισει ενα χρονο. σταματωντας απο την εργασια μου τι θα παρω απο τον εργοδοτη μου? τις ημερες που θα εργαστω τον σεπτεμβριο και τις αποδοχες ενος ολοκληρου μηνα?

  man amar είπε...

  Η άδεια τοκετού αντιμετωπίζεται οπως η ασθένεια. Δες σχετική ανάρτηση εδώ:
  http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/03/blog-post_2296.html
  Νομίζω θα σε βοηθήσει

  Ανώνυμος είπε...

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΜΑ ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ.ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΕΟΝ Α.Ε ΜΕ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΜΑ ΦΥΓΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟ.Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΡΑΒΩΣΕ Κ ΔΟΥΛΕΨΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΑΙΖΟΝ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΦΑΣΗ ΘΑ ΜΟΥ ΒΓΕΙ ΣΕ ΚΑΚΟ.ΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΚΑΤΙ Η ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ Κ ΝΑ ΜΗΝ ΑΓΧΩΝΟΜΑΙ ΑΔΙΚΑ ΜΙΑ ΠΟΥ ΟΛΑ ΕΓΙΝΑΝ ΝΟΜΙΜΑ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  Νομίζω οτι δεν πρεπει να ανησυχείς, εκτός κι αν θέλουν να σε ταλαιπωρήσουν. Στην εταιρεία που είσαι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοσίου, οπου θα έπρεπε στην αίτησή σου για άδεια ανευ αποδοχών να αναγράφεις το λόγο και την άδεια να εργαστείς αλλού για να κρίνει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Σ' εσας εφαρμοζεται η εργατική νομοθεσία για τον ιδιωτικό τομέα οπου δεν υπαρχουν ειδικές διατάξεις για την α.α.α. αλλά συμφωνίες εργαζόμενου και εργοδότη. Για τα προβλήματα που προκύπτουν στο θέμα αυτό, αρμόδια να κρίνουν ειναι μόνο τα δικαστήρια.

  Ανώνυμος είπε...

  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!

  sisili είπε...

  καλημέρα σας. είμαι έμμισθη υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρίας θυγατρικής τράπεζας με σύμβαση ορισμένου χρόνου και κλείνω έτος εργασίας στις 28/02/2013. πόση άδεια γάμου δικαιούμαι? αν στις 28/02 που λήγει η συμβασή μου, μου την ανανεώσουν για ακόμα ένα εξάμηνο και μείνω έγκυος, στην επόμενη λήξη με προστατεύει κάποια διάταξη λόγω εγκυμοσύνης ή επιδή είμαι ορισμένου χρόνου δεν υπάγομαι πουθενά? επιπλέον διανύω το 2ο εξάμηνο ορισμένου χρόνου, σε πόσα εξάμηνα η εταιρία μου υποχρεούται να με κάνει αορίστου? ή κάτι τέτοιο δεν ισχύει? σας ευχαριστώ πολύ!

  Μανόλης Αμαργιωτάκης είπε...

  sissili...H άδεια γάμου ειναι 5 εργασιμες.
  Στιε συμβασεις ορισμενου χρονου η προστασία διαρκεί μεχρι τη ληξη της σύμβασης.
  Για τις συμβάσεις ορισμενου χρόνου, επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, όταν δηλαδή δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη. Αν δεν δικαιολογείται αυτό, τοτε μεχρι 3 συνεχόμενες και μεχρι 3 χρόνια, αλλα αυτο πρέπει να αποδειχθέι δικαστικά, για να διεκδικησεις μονιμοποίηση.
  Δες εδω: http://ergasiaka-manamar.blogspot.gr/2011/07/blog-post.html

  Daniel John είπε...

  Ψάχνετε για ένα επιχειρηματικό δάνειο; προσωπικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτων, σπουδαστικών δανείων, το δάνειο σταθεροποίησης χρέους, τα ακάλυπά δάνεια, επιχειρηματικά κεφάλαια, κλπ .. Ή έχετε αρνηθεί ένα δάνειο από μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για οποιουσδήποτε λόγους. Είμαστε ιδιώτες δανειστές, τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ένα χαμηλές και προσιτές επιτόκιο επιτόκιο 2%. Αν ενδιαφέρεστε; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο (fredrickpetersonloan@gmail.com) και να πάρει το δάνειό σας σήμερα
  Χαιρετισμούς,
  Fredrick Peterson επενδύσεων Team

  Ανώνυμος είπε...

  Καλημέρα εργαζομαι σε δημοτικο παιδικό σταθμό με ανανεωσιμη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βρίσκομαι σε κύηση και θα ήθελα να μάθω πέρα από την άδεια μητρότητας τις 17 εβδομάδες τι άλλο δικαιούμαι. Ευχαριστώ!!

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....