• Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 10 Αυγ 2017

  Και με τη "βούλα" βλαπτική μεταβολή η καθυστέρηση καταβολής αποδοχών. Ενέργειες εργαζομένων - συνέπειες για τους εργοδότες.


  Με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.2120/120, όπως ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του, από το Ν.4487/2017 άρθ. 56 (ΦΕΚ Α' 116 - 9/8/2017), η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων στον εργαζόμενο θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

  Συγκεκριμένα το άρθρο 56 του Ν.4487/2017 αναφέρει: Στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α΄ 67), όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930 (Α΄ 124), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.»

  Σ' αυτή την περίπτωση βέβαια, η από του εργοδότη μονομερής και βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, δεν επιφέρει αυτοδίκαια τη λύση της εργασιακής σχέσης, ούτε υποχρεώνει τον εργαζόμενο να την αποδεχθεί ή να αποχωρήσει από την υπηρεσία του, αλλά του παρέχει το εκλεκτικό δικαίωμα είτε:

  1. Να αποδεχθεί τη μεταβολή και παραμείνει στην εργασία του.
  2. Να θεωρήσει τη μεταβολή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και να αποχωρήσει από την υπηρεσία του αιτούμενος την οφειλομένη αποζημίωση.
  3. Να αποκρούσει τη μεταβολή, να απαιτήσει την τήρηση των όρων της σύμβασης και να εξακολουθήσει την παροχή της εργασίας του με τους αυτούς, πριν την μεταβολή όρους και σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας του από τον εργοδότη, να ζητήσει από αυτόν, που καθίσταται ως εκ τούτου υπερήμερος, την ικανοποίηση κάθε νόμιμης αξίωσής του.

  Η κρίση πάντως για τον χαρακτηρισμό της μη καταβολής των δεδουλευμένων ως "αξιόλογης", ανήκει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ σύμφωνα με τη νέα διάταξη του Ν. 4487/2017, δεν ενδιαφέρει η αιτία καθυστέρησης της καταβολής.

  Μανώλης Αμαργιωτάκης 
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  4 Αυγ 2017

  Άδεια και επίδομα άδειας στην εκ περιτροπής εργασία. Παραδείγματα και εφαρμογή online

  Άδεια και επίδομα άδειας στην εκ περιτροπής εργασία. Παραδείγματα και εφαρμογή online

  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010, όπως ισχύουν σήμερα προβλέπουν ότι κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής.

  Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.
  Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του, ο εργοδότης μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια    της    οποίας    δεν    επιτρέπεται να    υπερβαίνει    τους    εννέα    (9)    μήνες    στο    ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Α’) και του Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄).
  Οι συμφωνίες ή αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην Επιθεώρηση Εργασίας.

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2, παρ. 10 του Ν. 3846/2010, οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί καθώς και οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επιδόματος αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει.
  Ειδικότερα, κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Α.Ν. 539/1945 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, του Ν. 1346/83, σε περίπτωση διαλείπουσας ή εκ περιτροπής εργασίας, οι μισθωτοί δικαιούνται, κάθε ημερολογιακό έτος από την έναρξη της εργασίας τους σε υπόχρεη επιχείρηση,  άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/45 ( όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα με το άρ. 1 του Ν.3302/2004 ) για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση.
  Για την εφαρμογή των παραπάνω, ως μήνας λογίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες απασχόλησης. Αν, κατά τον υπολογισμό, προκύπτει κλάσμα χρόνου άδειας, που υπερβαίνει τη μισή ημέρα το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/ Α’/28-12-2004), καθώς και την με αρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.
  Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας 20 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργασίμων ημερών επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγήσει τμηματικά την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στην υπόχρεη επιχείρηση. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στο χρόνο απασχόλησης του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται όπως ανωτέρω. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή μέχρι τις είκοσι δύο (22) ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
  Κατά το τρίτο  ημερολογιακό  έτος  καθώς  και  τα  επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού.
  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000/2001, εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 25 εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
  Από 01-01-2008 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008/2009), μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) ημέρες επί εξαημέρου και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου.
  Οι μισθωτοί που δικαιούνται κανονική άδεια δικαιούνται και επίδομα αδείας το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές αδείας αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό μηνιαίο μισθό, για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο ή με άλλο τρόπο (άρθρο 3, παρ. 16 του Ν.4504/1966). Το επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του μισθωτού.

  Εργαζόμενος λοιπόν ο οποίος απασχολείται με σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης, δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβανε εάν εργάζονταν. Ως εκ τούτου οι αποδοχές αδείας θα αντιστοιχούν στον αριθμό των εργασίμων ημερών που δικαιούται ως άδεια, ειδικότερα δε το επίδομα αδείας θα φτάσει το ύψος των αποδοχών αδείας και έως του ορίου των 13 ημερομισθίων  (Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 1219/08-08-1983).
  Όσον αφορά, τη διάρκεια της άδειας αυτής, θα υπολογιστεί ως εξής:
  Ως προς το χρονικό τμήμα του ημερολογιακού έτους στο οποίο ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, ο αριθμός των ημερών θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις πραγματικές εργάσιμες ημέρες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, όπως προβλέπεται και άρθρο 1, του Ν. 1346/83, που προαναφέρθηκε.
  Αν υπάρχει και διάστημα κατά το οποίο ο εργαζόμενος απασχολείται με πλήρη απασχόληση εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, ο αριθμός των ημερών θα υπολογιστεί αναλογικώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 1 του Ν.3302/2004. Η παραπάνω διαδικασία υπολογισμού θα λαμβάνει υπόψη και ενδεχόμενη προϋπηρεσία του εργαζομένου, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000/2001 και 2008/2009.
  (εγγρ. Υπ. Εργασίας 3747459/856/20-01-2015)


  Θα χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές
  0,08 (24:300) για το 1ο έτος
  0,083333 (25:300) για το 2ο έτος
  0,086667 (26:300) για το 3ο μέχρι και 10ο έτος
  0,1 (30:300) για 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά
  0,103333 (31:300) για 25 χρόνια υπηρεσίας συνολικά 


  • 1ο έτος στον εργοδότη: 0,08 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας 
  Παράδειγμα
  Πρόσληψη 15 Μαΐου και απασχολούμενος επί 3 μέρες την εβδομάδα για όλο το υπόλοιπο έτος
  Μέρες εργασίας (χονδρικά): 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 (365:12:7)εβδ./μήνα Χ 7,5 μην./έτος = 98 μέρες
  Δικαιούμενη άδεια μέχρι 31 Δεκεμβρίου: 0,08 Χ 98 = 7,84  δηλ. 8 μέρες στρογγυλοποιημένες. (στρογγυλοποιείται ανάλογα προς τα πάνω ή προς τα κάτω) 


  • 2ο έτος στον εργοδότη: 0,08 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας, μέχρι τη συμπλήρωση 12μηνου και 0,08333 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας μέχρι τέλος του έτους.
  Στο προηγούμενο μας παράδειγμα                                                                                               Μέρες εργασίας από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου (συμπλήρωση 12μηνου):  3 ημ/εβδ. Χ 4,34  εβδ./μήνα Χ 4,5 μην. = 59 μέρες
  Μέρες εργασίας από 15 Μαΐου  31 Δεκεμβρίου: 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 7,5 μην. = 98 μέρες.  Άρα:
  Δικαιούμενη άδεια 2ου έτους,  από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου:  0,08 Χ 59 = 4,72  μέρες και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 0,083333 Χ 98 = 8,17 μέρες.
   Συνολική άδεια  4,72 + 8,17 =  12,89 δηλ. 13 μέρες στρογγυλοποιημένες
       

  • 3ο έτος στον εργοδότη: 0,083333 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση 24μηνου και 0,086667 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
  Για τον ίδιο ως άνω εργαζόμενο
  Μέρες εργασίας από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου (συμπλήρωση 24μηνου): 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 4,5 μην. = 59 μέρες
  Μέρες εργασίας από 15 Μαΐου  31 Δεκεμβρίου: 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 7,5 μην. = 98 μέρες.  Άρα:
  Δικαιούμενη άδεια 3ου έτους,  από 1 Ιανουαρίου μέχρι 15 Μαΐου:  0,083333 Χ 59 = 4,92  μέρες και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 0,086667 Χ 98 = 8,49 μέρες.
  Συνολική άδεια  4,92 + 8,49 = 13,41 μέρες δηλ. 13 μέρες στρογγυλοποιημένες
         

  • Από το 3ο μέχρι το 10ο έτος:  0,086667 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας το χρόνο.
  Δηλαδή στο παράδειγμά μας
  Μέρες εργασίας μέσα στο έτος: 3 ημ/εβδ. Χ 4,34 εβδ./μήνα Χ 12 μην. = 156 μέρες και δικαιούμενη άδεια 0,086667 Χ 156 = 13,52  δηλ. 14 μέρες στρογγυλοποιημένες
  • Όσοι έχουν συμπληρώσει 10 χρόνια  στον ίδιο εργοδότη ή 12 συνολικά: 0,1 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας. 
  • Όσοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια  υπηρεσίας συνολικά: 0,103333 Χ πραγματικές ημέρες εργασίας. 

  Για online υπολογισμό της άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης (πλήρες και εκ περιτροπής) πατήστε ΕΔΩ


  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων  24 Ιουλ 2017

  Ανήλικα και εργασία - Μαθητεία, Πρακτική άσκηση σπουδαστών. Νομοθεσία

  Ανήλικα και εργασία - Μαθητεία, Πρακτική άσκηση σπουδαστών. Νομοθεσία

  ΑΝΗΛΙΚΑ

  Ν. 1837/Α΄/85/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση"
  Ν. 3850/Α΄/84 /2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η “Κώδικας νόμων για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των εργαζομένων”

  Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε μορφής απασχόληση και αυτοαπασχόληση ανηλίκων. Ως ανήλικοι για την εφαρμογή του νόμου αυτού νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές εργασίες.

  Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία.
  Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητός τους. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

  Εξαίρεση
  Με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως μοντέλων, εφ' όσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους. Η άδεια χορηγείται στον εργοδότη ύστερα από αίτησή του, περιέχει πλήρη στοιχεία ανηλίκου, το είδος εργασίας, το ημερήσιο πρόγραμμα και τη χρονική διάρκεια, η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Παράταση δίδεται για εξαιρετικούς λόγους. Επίσης υποβάλλει δήλωση ότι έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συναίνεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και Ιατρική πιστοποίηση Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α. ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική και ψυχική υγεία του.

  Ωράρια
  Από 3 έως  6    ετών = 2 ώρες την ημέρα
  Από 6 έως  11  ετών = 3 ώρες την ημέρα
  Από 11 έως 13 ετών = 4 ώρες την ημέρα
  Από 13 έως 15 ετών = 5 ώρες την ημέρα

  Υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται.

  Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν, δεν μπορεί να απασχολούνται περισσότερο από έξι ώρες την ημέρα και τριάντα την εβδομάδα. Επίσης απαγορεύεται η νυκτερινή απασχόληση (22.00-06.00).

  Η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ημέρες, εκτός και αν  ζητήσει ο ανήλικος να χορηγηθεί τμηματικά.

  Ανήλικοι εργαζόμενοι που φοιτούν, δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και άδεια δύο ημερών συνεχόμενα ή τμηματικά για κάθε ημέρα εξετάσεων. Οι αποδοχές των ημερών αυτών
  καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ .

  Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αν δεν είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο εργασίας, ειδικό για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών.

  Ο εργοδότης τηρεί σχετικό μητρώο,  λαμβάνει πρόσθετα μέτρα προστασίας των ανηλίκων και τους ενημερώνει για τους κινδύνους της εργασίας τους προς αποφυγή ατυχημάτων, τους προστατεύει από πράξεις βίας ή προσβολής της προσωπικότητός τους ή βλάβης της ηθικής τους.
  Δεν επιτρέπεται να είναι εργοδότης ανηλίκων πρόσωπο που έχει καταδικασθεί για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για παράβαση των άρθρων 5 έως 11 του ν. 1729/1987 και του ν. 1500/1984 όπως κάθε φορά ισχύουν.

  Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας απαιτείται Ιατρική πιστοποίηση από τις υπηρεσίες Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α.   Οι Ιατρικές εξετάσεις ενεργούνται δωρεάν, κάθε δωδεκάμηνο ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα εφ' όσον κριθεί απαραίτητο, περιλαμβάνουν γενικές εξετάσεις καθώς και κάθε ειδικότερη εξέταση κατά την κρίση του αρμόδιου ιατρού.


  Οι διατάξεις του Π.Δ. εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών το οποίο απασχολείται με σύμβαση/σχέση εργασίας, σύμβαση έργου, σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται.
  Δεν εφαρμόζεται στη ναυτική εργασία, στον ναυτιλιακό/αλλιευτικό τομέα και στις περιστασιακές και σύντομης διάρκειας ελαφριές  οικογενειακού χαρακτήρα γεωργικές, δασικές και κτηνοτροφικές ημερήσιες εργασίες.

  Έννοιες:
  α. Νέος (ανήλικος): κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών
  β. Παιδί: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειται ακόμη σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες διατάξεις.
  γ. Έφηβος: Κάθε νέος ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο οποίος έχει παύσει να υπόκειται σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες διατάξεις.
  δ. Ελαφρά εργασία: Οποιαδήποτε εργασία που εκ της φύσεως των λειτουργιών τις οποίες περιέχει και των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες αυτή εκτελείται, δεν είναι ικανή να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή την ανάπτυξη των παιδιών και δεν αποβαίνει σε βάρος της τακτικής σχολικής φοίτησής τους, της συμμετοχής τους σε προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού ή επαγγελματικής κατάρτισης.

  Χρονικά όρια εργασίας:
  15-16 ετών και των εφήβων που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και τεχνικές σχολές: έως 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες  την εβδομάδα.
  17-18 ετών: έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.
  Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων, καθώς η νυκτερινή (22.00-06.00).
  Οι έφηβοι δικαιούνται: 12ωρη ημερήσια ελάχιστη ανάπαυση και δύο ημερών ανάπαυση την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία Κυριακή. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται στους νέους διάλειμμα 30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

  Απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, με εξαίρεση Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες υπό τις τιθέμενες προϋποθέσεις.

  Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια κι η υγεία των εργαζομένων νέων και να διαθέτει, πριν την έναρξη της απασχόλησης και σε κάθε σημαντική μεταβολή των συνθηκών εργασίας,  γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν για τους νέους και συνδέονται με την εργασία τους.


  Ν. 3144/2003  άρθρο 4 "Προστασία εργαζομένων ανηλίκων"
  Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργασίες, έργα ή δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής που από τη φύση τους ή από τις συνθήκες που εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους. Οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

  Η Απόφαση Υπουργού Εργασίας αριθ. 130621/Β/875 2003, καθορίζει τις εργασίες, τα έργα, και τις δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι, επειδή θεωρούνται ότι από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.

  Ομοίως οι Υ.Α. αριθ. 1389 και 1390/Β/766/1989 καθορίζουν τα της έκδοσης, περιεχομένου και της τηρήσεως Μητρώου ανηλίκων.


  Π.Δ. 7/1990  "Ιατρική εξέταση νεαρών για απασχόληση σε βαριές κλπ εργασίες"
  Προκειμένου για απασχόληση νεαρών προσώπων συμπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους σε εργασίες που χαρακτηρίζονται με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1837/1989 ως βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες, που παρέχονται σε βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις ή υπόγειες εργασίες, οι προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις παρατείνονται μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Ομοίως ισχύουν και οι διατάξεις που αφορούν τα βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων.
  Ειδικώς για τις υπόγειες εργασίες, ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί καταστάσεις που αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως βεβαιωμένη, ένδειξη για τη φύση των καθηκόντων που εκτελούν και ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητος αυτής της απασχόλησης.

  Άδεια εργασίας ανήλικου αλλοδαπού
  "Δεδομένου ότι αυτή προηγείται της εκδόσεως βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου, οι αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (νυν Περιφερειών) που εκδίδουν τις άδειες αλλοδαπών, όταν πρόκειται για ανήλικο, να σημειώνουν επ' αυτών ότι: η ισχύς της άρχεται από την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκου από την Επιθεώρηση Εργασίας." (α.π. 30136/31-1-2002 Υπ. Εργασίας)

  Ανήλικοι Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
  Για τους μαθητές Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιούν στις επιχειρήσεις την πρακτική τους άσκηση δεν απαιτείται έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανηλίκων, όπως άλλωστε σαφώς ορίζεται από το εδάφιο ε΄ άρθρου 24 απ 40049/2000 Κ.Υ.Α. (Παιδείας και Εργασίας)  το οποίο επιβάλλει τήρηση αυστηρότερων όρων ασφαλείας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. (α.π. 40150 2002 Υπ. Εργασίας)  Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο, τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Τέτοιες είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου.
  Αποφάσεις Αρείου Πάγου (μεταξύ άλλων 1592/2009, 1676/2011, 933/2015) : "Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας, προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαιδεύσεως στον μαθητευόμενο. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ωραρίου, αποζημιώσεως κ.λ.π. που προϋποθέτουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας."

   (Σε κάθε περίπτωση, ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός μιας σχέσεως ως συμβάσεως μαθητείας ή εξηρτημένης εργασίας αποτελεί κατ' εξοχήν έργο των δικαστηρίων, τα οποία μετά από εκτίμηση όλων των συγκεκριμένων περιστάσεων κρίνουν με ποια συγκεκριμένη νομική σχέση συνδέεται ο μισθωτός με τον εργοδότη του, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που προσέδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη.   Δ.Ε.Ν. 2016/958)

  Στη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

  Νομικά στοιχεία
  Ν. 3386/2005 άρθρο 34  (εγκύκλιος α.π. 30818/2006 Σ.ΕΠ.Ε.)  "Σε φοιτητές υπηκόους τρίτων χωρών  που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας για διάστημα έως έξι μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφ' όσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.”

  α.π. 30917/2007 Υπ. Εργασίας "Οι σπουδαστές των σχολών της ημεδαπής που βάσει του προγράμματος σπουδών τους έχουν και υποχρεωτικά πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δεν εντάσσονται στην εργατική νομοθεσία για θέματα όρων εργασίας και  αμοιβής. Οι απολαβές που έχουν οι ανωτέρω σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης θεωρούνται αποζημίωση και σε καμία περίπτωση δεν είναι μισθός."

   α.π. 2412/115/2010 Υπ. Εργασίας "Εκφεύγει των αρμοδιοτήτων των Ι. Γ. Σ. Ε. και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η άσκηση σύμβασης πλην της εξηρτημένης εργασίας από αυτά."

  Δ. Ε. Ν.  2015/400 "Οι πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ κλπ δεν θεωρούνται ως μισθωτοί και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής τους στους πίνακες προσωπικού." 
  Εξαίρεση υπάρχει για τους πρακτικώς ασκούμενους ημεδαπούς και αλλοδαπούς σπουδαστές/μαθητές Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Α.  16802/667/2010)

  Για την απασχόληση, θεωρητική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε εργοδότη ωφελούμενο από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης που συνδυάζονται με την κατάρτιση υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά περίπτωση τα έντυπα Ε 3.1, Ε 3.2, Ε 3.3, καθώς η σύμβαση μαθητείας Ε 3.4, σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/2014.

  Εγκύκλιος α.π.  24176/730/2011 Υπ. Εργασίας: Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επομένης της συνάψεώς της στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη. Συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται σχετικό έντυπο που προσαρτάται ως Παράρτημα. Οι συμβάσεις του άρθρου 43 είναι ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχολήσεως. Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη, σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν, ούτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης....")

  Π.Υ.Σ.  6/28/2012   άρθρο 1  ".... Τα μειωμένα κατά 32 % κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγουμένου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους του άρθρου 74 παρ. 9 του Ν. 3863/2010."


  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
     
  "Το ύψος της προβλεπομένης αποζημιώσεως των ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ, καθορίζεται σε ποσοστό 80 %  επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, εκτός από το δικαίωμα της αποζημιώσεως και ασφαλίσεως ως των έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής και ασφαλιστικής μορφής."  
  Κ.Υ.Α.: Ε5/1797/1986, Ε5/4285/1986
  Βασικό ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.: Έως 25 ετών = 22.83Χ80%=18,26€ και από 25 ετών και άνω: 26,18Χ80%=20,49€


  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ-ΑΕΙ

  "Οι διατάξεις που ισχύουν για την πρακτική άσκηση στους σπουδαστές των ΤΕΙ, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της ΣΕΛΕΤΕ.
  Για τους φοιτητές των τμημάτων ΑΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφ' όσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος η αποζημίωση καθορίζεται με Κ.Υ.Α. (Δεν έχει εκδοθεί)    Ν. 2327/1995 άρθρο 1


  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ

  Προβλέπεται στο άρθρο 25 Ν. 1474/1984


  Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

  Κ.Υ.Α. 1186/Δ5.4/2011 (Παιδείας και Εργασίας) η οποία καθορίζει την αμοιβή των μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006, σε ποσοστό 70% επί του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για όλα τα εξάμηνα (4) πρακτικής. 

