20 Οκτ 2014

ΣΤΕ: Μπλόκο στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

Μπλόκο στο μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών βάζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία συνεδρίασε έπειτα από προσφυγές που κατατέθηκαν. Οι δικαστές θεωρούν ότι ναι μεν το δημόσιο θέλει να προασπίσει τα συμφέροντά του, ωστόσο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση υπάρχουν πολλά αντισυνταγματικά εμπόδια.

Οπως για παράδειγμα ότι υπάρχει σοβαρός περιορισμός στα περιουσιακά δικαιώματα και τις οικονομικές ελευθερίες.

Αναλυτικά, η περίληψη της απόφαση αναφέρει:
Επειδή, το κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004 μέτρο της δεσμεύσεως των τραπεζικών λογαριασμών και οιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχομένου προσώπου.

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι καθ' όσον χρόνο διαρκεί η δέσμευση το ελεγχόμενο πρόσωπο στερείται της δυνατότητας χρήσεως και διαθέσεως των δεσμευθέντων περιουσιακών στοιχείων του (και δη ρευστού χρήματος και κινητών αξιών φυλασσομένων σε πιστωτικά ιδρύματα), το πρόσωπο αυτό υφίσταται σοβαρό περιορισμό των περιουσιακών δικαιωμάτων του και της οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας του, ήτοι αγαθών, των οποίων η προστασία κατοχυρώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος. Και ναι μεν η θέσπιση του μέτρου αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος [ήτοι, στη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχομένου προσώπου για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ' αυτού σε περίπτωση διαπιστώσεως – βάσει του πορίσματος της σχετικής έρευνας – της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσης παραβάσεως, καθώς επίσης και στη διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα], αλλά ο ως άνω σκοπός του νομοθέτη – και μόνον αυτός – δεν εξαρκεί για να καταστήσει συνταγματικώς ανεκτή τη ρύθμιση, εφ' όσον μάλιστα αυτή δεν έτυχε περαιτέρω εξειδικεύσεως με το π.δ. 85/2005. Επεβάλλετο, επί πλέον, εν όψει επεμβάσεως του κοινού νομοθέτη σε συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα, αφ' ενός μεν να διαγράφονται οι προϋποθέσεις της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων στον ίδιο τον νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό, σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής του κράτους δικαίου, αφ' ετέρου δε η ρύθμιση να κινείται εντός των ορίων που τάσσει η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Όμως, η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004 ορίζει ότι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιβάλλεται «σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης συμφερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου».

Με τη χρήση αυτών των αορίστων εννοιών καταλείπεται ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση, χωρίς να καθορίζονται από τον ίδιο τον νομοθέτη, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και συγκεκριμένο, οι προϋποθέσεις της επιβολής του μέτρου.

Περαιτέρω, ο νομοθέτης δεν θέτει περιορισμό ως προς την έκταση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιτρέπεται να τίθενται υπό δέσμευση από τη Διοίκηση, ούτε – κυρίως – ως προς τη χρονική διάρκεια της δεσμεύσεως. Τέλος, δεν ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία της επιβολής και της άρσεωςτης δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, με σχετική νομοθετική πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων, ανάλογων προς τη σοβαρότητα του κατά περίπτωση λαμβανόμενου μέτρου.

Υπό τα ανωτέρω δεδομένα,η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 3296/2004, ως έχει, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και δεν δύναται να προσλάβει άλλο περιεχόμενο, ώστε να καταστεί συνταγματικώς ανεκτή, με ερμηνεία της από τον δικαστή, διότι το έργο τούτο θα υπερέβαινε τα όρια της ερμηνείας και θα ισοδυναμούσε με θέσπιση νέας διατάξεως, ήτοι με άσκηση νομοθετικής εξουσίας. Για τους εκτεθέντες δε λόγους η διάταξη αντίκειται και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

πηγή:imerisia.gr

Πότε παραγράφονται οι εργατικές αξιώσεις;

Σύμφωνα με τον αρ. 250 παρ. 6 & 17 του Αστικού Κώδικα,  οι μισθοί και οι άλλες αμοιβές των εργαζομένων, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Η παραγραφή των αξιώσεων αυτών αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής (ΑΚ αρ. 253).   
Στην έννοια του μισθού περιλαμβάνονται και τα επιδόματα (δώρα) εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα άδειας.

