31 Οκτ 2014

Πότε μια απόλυση εργαζόμενου μπορεί να θεωρηθεί άκυρη και καταχρηστική


1.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων απαγορεύεται ρητά η απόλυση. Οι συνηθέστερες  περιπτώσεις παρουσιάζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Έγκυος ή μητέρα εργαζόμενη
Σύμφωνα με το Ν. 1483/84, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζόμενης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος καθώς και για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία τοκετού. (Άρ. 36 του Ν.3996/2011)

Σαν σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.
Σπουδαίος λόγος μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθεί η διάλυση ή πτώχευση επιχείρησης, η διάπραξη αξιόποινης πράξης, η δημιουργία καταστάσεων ή επεισοδίων που να καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας, η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, η πρόκληση βλάβης από πρόθεση και βαριά αμέλεια, η ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης κλπ.  H κρίση πάντως αν ένα περιστατικό αποτελεί σπουδαίο λόγο ή όχι, για απόλυση της εργαζόμενης ανήκει στα δικαστήρια.  Η προστασία παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο ανεξάρτητα  αν ο εργοδότης γνώριζε η όχι την εγκυμοσύνη της.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει γραπτά,  επαρκώς την καταγγελία και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας διαφορετικά η απόλυση θεωρείται άκυρη.

Στις περιπτώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η προστασία ισχύει μέχρι τη συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Β. Στρατευμένοι εργαζόμενοι
Για τους στρατευμένους εργαζόμενους προβλέπεται ειδική προστασία από την απόλυση. Σύμφωνα με Ν. 3514/1928, απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενου κατά τη διάρκεια της θητείας, εφόσον πριν τη στράτευσή του είχε  συμπληρώσει εξάμηνη υπηρεσία στον εργοδότη του.  Ο υπολογισμός της, εξάμηνης υπηρεσίας του μισθωτού έχει ως χρονικό σημείο εκκίνησης την ημέρα πρόσληψης του και σημείο λήξης την ημέρα κατά την οποία καλείται στις τάξεις του στρατού. (όχι την ημέρα που παρουσιάζεται στο στρατό)

Μετά την απόλυσή του από το στρατό, ο υπάλληλος οφείλει εντός μηνός, να δηλώσει στον εργοδότη του ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην εργασία του. Μετά την επιστροφή του εργαζόμενου στην εργασία του, απαγορεύεται η απόλυσή του για ένα έτος. Η απόλυση κατά το διάστημα αυτό, αν πραγματοποιηθεί είναι άκυρη, εκτός κι αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, για την ύπαρξη του οποίου αποφαίνεται η επιτροπή του αρ. 7 του Ν 244/1936.

 Σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά, η απόλυση πραγματοποιηθεί,  ο εργαζόμενος μπορεί να απαιτήσει την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης ίσης με τους μισθούς  έξι μηνών.

Γ. Συνδικαλιστικά στελέχη
Η καταγγελία της σύμβασης  εργασίας των συνδικαλιστικών στελεχών απαγορεύεται, εκτός κι αν συντρέχει κάποιος από του παρακάτω λόγους: (αρθ. 14 Ν.1264/82)

α) Όταν κατά τη σύναψη της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη, ο εργαζόμενος τον εξαπάτησε παρουσιάζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά ή βιβλιάρια για να προσληφθεί ή να λάβει μεγαλύτερη αμοιβή.
β) Όταν ο εργαζόμενος απεκάλυψε βιομηχανικά η εμπορικά μυστικά ή ζήτησε ή δέχτηκε αθέμιτα πλεονεκτήματα κυρίως προμήθειες από τρίτους.
γ) Όταν ο εργαζόμενος προκάλεσε σωματικές βλάβες ή εξύβρισε σοβαρά ή απείλησε τον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του
δ) Όταν ο εργαζόμενος επίμονα και αδικαιολόγητα αρνήθηκε να εκτελέσει την εργασία για την οποία έχει προσληφθεί.
ε) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για περισσότερο από 7 μέρες διάστημα ή εξακολουθεί να συμμετέχει σε απεργία που κρίθηκε με δικαστική απόφαση μη νόμιμη ή καταχρηστική.

Η συνδρομή κάποιου από τους παραπάνω σπουδαίους λόγους δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την καταγγελία της σχέσης εργασίας.

Για την ύπαρξη ενός από τους παραπάνω λόγους αποφασίζουν ειδικές επιτροπές «Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών»  όπως προβλέπεται στο αρθ. 15 του Ν. 1264/82.

Όπως έχει κριθεί δικαστικά η προστασία συνδικαλιστικού στελέχους προϋποθέτει γνώση του εργοδότη για τη συνδικαλιστική ιδιότητα του εργαζόμενου.
Επίσης σύμφωνα με απόφαση του Άρειου Πάγου, η απόλυση των συνδικαλιστών εργαζομένων δεν είναι καταχρηστική όταν οι εργαζόμενοι αυτοί με κακόβουλη συμπεριφορά που "εξέρχεται των ορίων της γνήσιας συνδικαλιστικής δράσεως, με την οποία επιδιώκεται η διαφύλαξη και η προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων, έχουν κλονίσει κατ' αντικειμενική κρίση σε τέτοιο βαθμό το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία της σχέσεως εργασίας στο μέλλον". (ΑΠ 364/2007)

Δ. Εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κανονική άδεια
Κατά τη διάρκεια της ετήσιας κανονικής άδειας, απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου απ' τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 6 ΑΝ 539/45).
Σύμφωνα με την απόφαση 667/96 Εφ. Λάρισας, δεν απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της άδειας η προειδοποίηση απόλυσης, αρκεί η ημέρα της απόλυσης να εμπίπτει σε χρόνο μετά τη λήξη της άδειας.