  Οι σπουδαστές προγραμμάτων μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον ΕΦΚΑ για το διάστημα μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.
  Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
  Στην πρακτική άσκηση Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για το εξάμηνο πρακτικής άσκησης ΙΕΚ άρθ.23 ν. 4183/2013”   (Ν. 4452/2017 άρθρο 12 παρ. 7Β)


  Ι. Ε. Κ.  /   Σ. Ε. Κ.   

  Υ.Α. (Παιδείας) Κ1/54877/30-3-2017 "Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης"

  άρθρο 3Δ 2 " Ο μαθητευόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  α. Στον  μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  β. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.

  γ. Ο μαθητευόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια του προγράμματος τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346 /1983 όπως ισχύει.

  δ. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στο Δ/ντή ή τον υπεύθυνο εκπαιδευτή του ΙΕΚ τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας."


  Κ.Υ.Α.  26385/2017 " Πλαίσιο ποιότητος μαθητείας ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΣΕΚ"

  Το Υπ. Εργασίας έχει την ευθύνη της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες. Ορίζει τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μαθητευομένων, όπως αμοιβή, ωράριο, απασχόληση, προστασία απασχόλησης, αποφυγή καταχρήσεων. Έχει την ευθύνη καθορισμού κινήτρων ενθάρρυνσης συμμετοχής των εργοδοτών σε προγράμματα μαθητείας.
  Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
  Οι μαθητευόμενοι έχουν  όλα τα δικαιώματα σύμφωνα με τη θεσμοθέτηση που ακολουθείται για τους μαθητές των σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, τη σχετική νομοθεσία και τη σύμβαση. 
  Ενδεικτικά:
  Παρέχεται αμοιβή 75% του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
  Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ δικαιούνται σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
  Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

  Κ.Υ.Α. Κ1/118932/Β/2440/18-7-2017  "Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.”

  "..Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής κατάρτισης (δυικό σύστημα)....
  Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων του Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ, ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 € για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 € για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών....
  Κάθε εργοδότης, Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, που απασχολεί μαθητευόμενους, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π. Σ. Του Υπ. Εργασίας   ΕΡΓΑΝΗ   τον πίνακα Ε3. 4 Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης Μαθητείας..."

  Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί
  Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως παρακάτω: 

  Ανά έτος
  Ανά μήνα
  Για 3 μήνες
  Για 6 μήνες
  Για 9 μήνες
  4 ημέρες την εβδομάδα μαθητεία στο χώρο εργασίας
  16
  1,33
  3,99
  7,98
  11,97
  5 ημέρες την εβδομάδα μαθητεία στο χώρο εργασίας
  20
  1,67
  5,01
  10,02
  15,03

  Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το Υπ. Παιδείας για τις ημέρες της κανονικής αδείας, ασθενείας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής αδείας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους.
  Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθενείας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

    (Κ.Υ.Α.  20405/373/Β/1371/2016   "Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας."

  ".....Στην πιλοτική τάξη μαθητείας εφαρμόζεται επί πλέον Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως.... Η επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε 3.4  Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών πιλοτικής τάξης μαθητείας;, ορίζεται στο 75% επί του νομίμου νομοθετημένου κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη."

  Κ.Υ.Α. 139931/Κ1/Β/1953/2015 
  Ορίζει εξάμηνη πρακτική άσκηση/μαθητεία  ΙΕΚ, σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών.

  Υ.Α. 5954/Β/1807/2014 "Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ"

  Ν. 1566/1985 άρθρο 94 "Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ")


  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Ν. 3667/2008 άρθρο 10 "Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Εργασίας και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών-σπουδαστών-φοιτητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, οι λεπτομέρειες υλοποίησης οι φορείς, το ποσοστό, η διάρκεια,η αμοιβή και η αναγγελία στις Υπηρεσίες.
  Με απόφαση του Υπ. Παιδείας ρυθμίζονται ζητήματα πρακτικής μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών."
  Βάσει αυτού εξεδόθη η Κ.Υ.Α.   16802/667/Β/1345/31-8-2010
  "Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης."
  Αφορά:
  Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 5* 50 κλινών και άνω, 4* 60 κλινών και άνω, 3* 110 κλινών και άνω, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής με επισιτιστικά τμήματα, Τουριστικά γραφεία που απασχολούν 3 και άνω άτομα και εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής που απασχολούν 5 και άνω άτομα.
  Σε κάθε ξενοδοχείο, το ποσοστό των ασκουμένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% του τακτικού προσωπικού του και έως 40 άτομα κατ' ανώτατο όριο.
  Αποζημιώνονται με κατ' ελάχιστο ποσοστό 60% του κατωτάτου μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
  οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους σπουδαστές τους σε πίνακες προσωπικού και οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας του ν. 1077/1980
  (Περιλαμβάνονται και οι σπουδαστές/φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών της Ε.Ε. (erasmus). (α.π. 30669/2011 εγκύκλιος του Σ.ΕΠ.Ε.)


  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Οι πίνακες και τα προγράμματα εργασίας, από 1/3/2013 κατατίθενται ηλεκτρονικώς  ( στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

  Υ.Α.  29502/85/2014

  Ε 3.1 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελουμένων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

  Ε 3.2 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα κατάρτισης/απασχόλησης.

  Ε 3.3 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Πρακτικής άσκησης σε εργοδότη ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα απασχόλησης.

  Ε 3.4 = Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας


  Ευάγγελος Καραγιάννης
  Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Σ. ν. Ηρακλείου

  21 Ιουλ 2017

  Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. Αυτά ισχύουν για αμοιβή και ασφάλιση

  Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. Αυτά ισχύουν για αμοιβή και ασφάλιση
  Ξεκαθαρίζει το "θολό τοπίο" που υπήρχε στα θέματα αμοιβής και ασφάλισης της μαθητείας των σπουδαστών στα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), με την εκδοθείσα ΚΥΑ Κ1/118932 ΦΕΚ Β' 2440/18-7-2017, τα κυριότερα σημεία της οποίας είναι:
  • Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται  ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας».Η συνολική διάρκεια είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητείας στο χώρο εργασίας. 
  • Η Μαθητεία στις Σ.Ε.Κ., αποτελείται από δύο τμήματα: το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως και το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  • Το ποσοστό αποζημίωσης (αμοιβής) των μαθητευόμενων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλ. 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΠΕΘ μέσω του ΕΣΠΑ. Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Το υπόλοιπο  ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται η μαθητεία. Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ, τηρούνται παρουσιολόγια μαθητευομένων, τόσο στο ΙΕΚ όσο και στον εργοδότη.
  • Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί για όλο το διάστημα της μαθητείας στο χώρο εργασίας.
  Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.
  Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για τους μαθητευόμενους ανέρχεται σε ποσοστό 41,06% εκ των οποίων ποσοστό 37,78% βαρύνει τους εργοδότες και 3,28% τους εργαζόμενους.
  Επιπροσθέτως βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:
  Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%
  Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και
  ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά).
  Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

  Ημερομίσθιο:26,18€ x 75% = 19,64€
  Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές:19,64/2 = 9,82€
  Εισφορές εργοδότη:9,82€ x 37,78% = 3,71€
  Εισφορές μαθητευόμενου: 9,82€ x 3,28% = 0,32€
  Σύνολο εισφορών 3,71€ + 0,32€ = 4,03€
  Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο: 19,64€ - 0,32€ = 19,32€
  Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης: 19,64€ (ημερομίσθιο) + 3,71€ (ασφαλιστικές εισφορές) -14€ (επιδότηση) = 9,35€

  • Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. 
  • Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους σπουδαστές των ΙΕΚ που πραγματοποιούν μαθητεία σε εργοδότη 4 ημέρες την εβδομάδα, η αναλογία κανονικής άδειας είναι 1,33 ημέρες ανά μήνα μαθητείας, ενώ για μαθητεία 5 μέρες την εβδομάδα η αναλογία κανονικής άδειας είναι 1,67 ημέρες ανά μήνα. 
  • Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
  • Ο εργοδότης που απασχολεί μαθητευόμενους, αποστέλλει, έγκαιρα μετά από την λήξη κάθε μήνα, στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης των μαθητευόμενων, πρωτότυπο μηνιαίο δελτίο παρουσίας, ενώ αντίγραφο του παρουσιολογίου  φυλάσσεται στο αρχείο του εργοδότη. 
  Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους μαθητευόμενους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

  Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος
  Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  18 Ιουλ 2017

  Διευθύνοντες υπάλληλοι και εργατική νομοθεσία (πίνακας προσωπικού, ωράριο, υπερωρίες, δώρα κλπ)

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου πρώτου της αριθμ. 29502/85/01-09-2014 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ άριθ. 28153/126/28-08-2013 άποφασή του,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 49327/10702/22-12-2014 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας «κάθε εργοδότης,….που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ.9 παρ. α΄, της παρούσης στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία για τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο θέματα με τα συνημμένα έντυπα (Ε3 έως Ε11), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία». Ακολούθως, στο άρθρο 2 της με αριθ. 29502/85/01-09-2014 Απόφασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφέρονται τα έντυπα και οι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες πράξεις που ισχύουν και τηρούνται από τον εργοδότη. Η περίπτωση β) του άρθρου 2 περιλαμβάνει το έντυπο Ε4 - Πίνακας Προσωπικού, ο οποίος, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία φορά το χρόνο, σύμφωνα με την περίπτωση γ) του άρθρου 4 της υπ’ άριθμ.29502/85/01-09-2014 Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθμ. οικ. 49327/10702/22-12-2014 Απόφαση.

  Η ανωτέρω διάταξη τελεί συνδυαστικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ Α΄286) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου ορίζεται ότι κάθε εργοδότης ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού νόμου, «υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο....καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολουμένων σε αυτή μισθωτών.
  Α. Το ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
  Β. Την ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και την τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
  Γ. Τον αριθμό κάρτας πρόσληψης (Ο.Α.Ε.Δ.), τον αριθμό μητρώου του Ι.Κ.Α., τον αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (επί απασχολήσεων ανηλίκων) και τον αριθμό αδείας εργασίας αλλοδαπού (επί απασχολήσεως αλλοδαπού).
  Δ. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.
  Ε. Τη διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.
  ΣΤ. Τις πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές».

