Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

20 Μαρ 2017

Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένων

Μεταβίβαση επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένων
Κατά την έννοια του Π.Δ. 178/2002, ως μεταβίβαση επιχείρησης θεωρείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας, που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων, με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας. 

Δεν επηρεάζει καθόλου ο διαφορετικός τίτλος, η μορφή ή ο μετασχηματισμός του νομικού προσώπου που γίνεται με την διάλυση του «μεταβιβάζοντος» και την σύσταση του «διαδόχου».
Το αυτό ισχύει έστω και αν ο νέος εργοδότης (διάδοχος) χρησιμοποιεί νέα γραφεία, νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, όταν μάλιστα έχει συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι θα συνεχισθούν με αυτόν οι συμβάσεις του προσωπικού, το οποίο, είτε στο σύνολό του είτε μερικώς, έχει τοποθετηθεί στις ίδιες θέσεις. Δεν απαιτείται δηλαδή να υπάρχει νομικός δεσμός μεταξύ του «μεταβιβάζοντος» και του «διαδόχου». Αρκεί το πραγματικό γεγονός της συνέχισης της αυτής επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει το στοιχείο της ταυτότητος της συνεχιζόμενης επιχείρησης με την οποία συνδέεται ο εργαζόμενος.
Η διατήρηση της ταυτότητας της μονάδας καθορίζεται κυρίως από στοιχεία όπως η ομοιότητα των δραστηριοτήτων πριν και μετά τη μεταβίβαση, η μεταβίβαση ή μη της φήμης και της πελατείας, η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των υλικών ή άυλων στοιχείων της παλαιός επιχείρησης στο διάδοχο φορέα κατά το χρόνο της μεταβίβασης κλπ.

 Στο πεδίο εφαρμογής του Διατάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2, εμπίπτουν:
 α) συμβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις ανεξαρτήτως του αριθμού των ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν,
 β) εργασιακές σχέσεις που διέπονται από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς το άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ και 
 γ) πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν τεθεί σε συμμόρφωση προς το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ. 

Στην περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης κατά το Π.Δ. 178/2002, ο διάδοχος εργοδότης υπεισέρχεται  αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενεργές συμβάσεις του παλαιού (μεταβιβάζοντος) εργοδότη έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησης και βαρύνουν και τον νέο εργοδότη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο μεταβιβάζων εργοδότης και μετά τη μεταβίβαση ευθύνεται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο φυσικά που αναλαμβάνει ο διάδοχος (άρθρο 4).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του προεδρικού Διατάγματος, τόσο ο μεταβιβάζων όσο και ο διάδοχος εργοδότης, έχουν υποχρέωση  να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους που θίγονται από τη μεταβίβαση, για ορισμένα βασικά σημεία που αφορούν τους επιμέρους όρους και συνθήκες αυτής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, εγκαίρως, συγχρόνως και εκ των προτέρων όλους τους εργαζομένους.

Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 98/50/ΕΚ, του Π.Δ. 178/2002, τη διαμορφωθείσα νομολογία των Δικαστηρίων Δ.Ε.Κ. και Αρείου Πάγου (Οι 60/14, C-688/13, C-453/12, C-458/05, C-478/03, C-74/97, C-127/96, 0229/96, ΑΠ 77/2016, ΑΠ 318/1998) καθώς και την άποψη της θεωρίας, επισημαίνονται τα εξής:
Οι διατάξεις του ΠΔ/τος 178/2002 συνιστούν κανόνες υποχρεωτικής εφαρμογής (δημόσιας τάξης) οι οποίοι ισχύουν ανεξάρτητα από την θέληση των εμπλεκόμενων μερών. Συνεπώς, είναι απολύτως άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού περί μη εφαρμογής των προστατευτικών αυτών διατάξεων, καθώς και κάθε συμφωνία με άλλο αντικείμενο, η οποία όμως τείνει ή άγει στο ίδιο αποτέλεσμα. 
Δεν μπορούν δηλαδή, ακόμη και αν συναινούν από κοινού, να αποφασίσουν πως κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης δεν θα περιέλθουν στο διάδοχο οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις του παλαιού εργοδότη και συνεπώς να στερηθούν οι εργαζόμενοι της προστασίας και γενικά των κεκτημένων δικαιωμάτων τους. 
Όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις του ΠΔ/τος 178/2002 αποβλέπουν στο πραγματικό γεγονός της συνέχισης της αυτής επιχείρησης ως οικονομικής μονάδας από το νέο εργοδότη. Ουδόλως δε επηρεάζει το γεγονός της  συνέχισης τυχόν προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης από τον παλιό εργοδότη και επαναλειτουργία της κατόπιν σύντομου χρονικού διαστήματος, από το διάδοχο. Δεν είναι δυνατόν, εξάλλου, να μην εφαρμοστούν οι προστατευτικές διατάξεις του ΠΔ/τος 178/2002, σε περιπτώσεις που ο παλαιός εργοδότης παύει μεν για σύντομο χρονικό διάστημα την οικονομική και επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά από το σύνολο των ενεργειών του προκύπτει σαφώς πρόθεση να εξακολουθήσει τον επιχειρηματικό του στόχο.
(ΣΕΠΕ 58455/15-3-2017)

15 Μαρ 2017

Σύμπτωση της αργίας 25 Μαρτίου 2017 με Σάββατο. Ιδιαιτερότητες.

