Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

28 Ιαν 2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής του Ε11 - 2016, για τη γνωστοποίηση στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας του 2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής του Ε11 - 2016, για τη γνωστοποίηση στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας του 2015
Με την 3657/Δ9.997, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 Β'/27-1-2016 και μετά από σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, αναφορικά με τον αριθμό των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προ τούτο, παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 για τη γνωστοποίηση στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας του 2015 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2016.

13 Ιαν 2016

Νόμιμος ο έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εργαζομένου από τον εργοδότη, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Νόμιμος ο έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του εργαζομένου από τον εργοδότη αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Με την πρόσφατη απόφαση του ΕΔΑΑ (ΕΔΔΑ 12.1.2016, Bărbulescu v. Romania) οι εργοδότες νομιμοποιούνται να ελέγχουν και να διαβάζουν τα προσωπικά μηνύματα του εργαζομένου μέσω των υπηρεσιών chat και λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται εν ώρα εργασίας.
Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν απόλυσης εργαζομένου στη Ρουμανία από εταιρία που ήλεγξε το Yahoo Messenger και διαπίστωσε ότι ο εργαζόμενος χρησιμοποιούσε τη διαδικτυακή υπηρεσία για να ανταλλάσσει και προσωπικά μηνύματα και όχι μόνο με πελάτες, χρήση για την οποία καταρχήν προοριζόταν.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει εάν ο εθνικός δικαστής προέβη σε ορθή στάθμιση αφενός, του δικαιώματος σεβασμού του ιδιωτικού βίου και της αλληλογραφίας του προσφεύγοντος και, αφετέρου, των επαγγελματικών συμφερόντων του εργοδότη του.
Εν προκειμένω το Δικαστήριο ανέφερε ότι ο εργαζόμενος παραβίασε την εταιρική πολιτική που απαγορεύει στους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές της εταιρίας για προσωπική τους χρήση και ο εργοδότης δικαιούταν να ελέγξει τη συνέπεια του εργαζομένου στην εργασία του. Οι δικαστές απέρριψαν την προσφυγή του εργαζομένου με την αιτιολογία ότι η εταιρία ήλεγξε τον εταιρικό λογαριασμό και δεν είναι αδικαιολόγητο ένας εργοδότης να θέλει να επαληθεύσει ότι οι εργαζόμενοί της εκπληρώνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα εν ώρα εργασίας.
"Ο εργοδότης ενήργησε στο πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας, δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε από το εθνικό δικαστήριο, είχε αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό Yahoo Messenger υποθέτοντας ότι οι εν λόγω πληροφορίες σχετίζονταν με επαγγελματικές δραστηριότητες και ότι η πρόσβαση αυτή επομένως ήταν νόμιμη". Για τους λόγους αυτούς απορρίφθηκε η προσφυγή του εργαζομένου και δεν παραβιάστηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ σχετικά με το δικαίωμα σεβασμού του ιδιωτικού βίου και αλληλογραφίας.
Ωστόσο, καταλήγει η απόφαση, ότι πρέπει κάθε εργοδότης να καταρτίσει τη σχετική εταιρική πολιτική βάσει της οποίας θα καθορίζεται σε τι είδους αλληλογραφία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας εργοδότης και πώς μπορεί να συλλέξει το σχετικό υλικό για να αποφευχθεί παράνομη υποκλοπή προσωπικών μηνυμάτων του εργαζομένου.

Αλεξία Στράτου, Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου, LL.M.