2.    ΑΚΥΡΗ ΑΠΟΛΥΣΗ

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας θεωρείται έγκυρη εφόσον τηρηθεί ο έγγραφος τύπος της καταγγελίας και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.
Η μη καταβολή ολόκληρης της αποζημίωσης ή δόσης της αποζημίωσης στα νόμιμα χρονικά όρια, μπορεί να επιφέρει ακυρότητα της απόλυσης.
Η σχετική αγωγή από τον εργαζόμενο για ακυρότητα της απόλυσης πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών, ενώ για την καταβολή της αποζημίωσης εντός 6 μηνών, διαφορετικά το δικαίωμα παραγράφεται και η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η αποδοχή από τον εργαζόμενο μικρότερης της νομίμου αποζημίωσης, δεν του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει  στο μέλλον και εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων, τα σχετικά δικαιώματα του. (ακυρότητα απόλυσης, διεκδίκηση του υπολοίπου της αποζημίωσης) 

3.    ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
Η καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση) μπορεί να κριθεί καταχρηστική όταν οι ενέργειες και το δικαίωμα του εργοδότη  για απόλυση, υπερβαίνουν τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι απολύσεων μισθωτών οι οποίες έχουν κριθεί από τα Δικαστήρια σαν καταχρηστικοί:

• Αίσθημα εκδίκησης εργοδότη προς τον εργαζόμενο που είναι άσχετο με την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων
• Προσφυγή ή γνωστοποίηση από τον εργαζόμενο στο ΙΚΑ ή στην Επιθεώρηση Εργασίας παραβάσεων του εργοδότη.
•  Νόμιμη  συνδικαλιστική δράσης του εργαζόμενου
•  Συμμετοχή εργαζόμενου σε νόμιμη απεργία
•  Άρνηση αποδοχής από τον εργαζόμενο, παράνομης απαίτησης του εργοδότη
•  Πολιτικές  πεποιθήσεις εργαζόμενου
•  Απαίτησης της κανονικής άδειας από τον εργαζόμενο
•  Προσφυγή του εργαζόμενου  στα δικαστήρια για εργατικές αξιώσεις.

"Κλείδωσαν" οι αλλαγές στο Δημόσιο - Δοκιμαστική διετία για νέες προσλήψεις και μισθός από 586 ευρώ το μήνα

Σε καταρχήν συμφωνία για αλλαγές στο Δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα για τις καθεστώς προσλήψεων και μισθοδοσίας των υπαλλήλων κατέληξαν οι κ. Σαμαράς και Βενιζέλος.

Σύμφωνα με το Εθνος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν χθες έλαβαν αποφάσεις για τις αλλαγές στο μισθολόγιο του Δημοσίου, κάτι στο οποίο επιμένει η τρόικα, και σύμφωνα με πληροφορίες επέλεξαν την προώθηση της μείωσης των μισθών των νεοπροσλαμβανομένων για μια διετή μεταβατική περίοδο.

Ουσιαστικά αποφασίστηκε να υλοποιηθεί το σχέδιο για πρόσληψη υπό δοκιμή των νέων υπαλλήλων.
Αυτό θα σημάνει δυο διαφορετικές μισθολογικές καταστάσεις και δυο διαφορετικά εργασιακά καθεστώτα για τους υπαλλήλους του δημοσίου.
Οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι θα παίρνουν μικρότερο βασικό μισθό, απ' ό,τι όσοι ήδη υπηρετούν, ενώ δεν θα είναι μόνιμοι αλλά για τη διετία θα βρίσκονται υπό δοκιμή και θα μπορούν στο τέλος να απομακρυνθούν. Μετά την πάροδο των δύο χρόνων εάν συνεχίσουν να εργάζονται θα αλλάζει το μισθολογικό τους καθεστώς και η εργασιακή σχέση τους με το δημόσιο.
Με βάση το αρχικό σχέδιο οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα αμείβονται με το αντίστοιχο κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα στο ιδιωτικό τομέα:
- Για την κατηγορία του υπαλλήλου με απολυτήριο δημοτικού ο μισθός θα διαμορφωθεί στα 586,08 ευρώ.
- Για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο μισθός θα διαμορφωθεί, κατ' εκτίμηση, στα 639,35 ευρώ.
- Για τους κατόχους τίτλου ΤΕΙ στα 749,90 ευρώ
-Τέλος για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, ο εισαγωγικός μισθός θα ξεκινά περίπου από τα 787,4 ευρώ.

Σύμφωνα με το Εθνος, επί τάπητος έχει τεθεί και η θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων στους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στην περιφέρεια ως επίδομα ενοικίου. Οπως αποφάσισαν Σαμαράς-Βενιζέλος, ακόμη, μετατίθενται για το μέλλον τυχόν μειώσεις στις προσωπικές διαφορές που λαμβάνουν εργαζόμενοι στα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, πάντως, η πρόθεση της κυβέρνησης για 5.500 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρις το τέλος του έτους δεν έχει αλλάξει.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με τις απολύσεις.
Καθυστερήσεις μόνο υπάρχουν, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά λέει ο υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι οι υπηρεσίες περιμένουν κυρίως να λήξη η περίοδος κατά την οποία έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε άλλη υπηρεσία όσοι βρλίσκονται σε διαθεσιμότητα.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί προσλήψεων του δημοσίου που τρέχουν, όσοι δεν προσληφθούν με αυτούς τους διαγωνισμούς σε κάποια νέα θέση στο δημόσιο θα βρεθούν εκτός.