Σύμπτωση της αργίας 25 Μαρτίου 2017 με Σάββατο. Ιδιαιτερότητες.

Η 25η Μαρτίου, είναι μία από τις υποχρεωτικές αργίες στον ιδιωτικό τομέα, κατά τις οποίες η λειτουργία των επιχειρήσεων απαγορεύεται, εκτός απ' αυτές που λειτουργούν νόμιμα τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών και τις Κυριακές (ξενοδοχεία, ταβέρνες, ανθοπωλεία, κλπ).

Φέτος, η 25η Μαρτίου, συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπισή της ως προς την απασχόληση και την αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα αυτή.

Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Επί μη απασχόλησης των εργαζομένων

Όσοι εργάζονται πενθήμερο, αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 λόγω εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό), θα πρέπει να λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον. Αν δηλαδή λαμβάνουν κανονικά 6 ημερομίσθια (των 6 ωρών και 40 λεπτών) μια συνηθισμένη εβδομάδα, την εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει την 25η Μαρτίου, θα πάρουν 7 ημερομίσθια, έστω κι αν δεν εργάστηκαν την ημέρα της αργίας της 25ης Μαρτίου. (1643/10-9-87 Έγγ. Υπουργείου Εργασίας)

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, λόγω συστήματος πενθήμερης εργασίας, δεν δικαιούνται να λάβουν τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Επί συστήματος εξαήμερης απασχόλησης, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν στις 25 Μαρτίου 2017, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο, (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα) ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πέραν του μισθού τους.

2. Επί νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων (σε επιχειρήσεις που δεν αργούν τις Κυριακές και επίσημες αργίες)

Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιο.
Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, θα πάρουν προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

3. Επί μη νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων (σε επιχειρήσεις που αργούν τις Κυριακές και επίσημες αργίες)

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, οφείλεται ένα ημερομίσθιο επιπλέον και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, ή 1/25 του μηνιαίου μισθού και προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό. (πέραν των τυχόν διοικητικών κυρώσεων του εργοδότη, για παράβαση των διατάξεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών)

Επισημάνσεις
 • Στις επιχειρήσεις που απαγορεύεται να λειτουργούν Κυριακές και αργίες, δεν πρέπει να προγραμματίζεται  η ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) την ημέρα αυτή.
 • Οι εργαζόμενοι οι οποίοι την ημέρα αυτή έχουν ρεπό, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα.
 • Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους, ενώ η επιχείρηση νόμιμα παραμένει ανοικτή το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017, δεν δικαιούνται  αποδοχές για την ημέρα αυτή.
Μανώλης Αμαργιωτάκης


6 Μαρ 2017

Απόλυση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της ασθένειας. Επιτρέπεται;

Απόλυση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της ασθένειας. Επιτρέπεται;
Η ασθένεια του μισθωτού, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 660, 661 Α.Κ., άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2112/1920 (Α΄ 67), άρθρο 8 Β.Δ/τος της 16/18-7-1920 και άρθρο 3 του Ν. 4558/1930 (Α΄ 124), αποτελεί κώλυμα, που δικαιολογεί κατ’ αρχήν, την απουσία από την εργασία, χωρίς δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες. 
Συγκεκριμένα, η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2112/1920 ορίζει τα εξής: «Αποχή υπαλλήλου από της εργασίας, οφειλομένη εις βραχείας, σχετικώς, διάρκειας ασθένειας, προσηκόντως αποδεδειγμένη ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχεία, δεν θεωρείται ως λύση της σύμβασης εκ μέρους αυτού». Αναλόγου περιεχομένου είναι και η αναφερόμενη στους εργάτες ή υπηρέτες διάταξη του άρθρου 8 του Β. Δ/τος της 16/18-7-1920. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2112/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930: «Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα ένα μήνα δι` υπαλλήλους υπηρετούντας μέχρι τεσσάρων ετών, τρείς μήνας δι` υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα ετών, τέσσαρας μήνας δι`υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των δέκα ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε ετών, και έξι μήνας δια τους υπηρετούντας επί χρόνον ανωτέρον των δέκα πέντε ετών». 

Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή σε κάθε ασθένεια, εξαιτίας της οποίας ο μισθωτός απουσίασε από την εργασία του και ανεξάρτητα από την αιτία, που την προκάλεσε (Α.Π. 542/2010). 
Η υπέρβαση των ορίων της βραχείας διάρκειας ασθένειας, που τίθενται από τις ως άνω διατάξεις δεν επιφέρει από μόνη της την αυτοδίκαιη λύση της εργασιακής σχέσης, αλλά η λύση ή μη της εργασιακής συμβάσεως κρίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το δικαστή κατά τα άρθρα 200 και 288 Α.Κ. (Ολ. Α.Π. 32/88, Α.Π. 40/1997, Εφ. Πειρ. 512/1994, Α.Π. 455/99, Α.Π. 259/91, Α.Π. 272/91). 

