• Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 13 Απρ 2018

  Πρέπει να λαμβάνουν κανονική άδεια οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι;

  Πρέπει να λαμβάνουν κανονική άδεια οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι;

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.3302/2004 (ΦΕΚ Α΄ 267), η οποία τροποποίησε το άρθρο 2 παρ.1 του α.ν 539/1945 (ΦΕΚ. Α΄ 229), και την αριθμ. πρωτ.οικ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.

  Με τη διάταξη αυτή, του ν.3302/2004, ρυθμίστηκε κατά ενιαίο τρόπο το δικαίωμα ετήσιας αδειας με αποδοχές των μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απασχολούνται σε εποχικά λειτουργούσες επιχειρήσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς δεν υφίσταται πλέον ως προϋπόθεση για τη θεμελίωσή του, η συμπλήρωση βασικού χρόνου απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.


  Νομικό έρεισμα για την έκδοση των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν.3302/2004, αποτέλεσε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ΕΚ C-173/99, BECTU, η οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και αφορούσε το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας με αποδοχές εργαζομένων που απασχολούνταν βάσει συμβάσεων μικρής διάρκειας (συχνά μικρότερης από δεκατρείς εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη). Το δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση έκρινε ότι «…τέτοιοι εργαζόμενοι (απασχολούμενοι στο πλαίσιο συμβάσεων μικρής διάρκειας) βρίσκονται συχνά σε κατάσταση επισφαλέστερη εκείνης των απασχολουμένων βάσει συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας, οπότε η μέριμνα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, σύμφωνα με το στόχο της οδηγίας 93/104, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία».

  Επισημαίνεται ότι, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την άδεια είναι δημοσίας τάξεως και έτσι αποκλείεται ο περιορισμός των δικαιωμάτων των μισθωτών ή η παραίτησή τους από αυτά (Α.Π. 110/90, Α.Π.1228/1993).

  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του α.ν. 539/1945 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «Πάσα συμφωνία μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, περιλαμβάνουσα την εγκατάλειψη του εις άδεια δικαιώματος του μισθωτού ή την παραίτηση τούτου από του εν λόγω δικαιώματος, και εάν προβλέπει την καταβολή εις αυτόν επαυξημένης αποζημίωσης, θεωρείται ανύπαρκτος».

  Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του α.ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με τo άρθρο 3 παρ. 15 του ν. 4504/1966, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.3302/2004, καθώς και με την αρ. πρ. 3392/1-3-2005 εγκύκλιο επί του άρθρου αυτού, η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο. Δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας σε επόμενο έτος, έστω και αν αυτό έγινε με τη συναίνεση του εργαζομένου, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική με τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

  Επισημαίνεται δε, ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν.δ/τος. 3755/1957 (ΦΕΚ Α΄182), με το οποίο προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 5, παρ.1 του α.ν. 539/45, καθώς και τη σχετική νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια κ.λ.π.), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού έτους (ή εντός της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας συμβάσεως ορισμένου χρόνου), ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99, Α.Π. 581/99).

  Εύλογο είναι ότι, μετά την δια του ν.3302/2004 καθιέρωση δικαιώματος λήψης άδειας από τη στιγμή της πρόσληψης χωρίς να απαιτείται συμπλήρωση βασικού χρόνου, το ίδιο ισχύει και επί συμβάσεων ορισμένου χρόνου των οποίων η διάρκεια λήγει, χωρίς να έχει χορηγηθεί η νομίμως προβλεπόμενη άδεια. (Έγγραφο Υπουργ. Εργασίας αρ. πρωτ.: 45268/949/17-10-2016)


  Μανώλης Αμαργιωτάκης

  30 Μαρ 2018

  Ξεκινά τη Δευτέρα 2/4/2018 η ηλεκτρονική αναγγελία τεχνικών ασφαλείας - Οδηγίες

  Ξεκινά από Δευτέρα 2/4/2018 η ηλεκτρονική αναγγελία τεχνικών ασφαλείας - Οδηγίες

  Το Υπουργείο Εργασίας, με Δελτίο Τύπου, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 2/4/2018 ξεκινάει η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας". Μέχρι τις 31/5/2018 ισχύει μεταβατική περίοδος με τη δυνατότητα αναγγελίας Τεχνικών Ασφαλείας, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με την χειρόγραφη διαδικασία.