  Από τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2269/1920 «Περί κυρώσεως της Συμβάσεως της Ουάσιγκτον», κατά την οποία το νόμιμο καθ` ημέρα και εβδομάδα ωράριο εργασίας των μισθωτών δεν εφαρμόζεται επί προσώπων που κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διευθύνσεως ή εμπιστοσύνης, προκύπτει ότι διευθύνοντες υπάλληλοι είναι το πρόσωπα, το οποία έχουν εξουσία να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις, να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, να καταστρώνουν σχέδια, να έχουν την ευθύνη και τη φροντίδα όσον αφορά την ομαλή και αποδοτική πορεία της επιχειρήσεως, στον κύκλο δε αυτό δεν υπάγονται μόνον τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά ανήκουν και άλλοι μισθωτοί με υψηλές ή ιδιάζουσες θέσεις (Α.Π. 117/2006, Α.Π. 1036/2005, Α.Π. 1511/2004, Α.Π. 70/2002, Αλ. Καρακατσάνης, Εργατ. Δίκαιο σ. 78 επ., Δ. Σπινέλλη, Οι διευθύνοντες υπάλληλοι, ΕΕργΔ 19. 257 επ.), ενώ παράλληλα, τόσο τα ειδικά προσόντα, όσο και ο υψηλός μισθός θεωρούνται κατά το μάλλον ή ήττον τυπικά γνωρίσματα αυτής της θέσης. Η στενή σχέση των διευθυνόντων υπαλλήλων με το συμφέροντα της επιχείρησης, η οποία οδηγεί σε ένα είδος «ταύτισης» έχει σαν κεντρικό αξιολογικό άξονα το στοιχείο της εμπιστοσύνης, που συναρτάται με την υποχρέωση πίστεως (Τραυλού-Τζανετάτου,Προβληματισμοί επί του εργατικού δικαίου υπό το φως των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, ΕΕργΔ 33. 780, Martens, Das Arbeitsrechet der leitenden Angestel, 1982, σ. 97). Η αρχή αυτή της εμπιστοσύνης αποκτά εν προκειμένω ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης δομής της εργασιακής σχέσεως του διευθύνοντος υπαλλήλου, η οποία στηρίζεται στην έντονη παρουσία του στοιχείου της «συνεργασίας» εργοδότη-μισθωτού για την επίτευξη και του παραγωγικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και του οικονομικού σκοπού της επιχείρησης (Εφ. Αθηνών 338/2011).

  Με βάση τη νομολογία των δικαστηρίων ως διευθυντικά στελέχη θεωρούνται όχι οι προϊστάμενοι ή διευθυντές ορισμένων υπηρεσιών ή και τομέων μιας επιχειρήσεως, οι οποίοι αναπτύσσουν πρωτοβουλία κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, αλλά τα πρόσωπα εκείνα τα οποία, λόγω της ξεχωριστής μόρφωσης, των εξαιρετικών προσόντων, των ικανοτήτων και της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης του εργοδότη προς αυτά, ασκούν γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία σε μια επιχείρηση, ώστε να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη αυτής και τα οποία διακρίνονται σαφώς από τους υπολοίπους υπαλλήλους, γιατί ασκούν ως επί το πλείστον τα δικαιώματα του εργοδότη όπως είναι π.χ. η πρόσληψη και η απόλυση του προσωπικού, έναντι του οποίου επέχουν θέση εργοδότη (Α.Π. 81/84, Α.Π. 1029/80, Α.Π. 597/80, Α.Π.478/66, Εφ. Δωδεκ. 268/81, Α.Π. 1896/2011 κ.λ.π.), η εκπροσώπηση της επιχείρησης προς τρίτους κ.λ.π.

  Το κύριο διακριτικό γνώρισμα του διευθύνοντος υπαλλήλου είναι η μεταβίβαση σ` αυτόν, από τον εργοδότη, ορισμένων λειτουργικών αρμοδιοτήτων, που ασκούνται αποκλειστικά από τον τελευταίο (Λ Σπινέλλης, Οι διευθύνοντες υπάλληλοι, ΕΕργΔ 9. 257 επ., Κ. Παπαδημητρίου, Οι διευθύνοντες υπάλληλοι και το Εργατικό Δίκαιο, ΔΕΝ 1994. 1137 επ.). Το γεγονός, ότι στην εργασιακή σύμβαση συνυπάρχει και το στοιχείο της εξάρτησης του μισθωτού από τον εργοδότη του δεν αναιρεί την έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου, εξ αιτίας των διευθυντικών του δικαιωμάτων, της αυξημένης πρωτοβουλίας που διαθέτει και της υψηλής θέσης του στην υπαλληλική ιεραρχία (Α.Π. 70/2002, Α.Π. 384/2001 ΕΕργΔ 2002. 1015, Α.Π. 669/2000 ΕΑΕΔ 2002. 128). Ο δε μισθός του θα πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά, τόσο τα εκάστοτε ελάχιστα όρια μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων της κατηγορίας του, όσο και τον μισθό που ο εργοδότης καταβάλλει στους υπόλοιπους εργαζομένους της επιχείρησης του, λόγω της ιδιαίτερης ευθύνης την οποία υπέχουν οι διευθύνοντες υπάλληλοι, λόγω της καίριας θέσης τους στην επιχείρηση, καθώς και λόγω της δυνατότητας λήψης σημαντικών αποφάσεων στην εκτέλεση των προγραμμάτων, ικανών να επηρεάσουν την πορεία της επιχείρησης και αποφάσεων που αφορούν μέτρα για το προσωπικό, την ομαλή διεξαγωγή της εργασίας και τον έλεγχο της τήρησής τους. Πρέπει όμως, να αναφερθεί, ότι δεν είναι αναγκαίο να συντρέχουν όλες οι παραπάνω ή και άλλες περιστάσεις για να χαρακτηρισθεί κάποιος μισθωτός ως διευθύνων υπάλληλος, αφού η έννοια του διευθύνοντος, ανεξαρτήτως του αν ο εργαζόμενος έχει ή όχι τον τίτλο του κατόχου αυτής, αποδίδεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια της καλής πίστης και της κοινής πείρας και λογικής από τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα θέση εκείνου που τις παρέχει, τόσον προς τον εργοδότη, όσον και προς τους λοιπούς εργαζομένους (Α.Π. 1047/2007, Εφ. Αθ. 338/2011, Εφ. Λάρισας 333/2011, Εφ. Θεσσαλ. 107/2011, Α.Π. 74/2011, Α.Π. 81/2000, Α.Π. 478/2014, Α.Π. 647/2010, Α.Π. 985/2011, Α.Π. 1467/2012).
  Χαρακτηριστικά των ανωτέρω υπαλλήλων είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πρωτοβουλία και επωμίζονται, μερικές φορές, και ποινικές ευθύνες για την τήρηση των υπέρ των μισθωτών διατάξεων καθώς και η αμοιβή τους με πολύ υψηλότερες αποδοχές από τους υπολοίπους υπαλλήλους σε αντιστάθμισμα της αυξημένης αποδοτικότητας και ευθύνης καθώς και της εξαίρεσής τους από ορισμένες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (Εφ. Λάρισας 333/2011, Α.Π. 74/2011).

  Οι υπάλληλοι αυτοί, αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί, εξαιρούνται εν τούτοις της εφαρμογής των ασυμβίβαστων με την ιδιαίτερη θέση τους, διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τη χορήγηση κανονικών αδειών, την αμοιβή νυκτερινής εργασίας και Κυριακών, την εβδομαδιαία ανάπαυση και το επίδομα αδείας. Έτσι, δεν υπάγονται στον περιορισμό του νόμιμου ωραρίου εργασίας, επιτρέπεται η υπερεργασία ή η υπερωριακή απασχόλησή τους, χωρίς αμοιβή, για την εν λόγω εργασία τους, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως υπερωριακή εργασία, νόμιμη ή παράνομη, δεν έχουν αξίωση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη τους, κατά τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ, αφού αυτή δεν οφείλεται σε παράνομη αιτία, τούτο δε ισχύει για τη νυχτερινή και την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες και την εργασία σε ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Εξάλλου, από τις διατάξεις της παραπάνω διεθνούς σύμβασης δεν προκύπτει ότι οι υπάλληλοι που κατέχουν θέση εποπτείας και διεύθυνσης δεν έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ούτε και δώρα εορτών, το οποία δικαιούνται να λαμβάνουν, εκτός και αν έχει συναφθεί σχετική αντίθετη συμφωνία (Α.Π. 178/2008, Α.Π. 117/2006, Α.Π. 1630/2005, Α.Π. 1511/2004, Εφ. Αθ. 5306/2008, Εφ. Θεσσαλ. 107/2011). Συνεπώς επιτρέπεται η υπερεργασία ή η υπερωριακή απασχόληση χωρίς αμοιβή, καθώς και η εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες και την ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, όπως και η νυχτερινή εργασία. (Α.Π. 919/86, Α.Π. 1601/88, Α.Π. 1123/93, Α.Π.191/90, Α.Π. 1364/90, Εφ. Αθηνών 338/2011, Εφ. Θεσσαλ. 107/2011, Α.Π. 647/2010, Α.Π. 1467/2012 κ.λ.π.

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
  -Με την Απόφαση Εφ. Αθηνών 338/2011 κρίθηκε ότι Διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής-Πολυμέσων επιχείρησης με κύριο αντικείμενο, αφενός μεν τον σχεδιασμό και την οργάνωση του νέου αυτού τμήματος στον τομέα των πολυμέσων, αφετέρου δε την εν συνεχεία επίβλεψη και διεύθυνσή του, είναι διευθύνων υπάλληλος και όχι απλός υπάλληλος της επιχείρησης. Ο εργαζόμενος ελάμβανε πρόσθετες ετήσιες χρηματικές παροχές (bonus), το ύψος των οποίων εξαρτήθηκε από το ποσοστό επίτευξης των στόχων που συμφωνήθηκαν (Οι αποδοχές του διαμορφώθηκαν το 2007 σε 3.675 ευρώ).
  Ειδικότερα, στα καθήκοντά του περιλαμβάνονταν: ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της επιχειρηματικής πολιτικής για την ανάπτυξη του τομέα πολυμέσων, η εν γένει επίβλεψη της καλής λειτουργίας των καταστημάτων αναφορικά με τον τομέα πολυμέσων, ο έλεγχος των καταστημάτων ως προς την έκθεση και την προβολή των εμπορευμάτων αυτών, η προμήθεια και ο εφοδιασμός των καταστημάτων με προϊόντα πολυμέσων, η αποφασιστική αρμοδιότητα για την επιλογή της συλλογής των προϊόντων και τις ποσότητες που θα παραγγέλνονταν και η απευθείας συναλλαγή με τους προμηθευτές για την διαπραγμάτευση των τιμών αγοράς τους, τις οποίες εισηγούνταν στο Γενικό Διευθυντή. Μετά δε από τις παραπάνω εισηγήσεις του στα εμπορικά συμβούλια με την ιδιότητα του Διευθυντή Πολυμέσων και μόνον αποκλειστικά υπεύθυνου αυτού του τομέα και σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελάμβαναν τα εν λόγω συμβούλια, ο εργαζόμενος κατήρτιζε ο ίδιος, για λογαριασμό της επιχείρησης, τις συμφωνίες με τους προμηθευτές ειδών πολυμέσων. Δεν είχε αποφασιστική αρμοδιότητα επί των προσλήψεων και απολύσεων του υφισταμένου του προσωπικού, διατηρούσε, όμως, δικαίωμα να εισηγηθεί σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων στον τομέα του, τους οποίους και αξιολογούσε. Ως προς το ωράριο εργασίας του, αν και υπέγραφε στο παρουσιολόγιο, είχε προφορικά συμφωνηθεί, κατά την πρόσληψη του, ότι δεν θα ελεγχόταν ως προς την ώρα αποχώρησης του από τα γραφεία της εταιρείας, καθώς έπρεπε να κινείται ελεύθερα, ανάλογα με τις εκάστοτε προγραμματισμένες συναντήσεις και εν γένει επαγγελματικές του υποχρεώσεις, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, χωρίς να λαμβάνει άδεια εξόδου ή να λογοδοτεί άνευ ετέρου, για τις ώρες απουσιών του. Ήταν επικεφαλής ενός πολύ σημαντικού τμήματος της επιχείρησης, του Τομέα Πολυμέσων, από το οποίο εξαρτάται η εξέλιξη της επιχείρησης στον ανταγωνιστικό χώρο των επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών. Ο εργαζόμενος κατείχε θέση εμπιστευτική, αναφερόταν μόνο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γενικό Διευθυντή, από τους οποίους λάμβανε μεν γενικές οδηγίες για την πολιτική της εταιρείας, διατηρούσε, όμως, την ανεξαρτησία του και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ως προς τη διοίκηση του Τομέα του. Ο έλεγχος και η εποπτεία της επιχείρησης, στους οποίους υπέκειτο ο εργαζόμενος, δεν αφορούσαν στην καθημερινή παροχή της εργασίας του, αλλά στην υλοποίηση των εμπορικών στόχων, που του είχαν τεθεί. Διακρινόταν, λόγω των αυξημένων καθηκόντων και αποδοχών του, έναντι των υπόλοιπων υπαλλήλων, απολάμβανε της αυξημένης εμπιστοσύνης και της ανάλογης οικονομικής μεταχείρισης από την εναγομένη, λαμβάνοντας πολύ μεγαλύτερες αποδοχές και έχοντας συμμετοχή στον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών της επιχείρησης, ως μέλος του εμπορικού της συμβουλίου.

