Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

29 Νοε 2016

Σύμφωνο συμβίωσης και εργασιακά δικαιώματα

Σύμφωνο συμβίωσης και εργασιακά δικαιώματα

Τι αναφέρει η αρ. 50763/1047/4-11-16 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας:
Από το άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (Α΄181) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε την 24η Δεκεμβρίου 2015 ορίζονται τα εξής : 

«Άρθρο 12
Ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων –Εξουσιοδοτήσεις
Άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν αξιώσεις των συζύγων μεταξύ τους, καθώς και αξιώσεις, παροχές και προνόμια έναντι τρίτων ή έναντι του Δημοσίου εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση στον παρόντα ή άλλο νόμο. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να προσαρμόζονται, όπου αυτό απαιτείται, οι κείμενες διατάξεις του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.»

Επίσης, από την αιτιολογική έκθεση διευκρινίζονται σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου τα ακόλουθα:

«Το άρθρο 12, αναφέρεται στην ανάλογη εφαρμογή άλλων διατάξεων νόμων που αφορούν συζύγους και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση που να αφορά συγκεκριμένα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζονται δικαιώματα, τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη δεν απολάμβαναν. Τα δικαιώματα αυτά ενυπάρχουν σε όλη την εθνική έννομη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, εργατικό, δημοσιοϋπαλληλικό κ.α.), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εξαντλητική απαρίθμησή τους. Για τον λόγο αυτό, και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περιοριστικής ερμηνείας της εν λόγω διάταξης, προκρίθηκε η συγκεκριμένη διατύπωση, η οποία κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα των συζύγων που απορρέουν από άλλες διατάξεις νόμων και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Ειδικά για την άσκηση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα ρυθμίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η έκταση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και συμπεριλήφθηκε εξουσιοδοτική διάταξη στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 12. Ωστόσο, η ύπαρξη των εν λόγω δικαιωμάτων κατοχυρώνεται στον παρόντα νόμο και ειδικότερα στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 12, ενώ με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα απλώς θα ρυθμίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες για την άσκησή τους.»

Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των θεμάτων που ανακύπτουν και σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη, γίνεται γνωστό ότι εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/15 (Aʹ 181) με τους εγγάμους ως προς κάθε δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό που προκύπτει από τις διατάξεις της εν γένει κοινωνικοασφαλιστικής, προνοιακής και εργατικής νομοθεσίας καθώς και υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χορήγηση επιδόματος γάμου,  άδειας γάμου, κριτήρια συμμετοχής και κατάταξης στα προγράμματα απασχόλησης, κλπ.

28 Νοε 2016

Μπορεί η σύμβαση εργασίας να είναι προφορική; Πότε απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας.

Μπορεί η σύμβαση εργασίας να είναι προφορική; Πότε απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας.
Η σύμβαση εργασίας μπορεί να συναφθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς ακόμα και σιωπηρά, όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης δεν αντιτίθεται σε μία τέτοια προσφορά, στα πλαίσια πάντα της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 Α.Κ).

Η συμφωνία για την απασχόληση όμως, κατά ρητή απαίτηση των σχετικών διατάξεων θα πρέπει να είναι γραπτή, στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Όταν συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση (άρθρο 2 του Ν.3846/2010).
 • Για την παροχή εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α) απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ Ε.Π.Α (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού ( άρθρο 124 του Ν.4052/2012).
 • Όταν ανανεώνεται η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο έγγραφος τύπος της συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των (10) εργασίμων ημερών (άρθρο 41 του Ν. 3986/2011).
 • Όταν υπάρχει μετάκληση πολιτών τρίτης χώρας, για παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 12 του Ν.4251/2014).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 156/1994 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει είτε με την παράδοση προς τον εργαζόμενο έγγραφης σύμβασης εργασίας, είτε με την παράδοση προς τον εργαζόμενο εγγράφου, το οποίο θα πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία με τους βασικούς όρους εργασίας. Επομένως το Π.Δ 156/1994 δεν επιβάλλει οπωσδήποτε την κατάρτιση έγγραφης σύμβασης εργασίας.

Το εν λόγω Π.Δ δεν έχει ως σκοπό να επιβάλλει στον εργοδότη νέους όρους και συνθήκες εργασίας ή οποιαδήποτε μεταβολή των υφισταμένων, αλλά καθιερώνει απλά υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώσει τον εργαζόμενο για τους ισχύοντες όρους και συνθήκες εργασίας, όπως αυτοί καθορίζονται είτε από τον νόμο είτε από την ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.