πηγή: imerisia.gr

30 Οκτ 2014

Ειδικότητα εργαζόμενου και πίνακας προσωπικού

Η ειδικότητα του εργαζόμενου πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε στον πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας του εργαζόμενου, δεν υπάρχει πρόβλεψη από τις ισχύουσες διατάξεις για υποβολή τροποποιητικού πίνακα με την νέα ειδικότητα του εργαζόμενου.
Σύμφωνα με το Π.Δ 156/1994, η ειδικότητα και τα καθήκοντα του εργαζόμενου είναι απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει η γνωστοποίηση των βασικών όρων εργασίας προς τον εργαζόμενο, μέσω ατομικής σύμβασης ή άλλου εγγράφου.
Σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας θα πρέπει να γίνει η σχετική γνωστοποίηση προς τον εργαζόμενο της νέας ειδικότητας εντός μηνός ,από την επελθούσα αλλαγή .
Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία της ειδικότητας του εργαζόμενου που δηλώνονται στον πίνακα προσωπικού , στις γνωστοποιήσεις των βασικών όρων εργασίας ( ατομικές συμβάσεις ή σχετικά έγγραφα), στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή , διότι αν προκύψουν κατά την έρευνα μη ορθά και ακριβή στοιχεία ως προς την ειδικότητα , δύναται να επιβληθούν στην επιχείρηση ποινικές και διοικητικές κυρώσεις .
Επομένως αν και δεν προβλέπεται η υποβολή νέου πίνακα προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής της ειδικότητας του εργαζόμενου, από τα στοιχεία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση, θα πρέπει να προκύπτει η πραγματική ειδικότητα και τα καθήκοντα του εργαζόμενου.
(σχετ. διατάξεις - άρθρο 16 Ν.2874/2000- άρθρο 8 Ν.2336/1995- Π.Δ 156/1994- Υ.Α 29502/85/2014).

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

Οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα Λογιστικά Πρότυπα

Θετικά κρίνει η ΓΣΕΒΕΕ το κείμενο διαβούλευσης για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τις συναφείς ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ουσιαστικά υλοποιείται η πλήρης κατάργηση του ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και του αναχρονιστικού Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, το οποίο αποτελούσε ζητούμενο πολλών ετών. Το κείμενο αυτό, προσθέτει η ΓΣΕΒΕΕ, συμπυκνώνει το σύνολο των λογιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, χωρίς υποσημειώσεις και «ψιλά γράμματα».

Άλλωστε, εδώ και χρόνια, με πνεύμα κριτικής συνεργασίας η ΓΣΕΒΕΕ στέκεται αρωγός στις προσπάθειες της φορολογικής διοίκησης για την αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου καθώς έχει καλέσει την ελληνική πολιτεία να προβεί σε απλοποίηση των λογιστικών κανόνων και διαδικασιών, με σκοπό τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών, την προληπτική παρέμβαση και όχι την τιμωρητική διάθεση των αρχών.

Με βάση τις αναλύσεις του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), οι θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί των άρθρων του κειμένου διαβούλευσης για τα Λογιστικά Πρότυπα είναι τα εξής:

1) Κανόνες σχετικά με την τήρηση λογιστικών βιβλίων (κεφάλαιο 2 – πρώην ΚΦΑΣ).

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών) και απλοποιεί τον ΚΦΑΣ καθώς καταργεί ένα σημαντικό τμήμα γραφειοκρατικών ρυθμίσεων. Οι κανόνες αυτοί σχετίζονται με τις λογιστικές πρακτικές που οι οργανωμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν από μόνες τους για διαχειριστικούς λόγους, ενώ διασφαλίζεται και η δυνατότητα διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων.

2) Κανόνες περί τιμολόγησης (κεφάλαιο 3 – πρώην ΚΦΑΣ).

Το κεφάλαιο αυτό δε διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα άρθρα του ΚΦΑΣ. Στην ουσία παραμένει σε ισχύ ότι αναφέρεται για την τιμολόγηση σε σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες επιπλέον βελτιώσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία της αγοράς.

3) Λογιστικοί κανόνες (κεφάλαια 4 έως 8).

Με το συγκεκριμένο κεφάλαιο τίθενται σε ισχύ σύγχρονα λογιστικά πρότυπα και λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Η ΓΣΕΒΕΕ επιδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν εισάγονται υψηλού κόστους εφαρμογής ΔΛΠ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ενότητας είναι τα εξής:

1. Παρέχεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά λογιστικά πράγματα, ένα ολοκληρωμένο λεξικό οικονομικών όρων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και έτσι τερματίζεται κάθε υποψία για αυθαίρετη ερμηνεία όρων.

2. Εισάγονται σύγχρονες, απλές και κατανοητές λογιστικές καταστάσεις για κάθε επιχείρηση (άρθρα 16 και 17 και παράρτημα Β). Το βασικό μοντέλο αποτίμησης είναι το ιστορικό κόστος με πιστή μεταφορά από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 34 (άρθρα 18 έως 23 του νόμου) και δίνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή των εύλογων αξιών που διευκολύνει τόσο τη λογιστική όσο και τον έλεγχο, αν και αφορά πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων.

3. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν και μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει σε επιβολή βαρών στις επιχειρήσεις, παρέχονται όλες οι απλοποιήσεις και απαλλαγές που προβλέπει η Οδηγία με έμφαση στις ΜμΕ, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας (άρθρο 30).

4. Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο κατά την πρώτη εφαρμογή δεν δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα εφαρμογής, καθώς παρέχονται σημαντικές διευκολύνσεις (άρθρο 37).

5. Παρέχεται, εναλλακτικά της χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, ένα νέο σύγχρονο σχέδιο λογαριασμών που λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων μηχανογραφικών λογιστικών πακέτων το οποίο είναι προαιρετικής εφαρμογής. Παρέχεται πίνακας αντιστοίχησης του σχεδίου λογαριασμών του νομοσχεδίου με τις νέες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχεται επίσης πίνακας αντιστοίχησης των κωδικών του λογιστικού σχεδίου του νομοσχεδίου με τους κωδικούς του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, ώστε η όποια αντιστοίχηση των λογιστικών σχεδίων μεταξύ τους και με τις νέες καταστάσεις θα είναι εύκολη μέσω της μηχανογράφησης.

Κριτικές παρατηρήσεις για διορθώσεις
Σχετικά με ειδικότερα θέματα που αφορούν το κείμενο διαβούλευσης αναφέρουμε τα εξής:

- Δεν αλλάζει η λογιστική καθημερινότητα την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ και δεν υποχρεώνονται να αλλάξουν τη λοιπή λογιστική τους οργάνωση (γενική λογιστική, κοστολόγηση, κλπ). Οι λογιστικοί κανόνες (κεφάλαια 4 έως 8) έχουν εφαρμογή για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν τους νέους λογιστικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσουν τα νέα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων κατά την κατάρτιση των καταστάσεων του έτους 2015, τους πρώτους μήνες του 2016.

- Το όριο για τα απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) παραμένει στο 1.500.000 € και πρέπει η επιχείρηση να το υπερβεί για δύο συνεχόμενα έτη για να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία.

- Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ατομικές) και οι αυτοαπασχολούμενοι ορθά θα συνεχίσουν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία όπως τα τηρούσαν (άρθρο 3). Δεν υποχρεώνονται σε εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών (άρθρο 30, παρ. 1α).

- Προτείνεται επίσης στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 πρέπει να προστεθεί νέο εδάφιο ως εξής: οι οντότητες της παραγράφου 1 εφόσον υποχρεωθούν να διενεργήσουν υποχρεωτικά  απογραφή σε μία φορολογική περίοδο τότε το κέρδος το οποίο θα προκύψει δύναται να υπαχθεί σε φορολογία κατά τα τρία επόμενα έτη.

- Διατηρούνται απαλλαγές και διευκολύνσεις που ισχύουν και σήμερα. Για παράδειγμα, διατηρείται η απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 150.000 €, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να ορίζει η Διοίκηση περαιτέρω απλοποιήσεις και απαλλαγές. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα διατήρησης των απαλλαγών που προϋπήρχαν, θεωρούμε εξάλλου ότι επιτρέπεται και από την οδηγία. Στις ειδικές απαλλαγές της παρ 11. του άρθρου 30 όμοια απαλλαγή με τις επιχειρήσεις των πρατήριων υγρών καυσίμων πρέπει να ισχύσει και για τις επιχειρήσεις πώλησης  καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

- Διαδικασία τιμολόγησης υπηρεσιών: Είναι πιθανό ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης για την τιμολόγηση της παροχής υπηρεσίας με την ολοκλήρωση αυτής. Οι διαφορές με τη φορολογική αρχή προκαλούνται από αυθαίρετη κρίση για το πότε ολοκληρώνεται μια υπηρεσία. Η άμεση έκδοση τιμολογίου δεν αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα φοροδιαφυγής. Άλλωστε, το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει συμφέρον να λάβει τιμολόγιο. Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα για διόρθωση της διάταξης και ευθυγράμμιση της προθεσμίας έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσίας με το τιμολόγιο πώλησης αγαθών.]

- Η σχετική επιτροπή που προβλέπεται να συσταθεί για την παρακαολούθηση και αξιολόγηση του Κώδικα (άρθρο 39) πρέπει να είναι πραγματικά υψηλού κύρους και αντιπροσωπευτική των βασικών εμπλεκόμενων μερών. Η ΓΣΕΒΕΕ, ως επίσημος κοινωνικός εταίρος και έχοντας έννομο συμφέρον πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης του νόμου και της εφαρμογής αυτού. Αυτό άλλωστε επιτάσσεται από τις Οδηγίες της Ευρ. Επιτροπής για τις ΜμΕ.

29 Οκτ 2014

Δείτε τα μακαρόνια που ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ

Πρόκειται για το προϊόν "Dinkel – Spaghetti Vollkorn", 500g, που παράγεται για λογαριασμό τηςΓερμανικής επιχείρησης "RAPUNZEL NATURKOST GmbH", από την Ιταλική επιχείρηση "Gino Girolomoni Cooperativa Agricola A.R.L." και αφορά στην παρτίδα με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 17.07.2016, η οποία διακινήθηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία "BioArt – Βλάχος Σπ. & Μεντζαφός Αθ. Ο.Ε." (Λεωφ. Ηρακλείου 408, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αττική).
Στο προϊόν  ανιχθέυθηκαν υψηλά επίπεδα Ωχρατοξίνης Α.
Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση / απόσυρση του ανωτέρω προϊόντος, ενώ από πλευράς Ε.Φ.Ε.Τ. βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το  προϊόν  να μην το καταναλώσουν.