  28 Μαρ 2018

  ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 2018

  ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ) 2018

  Στην υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2018, κατέληξαν σήμερα 28/3/2018 η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ ΚΑΙ ΣΕΤΕ. 

  Η νέα ΕΓΣΣΕ, με ισχύ από 1/1/2018 έως και τις 31/12/2018 διασφαλίζει τη συνέχιση των θεσμικών όρων (επίδομα γάμου, μητρότητα κλπ)  που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, ενώ επαναβεβαιώθηκε η συμφωνία της ΓΣΕΕ και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, ότι εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

  Η τήρηση της ΕΓΣΕΕ είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες οι οποίοι είναι μέλη συνδικαλιστικών - επαγγελματικών οργανώσεων που ανήκουν στις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις που υπογράφουν την σύμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές το επίδομα γάμου, καταβάλλεται υποχρεωτικά στους δικαιούχους. 

  Υπολογισμός μισθών ξενοδοχοϋπαλλήλων για το 2018

  Υπολογισμός μισθών ξενοδοχοϋπαλλήλων για το 2018
  Πρόγραμμα  για τον υπολογισμό των αποδοχών των Ξενοδοχοϋπαλλήλων για το 2018, που αμείβονται με την ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας  (Π.Κ. 4/27-3-2018).
  Την σύμβαση υπογράφουν, η "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (ΠΟΕΕ ΥΤΕ)" και η "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ (ΠΟΞ)"

  Η ΣΣΕ είναι δεσμευτική, εφόσον εργοδότης και εργαζόμενος ανήκουν (και οι δύο) σε οργανώσεις που είναι μέλη στις παραπάνω ομοσπονδίες.
  Αν ανήκετε σ' αυτή τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, συμπληρώστε με προσοχή τα απαιτούμενα πεδία και δείτε άμεσα το μισθό, που αντιστοιχεί στην ειδικότητά σας, για το 2018. 


  23 Μαρ 2018

  Αποτύπωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της λύσης σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης εργαζόμενου

  Αποτύπωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της λύσης σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης εργαζόμενου
  Στο Ν. 3198/1955, άρθρο 8, εδ. 2, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρου 8 παρ. 4 του ΝΔ 3789/1957 και αντικαταστάθηκε με το άρθρου 5 παρ.1 του Ν. 435/1976, προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι που αποχωρούν από την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται να λάβουν το 50% της κανονικής αποζημίωσης που προβλέπεται στην καταγγελία σύμβασης εργασίας ή το 40% της αποζημίωσης εφόσον έχουν και επικουρική ασφάλιση.

  Οι εργαζόμενοι εάν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη, μπορούν να αποχωρούν μόνοι τους (οικειοθελή αποχώρηση), ενώ εάν έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, μπορούν είτε να αποχωρούν οικειοθελώς είτε να απολύονται.  Τα έντυπα αναγγελίας της λύσης της εργασιακής σχέσης όπως προβλέπονται στην Υπ.Απόφ. 29502/85/1-9-2014, είναι τα εξής:

  - Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
  - Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)
  - Ε7: Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου


  Μετά από τα εκτεθέντα παραπάνω, προκύπτει ότι ο εργοδότης σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, λόγω της συνταξιοδότησης του εργαζόμενου, (πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος),υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εάν πρόκειται για εργατοτεχνίτη αποκλειστικά το έντυπο της Οικειοθελούς Αποχώρησης (Ε5), ενώ στη περίπτωση υπαλλήλου, υποβάλλει είτε το έντυπο της Οικειοθελούς Αποχώρησης (Ε5), είτε το έντυπο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (Ε6).

  Εφόσον, για εργατοτεχνίτη υποβληθεί το έντυπο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (Ε6), ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας και όχι το μειωμένο που προβλέπουν οι διατάξεις για την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης.  

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων 

  21 Μαρ 2018

  Ποιες οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές, θεωρούνται ότι έχουν εξοφληθεί έναντι του εργαζόμενου

  Ποιες οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές, θεωρούνται ότι έχουν εξοφληθεί έναντι του εργαζόμενου

  Παρατηρείται το φαινόμενο στην αγορά εργασίας, επιχειρήσεις να καθυστερούν να καταβάλουν τις αποδοχές στους εργαζόμενους (πέρα από τη δήλη ημέρα) για μεγάλο χρονικό διάστημα (επί πολλούς μήνες).