  -Με την Απόφαση Εφ. Λάρισας 333/2011 κρίθηκε ότι εργαζόμενος που προσλήφθηκε προκειμένου να παράσχει τις εξειδικευμένες, λόγω των προσόντων του, υπηρεσίες στο έργο της οργάνωσης, διοίκησης και αγορών Συνεταιρισμού είναι διευθύνων υπάλληλος.
  Ο εργαζόμενος παρείχε, ως ειδικός επιστήμονας, υπηρεσίες στους τομείς ανάπτυξης της δραστηριότητας, οργάνωσης της εταιρίας σε θέματα μάρκετινγκ, έρευνας αγοράς, εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης, τήρησης στατιστικών στοιχείων, δημιουργίας πινάκων αναφορών και αξιολόγησης πληροφοριών αγοράς. Ειδικότερα ο εργαζόμενος ασχολούνταν με τον καθορισμό οργανογράμματος, προσδιορισμό και καθορισμό αντικειμένου εργασίας του κάθε εργαζομένου, την καταχώριση στο λογισμικό των barcode των εμπορευομένων, τη δημιουργία τιμοκαταλόγων πώλησης των ειδών, την πρόβλεψη και τον έλεγχο για τη σωστή και έγκυρη απόδοση των πιστωτικών, την ανάπτυξη και δημιουργία αναφορών, την παρακολούθηση των stocks και την καθημερινή κάλυψη τους, την ανάπτυξη και έλεγχο πελατών και προμηθευτών, τη δημιουργία διαφημιστικών ενημερωτικών φυλλαδίων (5 κάθε χρόνο), τον προσδιορισμό θεμάτων και ειδών προς ενημέρωση του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και των πελατών, την τηλεφωνική καθημερινή ανταπόκριση επί 24ώρου βάσεως σε θέματα αγοράς προς τους πελάτες, τις επισκέψεις και την παροχή λύσεων στα καταστήματα των πελατών, ενώ ήταν και υπεύθυνος αγορών. Ήταν αρμόδιος για τις προσλήψεις του προσωπικού και την προσαρμογή των προσλαμβανομένων στον εργασιακό χώρο. Έλεγχε την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού, το επόπτευε κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του και συντόνιζε τις εργασίες του. Η παρουσία του στην επιχείρηση ήταν συνεχής και η επικοινωνία του με τη διοίκηση της εταιρίας ήταν άμεση. Δεν τον έλεγχε κανείς σχετικά με το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης του από την εργασία. Από το σύνολο των καθηκόντων αυτών προκύπτει ότι ο εργαζόμενος ασχολούνταν με θέματα που αφορούσαν την εμπορική, οικονομική και διοικητική διεύθυνση της εταιρίας, τη μηχανοργάνωσή της, τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πελατών και τη δημιουργία νέων, ενώ η σχέση του με τον εργοδότη ήταν σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης και εξαιτίας αυτής ο εργαζόμενος ανέπτυσσε πρωτοβουλίες, επηρέαζε με τις εισηγήσεις του την κατεύθυνση και εξέλιξη της επιχείρησης, φρόντιζε για την ομαλή και αποδοτική πορεία της και την επίτευξη του σκοπού της. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι αρμοδιότητες αυτές δεν συνιστούσαν το εργασιακό αντικείμενο ενός συνήθους υπαλλήλου, αλλά υπαλλήλου που κατείχε σημαντική διευθυντική θέση. Γι` αυτό και η αμοιβή του υπερέβαινε κατά πολύ τις αμοιβές των λοιπών υπαλλήλων (το έτος 2006 33.466,62 ευρώ ετησίως). Επίσης ο εργαζόμενος συμμετείχε σε «συνάντηση εμπορικής επιτροπής» της μητρικής εταιρείας ως γενικός διευθυντής της επιχείρησης κατά την οποία συζητούνταν θέματα εμπορικής πολιτικής. Του είχε χορηγηθεί και το δικαίωμα να υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία και με την υπογραφή του η επιχείρηση να δεσμεύεται έναντι τρίτων. Φέρεται και κατηγορούμενος ως υπεύθυνος της επιχείρησης για πράξη παράβασης Αγορανομικού Κώδικα. Συνεπώς, η φύση των υπηρεσιών που εκτελούσε, η ιδιαίτερη εμπιστοσύνη που του έδειξε η επιχείρηση στη διαχείριση του super market καθώς και η λήψη μισθού μεγαλύτερου από το νόμιμο φανερώνουν ότι ο εργαζόμενος δεν κατείχε τυπικά μόνο τον τίτλο του διευθυντή, αλλά ασκούσε πράγματι καθήκοντα σε θέση όχι απλά εμπιστευτική, αλλά και διευθυντική.

  -Εργαζόμενος προσλήφθηκε από επιχείρηση με καθήκοντα την εποπτεία και την καθοδήγηση λειτουργίας του υποκαταστήματος Αθηνών και την οργάνωση, το σχεδιασμό, την εποπτεία και την επιθεώρηση των υπαλλήλων - πωλητών, καθώς και των εμπορικών αντιπροσώπων της επιχείρησης στη Νότια Ελλάδα. Επισκεπτόταν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, μαζί με τους πωλητές ή αντιπροσώπους της επαρχίας, τα καταστήματα χονδρικής πώλησης και σούπερ μάρκετ με τα οποία συνεργαζόταν η επιχείρηση, με σκοπό να ελέγχει και επιθεωρεί την πορεία και τον αριθμό των πωλήσεων που πραγματοποιούνταν και ήταν αρμόδιος για την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυπταν με πελάτες στη Νότια Ελλάδα ή με υπαλλήλους στο υποκατάστημα Αθηνών. Επιπλέον ο εργαζόμενος, χωρίς καμία καθοδήγηση ή παρέμβαση του κεντρικού καταστήματος αλλά με δική του πρωτοβουλία και κατ` ανέλεγκτη κρίση του, σχεδίαζε το πρόγραμμα των επισκέψεών του στην επαρχία και καθόριζε το χρόνο και τον τόπο που θα συναντούσε τους υφισταμένούς του πελάτες. Μπορούσε να εισηγηθεί την απόλυση ή την πρόσληψη υπαλλήλων. Για το σχεδιασμό και προγραμματισμό του ενημέρωνε μόνον τον ορισθέντα από την επιχείρηση Διευθυντή Πωλήσεων της Βόρειας Ελλάδας, ενώ για την εν γένει πορεία του υποκαταστήματος Αθηνών ενημέρωνε το διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εργοδότριας εταιρίας. Οι ως άνω αρμοδιότητες, που ο εργαζόμενος ασκούσε λόγω της θέσης του αυτής, είχαν τέτοια σπουδαιότητα, που οι αποφάσεις του επηρέαζαν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις της εταιρίας και την εξέλιξη αυτής στη νότια Ελλάδα, ενώ κατά την ενάσκηση των εν λόγω καθηκόντων του απολάμβανε ανεξαρτησίας και είχε τη δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικής πρωτοβουλίας, χωρίς την οποία, άλλωστε, ήταν αδύνατη η εκπλήρωση του έργου του, το οποίο για να εκτελεστεί προϋπέθετε αναγκαστικά και σημαντική εμπειρία, την οποία αυτός διέθετε, καθόσον είχε 25ετή προϋπηρεσία τον τομέα των πωλήσεων και λόγω ακριβώς της ως άνω ιδιότητας του, ως διευθύνοντος υπαλλήλου, συμφωνήθηκε και του καταβάλλονταν από την εναγόμενη μηνιαίες αποδοχές που υπερέβαιναν τις νόμιμες κατά ποσοστό 70% περίπου, αλλά και εκείνες που καταβάλλονταν στους υπόλοιπους υπαλλήλους - πωλητές. Κρίθηκε ότι ο εργαζόμενος κατείχε θέση διεύθυνσης και εμπιστοσύνης. Το γεγονός ότι αυτός ενημέρωνε για το σχεδιασμό και προγραμματισμό του το διευθυντή πωλήσεων της Βόρειας Ελλάδας και αναφερόταν για την εν γένει πορεία του υποκαταστήματος Αθηνών στο διευθύνοντα σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο της εργοδότριας εταιρίας, δεν αποτελεί στοιχείο που αναιρεί αλλά αντίθετα ενισχύει το χαρακτήρα και την ιδιότητά του ως διευθύνοντος υπαλλήλου, η οποία (ιδιότητα) καθοριζόταν και προσδιοριζόταν από την ως άνω αναφερόμενη ιδιάζουσα εμπιστοσύνη που απολάμβανε αυτός, τη δυνατότητα εκ μέρους του επηρεασμού των κατευθύνσεων του ως άνω υποκαταστήματος (ενός από τα δύο τμήματα εμπορίας της επιχείρησης), τις πραγματικές συνθήκες ανεξαρτησίας και πρωτοβουλίας του, την αυξημένη ευθύνη του για την πορεία της επιχείρησης αυτής, καθώς και τις σημαντικά υπέρτερες των νομίμων προβλεπομένων αποδοχών του. Επίσης, το γεγονός ότι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ήταν υποχρεωμένος να ενεργεί εντός των πλαισίων των γενικών καθοδηγητικών γραμμών της ανώνυμης εταιρίας δεν ήταν ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του ως διευθύνοντος υπαλλήλου, καθόσον σε αυτά συμμορφώνονται και εκείνοι που ταυτίζονται με τον εργοδότη, όπως πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέλη του ΔΣ μιας ανώνυμης εταιρίας (Α.Π. 1033/2008 Νόμος) (Εφ. Θεσσαλ. 107/2011).