Σύμφωνα  με το ΝΔ 515/1970 άρ. 2, κάθε αξίωση των μισθωτών για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, ακόμη κι αν αυτή φέρει τα στοιχεία του αδικαιολόγητου πλουτισμού υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αυτή γεννήθηκε.
Οι αξιώσεις από παράνομη απασχόληση σε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης υπόκειται σε 20ετή παραγραφή

Προκειμένου να σταματήσει η παραγραφή, ο εργαζόμενος πρέπει να ξεκινήσει δικαστική διεκδίκηση (αγωγή) πριν την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος.
 Η παραγραφή αναστέλλεται, για όσο χρόνο ο δικαιούχος εμποδίστηκε λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. Αναστέλλεται επίσης η παραγραφή για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση. (ΑΚ αρ. 255)
Το χρονικό διάστημα της αναστολής, δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες (ΑΚ αρ. 257)
Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο (ΑΚ αρ. 260)

Σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης, που απορρέει από νόμιμη καταγγελία σύμβασης εργαζομένου, υπάρχει εξάμηνη παραγραφή και η αξίωση θα πρέπει να ασκηθεί δικαστικά με αγωγή, πριν την παρέλευση της προθεσμίας αυτής. (Ν.3198/55)
Εάν πρόκειται για άκυρη απόλυση ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει δικαστικά εντός τριών μηνών. Οι προθεσμίες για την άσκηση των αξιώσεων αυτών, αρχίζουν να   τρέχουν από την επόμενη ημέρα της απόλυσης.

19 Οκτ 2014

Αλλάζουν προσεχώς τα πρόστιμα του ΣΕΠΕ

Αλλάζει προσεχώς ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 (κατηγοριοποίηση και υπολογισμός ύψους προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) και όχι βέβαια τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις (επιβολή προστίμων κατά δέσμια αρμοδιότητα του ελεγκτικού οργάνου, όπως αδήλωτη εργασία- μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων).

Καθορίζεται βασικό ποσό προστίμου για κάθε κατηγορία παράβασης ως εξής
  1. Πολύ χαμηλής σημασίας 300 ευρώ
  2. Χαμηλής σημασίας 500 ευρώ
  3. Σημαντικής σημασίας 700 ευρώ
  4. Υψηλής σημασίας 1000 ευρώ
  5. Πολύ υψηλής σημασίας 1500 ευρώ

Το ποσό του βασικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε θιγόμενο εργαζόμενο που αφορά η παράβαση και έως 40% για τις τρείς πρώτες κατηγορίες, και για τις κατηγορίες υψηλής σημασίας παράβαση και πολύ υψηλής σημασίας παράβαση έως 200%.

Θεσμοθετείται το λευκό μητρώο επιχειρήσεων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις στις οποίες δεν έχουν καταλογιστεί παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποδεδειγμένα έχουν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων , έχουν διατηρήσεις τις θέσεις εργασίας κ.λ.π.

Οι επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονται στο λευκό μητρώο θα επιβαρύνονται με λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, με λιγότερους ελέγχους και γενικότερα θα απολαμβάνουν ειδικά κίνητρα και προνόμια που θα καθοριστούν με σχετική Υ.Α.

Τέλος τα αποτελέσματα των ελέγχων της Οικονομικής Αστυνομίας σχετικά με τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις (αδήλωτη εργασία - μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων), θα αποστέλλονται στο ΣΕΠΕ για την επιβολή κυρώσεων κατά δέσμια αρμοδιότητα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ)

Βασίλης Τραϊανόπουλος 
Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων

Δείτε πόσο είναι σήμερα τα πρόστιμα

3.091 κενές θέσεις στα ΚΠΑ ΟΑΕΔ


Δείτε  τις  κενές θέσεις  εργασίας, όπως καταγράφονται στα ΚΠΑ - ΟΑΕΔ, σ' ολόκληρη τη χώρα στις 17/10/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπως αναφέρονται στον κατάλογο, έχοντας υπόψη και τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει, για καλύτερη ενημέρωση.