23 Οκτ 2014

Δείτε όλη τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις - Με 50 ευρώ το μήνα η εξόφληση χρεών

Στο φως η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία που θα κατατεθεί τις επόμενες ώρες στη Βουλή. Η ρύθμιση προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να πετύχει έως και 100 δόσεις ενώ η μικρότερη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση οι οφειλέτες μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Οι δόσεις είναι μέχρι 100 και κάποιος που θα ζητήσει αυτό το καθεστώς θα μπορεί να πετύχει κούρεμα προσαυξήσεων 20%. Βεβαίως, η έκπτωση μπορεί να φτάνει το 100%. Αν κάποιος δεν πληρώσει εμπρόθεσμα τη δόση θα πετάγεται έξω από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Επίσης, υπάρχει διάταξη για παράταση του ΦΠΑ 13% στην εστίαση για ένα ακομη χρόνο.

Διαβάστε όλο κείμενο

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του άρθρου 1: Τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και η σταδιακή ελάφρυνση των φορολογουμένων αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καταβολής αυτών σε όσους δεν μπορούσαν μέχρι τώρα αλλά και στην ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση όσων ήταν συνεπείς παρά την ένταση της κρίσης. Πρόκειται για μια περιορισμένης χρονικής ισχύος ρύθμιση , η οποία συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και εκφράζει την ίδια φιλοσοφία που αποτυπώνεται στο άρθρο 4 για τη ρύθμιση οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Συγκεκριμένα, προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις ,τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100% αυτών ενώ ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, με ευνοϊκό επιτόκιο που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούν η υποβολή των προβλεπομένων από το νόμο φορολογικών δηλώσεων και η φορολογική τους ενημερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής, και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της . Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, πάντως, δεν χάνονται στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι 2 δόσεις κατ'έτος ή μία δόση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.

Με την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στην εν λόγω ρύθμιση τμηματικής καταβολής χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική Διοίκηση, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 και αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης. Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και άλλα διασφαλιστικά μέτρα.

Σημειώνεται, ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη ρύθμιση και η διευκόλυνση των φορολογουμένων προκειμένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν τίθενται περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης, όπως η διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων , η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής των δόσεων και άλλες.

Τέλος, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους φορολογούμενους που είχαν υπαχθεί και τηρούσαν με συνέπεια το πρόγραμμα ρύθμισης του ν.4152/2013. Στους φορολογούμενους αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση με το μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, μέχρι και 100, με επανυπολογισμό του επιτοκίου αναδρομικά στο 4,56% έναντι 8,75% και με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, είτε να διατηρήσουν την υφιστάμενη ρύθμιση με το επιπλέον ευεργέτημα , εκτός των παραπάνω, περαιτέρω μείωση των προσαυξήσεων 20%.

Επί του άρθρου 2 : Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 παρατείνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στην εστίαση μέχρι 31.12.2015. Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν στόχο τη διατήρηση των τελικών τιμών στον τομέα αυτό στα υφιστάμενα επίπεδα, την τόνωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα γενικά, καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπεται η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, και μειώνονται από 1/1/2015 οι συντελεστές υπολογισμού της, κατά 30% .

Επί του άρθρου 3 : Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αντικαθίσταται το στοιχείο β) της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.2960/2001 στα πλαίσια της υποχρέωσης ενσωμάτωσης στο εθνικό μας δίκαιο της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές και ιδίως τη Μαγιότ» (EEL 353/28.12.13). Η εν λόγω τροποποίηση της Οδηγίας κρίθηκε αναγκαία μετά από την αριθμ. 2012/419/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (EEL 204/31.7.12), με την οποία από 1.1.2014 η Μαγιότ αποκτά το καθεστώς της εξόχως απόκεντρης περιοχής κατά την έννοια του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ αντί εκείνου της υπερπόντιας χώρας ή εδάφους, με αποτέλεσμα να αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, αν και πρέπει να εξαιρείται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών περί ΕΦΚ και ΦΠΑ κατ΄ αναλογία με τις υπόλοιπες γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές. Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ότι η Μαγιότ και οι λοιπές εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας εξαιρούνται από τα πεδία εφαρμογής των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγών στο καθεστώς τους βάσει γαλλικού δικαίου καθώς γίνεται αναφορά στα άρθρα 349 και 355, παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες αυτές τις περιοχές.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 συνίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής σε Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Με αυτή την οργανωτική αλλαγή εξασφαλίζεται η λειτουργική και αποτελεσματική χάραξη και εκτέλεση των δημόσιων πολιτικών σε δύο κρίσιμους και διακριτούς τομείς πολιτικής που υπάγονται στο πεδίο εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 συμπληρώνεται η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 και προβλέπεται η δυνατότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο μέλος της για τη διενέργεια των δικαιοπραξιών ή υλικών ενεργειών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου. Η εν λόγω εξουσιοδότηση παρουσιάζει ιδιαίτερη πρακτική σημασία όταν το μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο κείται στην αλλοδαπή, οπότε και πρέπει να τηρηθούν οι διαδικαστικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης που προβλέπει το δίκαιο του τόπου αυτού.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 συμπληρώνεται το νομικό πλαίσιο στελέχωσης του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και προβλέπεται ότι τα καθήκοντα του Προέδρου μπορεί να ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. Η ρύθμιση αυτή προάγει τον ενιαίο συντονισμό του Σώματος και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών λόγω της συνάφειας του αντικειμένου αρμοδιοτήτων τους.