Ωστόσο, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που απαγορεύει την καταγγελία κατά τη διάρκεια της ασθένειας. Η ασθένεια αυτή καθ’ αυτή δεν δικαιολογεί την καταγγελία. Δηλαδή, δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη κατά τη διάρκεια της ασθένειας του εργαζόμενου, εκτός βέβαια αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις που αφορούν την επιχείρηση ή στην ατομική σύμβαση εργασίας, αρκεί να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση ή να μην γίνεται αυτή κατά κατάχρηση δικαιώματος (Α.Π. 288/1966, 770/1989, 542, 543/1997, Α.Π. 1759/2002, Εφ. Θεσ/κης 1547/2004, Μον. Πρωτ. Πρεβέζης 450/2011, Μον. Πρωτ. Αθηνών 826/2011, Μον. Πρωτ. Θεσ/κης 380/2012 κ.λ.π.). 
Επίσης, δεδομένου ότι η πέραν των ορίων της βραχείας ασθενείας αποχή δεν θεωρείται ως καταγγελία της σχέσεως εργασίας και, εφόσον ισχύει η σύμβαση (δεν έχει καταγγελθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη), ο χρόνος αναστολής της παροχής εργασίας λόγω ασθενείας ή άλλης αιτίας συνυπολογίζεται στο χρόνο υπηρεσίας για τον καθορισμό της αποζημίωσης (Α.Κ. 656 αριθ. 48-49, Α.Π. 751/1987, Εφ. Θεσ 518/1987, Εφ. Θεσσ. 2920/1988).
(εγγρ. Υπ. Εργ. 33209/741/29-08-2016)

15 Φεβ 2017

Μαθητεία - Πρακτική άσκηση. Τι ισχύει

Μαθητεία - Πρακτική άσκηση. Τι ισχύει

Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Τέτοιες είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου.

Αρείου Πάγου (μεταξύ άλλων 1592/2009, 1676/2011): " Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας, προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαιδεύσεως στο μαθητευόμενο. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ωραρίου, αποζημιώσεως κλπ που προϋποθέτουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.
Στη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας".

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. άρθρο δεύτερο παρ. 6 Ν. 3845/2010  « Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας έως 24 ετών δύνανται να εργασθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι δώδεκα μηνών. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ....»

2. άρθρο 74 παρ. 9 Ν. 3863/2010  « μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύναται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας μέχρις ενός έτους. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του κατωτάτου ημερομισθίου ή μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.»

3. άρθρο 43 του Ν. 3986/2011  « Νέοι ηλικίας από 18 έως 25 ετών είναι δυνατόν να συνάπτουν με εργοδότες, συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διαρκείας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως 20% από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητός τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία Σ.Σ.Ε.»

4. Εγκύκλιος απ. 24176/730/2011 «Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επομένης της συνάψεώς της στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη. Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη, σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν, ούτε και κατά τη διάρκεια της σύμβασης...»

5. Π.Υ.Σ. 6/28/2/2012  άρθρο 1 «...Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους του άρθρου 74 παρ. 9 του ν. 3863/2010. Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται...»


ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
     
ΥΑ. Ε5.1797/1986, Ε5. 4825/1986  «..Το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης καθορίζεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, εκτός από το δικαίωμα της αποζημιώσεως και ασφαλίσεως ως των έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής και ασφαλιστικής μορφής.»    
(Έως 25 ετών : 22.83€ X 80% = 18,26€ και από 25 ετών : 26,18 X 80% = 20,94€)

Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές ΣΕΛΕΤΕ (άρθρο 1 ν. 2327/1995).

Οι φοιτητές ΑΕΙ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφ' όσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Το άρθρο 25 του ν. 1474/1984 ορίζει την αποζημίωση φοιτητών γεωτεχνικών σχολών ΑΕΙ.

Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών/Παιδείας/τυχόν συναρμόδιου Υπουργού).


Ι.Ε.Κ.     ν. 2009/1992 άρθρο 12,   ΥΑ. Ζ/1802/1996 Υπ. Παιδείας

Καθορίζεται προαιρετική πρακτική άσκηση ενός εξαμήνου των αποφοίτων ΙΕΚ που περαίωσαν το τελευταίο εξάμηνο. Με την ΥΑ. Ζ 6492/1996 Υπ. Οικονομικών καθορίσθηκε ότι το ύψος της επιδότησης που χορηγεί ο ΟΕΕΚ στους αποφοίτους των (Δημοσίων) ΙΕΚ που πραγματοποιούν την εξάμηνη προαιρετική άσκηση, στις 30.000 δρχ, εφ' όσον ο Συντονιστής Πρακτικής άσκησης βεβαιώνει την εκτέλεση της Πρακτικής. Με την ΥΑ. Δ. 16019/2009  «η επιδότηση των πρακτικά ασκούμενων αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ που εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ ανέρχεται στο ποσό των 800€ το εξάμηνο»

Ο Ο.Ε.Ε.Κ. κατηργήθη με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 και έκτοτε δεν προβλέπεται αμοιβή των πρακτικώς ασκουμένων ΙΕΚ. 