  -Με την Απόφαση Α.Π. 74/2011 κρίθηκε ότι δεν αποτελεί διευθύνοντα υπάλληλο εξαιρούμενο από τις διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, ο υπάλληλος που δεν είχε αρμοδιότητες να προσλαμβάνει ή να απολύει υπαλλήλους, υπαγόταν στην εποπτεία και οδηγίες του εργοδότη του, στερείτο πρωτοβουλίας στο θέμα του ωραρίου του και στο χρόνο λήψεως των αδειών και του ρεπό του, ενώ είχε τα ίδια προνόμια και με τους λοιπούς εργαζομένους στην ίδια επιχείρηση. Ο εργαζόμενος προσλήφθηκε για να απασχοληθεί ως υπεύθυνος του τμήματος προμηθειών και ελέγχου της ποιότητας αυτών σε ξενοδοχειακό συγκρότημά στην Κω με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα ο εργαζόμενος προέβαινε στην παραγγελία των απαραιτήτων ποσοτήτων από τους προμηθευτές και στην πληρωμή της αξίας τους, χωρίς, όμως, κατά την διεκπεραίωση των εργασιών του αυτών να έχει την δυνατότητα ανάπτυξης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας σχετικά με την επιλογή των προμηθευτών ή το είδος των υλικών ή την διαμόρφωση της τιμής αυτών, αλλά αντίθετα ήταν υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων της επιχείρησης, ν` αποστέλλει προηγουμένως σ` αυτούς προς έγκριση κατάσταση των προς αγορά προϊόντων, χωρίς την οποία ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση των παραγγελιών και η εκταμίευση του αναγκαίου προς πληρωμή χρηματικού ποσού.
  Στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν επίσης και ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων υγιεινής στους χώρους της κουζίνας, του εστιατορίου και του μπαρ, καθώς και η εποπτεία των υπηρετούντων στους χώρους αυτούς υπαλλήλων και η σε καθημερινή βάση συνεργασία του με αυτούς για την ενημέρωσή του για την ανάγκη παραγγελίας και προμήθειας συγκεκριμένων προϊόντων. Δεν αποδείχθηκε ότι ο εργαζόμενος είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα στην πρόσληψη των υπηρετούντων στα τμήματα αυτά υπαλλήλων ή ευθύνη για τις πράξεις τους ή οποιαδήποτε πρωτοβουλία στον καθορισμό των ημερών ή των ωρών της εργασίας τους ή των ημερών ανάπαυσής τους, δεδομένου ότι όλα τα σχετικά θέματα καθορίζονταν από τον Γενικό Διευθυντή της ως άνω ξενοδοχειακής μονάδας. Παρά τα αυξημένα καθήκοντά του και τον υπεύθυνο χαρακτήρα των παρεχομένων υπηρεσιών του, οι αποφάσεις του δεν είχαν ιδιαίτερη σημασία ή ενδιαφέρον για την εξελικτική πορεία της επιχείρησης. Η καταβολή του ποσού των 1.450 € ως μηνιαίων αποδοχών το έτος 2004 οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στα παραπάνω αυξημένα καθήκοντά του.
  Η ως άνω περιγραφείσα εργασία του, παρεχομένη υπό τις προεκτεθείσες συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερα εκ μέρους του προσόντα ή δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ανεξαρτησίας, δεν είναι ικανή να προσδώσει σ` αυτόν την ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου και συνακόλουθα ν` αποκλείσει την εφαρμογή ως προς αυτόν των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, την υπερωριακή απασχόληση και την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες.

  -Τράπεζα ανέθεσε σε εργαζόμενο ως πρόσωπο εμπιστοσύνης και ικανό για την επίτευξη των στόχων της, όπως αυτοί διαμορφώνονται από το κεντρικό διοικητικό όργανο αυτής, να οργανώσει και να προετοιμάσει τη λειτουργία του υπό ίδρυση υποκαταστήματός της. Ως διευθυντής του υποκαταστήματος αυτού ήταν αρμόδιος για την άψογη συνεργασία των υπαλλήλων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους πελάτες, για τον έλεγχο της παρουσίας τους στον τόπο της εργασίας, για την εμπέδωση της πειθαρχίας και για την επιμόρφωση και την υπηρεσιακή προώθηση αυτών. Επίσης διατύπωνε σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα της επιχείρησης για τις ικανότητες, τα προσόντα, την επάρκεια και την υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων του υποκαταστήματος και προγραμμάτιζε με δική του ευθύνη την παρακολούθηση από αυτούς επιμορφωτικών σεμιναρίων. Επίσης ως διευθυντής του ιδίου υποκαταστήματος ήταν αρμόδιος για την ασφαλή προώθηση των συνήθων τραπεζικών εργασιών αυτού, που έπρεπε να επιτευχθεί με την προσέλκυση νέων και ενδεδειγμένων πελατών. Γενικά του επετράπη να αναπτύσσει πρωτοβουλία τόσον ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο του προσωπικού, όσον και ως προς την ανάπτυξη του κύκλου των τραπεζικών εργασιών του ιδίου υποκαταστήματος. Με την ανάπτυξη των ως άνω πρωτοβουλιών ο εργαζόμενος μπορούσε να επηρεάσει άμεσα και αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη του υποκαταστήματος, ως άμεσος προϊστάμενος αυτού. Κρίθηκε ότι ο εργαζόμενος ήταν διευθύνων υπάλληλος (Α.Π. 81/2000).

  -Με την Απόφαση Α.Π. 478/2014 κρίθηκε ότι Μηχανικός του Τ.Ε.Ι. που προσλήφθηκε ως προϊστάμενος παραγωγής και συντήρησης σε βιομηχανία και αποφάσιζε μαζί με τον Διευθυντή για τον τομέα εργασίας του, πλην όμως δεν είχε αρμοδιότητα να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό, ενώ οι αποδοχές του ήταν, κατά μέσο όρο, 30% υπέρτερες των νομίμων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και οικειοθελή παροχή, που είχε καθιερώσει η εργοδότρια να χορηγεί ως «μπόνους» στους διευθυντές και προϊσταμένους της και ως «πριμ παραγωγικότητας» στο λοιπό προσωπικό της, δεν θεωρείται διευθύνων υπάλληλος, παρότι δεν εργαζόταν επί 8ωρο σταθερώς, ούτε «χτυπούσε κάρτα», πλην όμως ελεγχόταν ως προς την παρουσία ή απουσία του. Οι ως άνω τομείς (παραγωγής και συντήρησης) αποτελούσαν σημαντικά τμήματα της βιομηχανικής επιχείρησης, τόσο για την εξέλιξή της όσο και για τη βιωσιμότητά της. Ο εργαζόμενος είχε και την εποπτεία των εργαζομένων στα παραπάνω τμήματα του τομέα του, στους οποίους έδινε εντολές και οδηγίες. Οι αποδοχές του (από 1-1-2008 έως 23-1-2009 ανέρχονταν στο ποσό των 2.386 ευρώ μηνιαίως), όμως δεν ήταν σε τέτοιο ποσοστό υπέρτερες των νομίμων, ώστε να διακρίνεται από τους άλλους εργαζόμενους, αλλά το ύψος τους δικαιολογείται από τα προσόντα του και την επταετή προϋπηρεσία του, καθώς και από την ιδιαίτερα σημαντική εργασία του σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της επιχείρησης. Περαιτέρω, ούτε το στοιχείο της άσκησης των δικαιωμάτων του εργοδότη, έναντι όλου ή μέρους του προσωπικού της εναγομένης με αρμοδιότητες πρόσληψης και απόλυσης αυτού, συνέτρεχε στο πρόσωπό του, ούτε ενεργούσε αυτός έναντι των μισθωτών αντί του εργοδότη, ενώ δεν επωμιζόταν ποινικές ευθύνες για την τήρηση των διατάξεων που είχαν θεσπιστεί υπέρ των εργαζομένων.

  -Κρίθηκε ότι υπάλληλος που έχει προσληφθεί ως προϊστάμενος παραγωγικής διαδικασίας σε εργοστάσιο και που έχει την εποπτεία άλλων υπαλλήλων, έχοντας εξουσία καθοδήγησης και εκφράζοντας παρατηρήσεις στον εργοδότη για αυτούς, χωρίς όμως να μπορεί μόνος του να τους απολύσει ή να τους προσλάβει (οι εισηγήσεις του όμως επί των ζητημάτων αυτών ήταν καίριες), που δεν χτυπάει κάρτα, μη ελεγχόμενος από κάποιο ανώτερο στέλεχος, μη υπαγόμενος σε ωράριο εργασίας, με εξουσία να παραγγέλνει προϊόντα και με δικαίωμα συμμετοχής σε υπηρεσιακά συμβούλια όπου εξέθετε υπεύθυνες γνώμες και υπέβαλε εισηγήσεις για τον τομέα του, χαρακτηρίζεται ως διευθύνων υπάλληλος. (Α.Π. 647/2010)

  -Περίπτωση υπαλλήλου απασχολούμενου σε περισσότερες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, υπό τον ίδιο εργοδότη, ως υπεύθυνος πωλήσεων και επικεφαλής άλλων πωλητών, τους οποίους καθοδηγούσε, καθόριζε ο ίδιος το ωράριο εργασίας του, αλλά όφειλε να ενημερώνει τους προϊσταμένους του για την πορεία των πωλήσεων και τυχόν προβλήματα, αμειβόταν δε, με πάγιο μηνιαίο μισθό και ποσοστό επί των κερδών δεν θεωρείτο διευθύνων υπάλληλος, εφόσον δεν επηρέαζε αποφασιστικώς την εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ το ωράριο εργασίας του δεν ξεπερνούσε τις οκτώ ώρες ημερησίως, δεδομένου ότι η εργοδότρια δεν αξίωνε την παραμονή του περισσότερες ώρες. (Α.Π. 985/2011)