Επί του άρθρου 4 : Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 4, θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρυθμίσεως οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην του ΝΑΤ, για ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 30-9-2014. Πρόκειται για μια περιορισμένης χρονικής ισχύος ρύθμιση, καθώς η αίτηση υπαγωγής δύναται να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του έτους 2015, με στόχο την στήριξη και ενδυνάμωση του ενεργού πληθυσμού, την επανένταξη των οφειλετών στην ενεργό οικονομία και κατ' επέκταση τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ειδικότερα, με το προτεινόμενο πλαίσιο ρύθμισης, οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν εφάπαξ είτε έως σε 100 δόσεις, με αντιστρόφως ανάλογη έκπτωση επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, η οποία έκπτωση άρχεται από ποσοστό 100% μέχρι ποσοστό 20% για την περίπτωση εξόφλησης σε 100 δόσεις.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση είναι ευέλικτη και απλή, άνευ γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, καθιστώντας τη ρύθμιση προσβάσιμη στο σύνολο των οφειλετών.

Επίσης, συγχωρείται η μη εμπρόθεσμη καταβολή, δίχως να απόλλυνται τα ευεργετήματα της ρύθμισης, σε δυο περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι δύο (2) δόσεων ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή

β) σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

Παράλληλα, με το νέο πλαίσιο, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της νέας αρχής του ν. 4152/2013 και κατά τη δημοσίευση του νόμου τηρούν τους όρους αυτής, με όσους υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου 4, παρέχοντάς τους επιπλέον τη δυνατότητα να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος. Πιο συγκεκριμένα, τα ανωτέρω πρόσωπα επωφελούνται του μειωμένου επιτοκίου ύψους 4,56%, καθώς και των μειωμένων προσαυξήσεων της προκειμένης ρυθμίσεως, αναδρομικά, από την ένταξή τους στη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013.

Περαιτέρω, για όσους επιλέξουν να συνεχίσουν τη ρύθμιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013, παρέχεται το -επιπρόσθετο των ανωτέρω- πλεονέκτημα της αναδρομικής μείωσης κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, επιβραβεύοντας όσους, παρά τη δύσκολη συγκυρία, ήταν συνεπείς και παραμένουν στον αριθμό δόσεων της αρχικής τους ρυθμίσεως.

Επί του άρθρου 5: Με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 5 παρέχεται η δυνατότητα χρονικής επιμήκυνσης των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τον τ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), χωρίς οι δανειολήπτες να απολέσουν την επιδότηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), καθολικό διάδοχο του πρώην ΟΕΚ, όπως αυτή θα διαμορφωθεί υπό τον περιορισμό της μη ανάληψης επιπλέον υποχρεώσεων από τον Οργανισμό. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς πρόκειται για ιδιαιτέρως ευάλωτη ομάδα δανειοληπτών, καθιστώντας τη διευκόλυνση καταβολής εξαιρετικά σημαντική για την εξυπηρέτηση των εν λόγω στεγαστικών δανείων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δανειολήπτες να μην έχουν υπερβεί κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία των έξι (6) μηνών. Ο Οργανισμός δε θα συμμετέχει στη διαπραγμάτευση, το δε ποσό επιδότησης, χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος του, θα καταβάλλεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς επιβάρυνση του ΟΑΕΔ από τη μετατροπή των τοκοχρεολυτικών πινάκων αποπληρωμής των εν λόγω δανείων.

Με την παρ. 5 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α 85/2014), έτσι ώστε οι φορείς που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις να μπορούν κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, να αποστέλλουν οι ίδιοι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα τελικά ποσά προς πίστωση των δικαιούχων και τα ποσά προς πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών, κατόπιν της ανωτέρω διασταύρωσης από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Με την παρ. 6 αξιοποιούνται τα σύγχρονα πληροφοριακά εργαλεία (Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, «Εργάνη», ΓΓΔΕ) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια δέσμη στοχευμένων διασταυρώσεις. Οι διασταυρώσεις αυτές στοχεύουν στην αποτύπωση των δικαιούχων, τη διασφάλιση της διαφάνειας των παροχών αλλά και τον εντοπισμό ενδεχόμενης παραβατικότητας σε πεδία που εξέφευγαν του ελέγχου, λόγω της απουσίας αξιόπιστων βάσεων δεδομένων και της ελλείψεως διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας, που τελικά απέβαινε εις βάρος του ασφαλιστικού συστήματος εν γένει.

Τέλος, στο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας των φοιτητών και σπουδαστών, εισάγεται ο ΑΜΚΑ και ακολούθως διασυνδέεται με το μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ για την παρακολούθηση της διατήρησης της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας των προστατευόμενων μελών των ασφαλισμένων.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών

1. Για οφειλέτες με βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως την 1η Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής Κ.Φ.Δ.) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής (Κ.Ε.Δ.Ε.), δύναται να διενεργείται ρύθμιση τμηματικής καταβολής, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνου,ν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) β) Έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) γ) Έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, δ) Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) ε) Έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στ) Έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ζ) Έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) η) Έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)

2. Στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να υπαχθούν κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατόπιν αίτησης , η οποία υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Οι οφειλέτες του προηγούμενου εδαφίου προκειμένου να υπάγονταιστις διατάξεις του παρόντος άρθρου , πρέπει να έχουν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

3. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η' της παραγράφου 1, το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

4. Μετά την υπαγωγή, και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος τμηματικής καταβολής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

5. Οι οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων,προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τέσσερις και πενήντα έξι εκατοστιαίες μονάδες (4,56%) ετησίως.