Για τις ιδιωτικές σχολές δεν υπήρχε πρόβλεψη.


Τ.Ε.Ε. Μαθητείας ΟΑΕΔ

άρθρο 6 ν. 1566/1985, ΥΑ. 16815/2009 (επιδότηση 6 € ανά ημέρα), ΥΑ. 10721/3569/2014 (επιδότηση 11€ ανά ημέρα), 
ΥΑ. 40170/8, ΥΑ. 40437/1984, ΥΑ. 40146/2007 οι οποίες όριζαν την αμοιβή των πρακτικώς ασκουμένων για :
το πρώτο εξάμηνο σε ποσοστό     50%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
το δεύτερο εξάμηνο σε ποσοστό  60%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
το τρίτο εξάμηνο σε ποσοστό       80%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
το τέταρτο εξάμηνο σε ποσοστό 100%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ

Με την ΥΑ. 1186/Δ5.4/2011 Υπ. Παιδείας και Εργασίας τροποποιήθηκαν και ανακαθορίσθηκε η αμοιβή των μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 σε ποσοστό 70% επί του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ, για όλα τα (4) εξάμηνα πρακτικής.


Μαθητές / Σπουδαστές / Φοιτητές ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Ν. 3667/2008 άρθρο 10.  Με απόφαση των Υπ. Παιδείας/Εργασίας και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών-σπουδαστών-φοιτητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, οι λεπτομέρειες υλοποίησης, οι φορείς, το ποσοστό, η διάρκεια, η αμοιβή και η αναγγελία στις Υπηρεσίες.
Με απόφαση του Υπ. Παιδείας ρυθμίζονται ζητήματα πρακτικής μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών.

Βάσει αυτού, εξεδόθη η ΚΥΑ 16802/667/2010 η οποία ορίζει: Οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου αυτή προβλέπεται, σε επιχειρήσεις:
Ξενοδοχείων 5* άνω των 49 κλινών, 4* άνω των 59 κλινών και 3* άνω των 109 κλινών.

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τουριστικών γραφείων (Εσωτερικού ή Γενικού τουρισμού) για ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, εφ' όσον απασχολούν 3 άτομα και άνω και, πλήρως οργανωμένων από πλευράς εγκαταστάσεων, εφ' όσον απασχολούν στην ειδικότητα 5 άτομα κατ' ελάχιστο.

Οι επιχειρήσεις συνάπτουν συμβάσεις με τις αντίστοιχες σχολές, που συνοδεύονται από παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η σχολή είναι Τουριστικών επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο της επιχειρήσεως και επιδεικνύονται στους Επόπτες Πρακτικής και Επιθεωρητές εργασίας, εφ' όσον ζητηθούν. Για αλλοδαπούς σπουδαστές-μαθητές-φοιτητές, η σύμβαση να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα.
Προγράμματα πρακτικής σχολών εκτός Ε.Ε. διέπονται από διακρατικές συμφωνίες.

Ο ασκούμενος δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και ασκείται υπό την εποπτεία εργαζομένου αντίστοιχης ειδικότητος.

Ο αριθμός των ασκουμένων σε Ξενοδοχεία αντιστοιχεί έως το 17% του τακτικού προσωπικού, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα.

Η αποζημίωση των πρακτικώς ασκουμένων ανέρχεται σε ποσοστό 60% του κατωτάτου μισθού της ΕΓΣΣΕ. Εάν δεν παρέχεται στέγη, στους ασκούμενους που κατοικούν εκτός του νομού που βρίσκεται το Ξενοδοχείο, καταβάλλεται επί πλέον αποζημίωση στέγης με ελάχιστο ποσοστό 20% επί του κατωτάτου μισθού της ΕΓΣΣΕ.

Εξαίρεση της άνω αποζημίωσης, οι ασκούμενοι των ΤΕΙ/ΣΕΛΕΤΕ ημεδαπής.

Ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εκτός της υπερωριακής η οποία απαγορεύεται.

Οι ασκούμενοι μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/1980. Καλύπτονται ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν, 2873/2000 και άρθρου 15 του ν. 3232/2004.

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (νυν άρθρο 24 ν. 3996/2011).
(Σχετική και η απ. 30669/2011 εγκύκλιος του ΣΕΠΕ).

Ν. 3386/2005 άρθρο 34, εγκύκλιος ΣΕΠΕ 30818/2006 «Σε φοιτητές υπηκόους τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφ' όσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου».

ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:   Στο Π.Σ. του Υπ. Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ, υποβάλλονται κατά περίπτωση, τα έντυπα Ε 3.1, Ε 3.2 και Ε 3.3 για πρακτικώς ασκούμενους της ΚΥΑ 16802/2010,  για πρακτικώς ασκούμενους ωφελούμενων εργοδοτών από συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που συνδυάζονται με την κατάρτιση και Ε 3.4 για σύμβαση μαθητείας.
15.2.2017

Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης
Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Σ.Ηρακλείου

23 Ιαν 2017

Δικαίωμα καταβολής δώρων, επιδομάτων σε σπουδαστές/μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στην πρακτική άσκηση


Από το συνδυασμό των διατάξεων 648,649,651,653 του Αστικού Κώδικα και 6 Α.Ν. 765/43, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 του Εισαγ. Νόμου Α. Κ., προκύπτει ότι: σύμβαση μισθώσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας επί της οποίας και μόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας υπάρχει, όταν κατά τους όρους της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (εργοδότης-μισθωτός), υποχρεούται ο μισθωτός να παρέχει την εργασία του αυτοπροσώπως στον εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού, ανεξαρτήτως του τρόπου καθορισμού-προσδιορισμού και καταβολής αυτού, χωρίς περαιτέρω ευθύνη αυτού (μισθωτού) για την επίτευξη ορισμένου δι’ αυτής αποτελέσματος, υποκείμενος κατά την εκτέλεσή της σε νομική και προσωπική εξάρτηση έναντι του εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να καθορίζει τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής της, μέσα στα νόμιμα ή συμβατικά πλαίσια, κατά τρόπο δεσμευτικό για τον μισθωτό, δίνοντας σ’ αυτόν τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτό εντολές και οδηγίες τις οποίες είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί και εκτελεί, ως και με το δικαίωμα να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση συμμορφώσεως του μισθωτού προς αυτές και της επιμέρους εν γένει εκτέλεσης της εργασίας που του ανατέθηκε.
Κύριος λοιπόν σκοπός της συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας είναι η παροχή εργασίας και σ’ αυτή καθ’ αυτή αποβλέπουν οι συμβαλλόμενοι ( ΟΛ.Α.Π 19/87 –Α.Π. 278/89 –Α.Π. 602/88 – 333/88 –122/87 740/84 – 1396/82 827/82-882/82 –646/82 –460/86 –1858/88 –526/71-74/79-329-90 –1365/90 –706/90 – 1822/90 –1984/90 –1871/88 -355/90 –1898/87 –767/87-473/94 κ.λ.π.).

Η σύμβαση μαθητείας εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας μαθητευομένου, κατά την οποία ο εργοδότης που έχει ανάγκη για εργασία νεαρών συνήθως εργαζομένων προσλαμβάνει ορισμένο αριθμό μαθητευομένων, οι οποίοι προσφέρουν σε αυτόν παραγωγική εργασία, έστω και ποιοτικώς και ποσοτικώς κατωτέρα, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την απόκτηση γνώσεων ή ικανοτήτων σε ορισμένη ειδικότητα ή επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή ως κύριο αντικείμενο της συμβάσεως εμφανίζεται η παροχή εργασίας εκ μέρους του μαθητευόμενου έναντι αμοιβής, δηλ. η μίσθωση των υπηρεσιών του, ως παρεπόμενος δε μόνον σκοπός αυτής, η παρά του τελευταίου εκμάθηση τέχνης κ.λ.π., μη αποτελούσα αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας ή υποχρεώσεως του εργοδότη αλλά επερχόμενη ως αυτόματη συνέπεια της εφαρμογής της συμβάσεως και εντός των πλαισίων της συνήθους λειτουργίας της. Έτσι, στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευομένου, εφαρμόζονται τόσο οι ειδικές όσο και οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ( Α.Π. 1592/09, Α.Π. 2052/90).

Στην πράξη σήμερα, υπό τις ισχύουσες διατάξεις και πρακτικές, επικρατεί αυτός o τύπος σύμβασης μαθητείας, κατά τον οποίο η εκμάθηση της τέχνης ή του επαγγέλματος δεν αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης υποχρέωσης του εργοδότη, αλλά επέρχεται αυτομάτως κατά την παροχή της εργασίας και τη λειτουργία της σύμβασης (Γ.Λεβέντη-Κ.Δ.Παπαδημητρίου,2011 : Ατ. Εργ. Δίκαιο,σ.176). Εξάλλου, όταν κάποιος εκπαιδεύεται σε εκμετάλλευση και ταυτόχρονα παρέχει σε αυτήν εξαρτημένη εργασία υπό συνθήκες αντικειμενικά απρόσφορες για τη λειτουργία συμβάσεως μαθητείας, η δημιουργούμενη μεταξύ αυτού και του φορέως της εκμετάλλευσης έννομης σχέση αποτελεί σχέση εργασίας, έστω και αν χαρακτηρίζεται από τους συμβαλλομένους ως σύμβαση μαθητείας ( Βλ. Χ.Γκούτο, ΔΕΝ 1993, Εφ. Θεσ/κης 3134/1987).