  Συμπερασματικά, ο προσδιορισμός της έννοιας του διευθύνοντος υπαλλήλου, ανήκει στην κρίση του δικαστηρίου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που αποδίδεται από τον εργοδότη.
  (Υπ. Εργασίας εγγρ. 17362/328/ 02 -05-2017)

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος
  Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  14 Ιουν 2017

  Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για τους περιστασιακά απασχολούμενους ανέργους

  Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για τους περιστασιακά απασχολούμενους ανέργους

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

  Α.Π.: 38857/26.05.17


  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.92 του ν. 4461/2017 σχετικά με την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων» 

  Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α'/38/28.03.2017): «Περιστασιακή εργασία εγγεγραμμένων ανέργων» ρυθμίζεται το θέμα της περιστασιακής απασχόλησης των εγγεγραμμένων ανέργων ως εξής: «Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγματοποίησαν ως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο, μπορούν με αίτησή τους προς τον ΟΑΕΔ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι». Η ως άνω διάταξη τυγχάνει εφαρμογής από της δημοσιεύσεως του νόμου, δηλαδή από την 28.03.2017, αφορά σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους, επιδοτούμενους ή μη, και εισάγει υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, παρά την παρεμβολή εντός αυτού «περιστασιακής» απασχόλησης.
   Ως περιστασιακή απασχόληση ορίζεται η πραγματοποίηση κατά μέγιστο όριο 70 ημερομισθίων ανά δωδεκάμηνο.
   Ως ημερομίσθιο νοείται κάθε βεβαιωμένη από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ημέρα εργασίας οποιουδήποτε τύπου, πλήρους, μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, καθώς και  κάθε βεβαιωμένη με εργόσημο ημέρα εργασίας. Συνεπώς, τα αναφερόμενα στη διάταξη ημερομίσθια είναι ημέρες ασφάλισης, για τον υπολογισμό των οποίων ακολουθείται η συνήθης διαδικασία [λαμβάνονται υπ' όψιν τυχόν προσαυξήσεις (π.χ. περιπτώσεις οικοδόμων) και ημέρες αδείας (π.χ. περιπτώσεις οικοδόμων, ξενοδοχοϋπαλλήλων κ.ο.κ.), οι δε δεκαδικοί αριθμοί στρογγυλοποιούνται προς όφελος των ασφαλισμένων (π.χ. οι 70,6 ημέρες θα στρογγυλοποιηθούν σε 70)]. 
  Οι ως άνω 70 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί είτε συνεχόμενα είτε σποραδικά κατά τη διάρκεια ενός 12μηνου. Η διαδικασία αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, άρα και υπολογισμού του 12μηνου, ξεκινά από τον ασφαλισμένο με την υποβολή σχετικής αιτήσεώς του στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Καταληκτική ημερομηνία του εξατομικευμένου 12μήνου αποτελεί η ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε νέας αίτησης του συγκεκριμένου ανέργου, η δε ημερομηνία έναρξης αυτού είναι η ίδια ημέρα του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ και κατά τις δύο ημερομηνίες ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, για να μπορεί να εφαρμοσθεί η εν λόγω διάταξη. Αν, για παράδειγμα, άνεργος εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων την 01.04.2017 υποβάλλοντας σχετική αίτηση, το 12μηνο αναφοράς αρχίζει την 01.04.2016, κατά την οποία ο ασφαλισμένος πρέπει, επίσης, να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, και λήγει την 01.04.2017. 
  Ο ακριβής αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν εντός του 12μηνου και το συγκεκριμένο διάστημα απασχόλησης στο οποίο αυτές αντιστοιχούν αποδεικνύονται είτε με αυτεπάγγελτη αναζήτηση (μέσω των υφιστάμενων εφαρμογών διαλειτουργικότητας) είτε/και από τα σχετικά δικαιολογητικά που οι Υπηρεσίες ζητούν από τους αιτούντες να προσκομίσουν, όταν η αναζήτηση με ηλεκτρονικό τρόπο δεν είναι εφικτή (δικαιολογητικά που ζητούνται και για την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας κατά τον τελευταίο μήνα του εξατομικευμένου 12μηνου, οι οποίες και δεν απεικονίζονται στον ατομικό λογαριασμό τους, είναι δυνατή η εξέταση της αίτησης και η αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας με την προσκόμιση του εντύπου «βεβαίωση εργοδότη» για τις εγγραφές της ΑΠΔ του μήνα αυτού.
  Οι Υπηρεσίες, ωστόσο, οφείλουν να παρακολουθούν τις περιπτώσεις αυτές και, αν τυχόν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω διάταξη (π.χ. υπέρβαση των 70 ημερών εργασίας), οφείλουν να προβαίνουν σε ανάκληση της εκδοθείσας βεβαίωσης και γνωστοποίηση αυτής τόσο στον ασφαλισμένο όσο και στον αναφερόμενο στην αίτηση φορέα, στον οποίο αυτή επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί.
  Κατά την εγγραφή του στο Μητρώο ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για τη δυνατότητα που του προσφέρει η νέα διάταξη και δηλώνει ενυπόγραφα ότι έλαβε γνώση αυτής. 
  Με την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του ασφαλισμένου:
  • Υπολογίζεται το 12μηνο, ως ορίζεται ανωτέρω, στο ΟΠΣ του Οργανισμού. 
  • Επιβεβαιώνεται ότι τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μηνου ο αιτών ήταν εγγεγραμμένος άνεργος (το δελτίο ανεργίας που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του 12μηνου θα ονομάζεται εφεξής «δελτίο έναρξης εξατομικευμένου 12μήνου» για την κατανόηση της εγκυκλίου).
  • Ελέγχονται τα διαστήματα απασχόλησης από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ή/και από ηλεκτρονική αναζήτηση.
  • Καταχωρίζονται αθροιστικά οι ημέρες ασφάλισης εντός του διαστήματος αυτού, που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 70.
  • Αναγνωρίζεται άμεσα συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από της εκδόσεως του δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μηνου έως της ημερομηνίας εκδόσεως της σχετικής απόφασης ή, εφόσον το δελτίο έχει διαγραφεί πριν από αυτήν (και οπωσδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης), έως την προηγουμένη της διαγραφής του δελτίου.
  • Εκδίδεται κατά τη συνήθη διαδικασία βεβαίωση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας, όμως, από τον αναγνωριζόμενο χρόνο ανεργίας αφαιρείται όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτουν οι εκάστοτε προσλήψεις στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι ημέρες εργασίας καθώς και ο τυχόν χρόνος μη εγγεγραμμένης ανεργίας. Εξυπακούεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει στα δελτία ανεργίας (π.χ. ανάκληση δελτίου για οποιονδήποτε λόγο κ.ο.κ.) επιφέρει αναλόγως και ανάκληση των σχετικών βεβαιώσεων. 
  Στην περίπτωση που προηγούνται του 12μηνου αναφοράς της εκάστοτε αίτησης διαδοχικά 12μηνα κατά τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης, η εκδιδόμενη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνει όλο το χρονικό διάστημα από της εκδόσεως του παλαιότερου σε χρονική σειρά δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μήνου έως της ημερομηνίας έκδοσης της αποφάσεως επί του αιτήματος - ή έως την προηγουμένη της διαγραφής του δελτίου, εφόσον το δελτίο έχει διαγραφεί πριν από αυτήν (Παράδειγμα 4). 
  Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι: 
  • Από τη διάταξη δεν αίρεται το υφιστάμενο πλαίσιο διαγραφής του δελτίου ανεργίας με την ανάληψη εργασίας: τα δελτία ανεργίας διαγράφονται με την ανάληψη έστω και μίας ημέρας εργασίας και επανεκδίδονται με τη λύση της εργασιακής σχέσης.
  • Η διάταξη αυτή τυγχάνει εφαρμογής, αποκλειστικά και μόνο όταν η κατάσταση ανεργίας διακόπτεται λόγω ανάληψης εργασίας.
  • Η παράλειψη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Σε αυτήν την περίπτωση τα αιτήματα που υποβάλλονται για αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας απορρίπτονται (Παραδείγματα 5 και 6).
  • Η μη άμεση εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων μετά τη λήξη της περιστασιακής απασχόλησης δεν αποτελεί λόγο μη εφαρμογής της διάταξης. Εξυπακούεται ότι το δικαίωμα εγγραφής υφίσταται καθ' όλη τη διάρκεια του εξατομικευμένου 12μήνου (Παράδειγμα 3). 
  • Η ανάληψη εργασίας επιφέρει σε κάθε περίπτωση την αναστολή της επιδότησης λόγω ανεργίας. Κάθε άλλη οδηγία ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω (π.χ. σχετικά με τη μερική ή σποραδική - εκ περιτροπής απασχόληση) καταργείται. 
  • Με βάση τις αρχές της ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση, από την παρούσα δεν επέρχεται καμία μεταβολή στις υφιστάμενες κατά την έκδοση αυτής τακτικές επιδοτήσεις λόγω ανεργίας στις οποίες εφαρμόζονται ήδη οι οδηγίες της υπ' αριθμ. 103160/28.02.91 εγκυκλίου.
   Περιπτώσεις έκφρασης αντιρρήσεων εκ μέρους των αιτούντων ως προς την εκδοθείσα απόφαση επί των αιτημάτων τους θα εξετάζονται ως διοικητικές προσφυγές από τις αρμόδιες επιτροπές εκδίκασης προσφυγών.
   Σχετικά με τη μηχανογραφική υλοποίηση της παρούσας θα ακολουθήσουν οδηγίες από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μηχανογράφησης και Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύων Υπηρεσιών Απασχόλησης. 

  Παραδείγματα:
  1. Άνεργος εγγράφεται στο Μητρώο την 01.04.2013 και διατηρεί ενεργό δελτίο έως την 31.05.2017. Την 01.06.2017 διαγράφεται το δελτίο του, επειδή αναλαμβάνει εργασία όπου και απασχολείται για 5 μήνες, δηλαδή έως την 31.10.2017, πραγματοποιώντας συνολικά 50 ημέρες εργασίας. Την 07.11.2017 εγγράφεται στο Μητρώο και την 30.11.2017 αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνό του εκτείνεται κατά το διάστημα από 30.11.2016 έως 30.11.2017.
  Το αίτημά του γίνεται δεκτό καθώς:
   • ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μηνου, 
  • κατά τη διάρκεια του 12μηνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες ασφάλισης. Στον ασφαλισμένο αναγνωρίζεται, π.χ. τη 02.12.2017 κατά την οποία εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος άνεργος, συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2013 έως 02.12.2017, αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.06.2017 έως 31.10.2017, κατά το οποίο απασχολούνταν.