Η υποχρέωση ενημέρωσης αφορά δηλαδή την ήδη υπάρχουσα νομική κατάσταση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και δεν δημιουργεί νέα κατάσταση ή νέα συμφωνία, αφού το εν λόγω Π.Δ δεν αποτελεί πηγή δικαίου, αλλά έχει απλά ενημερωτικό χαρακτήρα.
(ΑΠ251/2012,ΑΠ1494/2010,ΑΠ860/2010,ΑΠ1100/2009,ΑΠ277/2009,ΑΠ1437/2006,ΑΠ711/2005).

Βασίλης Τραϊανόπουλος 
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

23 Νοε 2016

Ανάκληση λουκάνικων από τον ΕΦΕΤ

Ανάκληση λουκάνικων από τον ΕΦΕΤ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης του ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο ελέγχου στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας «ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου Κρήτης, διαπίστωσε την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων με την ονομασία «Λουκάνικο Χωριάτικο καπνιστό» και «Λουκάνικο Χωριάτικο Μπουκιές καπνιστό», για την παρασκευή των οποίων προστέθηκε φυτική πρωτεΐνη σόγιας, η οποία δεν δηλώνεται στον κατάλογο των συστατικών με σαφή αναφορά της ονομασίας της. Η σόγια είναι συστατικό που μπορεί να προκαλέσει αλλεργία σε άτομα με ευαισθησία σε αυτήν.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα προϊόντα «Λουκάνικο Χωριάτικο καπνιστό» 275g και «Λουκάνικο Χωριάτικο Μπουκιές καπνιστό» 200g με ημερομηνία παραγωγής : 19/10/2016 και ημερομηνία ανάλωσης έως : 07/01/2017.
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της ανωτέρω παρτίδας των εν λόγω προϊόντων και ήδη η παρασκευάστρια εταιρεία έχει εκκινήσει την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.
Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τα ανωτέρω προϊόντα (η απεικόνιση των οποίων φαίνεται κάτωθι), εφόσον έχουν ευαισθησία στη σόγια, να μην τα καταναλώσουν.
                                                                                   

11 Νοε 2016

Ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος νέος ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ

Ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος νέος ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ

Ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος, ανέλαβε νέος ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, (ΣΕΠΕ) στη θέση του παραιτηθέντα ειδικού γραμματέα Γιάννη Σούκου. 

Ποιός είναι ο  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Αθήνα
• Απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου πανεπιστημίου
• Υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου
• Έχει διατελέσει γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Συνασπισμού
• Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
• Έχει εργαστεί στην ιδιωτική εκπαίδευση
• Έχει συνεργαστεί ερευνητικά με το Ινστιτούτο Rosa Luxemburg

9 Νοε 2016

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις αμοιβές των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις αμοιβές των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.
Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016, όπου προβλέπεται ότι το εβδομαδιαίο πλήρες ωράριο των καθηγητών στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, δίδει το υπουργείο εργασίας με σχετική εγκύκλιό του.
Έτσι σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας, το κατώτατο ωρομίσθιο των καθηγητών θα πρέπει να είναι 6,70 € και όχι 3,52 €. Επίσης η εργασία πέραν των 21 ωρών την εβδομάδα, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υπερωρία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

1.Υπολογισμός του ωρομισθίου των διδασκόντων/καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών  
Με βάση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του σχετικού ως άνω άρθρου, το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) ώρες. 
Συνεπώς, ο υπολογισμός του ωρομισθίου της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων, προκύπτει ως ακολούθως: 6 / 21 / 25 × Νόμιμος ή Συμφωνημένος Μισθός = Ωρομίσθιο

2. Εργασία πέραν των είκοσι μία (21) ωρών εβδομαδιαίως
Με την παράγραφο 3, του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016, θεσμοθετήθηκαν για τους διδάσκοντες/καθηγητές στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης. Δηλαδή, οι είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες αποτελούν το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών. 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, η εργασία που παρέχεται πέραν των χρονικών ορίων εργασίας που καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, νοείται ως υπερωριακή. Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά, πέραν των 21 ωρών, εφόσον έχει καταχωρηθεί η υπερωριακή αυτή απασχόλησή τους, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, που τηρείται από τον εργοδότη, δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% [συνδυασμός των διατάξεων του εδαφίου 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ.ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄ 88), όπως ισχύει καθώς και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115)]. 
Επισημαίνεται ότι η «διδακτική ώρα» αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας. 