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 6 & 10 της με αριθ.16802/667/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»(ΦΕΚ 1345/Β)1, «1. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου αυτή προβλέπεται, στις παρακάτω επιχειρήσεις:

Ι. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5* αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.,
ΙΙ. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
ΙΙΙ. Τουριστικά Γραφεία (Εσωτερικού ή Γενικού Τουρισμού) για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα οποία ο αριθμός απασχολούμενων είναι τρία (3) άτομα και άνω ( όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).
ΙV. Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, στα οποία τοποθετούνται οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και αν απασχολούν στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο (όπως προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας)

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ημεδαπών-αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και φοιτητών, συνάπτουν συμβάσεις με τις Σχολές αυτές. Οι συμβάσεις συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών Επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Εποπτών Πρακτικής και Επιθεωρητών Εργασίας. Η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση αλλοδαπών σπουδαστών-μαθητών – φοιτητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδιο φορέα. Επίσης, καθορίζεται ρητά η υποχρέωση των εργοδοτών να εγγράφουν τους ασκούμενους μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές στον πίνακα προσωπικού τους.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι στην πρακτική άσκηση κύριος σκοπός των συμβαλλόμενων είναι η εκπαίδευση, η απόκτηση των κατάλληλων εμπειρικών γνώσεων, η τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση του εκπαιδευόμενου σε πρακτικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών του, που συνήθως αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του μαθητή - σπουδαστή - φοιτητή, και όχι η παροχή εργασίας έναντι αμοιβής (ΔΕΝ 1695/σσ 958-960). Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω απόφασης ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία επομένως δεν υφίσταται υποχρέωση για καταβολή επιδομάτων εορτών ή άλλης φύσεως επιδομάτων ή παροχών.
Έγγρ. Υπ. Εργασίας 39214/751/12 -10-2016

4 Ιαν 2017

Η υποβολή του εντύπου Ε11 για τις κανονικές άδειες, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Οδηγίες

Η υποβολή του εντύπου Ε11 για τις κανονικές άδειες, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ - Οδηγίες

Η υποχρέωση όλων των εργοδοτών για τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών  καθιερώθηκε με με την υπ' αριθ. 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 - 23/12/ 2014), απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό  ισχύει  και για τους φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εκτός κι αν το προσωπικό αυτό, λαμβάνει την κανονική του άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με  το έντυπο Ε11, στο "Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ",  από 1 έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά τις άδειες και το επίδομα άδειας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους  και που έχουν καταχωρισθεί στο  Βιβλίο Αδειών (Ν. 4254/2014)
Στο Βιβλίο Αδειών,  θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, επομένως και το έντυπο Ε11, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».
Τονίζουμε  ότι, στο έντυπο γνωστοποίησης κανονικών αδειών Ε11, θα πρέπει να καταγράφεται το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους και ανεξάρτητα αν έχουν λάβει ή όχι για διάφορους λόγους, την κανονική τους άδεια.

Αναλυτικότερα
-    Εφόσον χορηγήθηκε το σύνολο της  δικαιούμενης  άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης των αντίστοιχων στηλών του Εντύπου Ε11.
-    Σε περίπτωση  κατά την οποία, δεν χορηγήθηκε παρανόμως το σύνολο της  δικαιούμενης άδειας, συμπληρώνεται  μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγήθηκαν (εάν υπάρχουν), καθώς και οι πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος άδειας.
-    Σε περίπτωση, λύσης της εργασιακής σχέσης μισθωτού (π.χ. καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση) με οποιονδήποτε τρόπο πριν χορηγηθεί το σύνολο της άδειας, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.
-    Εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

(ΝΕΟ 31/1/2017) ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3439/Δ9.1168 (ΦΕΚ Β'-219/31-01-2017) απόφαση της υπουργού εργασίας, παρατείνεται για το έτος 2017, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, 2016) έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.

2 Ιαν 2017

Τα μάτια του πατέρα μου. Μια συγκινητική ιστορία!!!

Τα μάτια του πατέρα μου. Μια συγκινητική ιστορία!!!
Ένας  μικρός έφηβος, ζούσε μόνος του με τον πατέρα του και οι δυο τους είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Του άρεσε το ποδόσφαιρο, ο πατέρας του πίστευε στην ικανότητα του γιου του και πάντα τον ενθάρρυνε.  Αν και  ο γιος του ήταν συνέχεια  στον πάγκο, ο πατέρας του ήταν πάντα στις κερκίδες  και ζητωκραύγαζε. Ποτέ δεν έχασε παιχνίδι.

Το  νεαρό αγόρι, ήταν το μικρότερο στην ομάδα του Λυκείου όπου φοιτούσε.  Ο στοργικός πατέρας τον στήριζε, αλλά του είχε καταστήσει με σαφήνεια, ότι  αν ο ίδιος δεν ήθελε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο, να σταματήσει. Όμως, το νεαρό αγόρι, αγαπούσε το ποδόσφαιρο και ήθελε να συνεχίσει.  Ήταν αποφασισμένος να βάζει τα δυνατά του σε κάθε προπόνηση και ίσως θα του δινόταν η ευκαιρία να γίνει βασικός στην ομάδα. Ήταν πάντα συνεπής στις προπονήσεις του, προσπαθούσε να βελτιώνεται, αν και ήταν επί τέσσερα χρόνια στον πάγκο της ομάδας του Λυκείου. Πιστός ο πατέρας του, ήταν πάντα κοντά στο γιο του, στις κερκίδες, όταν είχε αγώνα,  για συμπαράσταση.