  Οι επιχειρήσεις αυτές καταβάλουν έναντι των οφειλομένων χρηματικά ποσά, χωρίς όμως να αναγράφεται η αιτιολογία της καταβολής των χρηματικών ποσών στους εργαζόμενους. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται εύλογα η σύγχυση στους εργαζόμενους σχετικά με τις δεδουλευμένες αποδοχές που καταβάλλονται κάθε φορά και τις δεδουλευμένες αποδοχές που εξακολουθούν να οφείλονται. Επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν και να βεβαιώσουν οι εργαζόμενοι αν έχουν πληρωθεί τα διάφορα επιδόματα, προσαυξήσεις και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. 

  Σχετικά με την καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους ισχύουν τα ακόλουθα:


  Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Νόμου 1082/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Ι.Α. 5 του Νόμου 4254/2014, " Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα ή, σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. 
  Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζομένου σε αποδεικτικό χορηγήσεως του εκκαθαριστικού σημειώματος. 
  Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρεώσεως του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Νόμου 3996/2011, όπως ισχύει ".

  Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 424 του Α.Κ. και 671 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., συνάγεται ότι ο εργοδότης, κατά την πληρωμή του μισθού και την χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος, έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργαζόμενο να υπογράψει εξοφλητική απόδειξη.

  Η εν λόγω απόδειξη πρέπει να είναι αναλυτική, ήτοι να αναφέρει τα επιμέρους χρηματικά ποσά, που απαρτίζουν τις καταβληθείσες αποδοχές του εργαζομένου, την αιτία καταβολής ενός εκάστου, το χρονικό διάστημα, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβολή και τον χρόνο καταβολής. Η εξοφλητική απόδειξη που δεν είναι αναλυτική, κατά την ως άνω έννοια, θεωρείται αόριστη και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, όμως, δεν αποκλείεται στον εργοδότη η δυνατότητα να αποδείξει ένσταση εξοφλήσεως των αποδοχών του εργαζομένου με άλλα αποδεικτικά μέσα. 

  Σύμφωνα με την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 22528/430 ΦΕΚ Β 1721/18.05.2017 καθιερώθηκε από 1/6/2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.
  Στον εργοδότη που παραβαίνει την υποχρέωση αυτή, επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 .

  Περαιτέρω σχετικά με τα οφειλόμενα προς τους εργαζόμενους που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:


  Άρθρο 422 Α.Κ  "Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς το δανειστή, έχει το δικαίωμα να ορίσει κατά την καταβολή το χρέος που θέλει να εξοφληθεί. Αν δεν όρισε τίποτε, η παροχή που έγινε καταλογίζεται πρώτα στο ληξιπρόθεσμο χρέος και, αν υπάρχουν περισσότερα, σε εκείνο που παρέχει μικρότερη ασφάλεια για το δανειστή. Αν υπάρχουν περισσότερα με ίση ασφάλεια, στο επαχθέστερο για τον οφειλέτη. Αν υπάρχουν περισσότερα εξίσου επαχθή στο αρχαιότερο. Αν όλα τα χρέη είναι σύγχρονα, ο καταλογισμός γίνεται σύμμετρα".

  Άρθρο 655 Α.Κ  "Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός απ' αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά μονάδα ή κατ' αποκοπή,  ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις ανάλογα με την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έκανε".

  Προκύπτει ότι, όταν οι επιχειρήσεις καθυστερούν να καταβάλλουν αποδοχές στους εργαζόμενους (πέρα από τη δήλη ημέρα που πρέπει να καταβληθούν)  και εν συνεχεία καταβάλουν διάφορα χρηματικά ποσά έναντι των οφειλομένων χωρίς όμως να αναγράφεται η αιτιολογία της καταβολής των χρηματικών ποσών στους εργαζόμενους, τότε οι καταβολές των ποσών αφορούν εξοφλήσεις δεδουλευμένων (αποδοχών, επιδομάτων και δώρων) που είναι χρονικά παλαιότερες, και όχι τις νεότερες χρονικά οφειλές.

  Βασίλης Τραϊανόπουλος 
  Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών

  Με την υπ' αριθ. 17/21-3-2018 ΑΠ Δ.ΑΣΦ.309/407418/2018, εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. δίδονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή διατάξεων για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών.