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που συνδέεται με την εκτέλεση ενός έργου

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου που συνδέεται με την εκτέλεση ενός έργου
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 649, 669, 672 ΑΚ και λαμβάνοντας υπόψη την Νομολογία των Δικαστηρίων, προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρις την επέλευση ορισμένου μέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή τη επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Επομένως, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε, ρητά σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και τον σκοπό της σύμβασης εργασίας.
Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθ. 669§1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημίωσης. Εξάλλου, ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό που δίνουν σε αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόμος, αλλά τούτος ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων.
Συχνά συναντάται η περίπτωση της σύναψης σύμβασης εργασίας μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκτέλεση ενός έργου (κτίριο, δρόμος, γέφυρα, συγκοινωνιακός αστικός άξονας κ.λ.π.). Για να θεωρηθεί ότι η σύμβαση αυτού του είδους είναι ορισμένου χρόνου, θα πρέπει η περάτωση του συγκεκριμένου έργου, να αποτελεί βέβαιο γεγονός που δεν δύναται να αμφισβητηθεί, γιατί μόνο τότε παύει να ισχύει αυτοδίκαια η σύμβαση εργασίας. Επίσης για να υπάρχει σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα παραπάνω, τα συμβαλλόμενα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της , αφού έχει καταστεί σαφές από την αρχή (και δημιουργηθεί εξαρχής η πεποίθηση κυρίως στον εργαζόμενο), πότε το συγκεκριμένο έργο θεωρείται περατωμένο ως βέβαιο γεγονός.
Έτσι όταν η πορεία του έργου συνδέεται για παράδειγμα με την σταδιακή χρηματοδότησή του, ή την ρευστότητα αποπληρωμής του για κάθε στάδιο κατασκευής ή την ύπαρξη άλλων προϋποθέσεων και διαδικασιών δεν μπορεί σύμφωνα με τα παραπάνω, να θεωρηθεί ότι το έργο αυτό συνδέεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου αλλά αντίθετα με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2112/1920 ο χαρακτηρισμός της σύμβασης ως ορισμένου χρόνου είναι άκυρος, όπως και κάθε συμφωνία που έχει ως σκοπό να αποστερήσει από τον εργαζόμενο την νόμιμη αποζημίωση λόγω απόλυσης.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασικών Σχέσεων

5 Ιαν 2016

Η υποβολή του Ε11 για τη γνωστοποίηση των στοιχείων της κανονικής άδειας 2015. Ποιους αφορά. Προθεσμίες.

Η υποβολή του Ε11 για τη γνωστοποίηση των στοιχείων της κανονικής άδειας 2015. Ποιους αφορά. Προθεσμίες.
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 - 23/12/ 2014), απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία συμπληρώθηκε η υπ΄ αριθμ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφαση, καθιερώθηκε η υποχρέωση των εργοδοτών για τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους τους εργοδότες, ακόμη και για τους φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός κι αν το προσωπικό αυτό, λαμβάνει την κανονική του άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007)

Η γνωστοποίηση των στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με το έντυπο Ε11, στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ", από 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά τις άδειες και το επίδομα άδειας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και που έχουν καταχωρισθεί στο  Βιβλίο Αδειών (Ν. 4254/2014) 

Στο Βιβλίο Αδειών, θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια.

Επομένως και το έντυπο Ε11, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών», αναφορικά με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας.

Πιο συγκεκριμένα,
-    Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης  άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του Εντύπου Ε11.

-    Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της νομίμως δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των χορηγηθεισών ημερών αδείας (εάν υφίστανται), καθώς και οι πραγματικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας.

-    Σε περίπτωση, λύσης της σχέσης εργασίας μισθωτού (όπως ιδίως,  καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση) με οποιονδήποτε τρόπο πριν χορηγηθεί το σύνολο της αδείας, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

-    Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.(3631/87/27-1-2915 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας)

19 Δεκ 2015

Εργασία και αμοιβή την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων 2015. Τι ισχύει.

Εργασία και αμοιβή την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων. Τι ισχύει.
Α. Ποιες είναι οι υποχρεωτικές αργίες μέσα στη περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων

Κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, είναι μόνο η 25η Δεκεμβρίου.
Την ημέρα των Χριστουγέννων, απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός κι αν ανήκουν στην κατηγορία που επιτρέπεται νόμιμα η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές και αργίες, όπως π.χ. τα ανθοπωλεία, τα ξενοδοχεία, οι μονάδες υγείας, οι ταβέρνες, γενικά τα επισιτιστικά καταστήματα κλπ.