3. Σε ό,τι αφορά τις ημέρες διακοπών και αργίας, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών που λειτουργούν στη Χώρα, αυτές καθορίζονται με την αριθμ.Δ5/5500/4.11.1983 (ΦΕΚ Β΄652)  Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής :
      Α. Ημέρες Διακοπών
      1. Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
      2. Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
      Β. Ημέρες Αργίας
      1. Όλες οι Κυριακές.
      2. Οι θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος.
      3. Οι Εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου.
      4. Η 17η Νοεμβρίου.
      5. Η Καθαρά Δευτέρα.
      6. Η 1η Μαΐου.
      7. Η κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε 
          φροντιστηρίου λόγω τοπικής Θρησκευτικής ή Εθνικής γιορτής.
      8. Η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

31 Οκτ 2016

Η "συμφιλιωτική διαδικασία", ως μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων

Η

Η «συμφιλιωτική διαδικασία» επίλυσης εργασιακών διαφορών, αποτελεί μια θεσμική διαδικασία με βάση την οποία επιδιώκεται η προσέγγιση των απόψεων των δύο μερών (εργοδοσίας - εργαζομένων) και η εύρεση μιας λύσης, η οποία θα εδράζεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και θα τερματίζει τη διένεξη των δύο πλευρών της εργασιακής σχέσης, προκειμένου να εξελιχθεί αυτή ομαλά.

Τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναλαμβάνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος του/των ενδιαφερομένων μερών, αρμόδιο στέλεχος του ΣΕΠΕ (κεντρικά ή περιφερειακά). 
​Το αίτημα μπορεί να υποβάλει, η/οι συνδικαλιστική/ες οργάνωση/οργανώσεις των εργαζομένων, ή οργάνωση/οργανώσεις των εργοδοτών ή και ένας εργοδότης ατομικά. Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα από μεμονωμένο εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση.

Συνήθεις διαφορές, που απορρέουν από την εργασιακή σχέση και οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της «συμφιλιωτικής διαδικασίας» είναι, μεταξύ άλλων, αυτές που αφορούν τη μη εκπλήρωση (ή την καθυστερημένη εκπλήρωση) συμβατικών ή νομίμων υποχρεώσεων (παροχών) του ενός μέρους προς το άλλο (μισθολογικών ή άλλων), όσες σχετίζονται με την εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων της νομοθεσίας (και, ενδεχομένως, των συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας) για τη συνδικαλιστική δράση, διαφορές που αφορούν την ελλιπή ή ανύπαρκτη ενημέρωση και διαβούλευση μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και διαφορές που προκύπτουν εξ αφορμής επιχειρησιακών ή κλαδικών/περιφερειακών αναδιαρθρώσεων.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο μέρος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη συμφιλιωτική σύσκεψη. Ωστόσο, η αδικαιολόγητη απουσία και, γενικότερα η παρελκυστική τακτική αφενός συντελεί στη διατήρηση της διένεξης για απροσδιόριστο χρόνο αφετέρου, δεδομένης της αποτύπωσης αυτών από τον Επιθεωρητή/Συμφιλιωτή στο Πρακτικό, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άλλες νόμιμες ενέργειες των Υπηρεσιών.

Το Πρακτικό υπογράφεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον επιληφθέντα Επιθεωρητή/Συμφιλιωτή. Περαιτέρω, το Πρακτικό Συμφιλίωσης αποτελεί διοικητικό έγγραφο, συνεπώς έχει όλες τις ιδιότητες και συνέπειες που ο Νόμος προσνέμει στα διοικητικά έγγραφα. Επιπλέον και ανάλογα με το περιεχόμενο, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν είναι δυνατόν να οδηγήσει και σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων από το αρμόδιο προς τούτο όργανο.

Η εκκίνηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας δεν αναστέλλει, ούτε διακόπτει τον από το Νόμο τασσόμενο χρόνο παραγραφής ή αποσβεστικής προθεσμίας. Σε περίπτωση αποτυχίας της συμφιλιωτικής προσπάθειας, κάθε πλευρά έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τη διαμορφωθείσα κατάσταση και να δράσει αναλόγως.