Κατεβάστε το αρχείο με τις κενές θέσεις   ΕΔΩ

Φοροκαταιγίδα: Πρέπει να πληρώσουμε 15 δισ. ευρώ σε τρεις μήνες!

Εξαιρετικά κρίσιµο για την πορεία εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισµού τουλάχιστον στο σκέλος των εσόδων θεωρείται το τελευταίο τρίµηνο του έτους, αφού για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί θα πρέπει να εισρέουν στα δηµόσια ταµεία έσοδα πάνω από 5 δισ. ευρώ κάθε µήνα.

Η επίτευξη των στόχων στο µέτωπο των εσόδων αποτελεί το µεγάλο στοίχηµα για το οικονοµικό επιτελείο, αλλά και το σηµαντικότερο επιχείρηµα που θέλει να έχει στα χέρια της η ελληνική πλευρά στον επόµενο γύρο της αξιολόγησης από την τρόικα, για να διαπραγµατευτεί τη δεύτερη και σηµαντικότερη φάση των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Άλλωστε η κυβέρνηση φαίνεται πως «ψάχνει» να ανακοινώσει ή να προαναγγείλει κάποιες νέες «ανάσες» και φοροαπαλλαγές, επιχειρώντας έτσι να αποκαταστήσει το κλίµα εµπιστοσύνης µετά την αντίδραση των αγορών και το κραχ στο Χρηµατιστήριο και να περάσει το µήνυµα πως τα δύσκολα έχουν περάσει.

Εγχείρηµα όµως το οποίο δεν είναι εύκολο, όταν µάλιστα οι φοροδοτικές αντοχές των πολιτών θα δοκιµαστούν µέχρι το τέλος του έτους. Κάθε µήνα οι φορολογούµενοι θα πρέπει να πληρώνουν έναν µε δυο φόρους, µε αποκορύφωµα τον Δεκέµβριο, όταν θα πρέπει να εξοφληθούν η τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας του 2015.

Σε κάθε περίπτωση η επίτευξη των στόχων του προϋπολογισµού στο σκέλος των εσόδων περνά κυρίως µέσα από τις εισπράξεις που θα προέλθουν από:

1 Τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων: Από τον φόρο αυτό προσδοκώνται συνολικά έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ ή περίπου 440 εκατοµµύρια ευρώ µηνιαίως έως το τέλος Φεβρουαρίου. Οι πρώτες ενδείξεις από τον Σεπτέµβριο είναι καλές. Ωστόσο παραδοσιακά η πρώτη δόση ενός φόρου, όπως ο ΕΝΦΙΑ, αποδίδει περισσότερο εισπρακτικά σε σχέση µε τις υπόλοιπες, αφού αρκετοί φορολογούµενοι επιλέγουν να πληρώσουν το ποσό του φόρου µε πιστωτική κάρτα, για να εκµεταλλευτούν από τις άτοκες δόσεις και στο λογιστικό σύστηµα η πληρωµή µε κάρτα εµφανίζεται ως εφάπαξ εξόφληση του φόρου. Μέσα στο τελευταίο δίµηνο το υπουργείο Οικονοµικών θα βρεθεί αντιµέτωπο µε νέα «τρύπα» τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΕΝΦΙΑ λόγω της διόρθωσης των λαθών και της χορήγησης των απαλλαγών και εκπτώσεων στους δικαιούχους. Η ηλεκτρονική εφαρµογή για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τους φορολογουµένους που θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους αναµένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεµβρίου. Η προθεσµία για τις διορθώσεις λήγει κανονικά στις 30 Νοεµβρίου αλλά σύµφωνα µε πληροφορίες αναµένεται να δοθεί παράταση τουλάχιστον µέχρι το τέλος του έτους.

2 Τον φόρο εισοδήµατος: Στο τέλος Νοεµβρίου θα πρέπει να πληρωθεί η τρίτη και τελευταία διµηνιαία δόση του φόρου που προέκυψε µε την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

3 Τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης: Από την περασµένη Τετάρτη ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης µε τον µειωµένο κατά 30% ΕΦΚ. Εφόσον η ζήτηση είναι σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε πέρυσι θα επαληθευτεί και το επιχείρηµα της κυβέρνησης για αύξηση εσόδων από τη µείωση του φόρου.