Β. Τι ισχύει για την ημέρα των Χριστουγέννων

Αν η επιχείρηση, λειτουργεί νόμιμα την ημέρα αυτή και παραμείνει ανοικτή, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που θα εργαστούν, θα πάρουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, επί του νόμιμου ημερομισθίου, ή για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους ή ανάλογα για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν η επιχείρηση, μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα και παραμείνει ανοικτή, αλλά ο εργαζόμενος δεν προσήλθε αδικαιολόγητα, δεν δικαιούται αμοιβή για την ημέρα αυτή.

Αν η επιχείρηση, μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα αλλά παραμείνει κλειστή με εντολή του εργοδότη, οι εργαζόμενοι δικαιούνται την αμοιβή τους, σαν να εργαζόταν, χωρία καμιά προσαύξηση.

Αν η επιχείρηση ανήκει στη κατηγορία για τις οποίες απαγορεύεται να λειτουργούν ημέρες υποχρεωτικών αργιών, αλλά παραμείνει ανοικτή την ημέρα των Χριστουγέννων, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν θα λάβουν ένα ημερομίσθιο για την ημέρα αυτή (ή αναλογικά αμοιβή για όσες ώρες απασχοληθούν) με προσαύξηση 75%. Υπενθυμίζεται ότι η αμοιβή των εργαζομένων, είναι ανεξάρτητη από τις τυχόν διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση της εργασίας κατά ημέρες υποχρεωτικών αργιών και Κυριακών.

Γ. Κατ' έθιμον αργίες

Τέτοιες αργίες είναι η επόμενη των Χριστουγέννων (26η Δεκ.) η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια (6 Ιαν).
Οι ημέρες αυτές δεν θεωρούνται εξαιρέσιμες αργίες (εκτός κι αν έχουν καθορισθεί με ειδικά διατάγματα, ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας κλπ), συνεπώς δεν απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων.

Περιπτώσεις:
1. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε να λειτουργήσει, όσοι εργαστούν και αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο τους
Όσοι αμείβονται με μισθό και εργαστούν, δικαιούνται κανονικά να λάβουν επί πλέον το 1/25 επί πλέον του μισθού τους, επειδή στο μισθό του μήνα συμπεριλαμβανόταν και η ημέρα αυτή, η οποία ήταν αργία για τον μισθωτό.

2. Αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά τις ημέρες αυτές αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει, στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οφείλετε το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.
Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά άλλη αμοιβή.

Οι εργοδότες πρέπει να έχουν κατά νου, ότι σε κάθε περίπτωση, για κάθε αλλαγή προγράμματος απασχόλησης των εργαζομένων, θα πρέπει να υποβάλλεται πίνακας στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ"

Δ. Πως θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν τις Κυριακές 13/12/2015 και 20/12/2015

Σύμφωνα με το Ν. 4177/2013 αρ. 16, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται προαιρετικά τις δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, οι οποίες για το 2015. είναι η 13/12/2015 και 20/12/2015.
Για τις Κυριακές αυτές διαβάστε τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες ΕΔΩ

11 Δεκ 2015

Εργασία κατά τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα 2015. Τι ισχύει για εργοδότες και εργαζόμενους.

Εργασία κατά τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει για εργοδότες και εργαζόμενους.
Κατόπιν ερωτημάτων τα οποία αφορούν στον τρόπο χορήγησης των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (ρεπό) σε εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές των περιπτώσεων β) και δ) της παρ.1 του άρθρου 16 του  Ν.4177/2013 - Φ.Ε.Κ.  Α΄173- δηλαδή στις 13/12/2015, 20/12/2015 και 27/12/2015, το Υπουργείο Εργασίας με έγγραφό του, διευκρινίζει:  

Με το άρθρο 16 του Ν.4177/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄265), παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές του έτους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων (περ. β της παρ.1 του Ν.4177/2013) καθώς και η τελευταία Κυριακή κάθε έτους (περ. δ της παρ.1 του Ν.4177/2013 που προστέθηκε με την παρ.1 του αρ. 108 του Ν.4314/2014).
Οι εν λόγω Κυριακές για το έτος 2015 αντιστοιχούν στην Κυριακή 13/12, στην Κυριακή 20/12 και στην Κυριακή 27/12. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4208/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 252), κατά τις ως άνω Κυριακές, επιτρέπεται, η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργήσουν με βάση τα ανωτέρω. 

Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές (75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου σύμφωνα με τις Κοινές Αποφάσεις αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών). 

Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι των εμπορικών καταστημάτων που θα απασχοληθούν κατά τις ως άνω Κυριακές πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση 24 συνεχών ωρών. Η αναπληρωματική αυτή ανάπαυση για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Β.Δ. 748/1966 (Φ.Ε.Κ. Α΄57), σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί τις Κυριακές αυτές.

Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259), η οποία προέβλεπε ότι η αναπληρωματική ανάπαυση των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή που εμπίπτει μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου πάνω από 5 ώρες, δίδεται σε εργάσιμη ημέρα εντός του μηνός Ιανουαρίου, δεν ισχύει πλέον καθώς με την περ. β της παρ.3 του άρθρου 108 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265), καταργήθηκε το άρθρο 1 του Β.Δ/τος 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α’ 259), και συνεπώς καθίσταται αυτομάτως ανενεργή και η παρ.2 του άρθρου 2 του ως άνω Β.Δ/τος που έχει ως σημείο αναφοράς το άρθρο 1 του διατάγματος.  

7 Δεκ 2015

Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" και ανάρτηση πίνακα προσωπικού. Τι ισχύει

Με την υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει τον πίνακα προσωπικού ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ( Υπ.Απόφ. 29502/85/1-9-2014) δίδεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στους υποβληθέντες πίνακες ανά πάσα στιγμή (όχι μόνο κατά τον επιτόπιο έλεγχο) οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί.

Ωστόσο εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναρτά τον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας. Επομένως ο πίνακας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχει λάβει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτόν όλοι οι εργαζόμενοι. 
Ο αιτιολογικός λόγος της σχετικής διάταξης είναι να λαμβάνει γνώση ο εργαζόμενος, των στοιχείων που αφορούν για παράδειγμα την οργάνωση του χρόνου της απασχόλησής του (ημέρες εργασίας – ώρες εργασίας - διακοπές διαλλείματα – ημερήσια ανάπαυση) ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σε σχέση με την πραγματική του απασχόληση, εάν δηλώνονται νόμιμα οι αλλαγές ή τροποποιήσεις του χρόνου εργασίας του, την τυχόν προϋπηρεσία που του έχει αναγνωρίσει ο εργοδότης του, την ειδικότητα με την οποία δηλώνεται για την εργασία που εκτελεί κ.λ.π.
Όπως είναι προφανές η ανωτέρω υποχρέωση ανάρτησης του πίνακα προσωπικού δεν είναι μια διαδικαστικού τύπου υποχρέωση αλλά αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, καθώς συχνά συναντάται το φαινόμενο σε επιχειρήσεις, να αναρτώνται εσωτερικά προγράμματα εργασίας που περιέχουν οργάνωση χρόνου εργασίας εντελώς διαφορετική από τα νόμιμα πρωτοκολλημένα προγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία όμως στερούνται νομιμότητας και δεν δύναται να εφαρμοστούν για την απασχόληση των εργαζομένων.

Η μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης του πίνακα προσωπικού σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας, συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει).

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

24 Νοε 2015

Αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Ποια είναι η σημασία τους για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο

Αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα. Ποια είναι η σημασία τους για τον εργοδότη και τον εργαζόμενο
Με τη διάταξη του Ν.4254/2014 (Άρθρο πρώτο, Κεφαλ.Α, Υποπαρ.ΙΑ5) προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις αυτών θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει. Ο υπολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 Υπ. Εργασίας (κατηγοριοποίηση παραβάσεων).

Σημειώνουμε ότι η μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν τα όργανα του ΣΕΠΕ, αποτελεί ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 27397/122/19.8.2013 Υπ. και Υφ. Εργασίας και τιμωρείται με πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 5000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην επιχείρηση (υποκαταστήματα – εγκαταστάσεις).