Όταν ο νεαρός άνδρας πήγε στο κολέγιο, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του ως ποδοσφαιριστής στην ομάδα του κολεγίου. Όλοι έβλεπαν ότι δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, αλλά ο προπονητής τον κράτησε στην ομάδα. Ο λόγος;  Έδινε και την ψυχή του στην προπόνηση και είχε μια απίστευτη ομαδικότητα στο παιχνίδι του.  

Ευχαριστήθηκε τόσο πολύ που ήταν μέλος αυτής της ομάδας, που έσπευσε να τηλεφωνήσει αμέσως στον πατέρα του να του το αναγγείλει. Ο πατέρας του μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του και αμέσως έτρεξε να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για όλα τα παιχνίδια του κολεγίου.  Ο νεαρός ήταν πάντα συνεπής και πρόθυμος στις προπονήσεις, αλλά ποτέ δεν έπαιξε σε επίσημο αγώνα της ομάδας του.  

Ήταν παραμονές του τελευταίου αγώνα του πρωταθλήματος κι αν κέρδιζε η ομάδα,  θα ήταν πρωταθλήτρια για τη χρονιά αυτή.  Μια μέρα φτάνοντας στο γήπεδο για προπόνηση, ο  προπονητής του φώναξε και του έδωσε ένα τηλεγράφημα.  Ο νεαρός  το διάβασε και έμεινε αποσβολωμένος. Ξεροκατάπιε και  μουρμούρισε στον προπονητή,
"Ο πατέρας μου πέθανε σήμερα το πρωί. Σας πειράζει αν δεν προπονηθώ σήμερα;"
Ο προπονητής τον αγκάλισε απαλά  στον ώμο του και του είπε. "Πάρε άδεια για την υπόλοιπη  εβδομάδα αγόρι μου. Και δεν χρειάζεται να έρθεις καν, στο παιχνίδι της Κυριακής.

Η ώρα του μεγάλου παιχνιδιού είχε φθάσει και τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Στο ημίχρονο η ομάδα έχανε 1-0. Στα αποδυτήρια υπήρχε μουρμούρα και κατήφεια από παίκτες και προπονητή. Ξαφνικά αντικρίζουν το νεαρό αγόρι μπροστά τους, αμίλητο και σοβαρό,  να βάζει την ποδοσφαιρική στολή του. Έμειναν άφωνοι, με το γεγονός ότι ο συμπαίκτης τους,  γύρισε τόσο γρήγορα πίσω, μετά το θάνατο του πατέρα του.
"Κόουτς σε  παρακαλώ άφησέ με να παίξω. Είμαι έτοιμος και αποφασισμένος."  είπε ο νεαρός. Ο προπονητής προσποιήθηκε ότι δεν τον άκουσε. Ήθελε τους καλύτερους παίκτες  σ΄αυτό το κρίσιμο ματς.   Αλλά ο νεαρός  επέμεινε και εν τέλει ο προπονητής τον λυπήθηκε και του έδωσε την άδεια.
"Εντάξει", είπε. "Μπορείς να παίξεις."

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε.   Προπονητής, παίκτες και θεατές, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Αυτό το άγνωστο και άσημο μέχρι χθες αγόρι,  το οποίο  ποτέ δεν είχε παίξει σε κανονικό αγώνα,  έκανε τα πάντα σωστά. Η αντίπαλη ομάδα δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Έτρεχε πάνω κάτω, έκανε επιθέσεις, μοίραζε πάσες, αμυνόταν σωστά, σαν ένας ολοκληρωμένος παικταράς. Η απόδοση της ομάδα του άρχισε να ανεβαίνει κατακόρυφα. 

Σύντομα το σκορ έγινε 1-1 με δικό του γκολ και αργότερα η ομάδα προηγήθηκε 2-1 πάλι με δικό του γκολ. Απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για να λήξει το ματς. Επικίνδυνη επίθεση για τους αντιπάλους. Η ομάδα κινδυνεύει να ισοφαριστεί.  Όμως το αγόρι είναι πανταχού παρόν. Σώζει την ομάδα του αποκρούοντας την μπάλα πάνω στη γραμμή. 

Ο αγώνας τελειώνει. Η ομάδα είναι πρωταθλήτρια. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί. Παίκτες και προπονητής κάνουν το γύρο του θριάμβου. Σηκώνουν τον "ήρωα" συμπαίκτη τους,  πάνω στα χέρια τους.  Τέτοια κατάσταση, δεν την είχε ξαναζήσει. 
Μετά από λίγο, στα αποδυτήρια, επικρατούσε το ίδιο κλίμα. Χαρές, τραγούδια, πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τίτλου. Μόνο το μικρό αγόρι καθόταν σε μια γωνιά μόνος κι αμίλητος.
Ο προπονητής το παρατήρησε και πήγε κοντά του. "Τι έπαθες παιδί μου;" του είπε. "Δεν είναι μια φανταστική μέρα σήμερα; Τι έχεις, πες μου" 
Κοίταξε τον προπονητή  με δάκρυα στα μάτια και του είπε, "Ξέρετε ότι ο μπαμπάς μου πέθανε. Ξέρετε όμως  ότι ήταν τυφλός;"  Ξεροκατάπιε και με ένα θλιμμένο χαμόγελο συνέχισε.
"Ο μπαμπάς μου ερχόταν σε όλα τα παιχνίδια. Δεν έβλεπε τίποτα, αλλά σήμερα ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσε από κει ψηλά, να με δει να παίζω και ήθελα να του δείξω,  τι μπορώ να κάνω!!