  Τι αναφέρει η εγκύκλιος

  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών»

  Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 – 6 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α΄/2017)
  2. Οι διατάξεις της παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Τ.Α΄/2012)

  1. ΓΕΝΙΚΑ

   Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των Ν. 3919/2011, N.4038/12, όπως ισχύουν και του Ν. 4093/2012, είχαν ρυθμιστεί θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, μεταξύ αυτών και της ασφαλιστικής τους τακτοποίησης.

   Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012, από 12/11/2012 καταργήθηκαν μεταξύ άλλων:

  • Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4, άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 προσαυξήσεις των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών για την χορήγηση επιδομάτων εορτών Πάσχα και  Χριστουγέννων.
  • Ο συσταθείς από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.1082/1980 και του Π.Δ.104/1985 Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου, για την καταβολή επιδόματος γάμου στους φορτοεκφορτωτές και
  • Ο συσταθείς λογαριασμός επιδόματος αδείας της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966


  2. ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του Ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α΄/23-2-2017) με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι από 23/2/2017, επανακαθορίζονται εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή:

  Άρθρο 1, παρ. 4: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.
  Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού».

  Άρθρο 6: «1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.
   2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104), 460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.»
   Συνεπώς, η παράγραφος 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου, όλες οι ανωτέρω προσαυξήσεις τιμολογίων αμοιβής από 12/11/2012 έχουν καταργηθεί, επομένως δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί αυτών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου (12/11/2012). 

  3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
  Ευνόητο είναι ότι στα πεδία των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα καταχωρούνται πλέον οι αντίστοιχες κρατήσεις των επιδομάτων που έχουν καταργηθεί και μέχρι την αντικατάσταση αυτών των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα γίνεται ειδική αναφορά για τις κρατήσεις αυτές.

   Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

  17 Μαρ 2018

  Η αμοιβή των εργαζομένων την 25η Μαρτίου 2018, η οποία συμπίπτει με Κυριακή

  Η αμοιβή των εργαζομένων την 25η Μαρτίου 2018, η οποία συμπίπτει με Κυριακή

  Η  25η Μαρτίου συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες όπως προβλέπονται στο Β.Δ. 748/66. Κατά την ημέρα αυτή μπορούν να λειτουργούν μόνο οι επιχειρήσεις, που από το νόμο μπορούν νόμιμα να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, συγκοινωνίες κλπ). Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία αυτών ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εργαζόμενους. 


  Το 2018, η ημέρα της εορτής της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με Κυριακή και υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων. 

  Τι ισχύει λοιπόν για την 25η Μαρτίου 2018;


  1. Σε επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα αυτή

  Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καταβάλλουν μόνο στους ημερομίσθιους, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (ΝΔ 3755/1957, ΑΠ 303/61, ΑΠ 323/62, έγγρ. Υπ. Εργασ. 2797/99, 3019/2001).  Οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν κανονικά το μηνιαίο μισθό τους, χωρίς άλλες προσαυξήσεις.

  2. Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ημέρα αυτή

  Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή 25/3/2018, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου. Επίσης, θα πρέπει να τους χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης (REPO), την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

  Οσοι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχοληθούν την Κυριακή 25/3/2018, θα λάβουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο 1/25 του νόμου μισθού τους. Επί πλέον, πρέπει να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση (REPO) την ερχόμενη εβδομάδα.

  Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση οφείλεται ένα επί πλέον ημερομίσθιο ή 1/25 του μισθού.

  Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν στις 25/3/2018 και θα απασχολήσουν προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα πρόγραμμα εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  
  Όσες επιχειρήσεις παραμείνουν ανοικτές κατά την 25η Μαρτίου 2018, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται κατά Κυριακές και αργίες, κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), ανεξαρτήτως της απασχόλησης ή όχι εργαζομένων, κατά την ημέρα αυτή, ενώ οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν νόμιμα και η Κυριακή 25/3/2018, συμπεριλαμβάνεται κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομαδιαίας 40ωρης εργασίας, δεν υποχρεούνται να χορηγήσουν αναπληρωματικό ρεπό. 