Η ανωτέρω διάταξη που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη για την χορήγηση των αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων, ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Θα πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα χορηγήθηκαν στον εργαζόμενο (εκδόθηκαν και παραδόθηκαν στον εργαζόμενο), ώστε ο εργαζόμενος να έλαβε γνώση αναλυτικά, σχετικά με τις αποδοχές που του καταβάλλονται.
Δεν αρκεί επομένως το γεγονός ότι απλά υπάρχουν κατά τον πιθανό έλεγχο αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα στον τόπο της επιχείρησης.
Επειδή η χορήγηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη, το βάρος της απόδειξης ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα όντως παραδόθηκαν στον εργαζόμενο, βαρύνει τον εργοδότη.

Αν και δεν προβλέπεται να τεθεί η υπογραφή του εργαζόμενου στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο στοιχείο και ως απόδειξη για την καταβολή των αποδοχών στον εργαζόμενο και για αυτό τον λόγο υπάρχει στα εκκαθαριστικά σημειώματα η ένδειξη της υπογραφής του εργαζόμενου για τις αποδοχές που έλαβε.

Ο σκοπός της υποχρέωσης χορήγησης στον μισθωτό των αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας όσο αφορά το καθεστώς των αμοιβών που ακολουθεί μια επιχείρηση και η πλήρης ενημέρωση του εργαζόμενου σχετικά με την αμοιβή της εργασίας του (βασικός μισθός ,επιδόματα, ασφαλιστικές κρατήσεις κ.λ.π), για να αποφεύγονται προς τούτο οι αμφισβητήσεις, ως προς αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές ανταποκρίνονται ή όχι στις δικαιούμενες αξιώσεις του εργαζόμενου από την παροχή εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος παραλαμβάνει αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών σύμφωνα με τα οποία οι αποδοχές που του καταβάλλονται υπολείπονται από αυτές που έχουν συμφωνηθεί σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας, ο δε εργαζόμενος παραλαμβάνοντας αυτά τακτικά, λαμβάνει γνώση των αποδοχών που του καταβάλλονται και δεν εναντιώνεται για τις λιγότερο καταβαλλόμενες αποδοχές για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δύναται να θεωρηθεί ότι αποδέχεται τις καταβαλλόμενες αποδοχές, δηλαδή μεταβλήθηκαν οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας σιωπηρά, στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων(361Α.Κ)έστω και αν δεν υπογράφει στα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

2 Νοε 2015

Ποιες άδειες δικαιούνται οι εργαζόμενοι με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Ποιες άδειες δικαιούνται οι εργαζόμενοι με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
Από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζεται ότι:
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος περί Κοινωφελούς εργασίας, της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 414/ 9-9-2015 και της επιστολής 5.25552/5.19913/ 16-10-2015 της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ουρανίας Αντωνοπούλου διευκρινίζουμε ότι:

α) Οι εργαζόμενες έχουν δικαίωμα στις άδειες κυοφορίας / λοχείας, υπό τους όρους του π.δ. 176/97, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 92/85. Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων αυτών είναι καθολικής εμβέλειας. Περιορισμοί προκύπτουν ωστόσο ως προς τη διατήρηση του δικαιώματος στον μισθό κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, πέραν του μισού μήνα (που κατοχυρώνεται από το άρθρο 658 Α.Κ.), από το άρθρο 11 του π.δ. 176/97 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/85).

β) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις διευκολύνσεις εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία (άρθρο 7 παρ. Β ν. 3144/2003).

γ) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε κανονική άδεια μετ’ αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/88, διάταξη από την οποία δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση, και το άρθρο 6 του ν. 3144/2003.

δ) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις αναρρωτικές άδειες, υπό τους όρους των γενικών και των τυχόν ειδικότερων διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας.