Η «συμφιλιωτική διαδικασία» διαφέρει από την «εργατική διαφορά» κυρίως στο ότι, η «συμφιλιωτική διαδικασία» χαρακτηρίζεται από στοιχεία ήπιας υποχρεωτικότητας (σε αντίθεση με την «εργατική διαφορά»), δηλαδή δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποφυγή διατάραξης των εργασιακών σχέσεων σε έναν εργασιακό χώρο ή κλάδο αλλά και στην επαναφορά των σχέσεων σε ένα «ανεκτό» επίπεδο, εφόσον οι σχέσεις αυτές έχουν διαρραγεί. 
Εξάλλου, στη διαδικασία της εργατικής διαφοράς δεν μπορούν να εξεταστούν ζητήματα «συλλογικών διαφορών εργασίας», δηλαδή ζητήματα που θα αποτελούσαν υπό κανονικές συνθήκες περιεχόμενο συλλογικής ρύθμισης (ΣΣΕ/ΔΑ). 
Αντίθετα, η συμφιλίωση, καίτοι δεν δύναται να υπεισέλθει στο ρόλο της μεσολάβησης και διαιτησίας, που αποτελεί έργο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), λόγω και του συλλογικού χαρακτήρα των ζητημάτων που την απασχολούν μπορεί να περιλαμβάνει και τη διευθέτηση σε πρώτο στάδιο ζητημάτων με τέτοιο χαρακτήρα και πάντως προτού τα μέρη προσφύγουν στη μεσολαβητική/διαιτητική διαδικασία.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

20 Οκτ 2016

Νοθευμένη φέτα ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ

Νοθευμένη φέτα ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ

Το προϊόν βρέθηκε να έχει παραχθεί από 100% αγελαδινό γάλα, ενώ στις ενδείξεις αναφερόταν ότι το τυρί είναι αποκλειστικά φτιαγμένο από φρέσκο παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, και ειδικότερα  από πρόβειο γάλα 70%, και  κατσικίσιο γάλα 30%.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΠΑΣΔΡΑΣ», συσκευασίας διακοσίων (200) γραμμαρίων, με ημ. παρασκευής 15/02/16, ημ. συσκευασίας 07/05/2016 και ημερομηνία λήξης 14/02/2017, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται από την εταιρία ΜΠΑΣΔΡΑΣ ΟΕ, με έδρα το 68ο χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, στο Πολύκαστρο.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας.

Παράταση για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού 2016

Παράταση για την υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού 2016

Παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2016
Αυτό αναφέρεται στην υπ' αριθ. 47404/Δ9.12407 απόφαση του υπουργού εργασίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3390 - 20.10.2016.

19 Οκτ 2016

Απόφαση «βόμβα» Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

Απόφαση «βόμβα» Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για όσους αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

Με πρόσφατη απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ, Τμήμα Μείζονος Σύνθεσης της 19-4-2016) έκρινε ότι, διάταξη εθνικού νόμου που θεσπίζει διάκριση λόγω ηλικίας στο ύψος της αποζημίωσης απολύσεως για όσους αποχωρούν ή απολύονται από την εργασία λόγω θεμελίωσης ορίων συνταξιοδότησης, είναι αντίθετη στο Δίκαιο της ΕΕ (Οδηγία 2000/78/ΕΚ άρθρα 1, 2 και 6).

Το ΔΕΚ επιλήφθηκε της υπόθεσης (C-414/14) μετά από προδικαστικό αίτημα Δικαστηρίου της Δανίας και αποφάνθηκε ότι η σχετική ρύθμιση του δανέζικου νόμου παραβιάζει:

α) αφενός μεν το Δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 και 6 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-11-2000 «Για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία» και

β) αφετέρου την αρχή για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας καθώς και των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Ως εκ τούτου, προκύπτει σοβαρό ζήτημα και για τη συμβατότητα του Ελληνικού Δικαίου (άρθρο 8 ν. 3198/1955 κ.ά.) που ορίζει μισή αποζημίωση (50%) για όσους αποχωρούν ή απολύονται λόγω συνταξιοδοτήσεως. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και την πρακτική δεκαετιών, όσοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης και έχουν επικουρική ασφάλιση, λαμβάνουν μόνο το 40% της αποζημίωσης που πραγματικά δικαιούνται!!

Η πρόσφατη αυτή απόφαση του ΔΕΚ είναι από τις πιο σημαντικές των τελευταίων ετών αφού χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα μας και εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη έχουν απολυθεί με μειωμένες κατά πολύ εργατικές αποζημιώσεις.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ και ο πρόεδρος Αλέξης Μητρόπουλος σε ανακοίνωσή τους χαιρετίζουν την έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης και καλούν την κυβέρνηση να καταργήσει τις αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο διατάξεις (ν. 3198/1955 κ.ά.) νομοθετώντας τη λήψη ολόκληρης της δικαιούμενης αποζημίωσης απόλυσης για όσους αποχωρούν ή απολύονται λόγω συμπληρώσεως του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης.

«Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ επιφυλάσσεται να επανέλθει με λεπτομερειακό σχολιασμό και συμβουλές προς τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της πρωτοποριακής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αυτής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου!»