6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

7. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Επίσης, δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή

β) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή

γ) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
8. Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, υπόκεινται αναδρομικά, από 1-1-2013, σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων , τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του παρόντος, δικαιούμενοι να επιλέξουν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Όσοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής, δικαιούνται να διατηρήσουν τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α.1 της παραγράφου Α του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) και πέραν των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο έχουν ως πρόσθετο ευεργέτημα τη μείωση κατά ποσοστό 20% των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων , η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου

9. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται αλληλεγγύως. Πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν το εν λόγω μέρος.

10. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών , τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

11. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, έχει ως συνέπειες :

α)απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) υποχρέωση άμεσης καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής, τα οποία αναβιώνουν, και γ) άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση και την πλήρωση των όρων αυτής :

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες .

Για τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' , η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

12. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την ανωτέρα βία. Η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται επί του αιτήματος εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την αίτηση. Εάν η Φορολογική Διοίκηση δεν αποφανθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται, ότι έχει απορριφθεί.

13. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής από τη Φορολογική Διοίκηση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει,

β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ,

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν.δ. 356/1974 – Κ.Ε.Δ.Ε. όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου του άρθρου 7 του ν. 2120/1993 (Α` 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α` 179).

14. Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναπομεινασών δόσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε .

15. Η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:α) να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού, στα πρόσωπα της περίπτωσης α', ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

γ) να παρακρατεί μέρος της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας και μέχρι την κάλυψη του 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής.

16. Τα ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή κατόπιν αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

17. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.
 
18. Αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθμισης του παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή σε άλλα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

19. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται: α) η διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων , β) η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής των δόσεων και γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου .

20. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.


Άρθρο 2ο

ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης


1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013) παρατείνεται μέχρι 31.12.2015.

2.Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152/01.07.2011) επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 ε με μειωμένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%).


Άρθρο 3ο

Ρύθμιση θεμάτων συναρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπών Υπουργείων

1. Το στοιχείο β) της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής :

«β) Τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,»

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178) προστίθεται περίπτωση «στ» ως εξής:

«στ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

(ββ) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».

β. Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 διαγράφονται η φράση «Οικονομικής και» καταργούνται οι υποπεριπτώσεις (αα) και (ββ) ενώ αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις (γγ), (δδ), (εε) και (στστ) σε (αα), (ββ), (γγ) και (δδ) αντίστοιχα.

γ. Η παράγραφος 4 άρθρου 2 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Γενικές Διευθύνσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.)».

δ. Ο τίτλος «Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» του Κεφαλαίου Γ΄ του π.δ. 111/2014 αλλάζει σε «Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων».

ε. Στο άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αλλάζει ο τίτλος «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» σε «Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής», αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» με τη φράση «Οικονομικής Πολιτικής» και καταργούνται οι περιπτώσεις (α) και (β) ενώ αναριθμούνται οι υποπεριπτώσεις (γ), (δ), (ε) και (στ) σε (α), (β), (γ) και (δ) αντίστοιχα.

στ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» με τη φράση «Οικονομικής Πολιτικής».

ζ. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 124 αντικαθίσταται η φράση «Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» με τη φράση «Οικονομικής Πολιτικής».

η. Στον πίνακα του άρθρου 126 ο τίτλος «Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής» αντικαθίσταται σε «Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής».

θ. Η έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου αρχίζει με την έναρξη ισχύος του π.δ. 111/2014.

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011 (Α'152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.3986/2011, εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών ή άλλο μέλος της Δ.Ε.Α.Α. να προβαίνει στις αναγκαίες δικαιοπραξίες ή υλικές πράξεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 1682/1987 (Α' 14) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση τα καθήκοντα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. μπορεί να ανατίθενται, χωρίς αμοιβή, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών»


Άρθρο 4ο

Διατάξεις αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας-Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης


1. Στους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, μέχρι την 30-9-2014, δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

α)Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων

β)Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%

γ)Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%

δ)Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%

ε)Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%

στ)Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%

ζ)Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30% 

η)Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%

Η κύρια οφειλή βαρύνεται από 1-1-2013 με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

2. Εξαιρετικά, για την υπαγωγή στη περίπτωση η) της παραγράφου 1, το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής φυσικών και νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

3. Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθεί ποσό κύριας ληξιπρόθεσμης οφειλής έως 1.000.000 ευρώ.

4. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως την 30-9-2014 κατατίθεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015.

5. Στην παρούσα ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και οι έως την 30-9-2014 οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

6. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

7. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ).

β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.

γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

8. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-10-2014 και εφεξής.

10. Οι πληρωμές διενεργούνται με τη διαδικασία αυτόματης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

11. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), όπως ισχύουν και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του ΠΚ.

γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

πηγή: imerisia.gr

Εργάζομαι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μπορώ να διεκδικήσω τη μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου;

Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να ανανεώνονται χωρίς περιορισμό, μόνο αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος της επιχείρησης, ή εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι και οι λόγοι αυτοί προκύπτουν εμμέσως ή αμέσως και  αναφέρονται στην ατομική σύμβαση εργασίας, όπως η προσωρινή αναπλήρωση εργαζομένου, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, η έκτακτη σώρευση εργασίας, ή εφόσον η ορισμένη διάρκεια αφορά εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση, ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πρέπει να αναφέρονται στη σχετική έγγραφη συμφωνία των μερών, αντίγραφο της οποίας δίδεται στον εργαζόμενο.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) χρόνια, ή αν στο χρονικό διάστημα των τριών ετών ο αριθμός των ανανεώσεων των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) τεκμαίρεται ότι με τις συμβάεις αυτές, επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης, με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρούνται αυτές που συνάπτονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων, στην έννοια του όρου ίδιου εργοδότη περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του Ομίλου.