ε) Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στα προγράμματα, οι οποίοι, ορθά, ασφαλίζονται ως μισθωτοί (πακέτο κάλυψης 101), εφαρμόζεται πλήρως η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ως προς τα δικαιώματα σε κοινωνικοασφαλιστικές παροχές σε είδος και σε χρήμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αυξημένη προστασία θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, η οποία αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας (υπ’ αρ. 17 ∆.Σ.Ε.).»

31 Οκτ 2015

Νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις

Του Θανάση Κατή *
Η πλέον δυναμική και ελπιδοφόρα κατηγορία νέων επιχειρήσεων είναι αυτές που ιδρύονται από νέους ή και μεγαλύτερους υποψήφιους επιχειρηματίες που τους χαρακτηρίζει το υψηλό επίπεδο γνώσεων ή και δεξιοτήτων, οι σπουδές (βασικές ή μεταπτυχιακές) εδώ ή και στο εξωτερικό, η γλωσσομάθεια αλλά κυρίως ο ενθουσιασμός για τη δημιουργία δικών τους δυναμικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Η πλειοψηφία των υποψήφιων νέων επιχειρηματιών είναι σε πόλεις με πανεπιστήμια θετικής ή και οικονομικής κατεύθυνσης και η Πάτρα είναι ευνοημένη στον τομέα αυτό αφού εκτός του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ έχει και σειρά ινστιτούτων έρευνας και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου.

Η πολύχρονη κρίση έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης των νέων που τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν σαν στόχο, στην πλειοψηφία τους, την κατάληψη θέσεων στο δημόσιο και άρα δεν διερευνούσαν την αγορά και τις πιθανές της ευκαιρίες.

Σήμερα στα πανεπιστήμια δημιουργούνται ομάδες που, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, διερευνούν τρόπους διοχέτευσης των γνώσεων τους σε επιτυχείς επιχειρηματικές δραστηριότητες της αποκαλούμενες startups.

Στην αλλαγή νοοτροπίας έχει συνεισφέρει η βαθειά και πολύχρονη κρίση αλλά και η ανεργία που με τα απαράδεκτα ποσοστά της οδηγεί ένα ποσοστό στο επιχειρείν και ένα δεύτερο στο να ψάχνουν το μέλλον τους στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες.

Η εξαγωγή πτυχιούχων, 230.000 περίπου χιλιάδες την τελευταία πενταετία, έχει αρνητικά αποτελέσματα για τη χώρα αφού της στερεί επιστημονικό δυναμικό για το οποίο έχει επενδύσει τεράστια κεφάλαια που τελικώς καρπούνται οι χώρες υποδοχής και επιπλέον αλλοιώνεται το επίπεδο του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού της αφού μένουν στη χώρα οι άνθρωποι με χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων.

Βεβαίως η εμπειρία δείχνει ότι σε βάθος χρόνου, συνήθως την επόμενη 15ετία, 20ετία, μεγάλο μέρος των επιστημόνων αυτών, είτε από νοσταλγία είτε γιατί οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει επιστρέφει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μεταφέροντας και πάλι τις γνώσεις αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στη χώρα δράσης τους και έτσι, μακροπρόθεσμα, η σημερινή αρνητική φυγή μπορεί να έχει θετικό ισοζύγιο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε σημαντικά παραδείγματα στον επιχειρηματικό και επιστημονικό κόσμο από επιστρέφοντες επιτυχημένους στη διεθνή αγορά.

Η προσοχή μας όμως θα πρέπει να εστιαστεί στη δεύτερη ομάδα των νέων που σχεδιάζουν ή έχουν αρχίσει την επιχειρηματική τους δράση εδώ και εν μέσω της κρίσης.

Η πολυπληθής αυτή ομάδα μπορεί, με κατάλληλη βοήθεια και υποδομές, να είναι αυτή που τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα που θα χαρακτηρίζεται από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά, εξωστρέφεια των πωλήσεων της και όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι τα συστατικά της ανάκαμψης και προόδου της οικονομίας.