4 Τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2015. Μέχρι το τέλος του έτους περίπου 5 εκατοµµύρια κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία κυµαίνονται από 22 έως 1.320 ευρώ ανάλογα µε τον κυβισµό του κινητήρα κάθε οχήµατος.

5 Τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Πρόκειται για τον φόρο που φέρνει τα περισσότερα έσοδα στο δηµόσιο ταµείο και οι εισπρακτικές του επιδόσεις αποτελούν µια σαφή ένδειξη για το αν η οικονοµική δραστηριότητα κινείται ανοδικά ή παραµένει στάσιµη ή κινείται προς τα κάτω. Τα στοιχεία του οκταµήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου δείχνουν ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ παραµένουν εντός στόχων, παρά το γεγονός ότι από πέρυσι τον Αύγουστο έχει µειωθεί ο συντελεστής στην εστίαση από το 23% στο 13%.

6 Τα έσοδα από τη νέα ρύθµιση εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Σε αυτήν ποντάρει πολλά το οικονοµικό επιτελείο. Η ρύθµιση που θα προβλέπει εξόφληση οφειλών ακόµη και σε 100 µηνιαίες δόσεις για οφειλές µέχρι 15.000 ευρώ προσδοκάται ότι µέσα στους επόµενους δώδεκα µήνες θα φέρει πρόσθετα έσοδα τουλάχιστον 2 δις. ευρώ. Κρίσιµη θα είναι η συµµετοχή των οφειλετών µέσα στο επόµενο δίµηνο που θα «τρέξουν» οι προθεσµίες της ρύθµισης.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ
Το δεύτερο πακέτο φορο-ελαφρύνσεων

Μετά τη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30%, τη µείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και τη διατήρηση του µειωµένου 13% του ΦΠΑ στην εστίαση, η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει το δεύτερο πακέτο ελαφρύνσεων που αφορά:
  •     Τη µείωση των συντελεστών του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, µε στόχο ο ανώτατος συντελεστής να µειωθεί σταδιακά από το 42% στο 33%.
  •     Τη µείωση συντελεστών φορολόγησης των επιχειρηµατικών κερδών, µε στόχο ο συντελεστής να υποχωρήσει σταδιακά από το 26% στο 15%.
  •     Τη σταδιακή µείωση του ΕΝΦΙΑ. Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει τη µείωση των εσόδων του φόρου από 1,43% του ΑΕΠ σε επίπεδα κάτω του 1% του ΑΕΠ αρχής γενοµένης από το 2015.
  •     Τη µείωση συντελεστών ΦΠΑ σε στοχευµένους κλάδους της οικονοµίας (π.χ. οικοδοµή).
πηγη: imerisia.gr

18 Οκτ 2014

Το παιδί και ο τοίχος με τα καρφιά. Διαβάστε το!!

Ήταν κάποτε ένα μικρό αγόρι, το οποίο έχανε πολύ εύκολα την ψυχραιμία του, θύμωνε εύκολα, έλεγε άσχημες κουβέντες και συμπεριφερόταν πολύ άσχημα.
 Ο πατέρας του,  του έδωσε μια σακούλα με καρφιά και του είπε ότι κάθε φορά που θα χάνει την ψυχραιμία του, θα πρέπει να καρφώνει ένα καρφί στον τοίχο.
Την  πρώτη μέρα, το αγόρι είχε καρφώσει 45 καρφιά στον τοίχο. Μέρα με τη μέρα όμως έμαθε να ελέγχει το θυμό του και έτσι ο αριθμός των καρφιών σταδιακά μειωνόταν. Ανακάλυψε ότι ήταν πιο εύκολο να κρατά την ψυχραιμία του και να ελέγχει το θυμό του,  παρά να καρφώνει τα καρφιά στον τοίχο.

Έφτασε μια μέρα, μετά από μερικές εβδομάδες, που το αγόρι δεν είχε χάσει την ψυχραιμία του ούτε μία φορά  Είπε γεμάτος χαρά στον πατέρα του γι' αυτό.
Ο πατέρας του είπε:  «Τώρα πρέπει να τραβάς προς τα έξω, ένα καρφί, για κάθε μέρα που θα είσαι σε θέση να κρατάς την ψυχραιμία σου».