   2.α. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2014 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2016 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2016, οπότε λήγει η σύμβασή του, και την 01.07.2016 επανεγγράφεται στο Μητρώο. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 έχουν βεβαιωθεί στον ατομικό λογαριασμό του 50 ημέρες ασφάλισης. Την 01.11.2016 συνάπτει σύμβαση μίας ημέρας, διαγράφεται το δελτίο του, και τη 02.11.2016 εγγράφεται εκ νέου στο Μητρώο. Την 01.04.2017, κατά την οποία παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος, αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνο αναφοράς ανατρέχει στο χρονικό διάστημα από 01.04.2016 έως 01.04.2017. Κατά την 01.04.2016, όμως, ο ασφαλισμένος δεν ήταν άνεργος, οπότε το αίτημά του δεν ικανοποιείται.
   β. Ο ίδιος ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση την 31.03.2017. Το 12μηνο αναφοράς εκτείνεται από 31.03.2016 έως 31.03.2017. Στην περίπτωση αυτή καθώς και κατά την ημερομηνία έναρξης και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου πληρούται η προϋπόθεση της εγγεγραμμένης ανεργίας, η Υπηρεσία μπορεί να προβεί στην καταμέτρηση των ημερών ασφάλισης. Επειδή αυτές δεν υπερβαίνουν τις 70, το αίτημα ικανοποιείται και αναγνωρίζεται, π.χ. την 01.04.2017, συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2014 (ημερομηνία έκδοσης δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μήνου) έως 01.04.2017 (ημερομηνία έκδοσης της απόφασης), αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.04.2016 έως 30.06.2016 και της 01.11.2016.
   γ. Αν ο ίδιος ασφαλισμένος υπέβαλε την αίτησή του την 31.03.2017, αλλά κατά το διάστημα της απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 είχε πραγματοποιήσει 75 ημέρες ασφάλισης, δεν θα ενέπιπτε στη διάταξη του νόμου λόγω υπέρβασης των 70 ημερών και δεν θα αναγνωριζόταν συνεχόμενος χρόνος ανεργίας.

   3. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2015 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2016 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2016, οπότε λήγει η σύμβασή του. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 έχουν βεβαιωθεί στον ατομικό λογαριασμό του 50 ημέρες ασφάλισης. Μολονότι μετά τη λήξη της σύμβασής του δεν εργάζεται εκ νέου, στο Μητρώο Ανέργων επανεγγράφεται αρκετά μεταγενέστερα από τη λήξη αυτής, π.χ. την 01.11.2016, και παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος έως την 31.03.2017, οπότε και αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Την 01.04.2017 το δελτίο του διαγράφεται λόγω ανάληψης εργασίας. Το 12μηνο του ασφαλισμένου εκτείνεται κατά την περίοδο από 31.03.2016 έως 31.03.2017.
   Το αίτημά του γίνεται δεκτό, καθώς:
   • ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την ημερομηνία έναρξης όσο και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου,
   • η εγγεγραμμένη ανεργία του διεκόπη λόγω ανάληψης εργασίας, 
   • κατά τη διάρκεια του 12μηνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες ασφάλισης. Στον ασφαλισμένο αναγνωρίζεται την 01.04.2017 συνεχόμενος χρόνος ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2015 έως 31.03.2017 (προηγουμένη της διαγραφής του δελτίου), αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.04.2016 έως 31.10.2016 (από 01.04.2016 έως 30.06.2016 λόγω της απασχόλησης και από 01.07.2016 έως 31.10.2016 λόγω μη εγγεγραμμένης ανεργίας).

   4. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2016 αναλαμβάνει εργασία από 01.06.2016 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Απασχολείται έως την 31.08.2016. Κατά το διάστημα απασχόλησής του πραγματοποιεί 60 ημέρες εργασίας. Την 01.09.2016 εγγράφεται εκ νέου στο Μητρώο και ανανεώνει το δελτίο του στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Την 01.05.2017, κατά την οποία έχει δελτίο ανεργίας σε ισχύ, αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το 12μηνό του εκτείνεται κατά το διάστημα από 01.05.2016 έως 01.05.2017. Καθώς ήταν εγγεγραμμένος άνεργος και κατά την ημερομηνία έναρξης και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μηνου, κατά δε τη διάρκεια αυτού είχε πραγματοποιήσει μόνο 60 ημέρες εργασίας, η Υπηρεσία αναγνωρίζει, π.χ. αυθημερόν, συνεχόμενο χρόνο ανεργίας για το διάστημα από 01.04.2016 (ημερομηνία έκδοσης δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μηνου) έως 01.05.2017, αφαιρουμένου του διαστήματος από 01.06.2016 έως 31.08.2016. Την 01.06.2017 διαγράφεται εκ νέου το δελτίο ανεργίας του ασφαλισμένου λόγω ανάληψης εργασίας, από την οποία και απολύεται την 31.08.2017 με βεβαιωμένες και πάλι 60 ημέρες εργασίας στον ατομικό λογαριασμό του. Την 01.09.2017 επανεγγράφεται στο Μητρώο και ανανεώνει συνεχώς το δελτίο ανεργίας του. Την 01.05.2018, κατά την οποία το δελτίο ανεργίας του είναι σε ισχύ, αιτείται και πάλι αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το αίτημά του ικανοποιείται, εφόσον και κατά την έναρξη του 12μηνου (01.05.2017) και κατά τη λήξη αυτού (01.05.2018) ήταν εγγεγραμμένος άνεργος, κατά δε τη διάρκεια αυτού είχε πραγματοποιήσει λιγότερα από 70 ημερομίσθια. Επειδή, όμως, και κατά το αμέσως προηγούμενο 12μηνο πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, η συνεχόμενη ανεργία του ασφαλισμένου θα αναγνωρίζεται για το διάστημα από της εκδόσεως του παλαιότερου σε χρονική σειρά δελτίου έναρξης εξατομικευμένου 12μηνου, δηλαδή από 01.04.2016, έως της έκδοσης απόφασης επί του νέου αιτήματος (ή σε περίπτωση διαγραφής του δελτίου, έως της προηγουμένης αυτής), αφαιρουμένων των διαστημάτων από 01.06.2016 έως 31.08.2016 και από 01.06.2017 έως 31.08.2017. 

  5.α. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από τη 10.04.2011 διατηρεί το δελτίο ανεργίας του έως την 09.04.2016, οπότε παραλείπει να το ανανεώσει. Επανεγγράφεται την 01.07.2016. Την 01.10.2016 αναλαμβάνει εργασία και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.11.2016, οπότε λήγει η σύμβασή του. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.10.2016 έως 30.11.2016 έχουν βεβαιωθεί στον λογαριασμό ασφάλισής του 50 ημέρες εργασίας. Μετά τη λήξη της σύμβασής του εγγράφεται στο Μητρώο τη 02.12.2016 και παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος έως την 31.03.2017, οπότε και αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Μολονότι ήταν εγγεγραμμένος άνεργος τόσο κατά την έναρξη (31.03.2016) όσο και κατά τη λήξη του 12μηνου (31.03.2017) και παρότι αριθμεί μόνο 50 ημέρες εργασίας κατά τη διάρκεια αυτού, η Υπηρεσία δεν θα ικανοποιήσει το αίτημά του, γιατί η συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του διεκόπη εντός του 12μήνου λόγω παράλειψης ανανέωσης του δελτίου. 
  β. Ο ίδιος ασφαλισμένος μετά την εγγραφή του στο Μητρώο τη 02.12.2016 παραμένει εγγεγραμμένος έως τη 02.07.2017, οπότε και αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. Το αίτημα στην περίπτωση αυτή θα ικανοποιηθεί από την Υπηρεσία καθώς ο ασφαλισμένος:
   • ήταν εγγεγραμμένος άνεργος και κατά την ημερομηνία έναρξης (02.07.2016) και κατά την ημερομηνία λήξης του 12μήνου (02.07.2017),
   • κατά τη διάρκεια του 12μήνου έχει πραγματοποιήσει λιγότερες από 70 ημέρες εργασίας, ο συνεχόμενος, όμως, χρόνος ανεργίας θα αναγνωρίζεται/ βεβαιώνεται για το διάστημα από την 01.07.2016 (ημερομηνία πρώτης επανεγγραφής μετά την παράλειψη ανανέωσης του προηγούμενου δελτίου) έως την ημερομηνία έκδοσης απόφασης επί του αιτήματος (ή σε περίπτωση διαγραφής του δελτίου, έως την προηγουμένη αυτής).

   6. Εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρώο από την 01.04.2015 αναλαμβάνει εργασία την 01.04.2016 και διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του. Εργάζεται έως την 30.06.2016, οπότε λήγει η σύμβασή του. Κατά το διάστημα απασχόλησής του από 01.04.2016 έως 30.06.2016 έχουν βεβαιωθεί στον λογαριασμό ασφάλισής του 50 ημέρες εργασίας. Εγγράφεται στο Μητρώο την 01.08.2016 και παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος έως την 31.10.2016. Δεν ανανεώνει, όμως, εγκαίρως το δελτίο του με αποτέλεσμα να διαγραφεί από τα Μητρώα. Επανεγγράφεται την 01.12.2016. Την 31.03.2017 αιτείται αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. 
  Η Υπηρεσία δεν θα προβεί σε αναγνώριση, γιατί η συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία του δεν διεκόπη μόνο λόγω απασχόλησης (01.04.2016), αλλά και λόγω παράλειψης ανανέωσης του δελτίου. 

  7. Σε ασφαλισμένο με ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο τη 02.09.2016 έχει εγκριθεί τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας διάρκειας 12 μηνών, για το διάστημα από 02.09.2016 έως 01.09.2017. Στον 9ο μήνα επιδότησης, την 01.05.2017, αναλαμβάνει εργασία, διαγράφεται το δελτίο ανεργίας του και αναστέλλεται η επιδότησή του. Απασχολείται έως 31.10.2017, οπότε και λήγει η σύμβασή του. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του πραγματοποίησε 70 ημέρες εργασίας. Προσέρχεται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ την 07.11.2017, εγγράφεται στο Μητρώο Ανέργων και αιτείται: 
  α) τη συνέχιση της επιδότησής του και 
  β) αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας. 
  Η Υπηρεσία:
   α) εγκρίνει τη συνέχιση, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί εντός διετίας από την αρχική αναγνώριση της αξίωσης προς επιδότηση σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 20 του ν.δ. 2961/1954 και
   β) αναγνωρίζει, π.χ. αυθημερόν, συνεχόμενο χρόνο ανεργίας για το διάστημα από 02.09.2016 έως 07.11.2017, καθώς ο ασφαλισμένος:
   • ήταν εγγεγραμμένος άνεργος και κατά την έναρξη (07.11.2016) και κατά τη λήξη (07.11.2017) του 12μήνου, 
   • κατά τη διάρκεια του δωδεκαμήνου δεν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 70 ημέρες εργασίας. Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι

   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
   Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ 


  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....