Όλα αυτά βεβαίως δεν θα έρθουν από μόνα τους και δεν είναι η ομάδα των νέων που από μόνη της φτάνει να αναστρέψει το κλίμα. Αυτονόητο είναι ότι η χώρα αν δεν επιστρέψει στην κανονικότητα και δεν εξαλείψει όλα όσα δεκάδες χρόνια συζητάμε αλλά δεν εφαρμόζουμε το μονά που θα πετύχουμε οι επιχειρήσεις αυτής της μορφής να αλλάζουν έδρα και να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Είναι καλές οι προσπάθειες των τραπεζών και άλλων φορέων για την επιβράβευση των καινοτόμων ιδεών που στις περισσότερες των περιπτώσεων φτάνουν μέχρι το σημείο αυτό για λόγους προβολής των ίδιων και επειδή η ιδέα των startups είναι του συρμού αυτή την περίοδο.

Όμως οι νέοι επιχειρηματίες που δρουν μέσα στην κρίση και σε τομείς αιχμής «απαιτούν» πρόσφορό έδαφος, φιλικό περιβάλλον, δομές στήριξης στα πρώτα τους στάδια και μέχρι να φτάσουν οι ιδέες τους να γίνουν πράξη και να τοποθετηθούν στην αγορά καθώς και κουλτούρα ρίσκου από τους χρηματοοικονομικούς φορείς της χώρας.

Εξετάζοντας τις παραπάνω παραμέτρους διαπιστώνουμε ότι:
 • Το οικονομικό περιβάλλον της χώρας είναι το χειρότερο δυνατό αυτή την περίοδο και με προοπτικές που δεν ενθαρρύνουν τέτοιες προσπάθειες.
 • Οι υποδομές αρχικής υποστήριξης λίγες και όχι αποτελεσματικές.
 • Οι τοπικές κοινωνίες, ενώ τα παιδιά αυτά είναι τμήμα τους, δεν έχουν πειστεί και δεν έχουν αγκαλιάσει αυτό το νέο και ελπιδοφόρο τμήμα τους και σε μεγάλο βαθμό αφήνουν τη υποστήριξη στο κράτος ή και σε επιτήδειους που εντοπίζουν εύκολα τα κενά και παρεισδύουν.
 • Οι χρηματοοικονομικοί φορείς, πριν την κρίση αλλά πολύ περισσότερο τώρα, είναι αρνητική στη στήριξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει με τη λογική της ανάληψης μερικού έστω ρίσκου.
 • Οι προσπάθειες της πολιτείας να δημιουργήσει κάποια κεφάλαια κίνδυνου μόνο επιτυχείς δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.
 • Οι ελληνικές venture capital επίσης δεν έχουν δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων σε αντίθεση με ξένα κεφάλαιά στα οποία, με σημαντικά μεγαλύτερη ευκολία, μπορούν να απευθυνθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις με ώριμα επενδυτικά σχέδια.
 • Τέλος όλα τα κοινοτικά πλαίσια ενώ είχαν και έχουν κεφάλαια για τέτοιες δράσεις στο στάδιο της υλοποίησης δημιουργούσαν γραφειοκρατία, αργοπορία αποφάσεων και ανελαστικότητα που σαφώς δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που καινοτομούν και απαιτούν μικρούς χρόνους αποφάσεων αλλά και ευέλικτες διαδικασίες ελέγχου και αποπληρωμών. Δεν είναι τυχαίο ότι με τη λήξη του τρέχοντος ΕΣΠΑ ολόκληρα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης δεν έχουν εκταμιεύσει ούτε ευρώ και οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα βρεθούν εκτός προϋπολογισμού σύντομα.
Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ικανή από μόνη της να δημιουργήσει απογοήτευση και πεσιμιστική διάθεση.