Πέρασαν πολλές μέρες, ώσπου μια μέρα, ο νεαρός είχε βγάλει όλα τα καρφιά από τον τοίχο. Έτρεξε να το πει στον πατέρα του.

Ο πατέρας πήρε τον γιο του από το χέρι και πήγαν πολύ κοντά στον τοίχο.
Του είπε «Τα πήγες πολύ καλά γιε μου, αλλά κοίταξε καλά τον τοίχο. Δεν είναι όπως πρώτα. Είναι γεμάτος σημάδια από τις τρύπες. Όταν δεν μπορούμε να ελέγξουμε το θυμό μας, λέμε ή κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορούν να αφήσουν σημάδια, όπως αυτά στον τοίχο. Μπορείς να καρφώσεις ένα μαχαίρι σε έναν άνθρωπο και να το τραβήξεις αμέσως. Δεν θα έχει σημασία πόσες φορές θα του πεις ότι λυπάσαι. Η πληγή είναι ακόμα εκεί. Μπορεί να πεις μια άσχημη κουβέντα σ’ ένα άνθρωπο και μετά να του ζητήσεις συγγνώμη. Εντάξει, αλλά τον έχεις ήδη πληγώσει και ποιος ξέρει για πόσο καιρό»

Βεβαιωθείτε λοιπόν, ότι μπορείτε να ελέγξετε το θυμό σας, την ψυχραιμία σας, την επόμενη φορά που θα μπείτε στον πειρασμό να πείτε κάτι, που θα μετανιώσετε γι’ αυτό αργότερα.

17 Οκτ 2014

Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας 2015 - Εφαρμογή online


Υπολογίστε με δύο κλικ online εύκολα, άμεσα  και εκτυπώστε τα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθείτε να πληρώσετε για το 2015. Τα τέλη κυκλοφορίας, υπολογίζονται με βάση την ημερομηνία ταξινόμησης του αυτοκινήτου. Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι 31/10/2010, τα τέλη θα υπολογιστούν με βάση την χωριτικότητα του κινητήρα, ενώ γι' αυτά που ταξινομήθηκαν από 1/11/2010  και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας θα υπολογιστούν με βάση τις εκπομπές ρύπων ανά χιλιόμετρο.Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Τι προβλέπεται στον ιδιωτικό τομέα

Σύμφωνα με το  άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966, η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις  εξαιρέσιμες εορτές για τον ιδιωτικό τομέα, είναι όμως ημέρα προαιρετικής αργίας. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, την ημέρα εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
 
Αν ο εργοδότης αποφασίσει τη λειτουργία της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην εργασία τους.  Κατά τα λοιπά, η απασχόληση ή μη των εργαζομένων κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου έχει τις ίδιες συνέπειες και αποτελέσματα με εκείνες των υποχρεωτικών αργιών.
Διακρίνουμε δηλ. τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α.  Αν ο εργοδότης αποφασίσει τη λειτουργία της επιχείρησής του, θα καταβάλει σ' όλους τους εργαζόμενους που θ' απασχοληθούν την ημέρα αυτή, (υπαλλήλους ή εργάτες) προσαύξηση 75%,  η οποία θα υπολογιστεί στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού, προκειμένου για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ή στο νόμιμο ημερομίσθιό τους, προκειμένου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Οι ημερομίσθιοι, θα πάρουν και το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, ενώ αντίθετα, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν το δικαιούνται, γιατί ο μισθός της ημέρας αυτής, θεωρείται ότι περιέχεται στο συνολικό μηνιαίο μισθό.

Β. Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργήσει με απόφαση του εργοδότη και ο εργαζόμενος με δική του ευθύνη δεν προσήλθε να εργαστεί,  τότε δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του, αν αμείβεται με ημερομίσθιο, ή το 1/25 του μισθού του αν αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

Γ. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει με απόφαση του εργοδότη, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο (ΣΣΕ, υπουργική απόφαση, διάταγμα, κλπ), οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν τον κανονικό τους μισθό ή το ημερομίσθιό τους χωρίς καμιά προσαύξηση.