22 Οκτ 2014

Θα εργαστώ ως αποκλειστική νοσοκόμα. Ποιος είναι ο μισθός μου;

Οι αποκλειστικές νοσοκόμες, ανήκαν στις κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες, λόγω έλλειψης οργάνωσης εργοδοτών, δεν μπορούσε να συναφθεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ως εκ τούτου ο μισθός τους καθοριζόταν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως προέβλεπε ο Ν. 435/68.

Μετά την ισχύ του Ν.4046/2012 την 6/28-2-2012 ΠΥΣ και την ερμηνευτική εγκύκλιο 4601/304/12-3-2012, επήλθε, όπως και σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ανατροπή στο μισθολογικό καθεστώς και των αποκλειστικών  νοσοκόμων. 

Η τελευταία ΚΥΑ για τα μισθολογικά της ειδικότητας αυτής, (ΚΥΑ 49556/2374/2008 (ΦΕΚ 1414/Β/2008), έληξε στις 14/5/2013, συμπεριλαμβανομένου και του τρίμηνου της μετενέργειας.

Οι αποκλειστικές αδελφές νοσοκόμες οι οποίες απασχολούνται μετά την ημερομηνία αυτή (14-5-2013) δεν καλύπτονται από κάποια ειδικότερη Συλλογική Ρύθμιση και κατά συνέπεια το βασικό ημερομίσθιό τους είναι το κατώτατο νομοθετικά καθορισμένο ημερομίσθιο των διατάξεων του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 26,18€ για ηλικία εργαζομένου άνω των 25 ετών και 22,83€ για ηλικία εργαζομένου κάτω των 25 ετών.
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται με την αναλογία της άδειας, του επιδόματος άδειας, του δώρου Πάσχα ή/και Χριστουγέννων.

Δείτε σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας

Διαφέρει η μερική απασχόληση από την εκ περιτροπής εργασία; Πως υπολογίζεται ο μισθός;

Όταν λέμε μερική απασχόληση νοούμε την απασχόληση όλες τις ημέρες της εβδομάδας αλλά με μικρότερο ημερήσιο ωράριο από το κανονικό. Οι αποδοχές του εργαζόμενου, είναι ανάλογες των ωρών απασχόλησής του.

Στην εκ περιτροπής εργασία, η οποία και αυτή αποτελεί μια ειδική μορφή μερικής απασχόλησης, η εργασία παρέχεται κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, ή λιγότερες εβδομάδες ανά μήνα, ή λιγότερους μήνες ανά έτος, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο. Και σ’ αυτή την περίπτωση οι αποδοχές του εργαζόμενου είναι ανάλογες του χρόνου απασχόλησής του.

Σημειώνεται ότι, εκ περιτροπής εργασία με μειωμένο ημερήσιο ωράριο, επιτρέπεται μόνο κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και εργοδότη, ενώ στην μονομερή επιβολή εκ περιτροπής εργασίας από τον εργοδότη το ημερήσιο ωράριο υποχρεωτικά πρέπει να είναι πλήρες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μειωμένης και εκ περιτροπής εργασίας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα απασχόλησης και σε δεύτερο εργοδότη, τόσες ώρες ή ημέρες απαιτούνται για την συμπλήρωση του νόμιμου ωραρίου εργασίας.

Για τον υπολογισμό των αποδοχών στις περιπτώσεις αυτές, εάν πρόκειται για αμειβόμενους με μισθό, πολλαπλασιάζουμε τον πλήρη μισθό (40/ωρου) με τις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και ακολούθως διαιρούμε με το 40, ενώ για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, πολλαπλασιάζουμε το πλήρες ημερομίσθιο (των 6,66 ωρών) με το 0,15 για να βρούμε το ωρομίσθιο και ακολούθως πολλαπλασιάζουμε επίσης με τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης, για να βρούμε το ημερομίσθιο της μειωμένης απασχόλησης.

Δείτε

21 Οκτ 2014

Παράταση για τους ετήσιους πίνακες προσωπικού 2014


Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Γιάννη Βρούτση, παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο 

πηγή: taxheaven.gr

Τι αλλάζει στα βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων. Το σχέδιο νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα...".

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις".
 Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

- Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.

- Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.

- Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

- Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.

- Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29.10.2014 και ώρα 12.00.


πηγή: imerisia.gr

Ετήσιος πίνακας προσωπικού και εποχικό προσωπικό.

Πολλά είναι τα ερωτήματα λογιστών, εργοδοτών και στελεχών επιχειρήσεων, σχετικά με το αν θα πρέπει το εποχικό προσωπικό και γενικά το προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, να συμπεριληφθεί στους ετήσιους πίνακες προσωπικού 2014. Το θέμα, εμφανίζεται περισσότερο στις εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολλές απο τις οποίες λειτουργούν ακόμη και διατηρούν μέρος του προσωπικού τους

Με έγγραφό του, (αρ.πρ.: 35043/685/20-10-2014) το Υπουργείο Εργασίας, γνωστοποιεί, ότι οι εργοδότες, που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για τους εργαζόμενους  αυτούς, οι οποίοι έχουν ενεργή σχέση εργασίας, είτε αορίστου είτε  ορισμένου χρόνου, κατά τον χρόνο υποβολής του πίνακα και εντός της νόμιμης προθεσμίας.