Στους νέους επιχειρηματίες, αυτής της κατηγορίας όμως αυτά είναι γνωστά και πλέον επιλέγουν να λειτουργήσουν, σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από το κράτος και με κεφάλαια που αντλούν από ιδιώτες επενδυτές ή οργανωμένα κεφάλαια του εξωτερικού.
 • Οι τοπικές κοινωνίες όμως, με μεγάλο εν δυνάμει καινοτόμο δυναμικό θα πρέπει να μένουν αμέτοχες και θεατές;
 •  Οι τοπικοί επιχειρηματικοί, επιστημονικοί, αυτοδιοικητικοί και αναπτυξιακοί φορείς θα βλέπουν τις ευκαιρίες να περνούν και να διοχετεύονται στο εξωτερικό;
 •  Μήπως έχει έρθει η ώρα από τη θεωρία να περάσουν στην πράξη και αφουγκραστούν τις αγωνίες αλλά και τις ανάγκες αυτών των δυναμικών νέων και να τις υιοθετήσουν στο μέτρο του δυνατού;
 •  Πόσο θα μας κόστιζε, για παράδειγμα, σαν πόλη να διαθέσουμε χώρους για να γίνουν λέσχες-φυτώρια επιχειρηματικότητας ώστε μέσα εκεί να ανταλλάσουν απόψεις και να δημιουργούν τα υπό εκκόλαψη επιχειρηματικά σχήματα οι νέοι της περιοχής; Μήπως δεν έχουμε χώρους που ρημάζουν;
 •  Γιατί τα πολύπαθα Δημοτικά Σφαγεία να μην είναι κυψέλη επιχειρηματικότητας τα επόμενα χρόνια και γιατί αργότερα η ρημαγμένη Πειραϊκή Πατραϊκή να μην γίνει πάρκο νεοφυών επιχειρήσεων έτσι ώστε στη βόρεια πλευρά της πόλης να παράγουμε επιστήμονες και στην νότια και υποβαθμισμένη να τους έχουμε να επιχειρούν;
 • Πόσο δύσκολο θα ήταν να αφήσουμε στην άκρη το εγώ και λειτουργώντας με το εμείς να δημιουργήσουμε μια συνολική, πολύπλευρη και πολυεπιστημονική δομή υποστήριξης αυτών των νέων που τουλάχιστον στα πρώτα διερευνητικά στάδια, θα τους βοηθούσε να αποφύγουν λάθη που είναι ανθρώπινα και προκύπτουν από τον ενθουσιασμό τους αλλά κυρίως από την απειρία του επιχειρείν; Η δομή αυτή δεν θα έρθει να υποκαταστήσει τους επαγγελματίες του είδους αλλά θα συνδράμει τα νέα παιδιά στο στάδιο της εκκόλαψης των ιδεών τους και στην αρχική τροχοδρόμηση των επιχειρηματικών σχημάτων.
Το επόμενο διάστημα το νέο ΕΣΠΑ στοχεύει στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με τη δημιουργία δομών υποστήριξης. Είναι ίσως ευκαιρία να δημιουργήσουμε εμείς τη δική μας ανθρώπινη αρχικά δομή στήριξης και αργότερα να επιτύχουμε και την οικονομική στήριξη ώστε να διαμορφώσουμε ένα χρηστικό μέσο για τους υποψήφιους επιχειρηματίες και όχι να γίνει μια δομή για απορρόφηση χρημάτων. Είναι καιρός τα λίγα χρήματα να αξιοποιηθούν όχι από επιτήδειους αλλά από την κοινωνία και να αποδώσουν σ’ αυτή.

Μια δομή με το κύρος και τη συνέργεια όλων των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της πόλης θα ήταν και η ισχυρή φωνή των νεοφυών επιχειρήσεων προς την πολιτεία όχι για διεκδίκηση επιδοτήσεων αλλά για οριζόντιες αποφάσεις που θα διευκολύνουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Τέτοιες διευκολύνσεις θα μπορούσε να είναι η κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών για τα 3-5 πρώτα χρόνια λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων, η απαλλαγή από φόρους για την αρχική περίοδο και τις επενδύσεις τους και φυτικά το συνολικά φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Χωρίς αυτά είναι σαφές ότι κάθε νέο που θα γεννιέται στην περιοχή, μόλις σταθεί στα πόδια του, θα ζητήσει μόνο του ή θα του το επιβάλλουν οι χρηματοδότες του να μεταφερθεί σε άλλες φιλόξενες χώρες που δεν ζητούν 100% προκαταβολή φόρου.

* Ο Θανάσης Κατής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων - www.anelixi.eu

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....