Ο εργοδότης μου πτώχευσε. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα;

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ      
Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται επίδομα από τον ΟΑΕΔ, από τον λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη. Καταβάλλονται αποδοχές μέχρι  τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή της δήλωσης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως.

Ένας εργοδότης θεωρείται ότι ευρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας όταν:
α) έχει περιέλθει σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και είτε κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είτε διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως. Ως ημερομηνία επέλευ¬σης της αφερεγγυότητας, θεωρείται η ημερομηνία υπο-βολής της αίτησης για την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας.

β) η επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν.1386/1983 (ΦΕΚ 107/Α'), 46 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α') και 14 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α'), όπως ισχύουν,

γ) η ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α'), όπως ισχύει,

δ) η επιχείρηση του τέθηκε ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του.

Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο   χρονικό   διάστημα   που   ορίζει   ο  νόμος.   Δεν   καταβάλλεται   η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι:
 α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή 

β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή 

γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο,
 α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή 

β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή 

γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1) Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στη περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.

2) Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.

4) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

16 Οκτ 2014

Αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας. Τι προβλέπεται - Έλεγχοι ΣΕΠΕ - Κυρώσεις.

Με τη νέα διάταξη του Ν.4254/2014 (Άρθρο πρώτο, Κεφ. Α, Υποπαρ. ΙΑ 5), αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1082/80 σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί στους εργαζόμενους κατά την εξόφληση των αποδοχών τους, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα.
Με τη ανωτέρω διάταξη εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας.
Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις αυτών θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά.

Η νέα διάταξη ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου (σχετικά και τα έγγραφα 31637/2010 - 3640/2007 του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης).

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει. Ο υπολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 Υπ. Εργασίας ( κατηγοριοποίηση παραβάσεων).

Σημειώνουμε ότι, η μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν τα όργανα του ΣΕΠΕ, αποτελεί ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 27397/122/19.8.2013 Υπ. και Υφ. Εργασίας και τιμωρείται με πρόστιμο κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 5000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην επιχείρηση. 
Όπως ορίζει η ανωτέρω υπουργική απόφαση, τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να επιδεικνύονται όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες).
Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα των αποδοχών των εργαζομένων να βρίσκονται σε εξωτερικό λογιστή – συνεργάτη του εργοδότη, δεδομένου ότι η τήρηση της υποχρέωσης της επίδειξης αυτών των στοιχείων στα ελεγκτικά όργανα, βαρύνει τον εργοδότη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτα πρόσωπα (συνεργάτες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παροχής οικονομικών – λογιστικών υπηρεσιών).

Είναι προφανές ότι ο σκοπός της υποχρέωσης χορήγησης στον μισθωτό των αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων είναι η διασφάλιση της διαφάνειας όσο αφορά το καθεστώς των αμοιβών που ακολουθεί μια επιχείρηση και η πλήρης ενημέρωση του εργαζόμενου σχετικά με την αμοιβή της εργασίας του (βασικός μισθός, επιδόματα, οικιοθελείς παροχές, ασφαλιστικές κρατήσεις κ.λ.π), για να αποφεύγονται προς τούτο οι αμφισβητήσεις, ως προς αν οι καταβαλλόμενες αποδοχές ανταποκρίνονται ή όχι στις δικαιούμενες αξιώσεις του εργαζόμενου από την παροχή εργασίας.

Διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3227/2004, που αφορά την υποχρέωση του εργοδότη, χορήγησης αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων στην ειδικότερη περίπτωση που ο εργαζόμενος αμοίβεται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατά αποκοπή μισθό).

Αν και δεν προβλέπεται να τεθεί η υπογραφή του εργαζόμενου στα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών, στην πράξη πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο στοιχείο και ως απόδειξη για την καταβολή των αποδοχών στον εργαζόμενο και για αυτό τον λόγο υπάρχει στα εκκαθαριστικά σημειώματα η ένδειξη της υπογραφής του εργαζόμενου για τις αποδοχές που έλαβε.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων για να ληφθεί υπόψη απόδειξη εξόφλησης των αποδοχών ενός μισθωτού, αυτή θα πρέπει να περιέχει την αιτία, τον χρόνο της καταβολής και ειδικότερα την ανάλυση του ποσού που καταβλήθηκε για την κάθε μία αιτία. Σε διαφορετική περίπτωση το στοιχείο αυτό πάσχει από αοριστία έστω και αν αναγράφεται ένα συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις αξιώσεις του μισθωτού από την παροχή της εργασίας του.