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  14 Φεβ 2018

  Ημέρες διακοπών και αργιών στα φροντιστήρια. Πως αμείβονται οι καθηγητές

  Ημέρες διακοπών και αργιών στα φροντιστήρια. Πως αμείβονται οι καθηγητές

  Διευκρινήσεις σχετικά με την αμοιβή των καθηγητών στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών, δίδονται με το υπ' αριθ. Δ.ΑΣΦ.189/222242/14/2/2018, γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.
  Με την η υπ’ αριθμ. 45/2017 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης για τους εργαζόμενους σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναλόγως των διδακτικών ωρών.
  Με το εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται ότι, κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».
  Ως εκ τούτου, οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται, εκτός από τις ημέρες των αργιών και κατά τις ημέρες των διακοπών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ προσαυξημένες αποδοχές δικαιούνται πλέον μόνο για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές.

  Υπενθυμίζεται ότι με την υπ' αριθ. 219434/Α5/ΦΕΚ Β'4212/27-12-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, επανακαθορίστηκαν οι ημέρες διακοπών και αργιών ως εξής:

  Α. Διακοπών 
  I) Χριστουγέννων: από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου
  II) Πάσχα: από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

  Β. Αργιών
  I) Όλες τις Κυριακές
  II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
  III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
  IV) Τη 17η Νοεμβρίου
  V) Την ημέρα των Θεοφανίων
  VI) Την Καθαρά Δευτέρα VII) Την 1η Μαΐου
  VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
  VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
  Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά.


  1 Φεβ 2018

  Επιδότηση ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

  Επιδότηση ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

  Δείτε την υπ' αριθ. 7495/01.02.2018 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, σύμφωνα με το άρθ. 51 του Ν. 4488/2017.

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Α’ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –Α6

  Α.Π.:7495/01.02.2018

  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α΄91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)»

  Με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’/137/13.09.2017): «Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας» προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’91) ως εξής:

  «6.α) Ο άνεργος, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται, εάν μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ξεκινά από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης στον εργοδότη.

  β) Εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, ο άνεργος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση της αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη είτε την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εάν η ασκηθείσα αγωγή δεν γίνει τελεσίδικα δεκτή, η επιδότηση ανεργίας διακόπτεται και τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται αναδρομικά. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αγωγής, τόσο ο άνεργος όσο και ο εναγόμενος εργοδότης, εφόσον έχει ενημερωθεί από τον ΟΑΕΔ για την επιδότηση του ανέργου, υποχρεούνται να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ την εκδοθείσα απόφαση, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε βάρος καθενός από τους υπόχρεους.

  γ) Αντί να λάβει το επίδομα ανεργίας, κατά τα ανωτέρω, ο άνεργος, με σχετική αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης της περίπτωσης α’, μπορεί να επιλέξει να λάβει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης ανεργίας που δικαιούται, εφόσον προσκομίσει στον ΟΑΕΔ δικαστική απόφαση που κάνει τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920».

  Στο άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής:

  «α. Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.

  β. Ως μία τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφ’ όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.

  γ. Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

  Με τις αναφερόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται ως κατωτέρω οι προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, την οποία ο μισθωτός θεωρεί ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, ασκώντας το δικαίωμα του άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 με την κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή/ και αγωγής εναντίον του εργοδότη του.

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι που άσκησαν το δικαίωμα του νόμου προβαίνοντας στις ενέργειες αυτές μπορούν να τύχουν επιδότησης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επομένη της επιδόσεως στον εργοδότη της αρχικής εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής εναντίον του, προσκομίζοντας πλέον των λοιπόν απαιτούμενων για την επιδότηση δικαιολογητικών:
  • την εξώδικη δήλωση και την έκθεση επίδοσής της στον εργοδότη ή
  • την αγωγή που απευθείας ασκήθηκε κατά του εργοδότη και την έκθεση επίδοσής της σε αυτόν.

  (Αρχική θεωρείται η πρώτη σε χρονική σειρά εξώδικη δήλωση, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία εξώδικες δηλώσεις για το ίδιο θέμα.)

  Στην παρούσα διάταξη εντάσσονται όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 13.09.2017 και εξής.

  Όσον αφορά στην ημερομηνία επίδοσης της εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής, αυτή είναι δυνατόν να είναι προγενέστερη της 13.09.2017, υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παρήλθε η προθεσμία των 60 ημερών.

  Σημειώνεται ότι δεν νοείται υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης που επιδόθηκε στον εργοδότη μετά την κατάθεση αγωγής εναντίον του.