πηγη: aftodioikisi.gr

21 Σεπ 2016

3,52 ή 6,70 € το ωρομίσθιο των καθηγητών ξένων γλωσσών; Ποια προβλήματα δημιουργούνται από διατάξεις του Ν. 4415/2016

3,52 ή 6,70 € το ωρομίσθιο των καθηγητών ξένων γλωσσών; Ποια προβλήματα δημιουργούνται από διατάξεις του Ν. 4415/2016

Σύγχυση στους καθηγητές και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, καθώς και στους λογιστές και συμβούλους επιχειρήσεων, προκαλούν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4415/2016  που υποτίθεται ότι ρυθμίζει θέματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. 

Το παράξενο είναι, ότι οι διατάξεις αυτές, προέρχονται από αναρμόδιο για εργασιακά θέματα στον ιδιωτικό τομέα Υπουργείο και προφανώς χωρίς καμιά προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας. 
Και ενώ βρισκόμαστε στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τις προσλήψεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να βρίσκονται στην αιχμή τους, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, ουδεμία ενημέρωση έχουν για τα θέματα που προκύπτουν από τον παραπάνω νόμο.

Αναφέρεται στο άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4415/2016, ότι  "Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως,..."
Επαναφέρει δηλ.  διάταξη παλαιότερων ΣΣΕ ή ΔΑ του κλάδου, που καθόριζαν το πλήρες ωράριο των καθηγητών, μικρότερο των 40 ωρών εβδομαδιαία. Μόνο που τότε, ίσχυαν διαφορετικά πράγματα και εν τέλει, αυτό ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων εργοδοτών και εργαζομένων ή αποφάσεις διαιτητών του ΟΜΕΔ. 
Και ρωτάμε: Οι πλέον των 21 ωρών εργασία εβδομαδιαία, πως θα αμείβεται; Αποτελεί υπερεργασία ή υπερωρία; Θεωρείται η απασχόληση των 21 ωρών/εβδομάδα πλήρη απασχόληση για το Υπουργείο Εργασίας και άρα δεν απαιτείται η υποβολή της ατομικής σύμβασης στο Εργάνη; Το ΙΚΑ υποχρεούται να εφαρμόσει ασφαλιστική διάταξη που προέρχεται από μη ασφαλιστικό και αναρμόδιο φορέα;

Δικαιολογημένα, από την πλευρά τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των καθηγητών, θεωρούν ότι, αφού ο κατώτατος μισθός των 586,08 € αντιστοιχεί γενικά στο πλήρες ωράριο (40 ώρες/εβδομάδα), ο ίδιος μισθός θα πρέπει να αντιστοιχεί και στο πλήρες κατά το Υπουργείο Παιδείας ωράριο των 21 ωρών/εβδομάδα για τους καθηγητές των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, δηλαδή ωρομίσθιο 6,70€ αντί για 3,52 €.
Ερώτημα: Αν πράγματι ισχύει αυτό, επιτρέπεται από την ΠΥΣ 8/2012 και το Ν.4093/2012, η κατάργηση από Δημόσιο (αναρμόδιο) φορέα, αλλά και χωρίς υπογραφή ΣΣΕ, ή ατομικής σύμβασης που θα το προβλέπει, των  κατώτατων νομοθετημένων ωρομισθίων;  Το Υπουργείο Εργασίας, δεν έχει πάρει ακόμη θέση.

Στην παρ. 1, εδ. β, του άρθρου αναφέρεται ότι "Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ."
Ερώτημα: Το Υπουργείο Παιδείας!!! ορίζει ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, (θα πρέπει να γίνουν χρήστες του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;) θα αποστέλλουν στοιχεία στο ΣΕΠΕ, τα οποία όμως θα υποβάλλονται και από τους εργοδότες, όπως προβλέπεται από σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας. (ΥΑ 28153/126/28-8-2013). Θα εκδοθεί κάποια απόφαση του Υπουργείου Εργασίας ως αρμόδιο υπουργείο, ή έστω κάποια ΚΥΑ Υπουργών Εργασίας & Παιδείας (και όχι μόνο απόφαση του Υπουργού Παιδείας όπως προβλέπεται στο Ν.4415/2016) η οποία θα ξεκαθαρίζει το θέμα αυτό; 

Στην παρ. 2 του άρθ. 30 αναφέρεται ότι, "Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές, δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ερώτημα: Ποια κείμενη νομοθεσία; Η απασχόληση τις Κυριακές επιτρέπεται στον συγκεκριμένο κλάδο; Ποιες ημέρες θεωρούνται διακοπές και πως πληρώνονται;
Αυτά εν ολίγοις και αναμένουμε απαντήσεις από τους αρμοδίους.

Μανώλης Αμαργιωτάκης

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....