Σε κάθε περίπτωση τα αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα πρέπει να χορηγούνται άμεσα με την εξόφληση του μισθωτού όπως προβλέπει η διάταξη, και να περιέχουν την ημερομηνία που χορηγήθηκαν στον μισθωτό προκειμένου να ελέγχεται η παραπάνω υποχρέωση του εργοδότη από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Τέλος τα αναγραφόμενα στοιχεία στα εκκαθαριστικά σημειώματα δεδομένου ότι ελέγχονται από το ΣΕΠΕ, θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή (άρθρο 8 παρ.2 του Ν.2336/1995), να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αποδοχές που χορηγήθηκαν στον μισθωτό ενώ από την ανάλυση της μισθοδοσίας που αυτά περιέχουν ελέγχεται από τα όργανα του ΣΕΠΕ η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την αμοιβή των μισθωτών όπως ο νόμιμος βασικός μισθός, τα προβλεπόμενα επιδόματα, τα επιδόματα που μπορούν να περικοπούν μονομερώς από τον εργοδότη σύμφωνα με τον Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ 6/2012, τις οικιοθελείς παροχές που μπορούν ελευθέρως να ανακληθούν, την προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, την προσαύξηση εργασίας κατά Κυριακή και αργίες, τις προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρίες κ.λ.π .

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων

Ούτε χρεωκοπία να είχαμε!! Μαζικές ρευστοποιήσεις ξένων.

Αρνητικές διαστάσεις παίρνει και η σημερινή συνεδρίαση των ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να διαπραγματεύεται σε επίπεδα μέχρι και 8,961% και να δείχνει ανοδικές τάσεις.

Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2013. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Η» αναμένεται παρέμβαση του ΟΔΔΗΧ ώστε να συγκρατηθεί η εκτίναξη της απόδοσης.

Την ίδια ώρα άνω του 7% κινούνται οι αποδόσεις στο νέο 3ετές και το νέο 5ετές ομόλογο, που διαμορφώνονταν πριν λίγο στο 7,431 και 7,253 αντίστοιχα.

Τα spreads για την Ελλάδα είναι στις 711 μονάδες βάσης, την Πορτογαλία στις 251, την Ισπανία στις 137 και την Ιταλία στις 168.

Η χθεσινή συνεδρίαση αποτέλεσε "εφιάλτη" για τα ελληνικά ομόλογα καθώς ανέβασε το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους κατά αρκετά δισεκατομύρια, και έκλεισε προσωρινά τις πόρτες των αγορών όχι μόνο στο ελληνικό κράτος αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις που πρέπει να δανειστούν πλέον με επιτόκια άνω του 10%.

Σε κλοιό νέων πιέσεων βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ενώ ξεκίνησε με σταθεροποιητικές τάσεις την Πέμπτη - ύστερα από δύο απογοητευτικές συνεδριάσεις - άρχισε να υποχωρεί λίγο μετά τις 11 π.μ.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωνε πτώση 1,21% και υποχωρούσε στις 878,21 μονάδες. Οι τραπεζικές μετοχές σημείωναν απώλειες 1,61%. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ο δείκτης υποχωρούσε ακόμη και 2,30%, στα επίπεδα των 860-870 μονάδων. Μετά τη 1 το μεσημέρι ο δείκτης κατέγραφε απώλειες άνω του 3% οδηγούμενος σε νέα χαμηλά και κοντά στις 850 μονάδες.

Φαίνεται ότι οι αγορές και οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί ότι η Ελλάδα μπορεί να τηρήσει το πρόγραμμα και να αποδεχθεί την γραμμή πίστωσης ενώ και το πολιτικό σκηνικό δεν συνεχίζει να βοηθάει. Προφανώς η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί και μια επίδειξη δύναμης των αγορών που συνεχίζουν να τιμωρούν την Ελλάδα, παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού και κορυφαίων οικονομικών παραγόντων.