21 Δεκ 2016

Ποιες είναι οι ακριβείς ημερομηνίες για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων. Ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες.

Ποιες είναι οι ακριβείς ημερομηνίες για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων. Ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες.

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (υπάλληλοι, εργάτες πλήρη απασχόληση, μειωμένη, εκ περιτροπής κλπ) Δικαιούχοι είναι και αυτοί που αμείβονται με εργόσημο.

Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβάλλεται μέχρι 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους και μόνο σε χρήμα. 
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η μη καταβολή του δώρου, θεωρείται παράβαση που συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις (άρθρο 8 του Ν.2336/1995).

Η επιβολή των κυρώσεων, μπορεί να γίνει και με την αυτόφωρη διαδικασία 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το αυτόφωρο διαρκεί μέχρι να παρέλθει ολόκληρη η επόμενη ημέρα από την τέλεση της πράξης. Επομένως για το 2016, το αυτόφωρο διαρκεί από 00.01 το πρωί της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου και για 24 ώρες μετά.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, με την υπ' αριθ. 40/2002 απόφαση,  η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έκρινε ότι η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, αποτελεί δήλη ημέρα, είναι δε το απώτερο χρονικό σημείο για την καταβολή του δώρου. (για την εφαρμογή της διαδικασίας του αυτοφώρου)

11 Δεκ 2016

Υπολογισμός της "13ης σύνταξης" 2016, για τους χαμηλοσυνταξιούχους


Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες δικαιούχοι του έκτακτου βοηθήματος είναι οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων των οποίων, το σύνολο των μηναίων συντάξιμων αποδοχών, κύριων και επικουρικών, χωρίς το ΕΚΑΣ και τις νόμιμες κρατήσεις (πλην φόρων), δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ. 
Το ποσό του επιδόματος θα είναι ίσο με τη διαφορά των παραπάνω αποδοχών από τα 850 ευρώ, ενώ αν η διαφορά είναι μικρότερη των 300 ευρώ, ο συνταξιούχος θα λάβει 300 ευρώ.
Το έκτακτο επίδομα ή η 13η σύνταξη, όπως "βαφτίστηκε" από κάποιους, θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 22 Δεκεμβρίου 2016.

Αν θέλετε να υπολογίσετε άμεσα online το ποσό που δικαιούστε δείτε την παρακάτω εφαρμογή.

8 Δεκ 2016

Επιτρέπεται η επταήμερη εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων;

Επιτρέπεται η επταήμερη εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων;
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία(Β.Δ 748/1966, άρθρο 5 του Π.Δ 88/1999), σε όλους τους εργαζόμενους πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει κατά αρχήν την Κυριακή, ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζομένων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτικές.
Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απασχόληση κατά ημέρα Κυριακή, τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει να αναπαύεται σε άλλη ημέρα της εβδομάδας (Δευτέρα ως Σάββατο) και πάλι κατά (24) συνεχείς ώρες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει οπωσδήποτε ανά περίοδο 7 εβδομάδων, μία εβδομαδιαία ανάπαυση να συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, ή εναλλακτικά θα πρέπει να εξασφαλίζονται επτά (7) αναπαύσεις κατά ημέρα Κυριακή εντός του έτους.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται ο εργαζόμενος να απασχολείται συνεχόμενα επί επτά ημέρες την εβδομάδα(Δευτέρα ως Κυριακή).

Εξαίρεση σχετικά με την συνεχόμενη απασχόληση κατά επτά ημέρες την εβδομάδα, θέτει η διάταξη του άρθρου 10 παρ.4 του Β.Δ 748/1966, αυστηρά όμως υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εν λόγω διάταξη. Σύμφωνα με την διάταξη, για τους μισθωτούς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή Κοινής Ωφέλειας, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) μόνο μισθωτό ορισμένης ειδικότητας (αδυναμία αντικατάστασης) μπορεί αντί της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, κατόπιν σχετικής άδειας της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ (η οποία χορηγείται μετά από προηγούμενη διαπίστωση της αδυναμίας χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης) να χορηγούνται ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, συνεχείς ημέρες άδειας απουσίας (συμψηφιστική άδεια) ίσες προς τον αριθμό των Κυριακών, κατά τις οποίες απασχολήθηκε ο μισθωτός.
Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια δεν είναι νόμιμη η διευθέτηση των εβδομαδιαίων αναπαύσεων με τον ανωτέρω τρόπο, ενώ η σχετική διάταξη δεν παρέχει την δυνατότητα να πραγματοποιούνται οι ημέρες ανάπαυσης κάθε μήνα σωρευτικώς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθούν συμψηφιστικές άδειες σε επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα (εκτός δημοσίου ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας), είναι να απασχολούν αυτές, ένα (1) μόνο μισθωτό σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθεωρητής Εργασ. Σχέσεων

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....