  2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

  Η Υπηρεσία προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και αναγνώριση της αξίωσης του αιτούντος – εφόσον, βέβαια, πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις επιδότησης- ως εξής:

  Α. άμεσα, με βάση την εξώδικη δήλωση ή την αγωγή που προσκομίστηκε για την υποβολή της αίτησης.

  Πρόκειται για «πρόδρομη», υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου είτε εξωδικαστικά, με βάση το πραγματικό γεγονός της καταβολής αποζημίωσης (βλ. σχετικά παρ. Α.2.i), είτε δια της δικαστικής οδού, με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής που κατατίθεται (βλ. σχετικά παρ. Α.4), σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθη με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

  Β. αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου αναγνωρισθεί με τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής του.

  Πρόκειται για επιδότηση που καταβάλλεται χωρίς την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης, εφόσον το γεγονός της απόλυσης έχει αναγνωρισθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

  Η επιδότηση κατά την Α’ ή τη Β’ ως άνω περίπτωση εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του ασφαλισμένου, όπως αυτή ενυπόγραφα καταγράφεται σε Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει την αίτηση επιδότησής του (βλ. συνημμένα Υποδείγματα 1α, 1β, 1γ).

  Η διαδικασία που ακολουθείται ανάλογα με την υπαγωγή στην επιδότηση κατά την Α’ ή τη Β’ περίπτωση είναι αναλυτικά η παρακάτω:

  Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ /ΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ

  Α.1. Γενικές Πληροφορίες

  Ως ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης θα λογίζεται η αναγραφόμενη στην εξώδικη δήλωση/αγωγή ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης (όχι η ημερομηνία της επιδόσεως αυτής στον εργοδότη ή της άσκησης της αγωγής). Για λόγους επιείκειας, όταν η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος, αφετηρία για την καταμέτρηση των ημερών εργασίας της παρ. 1 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85 (των 80 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος) θα αποτελεί η δήλη (η αναφερόμενη στην εξώδικη δήλωση/αγωγή ως ημερομηνία καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης) ημερομηνία της καταγγελίας σύμβασης και όχι η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης της επιδότησης, εξυπακούεται ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 18 του ν. 2961/54 (Α’197) (Έναρξη επιδότησης μετά την πάροδο του 6ήμερου αναμονής..)

  Με εξαίρεση όσων αναλύονται λεπτομερώς στις παρακάτω παραγράφους, κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες περί τακτικής ανεργίας διατάξεις.


  Α.2. Επιδότηση με βάση την εξώδικη δήλωση

  Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας εξώδικη δήλωση βάσει της οποίας επιθυμεί να επιδοτηθεί, αναλαμβάνει στην Υπεύθυνη Δήλωσή του την υποχρέωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεώς του να προσκομίσει στην Υπηρεσία είτε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ξεκίνησε η καταβολή αποζημίωσής του από τον εργοδότη λόγω της απόλυσής του είτε την αγωγή που θα ασκήσει κατά του εργοδότη του, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα προσκομίσει την τελεσίδικη επ’ αυτής απόφαση εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, άλλως υποχρεούται σε καταβολή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά παρ. Α.5).

  Μετά την έγκριση της επιδότησης και, εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίζει εντός του 6μήνου:

  i. δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταβολή μέρους ή την εξόφληση της αποζημίωσής του (ενδεικτικά: απόδειξη καταβολής α’ δόσης αποζημίωσης, βεβαίωση εργοδότη περί καταβολής αποζημίωσης κ.ο.κ.), η επιδότηση συνεχίζεται για όσο διάστημα έχει εγκριθεί, εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει, παύοντας πλέον να είναι υπό αίρεση, καθώς στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός της απόλυσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από την καταβολή αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή και η προσκόμιση εντύπου καταγγελίας σύμβασης.

  ii. την αγωγή που τελικά κατέθεσε:

  •  η επιδότηση καταβάλλεται έως τη λήξη της - εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει - παραμένει, όμως, υπό αίρεση μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τελεσιδικία της υποθέσεως,
  •  η Υπηρεσία ενημερώνει παράλληλα τον εργοδότη εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής για την επιδότηση του ασφαλισμένου και για την απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση του ιδίου να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσιδίκου αποφάσεως εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως αυτής, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά συνημμένο Υπόδειγμα 2 παρ. Α.5).

  Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει εντός της 6μηνης προθεσμίας τα δικαιολογητικά για τα οποία δεσμεύτηκε, δηλαδή ούτε δικαιολογητικά αποζημίωσης λόγω απόλυσης ούτε την αγωγή εναντίον του εργοδότη του, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανάκληση του δελτίου ανεργίας και της επιδότησης καθώς και σε καταλογισμό χρέους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως των λόγων μη προσκόμισης αυτών (π.χ. αμέλεια του ενδιαφερομένου κ.ο.κ.). Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Α.3 Επιδότηση με βάση την αγωγή

  Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας την αγωγή που κατέθεσε εναντίον του εργοδότη του και δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί άμεσα με βάση αυτήν, δεσμεύεται στην Υπεύθυνη Δήλωσή του μόνο για την προσκόμιση της τελεσίδικης επ’ αυτής απόφασης εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00 €.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο Α.2.

  Α.4. Προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

  Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε ή επιδοτείται προσκομίζοντας είτε εξαρχής την αγωγή του είτε εντός της 6μηνης προθεσμίας, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο (είτε αφού καταστεί τελεσίδικη η αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου με την παρέλευση της προθεσμίας που είχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση έφεσης είτε αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το Εφετείο) και η σχετική απόφαση περιέλθει στην Υπηρεσία, η επιδότηση:

  α. παύει να τελεί υπό αίρεση, αν με την τελεσίδικη απόφαση αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του,

  β. ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος στον ασφαλισμένο το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων και των αναλογούντων καταβληθέντων δώρων, χωρίς, ωστόσο, να ανακαλείται και το δελτίο ανεργίας, αν με την τελεσίδικη απόφαση δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του αλλά ως οικειοθελής αποχώρηση αυτού. Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Α.5 Επιβολή Προστίμου

  Κατά τη διάρκεια της κατά τα ως άνω εγκριθείσας επιδότησης των ασφαλισμένων - και δη κατά την προσέλευση αυτών για τη δήλωση της τρίμηνης παρουσίας τους-, οι Υπηρεσίες οφείλουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους πληροφόρηση για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής τους. Ομοίως, και μετά την αναστολή ή τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν έχουν προσκομίσει ακόμα τη δημοσιευθείσα τελεσίδικη απόφαση, οι Υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο με τους υποχρέους (ασφαλισμένο και εργοδότη) όσο και με τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου προκειμένου για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

  Μη προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης από τον ασφαλισμένο ή /και τον εργοδότη εντός της προθεσμίας των 60 ημερών, επιφέρει ως κύρωση την επιβολή προστίμου ύψους 300,00€ στο υπόχρεο μέρος που παρέβη την υποχρέωση, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης της υποχρέωσης από το άλλο υπόχρεο μέρος και της δικαστικής έκβασης της υπόθεσης.

  Αρμόδιο όργανο για την επιβολή του προστίμου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1449/10.01.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΚΠΑ2, η δε διαδικασία επιβολής και είσπραξής του είναι η εξής:

  • κλήση του υποχρέου στην Υπηρεσία για ακρόαση των απόψεών του,
  • σύνταξη πρακτικού, στο οποίο θα καταγράφονται οι απόψεις του υποχρέου,
  • έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου (βλ. συνημμένα υποδείγματα 3α & 3β,)
  • κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποίηση της υποχρέωσης καταβολής του προστίμου στον τραπεζικό λογαριασμό 040/546080-80 (IBAN: GR7701100400000004054608080),
  • προσκόμιση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 από τον υπόχρεο του αποδεικτικού κατάθεσης της τραπέζης, για να εκδοθεί το Γραμμάτιο Είσπραξης.

  Η διαδικασία καταβολής προστίμου και προσκόμισης του αποδεικτικού στην Υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως. Στην περίπτωση μη καταβολής του προστίμου, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Σημειώνεται ότι η επιβολή του προστίμου δεν επηρεάζει τη χορήγηση της επιδότησης.

  Τυχόν αντιρρήσεις κατά της πράξης επιβολής προστίμου θα εξετάζονται από τις αρμόδιες ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130/02/16.01.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού μας.