πηγή: imerisia.gr

Θάνατος παιδιού και προστασία μητρότητας

Για το θέμα αυτό, αν δηλαδή ισχύει η άδεια μητρότητας για την εργαζόμενη, στην περίπτωση που το παιδί  γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει λίγο μετά τον τοκετό,  έχουν κατά καιρούς εκφραστεί διαφορετικές απόψεις.

Η άποψη του Υπουργείου Εργασίας
Η άποψη  του Υπουργείο Εργασίας  είναι ότι, ο θάνατος του παιδιού (2008/1985 και 703/1987 έγγραφα) έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της προστασίας μητρότητας, με το σκεπτικό ότι προστατεύονται οι εργαζόμενες μητέρες που έχουν υποχρεώσεις προς τα παιδιά τους.
Εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, η μητέρα έχει λάβει το προ του τοκετού τμήμα αδείας μητρότητας (κυοφορίας), αλλά μετά τον τοκετό δεν δικαιούται να λάβει την άδεια λοχείας, (9 εβδομάδες)  αλλά μπορεί να λείψει από την εργασία της  λόγω ασθένειας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
 Το ίδιο ισχύει και όταν το παιδί πεθάνει κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας, με το σκεπτικό ότι αφού  η άδεια μητρότητας δεν χορηγείται μόνο για να επανέλθει ο οργανισμός της μητέρας στη φυσική του κατάσταση, αλλά και για την αντιμετώπιση των φροντίδων που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού.
 Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει παιδί, η διάρκεια του μετά τον τοκετό τμήματος της άδεια μητρότητας θα εξαρτηθεί από το χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά του οργανισμού της μητέρας στη φυσική του κατάσταση και μόνο. Αυτό, φυσικά, το κρίνει ο αρμόδιος γιατρός.

Η άποψη εργατολόγων
Αντίθετη με την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, έχουν γνωστοί εργατολόγοι – καθηγητές  (Ντάσιος «Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο» εκδ. 5η, σελ. 563 - Γκούτος «Εργατικό Δίκαιο»  σελ. 36 κ.α.) θεωρώντας ότι η άδεια μητρότητας σκοπό έχει κατά κύριο λόγο στην ανάκαμψη του οργανισμού από την ταλαιπωρία και τον κλονισμό, λόγω της εγκυμοσύνης και δευτερευόντως στο να εξασφαλίσει στην εργαζόμενη επί πλέον χρόνο για την φροντίδα του νεογνού.
 Έτσι θεωρούν ότι δεν πρέπει να μεταβάλλεται η άδεια μητρότητας στην περίπτωση που το παιδί γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει λίγο μετά τη γέννα, αφού οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία μητρότητας, αναφέρουν ως προϋπόθεση για την προστασία, την ύπαρξη τοκετού και όχι το εάν είναι εν ζωή ή όχι το παιδί και η άδεια χορηγείται με την προσκόμιση βεβαίωσης γιατρού για την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

Νομολογία
Ο Άρειος Πάγος με την αριθ. 1362/2009 απόφασή του, αποφαίνεται ότι η απόλυση μητέρας απαγορεύεται για χρονικό διάστημα ενός έτους (σήμερα 18 μήνες) μετά τον τοκετό, έστω και αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό.
Το Ν.Σ.Κ. με την αριθ. 194/2005 γνωμοδότηση της Ολομέλειας, αποφαίνεται ότι η προστασία εξακολουθεί να υφίσταται, ανεξάρτητα από την ύπαρξη νεκρού ή ζωντανού παιδιού.

Ο συνήγορος του πολίτη και το ΙΚΑ για το θέμα
Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη διότι απορρίφθηκε αίτημά τους για χορήγηση επιδομάτων μητρότητας είτε λόγω πρόωρου τοκετού είτε λόγω θανάτου του νεογνού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθύνθηκε με έγγραφό του προς τον Διοικητή του ΙΚΑ, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Νομικό Σύμβουλο του κράτους.
Το ΙΚΑ στη συνέχεια εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία διευκρίνισε ότι η καταβολή των επιδομάτων κυοφορίας-λοχείας, πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη του πραγματικού γεγονότος του τοκετού και να μην εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτε και από τη γέννηση του ζωντανού ή μη εμβρύου ή την επιβίωση του νεογνού μετά τη γέννησή του.