  Β. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησής του δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κατατεθείσας αγωγής του, στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την απόφαση αυτή εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της.

  Η Υπηρεσία θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση της αποφάσεως και, εφόσον με αυτήν αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου, προβαίνει σε αναδρομική καταβολή του συνόλου της επιδοτήσεως με βάση τις ημερομηνίες αρχικής αιτήσεως και καταγγελίας της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης προκύπτει από τη δικαστική απόφαση, στην περίπτωση δε που η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Α.1 της παρούσας.

  Δικαστική απόρριψη της αγωγής του ασφαλισμένου συνεπάγεται την απόρριψη και του αιτήματός του για τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία του.

  Εκπρόθεσμη προσκόμιση της απόφασης δεν επιφέρει την επιβολή προστίμου, συνεπάγεται όμως την απόρριψη του αιτήματος του ασφαλισμένου.

  3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης:
  • της υποχρέωσης του ασφαλισμένου να προσκομίσει εντός 6 μηνών είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την αποζημίωσή του λόγω απόλυσης είτε την αγωγή που κατέθεσε, ή
  • της υποχρέωσης του ασφαλισμένου και του εργοδότη να προσκομίσουν την τελεσίδικη απόφαση εντός 60 ημερών από της δημοσιεύσεώς της, εφόσον δεν καταβλήθηκε από τον εργοδότη αποζημίωση απόλυσης αλλά και η παρακολούθηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.5 της παρούσας:
  • των ενεργειών στις οποίες η ίδια η Υπηρεσία οφείλει να προβαίνει κατά τη διάρκεια της επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής μέχρι την προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης 
  •  της διαδικασίας επιβολής και καταβολής προστίμου 
  θα γίνεται από τις Υπηρεσίες με καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων σε αρχείο excel (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετικό υπόδειγμα 4) μέχρι τη μηχανογραφική υλοποίηση σχετικής εφαρμογής, για την οποία θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

  4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Από τη νέα διάταξη σε συνδυασμό με τις ισχύουσες περί προθεσμιών υποβολής αιτήσεων μετά την άσκηση αγωγής διατάξεις, προκύπτει ότι οι ασφαλισμένοι που προσφεύγουν στα δικαστήρια διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αίτηση είτε κατά τα ως άνω είτε εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης (σχετική η υπ’ αριθμ. 103085/08.06.1988 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης).

  Η επιδότηση των ασφαλισμένων που χορηγήθηκε βάσει της παρούσας διάταξης με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης μη αρχικής, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων και βάσει της τελεσίδικης απόφασης του δικαστηρίου, δεν επηρεάζεται, όταν η απόφαση αναγνωρίζει ως γεγονός την καταγγελία της σύμβασης, εντασσόμενη στις προγενέστερες διατάξεις περί επιδότησης κατόπιν έγερσης αγωγής (σχετική η υπ’ αριθμ. 103085/08.06.1988 εγκύκλιος). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ένταξη στις προγενέστερες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ως άνω εγκύκλιο, δεν αίρει την υποχρέωση τόσο του ασφαλισμένου όσο και του εργοδότη να προσκομίσουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, η δε τυχόν μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτής επιφέρει την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παρ. Α.5 της παρούσας.

  5. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), είναι δυνατόν να ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι που είχαν προβεί αρχικά σε επίσχεση εργασίας, αλλά, εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος γ’ εδαφίου του άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), θεώρησαν την αξιόλογη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών τους ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας τους και αυτήν ως καταγγελία της εργασιακής τους σύμβασης σύμφωνα με το α’ εδάφιο του ίδιου άρθρου.

  Στις περιπτώσεις αυτές η εξώδικη δήλωση και μόνο συνιστά και παραίτηση από το δικαίωμα της επίσχεσης, βάσει δε αυτής ανακαλείται τυχόν επιδότηση λόγω επίσχεσης, εκδίδεται δελτίο ανεργίας και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α΄: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή τον σύνδικο μετά από πτώχευση της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη ή αναστολή της επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης» της υπ’ αριθμ. 71211/16.09.2016 εγκυκλίου της Δ/νσης Ασφάλισης.

  Από της δημοσιεύσεως του νόμου οποιαδήποτε άλλη εγκύκλιος ή οδηγία έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω καταργείται.

  Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.


  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ


  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....